รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.01 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มแสง
2. เด็กชายวิโรจน์  สีสำลี
 
1. นางสมลักษณ์  เอมละออ
2. นางสาวไพริน  นาคเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบงาม
2. เด็กหญิงปราถนา  ละอองเอก
3. เด็กหญิงพรวลัย  พูลสุวรรณ
4. เด็กหญิงลินดา  เสาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรินยุภา  บุญปราบ
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. นางสาวชลธิชา  พินิจนารถ
 
1. นายประทีป  คลองน้อย
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นางสาวเสาวภา  วรรณกสิกรรม
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายศุกฤกษ์  ลีลอย
2. เด็กชายสมพล  ภุมรินทร์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  สนิทปัญญาวุโธ
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่มากญาติ
2. เด็กหญิงวันเด่น  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวบัวหลัน  บัวเหมือน
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธเณศ  ม่วงน้อย
2. เด็กชายภคิน  กัณฑ์สังข์
3. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางพยุง  ใบแย้ม
2. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายจอย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงมาลี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  อยู่มากญาติ
 
1. นายมนตรี  วรรณายก
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฎฐ์  เตชาธรสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายปิยะรัตน์  คุสินธ์
2. เด็กชายศรราม  ฟักทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  จงจินากูล
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสะอาด
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ฉลองภาค
2. เด็กชายณัฐภาส  ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โมกไทสงค์
4. เด็กชายพีรภัทร  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายภูมิธเนศ  ศรีแสน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงออรานัน  พุฒศรี
 
1. นางสาวชวนพิศ  กระต่าย
2. นายนิพนธ์  ล้อไพบูลย์
3. นางไพลิน  รูปสอาด