สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงเงินตรา  พูลทองคำ
 
1. นางวิมาลา   ศรีสมเดช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพรนภา  เต็กเกล็ด
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงมนฤดี  ชีพนุรัตน์
 
1. นางปิยนันท์  วัฒกีเจริญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  รอดทัดทาน
 
1. นางวัฒนพร  แย้มสุข
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงดลฤดี  โพธิ์พันธุ์
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ช้างพันธ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตุนอยู่เพชร
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงขาว
 
1. นางสมฤดี  สิมงาม
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงฐิติมา   สุพรรณชาติ
2. เด็กหญิงพนิทนันท์  สุพรรณชาติ
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายพุุทธา  หลักเพชร
2. เด็กชายศรีแพร  รักราษฎร์
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 29 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 1. เด็กหญิงศิลิรัตน์  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางสาวทิวา  ขุนสอาดศรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 1. เด็กชายวิชญะ  วิสภักดิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  ขุนแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธีระโรจนพงษ์
 
1. นางสาวชลลดา   ปูรณโชติ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงชนัฏงาม  ใจเด็ด
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปานเพ็ชร
 
1. นางจุฑารัตน์  กลิ่นกำเนิด
2. นางอัญชลี  มากระจัน
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนุชจรี  เฆ่ดี
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงหรัญญา  พันสนิท
 
1. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
2. นางอัมพร  แสงดี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปณิดา  บุตรนอก
2. เด็กหญิงอารยา  ดาวเรือง
 
1. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
2. นางอัมพร  แสงดี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  อินตา
2. เด็กชายเกียรติพันธ์  พิทักษ์วงษ์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อิฐสุวรรณศิลป์
 
1. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงพัญภษา  ขุนสอาดศรี
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. สามเณรสุทัศน์  อาญหาญ
 
1. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 25 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายดรุณาทร  กาญจโนภาส
2. เด็กหญิงนภัสกร  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงวรกมล  ก่อเกียรติตระกูล
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางวาสนา  ศิษย์ฤาษี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 1. เด็กหญิงกนกอร  ผิวทองงาม
2. เด็กหญิงกัณฐิมา  สุคะตะวิจิตร
3. เด็กหญิงปาณิศา  บุญราศรี
 
1. นางจรรยา  เจริญรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วขาว
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่างเรือนกุล
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่คู
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ษรจิตร
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว
2. นางสาววราภรณ์  สีดำนิล
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายภานุมาศ  พรหมศรี
2. เด็กชายเดชปกรณ์  โพธิ์พรหม
3. เด็กชายโอภาส  น้อมระวี
 
1. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
2. นางสาวจินตนา  ศิลปรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัชชา  มูลละออง
2. เด็กหญิงอิงควรรณ  บุญศรี
3. เด็กหญิงไอศิกา  พราหมเกษม
 
1. นางสาวฌาณุดา  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วขาว
2. เด็กชายทศพล  ฮะเจริญ
3. เด็กหญิงอัมพร  สุขมาก
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว
2. นางสาววราภรณ์  สีดำนิล
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กชายกัญจน์ชัย  อินทราเล็ก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวขวัญเนตร  พึ่งจะแย้ม
2. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 16 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายภฤศวัฒน์  หมื่นหาญ
2. เด็กชายรัฐพล  ชาภักดี
 
1. นางสาวดวงพร  รวมเมฆ
2. นางสาววาสนา  ศิษย์ฤาษี
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 23.74 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายธวัชชัย  เจริญธัญญากร
2. เด็กชายพัฒนา  ปัชชา
 
1. นายศิริ  ไทยทวี
2. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.23 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เขียวทองน้อย
2. เด็กชายวันชัย  สอนลี
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
2. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายชาคริต  ผาทอง
2. เด็กชายภูธเนศ  ภูฆัง
 
1. นายบุญเลิศ  แตงพวง
2. นายมงคล  ไทยานันท์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.92 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายศราวุฒิ  พลวาปี
2. เด็กชายอาทิตย์  พุกสีดา
 
1. นางชญานิศวร์  ศุภเศรษฐ์สิริ
2. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.29 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายพิษณุ  วงษ์อำนาจ
2. เด็กชายสุภัทร  หลีพันธุ์
 
1. นางบุญจิรา  พุทธิวัย
2. นายมีเชาว์  พุทธิวัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธัญญกร  ศิริจันทร์
2. เด็กชายพลฐกร  เจริญดี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  กลิ่นโฉม
4. เด็กหญิงอัญชลีกร  แก้วปานกัน
5. เด็กหญิงเกศมณี  มณีวงษ์
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นายมนัส  แก้วเขียว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขำเรือง
2. เด็กหญิงดรุณรัตน์  สระทองยอด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูอ้น
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงโศภิดา  โกมลสิงห์
 
1. นางจิราภรณ์  พงษ์พิษณุ
2. นางวิจิตรา  บัวคลี่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 13 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กหญิงปณาลี  สายทอง
2. นางสาวยุภานันท์  ศรีจันทร์
3. นางสาวสุกานดา  ชื่นขำ
4. เด็กหญิงแสนแก้ว  คำมา
5. เด็กหญิงโสรญา  จินดาวัฒนกิจ
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นายวิชัย  ทิพย์พานทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงคณิสรา  สมบัติพานิช
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วเรือนทอง
4. เด็กหญิงรวิสรา  เกษรชื่น
5. เด็กหญิงศิรประภา  ท้าวโสม
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่งน้อย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  นวมทอง
3. เด็กหญิงจันจิรา  โฉมศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาวี
5. เด็กหญิงวิไลภรณ์  คุ้มเดช
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางพุทธชาติ  ระวังงาน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงนิตติยา  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงรัตนากร  บุญเติม
4. นางสาวสิริกาญจน์  แป้นเพชร
5. นางสาวเมธิญา  นนท์ช้าง
 
1. นางสาวพรพิมล  ดอนหงษ์ไผ่
2. นายภัทรพล  วรรณารุณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.4 ทอง 25 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงกรรธิมาย   ออมสิน
3. เด็กหญิงกัลยากร   ศรีดอนโป่ง
4. เด็กหญิงกุสุมา  ใจตรง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดอนทองคำ
6. เด็กหญิงดรุณรัตน์   สระทองยอด
7. เด็กชายดิเรก  บูชา
8. เด็กชายธนพล   โพธิ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์   น้ำทิพย์
10. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ศรีหรั่ง
11. เด็กชายภาณุพงศ์   เห็นเจริญสุข
12. เด็กชายวีรนันท์  สืบดา
13. เด็กหญิงศศิกานต์   บุญเภา
14. เด็กชายสิทธิพงษ์   ใจตรง
15. เด็กชายสิทธิโชค   ฉัตรทอง
16. เด็กหญิงสุกัญญา   แย้มไพร
17. เด็กหญิงสุดารัตน์   คุ้มเนตร
18. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุทธิพงษ์
19. เด็กหญิงอารียา   สระทองเมา
20. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองแดงสี
 
1. นางสาวธนวรรณ  ไทยทอง
2. นางประพิม  บัวอิ่ม
3. นางปราณี  ตันติวิศาลเกษตร
4. นางลักขณา  ใจเที่ยงกุล
5. นายสุชาต  เยื้องทิพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงพัชราพร  เทพาชมพู
 
1. นางสาวกฤษณา  จ่าหมื่นปราบนคร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง 30 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงสิตานัน  พงษ์งาม
 
1. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.7 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  หลักเมือง
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.66 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายตรัยเพชญ์  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนันทิยา  บุญมาดี
 
