รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตราด เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. นางสาวจิราพร  แซ่อั้ง
 
1. นางสุภา  พูลทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงณี  บรม
2. เด็กหญิงนวพร  วุด
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพัณณ์ชยา  จีราภัทร์จตุรพร
2. นางสาวสุกฤตา  แววนำ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงศิริวิภา  กาญจนาวิล
2. เด็กชายเอกชัย  ศรประดิษฐ์
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
2. นางพลิ้วพิไร  พุทธรังษี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สารศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายวิฑูรย์  อัมพร
2. เด็กชายอำนวย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร  พิมพ์พาศรี
2. นายโกวิท  ชื่นชม
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1. เด็กชายศุภกิจ  รัตนมูล
2. เด็กชายสถาพร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวลักษณี  บุญญะโกศล
2. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันโปว   เซียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พูลเกษ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คำม่วง
4. เด็กชายพีระพัฒน์   สุขสอาด
5. เด็กชายแปลก  สุทธิมาลย์
 
1. นางสาวพัณณ์ชยา  จีราภัทร์จตุรพร
2. นางสยาม  รุ่งหิรัญวัฒน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 1. เด็กชายกิตติธร  ผองอ่อน
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คำเรือง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเดิม
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  วิเศษพันธ์
5. เด็กหญิงนรินธร  ทูคำมี
6. เด็กชายนัทธพงศ์  อริกุล
7. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยประเทศ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสวัสดิ์พัฒนา
9. เด็กชายยุทธนา  สุภาพ
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศาสตร์พลกรัง
11. เด็กหญิงละอองทิพย์  ตรงใจ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  นาพะพล
13. เด็กหญิงวีระนุช  ทิพย์บำรุง
14. เด็กชายศุภกฤต  สุคนธรส
15. เด็กชายอนุชาติ  พลไร่
16. เด็กหญิงอรวรรณ  ทินวรรณ์
17. เด็กชายอรุณ  สิงห์คุม
18. เด็กชายอิทธิพล  คงอยู่
19. เด็กหญิงอุษา  แสนสวัสดิ์
20. เด็กชายเรวัตร  แสงลอย
 
1. นางสาวธีมาพร  ศรีหะรัญ
2. นางนพมาศ  รำไพ
3. นายปิยะ  รัตนวงษ์
4. นางศุภธิดา  แสนสวัสดิ์
5. นายอาณัติ  คำเพชร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงปานระพี  ลึกซึ้ง
2. เด็กชายเอกวิทย์  โอภาสพินิจ
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางยวงรัตน์  สามัญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอุษา  เถื่อนพนม
 
1. นางสาวจันทรา  อภิบาลศรี
2. นางวิลาวัณย์  ศิริรูป
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  วิพัฒน์เจริญลาภ
2. เด็กหญิงภิญญ์ญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  รังสะกินนิน
2. นางสาวสปัน  ชวาลา
 
13 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วะนา
 
1. นายเรืองรุชติ  ธรรมเนียมใหม่
 
14 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขกลีบ
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
15 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
2. เด็กชายธนินทร  กลิ่นซ้อน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อัศวโสวรรณ
4. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
5. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงปู  ประ
7. เด็กชายวันแดง  ประ
8. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พจนารถ
2. นางศิธร  ชลาลัย
3. นายอังคาร  ลัดลอย
 
16 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงคริสต์  ไชยวิสาร
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขกลีบ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสิงห์
4. เด็กหญิงปรารถนา  จันเงิน
5. เด็กหญิงลลิตา  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงสันสุณี  เกตุลืม
7. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทอาจ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภควัตโรจนกาญจน์
9. เด็กชายอัษดง  สมหวัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นายสมรัก  นิยมการ
 
17 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมดี
2. เด็กชายคีประภัทร  เสมสัน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  อัศวโสวรรณ
4. เด็กชายชนินทร์  พูลสวัสดิ์
5. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
6. เด็กชายธนินทร  กลิ่นซ้อน
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  อัศวโสวรรณ
8. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
9. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
10. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมะวิริยะอนันต์
11. เด็กหญิงปู  ประ
12. เด็กหญิงลลิตา  เจง
13. เด็กชายวันแดง  ประ
14. เด็กชายศิริพงษ์  สร้อยประเสริฐ
15. เด็กชายสมสิทธิ์  สุขสวัสดิ์
16. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
17. เด็กหญิงสุชาดา  ละอองสินธุ์
18. เด็กชายสุรศักดิ์  มีภักดี
19. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
20. เด็กชายเมธา  เอมโอช
21. เด็กชายเอกสิทธิ์  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  หอยสังข์
2. นายนิยม  ถนอมวงษ์
3. นางสาวบุญตา  จันทรมหา
4. นางศิริพร  ธรรมยิ่ง
5. นางอนันตพร  กลิ่นซ้อน
6. นายอังคาร  ลัดลอย
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาพลาย 1. นายมติชน  เงาสะอาด
 
1. นางจารุณี   สุทธิวารี
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
 
20 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จิระวังแก้ววรวุฒิ
3. เด็กหญิงพรรษวลัย  เทียมจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
5. เด็กหญิงรัชกาล  ทัสสะ
6. เด็กหญิงสิรีธร  พิมพ์สิงห์
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขขัง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขหลาย
9. เด็กหญิงเรวดี  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
3. นายประกิจ  เกษแก้ว
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นะพะวาน
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนพาหิระ
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายณัชพล  ปฏิบัติ
2. เด็กชายภาคเพียร  เกตุสกุล
3. เด็กชายเอกพันธ์   สุภาพร
 
1. นายอิศรา  โกมล
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายซอล  คน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์
3. เด็กชายวิชัย  คุ้มปลี
 
1. นายนายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นายสุรพล  พิมพาภรณ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พิมพ์ปราบ
2. เด็กหญิงยุวดี  เร่งพิมาย
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิมพ์ปราบ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ช่อพยอม
5. เด็กหญิงสุมลรัตน์   หงษ์ทอง
 
1. นายทศพล  ถนอมพงษ์
2. นางยุพิน  ทาบุราณ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กชายภานรินทร์  สร้อยศรี
 
1. นายจักพันธุ์  มณีมา
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 1. เด็กชายสมาน  หงส์คำมี
 
1. นางสมจิต  จันทร์จรูญ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงศวิตา  ธนะประสพ
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กชายวรนัฎ  สาทพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ   สกุลพานิช
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวหัสดา  ยี่ส่อง
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทร
2. เด็กหญิงแก้มใส  แซ่ซิ้ม
 
1. นางมาริษา  แพทย์พิทักษ์
2. นางอนุ  แพทย์พิทักษ์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนฤมล   ปกคลุม
2. เด็กชายมุนินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาววิลาวัลย์  บัวแก้ว
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันนาค
2. เด็กชายเอกภพ  รักธรรม
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวธัญดา  ประทีปาระยะกุล
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายฐิติ  ครุฑสมพลี
2. เด็กชายธารี  ขุนสนธิ
3. เด็กชายธีรภัทร  พวงทอง
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  งามล้วน
2. นายคณิต  กำลังทวี
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี