รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระยอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสุข
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. นางสาวศิรินันท์  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงปณิฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุริยาภร  แสงอภัย
 
1. นางสาวพุทธิตา  ทิมสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
3. เด็กหญิงปทิตตา  จรุงพันธุ์
 
1. นางวันดี  สิงห์ตา
2. นายสุรชัย  เมธาอรรถพงศ์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายพิชิต  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวิทูรย์  สุระไกร
 
1. นายจารึก  ธงสุวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ประจักษ์จิตร์
2. เด็กหญิงชลลดา  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสุข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กหญิงนันทญา  มาเขียว
6. เด็กหญิงนันทพร  ยังให้ผล
7. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก่นสาร
8. เด็กหญิงมุทิตา  มั่นคง
9. เด็กหญิงศิริพร  จาริสุ
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ถุงกลาง
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางวรรณา  ภาวิไล
3. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีรัก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงขันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฝ่ายเพชร
4. เด็กหญิงปรียานุช  ยศสมบัติ
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  อินธิแสง
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  สังโสม
7. เด็กหญิงวรรณฤดี  สีสุคง
8. เด็กหญิงวิภาวี  นุชภิเรนท์
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดีหัส
10. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์บอน
11. เด็กหญิงศศิธร  เขจรนิตย์
12. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
13. เด็กหญิงสุนิสา  สุทัศน์
14. เด็กหญิงอนุสรา  เค้าโคน
15. เด็กหญิงอิสรา  กันทะมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
2. นางถาวร  กายดีสุด
3. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
4. นายโอฬาร  บุญมี
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แนวตัน
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญศรี
2. เด็กชายอธิยุต  วิถี
3. เด็กหญิงอังคณา  สนทอง
 
1. นางบุญเอื้อง  สระหมัด
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ
 
13 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
14 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมเกลี้่ยง
3. เด็กชายกานต์  เกิดแสง
4. เด็กชายกิตติภพ  ปานล้ำ
5. เด็กชายคมกริช  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงณัชชา  นิยมวานิช
7. เด็กหญิงณัฐกุล  มิ่งโมลี
8. เด็กหญิงธิติยา  นิระพงษ์
9. เด็กชายนพพฤทธิ์  แก้วพวงษ์
10. เด็กหญิงนลินี  นภาลัย
11. เด็กชายรณรงค์  คงกลิ่น
12. เด็กหญิงรัญชนา  สุขปัทม์
13. เด็กหญิงรุจิภา  เกิดแสง
14. เด็กชายวรวิช  ทิมเที่ยง
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หอมศิริ
16. เด็กหญิงสุปราณี  บำรุงชัย
 
1. นายพงศธร  สุธรรม
2. นางสมลักษณ์  สุธรรม
 
15 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  บุษดี
2. นางสาวกุหลาบทิพย์  พุ่มมะรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ฟัาช่วย
4. เด็กหญิงจริญญา  หนูเผือก
5. นายจาตุรงค์  ถ้ำมณี
6. นางสาวจินห์จุฑา  ดำรงวิริยะทรัพย์
7. เด็กหญิงชลิดา  ประทุมพฤกษ์
8. เด็กหญิงญาณิสา  แก้วจรัสฉาย
9. เด็กชายญานาธิป  ดีเทียว
10. นายธนากร  แก่นศิริ
11. นายนิคม  จงถาวร
12. นางสาวนิภาพร  ป้อมปราณี
13. เด็กหญิงปรียานุช  คูหารัตน์
14. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
15. เด็กหญิงพรนิภา  อุทษา
16. นางสาวพัสตาภรณ์  พรหมทอง
17. นายพิชิต  ทองคำ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรเทิงจิตร
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสิน
20. นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วล้วน
21. นางสาววนัสดา  อาจรักษา
22. นางสาววรรณนิภา  ชูดี
23. เด็กหญิงวิภาวี  ชวนชิด
24. เด็กชายวีรพล  มาลัย
25. เด็กหญิงศศิธร  เพชรไทย
26. เด็กชายศุภกร  ตั้งโสรจน์
27. เด็กชายศุภพล  เตชะอำไพ
28. นางสาวสุนิสา  พันธ์วิลัย
29. นางสาวสุพรรณี  แสงมณี
30. นายสุภัทร  นวลจริง
31. เด็กหญิงอาภาพร  สอนปากพิง
32. นางสาวเนตรนภา  ปลวกแก้ว
33. เด็กหญิงเพชรริษา  เพชรอุแท
34. เด็กหญิงโชติรส  พานิชกิจ
 
1. นายจิตติชัย  งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต  อินทร์อุปถัมภ์
5. นางสาวศศิธร  นิลเพ็ชร์
6. นางสาวสังวาลย์  ลาภสูงเนิน
7. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
8. นางสาวโสภา  ปุยะสันต์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นายประชุม  เศวตสุพร
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองชล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน  พลเสนา
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชินสีห์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายนฤเบศร์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอาทิศยา  พิกุลแย้ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ป้อมเมือง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  โนสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางเตือนใจ  เผือกพวง
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงชลลดา  ศศิรัตนนิกุล
2. เด็กชายเจษฎา  ถาวรฟัง
 
1. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงศกุนตลา  ชำนาญกุล
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกฤชเมธ  เพ็งเปิ้น
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นสุทโธ
3. เด็กชายนชต  วงศ์วีรธร
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กชายคมกริช  กุนยะนี
2. เด็กชายชญานนท์  คำนึงกิจ
3. นายณัฐพล  วิลาศรี
4. เด็กชายนุกูล  โปรยทอง
5. เด็กชายพงศกร  บุราณเดช
6. เด็กชายวีรพล  เลิศโอสถ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงทอง
8. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดิ์ชัย
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายทิณพงศ์  ดอบุตร
2. เด็กหญิงอริสา  ธงชัย
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
2. นางสาวสุปราณี  ไชยบุดดี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายพัชรวิทย์  สุขสายอ้น
2. เด็กหญิงพัชริกา  ไชยะ
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวณัฏฐิยาพร  ยมพกาล
2. นางวนิดา  เยื่อใย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายชโนทัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มุขประดับ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเจริญสุข
3. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
4. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชลเนตร  สายพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรีทองใบ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิลเพชร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฝ่ายชาวนา
6. เด็กหญิงศิริวิภาดา  ถนอมศักดิ์
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายธนพนธ์  มาไลวงค์
2. เด็กชายธนวัตร  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายปวริศ  เศษโถ
 
1. นายประสงค์  งาเจือ
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