รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครนายก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายธนพล  ไชโย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญลาด
3. เด็กชายวีระ  นะรมรัมย์
 
1. นายคมศักดิ์  หวานขม
2. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รามภักดี
2. เด็กชายอัมรินทร์  สำราญใจ
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางพรทิพย์  วงษ์ษา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุศาสน์  ประเสริฐศิล
2. เด็กชายอัครพล  บุญประกอบ
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวณิชชากุล
3. เด็กหญิงปวีณา  หนีภัย
4. เด็กหญิงปาณิศา  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
2. นายสมชาย  ชัยชุมพร
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ทิมสุเรนทร์
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทียมณรงค์
2. เด็กชายนันทวัฒชัย  เติมพรมราช
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นายบำรุง  แดงขำ
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกาะโพธิ์
2. เด็กชายปรัตถกร  เรืองพงษ์
3. เด็กหญิงปริญญา  โตมี
 
1. นางศรีประชา  บำรุงจิตร์
2. นางเนียนนภา  ศรีทอง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายอัครพล  เลาะบุญมี
3. เด็กชายเพิ่มวุทธิ์  มานะเอม
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกรองกมล  ฤทัยมาศ
 
1. นางกฤษณา  ฤกษ์วิสาข์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางสาวสุนิษา  สายใหม
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุสบา  แพรเจริญ
2. เด็กชายสหรัฐ  บุ้งทอง
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  อิสมาแอล
 
1. นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงกนกอร   นิยมราช
2. เด็กหญิงพิมลอร   ชื่นชม
3. เด็กชายสุริยา   มูลผล
 
1. นางสาวกษมา   จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี   คล้ายนัดดา
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กชายชัยชนะ  โพธิกัญญา
2. เด็กชายธนากร  ศรีมุก
3. เด็กชายภูมินทร์  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวปัทมา  ทองอินทร์
2. นางวิภาพร  เดชกัลยา