สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนัจกร  คงสิริ
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คงอยู่
 
1. นางสุนันทา  กาบตุ้ม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 8 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสมาบุตร
 
1. นางศรีนวล  ถนอมบุญ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.05 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขลอด 1. เด็กหญิงเพ็ญศรี  ทองวิจิตร์
 
1. นางลำใย  จันทร์สุวรรณ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  เซี่ยงหลิว
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงปอยวรินทร์  เรืองรุ่งโรจน์
 
1. นางสุภาฤดี  กอผจญ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางพิชยาภรณ์  จันทร์อากรณ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  แผนวิชิต
 
1. นางทิพย์วรรณ   ศักดิ์ณรงค์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงจักรพิมาย  ยิ่งยง
 
1. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงณพัทยา   ช้างนาเนียม
2. เด็กชายณัฐกานต์   ดอกแก้ว
 
1. นางเลี้ยม   ชาติกุล
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กหญิงนันทนา  รูปสูง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วีระศร
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมารีวิทย์ 1. เด็กหญิงนลัลลักษณ์  วงศ์กัลยา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงคำ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายนาวิน  จุ้ยรอด
 
1. นางเพ็ญประภา  นิลจู
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นายชิษณุพร  ชาญฉลาด
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงชุติมา   จงธนโชค
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สวยงาม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
2. นางญานิศา  ชูสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคนวล
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มเพชร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เด่นชัย
 
1. นายกฤษณะ  สายสมบัติ
2. นางสุมาลี  ปรางค์นอก
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงมณีวัลย์  อมรวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงศญาภักดิ์  มากเขียนไป
 
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายพงศธร  หมีเอี่ยม
2. เด็กชายอรรถพล   ฉายวิเชียร
 
1. นางวราภรณ์  คันทศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายเขมชาติ  สุนันต๊ะ
 
1. นางดุษฎี  พงษ์โสภณ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายวงศ์พัทธ์  อ่อนธนู
 
1. นางทิวาพร  ทวีผล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจิรากรณ์  สิงห์กลาง
 
1. นางสาวนุชนาฎ  อังคะนาวิน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญทวี
2. เด็กชายภูหิน  ทองสุก
3. เด็กชายเสฏฐนันท์  นิลเทศ
 
1. นางชลธร  ยศอาลัย
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กชายภาคิน  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมเทศ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ประเสริฐ
 
1. นางสมหวัง  เอื้อสมสกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนอบ
2. เด็กชายศุภนิมิต  เชิดชู
3. เด็กหญิงอารยา  มณีรัตน์
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เรียกกลาง
2. เด็กหญิงลักษณา  ฉลองดำรงค์
3. เด็กหญิงวิชาดา  โชคชนะ
 
1. นางสาวอธิกา  ป่าขมิ้น
2. นางสาวโชติกา  จันทรสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงกัญจนา  พรมแพ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สุนทรขันธ์
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุทาคำ
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
2. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงทอง
2. เด็กชายวัชรากร  วงศ์น้อย
3. เด็กชายอลงกต  แพวงศ์
 
1. นายธเนตร  เพชรแสวง
2. นางโชติกา  จันทรสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1. เด็กชายนำโชค  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศมลวรรณ  พิพรพงษ์
3. เด็กชายอิสราเอล  แก้วแจ้ง
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวปาริฉัตร  อินทร์ชม
2. นางสาวภัทราภรณ์  เฮงสงเคราะห์
3. เด็กหญิงมาลิสา  หุ่นประการ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  ภูบาลชื่น
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายอัครนิจ  คงขาว
2. เด็กชายเจษฎา  รักธรรม
 
1. นายปรีชา  อภัยจิตร
2. นางสายพิณ  มูลอุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กชายปวริศว์  ด้วงมาก
2. เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญผล
 
1. นายมานนท์  รู้ทั่วรัมย์
2. นางสาวสุริกร  เกตุหอม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 36.55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมารีวิทย์ 1. เด็กชายธนดล  แก้วอรัญ
2. เด็กชายไรวินท์  พลอยล้อมเพชร
 
1. นางอาภรณ์พรรณ  สุวรรณรักษา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กชายธนกร  จันขาว
2. เด็กชายอาทิตย์  ปาวารี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.52 ทองแดง 20 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  เสือคุ่ย
2. เด็กชายจิณณวัตร  บุญโต
 
1. นายสามารถ  หมื่นเจริญ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนวันต์  รักญาติ
2. เด็กชายสมพงษ์  โทสุระ
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
2. นางสาวอธิกา  ป่าขมิ้น
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 29.42 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายสิริภาส  เกตุมีฤทธิ์
 
1. นายอนุชิต  สงแพง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกิตติมา  แสนเสนยา
2. เด็กชายทักษิณ  กุลประยงค์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขใย
4. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนหวาน
5. เด็กชายมณเฑียร  เดชตระกูล
 
1. นางกรรณศมา  พึ่งอยู่
2. นางสาวยุภา  พลนามอินทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงนภัสรา  อินทร์สิงห์
2. เด็กชายนิติธร  สุขหิรัญ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิช   พุ่มพวง
4. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดโป่ง 1. นางสาวนีรนุช  ศรีช่วง
2. นางสาวพฤกษา  วิเศษชุมพล
3. เด็กหญิงมานิตา  หงษ์ษา
4. เด็กหญิงสิริขวัญ  นารถแนว
5. นางสาวสุกัญญา  แน่นอน
 
1. นางกัลยาณี  กัญญาคำ
2. นางพุทธชาติ  ยะลาไสย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงนารีทิพย์  อินทรสิงห์
2. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
4. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
5. เด็กหญิงแพรวพลอย   ศรีพรัมวรรณ
 
1. นางจารุพัฒน์   หอมหวล
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายธนภัทร  สายพรหม
2. เด็กชายนฤเนตร  คงเรือง
3. เด็กหญิงนิภาพร  พิเศษ
4. เด็กหญิงรัชนี  แซ่หญ้า
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  อุทัยชลานนท์
 
1. นางนิตยา  กิจวิชา
2. นางสาวพรเพ็ญ  เตชะพิทักษ์ธรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมขำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเปี่ยม
3. เด็กหญิงปภาวดี  บุญภา
4. เด็กหญิงมุทิตา  คงเจริญ
5. เด็กหญิงอารียา  ค้ำชู
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายภักคินัย  มาขาว
2. เด็กชายภารดา  กิจจานุลักษณ์
3. เด็กชายสมพร  ภาคแก้ว
4. เด็กชายอัศวเทพ  นัตครบุรี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุขประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธวัฒน์วรากุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  วันฬา
4. เด็กหญิงสุภาภัค  คมขำ
5. เด็กหญิงอทิตยา  แสงทอง
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา  กานนท์
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  มีมุข
3. เด็กหญิงดลยา  มะตัง
4. เด็กหญิงนริศรา  แป๊ะสมัน
5. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ชื่น
6. เด็กหญิงปิยะนัท  อินตะจันทร์
7. เด็กหญิงผึ้ง  เอื้ออรัญโชติ
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หมื่นหาญธัญกิจ
9. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยจันทร์
10. เด็กหญิงมาย  คุ้มสวัสดิ์
11. เด็กชายวรวุฒิ  นุ่มนิ่ม
12. เด็กชายศุภชัย  แสงผล
13. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วผลึก
14. เด็กชายสุภัทร  พลีงาม
15. เด็กชายเจิมวิวัฒน์  มัทวกาจน์
16. เด็กหญิงโสรยา  สายกระสุน
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางปราณี  เบญจวิญญู
3. นางภานุมาศ  ลียา
4. นางวาสนา  ปานยิ้ม
5. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกฤษฏาพร  ศรีษะเนตร
2. เด็กชายคมสัน  วันนิ
3. เด็กชายชาริบ  สะมะ
4. เด็กหญิงณัชชา   เรียงวงษ์
5. เด็กชายทัศนัย   จันทรประเทือง
6. เด็กชายธนวัฒน์   เจริญรัมย์
7. เด็กหญิงพรพิมล   ดะมาลี
8. เด็กหญิงพิมพกานต์   บิลสะเล็ม
9. เด็กหญิงพิมพิดา  ยศสูงเนิน
10. เด็กหญิงวีนัส  มะลิซ้อน
11. เด็กชายอนุชา   เขียวแพร
12. เด็กหญิงอาทิตยา   พรหมหนู
13. เด็กชายเด่นพงศ์   ฮวดคันทะ
14. เด็กหญิงเอื้อมพร   สุทธิศิริ
15. เด็กหญิงแสงตะวัน   ซอหิรัญ
16. เด็กชายไชยวัฒน์  แสงศรี
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางปราณี   เบญจวิญญู
3. นางภานุมาศ   ลียา
4. นางวาสนา   ปานยิ้ม
5. นายอาคม   ทิพวรรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกิตติพงษ์  ฤกษ์งามสง่า
2. นายจิรายุทธ  โมราวรรณ
3. นายชุติพงษ์  แสงทอง
4. นายธนพนธ์  ขำเอนก
5. เด็กชายธนโชติ  มะโรงรัตน์
6. นายธเนศ  พลีเดช
7. นายนพเดช  เก้ารัตน์
8. นายนฤเบศร์  มกรนันท์
9. นายนิติธรรม  วันหวัง
10. นายพงศกร  วัฒนพันธ์
11. นายพรพจน์  แสนตำ
12. เด็กชายมังกร  บูระภา
13. นายวันชัย  สิงห์ดัด
14. นายวัลลภ  เรงัง
15. นายวีรยุทธ  สุระขันธ์
16. นางสาวสกุณา  เดชสกุลวงศ์
17. นางสาวอภิญญา  อาลอ
18. นายอาดูร  วราสินธุ์
19. นายอาม้าล  อาลีมีนทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี  ทิมเที่ยง
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา   แสงสุข
2. เด็กชายกิฟฟารี   เด่นชัย
3. เด็กชายขัตติยะ  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายจิราวัฒน์   แพงวิเศษ
5. เด็กหญิงชลิตา   ขุนจำนง
6. เด็กชายชินดนัย   พงสุวรรณ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกียรติฟิลิปิน
8. เด็กชายนิธิพัฒน์   เฮงวิชญกุล
9. เด็กชายผดุงเดช   วัดอ่อน
10. เด็กชายพีรพัฒน์   แสงใส
11. เด็กชายภานุพันธ์   สิงห์ชัย
12. เด็กชายศรนรินทร์  เหมศิริ
13. เด็กชายศุภกิตติ์   พุ่มยิ้ม
14. เด็กชายสาธิต   พุ่มเพชร
15. เด็กชายสุรวุธ   เกตุศิริ
16. เด็กชายสุรศักดิ์   ไม้จันทร์
17. เด็กชายอนุชา  อับดอเลาะ
18. เด็กหญิงอรยาณี   สุขโต
19. เด็กชายเกษมสันต์   เที่ยงตรง
20. เด็กชายไพโรจน์   คำแสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ธราพร
2. นายปริญญา   ศรีอุดม
3. นางพนมศรี   ทิมเที่ยง
4. นางสาวยุวดี   สำลีขาว
5. นางสาววิลาสินี   ดวงเนตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายปิยะราช   ขำมะวาร
 
1. นางสาวทิพวัล   มุ่งดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านชากนอก 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พริกจำรูญ
 
1. นางสาวการย์กรณ์  กัลป์จิราพงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.3 ทอง 44 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงอำพร  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.73 ทอง 28 โรงเรียนจุกเสม็ด 1. เด็กชายธีรเกียรติ  นิลซา
2. เด็กหญิงสุจิรา  นิลทัย
 
1. นางพรทิพย์  หุ่นสะดี
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.78 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วารินทร์
2. เด็กชายศศิกะ  ธานี
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายจิรวิน  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงพิชญา  แก้วลอย
 
1. นางพัชรี  กระแจะจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา  พ่วงพี
2. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ฉายแสง
3. เด็กหญิงนาตาลี  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงพรรณิการ์  จินดาอินทร์
5. เด็กหญิงวนิดา  ต่อมกระโทก
6. เด็กหญิงวรดา  เฉลิมจิตร
7. เด็กหญิงวาสนา  ดียิ่ง
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  ปลื้มคณะ
9. เด็กหญิงศิรินันท์  แกมทอง
10. เด็กหญิงสโรชินี  จ่างเจริญ
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ม่วงทวี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขพร้อม
3. เด็กหญิงนวรัตน์   วานิชยานนท์
4. เด็กหญิงบัว   ชาติบุษย์
5. เด็กหญิงบัว   พิกุลแก้ว
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี   เอราวัณย์
7. เด็กหญิงสาธิตา   ตวยกระโทก
8. เด็กหญิงสโรชา   บุญแย้ม
9. เด็กหญิงอั้ม   ไม่ปรากฎนามสกุล
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม   ใจเที่ยงแท้
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 84.1 ทอง 16 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีษะโครต
2. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  ภาคมฤก
3. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นแก้ว
4. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองเดช
5. เด็กหญิงนลิตา  สำราญจิตร์
6. เด็กหญิงปนัดดา  สุนทรวิภาค
7. เด็กหญิงภัคขจี  พรหมโชติ
8. เด็กหญิงมานิตา  วับคำ
9. เด็กหญิงวรรษวรรณ  แจ่มแจ้ง
10. เด็กหญิงวริศรา  แก้วใส
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  กิติราช
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สุคำ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ช่วยแก้ว
14. เด็กหญิงสุวลี  สยะนานนท์
15. เด็กหญิงเกศินี  ภิรมย์วงศ์
 
1. นายตระกูล  โตอรุณ
2. นายวีระพันธ์  ทองเนียม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 76.4 เงิน 22 โรงเรียนวัดโป่ง 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ตันฮะเส็ง
2. นางสาวนิรมล  ทองดอนดู่
3. เด็กหญิงปรียานุช  ไหมทอง
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  เลี้ยงศิริ
5. เด็กหญิงพัชรนันท์  อินทรงค์
6. นายพิศาล  สมวงษ์
7. เด็กหญิงมนัชญา  ยืดยาว
8. เด็กหญิงรดา  ไปล่นรินทร์
9. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เมฆกัมพล
10. เด็กหญิงวัลภา  นาคนวล
11. เด็กหญิงวิภาริณีย์  แก้ววิเศษ
12. นางสาววิไลวรรณ  ขันสัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงศุภารัตน์  แก้วบัวสา
14. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จุลอุณห์
15. เด็กหญิงสุพรรณี  งามขำ
 
1. นางสาวบุษกร  สมัครพันธ์
2. นางแจ่มใส  นพจรูญศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.35 เงิน 24 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงจุรุวรรณ  มุ่งเพียร
2. เด็กหญิงธีรพร  จำปา
3. เด็กหญิงสุวาฐินีย์  ทานมัย
 
1. นางสุวิมล  ทองฉาย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.9 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าโสด
2. เด็กหญิงนริศรา  จอมเชื้อ
3. เด็กหญิงฝันชนก  ทุมพันธ์
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงนวลหง  ยอดดงบัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์หอม
 
1. นายสำราญ  พรหมประเสริฐ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เดชชีวะ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เข้มคำ
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สินชู
2. เด็กหญิงนวลเพ็ญ  จันดี
3. เด็กหญิงวันทนีย์  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายชัชนาวี  มาชม
2. เด็กชายพชร  ฉ่ำเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวา  มัชฌิมา
 
1. นางสาวอรอุมา  เขียวนาค
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสังข์
2. เด็กหญิงณัฐติญาภรณ์  สายวรณ์
3. เด็กชายเฉลิมพร  บำรุงบ้าน
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
2. นางเสาวรส  สนศิริ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางนงเยาว์  ขุมดินพิทักษ์
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงธนพร  จันทรางศุ
 
1. นายอาทิตย์  จันทรเพท
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายปฏิภาณ  วิสุงเร
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ถ่ายเนียม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงอรทัย  มนูผล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กชายธนบดี  ท้วมเจริญ
2. เด็กชายไพรัช  กันคง
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
2. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายธนาทรัพย์  นาดี
2. เด็กหญิงภาวิกา  นาดี
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
2. นางสาววัชโรบล  เศษสุวรรณ
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงวราพร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงอินทุนิภา  จันทร์หนองหว้า
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  หอมหวน
2. เด็กชายพิพัฒพล  อึ่งพวง
3. เด็กชายอาทิตย์  ฮุนเซน
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
2. นางสาววีรยา  นากสุข
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงชญาลักษณ์  ต้ออาษา
2. เด็กชายธนบดี  ใจซื่อ
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ชื่นศิริ
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายวันชนะ  เพ็ชรพูล
2. เด็กชายวิศิษฐ์  เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สิงห์งาม
 
1. นางสาวกชพร  อุดมศักดิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขลอด 1. เด็กชายเมธพงธ์  ธาตุทอง
 
1. นางอุบลรัตน์  สมานจิต
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงปภัสสร  นันทรัศมี
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มนทักษิน
 
1. นายณัฐพล  อุ่นอบ
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กชายเดโชชัย  จตุรงค์
 
1. นางบงกช  คำภาบุตร
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัศมี
 
1. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์   ปานเอี่ยม
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กชายวิชชากร  นาคสุก
 
1. นางบงกช  คำภาบุตร
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  โพธิรุกข์
 
1. นายระธีกร  พานิชผล
 
86 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมีทอง
 
1. นางยุพา  พัวพานิช
 
87 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  จันทรมนตรี
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
88 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงสุพิชยา  ชารัมย์
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
89 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โสบุญมา
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงอักษร  หนังสือ
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
91 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงนงคราญ  อินทะสร้อย
 
1. นางบงกช  คำภาบุตร
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงนันทินี   จำเนียรกูล
 
1. นางสาวสุกัญญา   บ่องเขาย้อย
 
93 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือปรัก
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยณรงค์
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
 
96 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  คำประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สันติภพ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยทอง
4. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เชตฐราช
5. เด็กหญิงพรพิมล  รัตมูล
6. เด็กหญิงพัชชา  เนตรสว่าง
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วศิริ
8. เด็กชายศตายุ  ทองปัน
9. เด็กหญิงศิรินภา  เทียมเวหา
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
2. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
3. นางสาวสะอาด  มิ่งสูงเนิน
 
97 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอำเภอ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ปิยมาตย์
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  พิณลำยอง
3. เด็กหญิงจิรดา  สมประสงค์
4. เด็กชายจิรายุ  ช่างปรุง
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อ่วมสุข
6. เด็กหญิงชลธิตา  กาฬปักษ์
7. เด็กชายชานนท์  ภูคาจารย์
8. เด็กหญิงฐิตวันต์  สุขยา
9. เด็กหญิงฐิตา  แก้วเสริม
10. เด็กหญิงธวิพร  สมบูรณ๋
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฤกษ์ไชย
12. เด็กชายบัญชกร  โพนนางาม
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  รัตนเหลี่ยม
14. เด็กชายวทัญญู  สุภาพ
15. เด็กชายวูฟกัง  นิราศโศก
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กัลยาสกุล
17. เด็กหญิงสโรชา  เจริญคลัง
18. เด็กหญิงอภิชญา  จันทนนท์
19. เด็กหญิงอุสา  คำเสียง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เล่าเปลี่ยน
 
1. นางชุตินันท์  บุญรอด
2. นางฐาปนีย์  โชติแสง
3. นางณิชากร  จุลสวัสดิ์
4. นางสุรีย์  นรวรรณ
5. นางสาวสุเมยา  บุญมา
 
98 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 82.88 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายกรรชัย  จันเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงชนานา   ทรงสังขาล
4. เด็กชายชาญทอง  เต็มพร้อม
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงณัฐชยา  อริยะพิทักษ์
7. เด็กชายณัฐพล   ยิ้มใย
8. เด็กชายนพวิชญ์  มนต์วิเศษ
9. เด็กหญิงปภัสราภา  ศิริสุนทร
10. เด็กหญิงปภัสสร  ปัญญาฟู
11. เด็กชายปยุต  บัวจินดา
12. เด็กหญิงปานทิพย์    ประทาน
13. เด็กหญิงพชรพรรณ  ประกอบคุณ
14. เด็กหญิงพรทิพย์  ล้ำเลิศ
15. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   จิรากูลสวัสดิ์
16. เด็กชายพิรุณ    คชเสนี
17. เด็กหญิงภัคพร  มิมะพันธ์
18. เด็กหญิงรุจิกา    ทองคำ
19. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แสงศิริ
20. เด็กหญิงวนิดา  เจิมเฉลิม
21. เด็กหญิงวรยา  เข็มทอง
22. เด็กหญิงวรัญญา  บัณฑิตย์
23. เด็กหญิงวรัญญา  สมอคำ
24. เด็กหญิงวรางคณา  บุญส่ง
25. เด็กหญิงวิมลวัลย์  ห้วยหงส์ทอง
26. เด็กหญิงวิรัลยา  เกตุอ่อน
27. เด็กหญิงศศิธรวรรณ  เสภัยยันต์
28. เด็กหญิงศิรประภา  พิมพ์โคตร
29. เด็กชายศุภกร  พิชยศ
30. เด็กหญิงสรินยา    สินธุ์โสภา
31. เด็กหญิงสันธิลา    แสงใส
32. เด็กหญิงสิริภาภรณ์    ทับแสง
33. เด็กหญิงสุทัตตา  พวงกลิ่น
34. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญส่ง
35. เด็กชายอนันตชัย    กัมพลอิสราภรณ์
36. เด็กหญิงอภิญญา  ธนวัชรางกูล
37. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  เปี่ยมสะอาด
38. เด็กชายไชยวุฒิ    สิทธิวงศา
 
1. นายจรัส  วงศ์ชนะ
2. นายชัชภณ  จิรเดชปัญญาวุธ
3. นางสาวณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
4. นางสาวมนทิยา  บุญรอด
5. นายหาญชัย  ยมชัยภูมิ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพิมพ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนดี
 
1. นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 32 โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  พานทอง
 
1. นางจริยา  ฤกษ์เกษม
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 1. เด็กหญิงอักษิพร  ภูฆัง
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.6 เงิน 15 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายธนกฤต  กสิโกศล
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงเกวลิน  หัวใจเพชร
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธกลัด
 
1. นางพัชรกันต์  โกศลกิจจา
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงเตือนใจ  แป้นยางมูล
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสัมฤทธ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายพิชัย  เตจ๊ะสา
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงศิวะพร  อนุโยธา
 
1. นางพัชรกันต์  โกศลกิจจา
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง 13 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชวันลักษณ์  บนพิมาย
 
