รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนะเนตร
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายนิธิกร  ช่อฟ้าบัณฑิต
 
1. นางสาวณภัทร  พงค์คำ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเมือง
2. เด็กชายณัฐพล  ปี่ไทย
3. เด็กชายวีรยุทธ  ผาบจันดา
 
1. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี  ภิญญมิตร์
 
4 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลอยทับทิม
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขสมบููรณ์
4. เด็กหญิงชาลิณี  สุขเหลือ
5. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่แย้ม
8. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคบุญยงค์
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
10. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
11. เด็กหญิงนพวรรณ  มหาชื่นใจ
12. เด็กหญิงพัชรี  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงวรรณพร  บันเทิง
14. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
15. เด็กหญิงวิศิษฎศิริ  สุขเกษา
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลั่นดอกไม้
17. เด็กหญิงสมใจ  ปิ่นสุข
18. เด็กชายสุขสันต์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงสุพัตร  แสงอรุณ
20. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
2. นางมีนา  ขันทราม
3. นางวััชราภรณ์  จันทรวิบูรณ์
4. นางสนธยา  สำรวยผล
5. นางสาวสุดายุ  วงศ์สงฆ์
6. นางสาวโชติมา  หูประโคน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. นางสาวนันทพร  แพรอ่อน
2. เด็กหญิงศิรัณญา  ดำรงค์ศรี
3. นายสมชาย  นนท์วงษ์
 
1. นางสมจิตต์  คงสมแก้ว
2. นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงตติตา  พรหมกสิกร
2. เด็กชายพัสกร  เกตุสงฆ์
3. นายสายชล  นิมาร
4. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  พลอยมุข
5. เด็กหญิงอารยา  สุขสมพักตร์
 
1. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาพึง
 
1. นางยุพิน  ลาภเวช
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ยะลา
 
1. นายมนตรี  ทรงผาสุข
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดชะโด 1. เด็กชายขวัญชัย  วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กชายพาคิน  นาคะ
4. เด็กชายภาณุเดช  สภาพ
5. เด็กหญิงศรันยา  จันทโรจน์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางจินดา  มณีโชติ
2. นางสมปอง  ปุยสุวรรณ
3. นางแสงจันทร์  เชื้อรอต