สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79.2 เงิน 21 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัฐดนัย   เขมะกำ
 
1. นางภาวนา  นามธรรม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลา  ชีพสมุทร
 
1. นางนิยะดา  ชัชวิล
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนาลัย
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รูปใหญ่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนชัย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  สุภิษะ
 
1. นางปราณี  วรุณวานิชบัญชา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ประมวญ
 
1. นางสาวสิริกาญจน์   เจริญธรรม
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปกรณ์  วันดี
 
1. นางอารีย์  สัจจวาที
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 43 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หาญนิโรจน์รัมย์
 
1. นางวราภรณ์  คำรอต
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงนันทิยา  ทองเปรม
 
1. นางวราภรณ์  คำรอต
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงปายตะวัน  โตสวัสดิ์
 
1. นางวราภรณ์  คำรอต
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกานต์สินี  กระต่ายวงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพรหมพร  พิทักษ์กุล
 
1. นางยุพา  เกิดในมงคล
2. นางสาวสมจิตต์  มั่นภักดี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกิรตา  ทับทิมงาม
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหลาหะพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  คำรอต
2. นางสาวสิริกาญจน์   เจริญธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชยุตพงศ์    พิทธยาพิทักษ์
 
1. นางชลลดา  ถนอมสัตย์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายพิชญุตม์  บำรุงศิริ
 
1. นางดวงแข  ธิมาชัย
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายทวีกร  พันธุวนิช
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยิ่งวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 36 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมนา
2. เด็กชายณภัทร  ธัญพืช
3. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญกล่ำ
 
1. นางสาวนันทวัน  สวัสดิ์ภูมิ
2. นางประภาศรี  วรรณสิริสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อักษรคิด
2. เด็กหญิงวีณา  เปียช้าง
3. เด็กหญิงสุธมาศ  เกตุบัว
 
1. นางสาวดวงใจ  สุดใจ
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิลมิกา  สามัญ
2. เด็กชายปฐมวรรธ  แซ่ตั้ง
 
1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
2. นางสาวสหัสทยา   บุญเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายสหรัฐ  เหลี่ยมเพ็ง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สีอ่อง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยิ่งวงษ์
2. นางดวงแข  ธิมาชัย
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทราธรรมชาติ
 
1. นางสาวบุษบา  ผลพืช
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสรัลชนา  แดนรักชาติ
 
1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายกรวิชญ์  สอดกระโทก
 
1. นางสาวนราทิพย์  เภกะสุต
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณิชารีย์  วัฒนพฤกษชาติ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  บรรจงการ
3. เด็กหญิงสุวิชญา  จีระสมบูรณ์ยิ่ง
 
1. นายปรัชญา  เพ็ชรรัตน์
2. นางปิยวรรณ  อรุณรังษี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นางสาวณิชารีย์   ศิริสุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร   ราษีกุล
3. เด็กชายเกียรติภูมิ   ธรรมคงทอง
 
1. นางดวงเดือน  ทรัพย์สมบัติ
2. นางเชน   ศรีจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงศศิวรินทร์  เทพรักษา
3. เด็กหญิงสกุณา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางกนกพร  จันทกิจ
2. นางสาวพลับพลึง  นาคสกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงกิติมาพร  เรืองเกตุ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปรางค์รัตน์
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์  ผลาเกษ
 
1. นางสาววันดี  ปาณัณณพ
2. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1. เด็กชายกฤษฎา  ชื่นตา
2. เด็กชายสุริยา   สุบินตา
3. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี
 
1. นายณรงค์  องค์ประเสริฐ
2. นางรุจิรา  โชคช่วยพัฒนากิจ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพรกวี  ขอเพ่งกลาง
3. เด็กหญิงศิรินภา  หิรัญเจริญ
 
1. นายสมนึก  ฉากเขียน
2. นางสุนทรา  ฉากเขียน
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์วิฑูรย์
2. เด็กหญิงอารยา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงโมทนา  นุ้ยศรี
 
1. นางพจนา  ดาวไสว
2. นายอภิวัฒน์  งามการ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วิเศษ
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ปิดตามานัง
3. เด็กหญิงสมิตา  สถิตคีรี
 
1. นางศรีไพร  ตองอ่อน
2. นายสมนึก  ฉากเขียน
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรา   บำรุงบ้าน
2. เด็กชายวิศรุต   สหายสุข
 
1. นางดวงเดือน  ทรัพย์สมบัติ
2. นางภัสสร  บุญอยู่
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญสรรพพืช
2. เด็กชายเกียร์ติ  เภกะสุต
 
1. นายมานิตย์  เสือจันทร์
2. นายเสนีย์  วะสิโน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 32.88 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายวิศิษฐ์  ศรีคงรักษ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ธงแสนเมือง
 
1. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
2. นางมารศรี  ชมยินดี
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.23 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายพีรดนย์  บรรพต
2. เด็กชายอนุรักษ์  จันทแพทย์
 
1. นายวศินศักดิ์  ฟูคณะ
2. นางสุนิดา  จันทแพทย์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายวรยศ  ประทุมวงค์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เจริญศิลป์
 
