รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธรรมธิศา
 
1. นางสาวมลวดี  ชนรินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงลลิตา   สิญธ์เจริญ
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. เด็กชายธรรมยุทธ  สุขประเสริฐชัย
 
1. นางทวีพร  ตันแก้ว
2. นางหทัยรัตน์  วุฒิรณฤทธิ์
 
4 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวนิลรัตน์
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
5 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
6 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายพิษณุ  ขำกิ่ง
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
7 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
8 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญมี
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
9 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำราญรื่น
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
10 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  นวลสงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวัตร์
3. เด็กหญิงนิภาดา  เกิดวงษ์
4. เด็กหญิงพัณนิตา  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพิชชาภา  โตเจริญ
6. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิ้มอารียะรรม
7. เด็กหญิงวิไลภัทร์  ขาวขำ
8. เด็กชายศุภกฤต  นิ่มสา
9. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอารียา  ดุริยพันธ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
2. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
3. นายอำภา  ศรีวงษา
 
11 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสงโสดา
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญมี
3. เด็กชายจีรวัฒน์  กันเสงี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวนิลรัตน์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะเกษ
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โทนะพันธ์
7. เด็กชายพิษณุ  ขำกิ่ง
8. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
9. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วธนกิจ
10. เด็กชายสุวัตร  คร่ำสุข
11. เด็กชายสุเมธา  เนียมขำ
12. เด็กชายอรรคพล  เกิดกล้า
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สีแย้ม
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พานทอง
2. เด็กชายธนาวรรษ   หาพิกุล
3. เด็กชายอนุรักษ์  นากระโทก
 
1. นางวนิดา  ชมภู
2. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายธราวุธ   สุธีระเดช
2. เด็กชายธีระพงษ์  ฐานวิศัย
3. เด็กชายนิธิวุฒิ  วิไลนุช
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางทับทิม  หอมตะโก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงกณิกา  พุทธบูช่า
2. เด็กหญิงนันทนี  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ช่อชะลาศรี
 
1. นางปราณี  ชำนาญกิจ
2. นางผุสดี  จึงเกรียงไกร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายมรุเดช  ตระกูลเกษทอง
2. เด็กชายเรืองวิทย์  สุวรรณเนตร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายชลชาติ  ไวยธิรา
2. เด็กชายธนพล  ปานเพ็ชร
3. เด็กชายสิรภพ  ธนิกกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  พันธ์โพคา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐกนก  ผกาแก้ว
2. เด็กชายพีรนัฐ  มีชัย
 
1. นางชุติมา  อัมพุนันทน์
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงเขมอักษร  นิ่มเย็น
 
1. นายฐิติ  คูหาเรืองรอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหเสนี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพ็ชรกอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงทินทิสสา ขาวเผือก  เอย์
 
1. ส.ต.อ.วฐจิฬาร์  จิริวัฒนาศิริ
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กชายปรีชา  ทันการ
2. เด็กหญิงวีรยา  เรือนขำ
3. เด็กหญิงอริสา  ชูทรัพย์
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  พักต์เพียงจันทร์
2. นางภัคธดา  กิตติภัทธาโชค
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชยพล  พันธุ์โกมุท
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุดชาติ
3. เด็กชายอานนท์  ชมนาวัง
 
1. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
2. นายเพิ่มศักดิ์  พานไพ่
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมโชติ
2. เด็กหญิงนภกร  จันทมาศ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัจจาครุ
4. เด็กหญิงศศิเกตุ  พึ่งผล
5. เด็กหญิงเวฬุริยา  เจริญรักษา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ภู่ประดิษฐ์
2. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์