รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครปฐม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กชายนฤปชัย  ไพรระหงกุล
 
1. นางสาวจารนัย  จูฑะศร
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. นางสาวชนากานต์  ปึงธนาพิทักษ์
2. เด็กชายศุภชัย  อู้ทึ้ง
 
1. นายวิวัฒน์  บุญยง
2. นางศศิธร  อินทรเสนี
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชรินทร์ธร  จาคีไพบูลย์
2. เด็กหญิงพรพิชญาภา  อมรสิน
3. เด็กชายสิรภพ  เลี่ยวศรีสุข
 
1. นายขจรศักดิ์  วันเย็น
2. นายทศพล  สายสุวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งรี 1. เด็กชายกฤษดา  โพคาประเสริฐ
2. เด็กหญิงคำนวณ  ลุงเมิง
3. เด็กหญิงณัฐวรา  คำสวัสดิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  น้อยจีน
5. เด็กชายธีรศักดิ์  สงค์ทอง
6. เด็กชายบอส  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
7. เด็กชายปฐม  จันทรา
8. เด็กหญิงปทุมวดี  อ้นคล้ำ
9. เด็กชายภัทธาวุธ  พุมมา
10. เด็กชายภาสกร  สุขเกิด
11. เด็กชายวรศาตร์  แตงเทศ
12. เด็กชายวิวัฒน์  เต็มศิริ
13. เด็กหญิงสวรส  แย้มสรวล
14. เด็กชายสังสรรค์  สงค์ทอง
15. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์รุ่ง
16. เด็กหญิงสุธิดา  ด่านปาน
17. เด็กชายอชิตะ  นัสดา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทรัตน์
19. เด็กหญิงอารียา  จุ้ยเนียม
20. เด็กชายเอกราช  พึ่งพันธ์
 
1. นางจำรัส  จันทร์อ่อน
2. นางสาววนัญญา  ภุมมา
3. นายสังคม  มหาโชติ
4. นางสุมาภา  พงศ์พฤกษธาตุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  มีถาวร
 
1. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวริษา  โตยอด
2. เด็กหญิงวิภา  ฟักตระกูล
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1. เด็กชายคณิน  พึ่งบุญ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ชั้นเล็ก
3. เด็กชายอนุสรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวนงนุช  สุขพัฒน์
2. นางปราณีต  เหง่าพงศ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
 
10 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายก.กฬุง  กรุงกาญจนา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ตรีอำนรรค
3. เด็กหญิงกฤตติยาดา  วิษณุวงศ์
4. เด็กชายจิรัฏฐ์  จิยะจันทน์
5. เด็กหญิงชญานันท์  อนุเอกจิตร
6. เด็กหญิงชนันชิดา  อุ่นอ่อน
7. เด็กชายชลพัชร  ชื่นบุญงาม
8. เด็กหญิงชเนตตี  ศรีเกตุ
9. เด็กหญิงญาณิศา  ถิรธนานนท์
10. เด็กหญิงณัชชา  รี่คุปต์ฤทธิ์
11. เด็กหญิงณัฏฐ์ญานี  คงคาเพชร
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรประจักษ์
13. เด็กชายณัฐดนัย  ปะนันโต
14. เด็กหญิงณัฐธัญาวดี  สุขสดเขียว
15. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ระวังนาม
16. เด็กหญิงณิชชา  เย็นงาม
17. เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์
18. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญอารีย์
19. เด็กหญิงธนิดา  วรรัฐกฤติกร
20. เด็กหญิงธนิศร  วรรัฐกฤติกร
21. เด็กหญิงธาลิยา  โครพฟ์
22. เด็กหญิงนวิยา  ประจักษ์วิกรานต์
23. เด็กหญิงบัวบูชา  ดาวเรือง
24. เด็กหญิงปพิชญา  วราตินันท์
25. เด็กชายปัณณวิชญ์  ต่อเศวตพงศ์
26. เด็กชายปาณรวัฐ  สุวรรณเวก
27. เด็กหญิงพณิชา  ชัยวิชยานันท์
28. เด็กหญิงพิชญสินี  จันต์จันทรวงศ์
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ
30. เด็กหญิงมลสวย  ตั้งสมบัติรัศมี
31. เด็กหญิงมารีน  อิงธรรมจิตร์
32. เด็กหญิงวรรณภรณ์  จิตตวิสุทธิกุล
33. เด็กหญิงศุภกานต์  กมลการุณย์
34. เด็กชายศุภัสสินธุ์  ทองสุขแสงเจริญ
35. เด็กหญิงสิริธิดา  พรหมอยู่
36. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพรสันต์
37. เด็กหญิงอคิราภ์  พุ่มสงวน
38. เด็กหญิงอนุภา  มีเจริญ
39. เด็กหญิงอิสรีย์  โธนบุตร
40. เด็กชายแทนไท  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
2. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวณัฏชนา  ธีรนันท์
4. นางบุญทิพย์  สิทธิชัยรุ่งโรจน์
5. นายปัญญา  ประดิษฐธรรม
6. นางสาวรังสิมา  นวไพบูลย์
7. นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค
8. นางสาววนิดา  บุญรอด
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติโชติ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกจีน
3. เด็กหญิงพิมจันทร์  แย้มบาน
4. เด็กหญิงสุรัชนา  กล่ำรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา   จันทา
6. เด็กหญิงเกตุวารีย์  เอกจีน
 
1. นายประยูร  รัตนะ
2. นายปริญญา  สุ่มจินดา
3. นางสังวาลย์  รัตนะ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภักดี
3. เด็กหญิงวริษา  คล้ายกระแส
 
1. นางกัญจนา  จีนจำรัส
2. นางจันทนา  สงสุรพันธ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. นางสาวภัทราภรณ์  ประทุมทอง
2. นายสันติราช  สายหยุด
 
1. นายวัฒนา  ผ่องอำไพ
2. นางสาวอโณทัย  บุญศิริ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. นางสาวชโลธร  เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาศ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสมชาย  จีนเดีย
2. นายอนันต์  วโรหะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศันติวิชยะ
 
1. นางนุชรี  อำพันโรจนานันท์
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายปฏิพล  โถสันเทียะ
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หอมดอกพุด
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุตรศาสตร์
2. นางสาวอังกาพย์  ท้วมจุ้ย
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำกองแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีทอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กชายธง  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนากร  ปาทาน
3. เด็กชายวันดี  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวจีรฉัตร  นวลเนาว์
2. นายโสภณ  ผุยหนองโพธิ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นายปฏิภาณ  ศรีสะอาด
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