รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพชร  เรืองฉาย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ผลิตาภรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตะกะ
2. เด็กหญิงชนิพร   แสงศิริ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   ตังควุฒิวิจิตร
4. เด็กหญิงมนัญชยา   ยิ้มประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจตตานันท์  วิจิตรทฤษฎี
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
2. นางวาสนา  คำปินตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญณิกา  วรชาติวัฒน
2. เด็กชายชยุตม์  จันทรศร
3. เด็กหญิงชัญญา  สถิตยนาค
4. เด็กชายทักษ์ดะนัย  อณาชัย
5. เด็กชายทัสนัย  อ่อนหวาน
6. เด็กชายธรณ์ธันย์  พิมพ์ทรัพย์
7. เด็กหญิงนฤมล  แก้วงามสะอาด
8. เด็กหญิงปราณิสา  กิตติไพบูลย์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  ระรื่นรมย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลี่ยมสืบเชื้อ
11. เด็กหญิงภัณฑิษา  กรีทอง
12. เด็กหญิงมาณวี  อ้นแก้ว
13. เด็กชายยุทธนา  หลักคำศรี
14. เด็กหญิงวิชชุดา  เลาหะเดช
15. เด็กชายสันศักดิ์กรี  สิงห์เสนา
16. เด็กหญิงสิทธิมา  ภูริทัพ
17. เด็กชายสิทธิเดช  บุญช่วย
18. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์ตน
19. เด็กหญิงเกศนีย์  แจ่มจันทร์
20. เด็กหญิงเบญจพร  เปรมสุขสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
2. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
3. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
4. นางสาวปณิฏฐนันท์  อนันตะวัน
5. นางสาวเรียม  เพ็งแจ่ม
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนารัญช์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรุดา  ชื่นกมล
3. เด็กหญิงสิตานัน  อินทขันตี
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนากร  ส่งศิริ
2. เด็กชายธนโรจน์  เพ็ชรอุดม
3. เด็กหญิงพรรธิภา  กลิ่นขจร
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
6 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายธีรศักดิ์  ผิวอ่อน
 
7 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปารีณา  โควสุวัฒน์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
8 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คงสถิตย์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัทธิสม
3. นางสาวชนัญญา  โกลาหะฬะ
4. นายชนาธิป  จันทร์ตะคุ
5. เด็กชายชวัลวิทย์  รอดทิม
6. เด็กชายชัยพินันท์  ยิ้มแย้ม
7. นางสาวณิชกานต์  สืบสา
8. นายทศพร  หรั่งเล็ก
9. นายธีรุตม์  มูลจันทร์
10. เด็กชายนิติพงษ์  สารศรี
11. เด็กชายปฐมวรรธน์  ดีจันทร์
12. เด็กชายปิยะทัศน์  แก่นร้านหญ้า
13. นางสาวพชรพร  เนียมรื่น
14. นายพชรพล  จอกสถิตย์
15. นายพรพิพัฒน์  เรียบร้อย
16. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวห้วยหมาก
17. เด็กหญิงพัชวลัย  อมรดลพิพัฒน์
18. นางสาวพุธิตา  สืบสา
19. นายภัทธะภณ  การะวิโก
20. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญวิจิตร
21. นางสาวรัตติยาพร  เทศสลุค
22. เด็กชายวชิระ  สุขสันต์
23. นายวัฒนพงศ์  ชำกูล
24. นางสาวศศรักษ์  จุลละมณฑล
25. เด็กชายศักดิพงษ์  สาณศิลปิน
26. เด็กชายศิรภัทร  ทองเทศ
27. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
28. นางสาวศิริรัตน์  แก้วพานิช
29. นางสาวสรวีย์  สัมภวะมนตรี
30. นางสาวสิริลักษณ์  บัวแดง
31. นางสาวสุจิตรา  อภิญญา
32. นางสาวสุชานาฏ  แก้วแจ่ม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณารัชตสกุล
34. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วแจ่ม
35. นางสาวอารดา  ช่วงฉ่ำ
36. เด็กหญิงอารียา  โพนแก้ว
37. เด็กหญิงเมทินี  หัสดียศ
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
2. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
3. นางสาวภริตา  ทิมขำ
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
5. นายมหิธร  ธิติปวัฒน์
6. นายวสะ  ภูวงศ์
7. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
8. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
9 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์วิจิตร์
5. เด็กหญิงวัลยา  อ่วมนุช
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปุจฉาการ
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
10 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชุณไกรพิชญ์  สุขสมทิพย์
2. นายทัตเทพ  ปั้นทอง
3. นายนนทวัฒน์  มนูญญา
4. นายภาคภูมิ  หลักด่าน
5. นายวทัญญู  เชียรประภา
 
1. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
2. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  อาราเม
2. นางสาววิมล  ทิพยคงมงคล
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วศักดี
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
2. เด็กชายภาสพล  ศิริมณฑา
3. เด็กชายสมเจตน์  แก้ววานิช
 
1. นายนวรุณ  ทัดแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  ศาตรบูรณะศิลป์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธรรมิกา  รัตนสุวรรณชาติ
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางศิริรัตน์  กั๊กโสภณ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัสตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา