รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายปรินทร  อินทรพันธุ์
 
1. นางกนกวรรณ  นาลัย
2. นายประทีป  ภู่เกิด
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. นายณัฐวุฒิ  แสงเทียน
2. นายเจษฎา  ศิริผ่องแผ้ว
 
1. นายขวัญเมือง  ปักษาสุข
2. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายวัชรากร  ผายพิมพ์
2. เด็กชายสอน  หงษ์สาวดี
3. เด็กชายโยธิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นายบุญมี  อบเชย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เลียะเครือ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เชยกลิ่นเทศ
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงฟ้า
5. เด็กหญิงสิรภัทร  นาคสุทธิ
 
1. นางจรรยา  โพธิพิพิธ
2. นายบุญคุ้ม  โพธิพิพิธ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวกานดา  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวชนาขวัญ  พัฒนเกษตร
3. นางสาวภัศรา  คำขาวเหลือง
4. เด็กหญิงภิญญดา  เทียนเล็ก
5. เด็กหญิงอรอุมา  ชูธรรม
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวจารุวรรณ  พลายละหาร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสนระวัง
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคเวช
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นามาบ
5. เด็กหญิงธิติยา  น้อยจาด
6. นางสาวรุ่งทิวา  เพชรรัตน์
7. นางสาววนุชศรา  รักเจริญนาวิน
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ล้ามกระโทก
10. นางสาวศิริพักตร์  จาบกัน
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ออยจินดา
12. นางสาวสุทธิดา  ปั้นอุ่น
13. นางสาวสุธิณีย์  พุ่มใบศรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  คล้ายชนที
15. เด็กหญิงอัยฎา  ก่อชัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมอรุณชัย
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางวันดี  ทัดมาลี
4. นางสาวสายพิรุณ  หนักไหล่
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายภาสกร  เรืองมัจฉา
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชรินทร์รักษ์  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ทาวี
 
1. นางสาวหทัย  ศิริพิน
 
9 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายณัฐกฤช  ม่วงพิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายธิติ  สินสคราญ
4. เด็กหญิงป่าน  กันโอภาส
5. เด็กหญิงพรประภา  กล่ำเสือ
6. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปีสา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
8. เด็กหญิงสุธากร  สมพงษ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  คุยบุตร
10. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญรอดชู
11. เด็กหญิงเกศรา  อ่อนละมูล
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายพีรศิลป์  ภิรมย์นุ่ม
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
 
14 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงชิราภรณ์   วิจันทร์ทิตย์
3. เด็กหญิงนันธิพร  นามยี่
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกลาโพธิ์
5. เด็กหญิงลูกศร  เรื่องขำ
6. เด็กหญิงวิภาพร   แซ่กือ
7. เด็กหญิงสุจริตรา  ภูแก้ว
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีทองคำ
9. เด็กหญิงแพรวเดือน  ศิริผลา
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  บุญคุ้ม
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
4. นางวิยะดา  แสงไสย์
5. นางสาวสุนันทา  ชมเจริญ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
2. เด็กหญิงภัทรสินี  ปาเจริญ
3. เด็กหญิงวงศธร  วงษ์เส
 
1. นางยุพา  ภิรมย์อยู่
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิพล  ศรีจันทร์สุก
2. เด็กชายศรัณย์  เพ่งศรี
3. เด็กชายอรชุน  กำจัดภัย
 
1. นายประเสริฐ  แสงคำ
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วสมบูรณ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญอรุณรักษา
4. เด็กชายธนัช  รีเอี่ยม
5. เด็กชายนิธิสิทธิ์  สุขสำราญ
6. เด็กชายพีรพงศ์  นิลดำ
7. เด็กชายอภิชัย  รุจิฤทธิ์
8. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เมตตาประสพกิจ
 
1. นายธนิต  พณิชยกุล
2. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
3. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นายกิตติศักดิ์  จินดานิล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนปรางค์
3. นางสาวนำใส  แซ่หลู
4. นางสาวพิมพ์  สานทอง
5. นายวัชรพล  ทองโชติ
6. นางสาวศศิธร  ยอดดี
7. เด็กหญิงสิริยากร  รักอ่อน
8. นางสาวสุทธิวงศ์  เสสา
9. นายอภิศักดิ์  หมู่เฮง
10. นางสาวเอื้อยคำ  นายรถ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายต้น  สมศรี
2. เด็กชายสมพร  ตาเสี้ยว
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
2. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
 
1. นางสาวกาญฎา  ศรีฉ่ำนาค
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายธนาธร  กันตีมูล
2. เด็กชายสมประสงค์  พินโย
 
1. นางสาวทศพร  มัจฉา
2. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายทนนท์ชัย  ฤทธิ์มี
2. เด็กชายสาคเรศ  ยิ่งรัตน์
 
1. นางนวกานต์  มณีศรี
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายฐิตธีร์  ฆะระบุตร
 
1. นางสาวพัชรา  วงษ์ภา
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บัวบาน
 
1. นางณัชชา  สะสม