1. นายอัครินทร์  ทองคำแท้
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 24 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนาเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรูญ  ดีเด่น
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายมาวิน  จิตรถิ่น
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. นางสาววิลาสินี  สีทับทิม
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ 1. เด็กหญิงกรกฎ  ลบแย้ม
2. เด็กหญิงกฤติยา  เผ่าเพียรวิทย์
3. เด็กหญิงกวิสรา  คำฟู
4. เด็กหญิงกุลมาศ  กระจายแสง
5. เด็กหญิงจริยา  เรืองวัฒนานนท์
6. เด็กชายจารุพัฒน์  ลบแย้ม
7. เด็กหญิงจิราภา  มีสุข
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  กรตุ้ม
9. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จัง
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  เผือกยิ้ม
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวสวน
12. เด็กหญิงธัญสิริ  มาลีวงษ์
13. เด็กชายนภัสพร  กระจายแสง
14. เด็กหญิงปริญสิริ  ฉิมมารักษ์
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
16. เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติสุภาพ
17. เด็กหญิงพิชญา  พระสิงห์
18. เด็กหญิงฟ้าใส  อำนวยพงษ์
19. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
20. เด็กหญิงยศยา  นิติธรรม
21. เด็กหญิงลักษิกา  ใจยิ้ม
22. เด็กชายวรพล  เทศศรี
23. เด็กหญิงวาสนา  วอนเมือง
24. เด็กหญิงวิชุลดา  บุญชั้น
25. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญยรัตน์
26. เด็กชายหฤษฎ์  ดวงสาย
27. เด็กชายอภิชาต  ศรีสมบูรณ์
28. เด็กชายอานันทวี  คณะฤทธิ์
29. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จะระคร
30. เด็กหญิงโสมศุภางค์  มากมี
 
1. นางจิรัฐิกา  สุขสบาย
2. นางพิมพ์พร  ชั้นสกุณี
3. นางสาวมณทรียา  กรวยทอง
4. นางศิริวรรณ  จันทรัศมี
5. นายสุดสยาม  จันทรัศมี
6. นางสาวสุภกฤษ์  เจริญเชื้อ
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติชัย  คำแอ
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยสิทธิโยธิน
3. เด็กชายจิตรภาณุ  ณรงค์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุทธิรส
5. เด็กชายจิรพงษ์  สังข์ทอง
6. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญชู
7. เด็กหญิงจิราภา  ชัยวิเศษ
8. เด็กหญิงชัญญา  คงขาว
9. เด็กชายชินกฤษ  นาคศรีสุข
10. เด็กหญิงณัฐฐา  ติฐานะ
11. เด็กหญิงทาริกา  กำมณี
12. เด็กชายธนทรัพย์  สังข์เงิน
13. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญผล
14. เด็กชายธนากร  ค้ามอยู่
15. เด็กชายนพรุจ  หอมชื่น
16. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แชกระโทก
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมชื่น
18. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
19. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
20. เด็กหญิงพัทฒิดา  ปราบมะเริง
21. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยสิทธิ์
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยสิทธิโยธิน
23. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์อยู่
24. เด็กชายวิทวัส  พิณทะกัง
25. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
26. เด็กชายวุฒิไกร  การะวงษ์
27. เด็กหญิงศริญญา  ทีสุกะ
28. เด็กหญิงศิริพร  หนูเอี่ยม
29. เด็กหญิงศุภานุช  จำปาเทศ
30. เด็กหญิงสายพิณ  เปี่ยมฤทธิ์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์บาง
32. เด็กหญิงสุชีรา  ผันผ่อน
33. เด็กหญิงสุปราณี  สีแตง
34. เด็กหญิงอรปวีณา  วงกนก
35. เด็กหญิงอรสา  วินทะไชย
36. เด็กหญิงอัมพร  ทองนาท
37. เด็กหญิงอัยดา  สำเร็จผล
38. เด็กหญิงอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
39. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
40. เด็กหญิงไพลิน  คงขาว
 
1. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
2. นางคนึง  สายช่อฟ้า
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นายวรวิทย์  แจ่มใส
5. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
6. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
7. นางสายพิณ  มูลอุดม
8. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทัพ
2. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
3. เด็กชายปรัชญา   พลเพ็ชร
4. เด็กชายภานุเดช  มาตผุย
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พุ่มฉายา
6. เด็กหญิงศุธิตา  โยชน์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงอลิชา  ทัพทวี
8. เด็กชายไพศาล  แสนไพโรจน์
 
1. นายชุมพล  ตลอดไธสง
2. นางสาวผุสดี  วงษ์สูง
3. นางสาวสุภาพร  เฉื่อยนอก
 
117 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายธนพล  คำแพงตา
2. เด็กชายประธาน  พิรุณรัมย์
3. เด็กชายวรายุทธ  บุตรดี
4. เด็กชายวฤทธิ์  แสวง
5. เด็กหญิงวัลลอ  สักลอ
6. เด็กหญิงวิชญาพร  แจ้งเปล่า
7. เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  นามหนองอ้อ
8. เด็กหญิงศศิธร  มนตรี
9. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ้งเปล่า
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
2. นางอุษา  แจ้งเปล่า
 
118 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณราช
2. เด็กหญิงวิภาดา  -
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  รอดเภา
4. เด็กหญิงอังคณา  -
5. เด็กชายเกริกพล  กอบธัญกิจ
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ขวัญข้าวกานน
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
119 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงพานทอง  ทับทิม
6. เด็กหญิงวราภัณธ์  ป้องทองหลาง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
8. เด็กหญิงออม  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   หมัดเด
2. เด็กหญิงพรดา   การสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์   ทองชิว
4. เด็กหญิงวรัญญา   สิมมะลี
5. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา   สมุทรวารี
7. เด็กหญิงอรชร   ทองจันทร์
8. เด็กหญิงอริสรา   นันตะวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา   เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์   นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว   ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี   เร่งรัด
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงพานทอง  ทับทิม
6. เด็กหญิงวราภัณธ์  ป้องทองหลาง
7. เด็กหญิงสุนิดา  ยินดี
8. เด็กหญิงออม  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สารี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า   หมัดเด
3. เด็กหญิงพรดา   การสุข
4. เด็กหญิงพรประภา   ชีพันธ์
5. เด็กหญิงพลอยนภัสน์   พิรุณดี
6. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์   ทองชิว
7. เด็กหญิงวรัญญา   สิมมะลี
8. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
9. เด็กหญิงอภัสรา    บัวตุม
10. เด็กหญิงอภิญญา   สมุทรวารี
11. เด็กหญิงอรชร   ทองจันทร์
12. เด็กหญิงอริสรา   นันตะวงษ์
13. เด็กหญิงเกศรา   พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา   เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์   นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว   ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี   เร่งรัด
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงชนทิชา  อินทร์สวน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงธนวรรณ  จ้อยมณี
4. เด็กหญิงนฤมล  บูชา
5. เด็กหญิงบวรรัตน์  สมใจมิตร
6. เด็กหญิงปัญจมาภรณ์  ทองมี
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  นวลจันทร์
8. เด็กหญิงรัตนาพร  สังวาลวงศ์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขวัญสงเคราะห์
10. เด็กหญิงศศิธร  จันณะรงค์
11. เด็กหญิงศุภากร  พาชาติ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เนื่องสุข
13. เด็กหญิงสุภาพร  แอ่นดอย
14. เด็กหญิงอาริยา  ดานา
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  เตื่อยตุ่น
16. เด็กหญิงเกศนีย์  หมู่ศิริ
 
