สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75.6 เงิน 39 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อินขำ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดใส
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นางมณฑา  สิงห์น้อย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
 
1. นางบุญมา  โรจน์ศิริวุฒิกุล
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปาณณิชา  แสงดารา
 
1. นางมาลี  อรอินทร์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาธนาเจริญ
 
1. นางอังคนา  รักวงศ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.9 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชลกร  วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวอำนวย  เกษมณี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิลารักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สินเธาว์
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีอ่อน
 
1. นางจารุนันท์  วีรุปกรณ์
2. นางอัจฉรา  สุขใส
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โกรุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางนิภา  กรุณา
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพศพงศ์  อุตราภิรมย์สุข
 
1. นายธนสาร  นพรัมภา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงภัคธีมา  ดุริยะภัสสร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สุขนาน
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงพลอยณิศา  สนจิตร์
 
1. นางรัตนา  ชีวาพร
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธัชนนท์  ศรีสาธิต
2. เด็กหญิงวริศรา  พนายิ่งไพศาล
3. เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
 
1. นางยุพา  วาจายิ้ม
2. นางสาวอรพินท์  คำมา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธีรพงษ์  คำอ่อน
2. เด็กชายอรรถพล  ปั่นจริต
3. เด็กชายอำพล  งามเด่นเจริญศรี
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธาราธิป  นามสว่าง
2. เด็กชายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นางสาวสกาววรรณ  สุภารัตน์
2. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนภสร  ลิ้มกุล
2. เด็กชายอัครพงษ์  ใจเด็จ
 
1. นางบุษกร  วงศ์สมุทร
2. นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงศศิธร  ภักดีฤทัย
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญผึ้ง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณรัณ  เครือละม้าย
2. เด็กชายปัณณพัฒน์  เฟื่องเพียร
3. เด็กหญิงปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นางวริยา  แสงเดือน
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงชนิดา  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงสาวิกา   บูชา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสุนันทา  ศรีรักษา
2. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จ้อยลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงเจนณิส์ตา  ดวงเว้า
 
1. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กชายกิติพงษ์  สืบสิงห์
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีจันทรา
3. เด็กชายอนุวัตน์  บุญถนอม
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทักษพร  มอญขาม
2. เด็กหญิงธิมาพร  แก้วมั่น
3. เด็กชายปณิธาน  นันทานนท์
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  วังสะการ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษี
3. เด็กหญิงอพินยา  สุวรรณเขต
 
1. นางสาวศุภาวดี  แซ่เตียว
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงหิรัญ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญยอ
2. เด็กหญิงปณาลี  ยศเมฆ
3. เด็กชายพชรพล  ปัสตัน
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  รัตนกมล
2. เด็กชายธรรณธร  เนืองพุด
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวเสาวรส  ศรีใย
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 24.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายปวิธ  เจริญรัตนกุลชัย
2. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
2. นางสาววราภรณ์  รังษี
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.32 เงิน 14 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชาคริส  เพ็งเหล็ง
2. เด็กหญิงนุศรา  เสาทอง
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.88 เข้าร่วม 42 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายบูรพา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายรพีภัทร  ธำรงกิตติกุล
 
1. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
2. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  สมกำลัง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.62 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คชินทร์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  พงศ์สถิตสิริ
 
1. นางสาวกรรณธมาศ   สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายกฤษฎา  รอบคอบ
2. เด็กชายศักรินทร์   บุญส่ง
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัตฐ   จันดา
2. เด็กหญิงนริศรา  พิมพา
3. เด็กหญิงปวีณา   นพน้อม
4. เด็กหญิงพิมภาภรณ์  ยศปิยะพร
5. เด็กหญิงศิราพร   พานแก้ว
 
1. นางดารณี   กาญจนนาค
2. นางธนัตตา   โฉมจังหวัด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  นุ่นภูบาล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาคำ
4. เด็กหญิงเบญจพัชร  สมนวล
5. เด็กหญิงเปรมกมล  สอนแจ้ง
 
1. นางดารณี  กาญจนนาค
2. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วาดงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฐธณีย์  ลิบเบ้า
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพลอยวษา  สุขกระชอน
5. เด็กหญิงอภิญญา  พลศรีลา
 
1. นางศิริเพ็ญ  เป็นธรรม
2. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงนฤมล  บิดาทุม
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  อ๊อดทอง
3. เด็กชายสุรัติ  กระชั้น
4. เด็กหญิงเกวลิน  บุญงามวงศ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงค์
 
1. นางรัชฤดี  บุญเจือ
2. นางวิไล  สามารถกิจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทรผา
4. เด็กหญิงปภาวดี  มีศิริ
5. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำโคตสูน
2. เด็กหญิงดรัลพร  ทองพามี
3. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
4. เด็กหญิงนันธิชา  สมัญญา
5. เด็กหญิงสิตานัน   พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  เล็กเจริญ
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
3. นายภูธน  ไหมสุวรรณ
4. เด็กหญิงอรยานี  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรางจันทร์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
2. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขอบจิตต์
2. เด็กชายณัฐเขตต์  ธิตะจารี
3. เด็กหญิงภาวินี  มุมทอง
4. เด็กหญิงภูริชญา  ไวยนิตย์
5. เด็กชายอรินธน์  มั่นคง
 
1. นางละอองทิพย์  ไหวดี
2. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.75 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายกฤษณะ  นาวิน
2. เด็กชายกวิน  มะใบ
3. นายขวัญชิต  อาภรณ์แก้ว
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ดัดถุยาวัตร
5. เด็กชายจิรเดช  เปรมศรี
6. เด็กชายณัฐกรณ์  รอดฝุ่น
7. นายธีรภัทร  สงวนนาม
8. เด็กชายนวมินทร์  ยังถิ่น
9. เด็กหญิงลลิดา  เพียรกอบกิจ
10. เด็กชายวันเฉลิม  ชาตาธิคุณ
11. เด็กชายวีระพงษ์  วาสุกรี
12. เด็กชายศรัญยู  ศรีจันทร์
13. นายศุภกิจ  ทองบาง
14. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
15. เด็กชายสหัสนัย  พันจันดา
16. เด็กหญิงอังคณา  บัวเทศ
17. นายเกียรติศักดิ์  วิยะประเสริฐ
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทา
19. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
2. นายศิริชล  บุปผเวส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมรินทร์
2. เด็กชายก้องเกียรติ  เนียรทศาสตร์
3. เด็กชายขจรศักดิ์  คูโนรัมย์
4. เด็กชายจรัญ  นวลแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑามณี  ยิ่งเชิดงาม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
7. เด็กชายตะวัน  โชคประสพทรัพย์
8. เด็กชายต้อม  โชคประสพทรัพย์
9. เด็กหญิงทิพพาพร  ศิริบุญมี
10. เด็กหญิงธนิศา  แซ่เฮ้ง
11. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ลี้
12. เด็กชายนราทัศน์  สารีเรือง
13. เด็กชายนวพล  สีดาโคตร
14. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โมรา
15. เด็กชายพงศกร  วธิรวัฒนา
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงระงับ
17. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เตียว
18. เด็กชายวรวุฒิ  ฟักทิม
19. เด็กหญิงสุธานิธิ  เรืองพุ่ม
20. เด็กหญิงอารญา  หอมวงษ์
 
1. นายประกอบ  พอดี
2. นางมาลา  สุทธิธรรม
3. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
4. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
5. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลีฉลาด
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วผ่าน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญญาวงค์
4. นายดนัย  สุภาภรณ์
5. เด็กชายทศวรรษ  ผารสิทธิ์
6. นายธนพล  แสงดี
7. เด็กหญิงธัญญเรศ  วิริยะเจริญโรจน์
8. เด็กหญิงนิตยา  ผลอบรม
9. เด็กหญิงผกาวดี  อักคะฮาด
10. เด็กชายภัทรพันธ์  มะปราง
11. เด็กชายมงคล  นามปัญหา
12. เด็กหญิงวงค์ระวี  ปัญญาวงค์
13. เด็กหญิงวนิดา  จุทนันต์
14. เด็กชายวันชนะ  สุขเจริญ
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายสิทธิกร  พูนมะเริง
17. นายอานุภาพ  พรรัตนวนารมย์
18. เด็กชายเจษฎากร  ขันเจริญ
19. เด็กชายเรืองศักดิ์  ประเสริฐสังข์
20. นายโกมินทร์  ทองสุกนอก
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
2. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
3. นางวิภารัตน์   ธานีวัฒน์
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผสมกิจ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.53 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิณณวัตร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทาสา
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.52 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หล่อพิเชียร
2. เด็กชายไชยพศ  ไชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.46 ทอง 30 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงพรรณพร  อ่วมมา
2. เด็กชายพิรุณ  วะริปัญโย
 
1. นางคัชรินทร์  ศรีสุจินต์
2. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งดาว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกษจันทร์
4. เด็กหญิงจิดาภา  บำรุงนอก
5. เด็กหญิงนัชชา  จารุนันท์กูล
6. เด็กหญิงปาริชาต  แปลกนอก
7. เด็กหญิงรัตติกาล  อินพรม
8. เด็กหญิงศศิวิมล  บุดดี
9. เด็กหญิงสหัสยา  บุญนิธี
10. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วทิพยเนตร
 
1. นางธีรภรณ์  สุวรรณโชติ
2. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
3. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร  ปกรณ์วิจิตร
2. เด็กหญิงชญานินทร์  ชัยบุรัมย์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  จันกนก
4. เด็กหญิงนพวรรณ  โสภา
5. เด็กหญิงรพีพร  ผึ่งเมือง
6. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุเวช
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยชู
8. เด็กหญิงอริสรา  ไชยบัน
9. เด็กหญิงอรุษา  ศรีหาวงค์
10. เด็กหญิงอุษา  ชมสะอาด
 
1. นางสาวดวงธิดา  แก้วแหวน
2. นางสาวเพ็ญศรี  เชิดชู
3. นายเสน่ห์  เทียนรุ่งรัศมี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76.5 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  บุญโสธรสถิตย์
2. เด็กหญิงกะรัต  เกิดกล้า
3. เด็กหญิงณัชดาภรณ์  สงนอก
4. เด็กหญิงณัฐติยากรณ์  ชมกระแสสินธุ์
5. เด็กชายธนภัทร์  รักตะสุวรรณ
6. เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณโพธิ์
7. เด็กหญิงธรรพ์กชสรณ์  สมาน
8. เด็กหญิงนริศรา  ทองพูล
9. เด็กหญิงประภัสสร  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงปวิญาญ์  คุ้มแก้ว
11. เด็กหญิงพรชนก  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงพีรดา  จารุพนานนท์
13. เด็กหญิงมนชยา  เสริมสุนทรศิลป์
14. เด็กหญิงรุจิรดา  แสงพิทักษ์
15. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็งปรางค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพจุฑา  แสนสีมล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงจินตนา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนาตยา  เทพทอง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เรืองพูล
4. เด็กหญิงพักตร์วิภา  สว่างพร้อม
5. เด็กหญิงรสริน  เริงศิริ
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประเสริฐลาภ
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เรืองศรี
8. เด็กหญิงวาศินี  เสมอใจ
9. เด็กหญิงวิภาวี  ถนอมสัตย์
10. เด็กหญิงศิริพร  สอนบาล
11. นางสาวสายฝน  แซ่ซื้อ
12. เด็กหญิงสุวินชา  ถนอมสัตย์
13. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วคง
14. นางสาวอนุธิดา  บุตรราช
15. เด็กหญิงอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายคีรี  กนะกาศัย
2. นายองอาจ  ไพศาลภูมิ
3. นางอมรรัตน์  ตันติรักษ์โรจน์
4. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77.9 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทำทวี
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อนันต์วรชัยกุล
2. เด็กชายธนากร  แพงแสน
3. เด็กชายโกเมศ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงอโรชา  พันธะสา
 