1. นายดนัย  นาชัยดี
2. นายศราวุธ   บุญรอดรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.76 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายพัทยา  ยัดสูงเนิน
2. เด็กชายสมศักดิ์  สอนวิชัย
 
1. นายถิรวัฒน์  ถัมพาพงษ์
2. นายเอกลักษณ์  สีฉ่ำ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.04 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายณพชร   ดาวกระจาย
2. เด็กชายวัชรชัย   เนินไชย
 
1. นายก้องภพ  หล่วนพานิช
2. นางเชน   ศรีจันทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำสอาด
2. เด็กหญิงชลิตา  ประสงค์เงิน
3. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
4. เด็กหญิงนิชาพา  ศรีเปรื่อง
5. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สีทิม
2. เด็กหญิงณัฐวิมนต์  กรณ์เจริญการ
3. เด็กหญิงนรีกานต์  เกียรติโอภาส
4. เด็กหญิงรินรดา  รัตนไชย
5. เด็กหญิงลลิตวดี  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางสุดใจ  มุ่งจองกลาง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. นางสาวกมลชนก  โพธิพัฒน์
2. เด็กหญิงกิตติวรรณ  สรรพคุณ
3. นางสาวจินดารัตน์  สัจจาธรรม
4. เด็กหญิงวิยะดา  แลโสภา
5. นางสาวสุภา  ร่วมคิด
 
1. นางวันทนา  ศีลรักษ์
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจินตวีร์  เครือผือ
2. เด็กหญิงฐิติชภาภรณ์  ล่องดุริยางค์
3. เด็กชายปิยบดี  สุวรรณโชติ
4. เด็กชายวรธันย์  ลัคนานันทน์
5. เด็กหญิงสิทธานันณ์  พงษ์เจริญ
 
1. นางจินตนา  เครือผือ
2. นางจินตนา  บำรุงสวน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนัญญา  สิทธิบุศย์
2. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งมีชัย
3. เด็กหญิงภาริดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงวรธิดา  นักเสียง
5. เด็กหญิงวรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์
 
1. นางสาวพชรพร  ศัลยกะลิน
2. นางสมปอง  นาคพงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงธนัญญา  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังข์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีโยธี
5. เด็กหญิงเนียง  -
 
1. นางพิศมร  วิชญธรกุล
2. นางสุรีรัตน์  แสงวิเชียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงพนัสดา  ทันสมร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คำแหงกุล
3. เด็กหญิงศศิยา  ราชกิจ
4. เด็กชายสถาพร  ศรีวัง
5. เด็กชายสิริโรจน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นายสมส่วน  ภูวงษ์ยางนอก
2. นางแธทรีญา  เปิดปัญญา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วสุรัตน์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมรกต  ตระกูลพุทธรักษา
3. เด็กหญิงวงศ์ชนก  เห็นวงศ์ประเสริฐ
4. เด็กชายศรกล้า  เลื่อมใส
5. เด็กหญิงสมิตานัน  สุดเฉลียว
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
2. นางอรัญญา  อินทรีเกิด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงภภัสสร  ขวนขวาย
 
1. นางยาใจ  ผลประพฤติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 42 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางสิริเพ็ญ  คงประการ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายธีรชาติ  จันทร์เรือน
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.06 ทอง 17 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เหล่าอารยะวัฒน์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสุพร  ปรางพรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.26 ทอง 13 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชคพัฒน์  ชุมพล
2. เด็กหญิงพิชชา  ภัทรกุล
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสุพร  ปรางพรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.27 เงิน 47 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กชายธนากร  พงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเจริญ
 
1. นางประภัศศรี  บุญประเสริฐ
2. นางวราลักษณ์  ชีพสมุทร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกวิสรา  เจนจัดการ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  แสงฉาย
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แสงหิน
4. เด็กหญิงฐิติพร  สมศรี
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  วิเวโก
6. เด็กหญิงพารดี  ปรกคณะ
7. เด็กหญิงศิริพร  เปรื่องปราชญ์
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยปัญญา
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สกุลนอก
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงคลลักษณ์
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์อุดม
2. เด็กหญิงกวิสราภัทร  อักษร
3. เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล
4. เด็กหญิงฐาปนี  ธรรมเจริญ
5. เด็กหญิงณัฏชา  ชมชลจันทร์
6. เด็กหญิงปรีย์สุดา  พินโยยางค์
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จำสุก
8. เด็กหญิงวรีชน  พืชทอง
9. เด็กหญิงอาภัสสร  ศรีประภา
10. เด็กหญิงเรืองพร  ละอองทุมมา
 
1. นางจันทนี  สัจจาธรรม
2. นางเพียงนิล  ฉิมพสุทธิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 80.9 ทอง 31 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาสานอก
2. เด็กหญิงชนิสรา   พรพิทักษ์นุกูล
3. เด็กหญิงณัฏฐาพัชร  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงตวงพร  กาญนสะอาด
5. เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลาภบัง
7. เด็กหญิงนริสรา  เทียนศรี
8. เด็กหญิงนีรชา  มาลี
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ทบด้าน
10. เด็กหญิงลภัสรดา  มงคลพันธ์
11. เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีสัจจะ
12. เด็กหญิงวริสรา  พูลสมบัติ
13. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศรนุรักษ์
14. เด็กหญิงอรณิชา  เจริญวนกูล
15. เด็กหญิงอาภาศิริ  ชาวไชย
 
1. นายพิริยะ  แสนเสนาะ
2. นางวัชรี  บรรจงการ
3. นางสาววิไลพร  จันทร์เพ็ญ
4. นางเอนก  ดำรงชีพ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กหญิงชุดาภา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  พรหมทอง
3. เด็กชายทรงพล   ย่อมพันธ์
4. เด็กชายธนายุทธ  พรหมภิภักดิ์
5. เด็กชายพงศกร  งามโสภา
6. เด็กหญิงพรทิพย์   คุณสมบัติ
7. เด็กชายภานุพงศ์   เบญจพงษ์วิมล
8. เด็กหญิงรัชนก  มูลกลาง
9. เด็กหญิงวรัญญา  ใคร่ครวญ
10. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวโพธิ์เอน
11. เด็กหญิงศยามล  ธรรมเกษร
12. เด็กหญิงสมพร  นามมะณิชม
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สมัครพันธ์
14. เด็กหญิงสุวิมล  จันจางวาง
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีภาร์
 
1. นางกรรณิกา  ศิริธนศาสตร์
2. นางฉวีวรรณ  แสงกะหนึก
3. นางนพนันต์  โชคนิยมธรรม
4. นางเสริมสุข  โพธิพันธุ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาพรม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีบัว
3. เด็กหญิงอภิญญา  สวัสดี
 
1. นางกรุณา  สมานสินธุ์
2. นางสาวชไมพร  รัตนเกื้อกูลวงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายราชัน  คงทวี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ปินะถา
3. เด็กหญิงสุทธิตา  พุทธวัน
 
1. นางปรีดา  โลกานิตย์
2. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญตะนัย
 
1. นายภูษิต  บัวสวัสดิ์
2. นายเสนีย์  ไชยพงษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายชยาพล   มาจันแดง
2. เด็กหญิงพนิดา   เหล่ามาลา
 
1. นายพินิจ   คณะดี
2. นายสุริยัน  นาคปั้น
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล
2. เด็กชายพรหมแดน  เบญจศิริ
3. เด็กหญิงภัทรลักษณ์  เขมวงค์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สูญญาจารย์
2. นายสายัณต์  อุตทอง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  ชัชวานิชกุล
2. เด็กหญิงปณิตา  อุทัยรัศมี
3. เด็กชายปัญญวัฒน์  ธนทัตธาดา
 
1. นายสายัณต์  อุตทอง
2. นายเอกรัฐ  พานิชเกษม
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายภัทราวุธ  จันทรักษ์
2. นางสาวรวิกานต์  จันทะสิม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมเสมอ
 
1. นางสาววีร์สุดา  โยมญาติ
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายเปรมปิติ  ปักการะโถ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สูญญาจารย์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิชชากร  เกษตรไพศาลสิน
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สูญญาจารย์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสว่าง
 
1. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90.55 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิ์ละคร
 
1. นายธงชัย  คชาอาจ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชนิตสิรี   ลอยลิ่ว
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงศิศิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
 
1. นายชยกร  ตันตวาที
2. นางสาวอรวรรณ  พรมอ่อน
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิระพรรณ  ทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงธัญรดา  สอนนา
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นายสายัณต์  อุตทอง
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงอรณิชา   สุริยานนท์
 
1. นายมนตรี  วัฒฐานะ
2. นางสุนิสา  หิรัญรักษ์
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายศุภกิจ   ทำความชอบ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายชาเคิ้ล  อับดูล คลีม มาฮะหมัด
2. เด็กชายบุตรศิริ  จันคำ
3. เด็กชายศุภกิจ   ชื่นโต
 
1. นางปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล
2. นางสาวเอื้อจิต  หงวนเสงี่ยม
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายทิวากร  บุญเชิด
2. เด็กชายธีรพล  ชูเวช
3. เด็กชายวัชรินทร์  อิ่มรัตน์
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์อินทร์
2. นางสาวสุมนธนิน  ใจสุทธิ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กชายทศพล  สุมะโน
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  เสมสฤษดิ์
3. เด็กชายอริยุต  สุขสถิตย์
 
1. นายกิตติ  เนตรประโคน
2. นางสาวยศพร  พรมเวียง
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 41 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายไพชยนต์  สุขเอื้อ
 
1. นายณัฐพงศ์  วงศ์แก้ว
 
76 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  เครือทองศรี
 
1. นางวราพร  พรรณศิริ
 
77 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  จันที
 
1. นางวราพร  พรรณศิริ
 
78 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อามระดิษฐ์
 
1. นางวราพร  พรรณศิริ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72.3 เงิน 26 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงอินทิรา  นาคพันธ์
 
1. นายณัฐพงศ์  วงศ์แก้ว
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองลาว 1. เด็กชายศุภกิตต์  ใจกว้าง
 
1. นางสาวราตรี  จิตต์ธรรม
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเลิศ
 
1. นางพัชรินทร์  แฟงงาม
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนินาถ  หวังศิริ
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงฐิติมา  มณีโชติ
 
1. นายศรายุทธ  ยินดี
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายณัฐพล  คงแสง
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นางจงจิตร  ทรัพย์ชาตอนันต์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายนราธิป  อึ่งสุวรรณ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดสามผาน 1. นางสาวมอมนิค  ชาติ
 
1. นางพจนา  เสวราภี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายณัฐพล  คงแสง
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สิทธิศร
 
1. นายองอาจ  เจริญนาน
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นางมนต์แข  ภิบาลชนม์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นางจงจิตร  ทรัพย์ชาตอนันต์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 14 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายนราธิป  อึ่งสุวรรณ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงวาสนา  พนารักษ์
 
1. นางแธทรีญา  เปิดปัญญา
 
94 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  ชุมพล
2. เด็กหญิงกานต์สินี  สังข์มณี
3. เด็กชายกิตติชัย  ทองเหลือดี
4. เด็กชายคณาธิป  คณาภิบาล
5. เด็กชายฉัตรชัย  โกมลฐิติกานต์
6. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
7. เด็กชายชินภัทร  ม่วงมณี
8. เด็กชายชินภูมิ  ม่วงมณี
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ชักชวนวงษ์
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  จำปาทิพย์
11. เด็กชายทัศน์พล  เรืองนาม
12. เด็กหญิงทิวาพร  สิทธิบุศย์
13. เด็กชายทีปกร  ธรรมวศิน
14. เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญภักดิ์
15. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สารศิลป์
16. เด็กชายนิธิศ  ชำนาญศิลป์
17. เด็กชายนิพนธ์  สุทธิ
18. เด็กหญิงปวันรัตน์  โพธิ์ทอง
19. เด็กชายพงศภัค  เรืองนาม
20. เด็กหญิงพรธันวา  สุขสุวานนท์
21. เด็กชายพลภัทร  ตั๋นบี๊
22. เด็กชายพันธนันท์  พึ่งพระพร
23. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุวรรณ์
24. เด็กหญิงภัณฑิรา  สงวนทรัพย์
25. เด็กหญิงวิชญา  ภาคเสมา
26. เด็กหญิงวิศรุตา  พึ่งฝั่ง
27. เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุงสุข
28. เด็กชายศศิศ  สารศิลป์
29. เด็กหญิงศุภนิดา  สารศิลป์
30. เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มรัตน์
31. เด็กชายอดิศักดิ์  พูลสวัสดิ์
32. เด็กหญิงอัญมณี  สวัสดิมงคล
33. เด็กหญิงเกวลิน  ชาวไชย
 
1. นางดวงใจ  ศรีเจริญ
2. นายปิยะณัฐ  บุญรอดรักษ์
3. นางพรปวีณ์  หยกฟ้าวิจิตร
4. นางรัสนีย์  ตันชัย
5. นายศราวุธ  บุญรอดรักษ์
6. นางศศิธร  แจ่มโภคา
7. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
8. นางอินทิรา  แสวงการ
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนสุวรรณ์
2. เด็กชายพันธกานต์  สามารถ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เลิศรัตนาวรชัย
4. เด็กชายศรัณยู  แซ่อุ่น
5. เด็กชายศิวกร  แซ่อุ่น
6. เด็กชายสิรคุปต์  ประจงใจ
7. เด็กหญิงหทัยภัทร  ธนะมูล
8. เด็กหญิงอลิสรา  สุดสายออ
 
1. นางศศิธร  แจ่มโภคา
2. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
3. นายสุธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงจันทรา   ดิษฐกระจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เฮงฉุน
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   วิสุมา
4. เด็กชายปิยะ   เมาลิชาติ
5. เด็กชายพีรยุทธ   ทองหล่อ
6. เด็กชายภานุวัฒน์   ปลื้มผล
7. เด็กชายรัตนากร   วงศ์นาค
8. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทูลมณี
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิ่วสำแดง
10. เด็กหญิงแสงเดือน   เหลี้ยวหยง
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาววิภาวี  สว่างรัตน์
3. นางสุมณฑา  ชนะสิทธิ์
 
97 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงชลธร   เหลี้ยวหยง
2. เด็กหญิงณรัญญา   สุวรรณโรจน์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   อ่อนสอาด
4. เด็กหญิงปาริชาติ   นิสสัยซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   รัตนโสม
6. เด็กหญิงภารดา   ชูทรัพย์
7. เด็กหญิงสายธาร   ชุดใหม่
8. เด็กหญิงอัจจิมา   กันภัย
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาววิภาวี  สว่างรัตน์
3. นางสุมณฑา  ชนะสิทธิ์
4. นางสาวเพ็ญรุ่ง  กวีรัตน์ธำรง
 
98 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ปราบไพรินทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา    จรูญรัตน์
3. เด็กหญิงทองกร    สุขิโต
4. เด็กหญิงพนิดา   สายทอง
5. เด็กหญิงศศินา   กุลสอนบาล
6. เด็กหญิงศุภิสรา   ชูเชิด
 
1. นางดารารัตน์  ภูมิภักดิ์
2. นางประภาพันธ์  วิริยะสหกิจ
3. นายสัณฑคม  เซี่ยงว่อง
4. นางสาวอนุสรา  ชำนาญศิลป์
 
99 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.8 เงิน 38 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญสิิริ  ธรรมวิริยะ
3. เด็กหญิงฐิติพร  มังคลสุข
4. เด็กหญิงธิิดารัตน์  เกษี
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เธียรนันทน์
6. เด็กหญิงพิมพ์เพียร  ประเสริฐสิริสุข
7. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทุ่มทอง
8. เด็กหญิงรวิสรา  ดุภะสกุล
9. เด็กหญิงวรกานต์  ภูมิเจริญ
10. เด็กหญิงอารยา  เมฆขาว
 
1. นายวิวัฒน์  เพชรศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จุลละมณฑล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตาเลียว 1. เด็กชายกิติศักดิ์  รุ่งรังรอง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จูมพันธ์
3. เด็กชายนัฐพล  เอี่ยมอาจ
 
1. นายบุญเรือน  ฉัยยากูล
2. นายสุวิทย์  จิตรเจริญ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายธีรนัย  ทองเปรม
3. เด็กชายเอกภพ  เฉลิมชัย
 
1. นางสาวชวนชม  ผดุงนาม
2. นางสาวดาวรุ่ง  ไชยมาก
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงญาญิศา  วารนิช
2. เด็กหญิงธนวันต์  ศรีประศาสน์
3. เด็กหญิงมานิตา  สว่างอารมย์
 
1. นางจันทนะ  วิไลพัฒน์
2. นางสาวเยาวภา  รัตนาธรรม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงชนิดนารถ  อ่านพินิจ
2. เด็กชายชินกฤต  แปลงสี
3. เด็กหญิงพัชรากร  กาญจนวรรณ
 
1. นายวิชัย  สร้อยกูล
2. นายสุมาตร  พันธุ์มณี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจิตราภา  สรรพกิจ
2. เด็กหญิงญาณิศา  พรพานิช
3. เด็กหญิงปัฐร์ฏิญญา  เจริญกัลป์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลิ้มวัชราวงศ์
5. เด็กหญิงวิมลมาศ  รัตนวิโรจน์
6. เด็กหญิงสมิตา  จตุอุทัยศรี
 
1. นางนวรัตน์  ใจสุทธิ
2. นางนาตยา  สมรรถการ
3. นางศิริลักษณ์  ล้วนรัตน์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงกฤติกา  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงคนัมพร  บำรุงบ้าน
3. นางสาวพรวลัย  กาญจนวรรณ
4. เด็กหญิงมณิสร  จันทสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิสถิตย์
6. นางสาวอัมพิกา  โฉมเฉลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ภุชงค์
2. นายวิชัย  สร้อยกูล
3. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธนัชภัทร  สายทอง
2. เด็กหญิงปุณิกา  เลิศฤทธิ์บัญชา
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ชินวุฒิรติกร
 
1. นางสมปอง  นาคพงษ์
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทัดดาว  สังเกตจิต
2. เด็กชายพิศาล  พรเจีย
3. เด็กชายสราวุฒิ  เล็กชะอุ่ม
 
1. นางบรรจง  ผิวขาว
2. นางสาวอาภาภรณ์  ทองคำดี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดคลองขุด 1. เด็กชายคามิน  ขำเจริญ
2. เด็กชายจิระติ  สุทโธการ
3. เด็กชายยศวรรธน์  คณะดี
 
1. นายปราโมทย์  ผลอุดม
2. นางโพยม  นาวารัตน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กหญิงฐิติมา  เสมสฤษดิ์
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงลานนา  มณีแสง
 
1. นางกุหลาบ  กะมะโน
2. นางชุติมนฑน์  ยมหา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดทองทั่ว 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สวนกลับ
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  สงวนรัมย์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  อัตถาหาร
 
1. นางสาวรายา  ปัญจมานนท์
2. นางสาวศวรรญา  พวงเกษ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จู
2. เด็กหญิงมาริษา  บัวทิพย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กัตโร
 
1. นางณิชาภัทร  ราชนิยม
2. นางพชรพร  ทองทิพย์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 42 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพ 171 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฤทธิ์เปี่ยม
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เวชสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัญมณี  ทับทิมทอง
 
1. นายบุญยงค์  ศรีเสริม
2. นางสุวัจน์พร  ไวศยกุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงนิภาพร  สายธนู
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  หมื่่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไพรบึง
2. เด็กหญิงสุภชา  กิจเกื้อ
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกิดประวัติ
 
1. นางทิวาพร  พูลพฤกษ์
2. นางศรีจันทร์  บุญควง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 19 โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ผลาผล
2. เด็กหญิงฐิติรดา  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงอุษารัตน์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ภุชงค์
2. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ฝางแดง
2. เด็กหญิงนันท์วิกา  คีรีรัตน์
3. เด็กชายปณวัฒน์  บูรณะ
 
1. นางนิศาชล  สวัสดืสาร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่างอยู่
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสุระ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  มาลัย
 
1. นายทองจันทร์  ชาวไร่
2. นางสกุณา   อัศจรรย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านตาเลียว 1. เด็กหญิงวันทนีย์  ไทรใหญ่
2. เด็กหญิงศรมณี  วงษ์พระจันทร์
 
