สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายปุลวัตร  เปาอินทร์
2. เด็กชายพัทธพล  ฤทธิไชยกูล
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
2. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 34 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีโปฎก
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง 22 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่หาญ
 
1. นางสาวทิพอาภา  ฉิมสุวรรณ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายอานนท์  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวทิพอาภา  ฉิมสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปิ่นทอง
 
1. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางวิชดา  คงคา
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายธีรไนย  พิกุลขาว
2. เด็กชายวีรภัทร  น่วมเปี่ยมใหญ่
3. เด็กชายศิวนาถ  เครือสอน
 
1. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปารเมศ  คงอ่อน
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มสอาด
 
1. นางรัตนา  รัตนราศรี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  ดีบุกคำ
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายวรภัทร  พันธุ์ดี
 
1. นางมาลี  พลมาลา
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายทิวัตถ์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ธัญญะเจริญ
2. เด็กหญิงนันธิชา   กล่อมมะโน
3. เด็กหญิงประภัสสร   สืบคล้าย
4. เด็กหญิงพัฒนรี   เล้าประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ธำรงสมบัติ
6. เด็กหญิงสุจินตนา   อุปถัมภ์
7. เด็กหญิงสุชาดา   ปานประไพ
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ศรีสระน้อย
9. เด็กหญิงหทัยภัทร   ชุนหคาม
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์   อินมณี
 
1. นางจันทร์แจ่ม  ศรีมงคล
2. นางวัฒนา  รักษาเขตต์
3. นางสุนิดา  พรายรักษา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.46 ทอง 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) 1. เด็กชายชยพล  ทวีมูล
2. เด็กหญิงเจนนภา  เจริญธรรม
 
1. นายพนัศ   แจ่มใส
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง 26 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กชายชณสิฏ   โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงสวรส  ลิ้มสกุล
 
1. นางชนาลักษณ์  โคงาม
2. นางอารี  แตงอ่อน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.46 ทอง 14 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายธีระพล   เขียวชะคราม
2. เด็กหญิงสุผกามาศ  บัวเหม
 
1. นางขวัญยืน  กำจร
2. นายอิศรา  โรจนบวร
 
17 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนที  จวนรุ่ง
2. เด็กชายสราวุท  พงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ฉ่ำสกุล
 
1. นางพิมประภา  พันธ์พิพัฒน์
2. นางสาววริศรา  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
19 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
20 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายนัฐชนน  เมืองวัฒนะ
 
1. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ศรีสระน้อย
 
1. นางสำเริง  จิตชื่น
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายจิรายุ   ประสารทรัพย์
2. เด็กชายสุริยะ   เจริญ
 
1. นายปรมะ  วิชชุชนินทร
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายกาญจนภัท   เชิดแสง
2. เด็กชายพัศพงศ์   ประยงค์แย้ม
 
1. นายปรมะ  วิชชุชนินทร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   ผดุงชัย
2. เด็กหญิงพรรณวสา   ประดิษฐ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงรพีพรรณ   ล่อกิม
5. เด็กหญิงวรวรรณ   สาลีผล
 
1. นางวัฒนา  รักษาเขตต์
2. นางสำเริง  จิตชื่น
 
25 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงปัทมา  มีบุญ
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
26 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ผูกพันธุ์
 
1. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงนนทิยา  พึ่งเป้า
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ธารีรักษ์
 
1. นางสาวกานต์สินี  ปิ่นดี
2. นายสุรเดช  มีทรัพย์
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภคพร  บุญเนตร
 
1. นางนิตยา  จันทร
 
29 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กชายจีวะ  โตงาม
2. เด็กชายธันวา  วงษ์วรรณดี
3. นายรุ่งอรุณ  ไพศาล
 
1. นางเกศินี  สมบุญ
2. นายเสถียร  พึ่งกัน
 
30 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. นางสาวอาทิตยา  ประดับสิน
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
2. เด็กชายสุชาครีย์  หงษ์สงวนศรี
 
1. นางลดารัตน์  บุญสา
2. นางสายน้ำผึ้ง  มงคลธง
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กุลฑลทอง
 
1. นายบัณฑิต  สุขวารี
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกตุ  น้ำทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูวงษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิตตพัฒน์   สังวรวงษ์พนา
 
1. นางปิ่นอนงค์   ช้างพันธ์
 
35 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนภสร   พูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรนิษฐา   แก้วกลัด
 
1. นางชานิณี   คุ้มเกรง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศลิษา  จันทร์พัฒนพิชัย
 
1. นายทศวรรษ  ขวัญอยู่
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางรัตนา  นาคสุข
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ทัพไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ทัพไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
44 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กหญิงชรินธร  เย็นทรวง
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ภักดี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 18 โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กชายณัชพล    ช่างปั้น
2. เด็กชายธนาธิป    เฉลียวเลิศ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   บุญเพ็ง
4. เด็กชายภาคิน   สุขสมกิจ
5. เด็กชายวรเชษฐ    วาสนกมล
6. เด็กชายอัสนี  แย้มเอื้อน
 
1. นายชัยพร  สมจิตต์
2. นายมนตรี  พยุงพันธ์
3. นายวิทยา   รัตนธารากร
 
46 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กหญิงจิดาภา   แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   แซ่กง
3. เด็กหญิงสุพิชญา   วรสรณ์สกุล
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
2. นางสาวบงกช  สำราญ
 
47 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงพราวพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์
 
1. นางศรีนวล  ศรีอ่ำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  เกษรบัว
2. เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์
3. เด็กชายพศวีร์  ภูแสน
4. เด็กหญิงมีนา  พวงสีเงิน
5. เด็กชายศุภโชค  บัวคลี่
 
1. นางกรกมล  เหมทานนท์
2. นายนิคม  มานะดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสุข
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงภคนันท์  เจริญใจ
4. เด็กหญิงวริศรา  ทองโคตร
5. เด็กหญิงศันสนีย์  สุขจอย
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางวิญญู  คมคาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  บัวทอง
2. เด็กหญิงปิยพัฒน์  วรรณชัย
3. เด็กหญิงอนุธิณี  แก้วศรีงาม
4. เด็กหญิงอนุธิดา  หนูทอง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เครือแก้ว
 
1. นางสมลักษณ์  มีใจเย็น
2. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
51 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะลี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
4. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาสุ
6. เด็กหญิงพักตร์สิริ  โสภณ
7. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
8. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
9. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร   ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
52 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อบุญ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ย้อยดวงชัย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ์  หมั่นจิต
4. เด็กหญิงชลธิชา  โพนที
5. เด็กหญิงฐิติมา  ปั้นประสงค์
6. เด็กชายทวีสิน  บุญต่อ
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  รอตตระกูล
8. เด็กชายธวัชชัย  ศรีวัฒนา
9. เด็กชายปรเมศร์  ชูวงษ์
10. เด็กชายพงศกร  เกิดภาคี
11. เด็กชายภูผา  เสนาะจิต
12. เด็กชายมนัส  ใจรื่น
13. เด็กชายวชิรวิช  บุญแย้ม
14. เด็กหญิงศศินา  มั่นคง
15. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์สุวรรณ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยปัดฐา
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมสุทธิ์
18. เด็กชายอนัน  ทองใบ
19. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โกศลวัฒนาธนากร
20. เด็กหญิงอารียา  วิเศษโวหาร
21. เด็กชายโชคชัย  ชาติธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
2. นางรัชนี  บุญอำไพ
3. นายวันชัย  สมบุญ
4. นายวิศิษฐ์  เจริญสันต์
5. นางสมถวิล  มั่นดี
6. นางอารี  แสงโสภณ
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวริศรา   ไหวศรี
 
1. นางสดศรี  หงุ่ยเจริญ
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 35 โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงพัฒนรัตน์    พันธ์ไม้
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปา
3. เด็กหญิงสุพัตชา  เหี้ยมภู
 
1. นางธัญลักษณ์  บุญประสิทธิ์
2. นางนวลจันทร์  กุลมา
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นายพรชัย  บุญรื่น
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อรุณแสง
2. เด็กหญิงนิรมล  อ่อนสัมกริต
3. เด็กหญิงวรดา  เชื้อพุก
 
1. นางสาวมณี  ชูไว้
2. นางสาวสิริลักษณ์  กองโส
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนกระทุ่มราย 1. เด็กชายชินพัฒน์  เฉลยจันทร์
2. เด็กชายพศวัต  ขำวงษ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ศัพทเสวี
 
1. นางฉัตราภรณ์  ขำวงษ์
2. นายสมศักดิ์  วงษ์เลิศ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ประดิษฐ์อัสดร
2. เด็กหญิงสุปรียา  สิทธิพงษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  เดชวิลัย
 
1. นางฉวีวรรณ  นันทารัมภ์
2. นางศิริรัชต์  ทนงศักดิ์วิเศษ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายชาคริต  พูนประพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิม
3. เด็กหญิงอาทิยา  ศรีม่วง
 
1. นางปรานี  แจ่มฟ้า
2. นายภราดร  นันทารัมภ์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  แฝกหอม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางธัชพรรณภัส  พุ่มสุวรรณ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สอาดศรี
2. เด็กหญิงอัญชุอร  อ่อนดี
3. เด็กหญิงอารีย์วรรณ์  อ่อนดี
 
