รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนาคม  ศุภวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธุ์อุดม
2. เด็กชายนรเสฏฐ  ธัญถิรพัฒน์
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลกรณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวนิชานันท์  ศิริสุวรรณสิทธ์
2. เด็กชายอมรเทพ  สกุนี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นางสาวสุภาพร  ออมสิน
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ต่วนนุช
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 1. เด็กหญิงสุธิดา   ยอดบุตร์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
2. นายปรีดา  ขำเพ็ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นาทอง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เบ๊ะกี
3. เด็กหญิงนุรมา  หะยีบากา
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  นิมา
5. เด็กหญิงอารียา  อาจหาญ
 
1. Mr.Jun O.  Denis
2. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายวัชรพงค์  วัชโรทัย
 
1. นางสาวจิราพร  แสนสุข