1. นางสาวผุสดี  โพธิ์เอม
2. นางเพ็ญประภา  กล่ำใส
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงนิตยา   ยะธา
2. เด็กชายพงศ์ภัค   สอนบุญชู
 
1. นางสาวพรพรรณ  สุทธิวัฒนะ
2. นายวิฑูรย์  แสงสุริยา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิชญา  ลาภสกุลรัตนา
2. เด็กชายสุภณ  สมตุ้ย
 
1. นายชยากร  แสงโย
2. นางนิตยา  สรรภาภรณ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 38 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงทวีรัตน์  เฑียรฆชาติ
2. เด็กหญิงเปมิกา  หน่อคำ
 
1. นางนิตยา  สรรภาภรณ์
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงขนิฐา  คงมี
2. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสาวจีรภา  เจริญภักดิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปริวรรต  ขณะรัตน์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สุนทรนภาลักษณ์
 
1. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
2. นางนิตยา  สรรภาภรณ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  รักศิริ
2. เด็กชายรุจดนัย  รักศิริ
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
2. นายรุ่งเรือง  แจ้งประดิษฐ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทองสุข
2. เด็กชายสุชาติ  น้อยมาตร
 
1. นางสาวจีรภา  เจริญภักดิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   นุชเจริญ
2. เด็กชายสิทธิกร  พูลสำราญ
3. เด็กชายเทวินทร์  โสดา
 
1. นางรัจจนา  พงษ์ขยัน
2. นางสาวลำปาง  เกตวัตร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายนพรัตน์  บัวตูม
2. นายนับทอง  อัศโม
 
1. นางชนิศา  ศรีกระจ่าง
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1. เด็กชายฉลองเกียรติ  เครือแวงมล
2. เด็กชายบุญญพัฒน์  สมัครสมาน
3. เด็กชายเหนือเมฆ  สิทธิเวชเมธี
 
1. นายสราวุธ  อนามพงษ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายทัตพงศ์   อรรถวิชัย
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ศิริจันทร์
3. เด็กชายอนุชา  นิลพัฒน์
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นายพินิจ  คณะดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิรักษ์
2. เด็กชายศุภกร  ผลวัฒนะ
3. เด็กชายอภิชา  จันทรประภาพ
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นางสาวศรีอุบล  แซ่อึ้ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงภัณทิรา  ภูมิไสว
 
1. นางวรัทยา  ทวีผล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นายปราโมทย์  โพธิผล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชิดชนก  พ่วงแก้ว
 
1. นางพรรณรุจี  สะอาด
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผลศิริ
 
1. นางสาวสุภาวิณี  กำลังเดช
 
135 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิรสุตา  เวชชาชีวะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มาตุรัตน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงสิริพร  สุวรรณ
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเฟื่อง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อังศุสิงห์
 
1. นายสมมารถ  มังคลสุข
 
138 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงสุนิสา  แวดล้อม
 
1. นางสาวสุชัญญารักษ์  โภคินบริบูรณ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพงศกร  จันทเลิศ
 
1. นางสาวสุธีรา  พลรักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82.11 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นางสาวณัฐนรี   งามกิจ
2. นางสาวนวพลอย   จิวรากรานนท์
3. นางสาวพรทิพา   นนธิบุตร
4. เด็กหญิงอาทิตยา   อาจหาญ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตังแก
 
1. นายองอาจ  เจริญนาน
2. นางสาวเอ็มไพร  พิมพ์บูลย์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เหมรา
 
1. นางสาวจิรา  จิรกุลพัฒนา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 18 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงใจ
2. เด็กชายบุณยภู  ศรีคงรักษ์
3. เด็กชายปฏิพล  อินโทรสุนทร
4. เด็กชายวศิน  เสริมสุข
5. เด็กชายวัชรากร  สุธาบุญ
6. เด็กชายวิทย์คณิต  ชุมปลา
 
1. นายธรรมรงค์  ยศเครือ
2. นางสาวมนสิชา  บุญเทียม
3. นางระวีวรรณ  ชาวไร่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดสามผาน 1. เด็กชายกิตธิพงศ์  พันจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงนฤภร  ยินดีทรัพย์
4. เด็กหญิงพนิตา  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพิพร  บัวชาติ
6. เด็กหญิงวารีรัช  เลิศธัญญา
 
1. นางสาวทิพวรรรณ  เพ็ชรแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 65.34 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาศรีไสย์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  เทียนมณี
3. เด็กชายจิตภูมิ  เครือนิล
4. เด็กหญิงชไมพร  ใจเที่ยง
5. เด็กหญิงนิภาพร  ส่องแสง
6. เด็กหญิงประจงจิตต์  นพฤทธิ์
7. เด็กชายพัชระ  บุญแจ้ง
8. เด็กหญิงพิชามญธ์  อุดมศิลป์
9. เด็กชายภูฤทธิ์  ภูนอนไร่
10. เด็กหญิงศันสนีย์  ดวงจิตต์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ขมสนิท
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดแสวงวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  แพทย์กิจ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงชนัดตา  คงประเสริฐ
4. เด็กหญิงนฤมล  ปรีชา
5. เด็กชายปัณณทัต  ปลื้มเกษร
6. เด็กหญิงพัชราลักษ์  ธรรมเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุสุเรนทร์
8. เด็กหญิงรัตนาพร  อักชาติ
9. เด็กชายรุ่งโรจน์  มีลาภ
10. เด็กชายสิรวิชญ์  ประถมวงษ์
11. เด็กหญิงสุขไพรจิตร์  กล่อมดี
12. เด็กชายอดิเรก  ประคอง
 
1. นายขจรยศ  โคตอาษา
2. นางบำรุง  วัฒนศาสคร์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ชาวสวน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มศรี
3. เด็กชายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
 
1. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
2. นางสุนันท์  กุลชัย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเสริม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญชู
3. เด็กหญิงแก้วนภา   ชินวงค์
 
1. นายวิฑูรย์  แสงสุริยา
2. นางสาวสมาน   วัฒนรังษี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายนฤชา  สิทธิวงศ์
2. เด็กชายพีรพงษ์  วงอนุ
 
1. นางสุรัตน์ดา  ศรีคงรักษ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงชวาลา   อุ่นดี
2. เด็กชายอภิชาติ  พยัคฆศิริ
 
1. นางสาวรุจิรา  แก้วงาม
2. นายวรวิทย์  กำเลิศทอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่ลี้
2. เด็กชายสรศักดิ์   วิเวโก
 
1. นางรัชนี  แสงสว่าง
2. นายวัฒนา   จันทมงคล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี
2. เด็กหญิงณัชชา  กูมระสุวรรณ
 
1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
2. นายวิสิษฐ  สังฆเวช
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสมัย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีสุก
 
1. นางรัชนี  แสงสว่าง
2. นายลาวัลย์  ศรีมหาพรหม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายสิริมงคล  เทศมาสา
2. เด็กชายเด่นภูมิ  เศรษฐ์เวคิน
 
1. นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
2. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 79.55 เงิน 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายคุณณัชญ์  เจริญวิกกัย
 
1. นางอารีรัตน์  พูลวงศ์
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพีรนุช  ย้อย
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายราชันย์  คำพูล
 
1. นางธิวตี  การบุญ
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กชายศุภวิทย์  นามดัง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรียางนอก
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายรัตนเทพ  ชื่นสว่าง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ครุปิติ
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายปรีชา  รื่นจิตต์
2. เด็กชายวันชัย  ไพรสกุณีย์
3. เด็กชายสมพร  แซ่คู
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
2. นางปริชาติ  รัตนภาส
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กหญิงกัลยากร  พานิชสุข
2. เด็กชายภานุมาศ   ฟิค
3. เด็กชายเจษฎริน  เจริญทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสงกะหนึก
2. นางศิวนาถ  สงวนสิน
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. นายประหยัด  รวมรัตน์
2. เด็กชายวิชัย  พานิชานุรักษ์
 
1. นางรัชนี  แสงสว่าง
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธีรพัฒน์   อิ่นแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  กิจชล
2. นางศุภิสรา  ศิริวิสุทธิรัตน์
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุติ
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  วงษ์นามเถาว์
 
1. นางนงค์เยาว์  สังคีรี
2. นางรัศมี  ศรีสวัสดิ์
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายปรัญชัย  ยินเสียง
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์ขวัญเจ้า
 
1. นางรัชนี  แสงสว่าง
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงอำภาพร  เกตุรอด
2. เด็กชายโจ  สีวิลัย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ครุปิติ
2. นางอังคณา  ภาคพิเศษ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายปุรชัย  เจริญราช
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่โอ
 
1. นางวันเพ็ญ  เข่งกรอก
2. นางศิริลักษณ์  ฟุ้งเฟื่อง
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทโพลี
2. เด็กหญิงนฤนารท  บัวกระโทก
3. เด็กหญิงนันทกร  วรรณศรีจันทร์
4. เด็กหญิงปริชาติ  ลุกเซ็น
5. เด็กหญิงมนิสรา  ทับหัวหนอง
6. เด็กหญิงอินทิรา  ปานแสงทอง
7. เด็กหญิงเกศริน  แซ่เติ๋น
 
1. นางคณิดา  พานิชรัตน์
2. นางพรเพ็ญ  อิ่มผ่อง
3. นางองุ่น  สกุลนอก
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้วมาตร
2. เด็กชายชาคริต  จันทมิตร
3. เด็กหญิงชุลีพร  แซ่อั๊ง
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทิพจินดา
5. เด็กชายอนุศักดิ์  แสงสุรีย์พรชัย
6. เด็กหญิงอรษา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาววัชรี   ชมภูรัตน์
2. นางศิริรัตน์  ชายคง
3. นางเสริมสุข  โพธิพันธุ์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงปู  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญผล
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คณะผล
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ครุปิติ
2. นางจำรัส  สวัสดิ์ผล
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 19 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายสราวุธ  วรศรี
2. เด็กชายอนุชา  วุฒิชัย
3. เด็กชายอนุชิต  วุฒิชัย
 
1. นางอัญชลี  จันทร์แดง
2. นางอโณทัย  วิจาระ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. นางสาวกฤษณา  พรประสิทธิ์
2. เด็กชายวิชาญ  ยอดญาติไทย
3. นางสาวสุพัชชา   หมวกพลอย
 
1. นางธนพร  งามระยับ
2. นายวรชัย  โคตะมา
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์คาร
2. เด็กชายนฤพนธ์  สมัครสมาน
3. เด็กชายสรยุทธ  รอดเจริญ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ไชยมาก
2. นางสาวนันทวดี  วรรณสุข
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงจันจิรา  รักรู้
2. เด็กหญิงนฤมล  สมนอก
3. เด็กหญิงสุวรรณา   แซ่ไต้
 
1. นางกนกพร  เมโฆ
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ดานุรักษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  สุขลุน
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางเขมิสรา  กระจ่างศรี
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงชญานี  มณีเกตุ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเปรม
3. เด็กชายสุวรรณ  บ้านเนิน
 
1. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
2. นายยงยุทธ  วงค์กุลพิลาศ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายณัฐพล   ภู่บังบอน
2. เด็กชายศุทธวีร์   มะสุนสืบ
3. เด็กหญิงเอื้ออารีย์   ตระการดี
 
1. นางชมภู  รอยศิริ
2. นางวัชรินทร์   ชูเนตร
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายชินวัตร  ผันมา
2. เด็กชายสินอุดม  ภูดี
3. เด็กชายเมธี  เสวานนท์
 
1. นายยงยุทธ  วงค์กุลพิลาศ
2. นางสาวอรวรรณ์  เกลียดความชั่ว
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนพงศ์  จันทร์ขวัญเจ้า
 
1. นางมารศรี  พิลา
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  หลำศิริ
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พลประสิทธิ์
 
1. นายชูชีพ  สกลไชย
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยางระหง 1. เด็กหญิงนิรมล  พวงบุญชู
 
1. นางสาวจุรารัตน์   เยน็นวัฒนา
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงสุรีย์  เขียวมรกต
 
1. นางอุดมลักษณ์  มูลชอบ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72.32 เงิน 15 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางทัตยาภรณ์  นิกรมมุนินทร์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กชายธีรเดช  จิตสมาน
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงอรนภา  แต้มงาม
 
1. นางบุหงา  แนวชาลี
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กหญิงอรนุช  เพ็ชรศรี
 
1. นางเพ็ญสิริ   ดีเสมอ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผันศิริ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เนินชัย
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  คล่องแคล่ว
5. เด็กหญิงอุมมาพร  แจ่มใส
 
1. นางวรรณิดา  นพรัตน์
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาพรต
2. เด็กหญิงปริชาติ  สมจันทร์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  กลมชัยวิไลเลิศ
4. เด็กหญิงรัตนา  จันทร์เหลือง
5. เด็กหญิงวันปรารถนา  มือสันเทียะ
6. เด็กหญิงอรทัย  บรรพต
 
1. นางวรรณิดา  นพรัตน์
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
190 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงปวริสา   พรเพชรวนิช
 
1. นางอัจฉรา  อองละออ
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 31 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายชยพล  ทำสวน
2. เด็กชายนิธิศ  มาให้พร้อม
3. เด็กหญิงไพลิน  คำภูมี
 
1. นางสาวชลธิชา  พลอาจ
2. นางสาววรรณภา  บุญเกิด
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   สนุ่นรัตน์
2. เด็กหญิงวรางคณา   ศิริวิจิตรกุล
3. เด็กหญิงศุภิสรา   เรืองผลวิวัฒน์
 
1. นางทรงศรี  จริตงาม
2. นางนพพร  ประกรศรี
 
193 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
 
 
194 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางสาวสนาน  เจริญนาม
 
 
195 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางจันทนี  สัจจาธรรม
 
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
 
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นางจันทร์ฉาย  ศรีโพธิ์ทอง
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายสมมารถ  มังคลสุ
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายปราโมทย์  โพธิผล
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นางนันท์สุดา  ทองคำดี
 
 
201 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
 
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางชลลดา  ถนอมสัตย์
 
 
203 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางพรพิมล  อ่อนอินทร์
 
 
204 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายสัณฑคม  เชี่ยงว่อง
 
 
205 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางพจนา  ดาวไสว
 
 
206 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายภูษิต  บัวสวัสดิ์
 
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางเอนก  ดำรงชีพ
 
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายสุกิจ  เจริญงาม
 
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางงามตา  รัตนสร้อย
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายสุริยา  ชมศาสตร์
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายสายันต์  อุตทอง
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ แนะแนว - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางสาวพิชามญชุ์  ม่วงแก้ว
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางธรรศญา  ไตรรัตน์
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางปัทมา  สฤษฎิ์ศิริ
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นางจินตนา  เครือฝือ
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นางเมตตา  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว - - - โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. นางเสวย  สิงโตสี
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. นางพิศมร  วิชญธรกุล
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายธงไชย  บุญเรือง
 
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. นายสุรเชษฐ์  พรพานิช
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. นายเดชา  พูลวงศ์
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. นายมนตรี  วัฒฐานะ
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสฤษดิเดช    
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง   1. นายเดชา  พูลวงศ์