1. นางวิภา  แก้วภักดี
2. นางเรวดี  เขียวชะอุ่ม
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายสุวิชานนท์  ชุนชำนิ
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวริศรา  ไหวศรี
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.6 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชมน  ชมกุหลาบ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  หุ่นแสวง
3. เด็กหญิงจณิสตา  เกิดแย้ม
4. เด็กหญิงชณัชชา  กองกาย
5. เด็กชายชนกนันทน์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
7. เด็กหญิงบุษกร  ดวงพรมทอง
8. เด็กหญิงปีย์วรา  เปรมอมรกิจ
9. เด็กชายปุณวิทย์  แม้นทอง
10. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีกุล
11. เด็กชายรติภูมิ  คำอ้น
12. เด็กชายรักษ์กุล  เอี่ยมสำอางค์
13. เด็กหญิงวรินทรา  ผลทรัพย์
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอสูงเนิน
15. เด็กหญิงเปรมมิกา  ด่านสวัสดิ์
 
1. นางสาวจตุรพร  จิตฤทัยกาญจน์
2. นายนิติพงษ์  ตระกูลศรี
3. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
4. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
5. นายสมหมาย  เก่งการ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เหมือนทิพย์
3. เด็กชายจักรชัย  กมลเพ็ชร
4. เด็กหญิงชไมพร  เบ็ญจขันธ์
5. นางสาวธิดา  มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงนนท์ฐิชา  เทียงเฮียง
7. นางสาวปนัดดา  สิทธิ
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  จวงจันทึก
9. เด็กชายภูวดล  นัยชิต
10. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เอี่ยมแท้
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  มานะชีพ
12. เด็กหญิงสีสุดา  คล้ายวงษ์
13. เด็กหญิงสุธิดา  สุทนต์
14. เด็กชายสุริยันต์  ชะเอม
15. นางสาวอาทิตยา  ประดับสิน
16. นายเรืองศักดิ์  มั่งคั่ง
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
2. นางบุบผา  เขียวอุไร
3. นางวราภรณ์  แม้นศรี
4. นางสำเนา  เพ็ชรรักษ์
5. นายเติมศักดิ์  วงศ์นพหิรัญ
 
67 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อทะขันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อทะขันธ์
3. เด็กชายวิศรุต  แสนสำราญ
4. เด็กชายสมรักษ์  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายเจตรินทร์  อาษา
 
1. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
68 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กชายธีระพงศ์  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจธรรม
 
1. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
69 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะลี
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ปานนาค
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
4. เด็กชายณัฐพล  อินทะสิทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
6. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
7. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
8. เด็กชายบุญรุ่ง  ปานโต
9. เด็กชายปรินทร  ทรัพย์เจริญ
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาสุ
11. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
12. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
13. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
14. เด็กหญิงสุพิชญา  ทรัพย์เจริญ
15. เด็กชายอรรถพล  แก้วแวว
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร  ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
70 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทองคำ
4. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
5. เด็กชายนันธพัทธ์   กลั่นศิริ
6. เด็กชายมนตรี  รุ่งแจ้ง
7. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
9. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นางวนิดา  กองกูล
2. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
71 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. นายกรกฎ  เกตุบรรจง
2. เด็กหญิงกัลยกร  งอบโคกกรวด
3. เด็กหญิงทอฝัน  นิลประวิทย์
4. เด็กชายนัฐวุธ  ขุนกลางทัพ
5. เด็กหญิงปานตะวัน  ถนอมวงษ์
6. เด็กชายพงศ์ศิริ  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยดี
8. เด็กชายภาคิน  น้อยดี
9. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันคีรี
10. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนเงิน
11. เด็กหญิงสุพรรษา  เสือพันธ์
12. เด็กหญิงอารยา  ฉิมสกุล
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
2. นายวิรัช  สอ้าง
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู
 
1. นายประดิษฐ์  บัวสกุล
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
2. เด็กหญิงศิวพร  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดชื่น
2. เด็กหญิงกานดา   สันติวงษ์
3. เด็กหญิงจันจิรา   ช่อจำปี
 
1. นายสมพร  ชมมณฑา
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญครอบ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ขัตติยะ
3. เด็กชายอภิชาติ  แจ่มปัญญา
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายประกาสิต  วรรณยศ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กิงไทรย์
3. เด็กชายอนุชา  ขันทอง
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงปวีณา  คงปรีดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงวรรณวิษาห์  เจริญสุข
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายจิรายุทธ  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์พวง
3. เด็กชายสุดธิราช  มาบพันนา
 
1. นางบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน