รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ประภา
 
1. นางกัณฑิมา  อุ่มลออ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอติกานต์  ฉิมฉลอง
 
1. นางธนภรณ์   สุวรรณช่าง
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ปานแย้ม
2. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวจิตติมา  เม่งสวัสดิ์
2. นางประชุมพร  แสงสว่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทุกข์
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  บัวจีน
 
1. นางสาวณปภัช  รุ่งอุทัย
2. นายสมชาย  พรหมมลมาศ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายประกาย  สุกใส
2. เด็กหญิงพจมาน  คำรักษ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  โมลี
 
1. นางธนพร  บุญเสนา
2. นางอุไร  อุดมประเสริฐ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นุชเนตร
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร