สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงกชกร  สุขเกษม
 
1. นางพัฒนา  คุณนุช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 27 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 1. เด็กหญิงโสภิตตา  สะราคำ
 
1. นายวรรณธัช  อินสว่าง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายวรายุทธ  นาคใหม่
 
1. นางสาวบุปผา  ช้างวงศ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงอภิญญา  นนท์แก้ว
 
1. นางจินตนา  พลายบุญ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงชุลีพร  แก้วจันทร์เพชร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นางสาวศิริมาตร  สว่างศรี
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางเพ็ญตรา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายนุกูณร์  แสงสด
 
1. นางสาวธนพร  ดาวเรือง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงศิริพร  พลายละหาร
 
1. นางสาวบุปผา  ช้างวงศ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงพนิดา  ทองนิล
 
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงดวงมณี  วรรณชนะ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  รัตนวิเศษศรี
 
1. นางสุรีย์  สถิตโสฬส
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจิตมาส  กำพุดเชื้อ
2. เด็กหญิงจิตอารี  อ่วมน่วม
 
1. นางสาวสุภาพร  โถแพ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วันทอง
 
1. นายตรีมงคล  จันทร์เสวก
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายสิกขวิชญ์  ตั้งสกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงอรทัย  มะนาวหวาน
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 30 โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กชายทรงเศก  บัวปรอท
2. เด็กชายนรินทร์  วังทอง
3. เด็กหญิงอารียา  ราศรีวงษ์
 
1. นางนฤมล  ทัดศรี
2. นางสาวปราณี   อยู่ประสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. นางสาวณัฐชนน   สำราญพันธุ์
2. นางสาวณัฐชา   สำราญพันธุ์
3. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีบุญธรรม
 
1. นางสาวชลธิชา   กอแก้ว
2. นางสาวดวงนภา   มะลิทอง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  กองเป็ง
 
1. นางศุภวัลย์  ภู่ประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. นางสาวจินดารัตน์  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปี่ยมสิน
 
1. นายพิชัย  ภูฆัง
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายอริย์ธัช  ทัศนพันธุ์
 
1. นางนวลจันทร์  สร้อยโพธิ์พันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ตีบนอก
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงศิริพร  ย้อนเพชร
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.25 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกลวัช  น้าประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแพทย์
3. เด็กหญิงศิริพร  ภูฆัง
 
1. นางขนิษฐา  อินพรหม
2. นางสุดจินต์  พวงวิภาต
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงพิยดา  สุขโข
2. เด็กหญิงสุวณี  น้ำทิพย์
3. เด็กชายอัมรินทร์  กลิ่นหอม
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำภา
3. เด็กชายวิชยา   กาฬภักดี
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
2. นายสมพงค์  สริฟอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายฉัตรชัย  คุ้มเฟื่อง
2. เด็กชายทัตพงษ์  ช่างประเสริฐ
3. เด็กชายวิทวัช  เรียงแก้ว
 
1. นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ
2. นางสาวศิรินาฏ  โอสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  หมื่นแก้ว
2. เด็กชายวัชรากร  ฉายอรุณ
3. เด็กชายอังคาร  ทองโสม
 
1. นางยุพา  กองเป็ง
2. นางศุภวรรณ   ชลมาก
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  จุฬา
2. เด็กชายประสาน  กองแก
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุญผัด
 
1. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
2. นายสุทธิพร  บุญสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณวพร  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงภาวินี  ซามาตร
3. เด็กหญิงอลิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  จันทะบุตร
2. นายสิขรินทร์  เครือน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงประณิตา   สีสะอาด
2. เด็กหญิงศิริโสภา  ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   กริ่มใจ
 
1. นายณัฏฐ์ดนัย   รุ่งกลิ่น
2. นางวุฒิพร   กล้าหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คุณสมบัติ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  นุ่มดี
 
1. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
2. นางสาวดวงดาว  พูลสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ปานทอง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คำบุตร
 
1. นายกฤษฎา  ทรัพย์ขำ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79.48 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา
2. เด็กชายณัฏฐพล  เมฆฉาย
 
1. นางบุญนาค  ภูฆัง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.47 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฟักสุวรรณ์
2. เด็กชายระพีพันธ์  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.1 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภูฆัง
2. เด็กชายวีรพัฒน์  ภูฆัง
 
1. นายชูชีพ  พูลผล
2. นายบริบูรณ์  ปานกล่ำ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.47 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายทศวัฒน์  ยันตะพันธ์
2. เด็กชายภุชงค์  หวานฉ่ำ
 
1. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
2. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายสุธีร์  โปร่งจิตร
2. เด็กชายไพโรจน์  บุญมี
 
1. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
2. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงถิรนันท์  หมื่นกล้า
2. เด็กหญิงนันทวัน  บุญณะที
3. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยแสง
4. เด็กหญิงรุจิรา  แววศรี
5. เด็กหญิงอริสรา  ปานสุวรรณ
 
1. นางทวี  สว่างศรี
2. นางสาวนัดดา  อ่อนวิมล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิเศษจิตร์
2. เด็กหญิงนุสรา  ศรีโพดก
3. เด็กหญิงปภัสสร  ด้วงเอี่ยม
4. เด็กหญิงพนิดา  โอฬารสุวรรณชัย
5. เด็กหญิงอวัสดา  จำปาเงิน
 
1. นางประสาทพร  เพชรทอง
2. นางอารีย์  อุบล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 22 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แตงโสภา
3. เด็กหญิงสิรามล  แตงโสภา
4. เด็กหญิงสิริวิมล  แตงโสภา
5. เด็กหญิงแสงระวี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งนภา  เทศนา
2. นางสาวศศิอร  ทัศเกษร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชุติมนต์  แพทย์สิทธิรัตน์
2. เด็กหญิงณหทัย  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จำนงค์จีนารักษ์
4. เด็กชายภูมิเพชร  สันติมาลัย
5. เด็กหญิงวริศรา  สว่างอาชีพ
 
1. นางสาวรัตน์เกล้า  แก้วเรือง
2. นางเยาวรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงกันยา  แตงทอง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เติมสุข
3. เด็กหญิงรัตนา  หนองน้ำขาว
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จีนสุกแสง
5. เด็กหญิงสุพรรณิตา  ระย้าทอง
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นางดวงพร  ตั้งเสรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมรกต   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงจันทร์
4. เด็กชายสรัล  กองยนต์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกิดศรีประเสริฐ
 
1. นายกฤษสุวรรณ  อินสว่าง
2. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงณัฐมน  วันประสม
2. เด็กหญิงดวงกมล  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงนนธิยา  อู่อรุณ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงละคร
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  กลิ่นธูป
 
1. นายสมหมาย  แพ่งสภา
2. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กรีฉวี
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  สว่างศรี
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  พั้วเหล็ก
4. เด็กชายศุภฤกษ์  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงอัญชิสา  กาฬภักดี
 
1. นายพรชัย  กาฬภักดี
2. นายพิทักษ์  หงษ์โต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภูเวียง
2. เด็กหญิงกิตติยา  ปานสุวรรณ
3. เด็กชายจักรพงศ์  ภูฆัง
4. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  รอดส้ม
5. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเรือง
6. เด็กชายณัฐภูมิ  เหนือโพธิ์ทอง
7. เด็กชายประพันธ์  ธัญญเจริญ
8. เด็กชายประมุข  ฉ่ำสดใส
9. เด็กหญิงปุ้ย  เจดีย์
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  คล้ายสอน
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูฆัง
12. เด็กชายยุทธพร   เหมือนพงษ์
13. เด็กหญิงวดาพร  ปิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงวิภาดา  ภูฆัง
15. เด็กหญิงวิมลสิริ  ขำสมอ
16. เด็กชายสุชัชจ์  คุณพันธ์
17. เด็กหญิงหิรัณยา  ภูฆัง
18. เด็กชายอรรถพล   ธัญญเจริญ
19. เด็กชายเกียรติพงศ์  สิงห์นคร
20. เด็กหญิงเรวดี  กรรณแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  แก้วเรือง
2. นางเพชรวิไล  ดีเสมอ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 27 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางประกายมาศ  รัตนวโรภาส
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  พละศักดิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 32 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุขแสงศรี
 
1. นายสุวรรณ  ขุนพิมล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ย้อย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สร้อยศรีคำ
 
1. นางปัญญา  แก้วเขียว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายปุรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุปราณี  รอดทอง
 
1. นางรัตนา  วรรธนะเพียร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.13 ทอง 44 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายชลฑิตย์  วัดเมือง
2. เด็กหญิงมลธิรา  จักรแก้ว
 
1. นางศรีนวล  กล้าหาญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อังกุลดี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มิตรชัยภูมิ
3. เด็กหญิงชลดา  เอี่ยมศรี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มเพชร
5. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุปุณณะ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาเอก
7. เด็กหญิงปาริชาติ  นาเอก
8. เด็กหญิงพอฤทัย  เกตุเมฆ
9. เด็กหญิงสุธิษา  มากดี
10. เด็กหญิงอัจฉรา  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
2. นางสาวธนวรรณ  แน่นหนา
3. นางพรทิพภา  จันทร์อินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พึ่งกระจ่าง
2. เด็กหญิงณิชมน  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงพิยพร  ทองหล่อ
4. เด็กหญิงวนิดา  พิพิธ
5. เด็กหญิงวิชุดา  มะนาวหวาน
6. เด็กหญิงศศิภา  ศรีบัวงาม
7. เด็กหญิงสุมิตตา  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงอริศรา  จันทนา
9. เด็กหญิงอาทิติยา  อิ่มประภัย
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายณรงค์  ชาลี
2. นางลััดดาวัลย์  ธุพจน์
3. นายสมชาติ  ศิริโรจน์มหาวงษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 1. เด็กชายกรเกล้า  กาฬษร
2. เด็กหญิงกฤติกา  รถมณี
3. เด็กหญิงกาญจนา  เล็กลับ
4. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ช้างเขียว
5. เด็กหญิงนภารัตน์  งามขำ
6. เด็กหญิงประภัสสร  บัวสระเกษ
7. เด็กหญิงภัทราพร  หอมเย็น
8. เด็กหญิงศริญญา  กลิ่นบานชื่น
9. เด็กหญิงสุวิมล  รู้ประมาณ
10. เด็กหญิงหฤทัย  ไขทา
11. เด็กหญิงอนิสา  จำเริญ
12. เด็กชายอาทิตย์  รักสนิท
13. เด็กหญิงอารยา  นิลทับ
14. เด็กหญิงเก็จมณี  สุวรรณศิริ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
2. นางสาวรัตนา  เล็กพันธ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75.9 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงชนิดา  จันทราช
2. เด็กหญิงฐิติพร  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พึ่งน้อย
5. เด็กหญิงมินตรา  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงวิภาวดี  สร้อยระย้า
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กาฬษร
8. เด็กหญิงศิริพร  ปิ่นทองคำ
9. เด็กหญิงสุกานดา  เพียรสมบัติ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงจันทร์
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไวกูณฐอนุชิต
12. เด็กหญิงอนุสรา  สะราคำ
13. เด็กหญิงอาทิตญา  พวงมาลี
14. เด็กหญิงอินทิรา  โอชำรัมย์
15. เด็กหญิงอุษา  สีแตงสุข
 
1. นางสาวจริยา  เต่ากล่ำ
2. นางสาวดุสิตา  ป้อมทอง
3. นางสาวธารวิมล  เจริญจามีกร
4. นายประวิทย์  ไหมทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.3 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงญาณิน  เรืองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ณรงค์ดนุเดช
3. เด็กหญิงอรอิสรีย์  อัครเมธานนท์
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางสาวศศิธร  ดอกไม้ขาว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงจิราพร  เจิงป่อง
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โอไก้
3. เด็กหญิงอรญา  ภู่วงค์
 
1. นายกฤษดา  อร่ามกูล
2. นางสาววรารัตน์  ขอพึ่ง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองสา
2. เด็กหญิงณิชา  แถมนา
 
1. นางสมพร  อินทรศักดิ์
2. นางสาวสิริกร  พิชิตธนปัญญา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายธราเทพ  ทับทิม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีนุ้ย
 
1. นางสาวลำยอง  ผิวเอี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  เมืองแก
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชญานิศ  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงชนกาญจน์  ใจนรินทร์
3. เด็กชายนฤเบศน์  กล่อมจาด
 
1. นายธนนันท์  อ้นนา
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกัญญา  สุระเกตู
2. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองทรัพย์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  แสงทอง
 
1. นางจันทร์ฉาย  พวงมาลี
2. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายพรเทพ   โพธิ์พรม
2. เด็กหญิงอภิญญา  ผิวเอี่ยม
3. เด็กชายอัฐพล   คำจันทร
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางบุษยรัตน์   ดวงจันทร์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนแสงศร
 
1. นายประสพชัย  กาฬภักดี
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศรัญญา  กล้าหาญ
 
1. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายทัศนา  งามยิ่ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  นิลบุญ
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายสราวุฒิ  เครือแก้ว
 
1. นายกฤษสุวรรณ  อินสว่าง
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  สมใจเดช
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มเพ็ชร
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
2. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ปิ่นทกูล
2. เด็กหญิงรัชนี  พันคง
 
1. นางงามตา  เพชรคอน
2. นางบุญนำ  ดวงแก้ว
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชาวปลายนา
2. เด็กหญิงแพรพิไล  เต่ากล่ำ
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
2. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   พันธุ์รู้ดี
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรพงศ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มงคล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ออมสิน
 
1. นางสาวจรรยา  เล็กชัยรัตน์
2. นางสาวเรณู  เซี่ยงเจ้ว
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายชลชัย  มั่งนิมิตร
2. เด็กชายพฤกษา  วัฒนไกร
3. เด็กชายพีรพงษ์  ประสงค์ยิ่ง
 
1. นางนงลักษณ์  อานมณี
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายนิรุช  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายพงศธร  นุ่มดี
3. เด็กชายศรัณยู  ใยแจ่ม
 
1. นายสมนึก  น้ำเพชร
2. นายสุชิน  โพธิ์ทอง
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพชร
 
1. นายธาตรี  ปฏิทัศน์
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
 
1. นายณรงค์  นิธิรัตน์กุล
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายกีรติ  สุพรรณเรือง
 
1. นายมานพ  พุ่มสาขา
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
 
1. นางประสาทพร  เพชรทอง
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์บุตร
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นายบุรพล  ภมรพล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรตะ
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปาณสิชล  เชี่ยวศิลป์
 
1. นายมนัส  ปรากฎผล
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางขวาก    
85 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 1. เด็กหญิงภาณิศา  ปานโสภณ
 
1. นายอนันต์  บุปผา
 
86 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
87 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงอภิษฎา  สว่างศรี
 
1. นายมนัส  ปรากฎผล
 
88 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
 
1. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
89 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ฐิตะวรรณ
 
1. นายวิชัย  ภู่ประเสริฐ
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกอร  ชื่นเสม
 
1. นายมณฑล  หัสดำ
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73.6 เงิน 23 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงศุภกานต์   วงศ์อัศวิน
 
1. นายกิตติ  ชุ่มชื่นดี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
 
1. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
94 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกันต์ชนก  อ้อยตระกูล
2. เด็กหญิงจิติญากรณ์  สุรพานิช
3. เด็กหญิงจิราภา  ศรีธรรมวงษ์
4. เด็กชายนพพล  อู่อรุณ
5. เด็กชายปดิพัทธ์  กันยา
6. เด็กหญิงมาริสา  นามบัวศรี
7. เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มมะปราง
8. เด็กชายอนิรุทร์  ศรีจา
9. เด็กหญิงอสมาภรณ์  พรมมา
 
1. นางธิดารัตน์  สังข์แก้ว
2. นางบังเอิญ  พิมพขันธ์
3. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  คำหอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เภรีวงษ์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กำเนิดคุณ
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  ชาวปลายนา
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  กลับสงวน
6. เด็กหญิงปาณสิชล  เชี่ยวศิลป์
7. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
8. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัสมีแก้ว
9. เด็กหญิงวนัสนันท์  ริตพวง
10. เด็กหญิงวนิสนันท์  ริตพวง
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
13. เด็กชายวีรวัฒน์  ชื่นเสม
14. เด็กหญิงสุธินี  นูมหันต์
15. เด็กหญิงอภิษฎา  สว่างศรี
 
1. นายมนัส  ปรากฎผล
2. นายศรีพล  ปานเจริญ
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกอร  ชื่นเสม
2. เด็กหญิงคณิตกุล  สังข์สุนทร
3. เด็กชายณัฐนนท์  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
5. เด็กชายปกรณ์  มณีอินทร์
6. เด็กชายปราชญ์  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
8. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
9. เด็กหญิงพอฝัน  กุลวงษ์
10. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพ็ชร
11. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
12. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
13. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
14. เด็กหญิงเกตุกานต์  ม่วงหมู่
15. เด็กหญิงเนตรชนก  กิ่งคล้ายกัน
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
3. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
4. นางเสียงเพราะ  ศรีหาภาค
 
97 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายจักริน  แสนโพธิ์
2. เด็กชายชลชาติ  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายนนธวัฒน์   จำปาทอง
4. เด็กชายนวพล  นุ่มปราณี
5. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์บุตร
6. เด็กชายวีรภัทร  พันธุ์วงษ์
7. เด็กชายสิโรตม์  แก้วเรือง
8. เด็กชายอมรเทพ  เปรมทอง
9. เด็กชายอรมเทพ  แตงทอง
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แย้มไสว
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
2. นายบุญชัย  อนันต์ธนสาร
3. นายวัชระ  สิงห์บุตร
4. นายเสาร์คำ  กัลวงษ์
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายฐิรวัฒน์   อยู่กำเหนิด
2. เด็กชายณัฐนนท์  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
4. เด็กชายปกรณ์  มณีอินทร์
5. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
6. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
7. เด็กหญิงพอฝัน  กุลวงษ์
8. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
9. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
10. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
11. เด็กหญิงเกตุกานต์  ม่วงหมู่
12. เด็กหญิงเนตรชนก  กิ่งคล้ายกัน
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
2. นายธัญญากร  ธรรมกาย
3. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
4. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
99 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฉวีจันทร์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  เสริมพงษ์
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  แจงธรรม
5. เด็กชายทรงวุฒิ  สุวรรณมุข
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีทอง
7. เด็กหญิงธิดา  เครือแก้ว
8. เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมือนใจ
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  ด่านแพ
10. เด็กชายภูวดล  ปลูกงาม
11. เด็กหญิงยุวดี  เวียงพรมมา
12. เด็กชายรณชัย  โพธิ์จันทร์
13. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อ่อนทอง
14. เด็กหญิงศุภกานต์  หล้าเพชร
15. เด็กชายสราวุฒิ  นุชนารถ
16. เด็กหญิงสุภณิดา  สวนดอกไม้
17. เด็กหญิงอทิตยา  เงินงาม
18. เด็กชายเกษม  ปิ่นวิเศษ
19. เด็กชายเขมชาติ  ปิ่นทอง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวไสว
21. เด็กชายเจมศักดิ์  จันทรา
 
1. นายชาลี  โตอ่อน
2. นายธวัช  เกิดลาภ
3. นายบรรพต  ฟักอินทร์
4. นางประทีป  เย็นวอน
5. นางสาวสุภาพร  แก่นโกมล
6. นายเฉลียว  กล้าหาญ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กชายนลธวัช  นนท์เต็ม
 
1. นายสมศักดิ์  จีนสุกแสง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขสำราญ
 
1. นายภัทรพล  เมฆอากาศ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคพันธ์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงศรัญญา  พัดสุวรรณ
 
1. นางสาวอรธิชา  สว่างศรี
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายอนุพงษ์  ทิพย์สังวาลย์
 
1. นางเยาวพา  พานิชวงษ์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ภูฆัง
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายบุรพล  ภมรพล
 
1. นางซิน  สารจุม
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แสงจิระพันธ์
 
1. นางชาลินี  ด้วงกัน
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายสหรัฐ  สว่างศรี
 
1. นางสาวอรธิชา  สว่างศรี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วบัวดี
 
1. นางศิวพร  แช่มช้อย
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  จงสมจิตร
 
1. นายวิวัฒน์  พลายละหาร
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองฟอง
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นางศศิวิมล  ไวลด์
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.4 เงิน 46 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคพันธ์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายวันชนะ  ม่วงมูล
 
1. นางซิน  สารจุม
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สุขสมสิน
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกนกกานต์  คำภารัตน์
2. เด็กหญิงกฤษณี  แก้วสถิตย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ริบมี
4. เด็กชายคชินทร  ดาหนองโดก
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประมงคล
7. เด็กชายจิตรทิวา  ผาคำ
8. เด็กหญิงชณิกาญจน์  พันธ์ทุ้ย
9. เด็กหญิงชลธิชา  เกษประทุม
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคพันธ์
11. เด็กหญิงญาณิศา  ฉิมผูก
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสือกูล
13. เด็กหญิงณัฐจิรา  คงศิริ
14. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เข็มเพชร
15. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีหลง
16. เด็กชายธนกร  จำเนียรพล
17. เด็กชายธนชัย  สุญาณวนิชกุล
18. เด็กชายธนพร  ธรรมศร
19. เด็กหญิงธัญญวรินทร์  เข็มเพชร
20. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์คำ
21. เด็กหญิงธาดารัตน์  ยินดี
22. เด็กหญิงน้ำฝน  สร้อยชมพู
23. เด็กหญิงปณิดา  สิงหาหล้า
24. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฝอยโคกสูง
25. เด็กหญิงพรรณพัชร  โพธิ์สุวรรณ
26. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ภูฆัง
27. เด็กชายภาณุพงศ์  แตงโสภา
28. เด็กหญิงวรรณิสา  แหนผัน
29. เด็กหญิงศมิษฐา  วังทอง
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข
31. เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
32. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสือน้อย
33. เด็กหญิงอุรัสยา  สุทธิพนไพศาล
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เปรมทอง
35. เด็กหญิงโยธิกา  วงษ์ลา
 
1. นางสาวณญาดา  กฤษณา
2. นางทับทิม  เมืองวงษ์
3. นางน้ำทิพย์  พูลสวัสดิ์
4. นายมงคล  ภุชงค์อนันต์
5. นางสาววรมณ  เจริญศรี
6. นายวัญรพ  ฉิมพาลี
7. นางสาวสาวิตรี  แหนผัน
8. นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดด่านช้าง    
118 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกรกวี  สกนธ์รวีนาท
2. เด็กชายครรชิต  จันทร์นุ่ม
3. เด็กชายจิรายุ  สุทธิวรวุฒิกุล
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  วรรณวงษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐพร  ประสิทธิ์
6. เด็กชายณัฐพล   ขาวเงิน
7. เด็กชายธนภัทร  เปี่ยมสิน
8. เด็กหญิงพรศิริ  นุชนารถ
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
3. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
119 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจินตหรา  คล้ายสิงห์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  จำปาเทศ
3. เด็กชายณัฐพล  ขันเงิน
4. เด็กชายพิรุณ  ขุนณรงค์
5. เด็กชายศุภกิจ  พรมเพชร
6. เด็กหญิงสินีนาถ  ขุนณรงค์
7. เด็กชายอรรถพล  บุตรดา
8. เด็กหญิงเกษศิณี  ราชา
 
1. นางจุลัยรัตน์  สกุลบริสุทธิ์
2. นายนัฐพงษ์  ทวนเงิน
3. นายวิสูทธิ์  โพโต
 
120 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต    
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีดำ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันชื่น
4. เด็กหญิงปนัดดา  กาฬษร
5. เด็กหญิงสุพิชฌา  ผิวขาว
6. เด็กหญิงอริสรา  ร่มลำดวล
 
1. นางสาวกิ่งกมล  ปิยมาดากุล
2. นายณัฐวานนท์  เที่ยงธรรม
3. นางสาวภาวิณี  สุเมธาพันธุ์
4. นางสาวรุ่งอรุณ  ขันทอง
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ส้มโต
2. เด็กหญิงสรัญญา  งามยิ่ง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  งามยิ่ง
4. เด็กหญิงอารีย์  จันทวงษ์
 
1. นายพรเทพ  ไม้เรียง
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขวัญแพร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงช่อผกา  ทับทิม
4. เด็กหญิงณาณาพลอย  ขวัญแพร
5. เด็กหญิงดวงตา  สุขีวงศ์
6. เด็กหญิงบุญธิดา  อยู่ฤทธิ์
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญประคอง
8. เด็กหญิงปิยาภัทร  นุฟูกลาง
9. เด็กหญิงพนิตพิชา  เกตุอุบล
10. เด็กหญิงพัชรมัย  ขำกา
11. เด็กหญิงพิมลพรรณ  หีบใสสง
12. เด็กหญิงภาสินี  น่วมภักดี
13. เด็กหญิงรวงข้าว  อุบลบาน
14. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พันธุวงศ์
15. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงไพจิตตา  นาคยศ
 
1. นางสาวนงทิพย์  เถื่อนเฉย
2. นางสาวนริศรา  มุงคุณ
3. นางพานิชย์  กาฬภักดี
4. นายวินิจ  เกษรา
5. นางสุจิตรา  ขาวเหลือง
 
124 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายจักรพันธ์   ชูแก้ว
2. เด็กชายจารุวัฒน์  นงลักษณ์
3. นายณัฐพงษ์   อุริพันธ์
4. เด็กชายทิวากร  คำจันทร
5. เด็กชายวันชนะ   วังหิน
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวสายรุ้ง  เป้าเพชร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายพงศกร  อุปการะ
2. เด็กชายพลชาย  งามยิ่ง
3. เด็กชายศรัณย์  งามยิ่ง
 
1. นายพนม  สมบัติบูรณ์
2. นายวุฒิชัย  เชื้อดี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายสาธิต  เนียมหอม
2. นายสุทัศน์  เสียงสุขสันติ
3. นายอนิรุทธิ์  ทองปลื้ม
 
1. นายมานะ  จันทร์ลอย
2. นางอารีย์  อุบล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 42 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐพนธ์  กาฬภักดี
2. เด็กชายธนพัฒน์  สมจิตร
3. เด็กชายศุภณัฐ  กาฬภักดี
 
1. นายชัยรัตน์  แตงวงษ์
2. นายเกื้อชิต  อุยานันท์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นางสาวพลอยไพริน  อ่อนดี
2. นางสาวสุพัตนิตรา  ชนากร
3. นางสาวอรดา  ยินดีรัมย์
 
1. นายมานะ  จันทร์ลอย
2. นางอารีย์  อุบล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทิวาวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรางทอง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  นุชนารถ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แตงทอง
6. เด็กหญิงอัจฉรา  อินครุฑ
 
1. นางสมบูรณ์  สุขขุม
2. นายเฉลิม  ประสิทธิ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงนิษาชล  มะลิทอง
3. เด็กหญิงบุษบา  ทัสเซนน่า
4. นางสาววราภรณ์  สว่างศรี
5. เด็กหญิงศิวัช  อิ่มใจ
6. เด็กหญิงสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางพรทิพย์  เคนวิเศษ
3. นางพวงรัตน์  เอติยัติ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 45 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 1. เด็กหญิงนิตยา  ลูกภูเขียว
2. เด็กหญิงวลาลี  นาคเกษม
3. เด็กหญิงศิริพร  คงหรั่ง
 
1. นางสาลี่  อนุกูลประดิษฐ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   หอมหุล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แสงคำพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  วงศสุวรรณ
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนวัดท่าเตียน 1. เด็กชายชวัลกร  จักรแหลม
2. เด็กชายพงษ์ศกร  กาฬภักดี
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แปงจะโปะ
 
1. นายประดิษฐ์  พวงมาลี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แตงโสภา
2. เด็กหญิงพาวินี  กัณฑ์หามี
3. เด็กหญิงเกษราพร  สาพิทักษ์
 
1. นายคชาชีพ  ริตพวง
2. นายวีรวัฒน์  ชมละม้าย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดกำมะเชียร 1. เด็กชายชนภัทรค์  เจริญผล
2. เด็กหญิงณัฐมล  แสงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  พลเสน
 
1. นางสาวกรัณชกร  อานมณี
2. นางสมศรี  คงเมือง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงธนพร  ปานพงศรี
2. เด็กหญิงบงกช  สาวงาม
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ประเสริฐ
 
1. นางกนกพร  พลชัย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สะราคำ
2. เด็กหญิงนิภาพร  เดชธนู
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตั้งจริยพัฒนกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กาฬภักดี
2. นางสง่า  แตงวงษ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 39 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรมณี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วังกรานต์
3. เด็กหญิงอัมพร  แย้มวงษ์
 
1. นางสาวชำนิ  คงประเสริฐ
2. นางสาวนันทิยา  ปัญญาธิกวัฒน์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงพจนา  กึงไกร
2. เด็กหญิงรจนา  อุปการะ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  งามยิ่ง
 
1. นางสาวคนึง  เสกสุวงษ์
2. นางสาวศศิธร  ตระกูลโชคดี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำเพชร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีเมือง
3. เด็กชายธีรภัทร  ทับทิมสวน
 
1. นายนิคม  อิธิตา
2. นางวันเพ็ญ  อิธิตา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจิราพร  ไฝเพชร
2. เด็กหญิงนิดานุช  โพธิ์คัง
3. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์คูเมือง
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นางสาวพิมพร  ใจงาม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชนิตา   ปานทสูตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แสงทองดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ทนเถื่อน
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นางบุษยรัตน์   ดวงจันทร์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. เด็กชายประชัยศักดิ์  กาฬภักดี
2. เด็กชายมาฆะ  กองแก
 
1. นางพิทธ์ชาฐิณี  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวศิริพร  ทวีวัฒน์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายรัชตะ  สันทะหุโม
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นนศิริ
 
1. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายชัยชัช  ปัจจัยศิริ
2. เด็กชายพงศ์พากรณ์  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายประวิทย์  มั่นปาน
2. นายวิฑูรย์  ทวีสุข
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายพลายชุมพล   ทับทิมสวน
2. เด็กชายวิโรจน์  มะหิงษา
 
1. นางสาวธารวิมล  เจริญจามีกร
2. นายวันชัย  ปวกหาร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปฑิตตา  ศรีพิกุล
2. เด็กหญิงรุจิรา  กลิ่นจันทร์
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงณัฐชา  กรวิรัตน์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญยิ่ง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรรณสูตร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะราคำ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายสมเดช  ภูฆัง
2. เด็กชายสหรัฐ   เปรมทอง
 
1. นางกำไร  โชติจรุงค์
2. นายวันชัย  ปวกหาร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ระโหฐาน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วรรณสูตร
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรสินี  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ผิวขำ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. นายธีรธาร  สะราคำ
2. เด็กหญิงนิญากร  วัฒละ
3. นางสาวศิริภรณ์  เหมะธุลิน
 
