สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.8 เงิน 23 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ภุชชงค์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  กิจภาระ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพงศ์พิชา  คารวะวิวัฒน์กุล
 
1. นางสมศรี  ศรีไพบูลย์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกิตติมา  พรมศรี
 
1. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.2 เงิน 37 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงมาริสา  คืนดี
 
1. นายสุรเกียรติ  ไชยนุวัติ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 37 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงรุจีพร  เต่าทอง
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงลัดดา  ประเสริฐโสภณ
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงมัศยา  งามพร้อม
 
1. นางสาวศิรินภา  บับใหม่
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 28 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงวาริศา  นิยมศิลป์
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เข็มทอง
 
1. นางสาวลัตติกา  ชัยคาม
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บุญเหลือ
 
1. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวประแดง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีภักดิ์
 
1. นางระเบียบ  หัสคุณ
2. นางสาวสุดาวัลย์  กิตติธาดา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงทิตยา  กันภัย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นัยนิตย์
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กชายไกรสิทธิ์  คุณรุณ
 
1. นางสุชฎา  กรรณิกากลาง
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เอมโอน
 
1. นางมยุรี  นาทสีทา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงจีรนัท  ชำนาญย้อม
2. เด็กหญิงชนิตา  ทุริดไทสง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สมัครพันธ์
 
1. นายนายแดนชัย   คุ้มวงศ์
2. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายครรชิต  ภูนะ
2. นายชยารพ  โตคีรี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัศมี
 
1. นายดนัย  ชาติศรี
2. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธีรชัย  อุปแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  หัตถศีล
 
1. นายธาราดล  กัณหา
2. นางไพรวัลย์  วัฒนชีพ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นรเนตร
2. เด็กชายเจตนา  แสงกุล
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  อุ่นเรือน
2. นายประภาส  นาคประวัติ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายชัยภัทร  ผลพฤกษา
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  พาทีเที่ยง
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นาคสุทธิ์
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายเสกสรร  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงปภาดา  ด้วงยา
2. เด็กชายพรหมมินทร์  อังศุสิงห์
3. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โค้ว
 
1. นางมะลิวัลย์  เกลียดความชั่ว
2. นางแช่มชื่น  บุณยชาต
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายธีรพันธ์  ทองภักดี
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พันธ์วิเศษ
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  ศรีใย
 
1. นางมะลิวัลย์  เกลียดความชั่ว
2. นางแช่มชื่น  บุณยชาต
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตน์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจินตพร  ทองเจียน
3. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาวจันทรา  บุญอภัย
2. นายวันชัย  ลานทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กหญิงประวีณา   กล้าหาญ
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา   สุขสากล
3. เด็กหญิงอินทิรา   สุริเตอร์
 
1. นางสาววันทนี    น้อยถนอม
2. นางสาวสุภาณี   รอดเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สุรศัพย์
2. เด็กหญิงสัจจพร   จันทสิงห์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ศรีวิรัญ
 
1. นางพิจิตรา    วงค์พิทักษ์
2. นายสามารถ   วัฒฐานะ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงจันทู  วา
2. เด็กหญิงชารินัน  ขันธรักษ์
3. เด็กหญิงอภิรดา  อ่อนโนน
 
1. นางสุภาพร  เชิงรบ
2. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยยุ่น
2. เด็กหญิงธนพิชญ์  คามบุตร
3. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณรังรอง
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางอารี  มาลาทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงนาถฤดี  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วดี
3. นางสาวอุมาพร  ภูมิขุนทด
 
1. นางสาวจิรัชยา  ป้อมมาก
2. นางสาวพรรักษ์  ณรงค์ฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายปฏิภาณ  เสนาสี
2. เด็กชายสมหวัง  พันธ์นวล
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
2. นายเพ็ชร์  หนองตะไกร
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กชายพนมกร  หอมไกล
2. เด็กชายสุพจน์  หิรัญเจริญ
 
1. นางพิจิตรา  วงค์พิทักษ์
2. นายสามารถ  วัฒฐานะ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 35.41 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1. เด็กชายขวัญชัย  ชมจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  บุญแก้วขาว
 
1. นายกิตติคม   สรวมศิริ
2. นางสุจิรา  เบญจมาศ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.36 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทวีธรรม
2. เด็กชายลภัส  ธรรมมุทิศ
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นางสาวสาธิยา  ไกรษร
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.68 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กชายชนสรณ์  เจทนา
2. เด็กชายธัญเทพ  ขันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  ท่าม่วง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.96 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายธีรายุทธ  คณะพูล
2. เด็กชายพรชัย  ประไพรัตน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นางจีรภา  นิธิวิโรฒ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.23 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนวมินทร์  เกตุจันทึก
2. เด็กหญิงวรดา  พุทธปัญญา
 
1. นายกรวิก  อ่ำปั้น
2. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจิมโนนสูง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ้อยชะรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมผา
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ขุมทอง
5. เด็กหญิงสกุณา  คงรอด
 
1. นางจารุณี  จันทร์ศรีชั้น
2. นางแพรว  วรลี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงคิมงัน  เหงียน
2. เด็กชายพงศภัค  บัวส่อง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองมี
4. เด็กหญิงสุนันทา  แย้มอารมณ์
5. เด็กหญิงอริษา  บุญเยี่ยม
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
2. นางแพรว  วรลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านตามูล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงมณี
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุขประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศิริมา  เย็นเยือก
4. เด็กหญิงสุมิตรา  พลสิทธิ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วเขียว
 
1. นางจันทนา  พรหมศิลป์
2. นางจันทร์ฉาย  อินตะมะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนมิตรภาพ20 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำเส็ง
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัวพันธ์พิพัฒน์
4. เด็กหญิงนลิน  บุญประสพ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อยู่เจริญ
 
1. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
2. นางวีชญา  หอมถวิล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.2 เงิน 41 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงณิชกมล  จำปาทอง
2. เด็กหญิงธนัญญา  โคบาล
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เห็ดตุม
4. เด็กหญิงพิชญาวีณ์  พิศพรรณ์
5. เด็กหญิงสุทธินันท์  ประดิษฐ์จา
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาวกาญจนา  คำเหลี่ยม
2. นางสาวพรชิตา  ปันวิเชียร
3. นางสาวพรรณนิภา  ปันวิเชียร
4. นายสิทธิชัย  เทศจันทึก
5. เด็กหญิงสุนิสา  จำปาแดง
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
2. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธนศักดิ์  สานนท์
2. เด็กชายปัญจพล  จันทร์ทิพย์
3. เด็กชายภาสิทธิ์  บุญธรรม
4. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์สำราญ
5. เด็กชายอนุสรณ์  เพชรมณี
 
1. นายมานพ  นิพรรัมย์
2. นายวัฒนพงษ์  แก้วนาพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สังขหัส
2. เด็กหญิงกาญจนา  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายชยานันท์  ปรีอ่อน
4. เด็กหญิงทิพรดา  ถาวรยิ่ง
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุริยะธรรม
6. เด็กชายนครินทร์  มงคลเมฆ
7. เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีรักษ์
8. เด็กชายพิศุทธ์  อาชีวะ
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญจรัญ
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเงิน
11. เด็กหญิงศรัญญา  พลแสน
12. เด็กหญิงสุวิมล  สีลา
13. เด็กชายอนุชา  ปราบนอก
14. เด็กชายอัษฎา  วิลัย
15. เด็กหญิงเกวลิน  ชัยโวหาร
16. เด็กหญิงเก็จมณี  ลีละพงศ์วัฒนา
17. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ริมจิ้งหรีด
 
1. นางชนกานต์  ปั้นจาด
2. นางทิวาวรรณ  แสงเดือน
3. นางสาวธิดาวดี  อู่โภคิน
4. นางสาวเภตรา  เกษมศรี
5. นางสาวแพรทอง  สมวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายจิรพนธ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงชญานี  แว่นใหญ่
3. เด็กชายชลธิศ  นิยมศิลป์
4. เด็กชายชลนที  แก้วบัวโฮม
5. เด็กชายฐิติกร  ใจมั่น
6. เด็กชายฐิติพันธ์  สุวรรณโชติ
7. เด็กชายทรงกลด  ราชวงศ์
8. เด็กชายทินภัทร  รัตนะ
9. เด็กหญิงธนพร  ขวัญจิตร
10. เด็กชายพรชัย  เนตรพเนาว์
11. เด็กชายศักดาวุฒิ  บุญชู
12. เด็กชายศิฆริญ  สำราญจิตร์
13. เด็กชายศิรวิทย์  กลางสกุล
14. เด็กชายสวัสดี  พนัสสารกุล
15. เด็กชายสิทธิพร  ทำทอง
16. เด็กชายสุขสันต์  ทนุการ
17. เด็กหญิงสุนทริยา  แสงนิ่ม
18. เด็กหญิงสุรารักษ์  ใจมั่น
19. เด็กชายอิทธิพล  สิงโตทอง
20. เด็กชายเฉลิมพล  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวพรพิมล  มงคลศรี
2. นางสมศรี  สามัคคี
3. นายสำราญ  ภูหลวง
4. นางสาวอำพร  บรรเทาวงษ์
5. นางเพ็ญวดี  เจริญงาม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  วังแก้ว
 
1. นางเกียรติสุดา  อินทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.4 เงิน 45 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงธิติมน  รัตตะรมย์
 
1. นางสาวสรัสวดี  เขมะระตะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมาริษา  แก้วขอนแก่น
 
1. นายสุรกิจ  สิอิ้น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.39 เงิน 38 โรงเรียนบ้านตรอกนอง 1. เด็กชายจักรินทร์  ใจคง
2. เด็กหญิงสุทัตตา  โยคะสิงห์
 
1. นางสุดเฉลียว  ระถะยาน
2. นางอุทัยวรรณ  ธรรมสุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.32 ทอง 47 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงธัญญธร  บำรุงพันธ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  อุดมผล
 
1. นางปิยาภรณ์  น้อยนาม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.93 ทอง 37 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายบวรพจน์  ทับหิรัญ
2. เด็กหญิงรัตติยา  ทรงอยู่
 
1. นางสาวกฤษฎา  สนิท
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 41 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  ฉลาดดี
2. เด็กชายณรงศักดิ์  แช่มล้วน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พงษ์เกตุกรณ์
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  เอมกระโทก
5. เด็กชายพงษ์พันธ์  อินพรหม
6. เด็กหญิงสิตานันท์  เรี่ยมทอง
7. เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนโสภา
8. เด็กหญิงอภิรดี  อินทรัศมี
9. เด็กหญิงอัครยา  เกตุมณี
10. เด็กหญิงเอมวลี  รักษาผล
 
1. นางสาวพรพิศ  ละม้าย
2. นางสาวสุภาพร  เพิ่มพูล
3. นางสาวเภตรา  เกษมศรี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บินดัง
2. เด็กชายธวัชชัย  จีบจอหอ
3. เด็กหญิงปิยะชาติ  หรั่งกรุ่น
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขาเวียงชัย
5. เด็กหญิงรักฆณา  ลายุก
6. เด็กหญิงรัตนากร  ลครชัย
7. เด็กหญิงวรรณารินทร์  หมอโอสถ
8. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนทอง
9. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งรักษ์วัฒนากุล
10. เด็กหญิงศศิรินทร์  มีทรัพย์มั่น
11. เด็กหญิงสวรรยา  อรัญโชติ
12. เด็กหญิงสุธิตา  ทองทัพ
13. เด็กหญิงอรัญญา  บุญประสาร
14. เด็กหญิงอริสา  เสือเอ๋ง
15. เด็กหญิงเนตรชนก  แก้วพูล
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
2. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
3. นายพงษ์ธเนศร์  สนเคหงษ์
4. นางอัญชนา  สีหนาท
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวกนิษฐา  ค้ำจุล
2. เด็กหญิงจันทมณี  คำน้อย
3. เด็กชายจิระพงศ์  บุญเยี่ยม
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เจิงสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยสิทธิ์
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  แก้วคำ
7. นางสาวรัตนภรณ์  สารยุทธ
8. เด็กหญิงรัตน์ภรณ์  สุขทอง
9. เด็กหญิงวันสว่าง  ศิริปัญญา
10. เด็กชายสอยดาว  ธรรมรักษา
11. เด็กหญิงสโรชา  พะวงศ์จิตร์
12. เด็กหญิงอรกช  ใจแสน
13. เด็กหญิงอรนิภา  เงินเต็ม
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรบังเกิด
15. เด็กหญิงเอมวิกา  ศรีภา
 
1. นางจีราภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นายดนัย  ชาติศรี
3. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
4. นายอุดร  พรหมสุคนธ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงอรนิภา  เรืองเกตุ
3. เด็กหญิงเจมส์  พรมสาน
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายชยพล  ประพันธเสน
2. เด็กหญิงวิยดา  ยอดขุนทด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์เขียว
 
1. นางสาวพรรักษ์  ณรงค์ฤทธิ์
2. นางไชยา  พูลสวัสดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงจินตนา  ภูทอนธง
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แสนชม
 
1. นางนิภาพร  อักษรดี
2. นางวิไล  เกตุกัญญา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นพสาย
2. เด็กหญิงฑิตยา  จันทร์ยอด
 
1. นายณัฐกร  มณีวงษ์
2. นางสาววนิดา  ทวีพงษ์
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายภูวดล  หงษ์มั่ง
2. เด็กชายสุริยา   พุทธอุทัย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   จันทนี
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันแก้ว
2. เด็กชายจุฑาปัฐน์  นิยมดุสดี
3. เด็กหญิงสิดารัตน์  บุญผาลา
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
2. นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงนริศรา  เรืองกลิ่น
2. เด็กชายสหรัฐ  มาสู่
3. เด็กหญิงสาธิดา  ศรีขำ
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1. เด็กหญิงบุญญาพร  รติวรารัตน์
 
1. นางกนกพร  ศรีสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นครพรม
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายอมรเทพ  โนนดี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. นางสาวจรีดา  จิกนอก
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายสราวุธ  นิ่มนวล
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายชญานนท์  นุชศรี
2. เด็กหญิงสุจารี  เครือปาน
 
1. นายพิทักษ์  ชมชื่น
2. นางสุภาพ  ชมชื่น
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กชายนวัตกรณ์  งามละมัย
2. เด็กหญิงสาลินี  อรุณ
 
1. นางสาวณัฐพร  สุขอรุณยืนยง
2. นางวรดา  สู่สุข
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายนิรุต  บุญปลอด
2. เด็กชายภูษิต  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
2. นางสนทนา  ไทยเจริญ
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พูลทอง
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงบุญทิพา  บุญชนัง
2. เด็กชายพีรพงศ์  สุริสาน
3. เด็กหญิงลัคเคนา  เส็ง
 
1. นางสาวกาญจน์กนก  วิรุณกาญจน์
2. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา   ยอดยัง
2. เด็กชายธนภัทร   ถิ่นจำพร
3. เด็กชายอนุชา   สมิงรัมย์
 
1. นางมณฑา   รัตนชัย
2. นางสาวมะลิวัลย์   พรมโสภา
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายกฤษดา  พงษ์ศาสตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสมาน
3. เด็กชายชลวัฒน์  จันทีนอก
 
1. นายอิสรา  บุญมี
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงพัชริภา  ทนทาน
 
1. นายธีระพงษ์  รักษากิจ
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริเธียรไชย
 
1. นางนุชน้อย  ปัญญะปูญ
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  มาละศรี
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรนรินทร์
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สายรัมย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วงษ์สุรกูล
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ประเสริฐ
 
1. นายธีระพงษ์  รักษากิจ
 
82 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงณิชากร  ปกรณ์ประเสริฐ
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณัชชา  พันพะมา
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์แสงสอน
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
85 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เซ็งปั่น
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงชนิตา  บรรเทาวงษ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  แก่นจันทร์
5. เด็กชายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
6. เด็กหญิงทิพย์อาภา  จันทร์ไทย
7. เด็กชายธนกฤต  สุขสิงห์
8. เด็กชายธนวัฒน์  สืบพันธ์
9. เด็กชายธราดล  บ้านเนิน
10. เด็กชายธีรภัทร  แถวเนิน
11. เด็กหญิงบุรัสกร  ตองอ่อน
12. เด็กชายพันธกานต์  เชาวสิทธิ์
13. เด็กชายภูพาน  บรรเทาวงษ์
14. เด็กชายภูเมธ  คำอยู่
15. เด็กชายมิลธดา  มีรส
16. เด็กหญิงศรัณยา  ประจำกิจ
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจชื่น
18. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขคง
19. เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงกิจ
20. เด็กหญิงโสภิดา  ศิริมาลย์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มานพ
2. นางนิรมล  ผลิพืช
3. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
4. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
5. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
86 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 72.75 เงิน 9 โรงเรียนวัดมาบไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มใจ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชกรรม
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  อินทอง
4. เด็กชายการันต์  อินทอง
5. นางสาวจันทิมา  งามเลิศ
6. นางสาวชุติมา  เสาวพันธ์
7. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วิสุขะ
8. นางสาวนพรดา  เย็นสำราญ
9. เด็กหญิงนวรัตน์  วรรณชมภู
10. เด็กหญิงพรประภา  ปฏิญาณานุวัต
11. นายภาณุพงษ์  ทองแท้
12. นางสาววิลาวัณย์  ร่ารื่น
13. นายวุฒิชัย  ธิปราศัย
14. เด็กหญิงศิริรักษ์  แหวนเนื่อง
15. นางสาวสริญญา  พันธุรัตน์
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรณูกลิ่น
17. เด็กชายสุทธิชัย  แก่นแก้ว
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธงชัย
19. นายอรรถบูลย์  มั่งมี
20. เด็กหญิงอรุณวรรณ  นะรังษี
21. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ปาระบับ
 
1. นางสาวกรกมล  เชื้อวงษ์
2. นางปาริฉัตร  เนียมศรี
3. นางสาวพิมพ์ใจ  ฐาปนะดิลก
4. นางสาวภัทรลดา  ประมาณพล
5. นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต
6. นางสาวรัศมี  ชูเพียร
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายสิทธิชัย  ทาสะโก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มะลิวัลย์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตรอกนอง 1. นายพุทธันดร  อมรจารุสิริ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 9 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นางพชร  ชูวา
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณภา  ภิรมย์จิตร์
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปิตาคุณ
 
1. นางธิดา   ปรางรัตน์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 1. เด็กหญิงสุนิตา  ฉายแสง
 
1. นางโสภา  เพ็ชร์บุญ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนอง 1. นายพุทธันดร  อมรจารุสิริ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 25 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  มาลา
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.25 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายสิทธิพล  แสนลา
 
1. นางวัลย์นุช  ประสาร
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายวรพล  บุญสูง
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญจันต๊ะ
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วันทุมมา
 
1. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.1 ทอง 25 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 1. เด็กหญิงปัณธิตา  พันผล
 
1. นางโสภา  เพ็ชร์บุญ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงศศิภา  ทับทิมศรี
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตรอกนอง 1. นายพุทธันดร  อมรจารุสิริ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 17 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  มาลา
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สังขหัส
2. เด็กชายกาญจนา  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายกิตตินันท์  บำเพ็ญผล
4. เด็กชายจิรศักดิ์  เจียมอู
5. เด็กชายชยากร  วัชระธัญญานุกูล
6. เด็กหญิงชุติมล  พลมีเดช
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองจันทร์ทา
8. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีอ่อน
9. เด็กหญิงทิพรดา  ถาวรยิ่ง
10. เด็กหญิงธนพร  พรกระจ่าง
11. เด็กชายธรรมรัตน์  สุขล้วน
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุริยะธรรม
13. เด็กหญิงธาราทิพย์  นามโพธิ์ไทร
14. เด็กชายนครินทร์  มงคลเมฆ
15. เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีรักษ์
16. เด็กชายปิตุรงค์  กลิ่นกรุด
17. เด็กชายพรนิมิต  ศรีรักษ์
18. เด็กหญิงพัชณิกรณ์  ศรีไกรสุข
19. เด็กหญิงพัชรี  คงสบุตร
20. เด็กหญิงมณีพรรณ  มณีรัตน์
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญจรัญ
22. เด็กชายมานะ  เลื่อนลอยหา
23. เด็กชายรุ่งรวิน  รักษา
24. เด็กหญิงวิรัลทัช  ดามา
25. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเงิน
26. เด็กหญิงศรัญญา  พลแสน
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยอดเพชร
28. เด็กชายศุภกรณ์  กิจอินทรีย์
29. เด็กชายสมภพ  พงษ์เกตุกรณ์
30. เด็กชายสหรัฐ  นางาม
31. เด็กหญิงสุภัสสร  ชินทอง
32. เด็กหญิงสุวิมล  สีลา
33. เด็กชายอนุชา  ปราบนอก
34. เด็กหญิงอภิรดี  อินทรัศมี
35. เด็กชายอัครพันธ์  อินทร์ทรีย์
36. เด็กชายอัษฎา  วิลัย
37. เด็กหญิงเก็จมณี  ลีละพงษ์วัฒนา
38. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ริมจิ้งหรีด
39. เด็กชายเด็กหญิงกัญญารัตน์  พานมี
40. เด็กหญิงเพ็ญทิวา  นาคโต
 
1. นางสาวกันตินันท์   คุ้มเกรง
2. นางทิวาวรรณ  แสงเดือน
3. นายธีรโชติ  ศรีสาคร
4. นางสาวพรพิศ  ละม้าย
5. นางสาวสกุณา  ชัยโวหาร
6. นางสาวสุภาพร  เพิ่มพูล
7. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ
8. นางสาวเภตรา  เกษมศรี
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดบางชัน 1. เด็กหญิงณัฐมล  พุทชื่น
2. เด็กชายปิยากร  พิพัฒน์ชัยกิจ
3. เด็กชายวานิช  โพธิสิทธิ์
4. เด็กชายศักรินทร์  เคียนทอง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อยู่กรณ์
6. เด็กชายศิวกร  สุขโข
7. เด็กหญิงสุภัสรา  เบญจพรม
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิพัฒน์ชัยกิจ
 
1. นางจันทร์พร  กาญจนธรรม
2. นางสาวสุวิมล  อังคะหิรัญ
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เริงไธสงฆ์
2. เด็กชายชัยพร  คงยืนยง
3. เด็กหญิงณภัสสร  องอาจ
4. เด็กชายพรภวิษย์  ลาภมาก
5. เด็กหญิงลลนา  พลเยี่ยม
6. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
7. เด็กชายวีระชัย  ภู่โพธิ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขจิต
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนแก
 
1. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
2. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
3. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน 43 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหมหาญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทึก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พุโพ
4. เด็กหญิงนิศากรณ์  เตียกประโคน
5. เด็กหญิงพรชิตา  แสนยศ
6. เด็กหญิงพิมพิศา  เขียวเวียง
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
3. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
4. นางสาวหทัยชนก  มากพุ่ม
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงญานี  อินทรพินิจ
2. นางสาวนัทริดา  โตประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เกิดผล
4. เด็กหญิงสิริพร  โยธาจันทร์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  มหาชิโนรส
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
2. นางสุกัญญา  ภูทองขาว
3. นายอัครสรร  ศรีภักดี
4. นางสาวอัญชลี  มั่งมูล
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียนมั่น
2. เด็กหญิงคุณากร   อยู่ทับ
3. เด็กหญิงจิราพร  บุญเจือ
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  เกียนประโคน
5. เด็กหญิงธันยพร  โภคา
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ตั้งฤกษ์สถาพร
7. เด็กหญิงพีรดา   วิชัยกูล
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   หินกล้า
9. เด็กหญิงรัตนาวดี  มั่งมี
10. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงอรุณ
11. เด็กหญิงสุพัฒน์  แซ่อึ้ง
12. เด็กหญิงอารียา  เย็นเยือก
13. เด็กหญิงเกศณี  จันฑทีโร
14. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญบันดาล
 
1. นางสาวสมนึก  ระวังสำโรง
2. นางสาวสุกัญญา  นพกิจ
3. นางสาวอัจฉรา  แซ่ลิ้ม
 
109 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  องอาจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สนธิชัย
3. เด็กหญิงผณินทรา  โอรส
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณา
5. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญรวย
 
1. นายละออ  บุญต่อม
2. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
 
110 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงธารีย์  ต๊กควรเฮง
2. เด็กหญิงสุปาณี  แสงดารา
 
1. นายละออ  บุญต่อม
2. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) 1. เด็กชายณัฐพล   กำเนิดเปลือย
2. เด็กชายนิติกร   นิลทร
3. เด็กหญิงศุภากร   วงศ์เสาร์
 
1. นางธัญญรัตน์    อินอ่วม
2. นางพิชฌญามณฑ์   สามารถ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตากิ่มนอก
2. เด็กชายสุริยา  ขาวกลาง
3. เด็กชายอานนท์  พรมสง่างาม
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายภูมิภวิศ  เมทา
2. เด็กชายสุธน  หัสนาม
3. เด็กชายอัครเดช  จันทร์มล
 
1. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
2. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนพล  เอียวซู
2. เด็กชายระพินทร์  จันทรนาภรณ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมบัติวงศ์
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางหทัยชนก  บรรจง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิธานาฏ  รินชมภู
2. เด็กชายพิธานนท์  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงรัฐรดา  พิมตะครอง
4. เด็กหญิงวรรณลี  เหล็กเพชร
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มุกเย็น
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พุฒศรี
 
1. นางนลพรรณ  แซ่คู
2. นางปราณี  คำรื่น
3. นายเจริญ  เพชรชาย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงชไมพร  พรมชื่น
2. เด็กหญิงฐิตา  เพ็ชรรัตน์
3. เด็กหญิงลักขณา  ตาละชีพ
4. เด็กหญิงศิริพร  คงเพ็ชรศักดิ์
5. เด็กหญิงอภิสรา  มากวิลัย
6. เด็กหญิงอรัญญา  จงแยกกลาง
 
1. นางทัศน์ลักษณ์  ขัติยะนนท์
2. นางนิตยา  คงเพ็ชรดิษฐ์
3. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงพนิดา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงมะลิพันธุ์  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงมาแลน  เนตรหาญ
 
1. นางน้ำค้าง   จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญโญประการ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โลหะศาสตร์
3. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะศาสตร์
 
1. นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ
2. นางสมปอง  โวหาระวัน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทองยิ้ม
2. เด็กชายชนัฏ  คงเรือง
3. เด็กชายพรเทพ  ปานวงศ์
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกิตติยา  อ่อนปราบมาร
2. นายรุ่งโรจน์  คงเรือง
3. เด็กหญิงอุทุมพร  รจนากร
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงนวินดา  คอนนิยม
2. เด็กชายภานุพงษ์  รางแดง
3. เด็กหญิงสุวิมล  เกตุกัลยา
 
1. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงพรชิตา  กล้ายิ่ง
2. เด็กชายเจนวิทย์  ตันไชย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  เสมสฤษดิ์
 
1. นางฐิติมาพร  เอกพจน์
2. นางสมคิด  ควรอักษร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  รอดเจริญ
2. เด็กหญิงชื่นขวัญ  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอังสุมาริน  เเสงวิฑูรย์
 
1. นางนาฏยา  ยังคำ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 27 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงรติมา  เสามั่น
2. เด็กหญิงเสาวรส  มีเพียร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีเพียร
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนวาร
2. นางหนูพิน  ซื่อสุวรรณ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงฐานิตา  พงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิรมล  วิสุทธิรัตน์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเปี่ยม
 
1. นางกาญจนา  ศิริวัฒนเมธานนท์
2. นางสกุณา  นิโรจน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  ยินดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แพทย์ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
1. นายศักดา  สมัครสมาน
2. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงดาริน  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงมนพร  ล้วนดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวฐิติมา  หลีอินทร์
2. นางสาวรุจิรา  กมลจักร
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง  พึงประชา
 
1. นางกัลยา  เสนาสี
2. นางสาวทัศนา  วรรณประภา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายพสธร  พรมทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มอญดี
 
1. นางสาวกิตติมา  แก้วบุญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจตุรงค์  มาประโคน
2. เด็กชายฐิติพงศ์  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวกัญปณัสม์  อภัยพันธ์
2. นายคมศักดิ์  จันทร์ขิ่น
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านตามูล 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญยก
2. เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางเกษร  วิเศษกุล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงพนิดา  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายอโนทัย  เอมอิ่ม
 
1. นางจันศรี  ชำนาญศิลป์
2. นายภาณุวัฒน์  สมร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายวัชรพล  ไพรเจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  รอบคอบ
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายรุ่งเรือง  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงอทิตยา  หนูน้อย
 
1. นายคมศักดิ์  จันทร์ขิ่น
2. นางปราณี  ประสิทธิผล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองเหลื่อม
2. เด็กชายพิทักษ์  โหรี
 
1. นายคมกฤช  พรหมฉิน
2. นายนรากรณ์  ใยเพ็ง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายชาติชาย  สรรพแพทย์
2. เด็กชายศุภสัณห์  เกตุจรัส
 
1. นายสมทบ  สยามไชย
2. นายอนุพงษ์  บุญจูบุตร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลจันทร์
2. เด็กชายอภิชาติ  บัวอุไร
 
1. นางชมพูนิรันดร์  จันทราช
2. นางสาวปวีณา  วงศ์สมบัติ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงนิจชนันท์  รักศิลป์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  ใจสุทธิ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สมร
2. นางเอมอร  รักศิลป์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายอิศรา  ม่วงวงศ์
2. นายเกรียงศักดิ์  อู่คงคา
 
1. นายภาณุพันธ์  สาลีผล
2. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ขวัญนาค
2. เด็กชายทิวัตถ์  บัวใหญ่
3. เด็กชายนัทนันท์  แก้วทอง
 
1. นางสาวทองทิพย์  สีหาอินทร์
2. นายไพโรจน์  ม้าจีน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกมุท  การประกอบ
2. เด็กชายพนธกร  เสาวรส
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชำนาเวช
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายณัฐพล  อารีเพื่อน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายติน  ฟรัง
2. เด็กชายทัพเทพ  หัสระเว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ผลารักษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นางสาวบุญอนันต์  ทองภักดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 50.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงบุญณิสา  ป้อมอาษา
 
1. นางสาวอภิรดี  เกษรจันทร์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชลดา  เก๋าหลิม
 
1. นางณิชาภัทร  ขันติเจริญ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.32 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  วงศ์พรม
 
1. นางอัญชนา  สีหนาท
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวนิชย์
 
1. นางทิพวรรณ  โพธิม่วง
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายกีรติ  กมล
 
1. นางรัชนี  ขุมเพชร์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายสถาพร   สืบอินทร์
 
1. นางสุนิษา    ยังเหลือ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงปองกานต์  จันทรส
 
1. นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงคัทยวรรณ  สุพิมาย
 
1. นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธศรี
 
1. นางสาวสุรัตยา   รอดรัตน์
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวจันทร์
 
1. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.58 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเถื่อน
2. เด็กหญิงวริษา  มิ่งมีไชย
3. เด็กหญิงศศิอาภา  คุณานุช
4. เด็กหญิงศิรินันท์  เชิดชู
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วนิวงค์
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
2. นายเทวินทร์  พิศวง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงศศินา  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวพุทธมนต์  บุญญาพิสถาน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมภา
2. เด็กหญิงคนึงณิชย์  ธรรมทศ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  จารุรัตนานนท์
4. เด็กหญิงวีรดา  ตรึกตรอง
5. เด็กชายสรณัฐ  เศษ
6. เด็กหญิงอรทัย  แง้
 
1. นางสาวนิฐิรัตน์  ละม้าย
2. นายอุดมศักดิ์  คำรอด
3. นางเยาวลักษณ์  ชัยกิจ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงปรีชญา  หนูนาค
2. เด็กหญิงผการัตน์  หลักทรัพย์
3. เด็กหญิงพรวิภา  อุปัชฌาย์
4. เด็กหญิงพรศิริ  ศรีวิชา
5. เด็กหญิงรัศมี  ขันสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงอารีญา  อยู่คุ้ม
7. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  คณารัมย์
8. เด็กหญิงโชติรส  ศรพิชัย
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์
2. นางสาวจิตตภัสร์  ทับสิงห์
3. นายฉลอง  สุขใส
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตามูล 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีชำนาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองวิจิตร
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  โพธิ์พิทักษ์
4. นายราชันย์  กองทูล
5. เด็กชายสัมฤทธิ์  แปลงโฉม
6. นายอภิสรณ์  พงษ์เสดา
7. เด็กชายอานนท์  รังสิยานนท์
8. นายเอกลักษณ์  หาโล๊ะ
 
1. นายภิภพ  ภู่วิเศษ
2. นายอภิชาติ  พรหมศิลป์
3. นายเดชธนา  ประสิทธิผล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กิตติทรงธรรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายปรมินทร์  เบี้ยประเสริฐ
4. เด็กชายวิรุณ  กองปัด
5. เด็กหญิงศศิธร  บุษบง
6. เด็กหญิงสมพาวัน  ปาวมณีวงศ์
7. เด็กชายสรศักดิ์  วงค์ภักดี
8. เด็กชายสุวพล  อุ่นใจ
9. เด็กหญิงอรญา  อรัญเขตต์
10. เด็กหญิงเมทิรา  เจริญแท้
 
1. นายกรวิก  อ่ำปั้น
2. นางชิสาพัชร์  รัตนพันธ์
3. นายพงศกร  ครองศิริ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1. เด็กหญิงกฤตยา  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราพัทร  อ่วมกระโทก
3. เด็กชายณภัทร  กิจดี
4. เด็กชายณัฐนนท์  ชูมี
5. เด็กหญิงดวงนภา  หงษ์มั่ง
6. เด็กหญิงนฤมล  โต๊ะประดู่
7. เด็กหญิงพีรดา  สมสุข
8. เด็กหญิงมณีรดา  ธงชัย
9. เด็กหญิงอัญธิมา  จารัญ
10. เด็กหญิงเพชรพลอย  ผลไม้
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
2. นางสาวสุรีย์  โตจอ
3. นายอรรณพ  เบี้ยแก้ว
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.3 เงิน 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภาพร  แดนทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สายสมร
4. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ชนะสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุวิบูลย์  สุขทวี
 
1. นางจุฑามาศ  เกลียดความชื่อ
2. นางชิสาพัชร์  รัตนพันธ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 1. เด็กชายจตุพล  จิตร์บรรเทา
2. เด็กชายจิรพนธ์  จราสันฑ์
3. เด็กชายชรมี  ธีสริม
4. เด็กหญิงชัชญาณีย์  รัตนะ
5. เด็กชายธนพล  ศิริภักตร์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปิตาคุณ
7. เด็กหญิงนภัสสร  เสนะกุล
8. เด็กชายปุณณวิช  ศิริภักตร์
9. เด็กหญิงรัรชรานนท์  ปิตาคุณ
10. เด็กหญิงวรัชยา  จราสัณฑ์
11. เด็กหญิงสุวรา  ศิริภักตร์
12. เด็กหญิงอังคณา  ภู่มณี
 
1. นางธิดา  ปรางรัตน์
2. นายมณฑล  มณีกาญจน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กชายชนกานต์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปราณี  เจีย
3. เด็กหญิงพิสินี  พุทธศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  สุขอรุณยืนยง
2. นางวรดา  สู่สุข
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกุลชา  นุกูลพวก
2. เด็กหญิงสิรินยา  บุญจูง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำตอน
 
1. นางพอขวัญ  บุญถนอม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ  ชารัตน์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชลิตา  ราชจินดา
2. เด็กหญิงทรัพย์นภา  ชาเดช
 
1. นางสาวกัลยา  ชาวลาว
2. นางสาวภิทิตา  สยามไชย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรภร  เวชชาชีวะ
 
1. นางรัชนี  ขุมเพชร์
2. นางสาวสมหญิง  สุพรรณพยัคฆ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่ำอินทร์
2. เด็กชายนรินพล  รอดอยู่
 
1. นางจีราภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นายดนัย  ชาติศรี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายกรวิทย์  วิทยานันท์
2. เด็กหญิงสุกานดา  วิสุขะ
 
1. นางมาริสา  สมโศก
2. นายเอกชัย  นามวงษ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.75 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงอัญชนา  ศรีบัวสด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ภูมิศรีจันทร์
2. นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปราศราคิน
2. เด็กหญิงเบญจพร  สรรพคุณ
 
1. นางจารุณี  คงอินทร์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงมาริสา  เนื่องจำนงค์
 
1. นายพิทักษ์  แดงสกุล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 6.49 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายวิชญกร  รื่นเริง
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. นางนภาพร  จีนสุขแสง
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แปงนาค
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมทรัพย์
 
1. นางประทุมวัน  ฉิมพาลี
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กหญิงวรัชยา  บำเรอรวย
 
1. นางสาวรสมาลิน  ศรีอุดม
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กชายนันธวัฒน์  ดีสะตา
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐพล  ทองบือ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) 1. เด็กหญิงกชวรรณ   วรศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา   จันทบาล
3. เด็กหญิงโชติกา   เข็มวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   พรมชินวงศ์
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงบุญยาพร  โล่เลี้ยง
2. เด็กหญิงวิสา  ผลสมบัติ
3. เด็กชายสุรเดช  รอดสินธ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายอรรถพล  รอดสินธ์
2. เด็กชายเกริกไกรวัล  ไชมี
 
1. นางนาฎอนงค์  ศิริสวัสดิ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายสุวนาถ  กันทวงษ์
2. เด็กชายเกริกชัย  ใจช่วย
 
1. นายชาตรี  อิ่มผ่อง
2. นางสมร  ไชยพงษ์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายเกรียงไกร  โนนทิง
2. เด็กชายเอกราช  จัดพลดี
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
2. นายประยุทธ  เผื่อนประไพ
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงดลฤทัย  คำแสน
2. เด็กชายปาณรวัฐ  แถลงกิจ
 
1. นางสาวน้ำฝน   ประมวลทรัพย์
2. นางปราณี  ไชยนุวัติ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยเพ็ชร
2. เด็กชายหลิว  หงษ์ชัย
 
1. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผันผาย
2. เด็กหญิงชลลดา  งามล้วน
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงศศิธร  ผมหอม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ครองวงษ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคสาย
7. เด็กหญิงเกศรา  ถ้วนวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  โตวงษ์
2. นางสมร  ไชยพงษ์
3. นายสุรพล  ไชยพงษ์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.34 ทอง 20 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กชายอภิชาติ  ก้อนเงิน
2. เด็กหญิงอรพิน  เต่าทอง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ขันธกูล
 
1. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
2. นางพูลศรี  สุทธิผล
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ควรสถาน
2. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทอง
3. เด็กหญิงหฤทัย  งามพร้อม
 
1. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
2. นางสาววิภา  ฉัตรเงิน
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงรสิกา  เขตแก้ว
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศัตรูพินาศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรดี
 
1. นางสาวฤทัย  ฝักเครือ
2. นางลักษ์คณา  ลี้ศิริวัฒนกุล
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงรสสุคนธุ์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุจิณณา  บุตรดี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีแสด
 
1. นางอรุณพร  ครองชนม์
2. นางอำพร  นาคประสิทธิ์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายจักริน  พาผล
2. เด็กชายวิสิษฐ์  ไสววัตร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวใหญ่
 
1. นางอรุณพร  ครองชนม์
2. นางอำพร  นาคประสิทธิ์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิมพะวงศ์
2. เด็กชายภัทรพล  ปองสันเที๊ยะ
3. เด็กชายอันนาวาโร  คอนทันโด
 
1. นางนภาพร  จีนสุขแสง
2. นางสาววันเพ็ญ  แก้วขอนแก่น
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงมนพร   ล้วนดี
2. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ภักดีพันธุ์
3. เด็กหญิงเมธิกาย์  ชมดี
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายชยานันต์  เชิงนอก
2. เด็กชายวีระกร  จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นายเกรียงไกร  ล้วนหิรัญ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กชายวรายุทธ  เต่าทอง
2. เด็กหญิงศุภากร  เต่าทอง
3. เด็กหญิงอริสา  ผุยทา
 
1. นางบุณณดา  จั่นสังข์
2. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงนารี  พันชนัง
2. เด็กหญิงวริยา  ผักกาดทอง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สาดกำปัง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีดาใหญ่
2. นางสาวรัตนาวดี  ธรรมมุทิศ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กหญิงณัชชา   ศรีวัย
2. เด็กหญิงณิชกานต์   แก้วก่า
3. เด็กหญิงวิสา   กันเถา
 
1. นางสาวอรุณี  มรรคหิรัญ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นามเหลา
2. เด็กหญิงจิราภา  ที่รัก
3. เด็กชายภณาฎร   ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว   ภุมรินทร์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บึงกะเชียง
 
1. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงแก้วกานดา  นพแก้ว
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายโกมล  ศรีเมือง
 
1. นายไชยวัฒน์  กระจง
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   การบุญ
 
1. นางวรรณา  เผือกวัฒนะ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงปวิชญา   มรรครมย์
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงพรนิภา  วิจิตรสลัก
 
1. นางสาวธิวาพร  กฤษคม
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  วิมลลักษณ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไกลบาป
3. เด็กชายสุธี  กลิ่นเอี่ยม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสวงลาภ
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวนริศรา  ผ่องสวัสดิ์
2. นางสนทนา  ไทยเจริญ
3. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  แสงอรุณ
 
1. นางพิจิตรา  วงค์พิทักษ์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  สุทธิประภา
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายปวรุฒม์   เนินชัย
 
1. นางไพรัช   บุญรุ่ง
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เต่าทอง
2. เด็กหญิงนิสา  ทองแดง
3. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณพรต
4. เด็กหญิงพิมพ์งาม  งามล้วน
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชัยวาที
6. เด็กหญิงแพรทอง  โซ่เงิน
 
1. นายสุทธิวิทย์  จรดล
2. นางสุพรรณี  สุทธิประภา
3. นางสาวแววดาว  ดำเนินธรรมโชติ
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ภูมิประพันธ์
 
1. นางสาวปุณยวีร์   สร้อยสน
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงปรารถนา  สมสืบ
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ภูวันนา
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
2. นางบงกช  วุฒิเกษตรสกุล
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงณิชา  ทาดวงตา
2. เด็กหญิงประภาศิริ  สมสืบ
3. เด็กหญิงสุนิสา  คำพระวัน
 
1. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
2. นางบงกช  วุฒิเกษตรสกุล