รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายภัทรภาคย์  ธนะภพ
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายสหสวรรษ  ตลึงพล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สีหัวโทน
 
1. นางสาวรัศนี  พลสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
2. เด็กหญิงญาณินี  สิงหนาท
3. เด็กหญิงณัฐชา  แล้วกระโทก
4. เด็กหญิงณิชากานต์  ขัตธิ
5. เด็กหญิงธนพร  มีสุข
6. เด็กหญิงธัญสุดา  ธูปสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนันทพร  ไก่แก้ว
8. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิสมบูรณ์
9. เด็กหญิงปทิตตา  ธีรชวกรกุล
10. เด็กหญิงภัคจิรา  ทิน่าน
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ทรงธรรม
12. เด็กหญิงรัชศิกานต์  แก้วใส
13. เด็กหญิงศุภสุตา  โตสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสุรีพร  พนมกุล
15. เด็กหญิงอลิสา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวชนัฏา  แสงทองสกาว
2. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน
3. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
4. นางอรทัย  อนันตศานต์
 
5 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญเพ็ง
 
1. นางสมฤทัย  คงคาลอย
 
6 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาร์บิสรัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั้นแนล 1. เด็กหญิงชัญญา   โกยสุขโข
 
1. นายธนาธิป   ไตรพิทยกุล
 
7 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระมารดานิจจนุเคราะห์ 1. เด็กชายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัตน์
 
1. นายสุรเมศวร์  กองทอง
 
8 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายคริษฐ์  หนูสาย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร
3. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
4. เด็กชายทศวรรษ  ภูทิพย์
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  สำราญ
6. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
8. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
9. เด็กหญิงประนัตตา  ผลจัด
10. เด็กหญิงพัชรพร  พรมกอง
11. เด็กชายพิพัฒน์  ประทีปทอง
12. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
14. เด็กชายอดิศักดิ์  เสนาโยธี
15. เด็กชายอิทธิพล  เลียบสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
10 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขำสกุล
2. เด็กหญิงกันต์ธร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โสธน
4. เด็กหญิงกุลิสรา  ชนะภัย
5. เด็กหญิงชนันธร  ทฤษณาวดี
6. เด็กหญิงชลธิดา  สีเชียงพิมพ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณธรรมา
8. เด็กหญิงฐานพร  วัฒนเขจร
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลีฬหาชีวะ
10. เด็กหญิงณญาดา  เตชะวิบูลย์
11. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนหฤทัย
12. เด็กหญิงณัฏฐานุช  กัณหะเสน
13. เด็กหญิงณิชชา  ลีตันเจริญ
14. เด็กหญิงธีรดา  เธียรศิริ
15. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีคิรินทร์
16. เด็กหญิงนภสร  ดารายน
17. เด็กหญิงนัทธมน   สินธวณรงค์
18. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
19. เด็กหญิงปิณิดา  นันทาภินัย
20. เด็กหญิงปิยพัฒน์  สุดโต
21. เด็กหญิงพรธนน  จำปาเทศ
22. เด็กหญิงพิจิตตา  รุ่งเรืองมณีรัตน์
23. เด็กหญิงภัทราพร  ศุภสิทธิ์สัมฤทธิ์
24. เด็กหญิงภัสสร  อรัญญาวิกุล
25. เด็กหญิงมนัชญา  อินทราไสย
26. เด็กหญิงมนัสวิน  วีระวัฒนะ
27. เด็กหญิงรวิสรา  กิจสุนทราภา
28. เด็กหญิงวรินทร  สำราญกมล
29. เด็กหญิงสริตา  ชอบสอาด
30. เด็กหญิงสิตาภา  วรประเสริฐศิลป์
31. เด็กหญิงสโรชินีสุ์  หวังวิวัฒนา
32. เด็กหญิงหทัยสวรรค์  สวัสดิโรจน์
33. เด็กหญิงอนุรดี   บรรดาศักดิ์
34. เด็กหญิงอภิสรา  ศิลป์สว่าง
35. เด็กหญิงอรณิชา  รังสิพล
36. เด็กหญิงอรนาถ  แก้วเวฬู
37. เด็กหญิงอันนา  จิรสุขไพสิฐ
38. เด็กหญิงอินทิตา  พิทย์พงศ์กุล
39. เด็กหญิงเปมิกา  อรรถชินภัทร
40. เด็กหญิงแสนรัก  ชุณหวชิร
 
1. นางสาวกนกภรณ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวทักษ์สุตา  ปานอุทัย
3. นางธิดา  วรวิจิตราพันธ์
4. นางสาววลีญา  นุตคำแหง
5. นายสถิต  สุกจงชัยพฤกษ์
6. นายสิริ  แซ่จัง
7. นางสาวสุกัญญา  วงศ์บุญเนตร์
8. นางสาวเบญจพร  คูอุทัย
 
11 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกัญกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
4. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
5. เด็กหญิงภูริชญา  กล่ำฉ่ำ
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววรรณา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายคณพศ  นาสมชัย
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1. เด็กหญิงคัดนางค์  อินตรา
2. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงนันทนา  ฮะโสด
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  สะแกแสง
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มีคุณประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายคณพศ  นาสมชัย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจพิศุทธ์
2. เด็กชายปิติภัทร  คงสมจิตร
3. เด็กชายเตชินท์  เลิศพลาพงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  ลิ้มศาสนกิจ
2. นายธันยวิช  วิเชียรพันธ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ภาคโพธิ์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  บุญชู
3. เด็กชายบุณย์  หาวารี
 
1. นางศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1. เด็กหญิงทองทอ  นนทวาทิต
 
1. นางสาววัลยา  ซอเสียงดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1. เด็กชายสรสิช  สันติวัฒนา
 
1. นางณัฐวรรณ  ถาดวิจิตร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญระคน  คำณูนธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาเพียร
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
2. นางสาวหทัย  ดาวสดใส
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายตติยะ  บุญเลิศ
2. เด็กชายเอกวิทย์  สังข์ศรี
 
1. นางสาวนัทธิกา  สกุลเอี่ยมไพบูลย์
2. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัย (สาขาลาดพร้าว) 1. เด็กหญิงกชกร  พีรพัฒนภูมิ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อมรรัตนวงศ์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรามน์   อิงอมรกุล
 
1. นางเพชรรุ่ง  หันผักแว่น
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นางสาวน้ำทิพย์  คงยอด
2. นายฟัรมาน  บอสู
 
1. นางสาวกนกรัตน์  มนัสมนตรี
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณานนต์  ศักดารัตน์
2. เด็กชายรักชาติ  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงจันทร์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กชายวรเชษฐ  พิกุลทิพย์
 
1. นางสาวณฐมน  โกบุตร
2. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา  อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณภัทร   เกรียงเกร็ด
2. เด็กชายณัฐภัทร์   สุขจำลอง
3. เด็กชายพรมณัฐ   ชมภูจันทร์
4. เด็กชายพิสิฐ์พงษ์   เรืองบุปผา
5. เด็กชายรักษ์ชนก   ยงยุทธ
6. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา   สิทธิพานิช
2. นายณัฐนิช  การวิธี
3. นางสาวอนงค์พร   อ้ายสุวรรณ
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นางสาวปลายมนัส  บัวตูม
2. นางสาวปิ่นปินัท  พุ่มไสว
3. นางสาวรัฐการณ์  สุตมาศ
 
1. นางจุฑามาศ  หันยอ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพัดชา  ราตรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เขียวแก้ว
3. เด็กชายวชิราวุฒิ  พงษ์เสือ
 
1. นางสาวนัดดา  มัยโรฒ
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายจารุวิทย์   ภูติกิจเจริญ
2. เด็กชายภากร   กมลพรวิจิตร
3. เด็กชายวัชรพล   กาวิน
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูรณ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ลิ้มจำรูญ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  เคหดิษฐ์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงชมัยพร  คูรนะวนิชพงษ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลืมเนตร
3. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นางสาวจรรยา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนิชาภา  กุลสันเทียะ
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณานนต์   ศักดารัตน์
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   กิจธุรกุล
3. เด็กหญิงสาธกา   สุวรรณธะไพ
 
1. นางศศิธร   จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ   มาตยาบุญ
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์   สุวรรณดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโยธิน
3. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
4. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
5. เด็กชายเอกภูมิมินท์  ชูประสูตร
 
1. นางสาวมริสรา  แซ่เบ๊
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน