รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกฎชลันพร  พรมงาม
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  หย่อนเถิง
3. เด็กหญิงคริษฐา    มูลเชื้อ
4. เด็กหญิงชฎาพร  ซาพูล
5. เด็กหญิงชลดา  ไกรบุดดา
6. เด็กหญิงชาลินี  น้อยศรีเกตุ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สมมิตต์
8. เด็กหญิงดวงพร  มีน้อย
9. เด็กหญิงนภัส  สีเหลือง
10. เด็กชายนัทพงษ์  อรุณโรจน์
11. เด็กหญิงปาริชาต  บุญชิต
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ประไพ
13. เด็กหญิงปิยะนุช  ม่วงมีคำ
14. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีสิงห์
15. เด็กหญิงโชติกา  สีแข็ง
 
1. นายนิพนธ์  ทาเจริญ
2. นางสาวปราณี  สกุลสา
3. นางสาวละอองดาว  พืชเพียร
4. นายไชยวัฒน์   คงกะพันธ์
 
2 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  กรงเงิน
2. เด็กหญิงชลาลัย  โชติชื่น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
4. เด็กชายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วงษ์ยาปาน
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  ออมสิน
7. เด็กหญิงสโรชา  เทียนจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลแช่ม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
2. นายปริญญา  เอื้อเฟื้อ
3. นายพิชิตชัย  คงสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายพศิน  ฮวบสูงเนิน
 
1. นางสาวประภาพร  โกมาลย์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  อมหาสิเม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพวงษา
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิชัยศรี
6. เด็กหญิงเกษมณี  เล็บครุฑ
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายZhang  Wei Shen
 
1. MissShi  Wei Hong
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มาณพ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริวงษ์
3. เด็กชายมนัสวิน  เกิดสวัสดิ์
4. เด็กชายรติพงษ์  สีเหลือง
5. เด็กชายอัมรินทร์  ตาลเอี่ยม
 
1. นางสาวพิกุลดารา  อำไพศรี
2. นางวัชริญาณ์  คำศรีสุข
3. นางสาวอโรชา  เกิดสวัสดิ์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้ววงษ์บน
2. เด็กหญิงรัตนา  แอบพิมาย
3. เด็กหญิงเจนนิสา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โสม
 
1. นางฉัตรสุดา  ธนะปาละ
2. นางวันเพ็ญ  กุลบุตร
3. นางสาลี  แก่นกลาง