รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิพล  ศรีจันทร์สุก
2. เด็กชายศรัณย์  เพ่งศรี
3. เด็กชายอรชุน  กำจัดภัย
 
1. นายประเสริฐ  แสงคำ
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
2. เด็กชายภาสพล  ศิริมณฑา
3. เด็กชายสมเจตน์  แก้ววานิช
 
1. นายนวรุณ  ทัดแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  ศาตรบูรณะศิลป์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 95.598 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1. เด็กหญิงมนัสวี   วรปัญญา
2. เด็กชายศุทธี   ทิพอุตร์
 
1. นางนัฏพร  ศิวะสาโรช
2. นางสุรภา  ภีมะโยธิน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กชายกฤตภัค   ไพรหงษ์
2. เด็กชายทักดนัย  หลำพุกกานนท์
3. เด็กชายภคินทร์  เก๊อะเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มานัด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายการันต์  เกตุสุขำ
2. เด็กชายนวมินทร์  แยบดี
3. เด็กชายภูริน   จันทหาร
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธรรมธิศา
 
1. นางสาวมลวดี  ชนรินทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายมรุเดช  ตระกูลเกษทอง
2. เด็กชายเรืองวิทย์  สุวรรณเนตร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชยพล  พันธุ์โกมุท
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุดชาติ
3. เด็กชายอานนท์  ชมนาวัง
 
1. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
2. นายเพิ่มศักดิ์  พานไพ่
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ท้าวหอม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  นุชนารถ
3. เด็กหญิงปราณชนก  สุขะวัฒนสินธุ์
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตร์
5. เด็กหญิงวรรณพร  เนตรแสงศรี
6. เด็กชายสิขรินทร์  สุขเสวย
7. เด็กหญิงสุนิตา  ทองพระจันทร์
8. เด็กชายอัมฤทธิ์  สุพัฒสร
9. เด็กชายอิทธิเดช  สุพัฒสร
10. เด็กชายแสงทอง  สายพิน
 
1. นายวชิระ  มหามาตย์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
10 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำใบ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองแสง
3. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอง
4. เด็กหญิงพลอย  ปู่รัตนะ
5. เด็กหญิงพิณประภาพร  สุวรรณเพชร
6. เด็กหญิงรวิภา  ใจยิ้ม
7. เด็กหญิงวิชญา  อบปัญญา
8. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
11 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
5. เด็กหญิงพิรดา  เชิดศรี
6. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
7. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางนวลจิรา  แจ่มจำรัส
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  คมกรด
2. เด็กหญิงพรนภา  ฝั่งแก้ว
3. เด็กหญิงยุวลี  โชคสมัย
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พืชนะ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จับแก้ว
6. เด็กหญิงสุวนัน  เปรมประเสริฐ
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางมยุรี  เจริญสุข
3. นางมาลี  จูจันทร์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรเพิ่ม
2. เด็กหญิงธนัชชา  สมเพียร
3. เด็กหญิงนภัสสร  งานประโคน
4. เด็กหญิงนัชชา  เย็นใจ
5. เด็กหญิงรจนา  กระจ่างโรจน์
6. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรสังข์
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางมยุรี  เจริญสุข
3. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองโอชา
2. เด็กหญิงนัฐพร  อยู่เทศ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสงประกาย
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางมยุรี  เจริญสุข
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัศสร  ใบบุญ
2. เด็กชายสมศักดิ์  สุขเฉลิมศรี
3. เด็กชายสิทธิโชค  สว่างศรี
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางมยุรี  เจริญสุข
 
16 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายณภัทร  หงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  เจติยานันท์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มกัน
4. เด็กชายทิวากร  ไวยปิติ
5. เด็กชายธนโชติ  คมนัย
6. เด็กชายธีรนพ  สุขขีมล
7. เด็กชายปิยวัฒน์  ครุธอินทร์
8. เด็กชายวรินทร  ตุ้มนิลกาล
9. เด็กชายวัชรชัย  แสนสุข
10. เด็กชายวัชรากร  รัศมีดิษฐ์
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
2. นายพรเทพ  สุขอุดม
3. นายพิศิษฐ์  ทองแฉล้ม
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนาคม  ศุภวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธุ์อุดม
2. เด็กชายนรเสฏฐ  ธัญถิรพัฒน์
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลกรณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวนิชานันท์  ศิริสุวรรณสิทธ์
2. เด็กชายอมรเทพ  สกุนี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
20 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงอินทิรา  เดชจร
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงศรุตา  สุขหงษ์
2. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรัตน์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  บัวแย้ม
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  มารศรี
2. เด็กหญิงทศวรรรณ  พ่วงคล้าย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองบุญนาค
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีธเนศสกุล
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กฤษแก้ว
6. เด็กชายมณฑลธรรม  วิชาวงศ์
7. เด็กหญิงวาสนา  มะโนศรี
8. เด็กชายวิทยา  นารีจันทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  แดงกระสัน
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เอี่ยมอนงค์
 
1. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
2. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
3. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กหญิงชนาพร  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศศินันท์  ปริญจิตต์
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นายสุเทพ  พึ่งน้อย
 
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.49 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายขวัญชัย  อ่อนละมัย
2. เด็กชายพงศธร  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายวัชรินทร์  ศิริสุทธิ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  แชะ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญช่วย
 
1. นายสนั่น  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางอรชร  สมยาภักดี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงธนัชชา  ทองยินดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กล้าหาญ
 
1. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
2. นางสาวอนงค์  เบ้าชาลี
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายภูกมล  เลิศวิไล
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  อมหาสิเม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพวงษา
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิชัยศรี
6. เด็กหญิงเกษมณี  เล็บครุฑ
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
29 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงสุนิตา   ฟองเนตร
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา   ออมสิน
3. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นางอิชยา   มันตะรักษ์
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
30 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงเวสารัช  เวชสัมฤทธิ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
31 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายภคพล  พิมพ์สงวน
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอุเทน  เทียนทอง
 
1. นางสาวปวีณา   ยสุคำ
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายรังสรรค์  หินอ่อน
2. เด็กชายวงศกร  มณีแดง
3. เด็กชายสุธาเทพ  อินทวี
 
1. นางณิชาภา  เชื้ออ่อน
2. นางวัลลภา  ศรีวัฒนพันธุ์
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอาทิตย์  ดอนจงโก
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสมส่วน   ปั้นโต
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายชำนาญ  ปานโตนด
2. เด็กชายสมภพ  ตะกรุดแก้ว
3. เด็กชายอุเทน  เทียนทอง
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางลักขณา   คันธสอน
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กชายปรีชา  ทันการ
2. เด็กหญิงวีรยา  เรือนขำ
3. เด็กหญิงอริสา  ชูทรัพย์
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  พักต์เพียงจันทร์
2. นางภัคธดา  กิตติภัทธาโชค
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทรา  เหล็กเพชร
2. นางสาวสุนิษา  มีไชย
3. นางสาวเจนจิรา  สุ่มสม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางพัชมณ  สุขสำราญ
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อ่อนสมทรง
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
2. เด็กหญิงศิวพร  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นางสาวสุภาพร  ออมสิน
 
42 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  ดีบุกคำ
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายชลธีร์  รัตนอำภา
2. เด็กชายชัยณาวัฒน์  คูหาทอง
3. เด็กชายพงศกร  อ่อนนาค
 
1. นางภัสรวีร์  ธนสมบัติธิติชัย
2. นางสุวิมล  พวงกุหลาบ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นางสาวสิริ  สโมสรสุข
2. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
45 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงมันฑนา  บาลี
 
1. นางสาวยุวดี  ทองโต
 
46 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
2. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นางทวารัตน์  ฤทธิโชติ
2. นางพยงค์  พัวศรีวิไล
 
47 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภาณุกร  กลิ่นเทียน
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นางกันยารัตน  ศรีเพ็ชร
2. นางบังอร  แก้วสว่าง
 
48 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัชวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กชายติณภพ  โอรักษ์
3. เด็กชายนิพิธ  แก่นจันทร์
 
1. นางมะลิ  เทศเขียว
2. นางสายสมร  เทศเขียว
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภาณุกร  หรุ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นายบุญสืบ  ท้วมสุวรรณ
2. นางสิรีลักษณ์  ตาดโท้
 
50 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภาณุกรณ์  กลิ่นเทียน
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นายสมชาย  แสงโป๋
2. นายสมเกียรติ  แสงโป๋
 
51 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กชายตฤณภพ  โอรักษ์
3. เด็กชายนิพิธ  แก่นจันทร์
 
1. นายสมชาย  แสงโป๋
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัชวร  เที่ยวพุ่ม
2. เด็กชายติณภพ  โอรักษ์
3. เด็กชายนิพิธ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวธิติมา  พุ่มพวง
2. นายสมชาติ  ชาญชัยยะ
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภาณุกร  กลิ่นเทียน
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นายวิชัย  กิจธร
2. นางสาวโศจิรัตน  เณรแขก
 
54 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัชวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กชายติณภพ  โอรักษ์
3. เด็กชายนิพิธ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาววิภา  จิอู๋
2. นายสมชาติ  ชาญไชย
 
55 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสุข
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
56 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมเกลี้่ยง
3. เด็กชายกานต์  เกิดแสง
4. เด็กชายกิตติภพ  ปานล้ำ
5. เด็กชายคมกริช  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงณัชชา  นิยมวานิช
7. เด็กหญิงณัฐกุล  มิ่งโมลี
8. เด็กหญิงธิติยา  นิระพงษ์
9. เด็กชายนพพฤทธิ์  แก้วพวงษ์
10. เด็กหญิงนลินี  นภาลัย
11. เด็กชายรณรงค์  คงกลิ่น
12. เด็กหญิงรัญชนา  สุขปัทม์
13. เด็กหญิงรุจิภา  เกิดแสง
14. เด็กชายวรวิช  ทิมเที่ยง
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หอมศิริ
16. เด็กหญิงสุปราณี  บำรุงชัย
 
1. นายพงศธร  สุธรรม
2. นางสมลักษณ์  สุธรรม
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนาธิป  ทองหาร
2. เด็กชายชนินทร์  ทองหาร
3. เด็กชายบัณฑิต  นามไพร
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
58 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจตุสิน  สงวนศิลป์
2. เด็กชายชาคริต  ศิริศักดิ์
3. นายนัทธวุท  สุนทรมงคลกุล
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
59 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงฤทธิ์
2. เด็กหญิงอาธิดา  คชชา
3. เด็กชายเกรียงไกร  มีศรีจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายพงศกร  อินทสาย
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรยุทธ  ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
3. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเรือง
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
62 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวิชัย  อนงค์รัศมี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงโบนัส  พรหมวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
63 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายรัตนชาติ  อิ่มนาค
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
64 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. นางสาวจิราพร  แซ่อั้ง
 
1. นางสุภา  พูลทรัพย์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงทิตยา  ดิษฐป้าน
2. เด็กหญิงมุขฑิตา  ดำขำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดารา
 
1. นางบุบผา  พึ่งวอน
2. นางพรรณสุดา  ภู่เต็ง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เกตุสำโรง
 
1. นางอรุณรัตน์  แพรสุรินทร์
 
67 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 1. เด็กชายสมาน  หงส์คำมี
 
1. นางสมจิต  จันทร์จรูญ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายจิระวัฒน์  ฉิมพาลี
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงนภาพร  สังข์นาค
6. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กชายภสัณณ์  อ่อนตะวัน
9. เด็กชายมงคลชัย  พงษ์สาปาน
10. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิตา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กชายอาทิตย์  อาจมุณี
17. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
18. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางทิพย์วัลย์   พึ่งโพธิ์
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจพิศุทธ์
2. เด็กชายปิติภัทร  คงสมจิตร
3. เด็กชายเตชินท์  เลิศพลาพงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  ลิ้มศาสนกิจ
2. นายธันยวิช  วิเชียรพันธ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวิวรรณ  วัชรขจร
 
1. นางสาวโชติมา  เชี่ยวอาชีพ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนนท์  ทองแพง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายตติยะ  บุญเลิศ
2. เด็กชายเอกวิทย์  สังข์ศรี
 
1. นางสาวนัทธิกา  สกุลเอี่ยมไพบูลย์
2. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
73 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวสะอาด
2. เด็กหญิงธีรกานต์  แสงไกร
3. เด็กหญิงวรรณนุษา  ดอนคำใจ
4. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์นุ่ม
5. เด็กหญิงเกตุวดี  ดอนไพรธรรม
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอนไพรธรรม
 
1. นางสาวพูลศรี  อำนวยสาร
2. นางสาวลาวัลย์  ทิมเล็ก
3. นางวรารัตน์  พิเมย
 
74 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงเณรี  ฉายรังษี
 
1. นางสาวฌานิพัฒน์  มีมุ่งกิจ
 
75 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐพร   เวชวิมลรัตนา
2. เด็กหญิงมลทิตา   เกตุตะคุ
 
1. นางสาวดลพร   ประภาชื่นชม
2. นางสาวสมบัติ    เกษศรี
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่ำสำอางค์
2. เด็กหญิงลัดดา  น้อยวิรัตน์
3. เด็กชายสรศักดิ์  หินแก้ว
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางนิภาภัค  หอยทอง
 
77 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายชาคริต  อินถานา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  องอาจ
3. เด็กชายวัทธิกร  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เหมรา
 
1. นางสาวจิรา  จิรกุลพัฒนา
 
79 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางศิริรัตน์  กั๊กโสภณ
 
80 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วสอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. เด็กหญิงดวงจิต  ขาวสะอาด
4. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
5. นางสาวรัตนาวดี  ศรีลาคำ
6. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
7. นายสุทัศน์  นิลน้อย
8. เด็กหญิงสุธิดา  แป้งหอม
9. นายอโนชา  สาคร
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
82 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางสุภาพร  พงษ์ปวโรภาส
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงซินดี้  เชนวาลด์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงภานุมาศ  กงชัย
2. เด็กชายมงคล  ลือดาว
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวเขมิกา  สาธร
 
85 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรามน์   อิงอมรกุล
 
1. นางเพชรรุ่ง  หันผักแว่น
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
2. เด็กหญิงภัทรสินี  ปาเจริญ
3. เด็กหญิงวงศธร  วงษ์เส
 
1. นางยุพา  ภิรมย์อยู่
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   หุ้ยกระบวน
2. เด็กหญิงพิชญา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงพิมพร  วรรณภพ
4. เด็กหญิงรุจิกาญจน์   คนซื่อ
5. เด็กหญิงศศิธร  จำเนียรสุข
6. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์วงศ์
7. เด็กหญิงสุตินา   เกตุนคร
8. เด็กหญิงสุทัตตา   แสงฤทธิ์
9. เด็กหญิงอรญา   พุททา
10. เด็กหญิงอังศุมาลี   เมืองทะ
 
1. นางพลอยพิมล   เพ็ชรยะมาตร์
 
88 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงปณิฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุริยาภร  แสงอภัย
 
1. นางสาวพุทธิตา  ทิมสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กชายคมกริช  กุนยะนี
2. เด็กชายชญานนท์  คำนึงกิจ
3. นายณัฐพล  วิลาศรี
4. เด็กชายนุกูล  โปรยทอง
5. เด็กชายพงศกร  บุราณเดช
6. เด็กชายวีรพล  เลิศโอสถ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงทอง
8. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดิ์ชัย
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชัยราช
 
1. นายลภัส  เรืองประวัติ
 
91 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ภู่พลายงาม
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สงกา
2. เด็กชายศุภมิตร  ชรินทร์
 
1. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์  เกตุบท
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ทิมแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แย้มมะพลับ
 
1. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
 
94 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมโชติ
2. เด็กหญิงนภกร  จันทมาศ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัจจาครุ
4. เด็กหญิงศศิเกตุ  พึ่งผล
5. เด็กหญิงเวฬุริยา  เจริญรักษา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ภู่ประดิษฐ์
2. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์
 
95 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา   ฟองเกิด
 
1. นางสาววัลลภา   ปันส่วน
2. นางสาววาสนา   เหมพรหม
 
96 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชรินทร์รักษ์  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ทาวี
 
1. นางสาวหทัย  ศิริพิน
 
97 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงชิราภรณ์   วิจันทร์ทิตย์
3. เด็กหญิงนันธิพร  นามยี่
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกลาโพธิ์
5. เด็กหญิงลูกศร  เรื่องขำ
6. เด็กหญิงวิภาพร   แซ่กือ
7. เด็กหญิงสุจริตรา  ภูแก้ว
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีทองคำ
9. เด็กหญิงแพรวเดือน  ศิริผลา
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  บุญคุ้ม
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
4. นางวิยะดา  แสงไสย์
5. นางสาวสุนันทา  ชมเจริญ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นายกิตติศักดิ์  จินดานิล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนปรางค์
3. นางสาวนำใส  แซ่หลู
4. นางสาวพิมพ์  สานทอง
5. นายวัชรพล  ทองโชติ
6. นางสาวศศิธร  ยอดดี
7. เด็กหญิงสิริยากร  รักอ่อน
8. นางสาวสุทธิวงศ์  เสสา
9. นายอภิศักดิ์  หมู่เฮง
10. นางสาวเอื้อยคำ  นายรถ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฉวีรัมย์
2. เด็กหญิงจีรดา   พรมรินทร์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ   มิดชิด
4. เด็กหญิงภาณุมาส   ยศ
5. เด็กชายภานุพงศ์   สวัสดี
6. เด็กหญิงสิดาพร   บุญยงค์
 
1. นางทองปิ่น   อุทกะ
2. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
3. นางสำเนียง   วงสุริย์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงจริยา  -
2. เด็กชายอู  -
3. เด็กหญิงโชติกา  ถิ่นทอง
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสรรพสิฐ  คำอินทร์
 
101 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายจารุวิทย์  กอกัน
2. เด็กชายชัยยุทธ  ชัยสงค์
3. เด็กชายสิทธินนท์  ใยดี
 
1. นางสาธร  ชอบคุย
2. นายสุริยา  พันธุ์ธรรม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายอัครพล  เลาะบุญมี
3. เด็กชายเพิ่มวุทธิ์  มานะเอม
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
 
103 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุสบา  แพรเจริญ
2. เด็กชายสหรัฐ  บุ้งทอง
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  อิสมาแอล
 
1. นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
104 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญศรี
2. เด็กชายอธิยุต  วิถี
3. เด็กหญิงอังคณา  สนทอง
 
1. นางบุญเอื้อง  สระหมัด
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายธนพนธ์  มาไลวงค์
2. เด็กชายธนวัตร  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายปวริศ  เศษโถ
 
1. นายประสงค์  งาเจือ
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายซอล  คน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์
3. เด็กชายวิชัย  คุ้มปลี
 
1. นายนายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นายสุรพล  พิมพาภรณ์
 
107 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจักรินทร์  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงสุนันท์ธา  กาละโก
 
1. นายราชัน  เทวัน
 
108 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กชายนันธวัฒน์  ดีสะตา
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
109 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายภาสกร  เรืองมัจฉา
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กชายภานรินทร์  สร้อยศรี
 
1. นายจักพันธุ์  มณีมา
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ภักดี
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
112 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  เงื้อมผา
2. เด็กชายเจษฎากร  รุดชาติ
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวอมรรัตน์   แสนอ่อนพุธ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงปริญชา   ไอยลา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   เมฆขุนทด
 
1. นางสาวชัยยาพร  ศิริเวช
2. นายวิระ  หาดขุนทด
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองลี
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
115 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายฐิตธีร์  ฆะระบุตร
 
1. นางสาวพัชรา  วงษ์ภา
 
116 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) 1. เด็กหญิงกชวรรณ   วรศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา   จันทบาล
3. เด็กหญิงโชติกา   เข็มวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   พรมชินวงศ์
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
117 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โสมีชัย
2. เด็กหญิงสุธิดา  ราชสะอาด
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 1. เด็กชายกิตติธร  ผองอ่อน
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คำเรือง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเดิม
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  วิเศษพันธ์
5. เด็กหญิงนรินธร  ทูคำมี
6. เด็กชายนัทธพงศ์  อริกุล
7. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยประเทศ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสวัสดิ์พัฒนา
9. เด็กชายยุทธนา  สุภาพ
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศาสตร์พลกรัง
11. เด็กหญิงละอองทิพย์  ตรงใจ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  นาพะพล
13. เด็กหญิงวีระนุช  ทิพย์บำรุง
14. เด็กชายศุภกฤต  สุคนธรส
15. เด็กชายอนุชาติ  พลไร่
16. เด็กหญิงอรวรรณ  ทินวรรณ์
17. เด็กชายอรุณ  สิงห์คุม
18. เด็กชายอิทธิพล  คงอยู่
19. เด็กหญิงอุษา  แสนสวัสดิ์
20. เด็กชายเรวัตร  แสงลอย
 
1. นางสาวธีมาพร  ศรีหะรัญ
2. นางนพมาศ  รำไพ
3. นายปิยะ  รัตนวงษ์
4. นางศุภธิดา  แสนสวัสดิ์
5. นายอาณัติ  คำเพชร
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โค้วบ้วนอาน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ถามนต์
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูทอง
5. เด็กหญิงภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
6. เด็กหญิงรัชนี  เกิดผล
7. เด็กหญิงวัชรี  แสงแท้
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สมใจ
9. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธิ์
10. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไชยเขต
 
1. Mr.Nick  Paddock
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
120 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายกฤษฎา  คนธรรพ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบแคว้น
 
1. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
2. นายสมเดช  มีสุข
 
121 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายจตุพล  จันทิมาน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นิตยลาภ
3. เด็กชายมานพ  สมหวัง
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
122 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ประภา
 
1. นางกัณฑิมา  อุ่มลออ
 
123 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ปานแย้ม
2. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวจิตติมา  เม่งสวัสดิ์
2. นางประชุมพร  แสงสว่าง
 
124 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำบุบผา
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
125 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  ประจำเขตต์
2. เด็กหญิงอรวี  ศรศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มสัจจา
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
126 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  โมมะเกลือ
2. เด็กหญิงมธุริน  กรองทอง
3. เด็กหญิงหยาดนภา  พรหมศรี
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
128 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงณิชกุล  มีพิมพ์
2. เด็กชายพงษ์ธรน์  คงทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวนัยน์รัตน์  สังข์ฤทธิ์
2. นางสาคร  ชูจันทร์
 
129 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา  กอสกุลธรรม
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
130 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจตุพร  ฆ้องจันดา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปิ่นหนองแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่ทอง
4. เด็กชายตะวัน  ศรีทอง
5. เด็กชายนรากรณ์  กระสวยทอง
6. เด็กหญิงนริศรา  ฆ้องต้อ
7. เด็กชายนฤเบศร  กองศรี
8. เด็กหญิงนันทิกาล  กลประกอบ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัณฑิต
10. เด็กหญิงบังอร  ประกอบผล
11. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์อรัญ
12. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  กองศรี
13. เด็กหญิงพนัสดา  ฆ้องจันทร์
14. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจ
15. เด็กหญิงพรชิตา  ฆ้องหมู
16. เด็กชายพิสิฐ  วงษ์ภักดี
17. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
18. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
19. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องจากจันทร์
20. เด็กชายวรนันท์  สังข์เครือ
21. เด็กหญิงวรัญญา  ด่านจับกุม
22. เด็กหญิงวาสนา  นิพวงลา
23. เด็กชายวิชิต  จันทรา
24. เด็กหญิงวิณัฐดา  ประกอบผล
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงษ์เข็มมา
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างอบ
27. เด็กชายศรุจ  เหรียญตระกูล
28. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วอนันต์
29. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์เครือ
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
31. เด็กหญิงสุมิตา  พรรณพิมพ์
32. เด็กหญิงอทิตยา  พาดี
33. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสอง
34. เด็กหญิงอรพรรณ  สังข์เกิด
35. เด็กชายอลงกรณ์  พอนเบ้า
36. เด็กชายเตชภณ  แปลงกาย
37. เด็กชายเธียรเศวต  ศรีพรม
38. เด็กชายไพรัตน์  ก้องกังวาล
 
1. นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นายชาตมังกร  เลนคำมี
4. นางนภวรรณ  นาดี
5. นางสาวพรทิพย์  ร่มพุดตาล
6. นายศราวุธ  อภัยศิลา
7. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
8. นายสาธิต  จังพานิช
 
131 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1. เด็กชายศุภกิจ  รัตนมูล
2. เด็กชายสถาพร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวลักษณี  บุญญะโกศล
2. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ
 
132 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทุกข์
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  บัวจีน
 
1. นางสาวณปภัช  รุ่งอุทัย
2. นายสมชาย  พรหมมลมาศ
 
133 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนอง 1. นายพุทธันดร  อมรจารุสิริ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
134 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 83.59 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายปัง  เริด
2. เด็กชายเทศ  ยิน
 
1. นางจลัยรัตน์  พรชัยวัฒนากร
2. นายยุทธรัตน์  พรชัยวัฒนากร
 
135 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธเณศ  ม่วงน้อย
2. เด็กชายภคิน  กัณฑ์สังข์
3. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางพยุง  ใบแย้ม
2. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
136 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายพรพินิต   เทียกันที
2. เด็กชายวิท   คุปติตระกูล
 
1. นางสาววิติยา   เทียมสุนทร
2. นายแมน   จัดแก้ว
 
137 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชิดชนก   อัมพวัน
 
1. นางศรีเรือน   อู่ตะเภา
 
138 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เริงไธสงฆ์
2. เด็กชายชัยพร  คงยืนยง
3. เด็กหญิงณภัสสร  องอาจ
4. เด็กชายพรภวิษย์  ลาภมาก
5. เด็กหญิงลลนา  พลเยี่ยม
6. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
7. เด็กชายวีระชัย  ภู่โพธิ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขจิต
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนแก
 
1. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
2. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
3. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
 
139 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายณัฐพล  เจียมอยู่
2. เด็กชายนินนาท  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญประกอบ
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
140 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายกฤษดา  พงษ์ศาสตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสมาน
3. เด็กชายชลวัฒน์  จันทีนอก
 
1. นายอิสรา  บุญมี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่ำอินทร์
2. เด็กชายนรินพล  รอดอยู่
 
1. นางจีราภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นายดนัย  ชาติศรี
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. นางนภาพร  จีนสุขแสง
 
143 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. นางสาวชลธิชา  พินิจนารถ
 
1. นายประทีป  คลองน้อย
 
144 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ตีบนอก
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
145 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงศิริพร  ย้อนเพชร
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงนารีทิพย์  อินทรสิงห์
2. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
4. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
5. เด็กหญิงแพรวพลอย   ศรีพรัมวรรณ
 
1. นางจารุพัฒน์   หอมหวล
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
147 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติชัย  คำแอ
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยสิทธิโยธิน
3. เด็กชายจิตรภาณุ  ณรงค์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุทธิรส
5. เด็กชายจิรพงษ์  สังข์ทอง
6. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญชู
7. เด็กหญิงจิราภา  ชัยวิเศษ
8. เด็กหญิงชัญญา  คงขาว
9. เด็กชายชินกฤษ  นาคศรีสุข
10. เด็กหญิงณัฐฐา  ติฐานะ
11. เด็กหญิงทาริกา  กำมณี
12. เด็กชายธนทรัพย์  สังข์เงิน
13. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญผล
14. เด็กชายธนากร  ค้ามอยู่
15. เด็กชายนพรุจ  หอมชื่น
16. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แชกระโทก
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมชื่น
18. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
19. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
20. เด็กหญิงพัทฒิดา  ปราบมะเริง
21. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยสิทธิ์
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยสิทธิโยธิน
23. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์อยู่
24. เด็กชายวิทวัส  พิณทะกัง
25. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
26. เด็กชายวุฒิไกร  การะวงษ์
27. เด็กหญิงศริญญา  ทีสุกะ
28. เด็กหญิงศิริพร  หนูเอี่ยม
29. เด็กหญิงศุภานุช  จำปาเทศ
30. เด็กหญิงสายพิณ  เปี่ยมฤทธิ์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์บาง
32. เด็กหญิงสุชีรา  ผันผ่อน
33. เด็กหญิงสุปราณี  สีแตง
34. เด็กหญิงอรปวีณา  วงกนก
35. เด็กหญิงอรสา  วินทะไชย
36. เด็กหญิงอัมพร  ทองนาท
37. เด็กหญิงอัยดา  สำเร็จผล
38. เด็กหญิงอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
39. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
40. เด็กหญิงไพลิน  คงขาว
 
1. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
2. นางคนึง  สายช่อฟ้า
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นายวรวิทย์  แจ่มใส
5. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
6. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
7. นางสายพิณ  มูลอุดม
8. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
148 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายพีระพร  พันธ์แตง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงประภาพร  สิทธิจันทร์เสน
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำหมอน
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายนคร  คล้ายเครือญาติ
2. นางเตือนใจ  คล้ายเครือญาติ
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายปิยะรัตน์  คุสินธ์
2. เด็กชายศรราม  ฟักทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  จงจินากูล
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
152 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอติกานต์  ฉิมฉลอง
 
1. นางธนภรณ์   สุวรรณช่าง
 
153 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีรัมย์
2. เด็กหญิงจริยา   ป่าครอง
3. เด็กชายจักฤษ์   สุดเต้
4. เด็กหญิงจารุนันท์   คำแหง
5. เด็กหญิงจินตนา   ทักษิณ
6. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
7. เด็กชายชินกฤต   จันทร์งาม
8. เด็กหญิงธารารัตน์   พิมพิลา
9. เด็กชายธินกร   สายน้ำเที่ยง
10. เด็กหญิงนฤมล   มหาพรม
11. เด็กหญิงนิตติยา   พิมพ์เดช
12. เด็กชายภคพงศ์   มังสา
13. เด็กหญิงรัตนา   ฆ้องชะฎา
14. เด็กชายวสันต์ชัย   แก้ไข
15. เด็กชายศิริศักดิ์   สีวิใจ
16. เด็กหญิงสราวุธ   มังโส
17. เด็กชายสหรัถ   ลาสร้อย
18. เด็กชายสุนิภัทร    เอมโอด
19. เด็กหญิงสุภาพร   คำแหง
20. เด็กชายอนันต์   แก้วคนตรง
21. เด็กชายอภิสิทธิ์   แข็งขัน
22. เด็กชายอรรถพล   โอบอ้อม
23. เด็กหญิงอรวรรณ   คนชาน
24. เด็กหญิงอรไพริน    ทักษิณ
25. เด็กชายอานนท์   วงษ์พา
26. เด็กชายเมกวัตต์   สะทิง
27. เด็กชายเอกประพันธ์   กองดี
28. เด็กหญิงใบเตย   ลาสร้อย
29. เด็กชายไพรพณา   ห่อมกระโทก
 
1. นายศุภกิจ   อ่อนทิม
2. นางสาวสุนันทา   ฉายากุล
3. นางสาวสุรินทร์   ขาวงาม
4. นางสุเวียง   ไชยปัญหา
5. นางอุมาภรณ์   พยุยงค์
6. นางเย็นจิตร   แพงวงศ์
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
155 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัชชา  สาระกัด
3. เด็กหญิงณัฐญา  โพธิพล
4. เด็กหญิงบุญยวีย์  ม่วงคำ
5. เด็กหญิงวิภาวี  ภูษาทพ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือกนิล
7. เด็กหญิงสุภาพร  ประละไทย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีบุญธรรม
2. เด็กชายอภิโชติ  ประกอบธรรม
 
1. นางรัตนา  ธาดา
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 1. เด็กหญิงกาญจนา   หมหึก
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกรกนกย์  วงค์ชาติ
2. เด็กหญิงกรวิภา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงกษมา  แก้วอารีย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
5. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนขัน
6. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์บุตร
7. เด็กหญิงผ่องผกา  เพ็งอำไพ
8. เด็กชายพันธุ์ธัช  ภานวาลย์
9. เด็กชายพีระพงษ์  จันทร์แสน
10. เด็กชายฤทธิเบศก์  เสาร์ปลา
11. เด็กหญิงวรินทิพย์  เรือสุวรรณ
12. เด็กชายวัชพล  นามพุก
13. เด็กชายศิริมงคล  ราชเสนา
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยชนะ
15. เด็กชายสัณหณัฐ  บุญหนุน
16. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ยิ้มจันทร์
17. เด็กชายเวทิน  รินทะไชย
 
1. นางฝนทอง  ไกรราม
2. นางภัทรศรัณย์  พันธ์ธุมวงษ์
3. นางลัดดาวรรณ   บุญภมร
4. นางวิสาข์  บุญตานนท์
5. นายเกียรติกูล  เหล่ากอดี
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ
2. เด็กหญิงกวินทรา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายกิตติพงค์   บุุญภา
4. เด็กหญิงคนิพร  สุวรรณศรี
5. เด็กชายจีรพันธ์  สุปัญโญ
6. เด็กชายณัฐดนัย  รักท้วม
7. เด็กชายธนากร  บุญวัง
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดาวใส
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองดี
10. เด็กชายนวมินทร์  เกตุแก้ว
11. เด็กชายปฏิพล  นิลจันทร์
12. เด็กชายภานุพงศ์  มิ่งขวัญ
13. เด็กชายสรัญ  บุญนา
14. เด็กหญิงสายฤดี  จันธำรงค์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  สีจันหล้า
16. เด็กชายสุเทพ  คำตา
17. เด็กชายสุเมฆ  แสนพุทธ
18. เด็กชายอธิการ  บาลศรี
19. เด็กชายอลงกรณ์  เชื้อครุฑ
20. เด็กหญิงอารยา  หมีเงิน
 
1. นายจรัญ  ชมภูเทพ
2. นางฝนทอง  ไกรราม
3. นางสมคิด  บุญปลอด
4. นางอุไรวรรณ  ศรีถนัด
5. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนูน้อย
2. เด็กชายกุ้ง  ดาวเรือง
3. เด็กชายดนุสรณ์  ท้วมสายมา
4. เด็กชายธราเทพ  ยอดบุตร
5. เด็กชายสุวรรณ  ชื่นด้วง
6. เด็กชายอำนาจ  ขาวสะอาด
7. เด็กชายเดชา   ภูวรณ์
8. เด็กชายแอ๊ด  ทองสุข
 
1. นายกฤษฎา  กาลสงค์
2. นายศิลปิน  พรหมมณี
 
161 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กชายฐฺติโชติ   คชพันธ์
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  กล่อมอำภา
3. เด็กชายสุรชัย  อินนวล
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสมใจ   เลียบวัน
 
162 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. นางสาวกาญจนา  ขุริยศ
2. นางสาวชุลีรัตน์  เทพคีรี
3. นางสาวแพรวนภา  อ่วมสอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
 
163 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงชาลิดา  อำนักมณี
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  เลิศกิจเจริญผล
3. เด็กชายอนุวัฒน์   สุจริต
 
1. นายคมกฤช  ประการะสังข์
2. นายวิชิต  เหลาทอง
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี   จันทะผล
2. เด็กชายพงศกร   สังชม
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ชาอินทร์
 
1. นางดวงกมล   กิจวารี
2. นางดุลภากร  เจียมตน
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทะสอ
2. เด็กหญิงศศิธร   ใสเมืองยอง
3. เด็กชายอลงกรณ์   ทุมพล
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นางสาวปาริชาติ   เชียงสากุล
 
166 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายพศิน  ฮวบสูงเนิน
 
1. นางสาวประภาพร  โกมาลย์
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พันธุ์ละพะ
2. เด็กชายปภาวิน  ทะสอน
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สมัครการไถ
 
1. นางมยุรี  บ้านสระ
2. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
 
168 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นางสาวเสาวภา  วรรณกสิกรรม
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายณัชพล  ปฏิบัติ
2. เด็กชายภาคเพียร  เกตุสกุล
3. เด็กชายเอกพันธ์   สุภาพร
 
1. นายอิศรา  โกมล
 
170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกมุท  การประกอบ
2. เด็กชายพนธกร  เสาวรส
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชำนาเวช
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายณัฐพล  อารีเพื่อน
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บึงกะเชียง
 
1. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
 
172 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์ดี
2. เด็กชายสมรัก  -
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นางฐานิตา  อินนามเพ็ง
 
173 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กชายสมชาติ  ปุณนะกรี
2. เด็กชายสุรทิน  พิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นางฐานิตา  อินนามเพ็ง
 
174 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะนุธีระพงศ์
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
175 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภาพร   พรยิ่ง
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุรวก 1. เด็กชายธวัชชัย  ชัยสุวรรณวงศ์
2. เด็กชายมีลาภ  อนุภาพชัชวาล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอุษา  นิยมธรรม
2. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายตี๋หน่าย  มองเล่ย์
2. เด็กชายธนพล  จันทร์อ่ำ
3. เด็กชายพีท  เพชรทราย
 
1. นายปริญญา  รุณรุทธิ์
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
178 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นางสาวรัชฎา  บุญโกมล
2. นายศุภชัย  สมมุติ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
179 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายกษม  สุวรรณประเวก
2. เด็กชายจักรพงษ์  อาจยุทธ
3. เด็กชายชาคริต  เชิงสอาด
4. เด็กชายธงชัย  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงธาริณี  แก้วมณี
6. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
7. เด็กชายพงศกร  ลพนิกร
8. เด็กหญิงพิมพ์พร  เมคิน
9. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์พันธุ์
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  งอมสงัด
11. เด็กหญิงสินจัย  ฟองจามร
12. เด็กหญิงสุกัญญา  กลขุนทด
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาชมพู
14. เด็กชายสุริยา  ทองเพ็ง
15. เด็กชายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
2. นางสาวฑิฆัมพร  ระภักดี
3. นางสาวธนารีย์  จันทร์กมล
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุดเขต  ชื่นชม
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
181 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายกฤษณะ  คำผุย
2. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ยา
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พระไกร
4. เด็กชายขจรศักดิ์  อากาศสุภา
5. เด็กหญิงจารุพร  คำผุย
6. เด็กหญิงจินดา  พานิชลาน
7. เด็กหญิงชนากานต์  พุ่มไพศาล
8. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  เดชาติวงค์
10. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์แพทย์
11. เด็กหญิงดวงใจ  บุญด้วยลาน
12. เด็กชายทศพล  พุ่มมาลา
13. เด็กชายทัศกร  พานิชลาน
14. เด็กชายธนพนธ์  พรมไทย
15. เด็กชายธนาวิทย์  นักลาน
16. เด็กชายธีรภัทธ์  แก่นสลุง
17. เด็กหญิงนรินทิพย์  จุ่นทอง
18. เด็กหญิงนรีพร  ศรีนามน้อย
19. เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งแก้ว
20. เด็กชายพัฒนพงศ์  เหว่าสำเนียง
21. เด็กหญิงภัศรา  แก้วแสนขัน
22. เด็กหญิงภานุมาส  พิมมงละ
23. เด็กชายภานุวัฒน์  โดดสกุล
24. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ธนาวิชิตฤกษ์
25. เด็กชายมนไท  มันทุปา
26. เด็กหญิงวรรณนิชา  บุญพร
27. เด็กชายวรากรณ์  ฉิมสุข
28. เด็กหญิงวรารัตน์  สมัครลาน
29. เด็กชายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
30. เด็กหญิงวิภาดา  ขันติเนตร
31. เด็กชายสิงหา  พึ่งประสม
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสอาด
33. เด็กหญิงสุจิณณา  ทับศิลป์
34. เด็กหญิงสุนิสา  บุปผาเวียง
35. เด็กหญิงสุมลตรา  เสือแก้ว
36. เด็กหญิงสุวิสา  แสงพรม
37. เด็กหญิงอัยลดา  จุ่นทอง
38. เด็กหญิงอาริตยา  แก่นจันทร์
39. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  สว่างพื้น
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจินตนา  อ่อนน้อม
2. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
3. นายธนิสร  กิ่งวงษา
4. นางสาวรัชรีย์  อ่อนสร้อย
5. นางลำใย  เชื้อสามารถ
6. นายวีระชัย  กองพุฒิ
7. นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
8. นางสุรีพร  บุญด้วยลาน
 
182 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชุติภาส  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายสหศวรรษ  ลิ้มเจริญพันธ์
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
183 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชินดนัย  ทองเหมือน
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีพูล
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงชลลดา  ศศิรัตนนิกุล
2. เด็กชายเจษฎา  ถาวรฟัง
 
1. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางขาว 1. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นายจักรพงษ์  ผ่องโสภา
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายดนัย  สงวนกอ
2. เด็กชายธีรภัทร  สามบุญเรือง
3. เด็กชายภัทรดนัย  ดวงดี
4. เด็กชายวิศรุต  มาตรโห้
5. เด็กชายศุภกร  พะวงจิตร์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
2. นายมนตรี  คนเลา
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงนฤมล   เพ็ชรเปรียม
2. เด็กหญิงพรรดา   ตันสันเทียะ
3. เด็กหญิงมินลดา   ชันษา
 
1. นางวรลักษณ์   ใจบุญ
2. นางสาวสมจิตร   คะเสนา
 
188 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
189 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรินทร์   ธงชัย
2. เด็กชายไชยาวัฒน์   กำแพงใหญ่
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
2. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
190 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงนันทวดี   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงเมฆขลา   ทองโปรย
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำสนธิ 1. เด็กชายนพดล  สอนกลาง
 
1. นางสาวกัลยาณี  มะสุทธิ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เต่าทอง
 
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธีรนัย  กาญจนนท์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  พุ่มพวง
 
1. นายประสพ  สิงห์สม
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณวพงศ์  เจตนเสน
2. เด็กชายมงคล  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายยุทธนา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สีมา
 
1. นางกนกวรรณ  ชาวประทุม
2. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงนิภาพร  สายธนู
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  หมื่่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงนวล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโชตวณิชย์
3. เด็กหญิงจินตพร  ป้องศร
4. เด็กหญิงจิระนัน  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงชฎาพร  อาศัยนา
6. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นามรักษ์
7. เด็กหญิงรัตติกาล  แจ้งเรือง
8. เด็กหญิงวธุกา  สีมาเหล็ก
9. เด็กหญิงสำเนียง  การะเกตุ
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  คุ้มพรม
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
2. นางสุพิศ  เบ็ญมาศ
3. นางสุภาภรณ์  เกษมสวัสดิ์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  สมพงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมมาก
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. นายธีรธาร  สะราคำ
2. เด็กหญิงนิญากร  วัฒละ
3. นางสาวศิริภรณ์  เหมะธุลิน
 
1. นางณัฏฐ์ทิตา  ชัยศิริธนจินดา
2. นางสาวศิริพร  ทวีวัฒน์
 
200 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงวีรญา  ฉายพล
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
201 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญมาก
 
1. นายศิรณัฐ  บุญนาค
 
202 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวปาริฉัตร  อินทร์ชม
2. นางสาวภัทราภรณ์  เฮงสงเคราะห์
3. เด็กหญิงมาลิสา  หุ่นประการ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  ภูบาลชื่น
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  คำเพชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงเบจวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  คุ้มจันอัด
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
205 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงชลลดา  วิงวอน
2. เด็กชายชาติภูมิ  ภู่ขาว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทับทิม
4. เด็กหญิงดลนภา  ใจเจริญ
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ใจเจริญ
6. เด็กหญิงนุชรวี  วิภาค
7. เด็กหญิงลิลลณี  ผิวผ่อง
8. เด็กหญิงวรดา  ผิวผ่อง
9. เด็กหญิงวันวิษา  ชื่นชม
10. เด็กหญิงสุนิตา  อินทานี
11. เด็กชายสุวัจ  ดิษฐพันธุ์
12. เด็กชายสุเมธ  พุ่มพฤกษ์
13. เด็กหญิงสโรชา  รัตนโมรา
14. เด็กหญิงอรยา  เลิศชวาลสกุล
15. เด็กหญิงอรุณี  หอทับทิม
16. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  ดอกจันทร์
 
1. นางทรงศรี  ทองสุขนอก
2. นายธฤษิดา  สำลี
3. นางผ่องศรี  บุญมา
4. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
5. นางอภิรดี  พานิชชอบ
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมรกต   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงจันทร์
4. เด็กชายสรัล  กองยนต์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกิดศรีประเสริฐ
 
1. นายกฤษสุวรรณ  อินสว่าง
2. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
 
207 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขสำราญ
 
1. นายภัทรพล  เมฆอากาศ
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  วาสนา
2. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมจง
 
1. นางอารี  สงคราม
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายวีรภัทร  จระเข้
 
1. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงนิภาพร  จูเปลี่ยน
2. เด็กหญิงปวารณา  ล้ำเลิศ
3. เด็กชายมานิต  เสริมสุข
 
1. นางนวลลออ  ชูเกิด
2. นางสุรีพร  ศรีสมบูรณ์
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทินภัทร  ไทยอุดมทรัพย์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สีทุรี
3. เด็กชายรัตนากร  จิ๋วใย
 
1. นางณัชพร  ช่วยรอด
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
212 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงกันทิมา  ขยันการ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศรวิชัย
3. เด็กหญิงลักขณา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นายไพบูลย์  ยอแซ
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายภูวไนย  ไชยคุณ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ตามสีรัมย์
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่มากญาติ
2. เด็กหญิงวันเด่น  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวบัวหลัน  บัวเหมือน
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายจอย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงมาลี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  อยู่มากญาติ
 
1. นายมนตรี  วรรณายก
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ฉลองภาค
2. เด็กชายณัฐภาส  ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โมกไทสงค์
4. เด็กชายพีรภัทร  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายภูมิธเนศ  ศรีแสน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงออรานัน  พุฒศรี
 
1. นางสาวชวนพิศ  กระต่าย
2. นายนิพนธ์  ล้อไพบูลย์
3. นางไพลิน  รูปสอาด
 
217 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ครูสอน
2. เด็กชายณฐวรรณ  สร้อยสน
3. เด็กชายณัฐการณ์  อาจศิริ
4. เด็กชายพงศธร  ม่วงทำ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ถ้ำทอง
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จรแก้ว
7. เด็กหญิงเกตุสุดา  ทิพรัตน์
8. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
9. เด็กหญิงเรือนงาม  ไชยสันติ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
3. นางอัจฉรา  ขจร
 
218 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
219 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สารศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พิมพ์ปราบ
2. เด็กหญิงยุวดี  เร่งพิมาย
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิมพ์ปราบ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ช่อพยอม
5. เด็กหญิงสุมลรัตน์   หงษ์ทอง
 
1. นายทศพล  ถนอมพงษ์
2. นางยุพิน  ทาบุราณ
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาชะโลม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนาทะ
3. เด็กชายทวีชัย  ภูกิ่งเดือน
4. เด็กชายธนากร  จิตรสม
5. เด็กชายธีรพงษ์  ศิริการ
6. เด็กชายธีรรักษ์  วาจาดี
7. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าสาร
8. เด็กชายธีรวุฒิ  วาจาดี
9. เด็กหญิงนฤพร  ศิริเลข
10. เด็กหญิงนวลอนงค์  คงสุข
11. เด็กหญิงยุภาพร  ภักดี
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อัครชาติ
13. เด็กหญิงศศิภา  นนทวิชิต
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามดี
15. เด็กชายศุภราช  บัวชัย
16. เด็กหญิงสุภาพร  อินทนัย
17. เด็กหญิงสุภาพร  อาจหาร
18. เด็กชายอนันต์  บุญรอด
19. เด็กหญิงอรนิช  สุนันท์กุล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางเนาวรัตน์  จำปาดิบ
 
222 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปทุมสูตร
2. เด็กชายธนชาติ   เปรมปรีดิ์
3. เด็กชายวิรัตน์  พึ่งเกษม
 
1. นายพิษณุ  นาคโสภณ
2. นายสุพรรณ  ประเสริฐลาภ
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายตรีภพ  สายมี
2. เด็กชายไพโรจน์  ช้างใหญ่
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. นางสุวิดา  ขาวพวง
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญเกิด
2. เด็กชายธนชิต  แซ่จาง
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. นายอนุวัฒน์  ศิษย์อนันต์
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายวสันต์   พินิจมนตรี
2. เด็กชายศิริชัย   จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางรุ่งนภา   เศษสุวรรณ์
2. นางสาววรนิษฐา   พลสงคราม
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ   ปานทอง
2. เด็กชายบรรจง   เสริมทรง
3. เด็กชายวุฒธิพงษ์   งามสนิท
 
1. นางสาวจงรักษ์   กงจีน
2. นางพรไพรินทร์   นัยนานนท์
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายธีรโชติ  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กชายสุรยุทธ  การภักดี
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
 
229 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
230 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายณัฐพร  วรรณเลิศ
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกฎชลันพร  พรมงาม
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  หย่อนเถิง
3. เด็กหญิงคริษฐา    มูลเชื้อ
4. เด็กหญิงชฎาพร  ซาพูล
5. เด็กหญิงชลดา  ไกรบุดดา
6. เด็กหญิงชาลินี  น้อยศรีเกตุ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สมมิตต์
8. เด็กหญิงดวงพร  มีน้อย
9. เด็กหญิงนภัส  สีเหลือง
10. เด็กชายนัทพงษ์  อรุณโรจน์
11. เด็กหญิงปาริชาต  บุญชิต
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ประไพ
13. เด็กหญิงปิยะนุช  ม่วงมีคำ
14. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีสิงห์
15. เด็กหญิงโชติกา  สีแข็ง
 
1. นายนิพนธ์  ทาเจริญ
2. นางสาวปราณี  สกุลสา
3. นางสาวละอองดาว  พืชเพียร
4. นายไชยวัฒน์   คงกะพันธ์
 
232 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มาณพ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริวงษ์
3. เด็กชายมนัสวิน  เกิดสวัสดิ์
4. เด็กชายรติพงษ์  สีเหลือง
5. เด็กชายอัมรินทร์  ตาลเอี่ยม
 
1. นางสาวพิกุลดารา  อำไพศรี
2. นางวัชริญาณ์  คำศรีสุข
3. นางสาวอโรชา  เกิดสวัสดิ์
 
233 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. นางสาวจรีดา  จิกนอก
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
234 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุธิมา   สรนอก
 
1. นางสิรินุช  บุญเกื้อ
 
235 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจันทร์ดี  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายตะวัน  ตะพัง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงษ์เจริญ
 
1. นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย
2. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
 
236 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงอาเจิง  แซ่เซียว
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
237 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน   ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
 
238 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 1. เด็กชายเปรมสันต์  มุลมูล
 
1. นางสุกัลญา  แสงฉาย
 
239 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
240 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
241 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายปฏิภาณ   สอนแสง
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
242 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงพรธิตา  ฉิมยาม
 
1. นางสวีณา  รื่นสุข
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงรุ่งวรา  น้อยแก้ว
2. เด็กชายสัญชัย  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายสุพัฒน์  ศรีสกุล
 
1. นายธรรมนูญ  ปรีดาธวัช
2. นายภานุ  วันประเสริฐ
 
244 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธาราธิป  นามสว่าง
2. เด็กชายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นางสาวสกาววรรณ  สุภารัตน์
2. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
245 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายธนกร  บ่อเพชร
2. เด็กชายวันชัย  ยิ่งมี
3. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีเจริญสุข
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยิ่งมี
5. เด็กหญิงอรณี  พันธ์แก่น
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
2. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
246 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทิมทอง
3. นางสาวเกตุสุดา  โหมดเทศ
 
1. นายชำนาญพงษ์  เจริญผล
2. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
 
247 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  กรธนสุขอรุณ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
248 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  -
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงทักษิณา  ปรางม่วง
2. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวนชำนิ
3. เด็กหญิงมินตรา  โตเอี่ยม
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางนิภา  กิจหงวน
 
250 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายเสาร์มัน  ศุกร์
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
251 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายปิยพงศ์  เกิดยงค์
2. เด็กชายมังกร  สารีเป้
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
2. นางวรรณา  วิมานจันทร์
 
252 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
253 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ชนะการ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
5. เด็กชายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
6. เด็กชายนนทวัฒน์  เอี่ยมแตง
7. เด็กชายนพดล  เงินสมบัติ
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กหญิงวรรกมล  อยู่พิทักษ์
12. เด็กชายศิริชัย  ประทุมชัย
13. เด็กชายอรรถพล  ขวัญอยู่เย็น
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกพล  โพธิ์ทอง
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายวรายุทธ  วังเวงจิตต์
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์รุ่งประสาทสิน
2. เด็กชายวิทวัส  หมั่นมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์หงษ์
2. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
 
255 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   การบุญ
 
1. นางวรรณา  เผือกวัฒนะ
 
256 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเตา
3. เด็กหญิงจีระภา  ชังอินทร์
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ชินทรักษา
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรัทรา
6. เด็กหญิงนัทชมน  พิมพา
7. เด็กหญิงบุณฑริกา  กิตติพระวงษ์
8. เด็กหญิงปานทิพย์  เกษต้น
9. เด็กหญิงมลธิดา  ผิวเวียง
10. เด็กหญิงรัตติยาพร  บุญประกอบ
11. เด็กหญิงวริยา  วงษ์นิล
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบชื่น
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ทองงาม
14. เด็กหญิงสมฤดี  จันทร์เจริญ
15. เด็กหญิงสุนิษา  ภาษี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  ทองนาคปาน
2. นางสาวรัติ์ธิกร  ทองนาคปาน
3. นางสาววิไลจิตร  ดงชะสิงห์
4. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายทยากร  แพนลา
2. เด็กชายธเนศ  พลชัย
3. เด็กชายนที  พรมมากอง
4. เด็กชายพงศธร  โยธา
5. เด็กชายพีระยุทธ  สีดาเลิศ
6. เด็กชายศุภชัย  ขุนเทียม
7. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  สุขเกิด
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหล็กงาม
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
259 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายธนกร  หมอยา
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  อาจเชื้อ
 
1. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
2. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
 
260 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางสาวสุนิษา  สายใหม
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 1. นายภาณุพงศ์  ผาสุข
2. เด็กชายสุนทร  รังษี
3. นางสาวอัฐภิญญา  บัวพุทธ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
262 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายน้ำพุ  อุดรสาร
 
1. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
263 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้ววงษ์บน
2. เด็กหญิงรัตนา  แอบพิมาย
3. เด็กหญิงเจนนิสา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โสม
 
1. นางฉัตรสุดา  ธนะปาละ
2. นางวันเพ็ญ  กุลบุตร
3. นางสาลี  แก่นกลาง
 
264 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงพัชรี  วรรณสาร
2. เด็กหญิงวาสิณี  วังแก้ว
 
1. นางศุธิสา  ทับซ้าย
 
265 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทผล
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
266 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายทัตพงศ์   อรรถวิชัย
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ศิริจันทร์
3. เด็กชายอนุชา  นิลพัฒน์
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นายพินิจ  คณะดี
 
268 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายวิฑูรย์  อัมพร
2. เด็กชายอำนวย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร  พิมพ์พาศรี
2. นายโกวิท  ชื่นชม
 
269 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
2. เด็กชายธนินทร  กลิ่นซ้อน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อัศวโสวรรณ
4. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
5. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงปู  ประ
7. เด็กชายวันแดง  ประ
8. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พจนารถ
2. นางศิธร  ชลาลัย
3. นายอังคาร  ลัดลอย
 
270 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมดี
2. เด็กชายคีประภัทร  เสมสัน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  อัศวโสวรรณ
4. เด็กชายชนินทร์  พูลสวัสดิ์
5. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
6. เด็กชายธนินทร  กลิ่นซ้อน
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  อัศวโสวรรณ
8. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
9. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
10. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมะวิริยะอนันต์
11. เด็กหญิงปู  ประ
12. เด็กหญิงลลิตา  เจง
13. เด็กชายวันแดง  ประ
14. เด็กชายศิริพงษ์  สร้อยประเสริฐ
15. เด็กชายสมสิทธิ์  สุขสวัสดิ์
16. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
17. เด็กหญิงสุชาดา  ละอองสินธุ์
18. เด็กชายสุรศักดิ์  มีภักดี
19. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
20. เด็กชายเมธา  เอมโอช
21. เด็กชายเอกสิทธิ์  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  หอยสังข์
2. นายนิยม  ถนอมวงษ์
3. นางสาวบุญตา  จันทรมหา
4. นางศิริพร  ธรรมยิ่ง
5. นางอนันตพร  กลิ่นซ้อน
6. นายอังคาร  ลัดลอย
 
271 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลวยศรี
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  นามบุตร
3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ทองเกิด
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุสุข
5. เด็กหญิงน้ำฝน  รักอู่
6. เด็กหญิงพรรณิดา  เนตรสน
7. เด็กหญิงพัชรพร  เซ่งเคลือ
8. เด็กหญิงพัชรีย์  นามบุตร
9. เด็กหญิงรัชธิดา  ชมสน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิลปี
11. เด็กหญิงอทิตยา  เกียรติศักดิ์
12. เด็กหญิงอำไพ  เผ่าพงษา
 
1. นางจุรีภรณ์  กฤติยาวรรณ
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เทศกูล
3. นางสุนีย์  เกิดแย้ม
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา  กานนท์
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  มีมุข
3. เด็กหญิงดลยา  มะตัง
4. เด็กหญิงนริศรา  แป๊ะสมัน
5. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ชื่น
6. เด็กหญิงปิยะนัท  อินตะจันทร์
7. เด็กหญิงผึ้ง  เอื้ออรัญโชติ
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หมื่นหาญธัญกิจ
9. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยจันทร์
10. เด็กหญิงมาย  คุ้มสวัสดิ์
11. เด็กชายวรวุฒิ  นุ่มนิ่ม
12. เด็กชายศุภชัย  แสงผล
13. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วผลึก
14. เด็กชายสุภัทร  พลีงาม
15. เด็กชายเจิมวิวัฒน์  มัทวกาจน์
16. เด็กหญิงโสรยา  สายกระสุน
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางปราณี  เบญจวิญญู
3. นางภานุมาศ  ลียา
4. นางวาสนา  ปานยิ้ม
5. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกิตติพงษ์  ฤกษ์งามสง่า
2. นายจิรายุทธ  โมราวรรณ
3. นายชุติพงษ์  แสงทอง
4. นายธนพนธ์  ขำเอนก
5. เด็กชายธนโชติ  มะโรงรัตน์
6. นายธเนศ  พลีเดช
7. นายนพเดช  เก้ารัตน์
8. นายนฤเบศร์  มกรนันท์
9. นายนิติธรรม  วันหวัง
10. นายพงศกร  วัฒนพันธ์
11. นายพรพจน์  แสนตำ
12. เด็กชายมังกร  บูระภา
13. นายวันชัย  สิงห์ดัด
14. นายวัลลภ  เรงัง
15. นายวีรยุทธ  สุระขันธ์
16. นางสาวสกุณา  เดชสกุลวงศ์
17. นางสาวอภิญญา  อาลอ
18. นายอาดูร  วราสินธุ์
19. นายอาม้าล  อาลีมีนทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี  ทิมเที่ยง
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา   แสงสุข
2. เด็กชายกิฟฟารี   เด่นชัย
3. เด็กชายขัตติยะ  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายจิราวัฒน์   แพงวิเศษ
5. เด็กหญิงชลิตา   ขุนจำนง
6. เด็กชายชินดนัย   พงสุวรรณ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกียรติฟิลิปิน
8. เด็กชายนิธิพัฒน์   เฮงวิชญกุล
9. เด็กชายผดุงเดช   วัดอ่อน
10. เด็กชายพีรพัฒน์   แสงใส
11. เด็กชายภานุพันธ์   สิงห์ชัย
12. เด็กชายศรนรินทร์  เหมศิริ
13. เด็กชายศุภกิตติ์   พุ่มยิ้ม
14. เด็กชายสาธิต   พุ่มเพชร
15. เด็กชายสุรวุธ   เกตุศิริ
16. เด็กชายสุรศักดิ์   ไม้จันทร์
17. เด็กชายอนุชา  อับดอเลาะ
18. เด็กหญิงอรยาณี   สุขโต
19. เด็กชายเกษมสันต์   เที่ยงตรง
20. เด็กชายไพโรจน์   คำแสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ธราพร
2. นายปริญญา   ศรีอุดม
3. นางพนมศรี   ทิมเที่ยง
4. นางสาวยุวดี   สำลีขาว
5. นางสาววิลาสินี   ดวงเนตร
 
275 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  อูรราฮามาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายภัทรนนท์  เต็มยัง
5. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สร้อยอุดม
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจิราพร   มะลิวัลย์
2. เด็กชายณัฐกานต์   ขำใจ
3. เด็กชายธนายุทธ   บัวลอย
4. เด็กหญิงปิยธิดา   บุปผา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   บุญวโรรัตน์
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ป้อมสุด
7. เด็กชายศิรประภา   เขียวคำ
8. เด็กหญิงสิริวิภา   ทาอ่อน
9. เด็กหญิงฮุสนา   นาเงิน
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   กลมเกลี้ยง
 
1. นายคณาเดช   ลายสนธิ์
2. นางทรายทอง   ฤกษ์เปลี่ยน
3. นายวัฒนา   ฤกษ์เปลี่ยน
 
277 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายอรรถพล  รอดสินธ์
2. เด็กชายเกริกไกรวัล  ไชมี
 
1. นางนาฎอนงค์  ศิริสวัสดิ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
278 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงวรัญชณา  สวยงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงวรัญชณา  สวยงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
280 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายยศ  เกรียงไกรโรจน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
281 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงวรรณกร  ง่วงกลางดอน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์สงวน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ยอดสุรินทร์
4. เด็กหญิงอนัญพร  คำจีนสี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตอบไธสง
 
1. นางนันทยา  เฉลิมศาล
2. นางมณฑา  จันทร์ไข่
 
282 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายบริพัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
283 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนพงศ์  จันทร์ขวัญเจ้า
 
1. นางมารศรี  พิลา
 
284 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผันศิริ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เนินชัย
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  คล่องแคล่ว
5. เด็กหญิงอุมมาพร  แจ่มใส
 
1. นางวรรณิดา  นพรัตน์
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
285 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายชโนทัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
286 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มุขประดับ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
287 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายประกาย  สุกใส
2. เด็กหญิงพจมาน  คำรักษ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  โมลี
 
1. นางธนพร  บุญเสนา
2. นางอุไร  อุดมประเสริฐ
 
288 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงอรนิภา  เรืองเกตุ
3. เด็กหญิงเจมส์  พรมสาน
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
289 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กชายดนุสรณ์  สุขเทพ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วีระพงษ์
3. เด็กชายไวยวุฒิ  ซึรัมย์
 
1. นายณรงค์  พิบูลรัตนสังข์
2. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
 
290 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ศรีพลี
2. เด็กชายอาทิตย์   กันลิตร
 
1. นายพินิจ   พลอยนิล
 
291 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทองมา
2. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อินทร์เอม
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
2. นางอารีย์  แสงคำ
 
292 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์มนต์
2. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
3. เด็กชายกีต้า  พึช
4. เด็กหญิงจำเริญ  จอมประโคน
5. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญประสพ
7. เด็กหญิงชนิภา  เพ็ชรเทศ
8. เด็กชายณัฐพงษ์  มากกว่าวงค์
9. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
10. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มใส
11. เด็กชายธีรพงษ์  เทศชวน
12. เด็กชายธุรกิจ  บัวผัน
13. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
14. เด็กหญิงนราภัทร  ดีวอน
15. เด็กชายปรกรณ์  เทียมสงวน
16. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
17. เด็กชายปรีชา  ก่อแก้ว
18. เด็กหญิงพนิดา  เทียมสงวน
19. เด็กชายพรชัย  อ่อนศรี
20. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
21. เด็กชายพีรทัต   ฟูเฟื่อง
22. เด็กหญิงรจนา  อารีย์
23. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
24. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
25. เด็กหญิงวาสนา  หอมประสพ
26. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์์
27. เด็กหญิงวินิจฉัย  เจริญยุทธิ์
28. เด็กชายศราวุฒิ  แย้มศรี
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
30. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
31. เด็กชายอนุชา  อินทรักษา
32. เด็กชายอนุสร  เย็นประสพ
33. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
34. เด็กหญิงอินทิรา  สุขเลิศ
35. เด็กชายเคนชิโร่  สียางนอก
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กหญิงเนตรนภา  จ่าพันธ์
38. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
39. เด็กชายไชยวัฒน์  กิมเสม
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางสาวภาษิตา  เข็มบุบผา
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นางสาวสุภัชชา  ชัยหมก
5. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
7. นางเนตรนภิส  น้อยมี
 
293 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา   ดีจรัส
 
294 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
2. เด็กชายศักดา   คำพิบูลย์
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
296 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายธนพล  คำแพงตา
2. เด็กชายประธาน  พิรุณรัมย์
3. เด็กชายวรายุทธ  บุตรดี
4. เด็กชายวฤทธิ์  แสวง
5. เด็กหญิงวัลลอ  สักลอ
6. เด็กหญิงวิชญาพร  แจ้งเปล่า
7. เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  นามหนองอ้อ
8. เด็กหญิงศศิธร  มนตรี
9. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ้งเปล่า
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
2. นางอุษา  แจ้งเปล่า
 
297 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายณพวิชญ์  สกุลมา
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปาลพันธ์
 
1. นางสาวบุญหนุน  ซาเสน
2. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภักดี
3. เด็กหญิงวริษา  คล้ายกระแส
 
1. นางกัญจนา  จีนจำรัส
2. นางจันทนา  สงสุรพันธ์
 
299 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประมะเด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประมะเด
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขถาวร
 
1. นางวรรณวิสา  สุขีนัย
 
300 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองย่น
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
301 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงพนิดา  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงเมธาพร   อุเทนสุด
 
1. นางรวีวรรณ  อัมพะวา
2. นางเยาวมาลย์  ตันประดับสิงห์
 
302 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตาทองศรี
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
303 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายธัชพล   แก้วกำกง
2. เด็กชายปราโมทย์   ปราชกระโทก
3. เด็กหญิงศิริกร  ฉวีรัมย์
 
1. นางวิมลฉัตร   ชาวด่าน
2. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
304 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา    แก้วกำกง
2. เด็กชายตรัยศักดิ์  หินแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมวดี   แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี   มะปรางค์
 
305 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   พรมเดช
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
306 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.47 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฟักสุวรรณ์
2. เด็กชายระพีพันธ์  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธนทรัพย์  เซี่ยงหลิว
2. เด็กหญิงวชิระกาญจน์  นาเมือง
3. เด็กหญิงอริตา  พวงมณี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชำนาญศิลป์
2. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
308 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ต่วนนุช
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงวาสิฏฐ์  ปานนวม
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
310 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงเขมอักษร  นิ่มเย็น
 
1. นายฐิติ  คูหาเรืองรอง
 
311 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนชัช  โพธิชา
2. เด็กชายราเชน  ดอนทองแดง
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
312 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณานนต์  ศักดารัตน์
2. เด็กชายรักชาติ  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงจันทร์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
313 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณภัทร   เกรียงเกร็ด
2. เด็กชายณัฐภัทร์   สุขจำลอง
3. เด็กชายพรมณัฐ   ชมภูจันทร์
4. เด็กชายพิสิฐ์พงษ์   เรืองบุปผา
5. เด็กชายรักษ์ชนก   ยงยุทธ
6. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา   สิทธิพานิช
2. นายณัฐนิช  การวิธี
3. นางสาวอนงค์พร   อ้ายสุวรรณ
 
314 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายจารุวิทย์   ภูติกิจเจริญ
2. เด็กชายภากร   กมลพรวิจิตร
3. เด็กชายวัชรพล   กาวิน
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูรณ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
315 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณานนต์   ศักดารัตน์
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   กิจธุรกุล
3. เด็กหญิงสาธกา   สุวรรณธะไพ
 
1. นางศศิธร   จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ   มาตยาบุญ
 
316 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญเพ็ง
 
1. นางสมฤทัย  คงคาลอย
 
317 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นางสาวน้ำทิพย์  คงยอด
2. นายฟัรมาน  บอสู
 
1. นางสาวกนกรัตน์  มนัสมนตรี
 
318 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา  อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
319 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นางสาวปลายมนัส  บัวตูม
2. นางสาวปิ่นปินัท  พุ่มไสว
3. นางสาวรัฐการณ์  สุตมาศ
 
1. นางจุฑามาศ  หันยอ
 
320 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพัดชา  ราตรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เขียวแก้ว
3. เด็กชายวชิราวุฒิ  พงษ์เสือ
 
1. นางสาวนัดดา  มัยโรฒ
 
321 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายปรินทร  อินทรพันธุ์
 
1. นางกนกวรรณ  นาลัย
2. นายประทีป  ภู่เกิด
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เลียะเครือ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เชยกลิ่นเทศ
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงฟ้า
5. เด็กหญิงสิรภัทร  นาคสุทธิ
 
1. นางจรรยา  โพธิพิพิธ
2. นายบุญคุ้ม  โพธิพิพิธ
 
323 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระมารดานิจจนุเคราะห์ 1. เด็กชายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัตน์
 
1. นายสุรเมศวร์  กองทอง
 
324 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ลิ้มจำรูญ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  เคหดิษฐ์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
325 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  โฉมศรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญพันธ์
3. เด็กชายอิฐศิลานุวัฒน์  ทองหลอม
 
1. นางนพวรรณ  ไชยผลอินทร์
2. นางปัทมา  บัญญัติ
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงพนิดา  ใบยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
327 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสะอาด
2. เด็กชายทัศศิลป์  สุขเทศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจันดี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
2. นางอรพิน  สมสอง
 
328 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  ใจแสวง
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญวระ
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
329 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลพานิช
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ราชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มณีศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
330 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายณัฏกานต์  เกริกชัย
2. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
3. เด็กชายศราวุฒิ  หนูมี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
331 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทัพ
2. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
3. เด็กชายปรัชญา   พลเพ็ชร
4. เด็กชายภานุเดช  มาตผุย
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พุ่มฉายา
6. เด็กหญิงศุธิตา  โยชน์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงอลิชา  ทัพทวี
8. เด็กชายไพศาล  แสนไพโรจน์
 
1. นายชุมพล  ตลอดไธสง
2. นางสาวผุสดี  วงษ์สูง
3. นางสาวสุภาพร  เฉื่อยนอก
 
332 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ประจักษ์จิตร์
2. เด็กหญิงชลลดา  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสุข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กหญิงนันทญา  มาเขียว
6. เด็กหญิงนันทพร  ยังให้ผล
7. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก่นสาร
8. เด็กหญิงมุทิตา  มั่นคง
9. เด็กหญิงศิริพร  จาริสุ
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ถุงกลาง
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางวรรณา  ภาวิไล
3. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. นางสาวบุษกร  พรมจา
2. นางสาวรัชนีกร  สำรวยรื่น
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
2. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  เพ็งกุล
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
 
336 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลอนกิ่ง
 
1. นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
 
337 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วะนา
 
1. นายเรืองรุชติ  ธรรมเนียมใหม่
 
338 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บัวบาน
 
1. นางณัชชา  สะสม
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ซื่อตรง
2. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว
3. เด็กชายทัศณัฐ   ไบรเออร์มูน
4. เด็กหญิงภิญญาดา  จุฑาเทศ
5. เด็กชายศิวัช  ผิวคล้ำ
 
1. นายพลศักดิ์  พุ่มเผือก
2. นายวศิน  บุญมา
 
340 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายZhang  Wei Shen
 
1. MissShi  Wei Hong
 
341 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายปรเมศร์  คงโฉลง
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
342 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายภัทรภาคย์  ธนะภพ
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
343 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
344 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขำสกุล
2. เด็กหญิงกันต์ธร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โสธน
4. เด็กหญิงกุลิสรา  ชนะภัย
5. เด็กหญิงชนันธร  ทฤษณาวดี
6. เด็กหญิงชลธิดา  สีเชียงพิมพ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณธรรมา
8. เด็กหญิงฐานพร  วัฒนเขจร
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลีฬหาชีวะ
10. เด็กหญิงณญาดา  เตชะวิบูลย์
11. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนหฤทัย
12. เด็กหญิงณัฏฐานุช  กัณหะเสน
13. เด็กหญิงณิชชา  ลีตันเจริญ
14. เด็กหญิงธีรดา  เธียรศิริ
15. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีคิรินทร์
16. เด็กหญิงนภสร  ดารายน
17. เด็กหญิงนัทธมน   สินธวณรงค์
18. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
19. เด็กหญิงปิณิดา  นันทาภินัย
20. เด็กหญิงปิยพัฒน์  สุดโต
21. เด็กหญิงพรธนน  จำปาเทศ
22. เด็กหญิงพิจิตตา  รุ่งเรืองมณีรัตน์
23. เด็กหญิงภัทราพร  ศุภสิทธิ์สัมฤทธิ์
24. เด็กหญิงภัสสร  อรัญญาวิกุล
25. เด็กหญิงมนัชญา  อินทราไสย
26. เด็กหญิงมนัสวิน  วีระวัฒนะ
27. เด็กหญิงรวิสรา  กิจสุนทราภา
28. เด็กหญิงวรินทร  สำราญกมล
29. เด็กหญิงสริตา  ชอบสอาด
30. เด็กหญิงสิตาภา  วรประเสริฐศิลป์
31. เด็กหญิงสโรชินีสุ์  หวังวิวัฒนา
32. เด็กหญิงหทัยสวรรค์  สวัสดิโรจน์
33. เด็กหญิงอนุรดี   บรรดาศักดิ์
34. เด็กหญิงอภิสรา  ศิลป์สว่าง
35. เด็กหญิงอรณิชา  รังสิพล
36. เด็กหญิงอรนาถ  แก้วเวฬู
37. เด็กหญิงอันนา  จิรสุขไพสิฐ
38. เด็กหญิงอินทิตา  พิทย์พงศ์กุล
39. เด็กหญิงเปมิกา  อรรถชินภัทร
40. เด็กหญิงแสนรัก  ชุณหวชิร
 
1. นางสาวกนกภรณ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวทักษ์สุตา  ปานอุทัย
3. นางธิดา  วรวิจิตราพันธ์
4. นางสาววลีญา  นุตคำแหง
5. นายสถิต  สุกจงชัยพฤกษ์
6. นายสิริ  แซ่จัง
7. นางสาวสุกัญญา  วงศ์บุญเนตร์
8. นางสาวเบญจพร  คูอุทัย
 
345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญระคน  คำณูนธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาเพียร
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
2. นางสาวหทัย  ดาวสดใส
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พานทอง
2. เด็กชายธนาวรรษ   หาพิกุล
3. เด็กชายอนุรักษ์  นากระโทก
 
1. นางวนิดา  ชมภู
2. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
 
347 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายพีรศิลป์  ภิรมย์นุ่ม
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
 
348 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองสา
2. เด็กหญิงณิชา  แถมนา
 
1. นางสมพร  อินทรศักดิ์
2. นางสาวสิริกร  พิชิตธนปัญญา
 
349 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายชญานิน  มั่นการ
2. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
3. เด็กหญิงทัศนีย์พร  จำปางาม
4. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสงตาปัน
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
6. เด็กหญิงนริศราภรณ์  สมคะเณย์
7. เด็กชายนวพล  สมทรัพย์
8. เด็กหญิงประภัสสร  ประเสริฐศิล
9. เด็กชายพงศกร  รอดยินดี
10. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์จันทร์
11. เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ตุ่น
12. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังข์สุวรรณ
14. เด็กหญิงศราวัลย์  แดงโชติ
15. เด็กชายสิทธิโชค  ธิวะโต
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมทอง
17. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโท
19. เด็กหญิงสุวิกา  ทองบุผา
20. เด็กหญิงเจือจันทร์ฑมาส  ท้าวลา
21. เด็กชายโสธร  ธงแดงงาม
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
2. นางสุชาดา  เมฆแดง
3. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
350 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขนอน 1. เด็กชายปรีดากร  บุญเรือง
2. เด็กชายปรีดากูล  บุญเรือง
 
1. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
2. นายพิสิษฐ์  ประวัติวัชรา
 
351 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายราชันย์  คำพูล
 
1. นางธิวตี  การบุญ
 
352 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงจันจิรา  รักรู้
2. เด็กหญิงนฤมล  สมนอก
3. เด็กหญิงสุวรรณา   แซ่ไต้
 
1. นางกนกพร  เมโฆ
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กหญิงกานติมา  แดงเจริญ
2. เด็กหญิงนิรชา  นิยมพลอย
3. เด็กหญิงศิวรรณา  รอดด้วง
4. เด็กหญิงศุภนุช  รัตนา
5. เด็กหญิงไพรินทร์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางบุษบง  บุญกลิ่น
2. นางสาววันทนา  นุชอิ่ม
 
354 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรภพ  วังยาว
2. นายนรภัทร  แสงฉาย
3. เด็กชายวรพรต  วอทอง
 
1. นางนงนุช  กันตวิรุฒิ
2. นางเกษร   ศรีจันทร์
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เศษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีมันต
4. เด็กหญิงพรสุดา  บูรณะกิติ
5. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงแหละ  สุขใจ
 
1. นางขวัญใจ  เอ็นดูราษฎร์
2. นางจันทรา  เอ็นดูราษฎร์
3. นางสาวจินตนา  มั่งคั่ง
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นายธนเดช  ภัทรพิทักษ์
2. เด็กชายพัชรพล  สุพรรณรัง
3. เด็กชายรักเกียรติ  เฉลยภาพ
 
1. นางสาวขวัญดรุณ  ทองสุข
2. นางสาวพัดสร  ขวัญใจ
 
357 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
2. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
4. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหะ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พัชรีธร
8. เด็กชายภูตะวัน  คำพวงเพ็ชร
9. เด็กหญิงรสา  มังกรแสงแก้ว
10. เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเจริญ
11. เด็กชายวีระชัย  อ่ำจวง
12. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์วัฒน์
13. เด็กหญิงเวธินี  หล้าพรหม
14. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายคมกฤษ  ช่วยณรงค์
2. เด็กชายอำพล  บุญค้ำชู
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลนุช
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
2. นายวุฒิพงษ์  โพธิมูล
 
359 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผันผาย
2. เด็กหญิงชลลดา  งามล้วน
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงศศิธร  ผมหอม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ครองวงษ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคสาย
7. เด็กหญิงเกศรา  ถ้วนวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  โตวงษ์
2. นางสมร  ไชยพงษ์
3. นายสุรพล  ไชยพงษ์
 
360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายธนทรัพย์  สงสว่าง
2. เด็กชายธนพงษ์  เผ่าพันธุ์
3. เด็กชายธวัชชัย  มงคลธง
4. เด็กชายพงศกร  นาคชัยยะ
5. เด็กชายพีรยุทธ  กลิ่นแก่นจันทร์
6. เด็กชายเจษฎา  สุขนิมิตร
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
2. นายประยงค์  มีชะนะ
3. นางสาวเนาวลักษณ์  พุทธจรรยา
 
361 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธีรพัฒน์   อิ่นแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  กิจชล
2. นางศุภิสรา  ศิริวิสุทธิรัตน์
 
362 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กชายวิษณุ  ศรีนวล
 
1. นางสาวอัมพรกัญ  บัวครอง
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวกานดา  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวชนาขวัญ  พัฒนเกษตร
3. นางสาวภัศรา  คำขาวเหลือง
4. เด็กหญิงภิญญดา  เทียนเล็ก
5. เด็กหญิงอรอุมา  ชูธรรม
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
364 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวจารุวรรณ  พลายละหาร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสนระวัง
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคเวช
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นามาบ
5. เด็กหญิงธิติยา  น้อยจาด
6. นางสาวรุ่งทิวา  เพชรรัตน์
7. นางสาววนุชศรา  รักเจริญนาวิน
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ล้ามกระโทก
10. นางสาวศิริพักตร์  จาบกัน
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ออยจินดา
12. นางสาวสุทธิดา  ปั้นอุ่น
13. นางสาวสุธิณีย์  พุ่มใบศรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  คล้ายชนที
15. เด็กหญิงอัยฎา  ก่อชัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมอรุณชัย
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางวันดี  ทัดมาลี
4. นางสาวสายพิรุณ  หนักไหล่
 
365 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงบุญจิรา  ประสพดี
2. เด็กหญิงมาลินี  เอี่ยมเอก
3. เด็กหญิงโชติกา  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
366 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธนาธิป  รังแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  จีนโก๊ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไทยสงวน
 
1. นางสาวตนาภรณ์  ภู่พูล
2. นางบังอร  ปานนาค
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ 1. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
2. เด็กหญิงดวงหทัย  เที่ยงลิ้ม
3. เด็กหญิงถิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงบุญญิสา  เหล่าศรี
6. เด็กหญิงมโนชา  เมฆปั้น
7. เด็กหญิงสริตา  เคนน้อย
8. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
9. เด็กหญิงอดิศา  หอมจันทร์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สีบุบผา
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
2. นางสาวสุนทรี  อนันโท
3. นายโสภณ  ฤทธิสาร
 
368 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอารียา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางเยาวนี  ศรีประไพ
 
369 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.01 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มแสง
2. เด็กชายวิโรจน์  สีสำลี
 
1. นางสมลักษณ์  เอมละออ
2. นางสาวไพริน  นาคเจริญ
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. นางสาวธิดารัตน์  นาช่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีคง
 
1. นายปรเมนทร์  สามนคร
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
371 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายกีรติ  สุพรรณเรือง
 
1. นายมานพ  พุ่มสาขา
 
372 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาต  เกิดดี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มั่งมี
 
1. นางปทิตตา  ทองบุญมี
2. นางปัทมาสน์  คำสุข
 
373 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รามภักดี
2. เด็กชายอัมรินทร์  สำราญใจ
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางพรทิพย์  วงษ์ษา
 
374 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายวัชรากร  ผายพิมพ์
2. เด็กชายสอน  หงษ์สาวดี
3. เด็กชายโยธิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นายบุญมี  อบเชย
 
375 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายณัฐกฤช  ม่วงพิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายธิติ  สินสคราญ
4. เด็กหญิงป่าน  กันโอภาส
5. เด็กหญิงพรประภา  กล่ำเสือ
6. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปีสา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
8. เด็กหญิงสุธากร  สมพงษ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  คุยบุตร
10. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญรอดชู
11. เด็กหญิงเกศรา  อ่อนละมูล
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
376 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
377 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
 
1. นางสาวกาญฎา  ศรีฉ่ำนาค
 
378 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงสหัสยา   สายเสียงสด
 
1. นางสาวอมร  พวงเจริญ
 
379 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐภาส    ประสพกิจถาวร
 
1. นางปณิชา   ณัฎฐาไท
 
380 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสราวุฒิ   นุชนารถ
 
1. นางสาวอาภรณ์   ภิญโญภาวศุทธิ
 
381 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปานชีวา   กรแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์   พวงกระสันต์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   มีแย้ม
 
1. นายสิทธิชัย   เย็นสวัสดิ์
2. นางอุดมลักษณ์   ชูปานกลีบ
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงเปมิกา   ชิดเชื้อ
 
1. นางเฉลียว  พลเธียร
 
383 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนัทสิทธิ์   วิบูลศิลป์โสภณ
 
1. นางสาวกนกพร   บุญเรือง
 
384 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงมนนิชา   ลาภผล
 
1. นางสาววิภาวี   โฉมที
 
385 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดาวโด่ง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภู่สกุล
2. เด็กชายมาโนช  อนันตะเพี้ยน
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางศรีสุนันท์  เปรมศรทอง
 
386 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หรั่งฟัก
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
387 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาพึง
 
1. นางยุพิน  ลาภเวช
 
388 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
389 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
390 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. นางสาวศิรินันท์  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
391 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองชล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน  พลเสนา
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชินสีห์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายนฤเบศร์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอาทิศยา  พิกุลแย้ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ป้อมเมือง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  โนสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางเตือนใจ  เผือกพวง
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
395 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวริษา  โตยอด
2. เด็กหญิงวิภา  ฟักตระกูล
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
396 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาพลาย 1. นายมติชน  เงาสะอาด
 
1. นางจารุณี   สุทธิวารี
 
397 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายธีรศักดิ์  ผิวอ่อน
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กชายนัฐพล  พึ่งรูป
2. นายประพันธ์  ยอดดี
3. เด็กชายวรพรรณ  อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นางกอบกุล  เตียวตระกูลวัฒน
2. นายเสมอ  จันทร์พ่วง
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณายุทธ  จุลไชย
2. เด็กชายพิชิต  เพ็ชรวงค์ษา
3. เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
400 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มาก
2. เด็กชายกฤษณะ  สีแดง
3. เด็กหญิงรังสิมา  หยดย้อย
 
1. นางพรเพ็ญ  มนัสพาสน์เกษม
2. นางลิ้นจี่  เคลือบสุวรรณ
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. นางสาวชโลธร  เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาศ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสมชาย  จีนเดีย
2. นายอนันต์  วโรหะ
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งรี 1. เด็กชายกฤษดา  โพคาประเสริฐ
2. เด็กหญิงคำนวณ  ลุงเมิง
3. เด็กหญิงณัฐวรา  คำสวัสดิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  น้อยจีน
5. เด็กชายธีรศักดิ์  สงค์ทอง
6. เด็กชายบอส  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
7. เด็กชายปฐม  จันทรา
8. เด็กหญิงปทุมวดี  อ้นคล้ำ
9. เด็กชายภัทธาวุธ  พุมมา
10. เด็กชายภาสกร  สุขเกิด
11. เด็กชายวรศาตร์  แตงเทศ
12. เด็กชายวิวัฒน์  เต็มศิริ
13. เด็กหญิงสวรส  แย้มสรวล
14. เด็กชายสังสรรค์  สงค์ทอง
15. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์รุ่ง
16. เด็กหญิงสุธิดา  ด่านปาน
17. เด็กชายอชิตะ  นัสดา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทรัตน์
19. เด็กหญิงอารียา  จุ้ยเนียม
20. เด็กชายเอกราช  พึ่งพันธ์
 
1. นางจำรัส  จันทร์อ่อน
2. นางสาววนัญญา  ภุมมา
3. นายสังคม  มหาโชติ
4. นางสุมาภา  พงศ์พฤกษธาตุ
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชาวเมือง
2. เด็กชายหนุ่ม  ราศี
3. เด็กหญิงอรประภา  สีนวล
 
1. นางสาธิตา  อาศน์สุวรรณ
2. นายอุดม  ปานณรงค์
 
404 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายทรงเกียรติ  พนมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วตา
 
1. นางพิชชารีย์  สันติบวรวงศ์
2. นางรัชนีวรรณ  วรรณพิรุณ
 
405 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายพิชิต  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวิทูรย์  สุระไกร
 
1. นายจารึก  ธงสุวรรณ
 
406 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
 
407 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขกลีบ
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
408 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงคริสต์  ไชยวิสาร
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขกลีบ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสิงห์
4. เด็กหญิงปรารถนา  จันเงิน
5. เด็กหญิงลลิตา  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงสันสุณี  เกตุลืม
7. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทอาจ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภควัตโรจนกาญจน์
9. เด็กชายอัษดง  สมหวัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นายสมรัก  นิยมการ
 
409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เรืองขจร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หลักเพชร
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาดา  วิวิทแก้ว
2. เด็กหญิงรัชพร  กองม่วง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
411 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศกร  ทับวัล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
412 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายนิธิกร  ช่อฟ้าบัณฑิต
 
1. นางสาวณภัทร  พงค์คำ
 
413 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.35 ทอง 4 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายณพณา  ผ่องศรี
2. เด็กชายวรพจน์  แซ่อึ๊ง
 
1. นายปวริศร์  โปกุล
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
2. เด็กหญิงเบญจพร  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกฤษฎา  จันชา
2. เด็กหญิงลลิตา  สุนี
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขากิจ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  วิชาพร
3. เด็กชายนิติรัฐ  ผ่องศรีงามชัย
 
1. นายมัทศร  คะตะวงษ์
2. นายโอวาท  วีระกุล
 
418 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะลี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
4. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาสุ
6. เด็กหญิงพักตร์สิริ  โสภณ
7. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
8. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
9. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร   ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
419 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายวีระยุทธ  เปียชาติ
2. เด็กชายศรัญญู  ปานน่วม
 
1. นายชวน  รวยภิรมย์
2. นางวิภาวี  ว่องวารี
 
420 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. นางสาวอาทิตยา  ประดับสิน
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
421 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำราญรื่น
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
422 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โลเลิศ
2. นายสงกรานต์  ปั๋นจอม
 
1. นายวิชัย  เกตุขวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เกิดศิริ
 
423 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวนิลรัตน์
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
424 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
425 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายพิษณุ  ขำกิ่ง
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
426 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญมี
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
427 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสงโสดา
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญมี
3. เด็กชายจีรวัฒน์  กันเสงี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวนิลรัตน์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะเกษ
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โทนะพันธ์
7. เด็กชายพิษณุ  ขำกิ่ง
8. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
9. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วธนกิจ
10. เด็กชายสุวัตร  คร่ำสุข
11. เด็กชายสุเมธา  เนียมขำ
12. เด็กชายอรรคพล  เกิดกล้า
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
428 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพชร
 
1. นายธาตรี  ปฏิทัศน์
 
429 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
430 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
 
1. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
431 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกอร  ชื่นเสม
2. เด็กหญิงคณิตกุล  สังข์สุนทร
3. เด็กชายณัฐนนท์  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
5. เด็กชายปกรณ์  มณีอินทร์
6. เด็กชายปราชญ์  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
8. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
9. เด็กหญิงพอฝัน  กุลวงษ์
10. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพ็ชร
11. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
12. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
13. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
14. เด็กหญิงเกตุกานต์  ม่วงหมู่
15. เด็กหญิงเนตรชนก  กิ่งคล้ายกัน
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
3. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
4. นางเสียงเพราะ  ศรีหาภาค
 
432 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายฐิรวัฒน์   อยู่กำเหนิด
2. เด็กชายณัฐนนท์  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
4. เด็กชายปกรณ์  มณีอินทร์
5. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
6. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
7. เด็กหญิงพอฝัน  กุลวงษ์
8. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
9. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
10. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
11. เด็กหญิงเกตุกานต์  ม่วงหมู่
12. เด็กหญิงเนตรชนก  กิ่งคล้ายกัน
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
2. นายธัญญากร  ธรรมกาย
3. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
4. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
433 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศรัญญา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เฟื่องทิพย์
 
434 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายสุวรรณ  โลกะนัง
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
435 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางนางเกรง 1. เด็กชายชลันธร  ธนิกกุล
 
1. นางกฤชญา  จันทรประภา
 
436 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. นายณัฐวุฒิ  แสงเทียน
2. นายเจษฎา  ศิริผ่องแผ้ว
 
1. นายขวัญเมือง  ปักษาสุข
2. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
437 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
438 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นางปราณี  ทองประยูร
 
439 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สีแย้ม
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
 
440 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เซ็งปั่น
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงชนิตา  บรรเทาวงษ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  แก่นจันทร์
5. เด็กชายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
6. เด็กหญิงทิพย์อาภา  จันทร์ไทย
7. เด็กชายธนกฤต  สุขสิงห์
8. เด็กชายธนวัฒน์  สืบพันธ์
9. เด็กชายธราดล  บ้านเนิน
10. เด็กชายธีรภัทร  แถวเนิน
11. เด็กหญิงบุรัสกร  ตองอ่อน
12. เด็กชายพันธกานต์  เชาวสิทธิ์
13. เด็กชายภูพาน  บรรเทาวงษ์
14. เด็กชายภูเมธ  คำอยู่
15. เด็กชายมิลธดา  มีรส
16. เด็กหญิงศรัณยา  ประจำกิจ
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจชื่น
18. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขคง
19. เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงกิจ
20. เด็กหญิงโสภิดา  ศิริมาลย์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มานพ
2. นางนิรมล  ผลิพืช
3. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
4. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
5. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายชยางกูร  เตยต้น
2. เด็กชายธนาธิป  นาคพนม
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงกณิกา  พุทธบูช่า
2. เด็กหญิงนันทนี  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ช่อชะลาศรี
 
1. นางปราณี  ชำนาญกิจ
2. นางผุสดี  จึงเกรียงไกร
 
443 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
444 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กะนุสิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  พรปรีดาวรรณ
3. เด็กหญิงธนิตา  สีมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงพรพิมล  เรืองรัตน์
5. เด็กหญิงสุนทรีญา  ชนะโยธา
 
1. นางสาวดวงกมล  จันทร์ยาม
2. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด
3. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
 
445 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายคริษฐ์  หนูสาย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร
3. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
4. เด็กชายทศวรรษ  ภูทิพย์
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  สำราญ
6. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
8. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
9. เด็กหญิงประนัตตา  ผลจัด
10. เด็กหญิงพัชรพร  พรมกอง
11. เด็กชายพิพัฒน์  ประทีปทอง
12. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
14. เด็กชายอดิศักดิ์  เสนาโยธี
15. เด็กชายอิทธิพล  เลียบสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
446 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพีรนุช  ย้อย
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
447 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณวพร  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงภาวินี  ซามาตร
3. เด็กหญิงอลิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  จันทะบุตร
2. นายสิขรินทร์  เครือน้อย
 
448 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายนภัทร   นาคพุ่ม
2. เด็กชายสุรพล   พวงมาลัย
3. เด็กชายอติวัฒน์  พึ่งเจริญ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวณัฏฐิยาพร  ยมพกาล
2. นางวนิดา  เยื่อใย
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงศกุนตลา  ชำนาญกุล
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
 
451 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเจริญสุข
3. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
4. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
452 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชลเนตร  สายพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรีทองใบ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิลเพชร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฝ่ายชาวนา
6. เด็กหญิงศิริวิภาดา  ถนอมศักดิ์
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายกวิยา  สาระรัมย์
2. เด็กชายกิตติกร  เพียดสิงห์
3. เด็กชายรุจิรา  กวางรัมย์
 
1. นางสาววรรณา  ไม้สูงดี
2. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
454 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. นายปิยะณัฐ  คำเทศ
2. นายโสภณ  จูน้อย
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิสด
3. เด็กชายธีรภัทร์  คชากรณ์
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์  วิทยานันท์
 
456 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุศาสน์  ประเสริฐศิล
2. เด็กชายอัครพล  บุญประกอบ
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. นางสาวนันทพร  แพรอ่อน
2. เด็กหญิงศิรัณญา  ดำรงค์ศรี
3. นายสมชาย  นนท์วงษ์
 
1. นางสมจิตต์  คงสมแก้ว
2. นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายจิรายุทธ  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์พวง
3. เด็กชายสุดธิราช  มาบพันนา
 
1. นางบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กชายวัฒนา  วรเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิลัย
 
1. นายประสาท  ภักศรีวงษ์
2. นางพิมพา  จันทรจามร
 
460 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. นางสาวปัทมา  มาน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวโสภาวรรณ  คำพูน
 
1. นางกัลยา  แตงขำ
2. นางพิชญ์สินี  บุญถนอม
 
462 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. นายปองพล  ขวัญเพชร
 
1. นายวิโรจน์  เอี่ยมผดุง
 
463 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายธนาธร  กันตีมูล
2. เด็กชายสมประสงค์  พินโย
 
1. นางสาวทศพร  มัจฉา
2. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
 
464 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจรณินท์  จุลขันธ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายบัญทูล  โชติพิเชฐ
 
465 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงนก  -
2. เด็กชายเอก  -
3. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
466 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจรัญ   ขาวเงิน
2. เด็กหญิงนุดี  -
3. เด็กชายเอก  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
467 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ฉุยรักษ์
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
468 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงลักขณา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กชายจักรพงษ์  อรอ่อน
2. เด็กชายจิรายุ  เขตต์คีรี
3. เด็กหญิงนลพรรณ   อรอ่อน
4. เด็กหญิงมรกต   กังจุ้ย
5. เด็กหญิงสุธิดา  จันทิพย์
 
1. นายประณต   ยุพเกษตร
2. นางสาวพัชราพร  พงษานิล
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงณัฐชา  กรวิรัตน์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญยิ่ง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรรณสูตร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะราคำ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรสินี  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ผิวขำ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
473 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลือง
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
474 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์แสนชา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญยิ่งยง
 
1. นางสาวนรารัตน์  แอบกลิ่นจันทร์
 
475 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายกิตติ์ณรงค์  เทียนขาว
2. เด็กชายธรรมธร  แซ่ลี้
3. เด็กชายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นางยุพดี  นฤทุกข์
2. นายอำนาจ  นฤทุกข์
 
476 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หยวกแตง
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
477 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเมือง
2. เด็กชายณัฐพล  ปี่ไทย
3. เด็กชายวีรยุทธ  ผาบจันดา
 
1. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี  ภิญญมิตร์
 
478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงตติตา  พรหมกสิกร
2. เด็กชายพัสกร  เกตุสงฆ์
3. นายสายชล  นิมาร
4. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  พลอยมุข
5. เด็กหญิงอารยา  สุขสมพักตร์
 
1. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
 
479 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายชนาธิป  ช่อเพชร
2. เด็กชายชินวัฒ  บุตรพรหม
3. เด็กชายนลธกานต์  สุขมณี
4. เด็กหญิงนิตยา  ภักดี
5. เด็กหญิงม่านฟ้า  ช่างต่อ
6. เด็กชายวัชระ  เจียมทอง
7. เด็กชายสหวรรษ  นามมะเริง
8. เด็กหญิงอรนภา  รื่นแสงสี
9. เด็กหญิงอัมพร  สันทัดถ้อย
10. เด็กหญิงอุมาพร  รื่นแสงสี
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
3. นางอัจฉรา  จันทร์กระจ่าง
 
480 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายนครินทร์  รัตน์คีรีพันธุ์
2. เด็กชายวิโรจน์  ดอกบัวหลวง
 
1. นางรังรอง  สมบุญ
2. นางสาวสุธาสินี  แสนวงค์
 
481 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
 
482 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรประไพ
2. เด็กชายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
3. เด็กชายสุวัฒน์  เอมวงษ์
 
1. นางพุทธชาติ  แผ้วเฉลิมสุข
2. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
 
483 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อาจปักษา
2. เด็กหญิงปัญนิตา  น่วมทนงค์
 
1. นางวสุธา  ชานุ
2. นางอุไร  วงษ์สวัสดิ์
 
484 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณากร  ลิมป์สภาพกสิผล
2. เด็กชายนฤบดินทร์  วิภาคเบ็ญจานุภาพ
3. เด็กหญิงภัทรกานต์  สุขโสภา
 
1. นางบุญภา  อินทรพุก
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
485 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกมลากร  กล้าหาญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงลายทอง
 
486 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลงไสว 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นางสาวมะลิ  สำเร็จ
 
487 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
488 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูเข็ม
3. เด็กหญิงเข็มพลอย   พุ่มไสว
 
1. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
2. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
 
489 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายวีรชน  บุญแย้ม
2. เด็กชายสุภาพ  ศุกร์เกตุ
 
1. นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์
 
490 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  บุษดี
2. นางสาวกุหลาบทิพย์  พุ่มมะรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ฟัาช่วย
4. เด็กหญิงจริญญา  หนูเผือก
5. นายจาตุรงค์  ถ้ำมณี
6. นางสาวจินห์จุฑา  ดำรงวิริยะทรัพย์
7. เด็กหญิงชลิดา  ประทุมพฤกษ์
8. เด็กหญิงญาณิสา  แก้วจรัสฉาย
9. เด็กชายญานาธิป  ดีเทียว
10. นายธนากร  แก่นศิริ
11. นายนิคม  จงถาวร
12. นางสาวนิภาพร  ป้อมปราณี
13. เด็กหญิงปรียานุช  คูหารัตน์
14. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
15. เด็กหญิงพรนิภา  อุทษา
16. นางสาวพัสตาภรณ์  พรหมทอง
17. นายพิชิต  ทองคำ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรเทิงจิตร
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสิน
20. นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วล้วน
21. นางสาววนัสดา  อาจรักษา
22. นางสาววรรณนิภา  ชูดี
23. เด็กหญิงวิภาวี  ชวนชิด
24. เด็กชายวีรพล  มาลัย
25. เด็กหญิงศศิธร  เพชรไทย
26. เด็กชายศุภกร  ตั้งโสรจน์
27. เด็กชายศุภพล  เตชะอำไพ
28. นางสาวสุนิสา  พันธ์วิลัย
29. นางสาวสุพรรณี  แสงมณี
30. นายสุภัทร  นวลจริง
31. เด็กหญิงอาภาพร  สอนปากพิง
32. นางสาวเนตรนภา  ปลวกแก้ว
33. เด็กหญิงเพชรริษา  เพชรอุแท
34. เด็กหญิงโชติรส  พานิชกิจ
 
1. นายจิตติชัย  งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต  อินทร์อุปถัมภ์
5. นางสาวศศิธร  นิลเพ็ชร์
6. นางสาวสังวาลย์  ลาภสูงเนิน
7. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
8. นางสาวโสภา  ปุยะสันต์
 
491 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นายพรชัย  บุญรื่น
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
493 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
494 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
495 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนะเนตร
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
496 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
497 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันบำรุง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
498 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนัทติโชค  เมืองเรือง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
499 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกัญกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
4. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
5. เด็กหญิงภูริชญา  กล่ำฉ่ำ
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววรรณา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายคณพศ  นาสมชัย
 
500 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1. เด็กหญิงคัดนางค์  อินตรา
2. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงนันทนา  ฮะโสด
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  สะแกแสง
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มีคุณประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายคณพศ  นาสมชัย
 
501 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดชะโด 1. เด็กชายขวัญชัย  วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กชายพาคิน  นาคะ
4. เด็กชายภาณุเดช  สภาพ
5. เด็กหญิงศรันยา  จันทโรจน์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางจินดา  มณีโชติ
2. นางสมปอง  ปุยสุวรรณ
3. นางแสงจันทร์  เชื้อรอต
 
502 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางนันท์นภัส  โชติวัฒน์ธนชัย
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติโชติ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกจีน
3. เด็กหญิงพิมจันทร์  แย้มบาน
4. เด็กหญิงสุรัชนา  กล่ำรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา   จันทา
6. เด็กหญิงเกตุวารีย์  เอกจีน
 
1. นายประยูร  รัตนะ
2. นายปริญญา  สุ่มจินดา
3. นางสังวาลย์  รัตนะ
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอุษา  เถื่อนพนม
 
1. นางสาวจันทรา  อภิบาลศรี
2. นางวิลาวัณย์  ศิริรูป
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายจักรี  หงส์สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวันชัย  อุดมสกุลทิพย์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
506 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายปฏิพล  โถสันเทียะ
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หอมดอกพุด
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุตรศาสตร์
2. นางสาวอังกาพย์  ท้วมจุ้ย
 
507 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำกองแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีทอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
508 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายสหรัถ  หมื่นที
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
509 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 71.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายเกิด  วงเดือน
2. เด็กชายเพิช  วงเดือน
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
 
510 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุ่นสำอางค์
2. เด็กชายธัญญะ  ผลสุทธิชัย
3. เด็กหญิงวนิดา  วิลุนพัฒน์
4. เด็กหญิงวรรณิษา   หวังครอบกลาง
5. เด็กหญิงวาสนา  สุขหอม
6. เด็กหญิงเมธาพร   นนทะวงษ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
2. นางสาวพรรณธิดา  สุนทรธรรม
3. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
4. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
511 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
512 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทองคำ
4. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
5. เด็กชายนันธพัทธ์   กลั่นศิริ
6. เด็กชายมนตรี  รุ่งแจ้ง
7. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
9. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นางวนิดา  กองกูล
2. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
513 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อรัญยถาวร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงแสงประพาย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ฟองน้ำ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สีเสมอ
6. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  นิลกัล
7. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ชมทวีป
 
1. นายศักดา  รางวัลหลาย
2. นายสุรชัย  คำดีราช
3. นางอาภาภัทร์  ถุงมณี
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายต้น  สมศรี
2. เด็กชายสมพร  ตาเสี้ยว
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
2. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
515 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงปรางธิดา  ไชยมั่น
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาไป
2. เด็กหญิงนุจรี  ตรงเที่ยง
3. เด็กหญิงบุญธิดา  คำมูล
4. เด็กชายพีระพล  ช่างทอง
5. เด็กหญิงมงคลชัย  สุดใจกล้า
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางเยาวณี  กลัดสุข
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงเปมิกา  เจริญมูล
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
 
518 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรดนย์  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์   ศิริจำปา
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 1. เด็กชายธนพล  เส็งใหญ่
2. เด็กชายนราธิป  แจ่มจำรัส
3. เด็กชายปารเมศ  ป๋อพริ้ง
4. เด็กชายศุภชัย  แก้วเขียว
5. เด็กชายสุบิน  ศรีนงนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนสิน  กลมเกลียว
 
520 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงศิริวิภา  กาญจนาวิล
2. เด็กชายเอกชัย  ศรประดิษฐ์
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
2. นางพลิ้วพิไร  พุทธรังษี
 
521 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงสวรรค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงธิวา  กองราชา
4. เด็กหญิงวรรนิดา  ตาดม่วง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สะเทือน
6. เด็กหญิงอริสา  ด่านเดิม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
2. นางสาวรัศมี  ภาคตอน
3. นางสมศรี  โต้ตอบ
 
522 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   คำพันธ์
2. เด็กชายพีรพล   หอมจันทร์
3. เด็กชายมนัส   พึ่มกุล
4. เด็กชายวรวุฒิ  มะณีสุทธิ์
5. เด็กชายสรธิญ  เคนคำพันธ์
6. เด็กชายสินธุชา  ทำทอง
7. เด็กชายอนุสร  บุญพุ่ม
8. เด็กชายไชยา   พาบุตร
 
1. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
2. นายพงษ์ศักดิ์  เขมะประภา
3. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายชลชาติ  ไวยธิรา
2. เด็กชายธนพล  ปานเพ็ชร
3. เด็กชายสิรภพ  ธนิกกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  พันธ์โพคา
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายจักรพรรณ  ตามสัญญา
2. เด็กชายอนันตชัย  งามใจ
3. เด็กชายอนุสรณ์  สาธิยมาศ
 
1. นายวรวิทย์  ลี้เจริญ
2. นายเสรี  ดั้งขุนทด
 
525 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงชฎาพร  มังคลา
2. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  ทับทิม
 
1. นางวาสนา  จันสถาพร
2. นายสุขสันต์  เประยะโพธิ์เดช
 
526 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 1. เด็กหญิงสุธิดา   ยอดบุตร์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
2. นายปรีดา  ขำเพ็ง
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  มีถาวร
 
1. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
528 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายอริย์ธัช  ทัศนพันธุ์
 
1. นางนวลจันทร์  สร้อยโพธิ์พันธุ์
 
529 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79.48 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา
2. เด็กชายณัฏฐพล  เมฆฉาย
 
1. นางบุญนาค  ภูฆัง
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบงาม
2. เด็กหญิงปราถนา  ละอองเอก
3. เด็กหญิงพรวลัย  พูลสุวรรณ
4. เด็กหญิงลินดา  เสาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรินยุภา  บุญปราบ
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์
 
531 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นายมนูญ  โพธิ์เงิน
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพัชราภา   ผลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอารยา  แสงสีโสม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวพัชรี   นาคะเนจร
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. นางสาวกรกนก   บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงวรรณภา    วิวัลย์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวหนูคิด  ภูน้ำสี
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกุลรักษ์  วงศ์เกิด
2. เด็กหญิงสิริกานดา  ใจผ่อง
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ปรีชา
2. เด็กชายศิวกร   บุญรอด
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพิชญาภา  สืบนุสรณ์
2. เด็กหญิงสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางรัชนี  มูลภักดี
 
537 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐมล   สอนสกุล
2. นางสาวอภิญญา   สถิตวิริยะกุล
3. นางสาวอังคณา   แสงทอง
 
1. นางรัชนี  มูลภักดี
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
538 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ยะลา
 
1. นายมนตรี  ทรงผาสุข
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกาะโพธิ์
2. เด็กชายปรัตถกร  เรืองพงษ์
3. เด็กหญิงปริญญา  โตมี
 
1. นางศรีประชา  บำรุงจิตร์
2. นางเนียนนภา  ศรีทอง
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายภักคินัย  มาขาว
2. เด็กชายภารดา  กิจจานุลักษณ์
3. เด็กชายสมพร  ภาคแก้ว
4. เด็กชายอัศวเทพ  นัตครบุรี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุขประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
541 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงพานทอง  ทับทิม
6. เด็กหญิงวราภัณธ์  ป้องทองหลาง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
8. เด็กหญิงออม  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
542 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนพงษ์
2. เด็กชายบูรพา  คำทิพย์
3. เด็กชายวรพล  ศรีวงษ์
4. เด็กชายอดิศร  วงษ์ตา
5. เด็กชายเดชา  สุพร
 
1. นายชาญณรงค์  สว่างแวว
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. เด็กชายกฤษดา  สอนโยหา
3. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
544 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนาตาลี  โรส วอลี่
 
1. นางสาวนาตยา  ชมชื่น
 
545 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางศศิธร   อินอร
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงลลิตา   สิญธ์เจริญ
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
547 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงชมัยพร  คูรนะวนิชพงษ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลืมเนตร
3. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นางสาวจรรยา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนิชาภา  กุลสันเทียะ
 
548 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
549 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุขศรี
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีละไม
2. เด็กชายกิตติพล  ถึงวงศ์
3. เด็กชายกิตติพศ  ไชยกันต์
4. เด็กชายก้องภพ  อรัญวงศ์
5. เด็กชายณัฐชนน  ห้วงศิลา
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่โค้ว
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดโฉมฉิน
8. เด็กชายดนุสรณ์  สอนวงษ์
9. เด็กชายธนกร   จำปาเนียม
10. เด็กชายธีรพัฒน์  สมหมาย
11. เด็กชายธีรศักดิ์  หวลระลึก
12. เด็กชายธีรเจต  ไชยเดช
13. เด็กชายนพนัฐ  ตันติวงค์วานิช
14. เด็กชายรัชชานนท์  ปกติ
15. เด็กชายวทัญญา  อายุโย
16. เด็กหญิงวรรัตน์  กะเสริม
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำต่อตั้ง
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาลสาร
19. เด็กชายสงกรานต์  หิรัญญรักษ์
20. เด็กชายอนุชิต  บุญยัง
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางปวันพัสตร์  ไกรเพ็ชร์
3. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
4. นางอภิญญา  กล้าผจัญ
5. นายอรุณ  พรมชาติ
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายพลกฤต  อุ่นขุน
2. เด็กชายพศวัต  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพิพิธธน  อรุณ
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นายสมควร  ไพรัตน์
 
552 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายณัฐชนนท์   สุริยะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   หอมหวาน
 
1. นางพิมพ์ใจ   อินทร์น้อย
2. นางสาวเวียงพิง   หาญเทียม
 
553 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงกฤษณา  พลายละหาร
 
1. นายสุนทร  หิรัญอุทก
 
554 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกาย  ดุสนาทร
2. เด็กชายศุทวีร์  มาตานนท์
 
1. นางจีราภรณ์  บุญเกิด
2. นายวรพงษ์  เพ็ชสุวรรณ์
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรรอด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พยัพพฤกษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิศแสนสุวรรณ
 
1. นางสาวพัฑรา  ตรีพงษ์ศิลป์
2. นางรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
556 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายชานน  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงสุชา  พันธ์ทา
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นายเทเวศ  ไชยภักดี
 
557 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายธนากร  ตั้งวงศ์
2. เด็กชายสถาพร  เซี่ยงหว่อง
 
1. นางสาวมธุรส  คล่องแคล่ว
2. นางสาวโสภาพรรณ  ภู่เพชร
 
558 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นายปฏิภาณ  ศรีสะอาด
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงบงกช  จินดารัตน์
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวสาวิตรี  ลีลาศ
 
560 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  น้อยคำมูล
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพวงผกา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นบาน
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แซ่เตียว
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางสาวนิสา  ประสงค์เงิน
3. นางสาวปรานี  ทรัพย์พล
4. นางสาวมณีรัตน์  จันทรา
 
561 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงกนกเพชร  จงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  จงธนเลิศพร
3. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  แทนเพชร
4. เด็กหญิงกัญญา  เนียมชื่น
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมศาล
6. เด็กชายกัปตัน  วันเพ็ญ
7. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  นิธิศิริกาญจนกุล
8. เด็กหญิงชลดา  พรหมประสิทธิ์
9. เด็กหญิงณัฐชาพร  แย้มสรวล
10. เด็กชายธนบูรณ์  ช้างพลาย
11. เด็กหญิงนิรชา  ศรีบุญยอด
12. เด็กหญิงปริญดา  จันทร์จวง
13. เด็กหญิงพรพิมล  คุ้มภัยพาล
14. เด็กหญิงพรพิไล  คุ้มภัยพาล
15. เด็กหญิงพัทนีย์  วันดี
16. เด็กชายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
17. เด็กชายพิพัฒน์  ปุยพวง
18. เด็กหญิงฟาริดา  บุญประสพ
19. เด็กชายภควัฒน์  ชมชื่น
20. เด็กหญิงภิญญดา  นนทรักษ์
21. เด็กชายมนตรี  พุ่มใจดี
22. เด็กหญิงวรรณฤดี  เผือกผกา
23. เด็กชายศตวรรษ  แก้วสกุล
24. เด็กหญิงศรันย์พร  แตงคำ
25. เด็กหญิงศาธิยา  ศรีสมุทร
26. เด็กชายศิวชัย  ทองอินทร์
27. เด็กชายศุภฤกษ์  แทนเพชร
28. เด็กชายสถาพร  จันทร์แปลง
29. เด็กหญิงสมฤทัย  เจริญชีพ
30. เด็กหญิงสาลียา  ปิ่นแก้ว
31. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกรัก
32. เด็กหญิงสุนิสา  วันดี
33. เด็กหญิงสุปรียา  เจริญชีพ
34. เด็กหญิงสุพัสสร  ชิวปรีชา
35. เด็กหญิงสุวรรณี  นิลเวช
36. เด็กหญิงอรวี  บุญประสม
37. เด็กหญิงอิศริยา  คืนประคอง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  คำมน
39. เด็กหญิงเนตรนภา  เวสสะภักดี
40. เด็กชายเอกชัย  ตาละคำ
 
1. นายชาญชัย  ไตรวิเชียร
2. นายปัญญา  เที่ยงธรรม
3. นางภรณ์นภัส  ภู่ทอง
4. นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง
5. นายวรรณชัย  นิลผึ้ง
6. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
7. นางศรีรักษ์  นันตะเสนีย์
8. นายอนันต์  อุดแสน
 
562 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นุชเนตร
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
563 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กชายวรเชษฐ  พิกุลทิพย์
 
1. นางสาวณฐมน  โกบุตร
2. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
564 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ทองแท้
3. เด็กชายนิมิต  หิรัญเพิ่ม
 
1. นางวนิดา  ภูหงชัย
 
565 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงจิระนันท์  น่วมศิริ
2. เด็กหญิงชุติกานต์  จ้อย
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
4. เด็กหญิงวรรณภา  จิตรโสม
5. เด็กหญิงสิรินารถ  ชัยลิ้นฟ้า
6. เด็กหญิงอังสุนที  แสงโต
 
1. นางวันทนา  บุณย์ดุสิต
2. นางสมหมาย  เค้าศรีวงษ์
3. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท
 
566 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหันตรา 1. เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า
 
1. นางอมรา  ประไพพงษ์
 
567 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กชายกัมปนาท  บัวสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรมั่น
3. เด็กชายเจษฏากร  เภาพูล
 
1. นายอานันท์  พุทธจำ
 
568 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ทองจีน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หมู่หมื่นศรี
 
1. นางสุธาดา  เบญจมาลา
 
569 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
 
1. นางสาวอิศรา  จันมา
 
570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 1. เด็กชายหิรัญ  โตมะนิตย์
2. เด็กหญิงอารียา  มาดี
3. เด็กหญิงอารีย์  กองพรม
 
1. นางกฤษณาภรณ์  เกษตรไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  คำนวนวุฒิ
 
571 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กชายธง  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนากร  ปาทาน
3. เด็กชายวันดี  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวจีรฉัตร  นวลเนาว์
2. นายโสภณ  ผุยหนองโพธิ์
 
572 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีรัก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงขันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฝ่ายเพชร
4. เด็กหญิงปรียานุช  ยศสมบัติ
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  อินธิแสง
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  สังโสม
7. เด็กหญิงวรรณฤดี  สีสุคง
8. เด็กหญิงวิภาวี  นุชภิเรนท์
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดีหัส
10. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์บอน
11. เด็กหญิงศศิธร  เขจรนิตย์
12. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
13. เด็กหญิงสุนิสา  สุทัศน์
14. เด็กหญิงอนุสรา  เค้าโคน
15. เด็กหญิงอิสรา  กันทะมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
2. นางถาวร  กายดีสุด
3. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
4. นายโอฬาร  บุญมี
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายทิณพงศ์  ดอบุตร
2. เด็กหญิงอริสา  ธงชัย
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
2. นางสาวสุปราณี  ไชยบุดดี
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายพัชรวิทย์  สุขสายอ้น
2. เด็กหญิงพัชริกา  ไชยะ
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
575 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายธนพล  ไชโย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญลาด
3. เด็กชายวีระ  นะรมรัมย์
 
1. นายคมศักดิ์  หวานขม
2. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
576 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายเตชิต  กองนาค
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
577 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กฤตเมธไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐวดี    อ้อยหนุน
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
578 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศ์กรณ์   ธันยาภัทรสกุล
2. เด็กชายวิศรุต   อินตะวัน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
579 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ  คำแปงตัน
 
1. นางสาวกัลยา  หอซิน
 
580 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กชายยศพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายศุภกร  ภักภูมินทร์
 
1. นายโกมล  เรียนทับ
 
581 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องหมู่
2. เด็กหญิงชฎาพร  กระต่าย
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  ห้อยกรุด
4. เด็กหญิงนกยูง  กระต่าย
5. เด็กหญิงนันทกา  พิมลศรี
6. เด็กหญิงบุญกาญจน์  ทับทิมศรี
7. เด็กหญิงพิชชาอร  อัครภิชาต
8. เด็กหญิงภัททิยา  สุวรรณโชติ
9. เด็กหญิงเกสรา  พุฒเอก
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
2. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
3. นางทัศนีย์  มีจั่นเพพ็ชร์
4. นางสาวอรนุช  พัฒนมาศ
5. นางสาวอุบล  อินชื่น
 
582 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สุรศัพย์
2. เด็กหญิงสัจจพร   จันทสิงห์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ศรีวิรัญ
 
1. นางพิจิตรา    วงค์พิทักษ์
2. นายสามารถ   วัฒฐานะ
 
583 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์   สุวรรณดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโยธิน
3. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
4. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
5. เด็กชายเอกภูมิมินท์  ชูประสูตร
 
1. นางสาวมริสรา  แซ่เบ๊
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  พลับสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบี  พรเจริญ
3. เด็กหญิงอลิษา  จันทรา
4. เด็กหญิงออง  พรเจริญ
5. เด็กชายเด่นชัย  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  นามรมย์
 
1. นางทัศนีย์  ชาญประเสริฐ
2. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
585 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กหญิงวรัชยา  บำเรอรวย
 
1. นางสาวรสมาลิน  ศรีอุดม
 
586 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กชายชัยชนะ  โพธิกัญญา
2. เด็กชายธนากร  ศรีมุก
3. เด็กชายภูมินทร์  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวปัทมา  ทองอินทร์
2. นางวิภาพร  เดชกัลยา
 
587 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. นางสาวชนากานต์  ปึงธนาพิทักษ์
2. เด็กชายศุภชัย  อู้ทึ้ง
 
1. นายวิวัฒน์  บุญยง
2. นางศศิธร  อินทรเสนี
 
588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. นางสาวภัทราภรณ์  ประทุมทอง
2. นายสันติราช  สายหยุด
 
1. นายวัฒนา  ผ่องอำไพ
2. นางสาวอโณทัย  บุญศิริ
 
589 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อออำไพ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีพลอย
3. เด็กชายโชคชัยพร  รอดพันธุ์
 
1. นางกมลวรรณ  บุญเรือง
2. นางอำภรรณ  ใจแสน
 
590 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ประสิทธิ์สอน
 
1. นางสาววันทนีย์  นะยะเนตร์
 
591 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายการัณยภาส  สันตะกิจ
2. เด็กชายธีพัฒน์  โสรดส่ง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ยินดี
4. เด็กชายนพพล  กลึงชัง
5. เด็กชายพีรภัทร  หอมสุด
6. เด็กหญิงลูกแพร  อินทร์ประเสริฐ
7. เด็กชายเทพสถิตย์  รอดผล
 
1. นายพรเทพ  เยาวมาลย์
2. นางสาวพัดชา  ผานนาค
3. นางสาวสุภวรรณ  สิงห์คะ
 
592 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รากพุฒ
2. เด็กชายไพบูลย์  ศิริกุล
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
593 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รักกลาง
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
594 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงวัลยา  กาละเกตุ
2. เด็กชายศรศิริ  ทัสนา
3. เด็กชายอภิญญา  พุ่มสมบัติ
 
1. นายมนัส  สระเก้า
2. นางสาวสุนีย์   โต๊ะมิ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ไพฑูรย์
 
1. นางอภิรดี  อนันตโท
 
596 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางชมชนก  ปิ่นเกตุ
 
597 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวง 1. เด็กหญิงอริศรา  มูลมณี
 
1. นางสมทรง  อ่อนอิ่ม
 
598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัญทิมา  เหี้ยมหาญ
2. เด็กหญิงสวิตา  ศรสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  เสือแป้น
 
1. นางสาวนวลน้อย  ศรีนวลจันทร์
2. นางนัยนา  สวัสดิภาพ
 
599 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
600 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
601 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
602 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
603 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตะกะ
2. เด็กหญิงชนิพร   แสงศิริ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   ตังควุฒิวิจิตร
4. เด็กหญิงมนัญชยา   ยิ้มประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจตตานันท์  วิจิตรทฤษฎี
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
2. นางวาสนา  คำปินตา
 
605 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัสตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา
 
606 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นายประชุม  เศวตสุพร
 
607 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสะอาด
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
 
608 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอัครพนธ์  ฮวดใช้
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
 
609 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
2. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
 
1. นางสาวปิยนุช  ดอกไม้
2. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข
 
610 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาพร  บุญเชิญ
2. เด็กชายสมชาย  แก้วเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กิจชำนิ
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางนิทิวดี  พารอด
 
611 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  รอดทรัพย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพติยะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สดใส
 
1. นางยุพา  มีหกวงศ์
2. นางไสว  เครือรัตนไพบูลย์
 
612 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ป้อมพิจิตร
2. เด็กชายธนกฤษ  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายธันยบูรณ์  รุ่งเรือง
4. เด็กชายศรชัย  วรสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภกร  ภูมิมงคล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทอง
7. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
 
1. นางสาวพิมพม์รักษ์  ทองอ่อน
2. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
3. นางสาววิภาลัย  ทองดี
 
613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. นายทัศพงษ์  ไวยฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์วิภา  วงษ์เกษมศักดิ์
3. นายวันเฉลิม  สกุลทอง
 
1. จ.ส.อ.อภิวิชญ์  นวลแก้ว
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงจิตตา  ชัยเวทย์
3. เด็กชายธวัชชัย  วานิชย์กลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  เปลี่ยนคุ้ม
5. เด็กหญิงพีรยา  ศรสุวรรณ
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สงไพล
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เปนะนาม
8. เด็กหญิงศลิษา  ราชาธรรมา
9. เด็กหญิงสายใจ  แสงสายออ
10. เด็กหญิงอมรทิพย์  วานิชย์กลาง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
2. นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร
3. นายวัชรินทร์  รับงาม
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1. เด็กหญิงยุพาพิน   พุ่มโพธิ์
 
1. นางขัตติยา   ชมภูนุช
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1. เด็กหญิงกฤติญา  สารนาด
2. เด็กชายชนะชัย  สว่างภักค์
3. เด็กหญิงชลดา  รอดอ่อง
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทา
5. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงกองโค
6. เด็กชายธนกร  ชมรัตน์
7. เด็กชายธนาธิป  ชัยราช
8. เด็กชายพุฒิพงษ์  คำมูล
9. เด็กหญิงสาธิกา  ชังเมือง
10. เด็กหญิงสิวพร  โมลา
11. เด็กหญิงสุธาสินี  ใจเย็น
12. เด็กชายอัครชัย  ชื่นใบ
 
1. นายประภาส  น้อยผล
2. นางสุวันทนา  พินิจจันทร์
3. นางสาวอนงค์  ธูปทอง
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กหญิงกันตา  ตมสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนชม
3. เด็กหญิงอริศรา  อินมาตย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ไชยฤทธิ์
2. นางสายสมร  ชิโนรักษ์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงธนัญญา   แสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีเสริม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมื่นหาญชุมพล
5. เด็กหญิงวรรณพร  พรมจีน
 
1. นางฐานิตา  เจริญกุล
2. นางเสาวลักษณ์  สิงห์โตทอง
 
619 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายไตรภพ  ทองเรือนดี
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
620 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพล  สง่าเม่น
 
1. นายศักดา  เบ้าคำ
 
621 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัณยู  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงสุธิตา  คันทา
3. เด็กชายสุพจน์  สายบัว
 
1. นางสาวจีราภา  รุ่งเรืองรัตน์ชัย
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
622 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุมาวัน
2. เด็กชายพีรพล  พานเชียงสี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางเพ็ญพรรณ  นิลพล
 
623 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปรัชญา  ศิริวัน
2. เด็กชายอนุชา  สันดา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
624 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนะชัย  เตยสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  พันดา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
625 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดวงกมล  โบว์แพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
626 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูเลาสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร  วรสกุล
3. เด็กหญิงวนิดา  ทรัพย์ทัด
4. เด็กหญิงศุภัสรา  เจียมจิตวานิชย์
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทับทิมแดง
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางสายใหม  อินทร์แก้ว
 
627 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกษรทอง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายบัว
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชาติชายพนา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางสายใหม  อินทร์แก้ว
 
628 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  อยู่พันดุง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ม่วงทวี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขพร้อม
3. เด็กหญิงนวรัตน์   วานิชยานนท์
4. เด็กหญิงบัว   ชาติบุษย์
5. เด็กหญิงบัว   พิกุลแก้ว
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี   เอราวัณย์
7. เด็กหญิงสาธิตา   ตวยกระโทก
8. เด็กหญิงสโรชา   บุญแย้ม
9. เด็กหญิงอั้ม   ไม่ปรากฎนามสกุล
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม   ใจเที่ยงแท้
 
630 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อ่อนรอด
2. เด็กหญิงนำ้เพชร  บรรพชาติ
3. เด็กหญิงรดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  มะลิทอง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  วิริยะประเสริฐ
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำดี
 
1. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
2. นางวัชรี  เรืองขำ
3. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
631 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.02 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายอุดม  เกษี
2. เด็กชายเนติพงษ์  พิมพ์แบบบัว
 
1. นายวัชรินทร์  ปุณณวิสุทธิ์
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวโพธิ์สระ
3. เด็กหญิงทักษพร  สอนฆ้อง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จุมพรม
5. เด็กหญิงปวีณา  หลอดแก้ว
6. เด็กหญิงรัตนาพร  พุฒกาง
7. เด็กหญิงสุนิสา  เกตุทอง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ตรีทานนท์
 
1. นางบุษยา  คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
3. นายอุดม  คำเรียง
 
633 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลีพร  กิจเมฆ
 
1. นางบุญเรือน  สายทอง
 
634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทียมณรงค์
2. เด็กชายนันทวัฒชัย  เติมพรมราช
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นายบำรุง  แดงขำ
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
635 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลอยทับทิม
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขสมบููรณ์
4. เด็กหญิงชาลิณี  สุขเหลือ
5. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่แย้ม
8. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคบุญยงค์
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
10. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
11. เด็กหญิงนพวรรณ  มหาชื่นใจ
12. เด็กหญิงพัชรี  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงวรรณพร  บันเทิง
14. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
15. เด็กหญิงวิศิษฎศิริ  สุขเกษา
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลั่นดอกไม้
17. เด็กหญิงสมใจ  ปิ่นสุข
18. เด็กชายสุขสันต์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงสุพัตร  แสงอรุณ
20. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
2. นางมีนา  ขันทราม
3. นางวััชราภรณ์  จันทรวิบูรณ์
4. นางสนธยา  สำรวยผล
5. นางสาวสุดายุ  วงศ์สงฆ์
6. นางสาวโชติมา  หูประโคน
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. นางสาวจิรวรรณ  พรมมี
2. นางสาวธิดาพร  บุญหนุน
3. นางสาวพิชญา  เอนก
4. นางสาวมาริสา  ผะอบจันทร์
5. นายรชานนทฺ์  เสนาพร
6. นายสหชัย  สายเกษม
7. นางสาวสุมินตรา  โดดจรูญ
8. นายอนุวัฒน์  เหลาสุวรรณ
9. นางสาวอรญา  ใบบัวทอง
10. นายเอกชัย  ลาวงศ์
 
1. นางจุฑามาศ  รอดภัย
2. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
3. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายเตชพัฒน์  เตียรักษ์กิจสกุล
 
1. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงเทียรธิภา  แสงสุริยะ
 
1. นางสาววิวัฒน์  วุฒิยาสาร
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนิธวัฒน์  โชคบูรพสกล
2. เด็กชายพิพัฒน์  เอื้อราศีกุล
3. เด็กหญิงเพลงพิณ  ลิ้มปะนะการ
 
1. นางปราณี  พวงบุญ
2. นางเขมเบญญา  ตุนาค
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนราดล  ธนิกกุล
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายทนนท์ชัย  ฤทธิ์มี
2. เด็กชายสาคเรศ  ยิ่งรัตน์
 
1. นางนวกานต์  มณีศรี
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทร
2. เด็กหญิงแก้มใส  แซ่ซิ้ม
 
1. นางมาริษา  แพทย์พิทักษ์
2. นางอนุ  แพทย์พิทักษ์
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายฐิติ  ครุฑสมพลี
2. เด็กชายธารี  ขุนสนธิ
3. เด็กชายธีรภัทร  พวงทอง
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  งามล้วน
2. นายคณิต  กำลังทวี
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
2. เด็กชายสุชาครีย์  หงษ์สงวนศรี
 
1. นางลดารัตน์  บุญสา
2. นางสายน้ำผึ้ง  มงคลธง
 
645 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
646 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มณฑาสุวรรณ
2. เด็กหญิงปณตพร  ขอจุลซ้วน
3. เด็กหญิงปานามา  เงินลา
4. เด็กหญิงเจนน่า มารี  แกรนท์
5. เด็กหญิงเพลงงาม  ขัดศิริ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพงศ์พล  โรจนอดิศร
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
650 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายทรงพล  อนันต์เนติกุล
2. เด็กชายภิพัส  กาณจนะเมธิน
3. เด็กชายวชิรพล  ตระกูลไทย
 
1. นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ
2. นางสาวอัญชลี  ชื่อลือชา
 
651 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
652 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
 
1. นางสาวพาทินธิดา  การะวงศ์
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 1. เด็กชายกฤตกร   เนื่องนา
2. เด็กชายดนัย   ขุนเภา
3. เด็กชายลม   จันลี
 
1. นางสาวกนกรัส   รวมอานุวัฒน์
2. นางเรืองไร   คงพันทระ
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายสิริมงคล  เทศมาสา
2. เด็กชายเด่นภูมิ  เศรษฐ์เวคิน
 
1. นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
2. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นทุ่งทอง
 
1. นางราตรี  สำเริงราษฎร์
 
656 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงรัชนีย์  ระวัง
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนภัทร  ลิมปเจริญค้า
2. เด็กชายธนายุต  ภิรมย์เบี้ยว
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำสอาด
2. เด็กหญิงชลิตา  ประสงค์เงิน
3. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
4. เด็กหญิงนิชาพา  ศรีเปรื่อง
5. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนัญญา  สิทธิบุศย์
2. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งมีชัย
3. เด็กหญิงภาริดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงวรธิดา  นักเสียง
5. เด็กหญิงวรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์
 
1. นางสาวพชรพร  ศัลยกะลิน
2. นางสมปอง  นาคพงษ์
 
660 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนินาถ  หวังศิริ
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
661 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นางมนต์แข  ภิบาลชนม์
 
662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิชญา  ลาภสกุลรัตนา
2. เด็กชายสุภณ  สมตุ้ย
 
1. นายชยากร  แสงโย
2. นางนิตยา  สรรภาภรณ์
 
663 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงภัณทิรา  ภูมิไสว
 
1. นางวรัทยา  ทวีผล
 
664 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นายปราโมทย์  โพธิผล
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ชาวสวน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มศรี
3. เด็กชายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
 
1. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
2. นางสุนันท์  กุลชัย
 
666 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  คำแก้ว
 
1. นางสาวจันทกานต์  คำแก้ว
 
667 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกะปอเซ  -
2. เด็กหญิงกุลสตรี  หลวงวิเศษ
3. เด็กชายคำพุธ  -
4. เด็กหญิงชลชบา  -
5. เด็กชายทูทูเล  -
6. เด็กชายธีรโชติ  ดำรงพนาวัลย์
7. เด็กหญิงนฤมล  ทองผาสีงาม
8. เด็กหญิงนารีนาถ  สอนโพธิ์งาม
9. เด็กหญิงน้องดี  -
10. เด็กหญิงน้ำฝน  -
11. เด็กชายปีทู  -
12. เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์
13. เด็กชายมนสิทธิ์  -
14. เด็กหญิงมยุรี  วงชารี
15. เด็กหญิงมาริสา  -
16. เด็กหญิงยิหวา  -
17. เด็กหญิงรินรดา  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง
20. เด็กหญิงลำใย  -
21. เด็กชายวรเมธ  ไทรสังขพรดำรง
22. เด็กหญิงศศิธร  -
23. เด็กหญิงศิริแก้ว  มูลคชสาร
24. เด็กชายสดใส  สาระสิทธิ์
25. เด็กชายสมยศ  -
26. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดร
27. เด็กชายอนุชา  เศรษฐรุ่งเรือง
28. เด็กหญิงอรพิน  -
29. เด็กหญิงอรสา  อันไฮ
30. เด็กหญิงอังคณา  ไทรสังขพรดำรง
31. เด็กหญิงอัสรีนา  เสดวงชัย
32. เด็กชายอุทิศ  -
33. เด็กหญิงฮาวิลาห์  ธรรมอยู่
34. เด็กชายฮ่องกง  -
35. เด็กหญิงเณศรา  แก้วแท้
36. เด็กหญิงเนตรดาว  สามหล้า
37. เด็กชายเอชราห์  เสดวงชัย
38. เด็กหญิงเอสตาร์  -
39. เด็กหญิงแปร  -
40. เด็กชายไม้ไผ่  -
 
1. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
2. นางสาวธัญญา  ธรรมอยู่
3. นางสาวมิเรียม  ยอดอานนท์
4. นางราตรี  ยอดอานนท์
5. นายสืบสกุล  สุริคำแดง
6. นายเกรียงศักดิ์  ปู่เหลือง
7. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
8. นางสาวโอลีน  ยอดอานนท์
 
668 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงธนพร  จันทรางศุ
 
1. นายอาทิตย์  จันทรเพท
 
669 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1. เด็กหญิงทองทอ  นนทวาทิต
 
1. นางสาววัลยา  ซอเสียงดี
 
670 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1. เด็กชายสรสิช  สันติวัฒนา
 
1. นางณัฐวรรณ  ถาดวิจิตร
 
671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ภาคโพธิ์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  บุญชู
3. เด็กชายบุณย์  หาวารี
 
1. นางศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
 
672 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหเสนี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพ็ชรกอง
 
673 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงทินทิสสา ขาวเผือก  เอย์
 
1. ส.ต.อ.วฐจิฬาร์  จิริวัฒนาศิริ
 
674 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
2. เด็กหญิงญาณินี  สิงหนาท
3. เด็กหญิงณัฐชา  แล้วกระโทก
4. เด็กหญิงณิชากานต์  ขัตธิ
5. เด็กหญิงธนพร  มีสุข
6. เด็กหญิงธัญสุดา  ธูปสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนันทพร  ไก่แก้ว
8. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิสมบูรณ์
9. เด็กหญิงปทิตตา  ธีรชวกรกุล
10. เด็กหญิงภัคจิรา  ทิน่าน
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ทรงธรรม
12. เด็กหญิงรัชศิกานต์  แก้วใส
13. เด็กหญิงศุภสุตา  โตสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสุรีพร  พนมกุล
15. เด็กหญิงอลิสา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวชนัฏา  แสงทองสกาว
2. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน
3. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
4. นางอรทัย  อนันตศานต์
 
675 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กหญิงนัทชา  สหพัฒนา
 
1. นายมินรัตน์  มโนตั้งวรพันธ์
 
676 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1. เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวจารุนันท์  ติลกานนท์
2. นางสาวณัฏฐา  อุดอิน
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วสมบูรณ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญอรุณรักษา
4. เด็กชายธนัช  รีเอี่ยม
5. เด็กชายนิธิสิทธิ์  สุขสำราญ
6. เด็กชายพีรพงศ์  นิลดำ
7. เด็กชายอภิชัย  รุจิฤทธิ์
8. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เมตตาประสพกิจ
 
1. นายธนิต  พณิชยกุล
2. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
3. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดแสวงวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  แพทย์กิจ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงชนัดตา  คงประเสริฐ
4. เด็กหญิงนฤมล  ปรีชา
5. เด็กชายปัณณทัต  ปลื้มเกษร
6. เด็กหญิงพัชราลักษ์  ธรรมเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุสุเรนทร์
8. เด็กหญิงรัตนาพร  อักชาติ
9. เด็กชายรุ่งโรจน์  มีลาภ
10. เด็กชายสิรวิชญ์  ประถมวงษ์
11. เด็กหญิงสุขไพรจิตร์  กล่อมดี
12. เด็กชายอดิเรก  ประคอง
 
1. นายขจรยศ  โคตอาษา
2. นางบำรุง  วัฒนศาสคร์
 
679 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  วิพัฒน์เจริญลาภ
2. เด็กหญิงภิญญ์ญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  รังสะกินนิน
2. นางสาวสปัน  ชวาลา
 
680 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวริทธิ์   ถาวรพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร
 
1. นายวินัย  น้อยจินดา
 
682 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นาทอง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เบ๊ะกี
3. เด็กหญิงนุรมา  หะยีบากา
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  นิมา
5. เด็กหญิงอารียา  อาจหาญ
 
1. Mr.Jun O.  Denis
2. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
683 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1. เด็กชายคณิน  พึ่งบุญ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ชั้นเล็ก
3. เด็กชายอนุสรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวนงนุช  สุขพัฒน์
2. นางปราณีต  เหง่าพงศ์
 
684 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรยุทธ์  พุทธบัญญัติ
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายชีวะ  อดกลั้น
2. เด็กชายถิรวัฒน์   ศรสุวรรณ
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
686 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภณฑ์
 
1. นายคีตาพัฒน์  ธรรมปิยานันท์
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 95.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายธีรภัทร  หวองเจริญพานิช
 
1. นางอรินทร์ชญา  โพธิ์วุฒินุกุล
2. นางแก้วมณี  ช้างงา
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีท่อธาร
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทักษิณาพันธ์
3. เด็กหญิงสาธิตา  พานวงศ์
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  หุ่นเก่า
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางปฏิมาภรณ์  ด่านอุดม
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายจักรี  วงศรีทา
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายธนวินทร์   ศิรินาค
2. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเชื้อ
2. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
691 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรา   บำรุงบ้าน
2. เด็กชายวิศรุต   สหายสุข
 
1. นางดวงเดือน  ทรัพย์สมบัติ
2. นางภัสสร  บุญอยู่
 
692 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายศุภกิจ   ทำความชอบ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
693 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์
 
694 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สินเธาว์
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีอ่อน
 
1. นางจารุนันท์  วีรุปกรณ์
2. นางอัจฉรา  สุขใส
 
695 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธัชนนท์  ศรีสาธิต
2. เด็กหญิงวริศรา  พนายิ่งไพศาล
3. เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
 
1. นางยุพา  วาจายิ้ม
2. นางสาวอรพินท์  คำมา
 
696 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณรัณ  เครือละม้าย
2. เด็กชายปัณณพัฒน์  เฟื่องเพียร
3. เด็กหญิงปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นางวริยา  แสงเดือน
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
697 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา  จงพิพัฒน์ไพบูลย์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
698 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
699 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ทิพแก้ว
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
700 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงรัญชนา    คงเงิน
 
1. นางสมคิด   ขวัญชัย
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายกฤษดากร  โกธรรม
2. เด็กหญิงกันตา   เมธีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ใจเย็น
4. เด็กหญิงชุตินันท์   ทับโพธิ์
5. เด็กหญิงณภิชญา   ขวัญยืน
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ชี้แจง
7. เด็กหญิงธัญสินี    เกตุดี
8. เด็กชายปฏิพนธ์   สุทธชีวเทพ
9. เด็กหญิงพิมพ์วิชญา   คงชาญแพทย์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เกิดรัตนศักดิ์
 
1. นางจิราพร   แสงรัตน์
2. นางทุเรียน  สุ่มเข็มทอง
3. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
 
702 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
2. เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เพ็งมณี
4. เด็กหญิงณิชกุล  นิมา
5. เด็กชายธนดล  รักษาพล
6. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐ์วิมล
7. เด็กชายนภัสสร  สุวรรณรงค์
8. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
9. เด็กหญิงพรชนก  ทิพย์นนท์
10. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้น
11. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
12. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
13. เด็กชายภาณุวิทย์  อินตาสี
14. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
15. เด็กหญิงวณรรชพร  บุญสนธิ์
16. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
21. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวทิพย์วัล  เพ็งรักษ์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
3. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
704 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วบัวดี
 
1. นางศิวพร  แช่มช้อย
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงปานระพี  ลึกซึ้ง
2. เด็กชายเอกวิทย์  โอภาสพินิจ
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางยวงรัตน์  สามัญ
 
706 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จิระวังแก้ววรวุฒิ
3. เด็กหญิงพรรษวลัย  เทียมจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
5. เด็กหญิงรัชกาล  ทัสสะ
6. เด็กหญิงสิรีธร  พิมพ์สิงห์
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขขัง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขหลาย
9. เด็กหญิงเรวดี  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
3. นายประกิจ  เกษแก้ว
 
707 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นะพะวาน
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนพาหิระ
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
 
708 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พลับพลาทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  เภตรา
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
709 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกรองกมล  ฤทัยมาศ
 
1. นางกฤษณา  ฤกษ์วิสาข์
 
710 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชรินทร์ธร  จาคีไพบูลย์
2. เด็กหญิงพรพิชญาภา  อมรสิน
3. เด็กชายสิรภพ  เลี่ยวศรีสุข
 
1. นายขจรศักดิ์  วันเย็น
2. นายทศพล  สายสุวรรณ
 
711 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายก.กฬุง  กรุงกาญจนา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ตรีอำนรรค
3. เด็กหญิงกฤตติยาดา  วิษณุวงศ์
4. เด็กชายจิรัฏฐ์  จิยะจันทน์
5. เด็กหญิงชญานันท์  อนุเอกจิตร
6. เด็กหญิงชนันชิดา  อุ่นอ่อน
7. เด็กชายชลพัชร  ชื่นบุญงาม
8. เด็กหญิงชเนตตี  ศรีเกตุ
9. เด็กหญิงญาณิศา  ถิรธนานนท์
10. เด็กหญิงณัชชา  รี่คุปต์ฤทธิ์
11. เด็กหญิงณัฏฐ์ญานี  คงคาเพชร
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรประจักษ์
13. เด็กชายณัฐดนัย  ปะนันโต
14. เด็กหญิงณัฐธัญาวดี  สุขสดเขียว
15. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ระวังนาม
16. เด็กหญิงณิชชา  เย็นงาม
17. เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์
18. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญอารีย์
19. เด็กหญิงธนิดา  วรรัฐกฤติกร
20. เด็กหญิงธนิศร  วรรัฐกฤติกร
21. เด็กหญิงธาลิยา  โครพฟ์
22. เด็กหญิงนวิยา  ประจักษ์วิกรานต์
23. เด็กหญิงบัวบูชา  ดาวเรือง
24. เด็กหญิงปพิชญา  วราตินันท์
25. เด็กชายปัณณวิชญ์  ต่อเศวตพงศ์
26. เด็กชายปาณรวัฐ  สุวรรณเวก
27. เด็กหญิงพณิชา  ชัยวิชยานันท์
28. เด็กหญิงพิชญสินี  จันต์จันทรวงศ์
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ
30. เด็กหญิงมลสวย  ตั้งสมบัติรัศมี
31. เด็กหญิงมารีน  อิงธรรมจิตร์
32. เด็กหญิงวรรณภรณ์  จิตตวิสุทธิกุล
33. เด็กหญิงศุภกานต์  กมลการุณย์
34. เด็กชายศุภัสสินธุ์  ทองสุขแสงเจริญ
35. เด็กหญิงสิริธิดา  พรหมอยู่
36. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพรสันต์
37. เด็กหญิงอคิราภ์  พุ่มสงวน
38. เด็กหญิงอนุภา  มีเจริญ
39. เด็กหญิงอิสรีย์  โธนบุตร
40. เด็กชายแทนไท  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
2. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวณัฏชนา  ธีรนันท์
4. นางบุญทิพย์  สิทธิชัยรุ่งโรจน์
5. นายปัญญา  ประดิษฐธรรม
6. นางสาวรังสิมา  นวไพบูลย์
7. นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค
8. นางสาววนิดา  บุญรอด
 
712 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศันติวิชยะ
 
1. นางนุชรี  อำพันโรจนานันท์
 
713 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนารัญช์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรุดา  ชื่นกมล
3. เด็กหญิงสิตานัน  อินทขันตี
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
714 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนากร  ส่งศิริ
2. เด็กชายธนโรจน์  เพ็ชรอุดม
3. เด็กหญิงพรรธิภา  กลิ่นขจร
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
715 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.74 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 1. เด็กชายสุภชัย  นฤพรพงศ์
2. เด็กชายอัครชัย  ทองกันยา
 
1. นายปัญญา  กล่อมความสุข
2. นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวหัสดา  ยี่ส่อง
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวณิชชากุล
3. เด็กหญิงปวีณา  หนีภัย
4. เด็กหญิงปาณิศา  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
2. นายสมชาย  ชัยชุมพร
 
718 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ทิมสุเรนทร์
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
719 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. เด็กชายธรรมยุทธ  สุขประเสริฐชัย
 
1. นางทวีพร  ตันแก้ว
2. นางหทัยรัตน์  วุฒิรณฤทธิ์
 
721 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
722 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  นวลสงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวัตร์
3. เด็กหญิงนิภาดา  เกิดวงษ์
4. เด็กหญิงพัณนิตา  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพิชชาภา  โตเจริญ
6. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิ้มอารียะรรม
7. เด็กหญิงวิไลภัทร์  ขาวขำ
8. เด็กชายศุภกฤต  นิ่มสา
9. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอารียา  ดุริยพันธ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
2. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
3. นายอำภา  ศรีวงษา
 
723 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐกนก  ผกาแก้ว
2. เด็กชายพีรนัฐ  มีชัย
 
1. นางชุติมา  อัมพุนันทน์
 
724 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ขวัญพราย
2. เด็กหญิงชวิลรัตน์  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
2. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
725 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  บุญรอต
3. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
5. เด็กหญิงธนพร  มะยะเฉียว
6. เด็กหญิงนพรัตน์  มณีรัตน์
7. เด็กชายนิติพล  น้อยชูชื่น
8. เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง
9. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  คล้ายแก้ว
10. เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนคช
11. เด็กหญิงมาริสา  เฉลิมวงษ์
12. เด็กหญิงสันต์หทัย  กองกะมุด
13. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทศร
14. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
15. เด็กชายไรวินท์  กองกะมุด
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
2. นายอนุกูล  พราหมณ์โสภี
3. นางอรวรรณ  พราหมณ์โสภี
4. นางอ่อนศรี  จันทศร
 
726 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายชยธร  วิภาคะ
2. เด็กหญิงชาลินี  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน
 
1. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
2. นางสุทิน  พงษ์แผน
 
727 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายครรชิต  แสงจันทร์
2. เด็กชายชายหยก  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
4. เด็กหญิงธนวันต์  จงเจริญ
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
6. เด็กหญิงรัตทิกา  เริ่มคิดการณ์
7. เด็กชายสิทธิโชค  ระพีกุล
8. เด็กหญิงอารียา  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางพรรษา  สังข์มณี
 
728 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ตันธนะวณิชย์
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปรมศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพิ่มพงษ์
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 95.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกนกกร  วชิระอัศกร
2. เด็กชายคหบดี  จันท์กะพ้อ
 
1. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
2. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเจตต์
 
730 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรรณดี
2. เด็กหญิงปาวลี  วายะมะ
3. เด็กชายศิวัชณัฐ  ยะแสง
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
2. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
731 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายสหสวรรษ  ตลึงพล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สีหัวโทน
 
1. นางสาวรัศนี  พลสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา
 
732 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
3. เด็กหญิงปทิตตา  จรุงพันธุ์
 
1. นางวันดี  สิงห์ตา
2. นายสุรชัย  เมธาอรรถพงศ์
 
733 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกฤชเมธ  เพ็งเปิ้น
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นสุทโธ
3. เด็กชายนชต  วงศ์วีรธร
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
734 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
 
736 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.99 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายจิทพนธ์  สงบวาจา
2. เด็กชายมารุต  เปลี่ยนแพ
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาวภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล
 
737 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตรีพิทย์
 
1. นางสมบัติ  จั่นงาม
 
738 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  หุ้มแพร
2. เด็กหญิงศุภดา  เบียดนอก
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
740 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงณี  บรม
2. เด็กหญิงนวพร  วุด
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพัณณ์ชยา  จีราภัทร์จตุรพร
2. นางสาวสุกฤตา  แววนำ
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันโปว   เซียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พูลเกษ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คำม่วง
4. เด็กชายพีระพัฒน์   สุขสอาด
5. เด็กชายแปลก  สุทธิมาลย์
 
1. นางสาวพัณณ์ชยา  จีราภัทร์จตุรพร
2. นางสยาม  รุ่งหิรัญวัฒน์
 
742 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงศวิตา  ธนะประสพ
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนฤมล   ปกคลุม
2. เด็กชายมุนินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาววิลาวัลย์  บัวแก้ว
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันนาค
2. เด็กชายเอกภพ  รักธรรม
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวธัญดา  ประทีปาระยะกุล
 
746 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กชายวรนัฎ  สาทพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ   สกุลพานิช
 
747 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชนาภา  ภารบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มวงษ์
 
1. นายดำรงค์  แก้วลมูล
2. นายปิยะวุฒิ  สมจรรยา
 
748 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชยานนท์
 
1. นางทิพวัลย์  พันธุ์พยัคฆ์
 
749 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายศุกฤกษ์  ลีลอย
2. เด็กชายสมพล  ภุมรินทร์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  สนิทปัญญาวุโธ
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
 
750 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฎฐ์  เตชาธรสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
 
751 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทูธง
2. เด็กหญิงปรียาภัทร   สีแสน
3. เด็กหญิงเกี้ยวเกล้า   ห้อยระย้า
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขเจริญ
2. นายมานพ   สุขเจริญ
 
752 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุกเขียว
2. เด็กชายวรมันต์  สว่างพฤกษ์
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขเจริญ
2. นายมานพ   สุขเจริญ
 
753 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
754 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางรัตนา  นาคสุข
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
755 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ทัพไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
756 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
757 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
758 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายธนพล  ฝันอากาศ
2. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิงหะชงค์
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
 
759 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัลลวี  ชนะวิวัฒน์
2. เด็กชายธีระภัทร  ไตรรุ่งตระกูล
3. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
4. เด็กชายบุญชนะ  เฉยเย็น
5. เด็กชายมนชิต  น้อยจีน
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิงหะชงค์
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
 
760 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คูหา
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
761 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายวทัญญู  ก้อนทองดี
 
1. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
762 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองแท้
2. เด็กชายพัชราวุธ  ดอกเทียน
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. นางสาวปวีณา  บรรเทาทุกข์
 
763 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายวัชรพล  บุญชู
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกริช  สรสิทธิ์
2. เด็กชายจิรายุ  จันทร์นวลแสง
3. เด็กชายชนะชัย  ขำสมัย
4. เด็กชายฐาปนกรณ์  สโรชธำรง
5. เด็กชายธนกฤต  อังศุมาลีย์กุล
6. เด็กชายนพปกรณ์  ศรเดช
7. เด็กชายนาวิน  ภุมรินทร์
8. เด็กหญิงนิดานุช  เผือกกลางเมือง
9. เด็กชายบุรินทร์  อินทะนงค์
10. เด็กชายพัชรพล  เอี่ยมเจริญ
11. เด็กชายพิชญะ  หยวกแฟง
12. เด็กชายรุจิกร  ศุภกิจโกศล
13. เด็กชายวรรณรัชต์  จันทร์นิเวศ
14. เด็กหญิงวรัญญู  นมะณี
15. เด็กชายวิศรุต  ไทยแท้
16. เด็กชายศุภณัฐ  ธุนันทา
17. เด็กชายสิรินทร์  เกตุรวม
18. เด็กชายอภิชาติ  เนียมมะณี
19. เด็กหญิงโชติมา  ประทุมศิริ
20. เด็กหญิงโยษิตา  เข็มนุช
 
1. นางกุลนันท์  ทองสะอาด
2. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
3. นางปฐมาวดี  มูลสา
4. นางสุดาวรรณ  ศรีนาราง
5. นายสุวรรณ์  น้อยนาง
 
765 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธัญญโกเศศสุข
2. เด็กหญิงเกศกนก  มีบุญ
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  กระจ่างพุ่ม
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
766 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
767 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ
2. เด็กหญิงวริศรา  ภู่หุ้ย
3. เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาวรำไพ  ใจช่วงโชติ
2. นางวาสนา  มฤบดี
 
768 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงอภิษฎา  สว่างศรี
 
1. นายมนัส  ปรากฎผล
 
769 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์ศรีชา
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
770 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนฤมล  มะลิทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กชายพัชรพงศ์  ยุวเรืองศรี
4. เด็กชายรชา  ประทาน
5. เด็กหญิงรินลดา  ยอดศิริ
6. เด็กหญิงวีรวรรณ  อินทมาศ
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สนธิศรี
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
771 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต    
772 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เพ็ชรักษ์
2. เด็กหญิงนิติยา  วิเศษพันธ์
3. เด็กหญิงวายุรี  พรมพรึก
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
773 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์อ่ำ
2. เด็กหญิงธนพร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงนรกมล  นาคทอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อานมณี
5. เด็กหญิงปิยนุช  พวงมาลี
6. เด็กหญิงสุชาดา  สีทับทิม
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางศิริ  แข็งขัน
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
774 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มงคลนิมิต
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉินศรี
4. เด็กหญิงปณิตา  รัตนวงษ์
5. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำรัศมี
6. เด็กหญิงวรัญญารักษ์  ธนพรนิธิวงษ์
7. เด็กหญิงศจีภรณ์  แพงย้อย
 
1. นางนพรัตน์  พลเสน
2. นางนิศากร  เศรษฐสุข
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
775 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายปริญญา  มูลทองคำ
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
776 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายภูริเดช  ศรีประสิทธิ์
2. เด็กชายอัทพล  ภู่ระย้า
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางวราพร  ยอดทองดี
 
777 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงศิวตา  วรวรรณ
2. เด็กชายอิสยาห์  หอมชะเอม
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
778 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายกำพล  ปรางคลัง
2. เด็กชายธนภัทร  ทิมห้อย
3. เด็กชายรัตนโชติ  สุมัชยา
4. เด็กชายวีรภัทร  ทำวงค์ศรี
5. เด็กชายอนุวัฒน์  วัดเมือง
6. เด็กชายอภิชาติ  โพธิ์ใหญ่
7. เด็กชายโฆรวิส  กลิ่นขจร
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสาวศรีสุรางค์  สุดดีพงษ์
3. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
779 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วามะรุม
2. เด็กชายสมชาย  กองจวน
3. เด็กชายอนุสรณ์  ขุนทอง
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
780 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภิรมณ  ทองเสม
 
1. นางอังสนา  กองตาพันธุ์
 
781 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายเศรษฐ์   สิทธิโชคธรรม
 
1. นางจิรพรรณ  รังสิประภัศร์
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  มังศรี
2. เด็กหญิงนิชดา  ภักดีบาง
3. เด็กหญิงรัตนา   เพ็งสลุง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  งามเลิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   เจริญมาก
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
783 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจกริ่ม
 
1. นางสาวช่อทิพย์  เลิศปฏิภานพงษ์
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชูชาติ
2. เด็กหญิงภูชิตา  เชิดฉันท์
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  โกลากุล
5. เด็กหญิงสุชาดา  ศรแก้วดารา
 
1. นางปราณี  พลายละมูล
2. นางสุวิมล  พันธุ์ศรี
 
785 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป้นแจ้ง
3. เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
5. เด็กหญิงนริศรา  โรจน์บุญถึง
6. เด็กหญิงพรธิดา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สังข์พิชัย
8. เด็กหญิงพิศภัสสร  มงคล
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
10. เด็กหญิงศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
11. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
12. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
13. เด็กหญิงหทัยธร  เกียรติชัยดำรง
 
1. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
2. นางศรีรัฐ  วทาทิยาภรณ์
3. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
4. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
786 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์บุตร
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
 
787 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวทักษ์สรณ์  จรรยารัตน์
 
788 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงกนกอร   นิยมราช
2. เด็กหญิงพิมลอร   ชื่นชม
3. เด็กชายสุริยา   มูลผล
 
1. นางสาวกษมา   จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี   คล้ายนัดดา
 
789 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธันยากร  กลิ่นหอมรื่น
2. เด็กหญิงนภัสสร  แสงโพธิ์ดา
3. เด็กหญิงพัชราภา  มีศรีสุข
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
790 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันเกตุ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
791 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สวนมา
 
1. นางอรทิพา   ลาภะสัมปัน
 
792 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิณ   ตระการฐานณรงค์
2. เด็กชายณรรฐพล   จิตไมตรี
 
1. นางนาตยา    เทศนา
2. นางสาววิจิตรา   ดีประเสริฐ
 
793 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงปัทมพร  หิริโอตัปปะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  สะอาดดี
3. เด็กหญิงเสาวรส  มากล้น
 
1. นางสุจินต์  ดีประดิษฐ์
2. นางอรนุช  บุญคงมา
 
794 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยืน
2. เด็กหญิงประภาพร  ฉิมกรด
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  ฉิมกรด
 
1. นางสุจินต์  ดีประดิษฐ์
2. นางอรนุช  บุญคงมา
 
795 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
796 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.13 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายณัฏฐากร   ผิวบางกุล
2. เด็กชายดำรงค์   (มอญ)
 
1. นางวรรณา  คุ้มเสาร์
2. นางสาวเยาวเรศร์  วงศ์ยะรา
 
797 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
798 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายสงกรานต์  พูนเกิด
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
799 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
800 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กชายนฤปชัย  ไพรระหงกุล
 
1. นางสาวจารนัย  จูฑะศร
 
801 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพชร  เรืองฉาย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ผลิตาภรณ์
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญณิกา  วรชาติวัฒน
2. เด็กชายชยุตม์  จันทรศร
3. เด็กหญิงชัญญา  สถิตยนาค
4. เด็กชายทักษ์ดะนัย  อณาชัย
5. เด็กชายทัสนัย  อ่อนหวาน
6. เด็กชายธรณ์ธันย์  พิมพ์ทรัพย์
7. เด็กหญิงนฤมล  แก้วงามสะอาด
8. เด็กหญิงปราณิสา  กิตติไพบูลย์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  ระรื่นรมย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลี่ยมสืบเชื้อ
11. เด็กหญิงภัณฑิษา  กรีทอง
12. เด็กหญิงมาณวี  อ้นแก้ว
13. เด็กชายยุทธนา  หลักคำศรี
14. เด็กหญิงวิชชุดา  เลาหะเดช
15. เด็กชายสันศักดิ์กรี  สิงห์เสนา
16. เด็กหญิงสิทธิมา  ภูริทัพ
17. เด็กชายสิทธิเดช  บุญช่วย
18. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์ตน
19. เด็กหญิงเกศนีย์  แจ่มจันทร์
20. เด็กหญิงเบญจพร  เปรมสุขสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
2. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
3. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
4. นางสาวปณิฏฐนันท์  อนันตะวัน
5. นางสาวเรียม  เพ็งแจ่ม
 
803 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปารีณา  โควสุวัฒน์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
804 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คงสถิตย์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัทธิสม
3. นางสาวชนัญญา  โกลาหะฬะ
4. นายชนาธิป  จันทร์ตะคุ
5. เด็กชายชวัลวิทย์  รอดทิม
6. เด็กชายชัยพินันท์  ยิ้มแย้ม
7. นางสาวณิชกานต์  สืบสา
8. นายทศพร  หรั่งเล็ก
9. นายธีรุตม์  มูลจันทร์
10. เด็กชายนิติพงษ์  สารศรี
11. เด็กชายปฐมวรรธน์  ดีจันทร์
12. เด็กชายปิยะทัศน์  แก่นร้านหญ้า
13. นางสาวพชรพร  เนียมรื่น
14. นายพชรพล  จอกสถิตย์
15. นายพรพิพัฒน์  เรียบร้อย
16. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวห้วยหมาก
17. เด็กหญิงพัชวลัย  อมรดลพิพัฒน์
18. นางสาวพุธิตา  สืบสา
19. นายภัทธะภณ  การะวิโก
20. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญวิจิตร
21. นางสาวรัตติยาพร  เทศสลุค
22. เด็กชายวชิระ  สุขสันต์
23. นายวัฒนพงศ์  ชำกูล
24. นางสาวศศรักษ์  จุลละมณฑล
25. เด็กชายศักดิพงษ์  สาณศิลปิน
26. เด็กชายศิรภัทร  ทองเทศ
27. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
28. นางสาวศิริรัตน์  แก้วพานิช
29. นางสาวสรวีย์  สัมภวะมนตรี
30. นางสาวสิริลักษณ์  บัวแดง
31. นางสาวสุจิตรา  อภิญญา
32. นางสาวสุชานาฏ  แก้วแจ่ม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณารัชตสกุล
34. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วแจ่ม
35. นางสาวอารดา  ช่วงฉ่ำ
36. เด็กหญิงอารียา  โพนแก้ว
37. เด็กหญิงเมทินี  หัสดียศ
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
2. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
3. นางสาวภริตา  ทิมขำ
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
5. นายมหิธร  ธิติปวัฒน์
6. นายวสะ  ภูวงศ์
7. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
8. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
805 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์วิจิตร์
5. เด็กหญิงวัลยา  อ่วมนุช
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปุจฉาการ
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
806 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชุณไกรพิชญ์  สุขสมทิพย์
2. นายทัตเทพ  ปั้นทอง
3. นายนนทวัฒน์  มนูญญา
4. นายภาคภูมิ  หลักด่าน
5. นายวทัญญู  เชียรประภา
 
1. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
2. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
807 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  อาราเม
2. นางสาววิมล  ทิพยคงมงคล
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วศักดี
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
808 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธรรมิกา  รัตนสุวรรณชาติ
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
809 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่กั้ว
 
1. นางสาวจงรักษ์  จำปาบุรี
 
810 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงศิริพร  สอนศิริ
 
1. นางปิยดา  ภู่ทิม
 
811 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายพีร์นิธิ  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายปิยะกฤษ  ยุวรี
2. เด็กชายพีระวิชญ์  รชตวรรณวงษ์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายนิธิวัติ  กุญชรมณี
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
814 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณนธกฤษณ์  วรวัฒน์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ตันสกุล
 
1. นางพราวนภา  เวียงคำ
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายชยุตม์  โสภณศิริกุล
2. เด็กชายซื่อจง  ไล่
 
1. นางสุชาดา  พรหมมณี
 
816 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาร์บิสรัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั้นแนล 1. เด็กหญิงชัญญา   โกยสุขโข
 
1. นายธนาธิป   ไตรพิทยกุล
 
817 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลา  ชีพสมุทร
 
1. นางนิยะดา  ชัชวิล
 
818 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  รุ่งบรรเจิด
 
1. นางสาวชุรีพร  พึ่งพิงพัก
 
819 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ต้นบุญ
2. เด็กชายไพสิฐ  บัวบาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เล็กวิญญาณ
2. นางอโนทัย  เกตุพิชัย
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงจิราพร  จงสำราญ
2. เด็กชายณัฐพล  พืชพันธ์
3. เด็กชายพชรพล  แจ่มทรัพย์ไพศาล
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ทิพย์จ้อย
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขม่วง
 
1. นางนารี  แช่มช้อย
2. นางประทุม  สุภัควิมล
 
821 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กชายชุติเดช  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ชายะกุล
3. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญแสง
 
1. นายทำนอง  ศิริคง
2. นายยงยุทธ  รุณมณีรัตน์
 
822 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมมีกล
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
823 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
824 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงยลรดี   คุ้มกนกกานต์
 
1. นางจรัสศรี  ทิมละม่อม
 
825 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ข่าต้น
3. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
4. เด็กหญิงจิราวดี  เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐรินัย์  อินทร์หอม
6. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
7. เด็กหญิงดวงกมล  สภาพ
8. เด็กหญิงปวริศา  พันธุสุข
9. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
10. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยะ
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
12. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
13. เด็กหญิงอรัญญา  วาระดินันท์
14. เด็กหญิงอังคนางค์  วนากระสานติ์สุข
15. เด็กหญิงเกศาภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นางพรทิพย์  สัมภวมานะ
 
826 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ถาวรรัตน์
2. เด็กหญิงสายป่าน  เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงอภิรุจี  ศิริเลิศ
 
1. นางคณาพร  พิมพ์เทพ
 
827 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1. เด็กหญิงเกวลี  ธรรมดา
 
1. นางสาวภคมน  กุลธนาเปรมเดช
 
828 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1. เด็กชายอภินันท์  สนองสินธุ์
 
1. นางสาวสายไหม  โพธิ์ศิริ
 
829 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงนิธิวรรณ  มาเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุปการะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกระจาย
 
1. นายเฉลิมชาติ  รุจิเชาว์
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมิผิว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อยู่ชยันตี
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางสาวเทวี  แสงโสภณ
 
831 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายนพดล  เพ็ชรไทย
2. เด็กชายนันทพล  ผลงาม
3. เด็กชายอรรถพล  หมากทลาย
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
832 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายมงคล  จุลราช
2. เด็กชายรชานนท์  นาคขำ
3. เด็กชายศุภนาถ  พุ่มกำพล
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
833 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายศิขรินทร์  คนมี
2. เด็กชายศุภชัย  เคนผ่าพงษ์
3. เด็กชายสุริยันต์  สุกิจปาณีนิจ
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
834 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
835 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนาตยา   เกษาแปง
 
1. นายสุทธิพงษ์   สีพันธ์
 
836 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
837 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลโนรี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
838 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายวัชรพงค์  วัชโรทัย
 
1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
 
839 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  โตใหญ่
2. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญเขลา
4. เด็กชายจักริน  สารแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งสาย
6. เด็กหญิงชฎาพร  ท่าเจ็ง
7. เด็กหญิงชลณิชา  นุ้ยปลี
8. เด็กชายชวลิต  ศรีสันต์
9. เด็กชายณภัทร  อุตตะมะ
10. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทวงษ์
11. เด็กหญิงดุสิตา  ลูกแก้ว
12. เด็กหญิงทิฆัมพร  คลซื่อ
13. เด็กชายธนรัตน์  เอี่ยมเย็น
14. เด็กชายธนสินธ์  สายท่าเสา
15. เด็กชายธนโชติ  ทรัพย์ประสม
16. เด็กชายนพดล  ฤทธ์เรืองเดช
17. เด็กชายนพนัย  ใจกล้า
18. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขวัญเถื่อน
19. เด็กชายนุกูล  เต๊ะเปีย
20. เด็กชายพงศ์ศิริ  โพโต
21. เด็กหญิงพีรยา  แพ่งกลิ่น
22. เด็กชายภาณุพงศ์  โพโต
23. เด็กชายมานะ  เทวี
24. เด็กชายรอมาฎอน  การีมี
25. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำเงิน
26. เด็กชายวิษณุ  อิ่มรัง
27. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หอมชะเอม
28. เด็กหญิงศศิธร  เลียงสิงห์
29. เด็กหญิงสิทธิดา  ชัยวงษ์
30. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชูอินทร์
31. เด็กหญิงสุภาพร  ผู้ภักดี
32. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญแต้ม
33. เด็กชายสุรพงษ์  ดีแดง
34. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนคงทิม
35. เด็กหญิงอรจิรา  คงสิทธิ์
36. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ชวดนุตร์
37. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วกาญจน์
38. เด็กชายเฉลิมพงษ์  พุกมาก
39. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ดวงเนตร
40. เด็กชายเมธา  สุขสิงห์
 
1. นางกนกพรรณ  สถิตย์พงษ์
2. นางสาวชลธิชา  ใช้ไหวพริบ
3. นายฐานณัฏฐ์  คุ้มสุวรรณ
4. นายถนัด  ดวนสิงห์
5. นางสาวศิริพร  พรมมา
6. นายสันทัศน์  พินยา
7. นางสาวอรพรรณ  ศรีสุข
8. นางสาวเบญจวรรณ  เปิ่นใจช่วย
 
840 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แนวตัน
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
841 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายธนากร  ซุ้ยวงศ์ษา
2. เด็กชายศราวุธ  เลิศวิลัย
3. นายไชยวัฒน์  ลิ้มพิรัตน์
 
1. นายพันธ์ลพ  คลังนาค
 
842 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงจารวี  อิ้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญเศษฐ
3. เด็กหญิงณัฐกุล  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  คุณากรสิริiลักษณ์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทิพย์กร
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มณีฉาย
7. เด็กหญิงอินทิรา  นิสัยสม
8. เด็กหญิงเมธาวี  ป้องเดช
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
3. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
843 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เสริมเตชะถาวร
 
1. นางพัชรี  สมภาค
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  ช่ำชอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พงษ์ภมร
 
1. นางสาวณัฏฐา   รุ่งเรืองศรี
2. นางสาววาสนา  ภิรมย์ศรี
 
845 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายดิษกร  จอมสิรโชติ
2. เด็กชายพรหมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
846 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
847 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  กิฬาระเสน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เดชสุภา
 
848 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรประไพ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
849 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กรปรียา  เจียมทอง
6. เด็กหญิงทอฝัน  เสมากุล
7. เด็กหญิงธนาพร  ตระสินธุ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดี
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
10. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขเจือ
11. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
12. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
13. เด็กหญิงภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางขวัญชนก  จินดากุล
3. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
5. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
850 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
851 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงดุจดาว   เข็มทอง
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงภาวิณี   ตู้ทอง
 
1. นางนิภาพรรณ   พิพิทจันทร์
2. นางละม่อม  โสภาทอง
 
852 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณะ    ทับทิม
2. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงไหม
3. เด็กชายปรวุฒิ   งิ้วราย
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
853 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสัมฤทธ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
854 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
855 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายกมล  ทั่งทอง
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
856 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อังสุมาลีย์กุล
2. เด็กชายวงศธร  ยิ้มทะโชติ
 
1. นางสาวรัชนี  เกิดผล
2. นายสมควร  มิตรสัมพันธ์
 
857 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
858 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ลาภธนชัย
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนวาณิชกุล
3. เด็กชายชนน  สังขพันธ์
4. เด็กหญิงณีรนุช  พวงสิงห์
5. เด็กชายพัทธพล  รุ่งกิจจิรพงศ์
6. เด็กหญิงภคมน  ทองอรุณ
7. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
8. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
9. เด็กหญิงศุภากร  ปิ่นสุภา
10. เด็กชายสวิช  จารึกพูลผล
11. เด็กหญิงสุณิษา  ซุยนอก
12. เด็กหญิงอวิกา  ไม้เกตุ
 
1. นางสุมาภรณ์  ดันงา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
 
859 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปราะสง่า
2. เด็กหญิงอัจราพรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
860 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัย (สาขาลาดพร้าว) 1. เด็กหญิงกชกร  พีรพัฒนภูมิ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อมรรัตนวงศ์
 
861 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงวันนิสา  ฟาลค์ส
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงนิภาวรัตน์  เอี่ยมเพชร
2. เด็กหญิงวันนิสา  ฟาลค์ส
3. เด็กหญิงวันศิรี  บุญพิมพ์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตรัตน์
 
1. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
863 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายธราวุธ   สุธีระเดช
2. เด็กชายธีระพงษ์  ฐานวิศัย
3. เด็กชายนิธิวุฒิ  วิไลนุช
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางทับทิม  หอมตะโก
 
864 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นายสหรัฐ  พิมพ์เกิด
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
865 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วทับทิม
2. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  คนสำโรง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร
 
866 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  กรงเงิน
2. เด็กหญิงชลาลัย  โชติชื่น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
4. เด็กชายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วงษ์ยาปาน
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  ออมสิน
7. เด็กหญิงสโรชา  เทียนจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลแช่ม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
2. นายปริญญา  เอื้อเฟื้อ
3. นายพิชิตชัย  คงสวัสดิ์
 
867 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กชายวงศธร  วงษ์พยอม
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