สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.4 เงิน 34 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงบุษปะรัช  ชนพิทักษ์
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจกริ่ม
 
1. นางสาวช่อทิพย์  เลิศปฏิภานพงษ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1. เด็กหญิงเนตรชนก  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  สง่าแสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์
 
1. นางพิณทิพย์  สาธุพันธ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางศรีอัมพร   ประทุมนันท์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงนิฤมล  แก้ววิชิต
 
1. นายสำเนาว์  ชาวบ้านซ่อง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หนูบ้านเกาะ
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีนวล
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.1 ทอง 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองน้อย
 
1. นางนารีรัตน์  หลีนุกูล
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นางจำเรียง  จำปานิล
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงนีรนุช  โพธิสุวรรณ
 
1. นางบุญญรัตน์  บุญโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายณัฐอนรรฆ   เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางศรีอัมพร   ประทุมนันท์
2. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สว่างใจ
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสังข์งาม
 
1. นางพเยาว์  ดำรงรัตน์นุวงศ์
2. นางวาสนา  มะลิงาม
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติธัช  หวลบุตตา
 
1. นายสุจินต์  บุญเล่า
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายชลกร  มธุรสจำนรร
 
1. นายสุรพล  ศรีนวล
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงอนุสรา  โมพันธุ์
 
1. นางสาวจิรภัทร  อินทร์สุข
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 37 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงชุติกาญน์   นิลไทร
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ   มณีอินทร์
3. เด็กหญิงอริษา   ใจช่วง
 
1. นางพจนพร  สมพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงอรนิตย์   อินทรบุตร
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดอกมะสังข์
 
1. นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
2. นางสมพิศ  คำด้วง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายกษมา  พรมปัญญา
2. เด็กชายภัทราวุธ  ช้อยเชื้อดี
 
1. นางสุพรรณ  ว่องกิตติพงษ์
2. นายสุเทพ  พวงพิกุล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  นิลใส
2. เด็กชายสุเมธ  ไกรเหมา
 
1. นายรณพงษ์  เขียวหวาน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงปวิตรา  ศรีชู
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิริยะประสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิริยะประสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงอังคณา  ลิ้มรัตน์
 
1. นายรณพงษ์  เขียวหวาน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงสรพัฒน์  ลิขิตเลิศ
2. เด็กหญิงสุวพร  เหง่าศรี
3. เด็กหญิงเมธาวี  แตงโสภา
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีฟ้า
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หนุนกลาง
2. เด็กชายพิทักษ์  ภาสดา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองโต่น
 
1. นางสาวจิรภัทร  กีรติดำเกิงสกุล
2. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   สมาลาวงษ์
2. เด็กหญิงอุษา   ปาร์จาปาติ
3. เด็กหญิงโยษิตา   ศรีเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา   ลาภรวย
2. นางดลฤดี   เจตนเสน
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ถาวรรัตน์
2. เด็กหญิงสายป่าน  เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงอภิรุจี  ศิริเลิศ
 
1. นางคณาพร  พิมพ์เทพ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายกฤษกร  สลาม
2. เด็กชายชญานนท์  ศรีจรัส
3. เด็กชายวรวิทย์  พัณธุ์เณร
 
1. นายสมาน  ระโหฐาน
2. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายจิรายุ  ตันอำนวย
2. เด็กหญิงชลกาญน์  ขำอรุณ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สันติวงษ์
 
1. นางสาวจิรภัทร  กีรติดำเกิงสกุล
2. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาวระหาร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เปี่ยมทอง
3. เด็กหญิงไอลดา  เจริญสุข
 
1. นางสาวคำพลอย  โพธิ์ทอง
2. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตณมงคล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ดวงตาแก้ว
3. เด็กหญิงรัชธิตา  ใจทำดี
 
1. นางสาวคณึงรัศมิ์  ก่ำมอญ
2. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปิติรัตน์
2. เด็กชายนันทกร  โพธิ์บุญ
 
1. นายรัฐพล  คงมีชนม์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีเชื้อ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ล้อมวงษ์
 
1. นายสมาน  ระโหฐาน
2. นายสุนทร  มาพันธ์สุ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 55.8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1. เด็กชายทรงพล  สะถิน
2. เด็กชายนคร  ด้วงสี
 
1. นางสาวพัชรา  ร้ายใจดี
2. นายสมชาย  ปรีชาเกษตรกิจ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เผ่าพันธุ์ดี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สอาดเอี่ยม
 
1. นางณัฐธิฌา   โพธิ์ไพจิตร
2. นางสาวปฐมาภรณ์  มุขโต
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.39 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 1. เด็กหญิงมาริสา  เพ็ชรกิจ
2. เด็กหญิงเบญจพร  รอดยอดสร้อย
 
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางอรอุมา  มาเจริญ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายพีรภูมิ  พุทธชัย
2. เด็กชายศิลธนา  แม้นจิตร
 
1. นายธวัช  ใบบัว
2. นางสาววัฒนา  มีสกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.21 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายมนัส  อุทัศน์
2. เด็กชายวโรดม  น้อยชื่นพันธุ์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชูชาติ
2. เด็กหญิงภูชิตา  เชิดฉันท์
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  โกลากุล
5. เด็กหญิงสุชาดา  ศรแก้วดารา
 
1. นางปราณี  พลายละมูล
2. นางสุวิมล  พันธุ์ศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงญาณิศา   แช่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงณิฌา   สุพรรนานนท์
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  ชุ่มชื่น
4. เด็กหญิงวริศรา   แหวนทองคำ
5. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   พุทธโอวาท
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางเบญจพร   เชาวน์พัฒนพงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาววังฆ้อง
2. เด็กหญิงจิราภา  โสดา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   เขียวบุญมา
4. เด็กหญิงยิ่งรัก  โสดา
5. เด็กหญิงสุริสา  ประกาเล
 
1. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
2. นางเพชรินทร์  จันทร์พูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงติณณา  พิมวิลัย
3. เด็กหญิงปภาณิดา   ภาเอมวงษ์
4. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์   กลิ่นหอมหวล
5. เด็กหญิงวรัญญา   ทุมเชียงลำ
 
1. นางกมลรัตน์   พรมสุข
2. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายชยณัฐ  ช่วยสุข
2. เด็กหญิงชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล
3. เด็กหญิงมุฑิตา  กองร้อยอยู่
4. เด็กชายยุวศักดิ์  ศุภเอื้อพันธุ์
5. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  แตงรื่น
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกัญจนพร  วันกลิ่น
2. เด็กหญิงกิตติพร  เนื่องนุ้ย
3. เด็กหญิงขวัญศิริ  บุญมีขาว
4. เด็กหญิงจริยา  ยนต์วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขุนคงมี
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนภาพร  สว่างศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายพนม  เปรมมา
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงศันษนีย์  รามแสง
4. เด็กชายอนุชา  แก้วปาน
5. เด็กหญิงอุษา  ปั้นแตง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ลำวิไล
2. นางสาวสุดาทิพย์  เลขยัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายจิรวุฒิ  จอมพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมวงษ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายอภิศักดิ์  ฤทธิสุข
5. เด็กชายอรรถโกวิท  วันทอง
 
1. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 84.8 ทอง 12 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จินดารัตน์
2. เด็กชายจตุพล   สว่างศรี
3. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงชลธิชา   ตันเจริญ
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เปี่ยมสะอาด
6. เด็กชายณัฐดนัย   จันทรสานนท์
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์    โพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงปณิดา   เชิดฉันท์
9. เด็กหญิงปณิดา  ชอบใจ
10. เด็กหญิงพัชรากร   แฝงเพ็ชร
11. เด็กหญิงมุกดารัศมิ์   ตรีนันทวัลย์
12. เด็กชายวุฒิภัทร   ศรีมาตร
13. เด็กชายศิวัช  โชติยานนท์
14. เด็กหญิงสาริศา   บุญเชื้อ
15. เด็กหญิงสุวรินทร์   สงสกุล
16. เด็กหญิงอัญมณี   จันทร์ตรี
17. เด็กหญิงโศพิชา   เภาเสน
18. เด็กหญิงไอศวรรย์   สุขสวย
 
1. นางกมลรัตน์  พรมสุข
2. นายชัฏ   ชาวห้วยหมาก
3. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
4. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
5. นางเตือนใจ   น้อยแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงกัลยกรณ์  ช้างพลี
 