1. นางสาวจิตติมา  อาภาสวัสดิ์วงศ์
2. นางสาวศิริพร  ตันติพลพันธ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นางสาวภาคินี  โคตะมัง
2. นางสาวอทิตติญา  พลสงค์
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รอดสมบูรณ์
2. เด็กชายรหัท  เฮงอุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  พ่วงพิทักษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
2. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณิชมน  เกรียงไกรสุข
2. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
3. เด็กหญิงพลอยพชร  ฐิติวร
 
1. นายอดิศร  สุขใส
2. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบพาล
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวิมาลี  เติมกระโทก
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์จำรัส
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอดิศร  สุขใส
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อนุอันต์
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กหญิงอรสา  สิมมาแก้ว
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุพีวี
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือรัญญา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วอินทร์
 
1. นางราตรี  วัฒนปรีชาเลิศ
2. นางวิไลรัตน์  คชชารุ่งโรจน์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
2. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  หมีเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุจิมงคล
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมจีน
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายกรวิก  โอเจริญ
2. เด็กชายศรัณย์  คล้อยสุวรรณ์
3. เด็กชายสรวิศ  สมนึก
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญมาเปรม
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่เตียว
3. เด็กชายรามินทร์  โพธิ์ทัน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพจนันท์  ธรรมเสน
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กชายนครถ  นามวงษ์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พันธุมะโอภาส
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กหญิงธัญเรศ  เดชปั้น
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  สสิวงศ์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เลานามสิงห์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
85 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะนุธีระพงศ์
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
86 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภาพร   พรยิ่ง
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
87 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
88 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กชายปาณัส  มาสร้อย
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
89 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา  จงพิพัฒน์ไพบูลย์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงศิรประภา  มานรัมย์
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   เขจรลาภ
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กหญิงอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
94 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ครูสอน
2. เด็กชายณฐวรรณ  สร้อยสน
3. เด็กชายณัฐการณ์  อาจศิริ
4. เด็กชายพงศธร  ม่วงทำ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ถ้ำทอง
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จรแก้ว
7. เด็กหญิงเกตุสุดา  ทิพรัตน์
8. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
9. เด็กหญิงเรือนงาม  ไชยสันติ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
3. นางอัจฉรา  ขจร
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิ่งก้อย   สมนึก
2. เด็กหญิงณพัชฌา   พรมนิล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   ทะนุธีระพงศ์
4. เด็กหญิงธัญชนก   บุตรรักษ์
5. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
6. เด็กหญิงปรายฟ้า   เขจรลาภ
7. เด็กหญิงปวีณา   หาญกล้า
8. เด็กหญิงพัชรินทร์   เลานามสิงห์
9. เด็กหญิงรังรอง    ธาราเกษม
10. เด็กชายวรวิช   ดาวฮามแป
11. เด็กชายศุภวัส   สิงห์แสงอ่อน
12. เด็กหญิงสุชาวดี   พิเชฐกิจจาวัฒน์
13. เด็กหญิงสุธินี   รอดรัสมี
14. เด็กชายอภิรักษ์   สิงห์พันธ์
15. เด็กชายเรืองยศ   โพธิ์นอก
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางสาวสุดาพร  พันสีทา
3. นายสุเทพ  แสวงธรรม
4. นางสาวอุรสา   ผลสมบูรณ์
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายจีรพันธ์  ฤทธิวัชร
2. เด็กชายทักษิณ  วงษกรณ์
3. เด็กชายธีรพร  ศรน้อย
4. เด็กหญิงนิลาภรณ์  แสนโคตร
5. เด็กหญิงวาณิกา  เจียนโพธิ์
6. เด็กชายศุภนิจ  สิทธิ์ประเสริฐ
7. เด็กชายสมพล  พรมขันธ์
8. เด็กหญิงสุรางคณา  สุวรรณพันธ์
9. เด็กชายอนุพงษ์  ภูมิประพันธ์
10. เด็กชายเจษฎา  ฉันทิมาต
 
