รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงสหัสยา   สายเสียงสด
 
1. นางสาวอมร  พวงเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กชายฐฺติโชติ   คชพันธ์
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  กล่อมอำภา
3. เด็กชายสุรชัย  อินนวล
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสมใจ   เลียบวัน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐภาส    ประสพกิจถาวร
 
1. นางปณิชา   ณัฎฐาไท
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสราวุฒิ   นุชนารถ
 
1. นางสาวอาภรณ์   ภิญโญภาวศุทธิ
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปานชีวา   กรแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์   พวงกระสันต์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   มีแย้ม
 
1. นายสิทธิชัย   เย็นสวัสดิ์
2. นางอุดมลักษณ์   ชูปานกลีบ
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. นางสาวกาญจนา  ขุริยศ
2. นางสาวชุลีรัตน์  เทพคีรี
3. นางสาวแพรวนภา  อ่วมสอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงเปมิกา   ชิดเชื้อ
 
1. นางเฉลียว  พลเธียร
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มาก
2. เด็กชายกฤษณะ  สีแดง
3. เด็กหญิงรังสิมา  หยดย้อย
 
1. นางพรเพ็ญ  มนัสพาสน์เกษม
2. นางลิ้นจี่  เคลือบสุวรรณ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สวนมา
 
1. นางอรทิพา   ลาภะสัมปัน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงวัลยา  กาละเกตุ
2. เด็กชายศรศิริ  ทัสนา
3. เด็กชายอภิญญา  พุ่มสมบัติ
 
1. นายมนัส  สระเก้า
2. นางสาวสุนีย์   โต๊ะมิ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อออำไพ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีพลอย
3. เด็กชายโชคชัยพร  รอดพันธุ์
 
1. นางกมลวรรณ  บุญเรือง
2. นางอำภรรณ  ใจแสน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายศิขรินทร์  คนมี
2. เด็กชายศุภชัย  เคนผ่าพงษ์
3. เด็กชายสุริยันต์  สุกิจปาณีนิจ
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนัทสิทธิ์   วิบูลศิลป์โสภณ
 
1. นางสาวกนกพร   บุญเรือง
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงมนนิชา   ลาภผล
 
1. นางสาววิภาวี   โฉมที
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิณ   ตระการฐานณรงค์
2. เด็กชายณรรฐพล   จิตไมตรี
 
1. นางนาตยา    เทศนา
2. นางสาววิจิตรา   ดีประเสริฐ