1. นางสาวกิตฏิมา  บุญทรัพย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 42 โรงเรียนวัดขวาง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มะชรา
 
1. นางเอมอร  เงินเรืองโรจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 43 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงดวงนฤมล  พาผล
 
1. นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 16 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล   มังคุด
2. เด็กหญิงไอรดา   ธานี
 
1. นางฉวีวรรณ   การผลดี
2. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.79 ทอง 27 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายอัครเดช  พิมใจใส
2. เด็กหญิงเอื้อไอริณ   สมบูรณ์วิทย์
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.87 ทอง 12 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสมหญิง  ปั้นคล้าย
2. เด็กชายเกริกพล  พันธุ์จ้อย
 
1. นายกุศล  อารยะจารุ
2. นางจารีพร  ตันประเสริฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานต์สินี  โชติทวีวัฒน์
2. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  วงค์คำภู
3. เด็กหญิงดวงศิริ   วงค์จันทร์อินทร์
4. เด็กหญิงปรวิศา  แมนสืบชาติ
5. เด็กหญิงมินวรา  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงมุุกข์วริน  พุ่มพวง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นหอมกลิ่น
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ออมสมสวย
9. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ท้วมมณี
10. เด็กหญิงโชติกา  หนูคง
 
1. นายสุรชัย  รัตนทองคง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  หิรัญยะวะสิต
3. เด็กหญิงนภสร  มณีอินทร์
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขำคง
5. เด็กหญิงพลอยนภัส  รัตนไกรสกุล
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  อภิเดช
7. เด็กหญิงลักษิกา  ศาลยาชีวิน
8. เด็กหญิงวริศรา  ขาวจันทร์
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองมา
10. เด็กหญิงสิวาญา  สงค์อินทร์
 
1. นางจินตนา  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นางธนาทิพย์  รุ่งสาง
3. นางสุนันท์  มีบุปผา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77.4 เงิน 41 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  เณรจาที
2. เด็กหญิงจิรภิญญา   ศรีศิลป์สำราญ
3. เด็กหญิงชนิดาพร   เกิดประทุม
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ขำศิริ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  วรรธนะกุล
6. เด็กหญิงลภิสรา   ไชยทอง
7. เด็กหญิงลลนา  ผิวนวล
8. เด็กหญิงวษา   ทองบุญเหลือ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คงจิ๋ว
10. เด็กหญิงสาธินันท์   โพธิ์ศรีทอง
11. เด็กหญิงอมรา  จ่าพันธ์
12. เด็กหญิงอริสา  อรุณโชติ
13. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   สมใจเพ็ง
14. เด็กหญิงเอมวิภา   ศะศิประภา
15. เด็กหญิงโสชญา  อารีชม
 
1. สิบเอกชานนท์   การะเวก
2. นายประทวน   มาตรวิจิตร
3. นายสุรพล  งามสะอาด
4. นายไพฑูรย์   ทองสินธุ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญประจวบ
2. เด็กหญิงดวงกมล  พงษ์สงค์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  เรืองศิริ
4. เด็กชายธานินทร์  แช่มช้อย
5. เด็กหญิงปนัดดา  แช่มช้อย
6. เด็กหญิงประภัสสร  นามพะเนาว์
7. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  รัตนพันธ์ุ
8. เด็กชายวิภาส  สารอี่น
9. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญแพ
10. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์โต
11. เด็กหญิงอมินตรา  วารีนิล
12. เด็กหญิงอรอนงค์  มะลิวงษ์
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่บำเพ็ญ
14. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฤกษ์ถนอม
15. เด็กหญิงแสงจันทร์  โตประเทศ
 
1. นางสาวมัทรียา  กลิ่นเมือง
2. นางสาวอรทัย  ตันเจริญ
3. นายเกรียงไกร  วิเศษเขตการ
4. นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74.85 เงิน 27 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนพงศ์   คชายุทธ
2. เด็กชายภัคพล   ดอกไม้ขาว
3. เด็กชายโชติพัชร์   โพธิ์เผื่อนน้อย
 
1. นางวิสาข์   เอนจินทะ
2. นายเลอศักดิ์   ศรีทองอินทร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงนิธิวรรณ  มาเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุปการะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกระจาย
 
1. นายเฉลิมชาติ  รุจิเชาว์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกานพลู  เลี้ยงถนอม
2. เด็กชายเดชาวัต  พรวงศ์เลิศ
 
1. สิบเอกชานนท์  การะเวก
2. นายสุรพล  งามสอาด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  เผื่อแผ่
2. เด็กชายปวรุฒน์  อ่อนละมัย
 
1. นายบุญช่วย  ดำรงรัตน์นุวงศ์
2. นางพิสมัย  ทู้ไพเราะ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิพวิไล  ชัยภานุศักดิ์
2. เด็กหญิงวาโย  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอาโป  กล้าหาญ
 
1. นางสาวรัตนา  นาถพลายพันธุ์
2. นางวนิดา  ศรีสุนทรพินิต
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปุญญิศา   แซ่เล้า
2. เด็กหญิงปุณฑริกา   ตั้งนิติกาล
3. เด็กหญิงวาสิตา   วีระนพนันท์
 
1. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
2. นายอภิชาติ   ประทุมนันท์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงนิรวรรณ  ก่ำมอญ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลาไป
3. เด็กหญิงมาลัย  นุ่มพุด
 
1. นางกนกรัศมิ์  เพ็ชรพันธุ์
2. นางสาวสมหมาย  แพงวงษ์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวริทธิ์   ถาวรพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิญาดา   ใกล้กลาง
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กุมพันธ์นารี
 
1. นางกนกรัศมิ์  เพ็ชรพันธุ์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงรตีนันทา  บุญแช่มชู
 
1. นายธวัชชัย  เสนาใจ
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงชลดา  กัลยาณ์
 
1. นายธวัชชัย  เสนาใจ
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพริมแพรวา   ชาวบางงาม
2. เด็กชายเตชทัต   บุญเชื้อ
 
1. นางนงนุช   สุขศิริศักดิ์
2. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพิรัจศยา   โกสีย์พิพัฒ
2. เด็กหญิงมีนา   บุรุษชาติ
 
1. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
2. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สว่างใจ
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสังข์งาม
 
1. นายบุญช่วย  ดำรงรัตน์นุวงศ์
2. นางสมาพร  ศุภรัตน์
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดแก้ว 1. นายธนัช  อุ่นจิตร์
 
1. นางราตรี  มาลาทิพย์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐศักดิ์   เอี่ยมกล้า
3. เด็กชายนนทพัฒน์   ใจฉะวะ
 
1. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
2. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายธันยธรณ์  นาคินชาติ
2. เด็กชายนพนันท์  โพธิกุล
3. เด็กชายสันติสุข  เกิดคล้ำ
 
1. นางซ่อนกลิ่น  บรรจง
2. นางฐิติพร  โลหิตชาติ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงดาราวดี  อุทัยฉาย
2. เด็กหญิงศิริพร  ขาวมีวงษ์
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ลุมใหม่
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
2. นางสาวสุภาพร  แย้มกสิกร
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
 
1. นางลาวัลย์   ศรีเพชรภูมิ
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วประเสริฐ
 
1. นายกิจจา  กังสดาลย์
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  รื่นโพธิ์วงค์
 
1. นายปราโมท  ศรีสุวรรณ์
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงอนัญดา  ลมูลจิตร์
 
1. นายทิฆัมพร  สังขพันธุ์
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  เตียววิไล
 
1. นางสุพัตรา  บรรจงจิตต์
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนิษฐา   เจริญวัย
 
1. นายอดิศักดิ์  คงเพชร
 
82 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชาวดี   หอมสุวรรณ
 
1. นายอดิศักดิ์   คงเพชร
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 45 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  เตียววิไล
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายภูวดล  รื่นเริง
 
1. นายบรรทิศ  เทศลำลึก
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชลธร  ท้าวลา
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงประธานพร  ทีภูเขียว
 
1. นางประถมาภณ์  ก้องแดนไพร
 
87 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายคุณานนต์  พรหมเล็ก
2. เด็กหญิงธนภร  สีมารักษ์
3. เด็กหญิงภัทรนิดา  สุมงคล
4. เด็กหญิงภารดี  คงคากูล
5. เด็กหญิงวาสิตา  คุ้มพร
6. เด็กหญิงสุดธิดา  วรรณปทุมจินดา
7. เด็กชายเจษฎาพร  พันธุ์แตง
8. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ประจิตร
9. เด็กหญิงโชติกา  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาววิลันยา  จันทพันธ์
2. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
88 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกรกฎ  มังคุด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตสำราญ
3. เด็กชายชลเกียรติ  ตันธนะสาร
4. เด็กชายชานนท์  แต่งงาม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรสินธุ์
6. เด็กชายนทนัท  แก้วมณี
7. เด็กชายปณต  สารรุกข์
8. เด็กชายภากร  สุทธิไกร
9. เด็กชายวรชัยชาติ  เทียนไชย
10. เด็กชายศิรวิชญ์  หวานมาก
11. เด็กชายศุภกร  ธีรนนท์
12. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีวิเชียร
13. เด็กชายอิทธพัฒน์  พิริยธำรงกุล
14. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
15. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างศรี
 
1. นายบรรทิศ  เทศลำลึก
2. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
3. นางสุกัญญา  รักษาดี
4. นางสุพัตรา  บรรจงจิตต์
 
89 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายกฤษฏา  เสลิ้ม
2. เด็กหญิงชนกพรรณ   มะเจียกจร
3. เด็กหญิงชนิตา  สมบุญ
4. เด็กหญิงดวงกมล  เอี่ยมประเสริฐ
5. เด็กหญิงปณิสรา  ปกป้อง
6. เด็กชายพลพัฒน์  อนันต์สลุง
7. เด็กชายภัทรพล  อินทร์สุวรรณ
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขนิรัญ
9. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
10. เด็กหญิงเพ็ญประภา  วรโภชน์
 
1. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
2. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
3. นายเพทาย  ล้อมวงษ์
 
90 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กชายจักรพันธ์  ผิวแดง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  กลิ่นพงษ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาวบ้านกร่าง
5. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมประเสริฐ
6. เด็กชายมงคลชัย  สุวรรณประทีป
7. เด็กชายวายุ  แก้วเขียว
8. เด็กชายศุภกฤต  เมืองวงษ์
9. เด็กชายศุภนัฐ  เมืองวงษ์
10. เด็กชายสุรจิต  โพธิศรี
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีดี
12. เด็กชายอรรถพล  นครวงษ์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  สาริกา
2. นางสาวทิวากร  ดวงแก้ว
3. นางสาวนิภา  อินสว่าง
4. นางสาวภาณุมาศ  เข็มทอง
 
91 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดลาดกระจับ    
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 18 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายนิธิเสถียร  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วิบูลย์ผล
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายไตรภพ  ทองเรือนดี
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สว่างศรี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชูติภากรณ์กฤต
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 20 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.3 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร  เขียนนอก
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงโชติรส  นาคเขียว
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายไตรภพ  ทองเรือนดี
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายนิธิเสถียร  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวศิวพร  จุลโพธิ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กำพาพันธุ์
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงโชติรส  นาคเขียว
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.8 เงิน 40 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1. เด็กหญิงพรทิวา  เล็บประดู่
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายไตรภพ  ทองเรือนดี
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกมลศักดิ์  โอษฐาภรณ์ชัย
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  เทพประสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองย้ำ
4. เด็กหญิงณิชาพร  ขาวเหลือง
5. เด็กชายธนทัต  กลิ่นประทุม
6. เด็กชายธรรมรัตน์  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ข้องเกี่ยวพันธุ์
8. เด็กชายวีระพัฒน์  สุขขำ
9. เด็กหญิงอาภิสรา  ชัยชุติวัตร
10. เด็กชายไชยอนันต์  จันทร
 
1. นางศรีรัฐ  วทาทิยาภรณ์
2. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
3. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฟักบางยุง
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  เปรมศรี
3. เด็กชายปฏิภาณ  คงสกุล
4. เด็กหญิงวิรมณ  แซ่ตัง
5. เด็กชายสุมงคล  จำปาเงิน
6. เด็กชายสุริยา  พันธ์แตง
7. เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยเรือง
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นางสาวชยามน  พุ่มเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
3. นางสาวสุภาพร  แย้มกสิกร
 
