รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางสุภาพร  พงษ์ปวโรภาส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มณฑาสุวรรณ
2. เด็กหญิงปณตพร  ขอจุลซ้วน
3. เด็กหญิงปานามา  เงินลา
4. เด็กหญิงเจนน่า มารี  แกรนท์
5. เด็กหญิงเพลงงาม  ขัดศิริ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาพร  บุญเชิญ
2. เด็กชายสมชาย  แก้วเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กิจชำนิ
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางนิทิวดี  พารอด
 
4 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
5 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
6 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
7 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
8 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
2. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
4. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหะ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พัชรีธร
8. เด็กชายภูตะวัน  คำพวงเพ็ชร
9. เด็กหญิงรสา  มังกรแสงแก้ว
10. เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเจริญ
11. เด็กชายวีระชัย  อ่ำจวง
12. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์วัฒน์
13. เด็กหญิงเวธินี  หล้าพรหม
14. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายเตชิต  กองนาค
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงศรุตา  สุขหงษ์
2. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรัตน์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  บัวแย้ม
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  รอดทรัพย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพติยะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สดใส
 
1. นางยุพา  มีหกวงศ์
2. นางไสว  เครือรัตนไพบูลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กหญิงนัทชา  สหพัฒนา
 
1. นายมินรัตน์  มโนตั้งวรพันธ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  มารศรี
2. เด็กหญิงทศวรรรณ  พ่วงคล้าย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองบุญนาค
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีธเนศสกุล
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กฤษแก้ว
6. เด็กชายมณฑลธรรม  วิชาวงศ์
7. เด็กหญิงวาสนา  มะโนศรี
8. เด็กชายวิทยา  นารีจันทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  แดงกระสัน
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เอี่ยมอนงค์
 
1. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
2. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
3. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  ช่ำชอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พงษ์ภมร
 
1. นางสาวณัฏฐา   รุ่งเรืองศรี
2. นางสาววาสนา  ภิรมย์ศรี
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กฤตเมธไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐวดี    อ้อยหนุน
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศ์กรณ์   ธันยาภัทรสกุล
2. เด็กชายวิศรุต   อินตะวัน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ  คำแปงตัน
 
1. นางสาวกัลยา  หอซิน
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อ่อนสมทรง
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพงศ์พล  โรจนอดิศร
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ป้อมพิจิตร
2. เด็กชายธนกฤษ  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายธันยบูรณ์  รุ่งเรือง
4. เด็กชายศรชัย  วรสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภกร  ภูมิมงคล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทอง
7. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
 
1. นางสาวพิมพม์รักษ์  ทองอ่อน
2. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
3. นางสาววิภาลัย  ทองดี