1. นางสมบัติ  จงใจสุรธรรม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.99 ทอง 48 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายวิษณุ  ใจธรรม
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงคาหลวง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กันติ๊บ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 27 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายศุภากร  วงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  หัวใจเพชร
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองดอนเหมือน
2. เด็กหญิงชุติมา  ตามวงษ์วาน
3. เด็กหญิงณิชากร  โสระฐี
4. เด็กหญิงพรพิมล  นาบำรุง
5. เด็กหญิงพุทธรักษา  เสถียรบัวงาม
6. เด็กหญิงมนสินี  วิวัฒน์ภาสวร
7. เด็กหญิงศศินา  ทับช่างไม้
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศักดิ์เมือง
9. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ชรไม้
10. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์บุตร
 
1. นายชลชัย  ศรีเชียง
2. นายสมจิตร  ศรีเชียง
3. นางเตือนใจ  ศรีเชียง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปาละพันธ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
3. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีเดช
4. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
5. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
6. เด็กหญิงวนิดา  เสนาพิทักษ์
7. เด็กหญิงศรัญญา  เอี่ยมศรี
8. เด็กชายศักดิ์ดา  ทำจะดี
9. เด็กหญิงศิริพร  นาคอรุณ
10. เด็กหญิงสมฤทัย  ผึ้งล้อม
11. เด็กหญิงสาวิตรี  อบน้ำ
12. เด็กหญิงสิริยากร  เณรจาที
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์สวด
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  น้อยเงิน
 
1. นางกมลพร  หอละเอียด
2. นายธนู  รอดน้อย
3. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
4. นางสาววีรวรรณ  ละอองบัว
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  พุ่มพันธ์วงศ์
3. เด็กหญิงญาดา  เณรจาที
4. เด็กหญิงณัฐมล  โรจน์บุญถึง
5. เด็กหญิงดวงตา  วิลาวงศ์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีบุญเพ็ง
7. เด็กหญิงพิชยา  มั่นเขตรวิทย์
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เพียรธัญกรณ์
9. เด็กหญิงมุกดา  เพชรดี
10. เด็กหญิงมุกดา  คนงาม
11. เด็กหญิงวรากร  กรอบเพชร
12. เด็กหญิงสุวรรณา  อ่อนเยี่ยม
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทียมจันทร์
14. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มาตรวิจิตร
15. เด็กหญิงแสงเดือน  ผิวอ่อนดี
 
1. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
2. นายธนู  รอดน้อย
3. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
4. นางสร้อยสวรรค์  อำภาวงษ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73.9 เงิน 31 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภารดี  นุชถาวร
2. เด็กหญิงศศิธร  คล้ายจินดา
3. เด็กหญิงอนุสสรา  ใจบุญ
 
1. นางจินตนา  วงษ์ขวัญเมือง
2. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70.8 เงิน 22 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ดิษฐเกษร
2. เด็กหญิงสโรชา  สุขมาก
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองขาว
 
1. นางจินตนา  วงษ์ขวัญเมือง
2. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงนวพร  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงสีดา  อุ้มนุช
 
1. นายธีรศักดิ์  จำนงค์เนียร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กหญิงยุวดี  คิ้มโน
2. เด็กหญิงเบญจมาส  กาแสงพงษ์
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นายเกรียงไกร  โมรา
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 1. เด็กหญิงศิรดา   มโนนิติธรรม
2. เด็กหญิงสิริยากร   โชติหิรัญสิริ
3. เด็กชายไพบูลย์  ทองถมยา
 
1. นางบังอร  อุดม
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กลั่นจันทร์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  เขาแก้ว
 
1. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
2. นายอดิศร  เนตรพระ
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงพิลัยพร  ภู่ละกอ
3. เด็กหญิงเจนสุดา  ล้ำเลิศ
 
1. นางบังอร  อุดม
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 1. เด็กหญิงพรรณภษา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายแทนคุณ  วิทยายนตร์
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. นายกฤษดากร  อุปแก้ว
 
1. นางนฤมล  พัฒนกิตติเวทย์
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 1. เด็กหญิงศุภมาส   โพธิ์ทอง
 
1. นางบังอร  อุดม
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. นางสาวศิรินาท  ศิริกุล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เกิดวัน
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กหญิงอัญชลี  เทพทอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีแสง
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
2. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายนครินทร์  ผิวศรีสุข
2. เด็กหญิงพัชรี  สิงห์วี
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
2. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปุ่นนอก
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ใจกล้า
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
68 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. นางสาวกนกพร  เจาตระกูล
 
1. นางอรวรรณ  กลั่นเกษตรวิทย์
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษมฤทัย
2. เด็กชายปาณรวัฒน์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายวรธน  ข้องม่วง
 
1. นางสาวธิชา  องอาจยุทธ
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธันวา  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  พลูกำลัง
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิทธิสีจันทร์
 
1. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวสุรีย์พร  อนุศรี
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดวงสอาด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงอาทิตย์
3. เด็กหญิงวนิดา  ขวดพรมราช
 
1. นางสาวจิราพร  คงกะเรียน
2. นายปรีชา  โค้วไล้
 
72 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 81.66 ทอง 31 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายดนตรี  กองทวี
 
1. นางวัชรี  กองทวี
 
73 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 73.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายจำเริญ  บุญยรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา   คำเทศ
 
74 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 1. เด็กหญิงวริศรา  แร่เพชร
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
75 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุปรียา  สมใจเพ็ง
 
1. นางจิตรา  พลเสน
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงพีรญา  สุตัน
 
1. นางนิภา  ชนะวงษ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุทาพันธ์
 
1. นางกรรณิกา  สังขวรรณ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมศร
 
1. นายพายัพ  เทพประสิทธิ์
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายอุดมพร  เรือนทองดี
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กชายวัชรากร  นาคทองอินทร์
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
81 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วพันธ์ทอง
 
1. นางสาวกาญนา  คำเทศ
 
82 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 45 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุขีวงค์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กชายบารมี  จิตผ่อง
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายศักดา  หริ่มฉ่ำ
 
1. นางปนิศฐา  เหรียญทอง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คำพ่วง
 
1. นายบัญญัติ  พิมทอง
 
86 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปิ่นประชา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงดาว
3. เด็กชายณัฐพล  กองม่วง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีศรี
5. เด็กชายธนพล  คนเจนดี
6. เด็กชายนที  ผิวเหลืองดี
7. เด็กหญิงพรรพศา  ผิวเผือก
8. เด็กหญิงพิยดา  พยุยงค์
9. เด็กหญิงศรีพลอย  ศรีรัตน์
10. เด็กหญิงศิริพร  ทองดี
11. เด็กหญิงสุจิรา  ชัยสา
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรดี
13. เด็กหญิงสุพรรณี  ทองดี
14. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  ศรีเพชร
15. เด็กหญิงอลิษา  ใจอารี
16. เด็กหญิงอังคณา  ศรีหรั่ง
17. เด็กหญิงอินทิรา  สุดใจดี
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปาสาริกัง
19. เด็กหญิงเนตรชนก  ขันทองดี
20. เด็กหญิงเปรมวดี  ภูสีลิตร
21. เด็กหญิงเมทินี  นาคสดศรี
 
1. นางนิตยา  พันธวงษ์
2. นางนิภา  จิราโรจน์
3. นายประยูร  นาคีอนุรักษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช  เรืองขจร
5. นางสาวอารมณ์  สุวรรณศรี
6. นางเพชราภรณ์  เล้าภาษิต
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายจักรชัย  ศรีบุญธรรม
 
1. นางอาภรณ์  สมณวัฒนา
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 40 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เพชรดี
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 38 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กหญิงจูลนัท  เข็มไทย
 
1. นางศุภิกา  ชูสินธราดล
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หิรัญชัย
 
1. นางจิรวัลย์  สุขวงศ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กชายศักดา  ปัชชา
 
1. นางกฤติกา  โภคากรณ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงฐิติวระดา  โสภณวิริยะพร
 
