รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงวันนิสา  ฟาลค์ส
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายณัฐพล  เจียมอยู่
2. เด็กชายนินนาท  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญประกอบ
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีท่อธาร
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทักษิณาพันธ์
3. เด็กหญิงสาธิตา  พานวงศ์
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  หุ่นเก่า
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางปฏิมาภรณ์  ด่านอุดม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงนิภาวรัตน์  เอี่ยมเพชร
2. เด็กหญิงวันนิสา  ฟาลค์ส
3. เด็กหญิงวันศิรี  บุญพิมพ์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตรัตน์
 
1. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
5 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลวยศรี
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  นามบุตร
3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ทองเกิด
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุสุข
5. เด็กหญิงน้ำฝน  รักอู่
6. เด็กหญิงพรรณิดา  เนตรสน
7. เด็กหญิงพัชรพร  เซ่งเคลือ
8. เด็กหญิงพัชรีย์  นามบุตร
9. เด็กหญิงรัชธิดา  ชมสน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิลปี
11. เด็กหญิงอทิตยา  เกียรติศักดิ์
12. เด็กหญิงอำไพ  เผ่าพงษา
 
1. นางจุรีภรณ์  กฤติยาวรรณ
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เทศกูล
3. นางสุนีย์  เกิดแย้ม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทินภัทร  ไทยอุดมทรัพย์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สีทุรี
3. เด็กชายรัตนากร  จิ๋วใย
 
1. นางณัชพร  ช่วยรอด
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด