สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81.4 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายอนุชา  ฉัตรสิริกุลชัย
 
1. นางแก้วใจ  สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงหัสสิมา  กังวานพณิชย์
 
1. นางกนกพร  ละอองศรี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงสุนิสา  สีมหาวงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ตันติกุล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดห้วยยาง 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  จันทราช
 
1. นางสุพรรณี  กาญจนา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงศิริพร  สอนศิริ
 
1. นางปิยดา  ภู่ทิม
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงนลัทพร  แซ่บุ๊น
 
1. นางสาววัชรินทร์  วรรณพราหมณ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1. เด็กหญิงเปมิกา  พาลีขัน
 
1. นางรุ่งอรุณ  อิฐงาม
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.8 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเฟื่องพัส  ทรงหมู่
 
1. นางยุภาวรัตน์  ขันตีกรม
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดห้วยยาง 1. นางสาวอุมา  พวงจันทร์
 
1. นางนฤมล  ดวงแสง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญมั่นคง
 
1. นางชิราณี  ดียิ่ง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กหญิงบุษบา  ทรัพย์กลาง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศาสน์ภัทรกุล
 
1. นางสมบุญ  เดชะเทศ
2. นางสาวเทวี  เผือกนรินทร์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. นายวุฒิพงศ์   ทัสสา
2. นางสาวเกศินี   ทวีพันธ์
 
1. นายสามารถ  จีนหนู
2. นางสุภิณีย์   จีนหนู
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 1. เด็กหญิงปวิพร  จันทร์ไตร
 
1. นางพรทิพย์  ภูษิตมงคลโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายวรรธนพงศ์  รัตนาภิชาติ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิถีธรรมศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงอภัสรา  หงษ์เงิน
 
1. นางธมนวรรณ  สุคนธ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพีรยา  เบ้าบุญปรุง
2. เด็กหญิงอรธีรา  สร้อยเนียม
3. เด็กหญิงเนรันตร์ชลา  สุขะพละ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  บัวทอง
2. นางศุภวรรณ  ยุ่นประยงค์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงชาลิดา  อำนักมณี
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  เลิศกิจเจริญผล
3. เด็กชายอนุวัฒน์   สุจริต
 
1. นายคมกฤช  ประการะสังข์
2. นายวิชิต  เหลาทอง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 1. เด็กชายทยากร  บุญจรรยา
2. เด็กชายพชรพล  ติ่งแตง
 
1. นายบำรุง  เดชขจร
2. นางประภาศิริ  พรหมมินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายภากร  กาญจนพันธุ์
2. เด็กชายวาทิต  เข็มทอง
 
1. นางทักษอร  สายบุ่งคล้า
2. นางสาววาณีรัตน์  เกรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายธนสิน  สมที
 
1. นางวิลาลักษณ์  จันทร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤตณัฐ  วัฒนศิลป์
 
1. นายวสันต์  น็อกชัย
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กชายไชยาพร  ธาระฤกษ์
 
1. นางสาวตรัสสา  เชื้อวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์
2. เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
3. เด็กชายศัลย์  สหกิจรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนนทวรรณ  อินทะเส
2. นางสาวสมใจ  หน่ายคอน
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงทิราวรรณ  พุทธวงค์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อัตเจตนา
3. เด็กหญิงไอรดา  คำวิมาน
 
1. นางณัฐนรี  จำรัสแสง
2. นางสาวพจมาลย์  กิจเจริญไชย
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุข
2. เด็กชายนพคุณ   คำบุปผา
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์   เลี้ยงพรรัตนะ
 
1. นางสาวนารีรัตน์   อนุรัตน์
2. นายเชาว์  ตีรณานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  ทวีธรากุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วันทนาการ
3. เด็กหญิงอรัญญา  เกตุสาลี
 
1. นางณัฐนรี  จำรัสแสง
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวดเวียง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  น้อยคงคา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อบรม
 
1. นางสาวช่อมาลี  รักวงศ์
2. นายอามร  มุตวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิชัยยันต์
2. เด็กหญิงรุ่งสว่าง  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  มานะ
 
1. นางสาวดารณี  คงกระพันธ์
2. นางบุญเทือง  ปั้นประณต
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   สุรกิจบวร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   ไถวสินธุ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ดาวทอง
 
1. นางสาวจงรักษ์   ปัญญารัตนกุลชัย
2. นางสาวอรุณรัตน์    เหลืองปัญญากุล
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงภัทรา  เภาคำ
2. เด็กหญิงศศิประภา  เรืองแสงทอง
3. เด็กหญิงศิรามล  โทรพันธุ์
 
1. นางสาวจีระพันธ์  หินสอ
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุญอินทร์
 
1. นางณัฐนรี  จำรัสแสง
2. นางสาวอ้อมใจ  สุทธิวารี
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณวดี  สุดโท
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนอิ่นมน
 
1. นางสาวนิตยา   ชุมนุมพร
2. นางสาวนิตย์ธิดา  จันดาสงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 83.59 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายปัง  เริด
2. เด็กชายเทศ  ยิน
 
1. นางจลัยรัตน์  พรชัยวัฒนากร
2. นายยุทธรัตน์  พรชัยวัฒนากร
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.94 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายสมปอง  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายสมเดช  ระดับศรี
 
1. นายณิธิพัทธ์  ธนิทธิพันธ์
2. นางสาวนิตย์ธิดา  จันดาสงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.35 ทอง 4 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายณพณา  ผ่องศรี
2. เด็กชายวรพจน์  แซ่อึ๊ง
 
1. นายปวริศร์  โปกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.77 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายปริญญา  เทพณรงค์
2. เด็กชายเจษฎารักษ์  เจริญกิจมณีสกุล
 
1. นายดำรงค์  อำพินธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขศรีเบญจพล
2. เด็กหญิงนุชประวีณ์  รัตนเพียรชัย
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุตรจ้อม
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มะลิวงค์
5. เด็กหญิงรมิตา  สุขเกษม
 
1. นางนิสา  ผาสุก
2. นางอัมพร  ศรีม่วง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐฐา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเจริญ
3. เด็กหญิงนภาพร  องอาจ
4. เด็กหญิงนันทญา  มงคลศรีสะอาด
5. เด็กหญิงอชิรญา  ออละอ่อน
 
1. นางดารณี  สุขสำราญ
2. นางวราภรณ์  พรหมศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรา  บุญพระรักษา
2. เด็กหญิงธีรกานต์  เทียบสิงห์
3. เด็กหญิงธีริศรา  ครุฑสุวรรณ
4. เด็กหญิงฝ้าย  ปุ๋ยกระโทก
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ประกายแก้ว
 
1. นางณัฐมน  งามขำ
2. นางดวงเดือน  ผลเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประเสริฐสม
2. เด็กชายธนารักษ์  โอษฐิเวช
3. เด็กชายมนศักดิ์  มาโค
4. เด็กชายศรัญญู  พ่วงเกิด
5. เด็กชายศักดา  ศรีจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  คงปลื้ม
2. นางวีณา  กิ่งสอน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลหาญ
2. เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงนรกมล  ฉลองเจริญกิจ
4. เด็กชายอภิกฤช  ใจไว
5. เด็กหญิงอรณัฐฏา  ฉิมพาลี
 
1. นางนันทภรณ์  สีม่วง
2. นายอำนวย  ลือชา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสวน
2. เด็กชายราชันย์  พาลี
3. เด็กหญิงลลิตา  พุ่มเพ็ชร์
4. เด็กหญิงสุธิดา  สลับสี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงมาลย์
 
1. นายวิชิต  เหลาทอง
2. นางสาวอุทัย  วงค์ภักดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ่งยง
2. เด็กชายธนวัฒน์   มหาศักดิ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงธีนาฎ  เยี่ยมพานิช
4. เด็กหญิงบุญญาพร  มะลิวัลย์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาช่าง
 
1. นายจิตติพัฒน์  กัลยกรณ์
2. นายภานุมาศ  สุจริต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.8 เงิน 33 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นิยม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
3. เด็กหญิงณัฐฐาวดี  อัมพร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐวดี  อุทัยศรี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์สนิท
7. เด็กหญิงนิรมล  แก้วทอง
8. เด็กชายพชรพล  โปราแสน
9. เด็กหญิงพรพิมล  วิเวก
10. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
11. เด็กชายภูวดล  อุทัยศรี
12. เด็กชายยุทธนา  สุขสงวน
13. เด็กหญิงวิภารัตน์  วิลาศ
14. เด็กชายวิรุฬพันธ์  เคลือบสำราญ
15. เด็กชายศุภวิชญ์  กลิ่นโพธิ์
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช้างภู่
17. เด็กหญิงอิศรารักษ์  นาครัตนะ
18. เด็กหญิงเกศรินทร์   สำลุย
19. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  โสตถิธรรมรักษ์
20. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  วงศ์พรประดิษฐ์
 
1. นายชัยสวัสดิ์  กุลกั้ง
2. นางสาวธัญรัตน์  หน่ายคอน
3. นายฤทธิ์เดช  ชัยครบุรี
4. นายสำรอง  ทองสนธิ
5. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงอมลรดา  เฉียบแหลม
 
1. นางไพเราะ  สุธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงมุกดา  กุลกั้ง
 
1. นางสราญจิตต์  เทียนทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 45 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พงศ์สีดา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.99 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ผันผิน
2. เด็กชายสุทิวัส  ทรัพย์วิริยา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีอุทัย
2. นางเตือนใจ  อรชร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.32 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยอนันต์  นิรมลรัตน์
2. เด็กหญิงหฤทัย  สุพัฒน์
 
1. นางจรูญ  ธารวิทย์
2. นางอนงค์  นิธิประดิษฐกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.46 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายพีรเดช  พาแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
2. นางบุณรดา  กิรติธนกิตต์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกิดานันท์  พิมพ์กิ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทศเจริญ
3. เด็กหญิงดวงกมล  พรมสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิการดา  ทองแพง
5. เด็กหญิงนิฤมล  ดอกไม้คลี่
6. เด็กหญิงประวีณา  เกาะประเสริฐ
7. เด็กหญิงปวีณา   บุญเทศ
8. เด็กหญิงปิยนันท์  นาทรัพย์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทมาพลอย
10. เด็กหญิงรัตนากร  เพิ่มสิน
 
1. นางอรุณี  เพียรหาสิน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรัญญิกา  ทองสุก
2. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์กา
3. เด็กชายชินภัทร  ศรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงดวงอมร  ตรีพืช
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชติรัตน์
6. เด็กหญิงพรศิริ  เนื่องพันธ์
7. เด็กหญิงภัทธรินทร์  ปุณวัชระพิศาล
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวิลาสินี  เจียรสุวรรณ
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงเงิน
11. เด็กหญิงศศธร  วงษ์เสถียร
12. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่ลี้
13. เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์คำผิว
14. เด็กหญิงอุชุกร  อินทนิล
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ธัญวัฒน์สวัสดิ์
 
1. นางประจวบ  โกสุมวัชราภรณ์
2. นางสมศรี  ขยันหา
3. นายสุภัทรชัย  จิตต์อนงค์
4. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77.6 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงกำไล  เตศิริ
2. เด็กหญิงศศินิภา  ทองคำ
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ถีถาวร
 
1. นางสาวจาลุณี  สาริบุตร
2. นายสุรชัย  เสาวะรส
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.1 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  สิงหวัตร์
2. เด็กหญิงอังศรา  ชูสุขไพศาล
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ภูติรักษ์
 
1. นายศราวุธ  ลาภอินทรีย์
2. นายสุรชัย  เสาวะรส
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เอมสถิตย์
2. เด็กหญิงเสาวภา  พรมลอย
 
1. นางธนภัทร  ภิรมย์ปั่น
2. นายเผชิญ  ทิมวิไลรักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แซ่เอี๊ยว
2. เด็กหญิงวิภา   คุชิตา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ประทีป
2. นายสมศักดิ์   มาลา
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เบ็ญณรงค์
2. เด็กชายธนากร  พูนพันธ์
3. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
 
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
2. นางบุญตา  สำแดงเดช
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายคุณาสิน  ชัยขวัญ
2. เด็กชายธีรภัทร  ยาวิชัย
3. เด็กหญิงพิชญาภา  อัศวเดชาโชติ
 
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
2. นางบุญตา  สำแดงเดช
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงยลธิดา  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ประพันธ์
3. เด็กหญิงอำพร  พันธุยา
 
1. นางเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายอิทธิพล  กึกก้อง
 
1. นางดารณี  สุขสำราญ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เชื้อปรุ
 
1. นางสาวกัลญชุฎา   ยิ้มแย้ม
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. นางสาวชนิดาภา   แก้วจันทร์
 
1. นายสมพล  กระจ่าง
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดาว  บุญเจริญ
 
1. นางสาวพรพิมล  โทนสูงเนิน
 
64 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงเซียงลี  แซม
2. เด็กหญิงเทียรี่  ยุน
 
1. นายอานัติ  จันทร์เทศ
2. นายไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธีรพร  ชมศรี
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สิริมหาสุวัฒน์
 
1. นางสาวหทัยกานต์  เกษตระทัต
2. นางเพ็ญแข  ห้วยอุดมสินธุ์
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายศุภณัฐ  รอดคง
2. เด็กชายสวิตต์  แสงจู
 
1. นางศรีสุดา  ธนอมรพงศ์
 
67 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กชายฤชากร  ทนงดี
 
1. นางพัลลภา  จุลศิริวัฒนวงศ์
 
68 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตต์สว่าง
2. เด็กชายวัชรพันธุ์  มาเลิศ
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  เลิศศิริ
 
1. นางสาววรารัตน์  วัฒนาภิรักษ์สกุล
2. นางวารุณี  รอดมา
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพรรษวิษา  ผสมทรัพย์
3. เด็กหญิงฟารีดา   ลี้ปราศภัย
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เดชจรัส
2. นางสมบุญ  เดชะเทศ
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ขุนประจวบ
2. เด็กชายขวัญชัย  ชัยเจริญ
3. เด็กชายณรงค์  รอดอารมณ์
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  โรจนทัต
2. นางสาวสมพร  พรหมเปี่ยม
 
71 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 33 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายญาณิศ  ลุมพรม
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
72 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภษร  เพ็ญพิทักษ์บุตร
 
1. นางสุพัตรา  ผิวสอาด
 
73 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1. เด็กหญิงหิรัญยา  สงคราม
 
1. นางทิพวัลย์  พูลสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82.9 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รุ่งเรือง
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
75 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ชมชื่น
 
1. นางไพลิน  สุขสำราญ
 
76 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เจริญศรี
 
1. นายเกษม  ประทุมทอง
 
77 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1. เด็กชายมณสุวิช  ภู่พระอินทร์
 
1. นางทิพวัลย์  พูลสวัสดิ์
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กชายสิทธิชัย  เทียนใหม่
 
1. นางไพลิน  สุขสำราญ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงพรชิตา  พุทธะ
 
1. นางไพลิน  สุขสำราญ
 
80 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กชายกฤษเพรช  ดวงเพรชแสง
2. เด็กหญิงกันยา  เยี่ยมยงศิลป์
3. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวอ
4. เด็กชายธีรเดช  เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยสิทธิ์
6. เด็กหญิงพลอยฝัน  เสือขาว
7. เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีสุภาพ
8. เด็กชายสุรภัทร  ดวงน้อย
9. เด็กหญิงเมธาวี  แซ่ซ้ง
 
1. นางสุกัลยา  สอนจันทร์
2. นายโกสนธิ์  ชวนะศักดิ์
3. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
81 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  เผื่อนประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชิตา  พุทธะ
4. เด็กชายภูวดล  กุยกาย
5. เด็กหญิงวัลวิษา  แซ่ซื้อ
6. เด็กหญิงศิริพร  จำปี
7. เด็กหญิงสุมณฑา  สร้อยสน
8. เด็กชายอธิวัฒน์  วิชาจารย์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญรี
 
1. นางนงลักษณ์  ตันเฮง
2. นายปรีดา  เกียงขวา
3. นางไพลิน  สุขสำราญ
 
82 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กชายกิตติชัย  หมั่นดี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  พงษ์ชมพร
3. เด็กหญิงชัญญาเกศ  แก้วขำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยลี
5. เด็กชายธาดาพัฒน์  ลายทอง
6. เด็กชายนภสินธ์  เมืองนก
7. เด็กชายนันธชัย  สุรีพร
8. เด็กหญิงบุษบา  เจียงสมบูรณ์
9. เด็กชายพลกฤติ  อนันตสมบูรณ์
10. เด็กชายภัทรพงษ์  สาวิสิทธิ์
11. เด็กหญิงรศิตา  โคตรใหญ่
12. เด็กชายสิทธชัย  เทียนใหม่
13. เด็กชายอดิสรณ์  กลิ่นควร
14. เด็กหญิงอาทิตยา  มูลเหลา
15. เด็กชายเหมันต์  มูลเหลา
 
1. นางปรียาพร  นวลละออ
2. นางสาววัลลภา  บุญซ่นหลี
3. นางสาวอรอนงค์  นวลตาล
4. นางไพลิน  สุขสำราญ
 
83 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธนูผาย
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ชมชื่น
3. เด็กหญิงดวงพร  เงางาม
4. เด็กชายธนพล  สนธกรณ์
5. เด็กหญิงปรียานุชร์  แซ่เฮี้ยะ
6. เด็กชายพงศธร  ธรรมกรบัญญัติ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สงแพง
8. เด็กชายศตคุณ  ขัดพลู
9. เด็กชายสิทธิชัย  ฮวดวิเศษ
10. เด็กหญิงสุกานต์ดา  ยงเสมอ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทกูล
12. เด็กชายสุริยะ  เปรปรี
13. เด็กชายอธิวัฒน์  วิชาจารย์
14. เด็กชายอัศม์เดช  อินทร์เพ็ญ
15. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีนุกูล
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
2. นางพัชรี  เกษศิลา
3. นางสาววิชชุดา  เป็งยะสา
4. นางไพลิน  สุขสำราญ
 
84 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงกันยา  แสนท้าว
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  แซ่หาญ
3. เด็กหญิงชลณิดา  ชื่นคุนากร
4. เด็กชายชาตรี  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงชุลีพร  หอเซาะ
6. เด็กหญิงธัญญา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
7. เด็กชายบุญยืน  แสนคำ
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แสนย่าง
9. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
10. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ลี
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม
12. เด็กชายศุภชน  พูลสวัสดิ์
13. เด็กชายสิทธิโชค  คงเจริญ
14. เด็กหญิงสุทธิตา  แดนศิริ
15. เด็กหญิงหาสิตา  เอมเปีย
16. เด็กหญิงเกศสุดา  แซ่เอี๊ยบ
17. เด็กหญิงเฉลียววรรณ  แซ่โซ้ง
18. เด็กชายเมือง  คำแสน
19. เด็กชายเหลาคำ  กันนะ
20. เด็กหญิงแป  ทองวิชัย
 
1. นางพจนันท์  ไวทยานนท์
2. นางสาวพรจุฬา  จันทร์งาม
3. นางสุกัลยา  สอนจันทร์
4. นางสาวเพ็ญนภา  คำสา
5. นายโกสนธิ์  ชวนะศักดิ์
6. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
85 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89.13 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกนกพร  พาขุนทด
2. เด็กชายกรกช  เหมันตา
3. เด็กหญิงกอบแก้ว  เลิศวิลัย
4. เด็กหญิงจันทิมา  พานทอง
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธนูผาย
6. เด็กหญิงชนัชพร  จันทร์ทะพินิจ
7. เด็กหญิงฐิติมา  เกตุสุดา
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรวงษ์
9. นายณัฐพล  พุดขุนทด
10. เด็กชายณัฐพล  วิชัยวงค์
11. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญธรรม
12. เด็กชายณัฐศรัณย์  เลาะเหลางาม
13. นายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
14. เด็กชายธนภัทร  สง่าศักดิ์
15. เด็กหญิงธัญรัตน์  อินเต้
16. นายนคร  จันทะโม
17. เด็กชายนพฤทธิ์  ตรีธาวงษ์
18. เด็กชายนภดล  อรุณสวัสดิ์
19. เด็กหญิงนภัสสร  หาดขุนทด
20. เด็กหญิงนิศากร  ทองดี
21. เด็กชายประสิทธิ์  คำวงษ์
22. เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่โค้ว
23. นายภูวดล  กุยกาย
24. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
25. เด็กหญิงรุจินันท์  สุวรรณโค
26. เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ
27. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
28. เด็กหญิงศศิธร  อึงขุนทด
29. เด็กชายศุภกิจ  ทิมจันทึก
30. เด็กชายสวิตซ์  เยท่าพูด
31. เด็กหญิงสายธาร  เบี๊ยะขุนทด
32. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนาวงค์
33. เด็กหญิงสุกานต์ดา  ยงเสมอ
34. เด็กหญิงสุธิตา  อินเต้
35. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิโสม
36. นายสุริยะ  จันทร์ชอน
37. เด็กชายสุเมธ  แซ่ลิ้ม
38. เด็กชายอธิวัฒน์  วิชาจารย์
 
1. นายณรงค์  วงศ์พยัคฆ์
2. นายนิกร  สิทธิพูลสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 27 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายสงกรานต์  รอดบุญชู
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 24 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กชายปฎิภัทร  บุตรดี
 
1. นายสมศักดิ์  กังวานพณิชย์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงพรชนัน  นุกูล
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงนันทิยา  เขียวคำ
 
1. นางสาววัชรินทร์  วรรณพราหมณ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.6 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 1. เด็กชายอุดมทรัพย์  แสงอุไร
 
1. นางสาวหทัยวัลย์  คุ้มภัย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 25 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กหญิงวนิดา  คุณสุภาพ
 
1. นางสุนิษา  แสงหิรัญ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงอริศรา  สมณคีรี
 
1. นางสาวรุ่งศรี  สุขแสง
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายพีรพิชญ์  สว่างหล้า
 
1. นางประชัญ  ภิรมย์นุ่ม
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนวัดเนินสัก 1. เด็กชายณัฐพนธ์  บุตรดี
 
1. นางนพมาศ  มั่งมี
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงศรินยา  นาดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงพรชนัน  นุกูล
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กหญิงลักษณพร  จันทร์อินทร์
 
1. นางจงกล  ชูพันธ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กชายนรินทร์  เพชรพิรุณ
 
1. นายสมศักดิ์  กังานพณิชย์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงพัทธรา  การะเกต
 
1. นางสุรีรัตน์  กำจัดภัย
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ใจเพชร์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลั่นเจริญ
3. เด็กหญิงจิราวดี  ศรีแจ่มดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธประวัติ
5. เด็กหญิงญาณิศา  สุขผล
6. เด็กชายฐิติพงษ์  จุกสีดา
7. เด็กหญิงณิชนันท์  พรมเส็น
8. เด็กหญิงดวงชื่น  ทองมา
9. เด็กชายถิรวิทย์  ศรีสอาด
10. เด็กชายธวัชชัย  ดอกไม้ไหว
11. เด็กหญิงนริศรา  จรรยา
12. เด็กหญิงบุญสิตา  วอสีหะ
13. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พลึกรุ่งโรจน์
14. เด็กชายภานุ  รอดนุช
15. เด็กชายยศพนธ์  จำปาสี
16. เด็กชายรัตน์ตพล  ยืนยง
17. เด็กหญิงวรรณชนก  แน่นหนา
18. เด็กชายวรศักดิ์  ศรีหะจันทร์
19. เด็กชายวัฒนะ  มะซอ
20. เด็กชายวุฒิพงษ์  จุกสีดา
21. เด็กชายศุภกิจ  แก้วปาน
22. เด็กชายสหวรรษ  ลามอ
23. เด็กชายสหัสวรรษ  กอเซ็ม
24. เด็กชายสิทธิโชค  สีลม
25. เด็กหญิงอรวรา  หงษ์จันดา
26. เด็กหญิงอารดา  สุขผล
27. เด็กหญิงเก็จมณี  คล่องดี
28. เด็กหญิงเอมกมล  ตั้งธนากาล
 
1. นางกรรณิการ์  มิตรภูมิวิบูลย์
2. นางจิราพร  รักษา
3. นายถนอม  มิตรภูมิวิบูลย์
4. นายธานี  วีระสกุล
5. นางสาวพรพรหม  ยันตระประกรณ์
6. นางสาวรัญชนา  สีหะนาม
7. นายสมเดช  วุฒิไตรรัตน์
8. นางสาวเพ็ญพรรษา  ยันตระประกรณ์
 
101 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายครรชิต  แสงจันทร์
2. เด็กชายชายหยก  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
4. เด็กหญิงธนวันต์  จงเจริญ
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
6. เด็กหญิงรัตทิกา  เริ่มคิดการณ์
7. เด็กชายสิทธิโชค  ระพีกุล
8. เด็กหญิงอารียา  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางพรรษา  สังข์มณี
 
102 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงธนัตดา  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวันท์  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงยลธิดา  เหล่าสุนา
4. เด็กหญิงลัดดา  ผ่องใส
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นมา
6. เด็กหญิงศรุตา  สีฤทธิ์
 
1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิอนันต์กิจ
2. นางสาวสุภาพร  บรรดิษฐ์
3. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
 
103 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อ่อนรอด
2. เด็กหญิงนำ้เพชร  บรรพชาติ
3. เด็กหญิงรดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  มะลิทอง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  วิริยะประเสริฐ
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำดี
 
1. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
2. นางวัชรี  เรืองขำ
3. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
104 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์สมปอง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  สว่างเนตร
4. เด็กหญิงพรกนก  รุ่งเรืองวุฒิไกร
5. เด็กหญิงภักดีพร  พรหมจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธรักษา
7. เด็กหญิงยลดา  อ้อนประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางพรรษา  สังข์มณี
 
105 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงรติรมย์  ดีดพิมพ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มงคลศิลป์
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ทับแฉ่ง
4. เด็กหญิงอรัญญา  บัวลาลักษณ์
5. เด็กหญิงเกตุวดี  คงมีสุข
6. เด็กหญิงเนตรชนก  รื่นรมย์
 
1. นางจรรยา  คงนมนาน
2. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
3. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงชลดา   แสงทอง
2. เด็กหญิงชลมารค   ตั้งศรีทวี
3. เด็กชายธีรภาพ   กระจ่างโพธิ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์   บูรณะไชย
5. เด็กหญิงปทิตตา   พะโล
6. เด็กหญิงปัณฑิตา   บูรณะ
7. เด็กหญิงลักษิกา   จำนงค์ผล
8. เด็กหญิงศศิธร   ใจยั่งยืน
9. เด็กหญิงเกวลี   ยินดี
10. เด็กหญิงเกศลิน   ประทุมทอง
 
1. นางสาวฉันทนา  มงคลเจริญสุข
2. นายยุทธนา  สกุลสุทธิวัฒน์
3. นางสาวสายใจ   ปรีดา
4. นางสุมณฑา   ทองปน
5. นางเย็นจิตต์  อินทรา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านบางหัก 1. เด็กชายธนธรณ์  ปรีเจริญ
2. เด็กชายนิติพงษ์  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฟุ้งโล่ห์
 
1. นางอารดา  ปทุมมณีสุข
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กชายวุฒิชัย  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงสุริยะ  อินต๊ะวงศ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒฺิ  สมบูรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  สุจิรานุธรรม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 15 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กหญิงนิรชา  จันทร์สอน
2. เด็กชายฤกษ์รัตน์  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์เขียว
 
1. นายสมคิด  บุตรสนม
2. นางอาภรณ์  ประสิทธิ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงจารุณี  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ทองแพง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นามทอง
 
1. นายชัยรัตน์  อะโหสิ
2. นางเจือจันทน์  จันทนะ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  หน้านวล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพียรทอง
3. เด็กหญิงฐิติมน  เทพรังสิทธิ์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ครองศิลป์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  กระแสโสม
6. เด็กหญิงอภิญญา  หันเสมอ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เสริมสุนทรศิลป์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  ขวัญดี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จิตสะอาด
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ดีจันทร์
4. เด็กหญิงนันทวัน  จันทหาร
5. เด็กหญิงรติมา  ปันนาวัทธน์
6. เด็กชายวันวิสา  ศรีคง
 
1. นายนพดล  เกติยะ
2. นางสาวนาตยา  ทับหล่าย
3. นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติวินท์  ราชนิยม
2. เด็กชายจิรภัทร  ยมาภรณ์ดุสิต
3. เด็กชายชนาธิป  ศรีวรรณ
 
1. นายวิชัย  แซ่ตั๊น
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจารุณี  น้อยประเสริฐ
2. นางสาวทัณฑิกา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงมณฑิดา  เภาจี๋
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางสาวอารุณี  พิลาศรี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตรนภาพงษ์ชัย
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สีชื่น
3. เด็กหญิงภัสภรณ์  นาควัชรางกูร
 
1. นางกอบกูล  พิพัฒนานุกูล
2. นายพุทธพงศ์  สอนจันทร์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธันยากร  กลิ่นหอมรื่น
2. เด็กหญิงนภัสสร  แสงโพธิ์ดา
3. เด็กหญิงพัชราภา  มีศรีสุข
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  พรงาม
2. เด็กหญิงธิดามาด  ดิษฐ์เสถียร
3. เด็กหญิงอริษา  อรุณทอง
 
1. นางสาวปัทมา  วิทยประภารัตน์
2. นางเพ็ญศรี    วิชิรัมย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงปวีณนุช  นรารักษ์
2. นางสาวศิรินภา   บุญทา
3. นางสาวโสภา  จันทร์ดอกดวง
 
1. นางวันเพ็ญ  คุณศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  สร้อยสกุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กหญิงปัทมา  เจียมจันทร์
2. เด็กหญิงพรวนัช  ชะเวียตะคุ
3. เด็กหญิงลัดดา  บุญรักษา
 
1. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
2. นางเสาวณี  วุฒิจารีเลิศสกุล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  กาสา
3. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยประเสริฐ
 
1. นางลำยอง  บรรพต
2. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเทิน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์   ผิวคราม
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวงศ์ษา
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ่มคูณ
2. นางสาวสุมิตรา  กิตติรัตนเสถียร
3. นางสาวแพรพลอย  ตรงดี
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  สร้อยสกุล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงจีราไนย  สรัณย์รัชต์
2. เด็กชายภูมินทร์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายวิระ  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสมบัติ  สิมทอง
2. นางแสงจันทร์  โรจน์รุ่งศศิธร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจริยา  มณีพรรณ์
2. นายนพดล  ถนอมเงิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุจริตภักดิ์
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ตันธนะวณิชย์
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปรมศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพิ่มพงษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  วรกลีบ
2. เด็กชายพัฒน์พงศ์  เพิ่มผาสุข
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวสาวิตรี  ลีลาศ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงบงกช  จินดารัตน์
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวสาวิตรี  ลีลาศ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายธนกฤต  เจียมจรรยา
2. เด็กชายมงคล  ค่ายแก้ว
 
1. นายสงเกตุ  ทองขัด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกัมพล  จันน้อย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวนัฐกานต์  รักชนบท
2. นางสาวสุรีพร  สมทิพย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายศิริพงษ์  อยู่สะบาย
2. เด็กชายสุพรีม  สุนทร
 
1. นางสาวจิตรา  ละมัย
2. นางสาวนัฐกานต์  รักชนบท
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มกลัด
2. เด็กหญิงปาลิตา  แหลมเขาทอง
 
1. นางพงศ์ภักดิ์   ทิพยวันทน์
2. นายเถลิง  องอาจ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดวจขุนทด
2. เด็กหญิงปอแก้ว  บุญมานัด
 
1. นายศุภฤกษ์  สุธรรมรังษี
2. นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โลหิตนาวิน
2. เด็กหญิงเมศิณี  เทียนไชย
 
1. นางกุลชลี  เลี้ยงจันทร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  กรุดทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวสาวิตรี  ลีลาศ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทนง
2. เด็กชายศุภกิจ  พร้อมใจ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวพิมลวัลย์  ลีลา
2. นางสาวอจลญา  จิตแจ่มใส
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายปริญญา  วงค์ชาลี
2. เด็กชายสรภพ  ยากลาง
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวสาวิตรี  ลีลาศ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.67 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงธันยพัชร  มาสุข
 
1. นางศรีไพ  ต่วนภูษา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฏร์
 
1. นางบังอร  ชุมเกษียร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.82 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงพัชรนันท์   ทรงทรัพย์ถาวร
 
1. นางสาวฉันทนา   มงคลเจริญสุข
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ชลวานิช
 
1. MissRosie  Barlolong Arcillas
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายพีรณัฐ  ผาสุข
 
1. นางผ่องพันธ์  อ่อนทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  ช่วยชูกร
 
1. นางสาวสายใจ  ปรีดา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กิตติชูสกุล
 
1. นางกอบกาญจน์  คงโต
 
144 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ   สามาทุม
 
1. นางสาวพันธิภา   รัตน์ประโคน
 
145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75.5 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายนิธิกร  เหล่าฤทธิไกร
 
1. นางวิไลวรรณ  วงษ์เกตุ
 
146 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐชา   คำภูแก้ว
 
1. นางสาวฉันทนา   มงคลเจริญสุข
 
147 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.19 เงิน 32 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กหญิงขวัญประภา  สุริยะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มัติโก
3. เด็กหญิงพรพิมล  ตรีเพชร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาเลิศ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เหล็กกล้า
 
1. นางนพวรรณ  กาญจนนิกร
2. นายสมศักดิ์   กังวานพณิชย์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75.5 เงิน 21 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริยากร  เอื้อธนาวรชัยกุล
 
1. นางจันทณี  สันติธรรมากร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงไอรดา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวแรมจันทร์  พรเมือง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายจักรินทร์   ชาวดอน
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    กมล
3. เด็กชายดนุสรณ์   ทองใบ
4. เด็กชายวรภัทร   แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายวีรศักดิ์    เกิดนิมิตร
6. เด็กชายอิสรภาพ   เหลืองอ่อน
 
1. นายณัฐธนพล   ปะจีน
2. นางสาววนิดา  คงมั่น
3. นายอภินันท์   อิทธิไกลวัลกุล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ญาติวงษ์ษา
2. เด็กชายชิตวร  วรนาม
3. เด็กชายปริวัฒน์  บุญลาภ
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงเลิศ
5. เด็กชายยศกร  ปานพรม
6. เด็กชายวทัญญู  นาบำรุง
7. เด็กชายอนุภัทร  พานเงิน
8. เด็กชายอริยะวัฒน์  วันริโก
 
1. นายชัชวาล  รุจิวงษ์สิริกุล
2. นางสุกันยา  สุขญาติ
3. นางสุมาลี  ธรรมสุจริต
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 1. นายกฤษฤา  ฮวดวิเศษ
2. นายจักรกฤษณ์  พันธุพฤกษ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์สุวรรณ์
4. นายชัยบุญ  สินบางหว้า
5. เด็กชายพงศ์พณิช  มลประเสริฐ
6. นายพงษ์วิวัช  วงษ์ละคร
7. นายสิทธิพล  กาพุ่ม
8. เด็กชายเมธา  ผลประยูร
 
1. นางสาวจันทร์ญาภรณ์  ผ่องกมลกุล
2. นางณัฏฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
3. นางสาวศิริพร  กาญจนบัตร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต้นกล้วย
3. เด็กชายปฏิภาณ  ยิ่งยง
4. เด็กชายพัชรพล  เกตสมิง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  รักร่วม
6. เด็กชายวรพจน์  ภู่เพ็ชร
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อำพินธ์
8. เด็กหญิงศิริพร  แซ่อึ๊ง
9. เด็กหญิงอุษณี  เทียนแปร
10. เด็กชายเอกอนันท์  สุมงคลทวีป
 
1. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เสคุคุมพัตถ์
3. นางเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงชนิดา  ขาวงาม
2. เด็กชายชัยสิทธิ์   มณี
3. เด็กชายดิศสกุล   แสงมาลย์
4. เด็กหญิงทิพอาภา   คำสุนทร
5. เด็กหญิงธันยาภรณ์   กุลวานิช
6. เด็กชายปริญญา  มะแย้ม
7. เด็กชายพงษ์ธร   ทิมประเสริฐ
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ไพรหงส์
9. เด็กหญิงสมฤดี  นันทพานิช
10. เด็กชายสิทธินนท์   ยังแย้ม
11. เด็กชายสุเทพ  วิชัย
12. เด็กหญิงไพลิน  สินนอก
 
1. นายคมกฤช  ประการะสังข์
2. นางสาวรัฐดาภรณ์  พงศ์สุทธิยากร
3. นางสาวรุ่งทิวา  ส่งให้
4. นายวิชิต  เหลาทอง
5. นางศศินา  รักปาน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุนาวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาวดี  อัมพร
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขเอี่ยม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์สนิท
5. เด็กหญิงนิรมล  แก้วทอง
6. เด็กชายพงศ์ดนัย  ธรรมพรหม
7. เด็กชายพัชรพล  ไปราแสน
8. เด็กชายรัชตะ  หมื่นยุทธ
9. เด็กหญิงศศิทร  โคตรโยธา
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อินอ่อน
11. เด็กชายอดิศร  งามฤทธิ์
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช้างภู่
 
1. นายสำรอง  ทองสนธิ
2. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงดวงใจ  ลุยทอง
2. เด็กหญิงฝนหลวง  รุณวิจิตร
3. เด็กหญิงสุรินทิพย์  ศรีบุญ
 
1. นางชูศรี  มุณีรัตน์
2. นางสาวรุ่งศรี  สุขแสง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงคนึงธร  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติญา  อยู่ทรัพย์
3. นางสาวนิภาพร  ฉิมบ้านไร่
 
1. นางชูศรี  มุณีรัตน์
2. นางสาวพิศมัย  อู๋สังข์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายคาวี  อำไพ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เปียปาน
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงรุจน์ระวี  อดิษะ
2. เด็กหญิงสสิทร  สุ่มสม
 
1. นายสัมพันธ์  มณี
2. นายเกริกไกร  โกรัตนะ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายจตุรงค์  มงคลสวัสดิ์
2. เด็กชายนนทนันท์  พงษ์เถื่อน
 
1. นายธวัชชัย  ทุงฤทธิ์
2. นางวรรณา  สุวรรณพาชี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  รูปสม
2. เด็กชายวงศกร  จันทร์ถนอมสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  เณรแพง
2. นางสาวชนิกานต์  บุญราศรี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 45.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงชันษิณี  ธรรมสาโรช
2. เด็กหญิงณัฐชนิชา  จันทหาร
 
1. นางสาวชนิกานต์  บุญราศรี
2. นายนันทวัฒน์  นันท์ธนาสิทธิ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 6.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. นางสาววรรณชนก   แจ้งบรรจบ
 
1. นางสาวสิรินาถ   ชูคำ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 79.55 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  อัมรานนท์
 
1. นางเพลินพิศ  อวชัย
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.3 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เตียเจริญ
 
1. นางนาฎเฉลียว   คงนิวัฒน์ศิริ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงรัตติมา  ลาวะปานา
 
1. นายสุทธิพงศ์  นามแก้ว
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายสงกรานต์  ทองอุลาน
 
1. นางสมใจ  หนูยงค์
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกิตติธัช  ทัพจันทร์
2. เด็กชายวชิระ  ปราณีสุข
 
1. นางสมใจ  หนูยงค์
2. นายสุทธิพงศ์  นามแก้ว
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณิชานาฎ   กมล
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   ซุ้นถ้อง
 
1. นางจันทร์อัมพร   กระจ่าง
2. นางสาวณัฎฐนันท์   คำภู
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายวรัชญ์  หอมเสียง
2. เด็กหญิงสุชาดา  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  เพ็ชรสวัสดิ์
 
1. นางชัญญา  สละจิตตาวงศ์
2. นางสมใจ  หนูยงค์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายพนมวัน  โม้ลีย์
2. เด็กหญิงพรศิริ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางชัญญา  สละจิตตาวงศ์
2. นางสาวภาวิณี  เทมียโก
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายชาญชัย  คงถาวร
2. เด็กชายรักษิต  คุ้มญาติ
3. เด็กชายวรรณชัย  ตาลเอี่ยม
 
1. นางสาวภาวิณี  เทมียโก
2. นายสุทธิพงศ์  นามแก้ว
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายจีรฐา   วัลลา
2. เด็กชายอนุพนธ์   หาริโคตร
3. เด็กชายเดวิทย์   งามโสม
 
1. นางสาววนิดา   คงมั่น
2. นางสาวอรปรภา  กาญจน์ธนากูล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายสหรัฐ   ระบาย
 
1. นางสาวกัลญชุฎา   ยิ้มแย้ม
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำพรมมี
 
1. นางสาวภาวิณี  เทมียโก
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงธันยพร    สีดาสัมมา
2. เด็กหญิงปานขวัญ   ชาวดอน
3. เด็กหญิงสุภัชชา   พึ่งตา
4. เด็กหญิงเมทินี   ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวจินตนา   อาวรณ์
2. นางสาวนัฐยา   สุขเกษม
3. นางนาฎเฉลียว   คงนิวัฒน์ศิริ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. นางสาวธิติยา  แซ่ตั๊น
 
1. นายปวริศร์  โปกุล
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงสุภัชชา  พึ่งตา
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์   คำภู
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทะศิลา
 
1. นางวิยดา  วิรัตน์เกษม
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธนกฤต  ปัญญาสิริทรัพย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เป้าเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แน่นหนา
2. นางสาวสุพรรณี  นามวงษ์
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ   ขลิบเงิน
2. เด็กหญิงสิรินาถ   เฉยแย้ม
3. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีสังข์
 
1. นางสาวทิวาพร   พรหมสุวรรณ
2. นางสาวอุไรวรรณ   โสภาคำ
 
182 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. นางทองเพียร  พลนาค
 
 
183 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. นางปราณี  หนูขาว