1. นางรัตนา  บุรณศิริ
2. นางแจ่มใส  นพจรูญศรี
 
124 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนพงษ์
2. เด็กชายบูรพา  คำทิพย์
3. เด็กชายวรพล  ศรีวงษ์
4. เด็กชายอดิศร  วงษ์ตา
5. เด็กชายเดชา  สุพร
 
1. นายชาญณรงค์  สว่างแวว
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชากนอก 1. เด็กชายชนายุทธ  เสวีวัลลภ
2. เด็กชายศุภชัย  ทับเทศ
3. เด็กชายแสงสุรีย์  พุ่มสี
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดโป่ง 1. นายชัชพล  สมพร
2. นายอดิศักดิ์  บุญสมทบ
3. นายอานนท์  หาทรัพย์ครอง
 
1. นายวิลัน  ใจเผิน
2. นายเกษม  นพจรูญศรี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  คุ้มจันอัด
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมันเอี่ยม
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงภิญญดา  ทองดี
 
1. นางสาวดวงกมล  แก้วเกลี้ยง
2. นางวนิดา  ศรีจันทร์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  สีตา
2. เด็กหญิงชลธิดา  ลวดทรง
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตติยรัตน์
4. เด็กหญิงวาสนา  สนธิวงษ์
5. เด็กหญิงสิรินาต  ไชยปัญญา
6. เด็กหญิงอัญฐิกา  เป้าทอง
 
1. นางนรารัตน์  มนต์วิเศษ
2. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกิจนิตยา  ฤาชา
2. เด็กหญิงทักษิณา  ณรงค์พันธ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วิยพัฒน์
4. เด็กหญิงมลธิรา  วรรณศรี
5. เด็กหญิงยามีละห์  แจ่มสว่าง
6. เด็กหญิงเพ็ญศรี  ผ่อนกลาง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  แก้วจีราสิน
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดวังหิน 1. เด็กชายชัยญธร  ป้องคำ
2. เด็กชายนพดล  วิลาลัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิสัยสุข
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กหญิงมัทนา  ภูรุ่นแก้ว
2. เด็กชายสิทธาวุฒิ   เผ่าบริบูรณ์
3. เด็กหญิงอรยา   แก้วมณี
 
1. นางนุชนารถ  สุดใจ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจริยา  จ่ายเจริญ
2. เด็กชายณฐกร  รอสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  สัดถาวะโห
 
1. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐนันท์  มงกุฎมรกต
2. เด็กหญิงมุฑิตา  เชื้อเทศ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
2. นางสาวรัตนพร  ทิพปันนา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดพระประทานพร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปลื้มหมู่
2. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวพุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคำ
 
1. นางสุวิภา  ฉลาดคิด
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. นายทัศพงษ์  ไวยฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์วิภา  วงษ์เกษมศักดิ์
3. นายวันเฉลิม  สกุลทอง
 
1. จ.ส.อ.อภิวิชญ์  นวลแก้ว
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 31 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เลียน
2. เด็กหญิงสุชาดา  หมายเกิด
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
1. นางจินตนา  นิลแสง
2. นางสาวจินตนา  จันทร์อินทร์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีสาย
2. เด็กหญิงนนท์  ไม่ปรากฎ
3. เด็กหญิงรัตมณี  ภู่เงิน
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  แก้วจีราสิน
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 23 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เจาจิตชื่น
2. เด็กหญิงวสุรัตน์  จตุพรไพศาล
3. เด็กหญิงอารยา  อรรถกานต์รัตน์
 
1. นางนันทนาพร  เทศกรณ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ว่องวิการณ์
2. เด็กหญิงอรรถยา  ปัญญาอ้าย
3. เด็กหญิงอินทร์ธุอร  สอาดรูป
 
1. นางนุชลี  จิตรพวน
2. นางสาวมยุรา  พันดนตรี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กชายลำเนา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิสา  สมศรี
3. เด็กหญิงเมฑิตา  นาคจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นิลชา
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ยะโสภา
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เหมือนวาจา
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  แก้วจีราสิน
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุ้นเฮงหลี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤษณบาล
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยสมบูรณ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. นายวันเฉลิม  สามสังข์
2. นายอริสมันต์  แผนจบก
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายทรงพล  ทองแท้
2. เด็กชายปฏิภาณ  สายรัตน์
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายกานต์รวี   แสนทวีสุข
2. เด็กชายพีระภัทร   ประทุมขำ
 
1. นางสาววลัยกรณ์   ตันย้ง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายกิตติ   ธาราศักดิ์
2. เด็กชายธนาดล   ศรีทิมอยู่
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กหญิงพัชริดา  ชนะอุดม
2. เด็กชายสวิช  คำประเสริฐ
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ชดช้อย
2. เด็กหญิงหทัยชนก    ราชฤทธิ์
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  นุชประมูล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์อรัญ
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกรวลัย  ตีบกลาง
2. เด็กหญิงอรยา  กิตติขจร
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นางสาวมนัญญา  เลิศผล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกษมา   เชยเอี่ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   นาคสุทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์   การมงคล
2. นางสุกัญญา   การมงคล
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายพฤกษ์ระพี  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายเริงชัย  สุไลมาน
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งวงษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบเชย
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขถนอม
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สงกา
2. เด็กชายศุภมิตร  ชรินทร์
 
1. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. เด็กชายกฤษดา  สอนโยหา
3. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายทรงพล  อนันต์เนติกุล
2. เด็กชายภิพัส  กาณจนะเมธิน
3. เด็กชายวชิรพล  ตระกูลไทย
 
1. นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ
2. นางสาวอัญชลี  ชื่อลือชา
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายคาวิน  ศรีกระสุน
2. เด็กชายศรารัณย์  ทับขัน
3. เด็กชายอมรชัย  เพชรใส
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายภาคิน   มั่นสติ
2. เด็กชายรณฤทธิ์   เทพหาญ
3. เด็กชายรัชพล  ภักดี
 
1. นายนิรุต   ไพรทอง
2. นายสุบิน   สุขเดช
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงซินดี้  เชนวาลด์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  บริสุทธิ์
 
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.82 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. นางสาวจิตราพร  อุมัด
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายพีร์นิธิ  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายปรเมศร์  คงโฉลง
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนาตาลี  โรส วอลี่
 
1. นางสาวนาตยา  ชมชื่น
 
166 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กิจปัญชญาธร
 
 
167 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 26 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงจรินทร์  ศรีสดชุ่ม
 
1. นางจรินทร์  พรหมประเสริฐ
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 1. เด็กหญิงเมซี แอนโทเนทที  คาสติลโล
 
1. นายกฤษติกาญจน์  อินทะลี
 
169 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงสรินยา  การรัมย์
 
1. นางสาวสุภา  หอมขุนทด
 
170 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  อูรราฮามาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายภัทรนนท์  เต็มยัง
5. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สร้อยอุดม
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
171 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  คำแก้ว
 
1. นางสาวจันทกานต์  คำแก้ว
 
172 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 21 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาจิ
2. เด็กชายณภสกร  พัวสกุล
3. เด็กชายวีรวัฒน์  แสงคำ
4. เด็กชายศุภฤทธิ์  สังขดิถี
5. เด็กชายสุทธิญาณ  กาญจนบุตร
6. เด็กชายเมธี  จึงรุ่งฤทธิ์
 
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 1. เด็กหญิงวรารักษ์  มัสโอดี
2. เด็กชายวัชพล  อำอวด
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รอดเผือก
4. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวรรณเพิ่ม
5. เด็กหญิงสุภาพร  สำลี
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเหล็ก
 
1. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายชนะชัย  โต๊ะมุดบำรุง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  นามนนท์
3. เด็กชายวันชนะ  บินสระตอ
4. เด็กชายวันเฉลิม  บินสระตอ
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  พัดเย็นใจ
6. เด็กชายอธิชา  เนตรนิล
7. เด็กชายเจษฎากร  แสงจันทร์
8. เด็กชายเมฆินทร์  แจ่มสว่าง
 
1. นายชินวุฒิ  เถลิงพงษ์
2. นายสันติภาพ  ไชยแสงบุญ
3. นายสุชาติ  คล้อยสุวรรณ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงจิตตา  ชัยเวทย์
3. เด็กชายธวัชชัย  วานิชย์กลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  เปลี่ยนคุ้ม
5. เด็กหญิงพีรยา  ศรสุวรรณ
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สงไพล
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เปนะนาม
8. เด็กหญิงศลิษา  ราชาธรรมา
9. เด็กหญิงสายใจ  แสงสายออ
10. เด็กหญิงอมรทิพย์  วานิชย์กลาง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
2. นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร
3. นายวัชรินทร์  รับงาม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจิราพร   มะลิวัลย์
2. เด็กชายณัฐกานต์   ขำใจ
3. เด็กชายธนายุทธ   บัวลอย
4. เด็กหญิงปิยธิดา   บุปผา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   บุญวโรรัตน์
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ป้อมสุด
7. เด็กชายศิรประภา   เขียวคำ
8. เด็กหญิงสิริวิภา   ทาอ่อน
9. เด็กหญิงฮุสนา   นาเงิน
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   กลมเกลี้ยง
 
1. นายคณาเดช   ลายสนธิ์
2. นางทรายทอง   ฤกษ์เปลี่ยน
3. นายวัฒนา   ฤกษ์เปลี่ยน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 75.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  พุทธช่วย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จั่นถลา
3. เด็กชายพัทธพล  ทองบริบูรณ์
4. นางสาวสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวอรพรรณ  เขียวรักษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางเครือวัลย์  สนามชัย
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงกนกพร  นามกาศรี
2. เด็กชายกีรติ  หงษาน้อย
3. เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยมัชฌิม
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สวยไทสง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์รักษ์  เพิ่มพงษ์ทอง
6. เด็กชายพิชิตชัย  สังวาลย์วงศ์
7. เด็กชายรัชพล  ยิ้มถนอม
8. เด็กหญิงสุกัลณี  ฮวบนรินทร์
9. เด็กหญิงสุนิสา  อยู่เพชร
10. เด็กหญิงสุวะนันท์  ทองน้อย
11. เด็กหญิงอนณิชา  แซ่ไหล
12. เด็กชายอภิรักษณ์  ไตรแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ขาวดี
2. นางไกรษร  เกษมภิบาล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจินตนา  ไกรรมณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ด่านขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองสา
4. เด็กชายธราเทพ  พันธ์ชัยศรี
5. เด็กหญิงนาตลดา  อยู่กำเนิด
6. เด็กหญิงนาตาลี  สะมะ
7. เด็กหญิงรวินันท์  สะมันเอี่ยม
8. เด็กหญิงวานิสสา  รื่นอากาศ
9. เด็กชายวิวัฒน์  อยู่กำเนิด
10. เด็กหญิงวิสาลักษณ์  จอมเกาะ
11. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
12. เด็กชายอุมัร  ยิ้มวิลัย
 
1. นางทรายทอง  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางพัชรี  กระแจะจันทร์
3. นางวรินทร์  แน่นหนา
4. นายวัฒนา  ฤกษ์เปลี่ยน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงงามจันทร์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงจิราพร  คำสุดแสง
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  มณีนารถ
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  ศรคุ้ม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วันดี
2. เด็กชายอนาวิน  มานัส
3. เด็กหญิงอวัสดา  แสงสุข
 
1. นางสาวพิมพิชชา  ยารังกา
2. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงธีรพร  ดีสม
2. เด็กชายพิศาล  ลักษณะสุต
 
1. นางสุนาฏ  แท่นพิทักษ์
2. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  วรวิจิตรชัยกุล
2. เด็กหญิงณัฌฌา  เจียมไพเราะ
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขมหา
2. เด็กชายพงศธร  หนองเทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุระ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายปิยะกฤษ  ยุวรี
2. เด็กชายพีระวิชญ์  รชตวรรณวงษ์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอินทิรา  เจริญราช
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เคมาไชย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  บุญส่ง
 
1. นายมาโนช  มิ่งมาก
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายนิธิวัติ  กุญชรมณี
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายจิตรเทพ  กิจประจง
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 11 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงโอปอ  ปุ๋ยกระโทก
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายอติรุจ  วัฒนะมงคล
 
1. นางวีรยา  ทองเกลี้ยง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายดบัสวิน  จูสวัสดิ์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 21 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจัดภัย
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายสัญมณินท์  ปิ่นพุทธศิลป์
 
1. นางสาวดารณี  ศรีใส
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมพิบาล
2. เด็กชายเจษฎา  เสือชื้น
3. เด็กชายเอกพงษ์  อินเอี่ยม
 
1. นางสาวสุภารักษ์  ลำพัว
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายณภัทร   เจริญยศ
2. เด็กชายอภิญญา   สระทองอ้อม
 
1. นางวาส   โป๊ะพนม
2. นางอโนทัย   สงวนวงษ์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกันต์  หิรัญคุปต์
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ธาตุมี
 
1. นางสาวสุภารักษ์  ลำพัว
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายชนะชล   ป้องแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัค   ศิริวงษ์
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
2. นางอโนทัย   สงวนวงศ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 26 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กหญิงสายใย   สุริยะ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ประดับเพชร
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
2. นางพรจิตร  บัวคำ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจักริน  อินทศรี
2. เด็กหญิงวันทนา  นิลศรี
 
1. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
2. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กหญิงกรณิศ  พัดเถื่อน
2. เด็กชายสรอรรถ  อิ่มเพ็ง
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายกิติธัช  บุญเลิศ
2. เด็กชายบุญมี  สุริยะ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเลิศ
4. เด็กชายศราวุธ  แฝงลาภ
5. เด็กหญิงสายใย  สุริยะ
6. เด็กชายเบญจรงค์  กุมพันธ์
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
3. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กหญิงปาจรีย์  หงษ์คำ
2. เด็กชายอาร์ติยาโน่  อาร์มาร่า
3. เด็กชายอินทัช  ขุมทรัพย์
 
1. นางชุลีพร  สาสิม
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  คำเพชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงเบจวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายกฤษณะ  คุณศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ทองส่องแสง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  หอมกลม
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
2. นายวิชาญ  ทองดา
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายบุญมี  สุริยะ
2. เด็กชายปชาบดี  กนกศรีขริน
3. เด็กหญิงสมิตา  แป้นเอี่ยม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บุมานนท์
2. นางพรทิพย์  ซูมิตร
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายฤทธิ์กร  บุญมี
2. เด็กชายเมธานนท์  ษมาวิมล
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 30 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายปฏิวัติ  หลอมประโคม
2. เด็กชายมณฑล  เรืองรักษา
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
2. เด็กชายธิติพันธ์  วาตานาเบะ
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายชยพัทธ์  หะจางกูล
2. เด็กชายณชนนท์  รัตนศรี
3. เด็กชายพันธกานต์  บำเพ็ญบุณย์
 
1. นางจิรัชญา  เสถียรรัตน์
2. นางปราณี  จันแก้วปง
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ศรสำแดง
2. เด็กชายชนะชล   ป้องแก้ว
3. เด็กชายณัทภัค   ศิริวงษ์
 
1. นางวาส  โป๊ะพนม
2. นางอโนทัย   สงวนวงษ์
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายณภัทร  วิริยะกิจ
2. เด็กชายณัฐวัช  ตาปราบ
3. เด็กชายภูริช  อินธิไชย
 
1. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พรภูมิพิพัฒน์ภิญโญ
3. เด็กหญิงเข็มพอ  รวบรัตน์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
2. นางพีรพรรณ  บุตรคำ
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายณภัทร  วิริยะกิจ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ตาปราบ
3. เด็กชายภูริช  อินธิไชย
 
1. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์
2. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายชัชวาล  บุญผ่อง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายปณวัตร  หาญจริง
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายปณิธิ  บุญประจง
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.3 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 1. เด็กชายกรรชัย  ศรสุรินทร์
 
1. นางจิรัชญา  เสถียรรัตน์
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงอินทุอร  แย้มมาก
 
1. นางสาววนิดา  จินดามาตย์
 
223 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงนภัสสร  คงสิบ
 
1. นางสาวมลฤดี  ยุตินาวา
 
224 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงพิณตะวัน   ดำเนื้อดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   สว่างพร้อม
3. เด็กหญิงโซฟีเมย์   เบทส์
 
1. นางสาวศิวพร   แสนรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี   ดุมา
 
225 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 16 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   ร่มโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  อิ้มรักษา
3. เด็กหญิงยุวดี  หนองใหญ่
 
1. นางกิติยา  ศรีคัง
2. นางจิตใส  อยู่สุขี