1. นางณัฏฐ์ทิตา  ชัยศิริธนจินดา
2. นางสาวศิริพร  ทวีวัฒน์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายพงศกร  คุ่นชมภู
2. นายภานุวัฒน์   วัฒนาศรีเรืองกุล
 
1. นายพิษณุ  สีตะระโส
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธีรภัทธิ์  วงศ์กล่อม
2. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์  วรรณสูตร
3. เด็กหญิงภัทราพร  ภูฆัง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกิตติ  พันธ์สังข์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุมทอง
3. เด็กชายอรรถพล  สังข์งาม
 
1. นางชาลินี  ด้วงกัน
2. นายชินกฤต  ศรีจันทร์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธนทรัพย์  เซี่ยงหลิว
2. เด็กหญิงวชิระกาญจน์  นาเมือง
3. เด็กหญิงอริตา  พวงมณี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชำนาญศิลป์
2. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.83 เงิน 11 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงนวพร  ชัยศรี
 
1. นางเพชรวิไล  ดีเสมอ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงอวัสดา  น้ำจันทร์
 
1. นางสร้อยมาศ  สมตัว
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.82 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงศิริมาตร  สว่างศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายพร้อมสันต์  พนาสกุลการ
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายอนุรักษ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางบุญรอด  เหลืองอรุณ
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นางสาวนันทิกานต์  สว่างศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงธันญารัตน์  ดีเสมอ
 
1. นางเพชรวิไล  ดีเสมอ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงนิรชา   ทองพันธุ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วินยาคูณ
 
167 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไล้สุวรรณชาติ
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงวัลย์ลิกา   เชาวโนทัย
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เป้าเพชร
 
169 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.28 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวบุตร
2. เด็กหญิงพัฑธิดา  บัวเกิด
3. เด็กหญิงรัชนีพร  กลิ่นสาโรจน์
4. เด็กหญิงสิริยากร  หล้าหิบ
5. เด็กชายสุมิตร  ภูละคร
 
1. นางสาวกัญภิกา  วังเปรม
2. นางพรพิมล  ฤทธิ์เดช
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74.83 เงิน 22 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 1. เด็กหญิงโสภิตตา  สะราคำ
 
1. MissShu   Xiaoling
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายถนัดชัย  ทองประสาร
2. เด็กชายธนาวัต  เพ็งคุ่ย
3. เด็กชายปรัชญา  สว่างศรี
4. เด็กชายวรโชติ  บัวจันทร์
5. เด็กชายศรัณย์  เกิดบุญศรี
6. เด็กชายอัสนี  ชูเชิด
 
1. นายสุบรรณชา  กล้าหาญ
2. นายอุทัย  ศรีทอง
3. นายไพโรจน์  ศรีไพร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายขวัญชัย  พลับพลาทอง
2. เด็กชายจักรพงษ์  สว่างศรี
3. เด็กชายจาตุรงค์  เหลืองธนารักษ์
4. เด็กชายนรภัทร  สอนคง
5. เด็กชายนันทพงษ์  มาลัยทอง
6. เด็กชายพลกานต์  อองตันทัย
7. เด็กชายสิทธิชัย  ขันตี
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แอมกองแก้ว
 
1. นายสุบรรณชา  กล้าหาญ
2. นายอุทัย  ศรีทอง
3. นายไพโรจน์  ศรีไพร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นายกิตติพศ  ขำสุวรรณ
2. นายธนกร  สว่างศรี
3. เด็กชายธวัชชัย  สว่างศรี
4. เด็กชายธีรยุทธ  เกิดบุญ
5. เด็กชายรณชัย  สราคำ
6. เด็กชายวุฒิชัย  แป้นสุวรรณ
7. เด็กชายอภิรักษ์  คุณพงษ์
8. นายอลงกรณ์  ทองมอญ
 
1. นายประทีป  ปานเพ็ชร
2. นายสุวรรณ  ขุนพิมล
3. นายอุทัย  สว่างศรี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นายนนธชัย  ไทยสวัสดิ์
2. นางสาวนันทิกานต์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  สุขสุศักดิ์
4. นายบุญฤทธิ์  พึ่งเจริญ
5. เด็กหญิงปภัสราวดี  บุญคุ้ม
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงวรกานต์  ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงศิริมาตร  สว่างศรี
9. เด็กหญิงสุชานรี  ระวังภัย
10. เด็กหญิงแพรพลอย  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
3. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. เด็กชายชนาธิป  ขำเอี่ยม
3. เด็กหญิงฐิติพร  ยาสำลี
4. เด็กหญิงณหทัย  สุวรรณโชติ
5. เด็กชายธนา  เสมาเมือง
6. เด็กชายนรากร  เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงนริศรา  คำพันธ์
8. เด็กหญิงปิยธิดา  แตงขุด
9. เด็กชายภคพล  น้ำแก้ว
10. เด็กหญิงศิรประภา  ครูพิพรม
 