1. นางสวลี  ล้ำเลิศ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธีระพงษ์  พันธุ์มี
 
1. นายเฉลิมพล  ทัศนสุวรรณ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราพร  มีสุขเจริญ
 
1. นางจันทร์ทนา  เก็กฮั้ว
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 19 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสามารถ  คงใจมั่น
 
1. นายพาสกร  สมัคราษฎร์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายชยณัฐ  ทนานนท์
 
1. นางสาวดรุณี  ล้ำเลิศ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเิดิมชัย
 
1. นางศุภิกา  ชูสินธราดล
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงหัทยา  ศรีรัตน์
 
1. นางสาววราพรรณ  แยกผิวผ่อง
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 32 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์มา  ป้านภูมิ
 
1. นางศุภิกา  ชูสินธราดล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดคอกวัว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จันตะสุ
 
1. นายอานุภาพ  สถลนันทน์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายศุฏการต์  อ่อนละมูล
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เผ่าพันธุ์ดี
 
1. นางสาวประภา  วิทยถาวรวงศ์
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร    
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกฤษณะ   เอี่ยมศรี
2. เด็กชายดนุสรรค์  คชภูติ
3. เด็กหญิงธนพร  โมกกงจักร
4. เด็กหญิงผุสดี  พิมพ์พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงพรพิมล  หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กชายพัทธนันท์  พิมพ์มนตรี
7. เด็กหญิงมณฑกานต์  ศรีสุราษฎร์
8. เด็กชายวรากร  มีศิริ
 
1. นางสาวณัชช์ฑราณีย์  ศรีปานนาค
2. นางสาวบุษรา  พันธ์จันทร์
3. นางวิเชียร  มั่นคง
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ใครเครือ
2. เด็กชายชัยธวัช  สุขพัฒน์
3. เด็กหญิงชุลีพร  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงมินตรา  รู้ระวัง
5. เด็กชายวรรณวิศา  ใจซื่อ
6. เด็กชายศุภกร  ใจหาญ
7. เด็กชายอนาวิน  แซ่ว่อง
8. เด็กหญิงอริสรา  จาวสุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
3. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกรกนก  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนุกูล
3. เด็กหญิงนันทพร  ราชสีห์แก้ว
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  อนันท์สุข
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร
 
1. นายประภาส  ยงพิศาลภพ
2. นางสาวอังคณา  โชติโภคา
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดสมนึก
2. เด็กหญิงกมลสิริ  เกิดสุข
3. เด็กหญิงกิตติยา  เซี่ยงป๋อง
4. เด็กชายธีรภัทร  แก้วหนองแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์พันธ์
6. เด็กหญิงปิยาพัชร   ตุ้มนิลกาล
7. เด็กหญิงพัชจิรา  โลกระโทก
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจหาญ
9. เด็กหญิงวาสนา  จำปาศรี
10. เด็กหญิงศศิชา  แจ่มบูชา
11. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์ถม
12. เด็กหญิงสุนิตา  ผสมทรัพย์
13. เด็กหญิงสุภาพร  เปลี่ยนน้อย
14. เด็กหญิงอมรวลี  ใจเอื้อย
15. เด็กหญิงเอื้อมพร   แก้วบัวดี
16. เด็กหญิงไพลิน  จงประเสริฐ
 
1. นายบรรเจิด  เพชรปานกัน
2. นางประไพ  อักษรดี
3. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
4. นายสุมล  เอี่ยมประดิษฐ์
5. นางเอมอร  ภักดี
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายกฤษณพล  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงชมพู่  จันดี
3. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มบูชา
4. เด็กหญิงนฤมล  น้ำคำ
5. เด็กชายนัฐชา  แก้วอุดร
6. เด็กหญิงนิภาพร  หมื่นเอ
7. เด็กชายปรัชญากร  พ่วงทอง
8. เด็กหญิงพลอย  แซ่อึ้ง
9. เด็กหญิงวัชรีกาญจน์   อังกอ
10. เด็กหญิงวันนิสา  จันทร์พิมพ์
11. เด็กชายสมศักดิ์  บุญอยู่
12. เด็กชายสุธี  จันทร์ปุย
13. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเมือง
14. เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงจิม
15. เด็กชายอิทธิพล  ชูส่งกลิ่น
16. เด็กชายเทิดพงษ์  หนูอ้น
 
1. นายปรีชา  ภักดี
2. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
3. นายมีชัย  นาคชัยยะ
4. นางสาวรัชนีกร  ตราทอง
5. นายสุมล  เอี่ยมประดิษฐ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายภานุพงศ์  ใจตรง
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  ใจตรง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางน้ำเพชร  ผิวงาม
2. นายไพรันต์  ผิวงาม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. นายรุ่งโรจน์  แซ่เตียว
2. นายฤทธิพร  มุลิวัลย์
3. นายวราวุธ  พุ่มจันทร์
 
1. นายสุชาติ  สุขรักษ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ใจเก่งดี
2. เด็กชายสหพล  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายเอกราช  พูลเกษม
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายพีรพล  รักน้อย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงเพชร
 
1. นางขนิษฐา  เมณเสน
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงจามจุรี  จันทร์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  รัตนปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐมน  แก้วสระแสน
4. เด็กหญิงมยุรี  แก้วสระแสน
5. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วบัวดี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวงศุภวิวัฒน์
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาวสมคิด  ศิริกุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกันตยา  สุมณฑา
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำศรี
3. เด็กชายชลธี  ทับทอง
4. เด็กหญิงปัทมา  ตรีรัตนาศร
5. เด็กหญิงสุภาพร  สุกรีวนัฏ
6. เด็กหญิงเกศินี  หนูอ้น
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงพรสินี  เอี่ยมบุญอิ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  ท้วมพงษ์
3. เด็กหญิงวรรณฤดี  รักรุ่ง
 
1. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกนกพร  ภุมมา
2. นางสาวธัญมน  ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงวิสุดา  แร่รุณ
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
2. นายเสนาะ  บุตรขจร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  หงวนตัด
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ภัทรสุวรรณกิจ
3. เด็กชายภัคพงษ์  ผลจรัญ
 
1. นางกฤษณา  มากสอน
2. นายบรรยง  มากสอน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิวิทแก้ว
2. เด็กชายมาวิน  ศรีมโฮงนาม
3. เด็กหญิงอิงอร  เรืองขจร
 
1. นายชลิต  โพธิ์พันธุ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายทินภัทร   กุลมณี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   จาวสุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ   ทองดอนเถื่อน
 
1. นางสาวจินตนา  มาลาพงษ์
2. นางสาวมาลัย  ล้ำเลิศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงญาณินท์  รักน้อย
2. เด็กหญิงพรรณนารา  จำเมือง
3. เด็กหญิงพวงผกา  จิตมั่น
 
1. นางนฤมล  นนท์แก้ว
2. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 44 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กหญิงกิตติยา  สอนสติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  รื่นดอนไพร
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
2. นางสายัณห์  ใจซื่อ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสือศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มประสาททอง
3. เด็กหญิงสุนิษา  วงษ์ไว
 
1. นางสาวธิชา  องอาจยุทธ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 46 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญแรง
2. เด็กหญิงสิริพร  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวประภา  อิ่มสมบัติ
2. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 33 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงวัสสิกา  เจนใจดี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เวียงยัง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมาแย้ม
 
1. นางจันทิมา  แสวงทรัพย์
2. นางช่อมณฑา  บุญชอบ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงพิชญ์รดา  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุภิญา   ใจซื่อกุล
3. เด็กหญิงอังคณา  บุญครอง
 
1. นางสุมณฑา   พูลกำลัง
2. นางสาวโกสุม  คล้ายสุบรรณ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุธิตา  ธีระธำรงชัยกุล
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ยากลิ่นหอม
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พรชัยภุชงค์
2. เด็กหญิงเสาวรจน์  สมเหมาะ
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายพรพรหมมินทร์  ศรีทาหาร
2. เด็กชายรัชชานนท์  แย้มมณีชัย
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายณัฐกฤชชัย  เกิดวัน
2. เด็กชายพงศธร  อุเทศนันท์
 
1. นางสาวนันทิยา  พันธุ์มาตร
2. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 38 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศรัณญา  ใจกล้า
 
1. นางสาววันเพ็ญ   วรรชะนะ
2. นางสุมาลี  อนัันตสุข
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสงรัศมีธนสิน
2. เด็กหญิงกิติมา   ใจใหญ่
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธเนศ  ชาดง
 
1. นายประพัทธ   ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เพ็ชรปานกัน
2. เด็กหญิงสิริยากร  เสือกูล
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชรอยเมฆ
2. เด็กชายสหรัฐ  เอี้ยงทอง
 
1. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงณัฐฐา  วันทุมา
2. เด็กชายวสันต์  พิสุทธิ์สกุลรัตน์
3. เด็กหญิงวาสนา  เพียรทอง
 
1. นางนพมาศ  ธรรมประสิทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กชายคัมภีร์  อินทร์บัวทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย   ปิงวัง
 
1. นางสาวฐปนี  สำเนียงล้ำ
2. นางสาวอารีย์   ชาวบ้านใหม่
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายพิชญุตม์  การะเวก
2. เด็กชายภานุ  พนหมมา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เชื้อวงษ์
 
1. นายเจริญ  ตาดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.83 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงอติพร  พันธ์ศรี
 
1. นางลำยอง  พรหมสรนันทน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58.99 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรรณศิลป์  รุ่งเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  สุขวงศ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  นิมมานนรวงศ์
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  ศรีธนานันท์
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพิมพิศา  โชคสุนทรกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  โกษะ
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  วงษ์สกุลดี
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  อุดม
 
1. นางสาวพิมพ์ญาดา  แซ่ตัน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.49 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุญเพ็ง
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
146 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 35 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายศิวกร  ตันติโรจน์
 
1. นางสาวศิรดา  ทองบ้านโข้ง
 
147 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์สุริวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  เมฆอากาศ
 
148 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 69.91 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กชายชัน  มูลทอง
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ผาสุขดี
3. เด็กหญิงวรรณา  ใจหาญ
4. เด็กหญิงอรอุมา  สินธรวรวิทย์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจเอื้อย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
2. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70.67 เงิน 28 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รวมเมฆ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดเพ็ชร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จินดารัตน์
3. เด็กชายพานทอง  มาสา
4. เด็กชายยุทธนา  ใจกล้า
5. เด็กชายศุภมิตร  ใจหาญ
6. เด็กชายสิทธิโชค  ใจทำดี
 
1. นายชัยรัตน์  พละเลิศ
2. นายประสงค์  พวงวรินทร์
3. นางสุนันทา  บุญมาก
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวโพธิ์สระ
3. เด็กหญิงทักษพร  สอนฆ้อง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จุมพรม
5. เด็กหญิงปวีณา  หลอดแก้ว
6. เด็กหญิงรัตนาพร  พุฒกาง
7. เด็กหญิงสุนิสา  เกตุทอง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ตรีทานนท์
 
1. นางบุษยา  คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
3. นายอุดม  คำเรียง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายต้นตระการ  ทับศรี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จิตประสาน
3. เด็กชายนครินทร์  อุ่นคำ
4. เด็กชายพงษ์เพชร  ดวงจันทร์
5. เด็กชายพัรชรพล  เกรัมย์
6. เด็กชายวงศกร  ชัยเกตุ
7. เด็กชายวันชนะ  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กชายวีรพงษ์   ชาวระหาญ
 
1. นายวรพล  พุ่มฉาก
2. นายสริ  ดวงแก้ว
3. นายสุพัฒน์  สุขเกษม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายจุฬาพงศ์  ธรรมอริยวงศ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงชลญาณ์  เสือสุข
4. เด็กชายพีรพล  นามเสนาะ
5. เด็กหญิงวินิดา  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงศุภนิดา  วิวัฒน์กสิกิจ
7. เด็กหญิงหัสยา  จันทร์หอม
8. เด็กชายอดิเรก  จันทร์ส่องแสง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีภักดี
10. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วุฒิยานันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  สุขวงศ์
2. นายนิคม  นิรมาณ
3. นายวิริยะ  ธรรมอริยวงศ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ก้อนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชุลิตา  หนูโดด
3. เด็กหญิงปิยกาญจน์  ศรีเหรา
4. เด็กหญิงพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
5. เด็กหญิงภภัสสร  รักกิจการ
6. เด็กชายรชต  วงษ์สุวรรณ
7. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วสระแสน
8. เด็กชายอธิคุณ  ชุติสราผาสุก
9. เด็กหญิงอาริสา  แผนสมบูรณ์
10. เด็กหญิงอารียา  มโนสิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางนัททิกา  ทองดี
3. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธนาพรรณ  แซ่จิว
2. เด็กหญิงพรศิริ  ปานอำพัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ประชุมชน
4. เด็กหญิงสุพัตรา  บูชา
5. เด็กหญิงสุริยาพร  ใจโต
 
1. นางจิรวัลย์  สุขวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  สุขวงศ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรรณดี
2. เด็กหญิงปาวลี  วายะมะ
3. เด็กชายศิวัชณัฐ  ยะแสง
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
2. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 1. นายชนินทร์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เจริญผล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจน้ำ
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เรืองขจร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หลักเพชร
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นักสูญวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญช่วย
 
1. นางสาวสิริจินดา  แก้วมณี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจีรยุทธ  เสนารักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ช่างไม้
 
1. นางสาวกัณฑ์ธิมา  สุขเจริญนุกูล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายกฤติน  ผิวเผือก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
2. นางสาวสันธณีย์  เนียมเพราะ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาดา  วิวิทแก้ว
2. เด็กหญิงรัชพร  กองม่วง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายมณฑล  บุญส่งดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กระดี่ทอง
 
1. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายคธายุทธ  ปรีพิม
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 35.71 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุดเขต  ชาวบางงาม
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีสงคราม
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงแอม  ฤทธิ์เดช
3. เด็กชายไพโรจน์   ชาวโพธิ์สระ
 
1. นางปทิตตา  ธัญญเจริญ
2. นางสาวศุชัชชล  ฟักเจริญ
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายณัชพล  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงปานปรียา  ประจำเมือง
 
1. นายวรรณไชย  ประกอบธรรม
2. นางสาวสำราญ  รัตนปัญญา
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์กลัด
2. เด็กหญิงสุนันทา  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงสุภัสรา  คนแรงดี
 
1. นางจันทิมา  ทองสุกใส
2. นางสาวพลอยไพลิน  พิศาลอดิศัย
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งนุศล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงจินดา
3. เด็กชายอนุชิต  อังเปรม
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสมพร  แสงแก้ว
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศกร  ทับวัล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.66 เงิน 7 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายประสพโชค  ปัชชา
 
1. นางสาวศุภมาส  นนท์แก้ว
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายกฤษ  แก้วประยูร
 
1. นางเฉลิมพร  เสาร์เพ็ชร
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายแก้วเก้า  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 26 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอรวรินทร์  บุญคง
 
1. นางภัทธิรา  คำตุ้ย
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงปาริสา  บุญสาง
3. เด็กหญิงสุชญา  พึ่งพงษ์
 
1. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 32 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
2. เด็กชายธีระศักดิ์  แคล้วกระโทก
3. เด็กชายศุภกร  ขันทองดี
 
1. นางวัสสดี  แช่มช้อย
2. นางอรวี  เงินดำรง
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. นางอมลวรรณ  ศรีประเสริฐ