รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำบุบผา
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ซื่อตรง
2. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว
3. เด็กชายทัศณัฐ   ไบรเออร์มูน
4. เด็กหญิงภิญญาดา  จุฑาเทศ
5. เด็กชายศิวัช  ผิวคล้ำ
 
1. นายพลศักดิ์  พุ่มเผือก
2. นายวศิน  บุญมา
 
3 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  กิฬาระเสน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เดชสุภา
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอารียา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางเยาวนี  ศรีประไพ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายยุทธนา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สีมา
 
1. นางกนกวรรณ  ชาวประทุม
2. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชนาภา  ภารบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มวงษ์
 
1. นายดำรงค์  แก้วลมูล
2. นายปิยะวุฒิ  สมจรรยา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายชยธร  วิภาคะ
2. เด็กหญิงชาลินี  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน
 
1. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
2. นางสุทิน  พงษ์แผน