1. นายธวัช  มั่นปาน
2. นางบังอร  มั่นปาน
3. นายวิฑูรย์  ทวีสุข
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จีนสุกแสง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เทพบุตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  เกษประทุม
4. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงอรอนงค์  มั่นคง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสงพันธุ์ตา
2. นางปภานัน  สำราญสุข
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กชายพศวัต  สุวรรณอ่อน
2. เด็กหญิงสมร  แน่นหนา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานเพชร
 
1. นายธรรมสาร  พวงบุบผา
2. นางอุษา  ประจงการ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายมงคล  ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เนตรแสงสี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เกษประทุม
 
1. นางพเยาว์  เทียมพล
2. นายอิทธิพล  เทียมพล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงรัตนา  เกษประทุม
 
1. นางสาวปิยธิดา  ขาวโต
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กหญิงวชิระกาญจน์  นาเมือง
2. เด็กหญิงอริตา  พวงมณี
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงสายธาร  ไพรศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  งามยิ่ง
 
1. นางวรรณภา  ธัญญเจริญ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายนพพล  พุทธา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สรหงษ์
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อินอ่อน
2. นางสาวนันทวัน  พูลถนอม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงบุญฑริก  ลวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  สว่างศรี
 
1. นางปราณี  แก้วน้อย
2. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม 40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   เอกปัจชา
2. เด็กหญิงเมขลา  แก้วปานกัน
 
1. นายนัตตพงษ์  กาฬภักดี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงกฤษณา  พลายละหาร
 
1. นายสุนทร  หิรัญอุทก
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 68.83 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงวิระดา  กล้าหาญ
 
1. นางปรีดาพร  หิรัญอุทก
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์ศรีชา
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแจงงาม 1. เด็กชายธงชัย  สุวรรณโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  อินทร์สุข
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพิชญุต  อินทรีย์
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจิรายุ  พาณิชย์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ดีมี
3. เด็กชายเดชาธร  นาคเถื่อน
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   พรหมจรรย์
2. นายสมศักดิ์  สว่างศรี
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธนาวุธ  เกิดสกุล
2. เด็กชายศิวกร  เทพสถิตย์
 
1. นางสาวชมพูนุท  สาราคำ
2. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชลลัดดา  คงพุ่ม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เข็มทอง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  วรรณชูชัย
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2 1. เด็กหญิงนฤมล  หัสครบุรี
2. เด็กชายพัชรพงศ์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวอิงอร  รูวิชิตร
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนฤมล  มะลิทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กชายพัชรพงศ์  ยุวเรืองศรี
4. เด็กชายรชา  ประทาน
5. เด็กหญิงรินลดา  ยอดศิริ
6. เด็กหญิงวีรวรรณ  อินทมาศ
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สนธิศรี
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายนรบดี  คู่กระสังข์
2. เด็กชายรังสิพล  อาษาไชย
3. เด็กหญิงวรรณพร  โกยทา
 
1. นางธัญธร  รังษีบุตร
2. นางสาวไพพรรณ  คูณพงษ์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงนลินี  หอมแก้ว
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลายมี
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญถนอม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ศิลปชัย
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต    
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต    
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายพนมพร  สะราคำ
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  บุญขจร
3. เด็กชายวรรณพัฒน์  ศรีทอง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ศิลปชัย
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เพ็ชรักษ์
2. เด็กหญิงนิติยา  วิเศษพันธ์
3. เด็กหญิงวายุรี  พรมพรึก
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์โชติ
2. เด็กชายวรพล  ประสพดำเกิง
 
1. นายภัทชระ  เทพเวที
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันทา
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายชัชวาล  จำปาเงิน
2. เด็กชายธนพล  เทพสถิตย์
3. เด็กชายสิทธิโชค  บุญมี
 
1. นางกาญจนา  สิริรัตนชัยกุล
2. นายชัยณรงค์  สาขามุละ
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศรัญญา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เฟื่องทิพย์
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางศศิธร   อินอร
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุขเสริม
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจีรพัทธ์  วัชรโกมล
 
1. นางสาวชมพูนุท  สาราคำ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์อ่ำ
2. เด็กหญิงธนพร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงนรกมล  นาคทอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อานมณี
5. เด็กหญิงปิยนุช  พวงมาลี
6. เด็กหญิงสุชาดา  สีทับทิม
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางศิริ  แข็งขัน
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายสุวรรณ  โลกะนัง
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.3 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มงคลนิมิต
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉินศรี
4. เด็กหญิงปณิตา  รัตนวงษ์
5. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำรัศมี
6. เด็กหญิงวรัญญารักษ์  ธนพรนิธิวงษ์
7. เด็กหญิงศจีภรณ์  แพงย้อย
 
1. นางนพรัตน์  พลเสน
2. นางนิศากร  เศรษฐสุข
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
211 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 1. เด็กหญิงแพรวา  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวกิติกานต์  ดีสุข
 
212 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายภูมินทร์  แช่มประสพ
2. เด็กหญิงมิลินดา  นิลพัฒน์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เจตนเสน
 
1. นางปภานัน  สำราญสุข
2. นางสำเภา  เต่ากล่ำ
 
213 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงณิชา  อินทิทัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สว่างศรี
 
1. นางสาวภูริญา  รอดบาง
2. นางสาวศศิภา  เอี่ยมสำอาง
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. นางสาวปราณี  อยู่ประสิทธิ์
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. นายพนม  เข็มเงิน