กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์สำเภา
3. เด็กหญิงแพรวนภา  จันคำ
 
1. นางรัตนมณี  ประดับมุข
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนากร  แก้วสำราญ
2. เด็กชายสุธิชาติ  พิศพานต์
 
1. นายถาวร  เสือฉิม
2. นางอารี  เสือฉิม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3    
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 1. เด็กชายศรัณย์  คนมั่น
 
1. นางสุรีย์  สุขขี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีบัว
2. เด็กชายอภิชัย  บุญแสง
 
1. นางรัตนมณี  ประดับมุข
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 1. เด็กชายอัศนีย์  ฤทธิสาร
 
1. นางรัตนมณี  ประดับมุข
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1. เด็กชายทรงพล  ชูก้าน
2. เด็กชายนพดล  เพ็งเลื่อน
3. เด็กชายอาจินต์  ทองใบ
 
1. นายแดง  ชูลิขิต
 
รวม 12 7