สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.4 เงิน 26 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงวิริศมาหรา  ทวีคูณ
 
1. นางสาวณัฐนรีภัทร  ฐิติกาล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐดรา   วรพจไพศาล
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดสามประชุม 1. นางสาวบุญศิริ  วงษ์อ่อน
 
1. นางสุนันทา  ศรีแจ่ม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พุ่มรัตน์
 
1. นายพลากร  ธาราดล
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 37 โรงเรียนวัดห้วยโรง 1. เด็กหญิงปณิดา  ปั้นงาม
 
1. นางสำเนียง  คำแก้ว
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กหญิงเกตุศิรินทร์  สิงห์ศักดี
 
1. นางกาญจนา  เหมือนนรุธ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มสอาด
 
1. นางรัตนา  รัตนราศรี
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงสสิธร  ทวีสุข
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เส็งสมวงศ์
 
1. นางลาวัณย์  ทองขาว
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนภสร   พูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรนิษฐา   แก้วกลัด
 
1. นางชานิณี   คุ้มเกรง
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  ดีบุกคำ
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงอชิตา  แท่นทอง
 
1. นางภิรมย์  ศิริวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวิทวัส  สังข์สะอาด
 
1. นางกุญชรี   ผลประทีปสุริยา
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กชายนที  หังสะวะนัส
 
1. นายบุญเสริม  ไวยโชติ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิจิตร์แสงศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยานนท์
3. เด็กหญิงไอรีณ  อมรเมตตาจิต
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
2. นางสมจิต  อ่วมกลัด
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  แน่นอน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ม่วงอำพล
 
1. นายมนู  สุโธ
2. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกุลกิตติ์  หุ่นกิตติเวชกุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุขโชติ
 
1. นางมานิตา  สังข์ชุม
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ปลอดโปร่ง
2. นางสาวอาทิตยา  สนธิพงษ์
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
2. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปาณัสม์  เร้าเลิศฤทธิ์
 
1. นางปิยวรรณ  กลีบขจร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงเกวลี  บำรุงเขต
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงวรรณการต์  แก้วเกิด
 
1. นางสาววิมล  น้อยศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปัณณิตรา   วิเศษสิทธิโชค
2. เด็กหญิงภัคพร  สุวพันธุ์
3. เด็กหญิงลักษิกา  ช่วงฉ่ำ
 
1. นางกงใจ  สิทธิโชค
2. นางธนวันต์  อินทรสวัสดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ภู่ประสงค์
2. เด็กหญิงมยุลี  สุวรรณวง
3. เด็กหญิงอริสรา  เรือนปั่นแก้ว
 
1. นายดำรงค์  ทองคำชู
2. นางประนอม  ยอดมั่น
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทร์สืบวงษ์
2. เด็กหญิงชนกสุดา  ธรรมจารี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เสร็จกิจ
 
1. นางกฤษณา  กลีบจำปา
2. นางสาวไพเราะ  คงรอต
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดชื่น
2. เด็กหญิงจันจิรา   ช่อจำปี
3. เด็กชายนภดล    ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  สุขสวย
2. เด็กหญิงจิราพร  ดอกเทียน
3. เด็กหญิงดวงพร   นาคยรรยงค์
 
1. นางน้ำทิพย์  พรหมชัย
2. นางสาวอารีย์  ก๋งฉิน
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายธีรไนย  พิกุลขาว
2. เด็กชายวีรภัทร  น่วมเปี่ยมใหญ่
3. เด็กชายศิวนาถ  เครือสอน
 
1. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนิศร  พงศ์วัฒน์โรจน์
2. เด็กหญิงพิชญกานต์  เพ็ชรสันทัด
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดใจ
 
1. นางสาวกานต์ฤทัย   ชลวิทย์
2. นางสาวโอศฑี   จังจริง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ช่วยชูเชิด
2. เด็กหญิงระพีพร  พรมหงษ์
3. เด็กหญิงศรีรุ้ง  ปานแก้ว
 
1. นางกัญชฎานันท์  ประสมสินพร
2. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. นายอนุชา  บุญมาก
2. เด็กชายอานนท์  พ่วงศรีรักษา
 
1. นางสาวสาริกา  ดอกบัว
2. นางสาวสุภัสสรา   สนธิ์เจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.19 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายกฤษฎา  นิลเลิศ
2. เด็กชายอัครพล  โฆษกบุตร
 
1. นายประชา  วงษ์สาหร่าย
2. นางสาวอารีย์  ก๋งฉิน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 45.49 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กชายชนวีร์  อึ๊งบำรุงพันธ์
2. เด็กชายอนุลักษณ์  เชื้อเล็ก
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญตา
2. นายสมเกียรติ  พูลพิพัฒน์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.87 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กชายปนชัย  เฉ็งเจริญ
2. เด็กชายวรันธร  มากลั่น
 
1. นางผกามาศ  บุญประเสริฐ
2. นางสุมาลี  ธาราดล
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.63 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 1. เด็กชายนพเก้า  บัวศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หน่ายสังขาร
 
1. นางปราณีย์  ลีลาขจรจิต
2. นายสุรชัย  ลีลาขจรจิต
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.84 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 1. เด็กชายศุภกร  ยาโคล
2. เด็กชายสมรัก  กล่อมลอย
 
1. นายสุรชัย  ลีลาขจรจิต
2. นายเอกชัย  มดแสง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   ผดุงชัย
2. เด็กหญิงพรรณวสา   ประดิษฐ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงรพีพรรณ   ล่อกิม
5. เด็กหญิงวรวรรณ   สาลีผล
 
1. นางวัฒนา  รักษาเขตต์
2. นางสำเริง  จิตชื่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพินรภัก  เอมอยู่
2. เด็กหญิงมัณฑริกุล  สินธุสุวรรณ
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  นาคทับที
4. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์เผือก
5. เด็กหญิงอรปรียา  เฉลยถิ่น
 
1. นางมานิดา  สุวพันธุ์
2. นางเสริมบุญ  รสโอชา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.8 เงิน 35 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มงคลยุทธ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  มงคลยุทธ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มสวัสดิ์
4. เด็กหญิงมัทนา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงวิลาสินี  คงชนะ
 
1. นางรัตยา  เงินแถบ
2. นางอุไร   ภิญโญยิ่งทรัพย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  เกษรบัว
2. เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์
3. เด็กชายพศวีร์  ภูแสน
4. เด็กหญิงมีนา  พวงสีเงิน
5. เด็กชายศุภโชค  บัวคลี่
 
1. นางกรกมล  เหมทานนท์
2. นายนิคม  มานะดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสุข
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงภคนันท์  เจริญใจ
4. เด็กหญิงวริศรา  ทองโคตร
5. เด็กหญิงศันสนีย์  สุขจอย
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางวิญญู  คมคาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  บัวทอง
2. เด็กหญิงปิยพัฒน์  วรรณชัย
3. เด็กหญิงอนุธิณี  แก้วศรีงาม
4. เด็กหญิงอนุธิดา  หนูทอง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เครือแก้ว
 
1. นางสมลักษณ์  มีใจเย็น
2. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินประไพ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  งามขำ
3. เด็กชายวราพงษ์  ยิ้มเป็นสุข
4. เด็กหญิงศิริพร  สายอาทิตย์
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จันทรังษี
 
1. นายธงชัย  คล้ายเผือก
2. นางสำเนียง  แก้วก้อนน้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงนรกมล  ขันจอก
2. เด็กชายนวพล  บุญประสบ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองคำมาก
4. เด็กหญิงสิรามล  บุญประจวบ
5. เด็กหญิงอรพิณ  สาลีผล
 
1. นางบังบด  คล้ายเผือก
2. นางสำเนียง  แก้วก้อนน้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เหมือนทิพย์
3. เด็กชายจักรชัย  กมลเพ็ชร
4. เด็กหญิงชไมพร  เบ็ญจขันธ์
5. นางสาวธิดา  มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงนนท์ฐิชา  เทียงเฮียง
7. นางสาวปนัดดา  สิทธิ
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  จวงจันทึก
9. เด็กชายภูวดล  นัยชิต
10. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เอี่ยมแท้
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  มานะชีพ
12. เด็กหญิงสีสุดา  คล้ายวงษ์
13. เด็กหญิงสุธิดา  สุทนต์
14. เด็กชายสุริยันต์  ชะเอม
15. นางสาวอาทิตยา  ประดับสิน
16. นายเรืองศักดิ์  มั่งคั่ง
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
2. นางบุบผา  เขียวอุไร
3. นางวราภรณ์  แม้นศรี
4. นางสำเนา  เพ็ชรรักษ์
5. นายเติมศักดิ์  วงศ์นพหิรัญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.6 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชมน  ชมกุหลาบ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  หุ่นแสวง
3. เด็กหญิงจณิสตา  เกิดแย้ม
4. เด็กหญิงชณัชชา  กองกาย
5. เด็กชายชนกนันทน์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
7. เด็กหญิงบุษกร  ดวงพรมทอง
8. เด็กหญิงปีย์วรา  เปรมอมรกิจ
9. เด็กชายปุณวิทย์  แม้นทอง
10. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีกุล
11. เด็กชายรติภูมิ  คำอ้น
12. เด็กชายรักษ์กุล  เอี่ยมสำอางค์
13. เด็กหญิงวรินทรา  ผลทรัพย์
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอสูงเนิน
15. เด็กหญิงเปรมมิกา  ด่านสวัสดิ์
 
1. นางสาวจตุรพร  จิตฤทัยกาญจน์
2. นายนิติพงษ์  ตระกูลศรี
3. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
4. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
5. นายสมหมาย  เก่งการ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายกฤษฎา  วิหกเหิน
2. เด็กชายจิราวุฒิ  สุทธิพงษ์
3. เด็กชายจีระพันธ์  เหมดี
4. เด็กชายชานนท์  ดวงประทีป
5. เด็กชายฐิติกร  ผดุงญาติ
6. เด็กชายนนฑกร  โพนทอง
7. เด็กชายประกร  ศิริทัน
8. เด็กชายพงศกร   มีสกุล
9. เด็กชายพงศกร  สังข์เทียม
10. เด็กชายพิชญา  ขำเขียว
11. เด็กชายพิพัฒน์  มีสกุล
12. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สินธุสุวรรณ์
13. เด็กชายวรชิต  มีจันทร์มาก
14. เด็กชายวันชนะ  ลาวัลย์
15. เด็กชายศิรวุฒิ  วงศ์ยะลา
16. เด็กชายศุภกร  มั่นคงดี
17. เด็กชายอนุชา  วงศ์ยะลา
18. เด็กชายอานนท์  บุญมี
19. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศรีประสงค์
20. เด็กชายเจษฎา  บัวทรัพย์
 
1. นายกฤษณะ  ทัพบำรุง
2. นายธรรมนูญ  บุญจันทร์
3. นางนิตยา  กาจกลางดอน
4. นางลักษณ์กมล  วงษ์เบญจวรณ์
5. นางสาวสุรินทร์   ผดุงญาติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศลิษา  จันทร์พัฒนพิชัย
 
1. นายทศวรรษ  ขวัญอยู่
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายวรภัทร  พันธุ์ดี
 
1. นางมาลี  พลมาลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง 22 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่หาญ
 
1. นางสาวทิพอาภา  ฉิมสุวรรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.46 ทอง 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) 1. เด็กชายชยพล  ทวีมูล
2. เด็กหญิงเจนนภา  เจริญธรรม
 
1. นายพนัศ   แจ่มใส
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง 26 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กชายชณสิฏ   โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงสวรส  ลิ้มสกุล
 
1. นางชนาลักษณ์  โคงาม
2. นางอารี  แตงอ่อน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.46 ทอง 14 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายธีระพล   เขียวชะคราม
2. เด็กหญิงสุผกามาศ  บัวเหม
 
1. นางขวัญยืน  กำจร
2. นายอิศรา  โรจนบวร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ธัญญะเจริญ
2. เด็กหญิงนันธิชา   กล่อมมะโน
3. เด็กหญิงประภัสสร   สืบคล้าย
4. เด็กหญิงพัฒนรี   เล้าประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ธำรงสมบัติ
6. เด็กหญิงสุจินตนา   อุปถัมภ์
7. เด็กหญิงสุชาดา   ปานประไพ
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ศรีสระน้อย
9. เด็กหญิงหทัยภัทร   ชุนหคาม
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์   อินมณี
 
1. นางจันทร์แจ่ม  ศรีมงคล
2. นางวัฒนา  รักษาเขตต์
3. นางสุนิดา  พรายรักษา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75.2 เงิน 44 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูอินทร์
2. เด็กหญิงฐิติภา  เฉลิมพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูอินทร์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นเอี่ยม
5. เด็กหญิงปฏฺิญญา  หวังแจ่ม
6. เด็กชายพงศกร  จิ๋วเดช
7. เด็กหญิงรัชดา  แก้วเทศ
8. เด็กหญิงฤทัย  หล่อสุวรรณ
9. เด็กหญิงศิริพร  มูลแก้ว
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงสิริพร  สังข์ทอง
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มจันทร์
13. เด็กหญิงอรทัย  ชัยดิษฐ์
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  หอมสุคนธ์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒิอ่อน
 
1. นางจันทิมา  ชูใจ
2. นางสาวราตรี  ช่วยนุกูล
3. นายวัฒนา  สังข์ชุม
4. นางสาวศิริจรรยา  ทันศรี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.7 เงิน 13 โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหมือนนรุธ
3. เด็กหญิงจินตนา  พุ่มชะโก
4. เด็กหญิงดวงพร  พูลทองคำ
5. เด็กหญิงนุชธิดา  บัวสอาด
6. เด็กหญิงนุสรา  หล่อเหลี่ยม
7. เด็กหญิงบุษบา  นาคโพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงบุษยา  บรรทัดจันทร์
9. เด็กหญิงพรพรรณ  สมสกุล
10. เด็กหญิงพิไลพร  น้ำดอกไม้
11. เด็กหญิงศิริกมล  อินทรานุรักษ์
12. เด็กหญิงศิริวัฒนา  แก้วมีศรี
13. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวสอาด
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญต่อ
15. เด็กชายไกรสร  บุญแตง
 
1. นางจินตนา  มีใจเย็น
2. นายธีร์ธวัช  โพธิ์เจริญ
3. นายวันชัย  สมบุญ
4. นางสมาพร  เหวขุนทด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ก้อนนาค
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ทองสะอาด
3. เด็กหญิงภาพร  ยอดเยี่ยม
 
1. นายชาติชาย  เกิดธรรม
2. นางอัมพร  บำเพ็ญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63.9 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เหมือนนรุธ
2. เด็กหญิงโสภา  นิรมลดิลก
3. เด็กหญิงโสภี  นิรมลดิลก
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ภู่ระหงษ์
2. นายอัครพัชร์  เขียวระยับ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) 1. เด็กชายมหัณณพ  ปานศรี
2. เด็กชายสมรักษ์  บุญยงค์
 
1. นายชัยชาญ  พงษ์พัฒน์
2. นายพนัศ   แจ่มใส
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงชนัฐฎา  สวนเมือง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พิศรูป
 
1. นายมนู  สุโธ
2. นายสุนทร  นิ่มมะณี
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัชชา  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงปริญญาพร  ขวัญจิตร
3. เด็กหญิงพิรดา  สกุลเดช
 
1. นางจันทนา  กันอุปัทว์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1. เด็กชายกุ๊  ทรงติสายโชค
2. เด็กชายวรนาถ  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ย้าง
 
1. นางกาญจนา  แสงทอง
2. นางวงเดือน  คู่เมือง
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดยางมณี (อ.วิเศษชัยชาญ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทะนานทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  อินศวร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เกตุนาค
 
1. นายธนวัฒน์  เขียวหวาน
2. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภคพร  บุญเนตร
 
1. นางนิตยา  จันทร
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 1. นางสาวศศิมา  ปั้นดำ
 
1. นางวรรณา  รุ่งแสง
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ช่วยชู
 
1. นางสาวกานต์สินี  ปิ่นดี
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงศศิธร  ไข่สอน
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปิ่นทอง
 
1. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางวิชดา  คงคา
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนินาถ  วิลาศรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กรพันธ์
 
1. นางรัชนี  บรรลือสินธุ์
2. นายเทพพร  แสงประพาฬ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงนนทิยา  พึ่งเป้า
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ธารีรักษ์
 
1. นางสาวกานต์สินี  ปิ่นดี
2. นายสุรเดช  มีทรัพย์
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงบุศรา  บุญปลีก
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  มีบุญ
2. เด็กหญิงคุนิตา  มีบุญ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์   เรืองอารีย์กุล
 
1. นางสาวจันทกานต์  จันทร์อ่อน
2. นางลักษณ์กมล  วงษ์เบญจวรณ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กหญิงจิดาภา   แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   แซ่กง
3. เด็กหญิงสุพิชญา   วรสรณ์สกุล
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
2. นางสาวบงกช  สำราญ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กชายจีวะ  โตงาม
2. เด็กชายธันวา  วงษ์วรรณดี
3. นายรุ่งอรุณ  ไพศาล
 
1. นางเกศินี  สมบุญ
2. นายเสถียร  พึ่งกัน
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงทอฝัน  นิลประวิทย์
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยดี
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กหญิงชรินธร  เย็นทรวง
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ภักดี
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดสามประชุม 1. นางสาวสุชาวดี  ใหม่พรหมมา
 
1. นายประจวบ  บริบูรณ์
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ศรีสระน้อย
 
1. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
 
83 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงปัทมา  มีบุญ
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
85 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายนัฐชนน  เมืองวัฒนะ
 
1. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
 
86 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ผูกพันธุ์
 
1. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กหญิงธนพร  แววเพชร
 
1. นายคนึง  ราชรองเมือง
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. นางสาวอาทิตยา  ประดับสิน
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ศรีสระน้อย
 
1. นางสำเริง  จิตชื่น
 
90 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะลี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
4. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาสุ
6. เด็กหญิงพักตร์สิริ  โสภณ
7. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
8. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
9. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร   ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
91 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะลี
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ปานนาค
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
4. เด็กชายณัฐพล  อินทะสิทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
6. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
7. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
8. เด็กชายบุญรุ่ง  ปานโต
9. เด็กชายปรินทร  ทรัพย์เจริญ
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาสุ
11. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
12. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
13. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
14. เด็กหญิงสุพิชญา  ทรัพย์เจริญ
15. เด็กชายอรรถพล  แก้วแวว
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร  ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทองคำ
4. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
5. เด็กชายนันธพัทธ์   กลั่นศิริ
6. เด็กชายมนตรี  รุ่งแจ้ง
7. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
9. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นางวนิดา  กองกูล
2. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. นายกรกฎ  เกตุบรรจง
2. เด็กหญิงกัลยกร  งอบโคกกรวด
3. เด็กหญิงทอฝัน  นิลประวิทย์
4. เด็กชายนัฐวุธ  ขุนกลางทัพ
5. เด็กหญิงปานตะวัน  ถนอมวงษ์
6. เด็กชายพงศ์ศิริ  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยดี
8. เด็กชายภาคิน  น้อยดี
9. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันคีรี
10. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนเงิน
11. เด็กหญิงสุพรรษา  เสือพันธ์
12. เด็กหญิงอารยา  ฉิมสกุล
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
2. นายวิรัช  สอ้าง
 
94 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขำประภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
3. เด็กชายทวีสิน  บุญต่อ
4. เด็กชายทิเบต  ไทยพยัคฆ์
5. เด็กหญิงนิรชา  โสตรโยม
6. เด็กหญิงปรารถนา  เพียโคตร
7. เด็กชายปรเมศร์  ชูวงษ์
8. เด็กหญิงพรกนก  บุญทัน
9. เด็กหญิงพรณภา  มีเพ็ชร
10. เด็กหญิงพัชรา  สารชัย
11. เด็กชายภาคีนัย  โพนที
12. เด็กชายภูผา  เสนาะจิต
13. เด็กหญิงรัตนาวลี  เรืองฤทธิ์
14. เด็กหญิงวรวรรณ  วันมา
15. เด็กหญิงวิชิตรา  ปรางค์ทอง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองคำสุข
17. เด็กชายอนันต์  ทองใบ
18. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเอี่ยม
19. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โกศลวัฒนาธนากร
20. เด็กชายเชาวลิต  สายสิน
21. เด็กชายโชคชัย  ชาติธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
2. นางประนอม  วงษ์บุญ
3. นางสาวมาลี  ชอบทำเด่น
4. นางรัชนี  บุญอำไพ
5. นางอุดมพร  สอนมาก
6. นางเบญจมาศ  บำรุงรักษ์
 
95 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อบุญ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ย้อยดวงชัย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ์  หมั่นจิต
4. เด็กหญิงชลธิชา  โพนที
5. เด็กหญิงฐิติมา  ปั้นประสงค์
6. เด็กชายทวีสิน  บุญต่อ
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  รอตตระกูล
8. เด็กชายธวัชชัย  ศรีวัฒนา
9. เด็กชายปรเมศร์  ชูวงษ์
10. เด็กชายพงศกร  เกิดภาคี
11. เด็กชายภูผา  เสนาะจิต
12. เด็กชายมนัส  ใจรื่น
13. เด็กชายวชิรวิช  บุญแย้ม
14. เด็กหญิงศศินา  มั่นคง
15. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์สุวรรณ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยปัดฐา
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมสุทธิ์
18. เด็กชายอนัน  ทองใบ
19. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โกศลวัฒนาธนากร
20. เด็กหญิงอารียา  วิเศษโวหาร
21. เด็กชายโชคชัย  ชาติธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
2. นางรัชนี  บุญอำไพ
3. นายวันชัย  สมบุญ
4. นายวิศิษฐ์  เจริญสันต์
5. นางสมถวิล  มั่นดี
6. นางอารี  แสงโสภณ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายนพดล   เอี้ยงสูงเนิน
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนวัดบ้านแก 1. นายจักรินทร์  ยิ้มกริ่ม
 
1. นางปนัฑดา  บุญสอน
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 35 โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู
 
1. นายประดิษฐ์  บัวสกุล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.3 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายศุภกร  มั่นคงดี
 
1. นางสาวสุรินทร์  ผดุงญาติ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงศศิพร   ผดุงชัย
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงสสิธร  ทวีสุข
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายสุวิชานนท์  ชุนชำนิ
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐพร   อ่อนนิ่ม
 
1. นางสดศรี  หงุ่ยเจริญ
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 34 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีโปฎก
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวริศรา  ไหวศรี
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวริศรา   ไหวศรี
 
1. นางสดศรี  หงุ่ยเจริญ
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุนันท์  นกน้อย
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ม่วงเจริญสุข
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  เถื่อนรอด
3. เด็กชายกษิดิศ  เกียรติกุล
4. เด็กหญิงกัญณิกา  ขันธิกุล
5. เด็กหญิงขวัญชนก  เกตุสิทธิ์
6. เด็กชายจิตติศักดิ์  อินทะศร
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองแมน
8. เด็กหญิงชุติมา  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
10. เด็กหญิงดาญาเรศ  งามจริง
11. เด็กชายธนธรณ์  แก้วทับทิม
12. เด็กชายธนวินท์  รุ่งเรืองศรี
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงศรี
14. เด็กหญิงนนทิยา  ห่วงศรี
15. เด็กหญิงนริศรา  บุญประสงค์
16. เด็กหญิงนริศรา  สมโสก
17. เด็กหญิงนริศรา  ด้วงธิ
18. เด็กหญิงนิรชา  ผดุงวรรณ
19. เด็กหญิงนิรญา  ตันนิวัฒน์
20. เด็กหญิงนุชศรา  นิพมะบุตร
21. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงหฬ
22. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คงปรีชา
23. เด็กหญิงปัญญาพร  พึ่งดี
24. เด็กชายพงศ์พันธุ์  อยู่แสงดี
25. เด็กชายพิพัฒน์พล  ทองคำมาก
26. เด็กหญิงภัทราพร  เงางาม
27. เด็กหญิงมลฤดี  ระหัส
28. เด็กหญิงวารุณี  ทองระย้า
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองสำราญ
30. เด็กชายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ธำรงสมบัติ
32. เด็กหญิงสุชาดา  ปานประไพ
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองโชติ
34. เด็กหญิงสุภาวิตา  เรืองชมภู
35. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีษะน้อย
36. เด็กหญิงหยกวาริน  อินทร์ศิริ
37. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิงห์ทอง
38. เด็กหญิงอัคริมา  อัครนิวาส
39. เด็กหญิงอาทิติพร  คุ้มเรือง
40. เด็กหญิงโสภิตา  พ่วงนิ่ม
 
1. นางสาวทัศนีย์  กรัณฑรัตน์
2. นางนริศรา  ไกรเดช
3. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
4. นายประคอง  สามารถ
5. นางผุสดี  แบนจาด
6. นางสาวรวิพันธุ์  ประยงค์แย้ม
7. นางสำราญ  พลอยแสง
8. นางสำเริง  จิตชื่น
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน 43 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงจตุพร  บุญทวี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลอยสมบูญ
3. เด็กหญิงณัฏฐา  มาแก้ว
4. เด็กชายณัฐพล  บุญชู
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมืองเกษม
6. เด็กชายพนัญชัย  แหวนทอง
7. เด็กหญิงพรรณปพร  รักอ่อน
8. เด็กชายภาคภูมิ  บำรุงผล
9. เด็กชายสราวุธ   จันทฤทธิ์
10. เด็กหญิงอัญชนา  รอดทรัพย์
 
1. นางนกแก้ว  แก้วอนันต์
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 31 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. นางสาวกิติยา  นวลสำลี
2. เด็กชายจรูญศักดิ์  คำสอน
3. นางสาวธิดา  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงวรรณประภา  ละม้ายชื่น
5. เด็กชายวิษณุ  ทองหล่อ
6. เด็กหญิงศศินันท์  จันทร์สีทอง
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ดำรงศาสตร์
8. เด็กชายอธิวัฒน์  กลัดแก้ว
9. นายเรืองศักดิ์  มั่งคั่ง
10. เด็กหญิงแสงทอง  วิมูลชาติ
 
1. นางสาวกนกพร  มิกา
2. นางสำเนา  เพ็ชรรักษ์
3. นางสาวอรวรรณ  ทับทิมเขียว
 
112 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 71.8 เงิน 27 โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามสอาด
2. เด็กหญิงนันทนีย์  เทพารักษ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  นพเกียรติ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองนิล
5. เด็กหญิงรุ้งพราย  อิ่มใจจิตร์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสิทธิ์
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพวารี
2. นายชัยณรงค์  วรเกียรติตระกูล
3. นางนันทิยา  นาคพนม
4. นายอนุกูล  น่วมศรีนวล
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 45 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 1. เด็กหญิงจุรารัตน์  ทองมี
2. เด็กหญิงชุติปภา  โพธิ์เหลือง
3. เด็กหญิงปภัสสร  อินภู่
4. เด็กหญิงวรรณพร  รองทอง
5. เด็กหญิงเสาวภา  พิณโต
 
1. นางสาวประภาพร  เรืองผึ้ง
2. นางวัฒนา   โพธิกุล
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงจิระดา  บุญชุบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชะนะพันธ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
4. เด็กหญิงศิวพร  เรืองฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองทอง
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นางสาวดารารัตน์  แจ่มผล
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 34 โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พิชัยชาญเลิศ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐเจริญอาชา
3. เด็กหญิงนิภาพร  พัฒผล
4. เด็กหญิงพรชิตา  สายจันดี
5. เด็กหญิงรุ่งรุจี  อิ่มใจจิตร์
6. เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณขำ
7. เด็กหญิงอัญชลี  สรภู
8. เด็กหญิงอารีญา  หร่ายรัตน์
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพวารี
2. นายชัยณรงค์  วรเกียรติตระกูล
3. นางนันทิยา  นาคพนม
4. นายภาณุพงศ์  ธูปประสม
5. นายอนุกูล  น่วมศรีนวล
 
116 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อทะขันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อทะขันธ์
3. เด็กชายวิศรุต  แสนสำราญ
4. เด็กชายสมรักษ์  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายเจตรินทร์  อาษา
 
1. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
117 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กชายธีระพงศ์  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจธรรม
 
1. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงพัฒนรัตน์    พันธ์ไม้
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปา
3. เด็กหญิงสุพัตชา  เหี้ยมภู
 
1. นางธัญลักษณ์  บุญประสิทธิ์
2. นางนวลจันทร์  กุลมา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายจิรายุทธ  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์พวง
3. เด็กชายสุดธิราช  มาบพันนา
 
1. นางบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นายพรชัย  บุญรื่น
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
2. เด็กหญิงศิวพร  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 35 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กหญิงนารี   แซ่กง
2. เด็กหญิงนิตยา    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพรศดา    แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงศุภานันท์   แซ่ยั้ง
5. เด็กหญิงเมษา    แซ่กง
6. เด็กหญิงเย้ง   แซ่ลี
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
2. นางสุพัตรา  ทองคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงดวงดาว  บุตรโสภา
2. เด็กหญิงดาว  สังเกตกิจ
3. เด็กหญิงทักษพร  ยอดเสาดี
4. เด็กหญิงมนัสชนก  จันทร์พรม
5. เด็กหญิงอรนีย์  รักษาภาค
6. เด็กหญิงเพชรัตน์   ควรรับส่วน
 
1. นางทองชุบ  อำพันเรือง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อรุณแสง
2. เด็กหญิงนิรมล  อ่อนสัมกริต
3. เด็กหญิงวรดา  เชื้อพุก
 
1. นางสาวมณี  ชูไว้
2. นางสาวสิริลักษณ์  กองโส
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงวัชรีวัลย์  ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงวาสนา  ยิ่งยวด
3. เด็กหญิงอฐิติมา  เล้าสุริพงศ์
 
1. นางมาลี  แววเพ็ชร
2. นางลาวัณย์  ทองขาว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนกระทุ่มราย 1. เด็กชายชินพัฒน์  เฉลยจันทร์
2. เด็กชายพศวัต  ขำวงษ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ศัพทเสวี
 
1. นางฉัตราภรณ์  ขำวงษ์
2. นายสมศักดิ์  วงษ์เลิศ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดชื่น
2. เด็กหญิงกานดา   สันติวงษ์
3. เด็กหญิงจันจิรา   ช่อจำปี
 
1. นายสมพร  ชมมณฑา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ประดิษฐ์อัสดร
2. เด็กหญิงสุปรียา  สิทธิพงษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  เดชวิลัย
 
1. นางฉวีวรรณ  นันทารัมภ์
2. นางศิริรัชต์  ทนงศักดิ์วิเศษ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญครอบ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ขัตติยะ
3. เด็กชายอภิชาติ  แจ่มปัญญา
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สอาดศรี
2. เด็กหญิงอัญชุอร  อ่อนดี
3. เด็กหญิงอารีย์วรรณ์  อ่อนดี
 
1. นางวิภา  แก้วภักดี
2. นางเรวดี  เขียวชะอุ่ม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายประกาสิต  วรรณยศ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กิงไทรย์
3. เด็กชายอนุชา  ขันทอง
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายชาคริต  พูนประพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิม
3. เด็กหญิงอาทิยา  ศรีม่วง
 
1. นางปรานี  แจ่มฟ้า
2. นายภราดร  นันทารัมภ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงปวีณา  คงปรีดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงวรรณวิษาห์  เจริญสุข
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  แฝกหอม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางธัชพรรณภัส  พุ่มสุวรรณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายปุลวัตร  เปาอินทร์
2. เด็กชายพัทธพล  ฤทธิไชยกูล
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
2. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายณพวุฒิ  ผดุงชัย
2. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรสันทัด
 
1. นายพงษ์ระวี  นามศรีอุ่น
2. นายยุทธศิลป์  แย้มเจริญ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายมงคล  แจ้งโสภา
2. เด็กชายศิวะ  พึ่งเพียร
 
1. นายพงษ์ระวี  นามศรีอุ่น
2. นายยุทธศิลป์  แย้มเจริญ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปาณัสม์   ไรวงษ์
2. เด็กชายศุภกฤต   เผือกประพันธุ์
 
1. นางพิศนา   สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร   ลือสมุทร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปารเมศ  คงอ่อน
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายจิรายุ   ประสารทรัพย์
2. เด็กชายสุริยะ   เจริญ
 
1. นายปรมะ  วิชชุชนินทร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดอบทม 1. นายวัชรพงศ์  ประภากร
2. เด็กชายอธิศร  นุชเสียงเพราะ
 
1. นางประยงค์  ม่วงชุม
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 1. เด็กชายกาญจนภัท   เชิดแสง
2. เด็กชายพัศพงศ์   ประยงค์แย้ม
 
1. นายปรมะ  วิชชุชนินทร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จันทบัติ
2. เด็กชายภาสวัฒน์  อัตตะสาระ
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แป้นสุวรรณ
2. เด็กหญิงวาสนา  ไม้แก่น
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค
2. นายอธิพัชร์  ล้อประดิษฐ์กุล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภานุพงศ์  หน่อท้าว
2. เด็กชายภูชิสส์  ใจผ่อง
3. เด็กชายวีรภัทร  ศรีประดิษฐ์พงศ์
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภูริณัฐ  จาฏามระ
2. เด็กชายศุภกร  วัฒนวงศ์
3. เด็กชายแทนไทย  ใจดี
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงไอลดา   ไตรสินธิ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เหลืองเกื้อกูลชัย
 
1. นางอัญชลี   เขียวสอาด
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.29 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ปิ่นประดับ
 
1. นางบุบผา  อินทรปัญญา
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนฤบดินทร์   ตราประยูร
 
1. นางสุพัฒตรา   วันดี
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนกฤต  พ่วงอำไพ
 
1. นางสุพัฒตรา  วันดี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณศิริ
 
1. นางปิ่นอนงค์  ช้างพันธ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรชะเดช
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิตตพัฒน์   สังวรวงษ์พนา
 
1. นางปิ่นอนงค์   ช้างพันธ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข
 
1. นางสาวจุลัยลักษณ์  ละราคี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 18 โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กชายณัชพล    ช่างปั้น
2. เด็กชายธนาธิป    เฉลียวเลิศ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   บุญเพ็ง
4. เด็กชายภาคิน   สุขสมกิจ
5. เด็กชายวรเชษฐ    วาสนกมล
6. เด็กชายอัสนี  แย้มเอื้อน
 
1. นายชัยพร  สมจิตต์
2. นายมนตรี  พยุงพันธ์
3. นายวิทยา   รัตนธารากร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิตรเทพ  จันทร์ไทย
2. เด็กชายจิรภัทร  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายชิตพล  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  เฉลยคาม
5. เด็กชายวรชน  กองประดิษฐ
6. เด็กชายศักดินนท์  อินทร์สุวรรณ์
7. เด็กชายสรรค์พงศ์  คำหอม
8. เด็กชายสุขพัฑฒน์  ภู่สุวรรณ
 
1. นายทศวรรษ  ขวัญอยู่
2. นายปราโมทย์  พึ่งทรัพย์
3. นายอรรถพร  นุ่มประไพ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายคมกริช  พูลพร
2. เด็กชายฑิฆัมพร  แซ่เที้ย
3. เด็กชายรวิสุต  สอดส่อง
4. เด็กชายวันชนะ  นาวาทอง
5. เด็กชายศราวุฒิ  ปานมี
6. เด็กชายศุภโชค   ตุลาทอง
7. เด็กชายอนุชา  สภาพพร
8. เด็กชายอานนท์  เทียมกำนัน
 
1. นายพิชัย  พุ่มมาลี
2. นายสุนทร  ดีวิญญา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กชายตะวัน  ชิตินทร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  แจ่มเมือง
3. เด็กชายนพพร   โฉมเรือง
4. เด็กหญิงปณิตา  โคจรนา
5. เด็กหญิงปัญจพร  ชื่นแสงเนตร
6. เด็กหญิงพรทิพย์  เพ็ชรงาม
7. เด็กหญิงมณฑิรา  อิ่มเกตุ
8. เด็กหญิงรัตนวดี   พันธุ์โต
9. เด็กหญิงอนุสรา  อ่ำแสง
10. เด็กหญิงอารียา  ภูกันแก้ว
 
1. นางสาวชนัญชิดา  แก้วเกิด
2. นายประมาณ   ภูลบศรี
3. นายเชษฐพันธ์  ฟองสวัสดิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชัยวัตร  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อรรถธรรมสุนทร
3. เด็กหญิงธีมาพร  เย็นมนัส
4. เด็กหญิงนวพร  ธูปแก้ว
5. เด็กหญิงพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
6. เด็กชายพลภัทร  แจ่มสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิรดา  ทองเสริม
8. เด็กหญิงศิริพร  หมากสุข
9. เด็กหญิงสุพรรัตน์  กิตติวิริยะ
10. เด็กหญิงสุวรรณี  ชูเชิด
 
1. นายทศวรรษ  ขวัญอยู่
2. นายอรรถพร  นุ่มประไพ
3. นางเสริมบุญ  รสโอชา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ป้อมลอย
2. เด็กหญิงณัฐชา   โพธิ์ศรีนาค
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   คงรอต
4. เด็กชายธนาวุฒิ   บุญผ่อง
5. เด็กหญิงธนิดา   สังวุฒิโต
6. เด็กหญิงปิยภรณ์   ทรัพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงมนัสวี   ธีรเลิศกมลธร
8. เด็กชายวรชิต   แก้วเกิด
9. เด็กชายสาลักษณ์   โพธิ์ศรีนาค
10. เด็กชายสุทธิพงษ์   คำเถื่อน
11. เด็กชายอมติยะ   สีลาดเลา
12. เด็กชายอรรถพล   แสงตะวัน
 
1. นางภูริกา  คุ้มเกรง
2. นางสำเนา  คำเขื่อน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุบผาชาติ
4. นายแสวง  เมืองคำ
5. นางไพรัช   คชวงษ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายกิตติ  คงชั้น
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุราณเดช
3. เด็กหญิงนภัสสร  มาลัยวงศ์
4. เด็กหญิงนรกมล  ขันจอก
5. เด็กชายนวพล  บุญประสพ
6. เด็กหญิงนิจจารีย์  คล้ายพินิจ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองแถม
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ดีมั่น
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองคำมาก
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  จำเมือง
11. เด็กหญิงสิรามล  บุญประจวบ
12. เด็กหญิงสุวัจนี  มาลาวงษ์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  บรรจง
2. นางสาวสาริกา  ดอกบัว
3. นางสารี่  คงอ่อน
4. นางสำเนียง  แก้วก้อนน้อย
5. นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  นะราวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยพรม
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงพนิตพร  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สินธุสุวรรณ์
6. เด็กหญิงมอ  แซ่จือ
7. เด็กหญิงรสิตา  ศรีพันธ์
8. เด็กหญิงวริศรา  สว่างโลก
9. เด็กหญิงศิริพร  บ่าหลา
10. เด็กหญิงอาภรณ์  แซ่ลี
11. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศรีประสงค์
12. เด็กหญิงเจอะ  แซ่ว่าง
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กงวิวัฒน์ไพศาล
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  โกษา
3. เด็กหญิงวรัชยา  พรเจริญ
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
2. นางอุษา  เห็นชื่อ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กหญิงณิชานาฎ  เกตุอู่ทอง
2. เด็กชายสุพิชัย  สว่างเดือน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ธนะทวี
 
1. นางจันทร์จิรา  เทียนมาศ
2. นางราศี  แสงจักร์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กชายนพนัย  ประกอบเสียง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสุข
 
1. นางจรัสศรี  ช่วงฉ่ำ
2. นางชอ้อน  แก้ววิมล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนาวี  อุดมสรณ์
2. เด็กหญิงอรวี  ใคร่ครวญ
 
1. นางนฤมล  ผ่องสวัสดิ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายกัณตภณ  นิ่มนาค
2. เด็กชายบวรพจน์  รักษาสัตย์
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
2. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  มีศิริ
2. เด็กชายภูษิต  ผดุงญาติ
 
1. นางมานิตา  สังข์ชุม
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.6 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงวลัยพร  นามวัย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หินเพ็ชร์
 
1. นางปราณี  นรดี
2. นางพชร  บุษยะกนิษฐ์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  โชติมูล
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
 
1. นางบุญตา  แย้มจำนัน
2. นางมานิตา  สังข์ชุม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดอบทม 1. นางสาวมณีรัตน์  สุขคล้าย
 
1. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 52.27 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงธนพร  เชื้อเล็ก
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.5 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายรุ่งเรือง  จำพรต
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งแสง
 
1. นางสาวผการัตน์  คล้อยสุวรรณ์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศตายุ  หอมขจร
 
1. นางสาวผการัตน์  คล้อยสุวรรณ์
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายทิวัตถ์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กชายธีระศัก  ปานชอุ่ม
 
1. นางอำนวย  ชูช่าง
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายอิสรากรณ์  บุญติ๊บ
 
1. นางอารมณ์  มงคล
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งแสง
2. เด็กชายวรเมธ   เอี่ยมแสงตะวัน
 
1. นางสาวนุจรินทร์  คุ้มวงษ์
2. นางสาวผการัตน์  คล้อยสุวรรณ์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุรัตน์
2. เด็กหญิงอรณา  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสาววริศรา  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
 
1. นางสาวมุจรินทร์  คำดีรักษ์
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางรัตนา  นาคสุข
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางรัตนา  นาคสุข
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนที  จวนรุ่ง
2. เด็กชายสราวุท  พงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ฉ่ำสกุล
 
1. นางพิมประภา  พันธ์พิพัฒน์
2. นางสาววริศรา  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 23 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธนภัทร  มีคงเดิม
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
2. เด็กชายสุชาครีย์  หงษ์สงวนศรี
 
1. นางลดารัตน์  บุญสา
2. นางสายน้ำผึ้ง  มงคลธง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กุลฑลทอง
 
1. นายบัณฑิต  สุขวารี
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายนัฐวุธร์  นาคประวิต
2. เด็กชายอภิชัย  นิทรัพย์
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางอรสา  จันทนา
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ทัพไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เด็ดใด
2. เด็กชายประภัตร์  เรียมจินดา
3. เด็กชายวิทวัส  กุลอำพล
 
1. นางสมพิศ  ยะสุตา
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ทัพไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายอานนท์  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวทิพอาภา  ฉิมสุวรรณ์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาววิภาวดี  ศุขะพันธุ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายพลน์ศกรณ์  ศรแก้ว
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์  ระเบียบดี
 
1. นางวิชุดา  ผลพัตร
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกตุ  น้ำทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูวงษ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  คำมูล
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.3 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายอติเทพ  วังทอง
 
1. นายธรรมนูญ  บุญจันทร์
 
205 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงพราวพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์
 
1. นางศรีนวล  ศรีอ่ำ
 
206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
2. เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่งศรี
 
1. นางสาวพิชญ์สินี   กันพันธ์
2. นางเพลินพิศ  ดีชัย
 
207 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
 
1. นางสาววารุณี  พุฒิโชติ
2. นางสุจิตรา  วงศ์วิเศษ