รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงรัชนีย์  ระวัง
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์ดี
2. เด็กชายสมรัก  -
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นางฐานิตา  อินนามเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กชายสมชาติ  ปุณนะกรี
2. เด็กชายสุรทิน  พิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นางฐานิตา  อินนามเพ็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจรณินท์  จุลขันธ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายบัญทูล  โชติพิเชฐ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงนก  -
2. เด็กชายเอก  -
3. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  กรธนสุขอรุณ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  -
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจรัญ   ขาวเงิน
2. เด็กหญิงนุดี  -
3. เด็กชายเอก  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
9 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกะปอเซ  -
2. เด็กหญิงกุลสตรี  หลวงวิเศษ
3. เด็กชายคำพุธ  -
4. เด็กหญิงชลชบา  -
5. เด็กชายทูทูเล  -
6. เด็กชายธีรโชติ  ดำรงพนาวัลย์
7. เด็กหญิงนฤมล  ทองผาสีงาม
8. เด็กหญิงนารีนาถ  สอนโพธิ์งาม
9. เด็กหญิงน้องดี  -
10. เด็กหญิงน้ำฝน  -
11. เด็กชายปีทู  -
12. เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์
13. เด็กชายมนสิทธิ์  -
14. เด็กหญิงมยุรี  วงชารี
15. เด็กหญิงมาริสา  -
16. เด็กหญิงยิหวา  -
17. เด็กหญิงรินรดา  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง
20. เด็กหญิงลำใย  -
21. เด็กชายวรเมธ  ไทรสังขพรดำรง
22. เด็กหญิงศศิธร  -
23. เด็กหญิงศิริแก้ว  มูลคชสาร
24. เด็กชายสดใส  สาระสิทธิ์
25. เด็กชายสมยศ  -
26. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดร
27. เด็กชายอนุชา  เศรษฐรุ่งเรือง
28. เด็กหญิงอรพิน  -
29. เด็กหญิงอรสา  อันไฮ
30. เด็กหญิงอังคณา  ไทรสังขพรดำรง
31. เด็กหญิงอัสรีนา  เสดวงชัย
32. เด็กชายอุทิศ  -
33. เด็กหญิงฮาวิลาห์  ธรรมอยู่
34. เด็กชายฮ่องกง  -
35. เด็กหญิงเณศรา  แก้วแท้
36. เด็กหญิงเนตรดาว  สามหล้า
37. เด็กชายเอชราห์  เสดวงชัย
38. เด็กหญิงเอสตาร์  -
39. เด็กหญิงแปร  -
40. เด็กชายไม้ไผ่  -
 
1. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
2. นางสาวธัญญา  ธรรมอยู่
3. นางสาวมิเรียม  ยอดอานนท์
4. นางราตรี  ยอดอานนท์
5. นายสืบสกุล  สุริคำแดง
6. นายเกรียงศักดิ์  ปู่เหลือง
7. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
8. นางสาวโอลีน  ยอดอานนท์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายจักรี  หงส์สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวันชัย  อุดมสกุลทิพย์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงจริยา  -
2. เด็กชายอู  -
3. เด็กหญิงโชติกา  ถิ่นทอง
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสรรพสิฐ  คำอินทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนภัทร  ลิมปเจริญค้า
2. เด็กชายธนายุต  ภิรมย์เบี้ยว
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางขาว 1. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นายจักรพงษ์  ผ่องโสภา