1. นายธีระนันท์  เนื่องจำนงค์
2. นายนิพนธ์  เจิมจรุง
3. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
4. นางสมนึก  เสถียรเขต
 
97 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงจิรัชญา   อิ่มสุดใจ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีทรัพย์ปรุง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดัชถุยาวัตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  ชื่นบาน
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพสุข
7. เด็กชายธนภัทร  แซ่เฮ็ง
8. เด็กหญิงนลินี  จำปาใด
9. เด็กหญิงปัญญาพร  เมืองทรัพย์
10. เด็กชายพงศธร  บุญปั้น
11. เด็กชายภูสิทธิ์  พุ่มพวง
12. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เฮ็ง
13. เด็กหญิงวุฒิพร  มีทรัพย์ปรุง
14. เด็กชายศักดิ์ดา  ทิยาเวช
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่แต้
16. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  แซ่แต้
17. เด็กหญิงสิรามล  แซ่เฮ็ง
18. เด็กหญิงสุนิษา  อาษาราช
19. เด็กหญิงสุพรรษา   มาสะ
20. เด็กชายสุริยัน  อบคำ
 
1. นางจิราพร  นาคภูมิ
2. นายจเร  มากทรัพย์
3. นายณัฏฐ์พล   ไหว้พรหม
4. นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์
5. นางรัชนี  ศรีพินิจ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายธราดล  บุญมี
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 35 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เพ็ชรหลาย
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสิรินภา  วงศ์แพทย์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพัชร  สุระประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพรลักษณ์  ฟักทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แห้งสมบูรณ์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายศิวศิลป์  รอดทิพย์
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธมนต์  โรจน์ดำรงการ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  แช่มช้อย
 
1. นายฉัตรชัย  ภาแกดำ
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกันธิชา  จิตตมาศ
2. เด็กชายจิรกิตติ์  กาหวาย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสียงดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผิวบาง
5. เด็กหญิงนฤพร  คล่องแคล่ว
6. เด็กชายปิยกร  อัศวเรืองกิจกุล
7. เด็กชายภัคพล  อิทธิอาวัชกุล
8. เด็กหญิงวรกานต์  อินทรณรงค์
9. เด็กชายศรัณญ์  นิสสัยสุข
10. เด็กชายสุขสันต์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นางสาววรรธณีย์  สิงห์ปี
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.5 ทอง 16 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามริต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำอุ่น
3. เด็กหญิงทาริกา  ฤกษ์อุไร
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ดวงทิพย์
5. เด็กชายศิวกร  อรสิงห์
6. เด็กชายสุรชาติ  กำแหง
7. เด็กชายอนุกูล  ล้ำเลิศ
8. เด็กชายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นางจุติณัฎฐ์  ธนากรฐิติคุณ
2. นางวารุณี  เรืองรักษ์
3. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปฏิมากร  เลี้ยงรอด
4. เด็กหญิงพัชรานี  แก้วไตรรัตน์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตาลาสิน
6. เด็กหญิงสุภาดา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกมลชนก  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาผิว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรสุวรรณ
4. เด็กหญิงชลดา  ภูฆัง
5. เด็กหญิงชลิตา  สิทธิประเสริฐ
6. เด็กหญิงณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม
8. เด็กหญิงดาราพร  ขอหมั่นกลาง
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์อร่าม
10. เด็กหญิงนนธิชา  เปรมพรหม
11. เด็กหญิงมัลลิกา  ฉลาดธรรม
12. เด็กหญิงรัตติกาล  เกตสระ
13. เด็กหญิงวรกมล  ยะวัน
14. เด็กหญิงวรปัน  ยศเมฆ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  พอกกา
16. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีพินิจ
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
2. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
3. นางสาวรุ่งทิวา  อินทวงศ์
4. นายอนุพัฒน์  เพชรอำไพ
5. นายอิทธิกร  แสงเพ็ญ
 
114 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายกรกช  แซ่อัง
2. เด็กชายชุมเทพ  เอกสะพัง
3. เด็กชายภานุเดช  ปัญญา
4. เด็กชายสุรชาติ  โสระมัย
5. เด็กชายไชยา  ยิ้่มชื่น
 
1. นายวรกิจ  ชวนะเวช
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายธนาธิป  สุรินทร์
2. เด็กชายยุทธพจน์  สุขสถิตย์
3. เด็กชายเกียรติธนา  ศรีจำปา
 
1. นายสมศักดิ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายสุนทร   โพธิ์ทอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  ทรัพย์ธนา
2. เด็กชายอนุชา  ขุนขี้เหล็ก
3. เด็กชายอานนท์  พรานเจริญ
 
1. นางสาวกิจราพรรณ์  รื่นรวย
2. นางประภาพรรณ  บุญรอด
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์สุวรรณี
2. เด็กหญิงสุนิสา  กอบกำ
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่จึง
 
1. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กหญิงนิตยา  ผางข่าน้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรงาม
3. เด็กหญิงวรรณิศา  แย้มทรัพย์
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
2. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกุลนิภา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงญารินดา  รัตนกิจเจริญ
4. เด็กชายนัฐนันท์  แซ่แต้
5. เด็กหญิงสุธิดา  สงแพง
6. เด็กหญิงอาทิตธยา  ศิริวงษ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางชุติมา  แดงกระจ่าง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  นูพิมพ์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยังโหมด
4. เด็กหญิงมนทิวา  ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นำนา
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
3. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จำรูญ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  นาคนุช
3. เด็กหญิงอคิราภ์  รัชตเศรษฐกุล
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางยุพา  วาจายิ้ม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตต์คงเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปะทะกะ
3. เด็กหญิงนฤมล  โมรานอก
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนี  คชชา
2. เด็กหญิงภัทรญาดา  มาตยะขันธ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สุวรรณโพธิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางดรุณี  ปานนุ้ย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองกาง
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  นพคุณ
2. เด็กหญิงปุณยภา  งามกิตติเจริญกุล
3. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีวิฑูรย์ศักดิ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นางสาวดวงใจ  จ้อยพุทธศาสน์
2. เด็กชายพร้อมพงษ์   พรมรินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยิ้มแย้ม
 
1. นายพงศกร  พุทธอังกูร
2. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง
2. เด็กชายณัฐวงศ์  จันดำ
3. เด็กหญิงศรัณยา  เพียรพิทักษ์
 
1. นางนลินรัตน์  มาลาสง่าวงษ์
2. นางสาวพิมพา  ธีระกำจาย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. นางสาวปนัดดา  งวงช้าง
2. นางสาวภัทราภรณ์   ฉัตรเงิน
3. เด็กชายมงคล  หลวงราษฎร์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชญาณี  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สีสุวอ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ปลื้มจิต
 
1. นางนวลจันทร์  เทพบุตร
2. นางใกล้รุ่ง  สุภาภรณ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 19 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ไถหว่าน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลท้าว
3. นางสาวนัตติกา  พิมโยธา
 
1. นางภัทราพร  ศรีวงศ์
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลอยชื่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญแพทย์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางเอื้อมพร  แสงสร้อย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถึกเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่โง้ว
 
1. นางสมควร  สมคิด
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 20 โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงดาวสวรรค์  ฤทธิ์สามารถ
2. เด็กชายธนโชติ  เกตุคำ
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นายกรเวทย์  ตันติวัฒนวงษ์
2. นางสาวอังคณา  จันทร์วงศ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายอาวุธ  บุตรรัตน์
2. เด็กชายเมธารักษ์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญกระพือ
2. เด็กชายธนปัญญา  จอมจอหอ
 
1. นายจักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายธารารัตน์  บูรณะเรข
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพงศกร  มีมงคล
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรธร  แท่นนิล
2. เด็กชายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงวนมงคลเดช
2. เด็กชายอนันตชัย  ขลิบทอง
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ก้องกังวาล
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ก่อนเกิด
2. เด็กชายยศกร  มีชัย
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. นายวรวุฒิ  บุตรดีขันธ์
2. นายสมทรัพย์  ทองมาลัย
 
1. นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์
2. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นายกรวินท์  ตันติวัฒนวงษ์
2. นางสาวนุชจรีย์  ศรีรักษา
3. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลิขิตเวทย์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   เทพมงคล
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กชายกฤตภัค   ไพรหงษ์
2. เด็กชายทักดนัย  หลำพุกกานนท์
3. เด็กชายภคินทร์  เก๊อะเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มานัด
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวทักษ์สรณ์  จรรยารัตน์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.5 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปุญญฤทธิ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองนิล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปุญญฤทธิ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.82 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1. เด็กชายธนัชย์  ธนูพราน
 
1. MissMary Rose  Molloy
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กชายภิญญา  โพธิชัยชิน
 
1. นางระวีวรรณ  เย็นยิ่ง
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ขูลี
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ทิพแก้ว
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กชายวิทยา  สังกะสี
 
1. นางสุรัสวดี  ชยุติมันต์ดำรง
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางเปรมฤดี  มากชูชิต
 
157 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 1. เด็กชายซอเยอร์  เจเนส
 
1. นายไมเคิล  เจเนส
 
158 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.88 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแสง
2. เด็กชายปิยะพันธ์  สาละ
3. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
5. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒ
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.84 ทอง 6 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงเจียหยี  อู๋
 
1. Mr.Cui  Wenzhe
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงอาเจิง  แซ่เซียว
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำวิรัช
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา  สนิทกูล
3. เด็กชายนราธร  ชลวานิช
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เข็มทอง
5. เด็กชายวีรภาพ  ปลื้ม
6. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  สติภา
 
1. นายสุนิตย์  เอี่ยมองค์
2. นางสาวอรทิพย์  ศรีเกลื่อนกิจ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีแจ้ง
2. เด็กหญิงชิดชนก  อินทร์สัตยาพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  สารีผล
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เปรมเกษมศรี
5. เด็กชายนิติ  โสมาเกตุ
6. เด็กชายภาณุ  นาทันเลิศ
 
1. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
2. นายสุรชัย  สุขเกษม
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ศรีภูมิ
2. เด็กชายจิรศักดิ์   ดาศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์หนู
4. เด็กชายภูวนาถ   นันกลาง
5. เด็กชายวทัญญู  แซ่อึ้ง
6. เด็กชายศุภกร   ดับโรค
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  ปรือปรัก
8. เด็กชายสุรัตน์  สอจันทรทึก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โพธิสาร
2. นายสมโภชน์   เจริญขำ
3. นางอรณิช  จำเนียรทรัพย์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐยา  สันโดด
3. เด็กหญิงนันทนัช  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
5. เด็กชายรักเกียรติ  ทองสละ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  กลมาตร์
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลียบกระโทก
8. เด็กหญิงวาสนา  ทองนาค
9. เด็กหญิงวิรภา  รักสุข
10. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤติน  ไทยเสรีกุล
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ก้านทอง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราราช
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิตต์สม
5. เด็กหญิงนิภาพร  รุจิปัญญากุล
6. เด็กหญิงประติภา  แนบทางดี
7. เด็กหญิงรติมา  พูลศรี
8. เด็กหญิงวรินทร  วิปุลพงษ์
9. เด็กชายศิวกร  ผลานิสงค์
 
1. นางถนอมพร  หิระประยูรพงษ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กหญิงชลพินท์  สุริวงษ์
2. เด็กชายธีรเมธ  กลิ่นเนียม
3. เด็กหญิงวีชญา  อังติกุล
 
1. นางสาวปรียา  ฝอยหิรัญ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นางสาวชนิสรา  มั่งคั่ง
2. นางสาวพิมพร  จำปาหอม
3. นางสาวอวิกา  พันธ์ศรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวริศรา   ระพีกุล
2. เด็กชายอัญชุลี   พงษ์สถานาภรณ์
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ดวงรัตน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ไชย
 
1. นางมลฤดี  บุญชม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงปรารวี  เจริญพันธุ์วาณิช
 
1. นางชลธารา  ถานิสโร
2. นางเบญจมาศ  พรหมวิริยกุล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจงาม
2. เด็กชายธนพล  ศิริรักษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เสาะด้น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายจิรายุ  บำรุงวงศ์สิริ
2. เด็กชายภูบดินทร์  เทียนทอง
 
1. นางสาวทิพยสุดา  ทองแท้
2. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นายวิษณุ  สงวนวงษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 42.21 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กหญิงณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายพีระพร  พันธ์แตง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายภูกมล  เลิศวิไล
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายวีรภัทร  เรืองชิต
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิคุณากร
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสายฝน  ณ นคร
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางจรุณีย์  จันทร์สว่าง
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายสหรัฐ  อำนวยพรสถิตย์
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กหญิงนิตยา  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงวันดี  ทำดี
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายดิษกร  จอมสิรโชติ
2. เด็กชายพรหมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายอภิภช   จันทร์ศรี
2. เด็กชายเรวัฒน์  ดวงดารา
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงรวิภา  พงษ์สนิท
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาววิจิตตรา  สมสกุล
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กชายภาชกร  นีระกุล
 
1. นางจิราพร  สายเมฆ
2. นางจิราพร  ลีศรานนท์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนาธิป  ทองหาร
2. เด็กชายชนินทร์  ทองหาร
3. เด็กชายบัณฑิต  นามไพร
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงฤทธิ์
2. เด็กหญิงอาธิดา  คชชา
3. เด็กชายเกรียงไกร  มีศรีจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขสม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บัวจันทร์
3. เด็กชายชาญชัย  ช่างประเสริฐ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจตุสิน  สงวนศิลป์
2. เด็กชายชาคริต  ศิริศักดิ์
3. นายนัทธวุท  สุนทรมงคลกุล
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธนกฤต  พรมเสาร์
2. เด็กหญิงนภาพร  สิทธิรักษณ์
3. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายพงศกร  อินทสาย
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรยุทธ  ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
3. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเรือง
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวิชัย  อนงค์รัศมี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงโบนัส  พรหมวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปราโมทย์  นึกหมาย
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองทวี
3. เด็กชายอรรถพล  สายสมบัติ
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 1. เด็กชายดิถดนัย  ผาสุก
2. เด็กชายพงศธร  ศรีภูเงิน
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
2. นางเบญญาภา  ศรีพันธุ์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมนึก
2. เด็กชายบวร  ปาลวัฒนกุลัง
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
2. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เอกปัชชา
2. เด็กชายมารุต  อิ่มหุ่น
3. เด็กชายวิทวัช  มั่นคง
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
2. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปฤษฎา  จัตตุพร
 
1. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชัยณรงค์  สีดาวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปฐพี  พุทธา
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.32 เงิน 12 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริศร์  รัตนกิจ
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวัชรินทร์  ตรังคลักขี
 
1. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายรัตนชาติ  อิ่มนาค
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางปราณี  สุรืนทร์
 
210 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยชน
 
1. นางญาณวีร์  คำแผลง
 
211 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์
3. เด็กชายเบญจพล  เวลาแจ้ง
 
1. นางลาวัลย์  มนัสจินดาวงศ์
2. นางสาววัลลภา  มารอด
 
212 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  นุรารักษ์
2. เด็กหญิงปรียาธรณ์  โชติทรัพย์
3. เด็กหญิงปิยะพัชร  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวนิศากร  สุขะกาศี
2. นางสาวสุรัสวดี  ขุนคงเสถียร
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. นางแก้วตา  เข้มแข็ง