107 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  หล้าสิงห์
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  บัวชะอุ่ม
3. เด็กหญิงภาริตา  เอี่ยมศรีทอง
4. เด็กหญิงวรรณษา  ศรีดี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อนุ่น
6. เด็กหญิงสุพัตตรา  สุวรรณศร
 
1. นางขนิษฐา  วิเชียรศรี
2. นายวินิตย์  คชเดช
3. นายสำราญ  ชื่นจิตร
4. นางอำไพ  อุบลวรรณ
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แย้มมี
2. เด็กหญิงชุติภรณ์  แย้มมี
3. เด็กหญิงพัสกร  จันทร
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรษ  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงสุมิตรา  อ่ำคำ
6. เด็กหญิงอัญชิตา  รัตรสาร
 
1. นางนฤมล  นวมพันธุ์
2. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
3. นางพัชรินทร์  แสนใจงาม
4. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัชชา  สาระกัด
3. เด็กหญิงณัฐญา  โพธิพล
4. เด็กหญิงบุญยวีย์  ม่วงคำ
5. เด็กหญิงวิภาวี  ภูษาทพ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือกนิล
7. เด็กหญิงสุภาพร  ประละไทย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป้นแจ้ง
3. เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
5. เด็กหญิงนริศรา  โรจน์บุญถึง
6. เด็กหญิงพรธิดา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สังข์พิชัย
8. เด็กหญิงพิศภัสสร  มงคล
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
10. เด็กหญิงศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
11. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
12. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
13. เด็กหญิงหทัยธร  เกียรติชัยดำรง
 
1. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
2. นางศรีรัฐ  วทาทิยาภรณ์
3. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
4. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นวนพิจิตร
2. เด็กหญิงบุษกร  จ่ายเพ็ง
3. เด็กชายวีรพงษ์  สุขเลิศ
 
1. นางสุดารัตน์  อำนวยทรัพย์
2. นายเทอดศักดิ์  อำนวยทรัพย์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายขวัญชัย  โฉมทอง
2. เด็กชายชินวัตร  สุขนา
3. เด็กหญิงปวีณรัตน์  วุฒิพลไพศาล
 
1. นางกาญจนา  สดบัวงาม
2. นางสุวรรณา  สมัครวงษ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 22 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาโสภี
2. เด็กหญิงประภาศรี  สิทธิกรุณา
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นายสมพงษ์  เกียรติกสิกร
2. นางอำนวย  เชิดฉันท์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสวนแตง 1. เด็กหญิงจิราพร  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงดวงกมล  สาคร
3. เด็กหญิงสุจรรยา  บุญเสม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชีพนุรัตน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัชฌาบุก
6. เด็กหญิงอภิญญา  นาคพิทักษ์
 
1. นางพรรณประภา  ชีพนุรัตน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตังครัตน์
2. เด็กหญิงทิวานนท์  สุขนารถ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พลเสน
4. เด็กหญิงสิริรัตน์   แก้วเถื่อน
5. เด็กหญิงอริศรา  พลเสน
6. เด็กหญิงอริสา  ศรประเสริฐ
 
1. นางจุฑามาศ อินสว่าง  อินสว่าง
2. นางสาวสุวรรณา  หอมไม่หาย
3. นางสาวเรณู  น้ำขาว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายธนกร  วงศ์คำภู
2. เด็กหญิงธนิตา  ทันซาว
3. เด็กหญิงสุธิดา  พึ่งสุ
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
2. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงปาจารีย์  แย้มมี
2. เด็กหญิงสโรชา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  ทิพย์ชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โหราเรือง
2. นางสาวละเอียด  มาดี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  พงษ์รื่น
2. เด็กหญิงฤทัยธาร  กันจู
3. เด็กหญิงสมาพร  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  อำนวยทรัพย์
2. นายเทอดศักดิ์  อำนวยทรัพย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงจามรี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอรวรา  คำสง่า
3. เด็กหญิงอรสา  บุดดาเลิศ
 
1. นางคชศุภ  สามงามแสน
2. นางรัชนี  บุญโต
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงอนงค์  ทองสุข
 
1. นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
2. นางปราณี  สังข์วรรณ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายนครินทร์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ชูสิงห์
3. เด็กหญิงมณีฉาย  เพ็ชร์ประดิษฐ์
 
1. นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
2. นางปราณี  สังข์วรรณ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กชายธนพล  ปิ่นวิเศษ
2. เด็กชายวรรณพล  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงศุภากร  เสือสกุล
 
1. นายธานี  วรรณศิริ
2. นางพรหมพร  วะยาคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวเขาดิน
2. เด็กชายจิรพงศ์   ทองสันตะ
3. เด็กหญิงศศิวรารัตน์  พวงดอกไม้
 
1. นางรัตนา  โมพันธ์
2. นางศิริพร  พงษ์เหล่าขำ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 36 โรงเรียนวัดดารา 1. เด็กหญิงกาญจนา   ยิ้มจันทร์
2. เด็กชายธนวันต์   คล้ายสุบรรณ
3. เด็กหญิงศิรินทร์ดา   พูลพืชชน
 
1. นางนงเยาว์  ลือขจร
2. นางสาวสุพรรณ์ษา  มีโชคชัยประเสริฐ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน 43 โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงนฤมล  จักษุศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ขันทอง
3. เด็กหญิงอาสยา  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นางศิริพร  พงษ์เหล่าขำ
2. นางสาวสมปอง  ทรงธิบาย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยคูณ
2. เด็กหญิงทวีรัฐ  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงโสรยา  ปานเผื่อน
 
1. นางสิริพร  วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ
2. นางเกษร  ขจรกุลเจริญ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ใหญ่ยอด
2. เด็กหญิงญาณี  วงศ์ตันฮวด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นกเนตรพันธ์
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางภภัสสร  กุลวานิช
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 26 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรชนก    แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกฤติยา   จำปาเงิน
 
1. นางจรรยา   ทองสินธุ์
2. นางพิมพ์นภัส   เอี่ยมสอาด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. นางสาวจันทมาศ  จีนเจือพันธุ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทรัพย์ปลาสกุล
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
2. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายนิธิกร  สูงปานเขา
2. เด็กชายภูริวัชร์  นาคลำภา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข
2. นายอนิวรรต  แก้วรัตน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายพจน์พงศ์  สายทอง
2. เด็กหญิงพิมพร  พูลคล้ายวงษ์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  พงษ์เสือ
2. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อำนวยวัฒนกุล
2. เด็กหญิงศิรดา  คุ้มศรี
 
1. นายสงกรานต์  วิถีเทพ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายกัมพล  เนตรสว่าง
2. เด็กชายพัฒนะ  ยิ้มยวน
 
1. นางสาวปราณี  สุขสำราญ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กชายศุภโชค  นะกองดี
2. เด็กหญิงสวรส  รุ่งเรือง
 
1. นางกัลยา  อุบลแย้ม
2. นายดิเรก   อุบลแย้ม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายชญานนท์  น้ำดอกไม้
2. เด็กชายธนสรณ์  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวสมพร  พิริยะพาณิชย์
2. นายสมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนัชชา   เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุชานาถ   กำลังแพทย์
 
1. นายนพพล   เทียนดำ
2. นางหทัยรัตน์   เชื้อโตเติม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงรัตยา  แก้วสิทธิ์
 
1. นางพรนภา  โพธิ์ศรี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีบุญธรรม
2. เด็กชายอภิโชติ  ประกอบธรรม
 
1. นางรัตนา  ธาดา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายขวัญชัย  ลิสะนิ
2. เด็กหญิงวาสนา  อ่ำบุญ
3. เด็กชายสุทธิราช  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกฤษกร   เอี่ยมกล้า
2. เด็กชายจิณณวัตร   เขียนดี
3. เด็กชายทวิทย์   พิทักษ์วงษ์
 
1. นางดวงใจ   อวนมิน
2. นายสัมพันธ์   ลือขจร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายปิยะ  ปากโมกข์
2. เด็กชายสฐาพร  ศรีจันทร
3. เด็กหญิงอทิติยา  เกียรติกุลเจริญ
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ด่อนสิงหะ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เทพกรรณ
3. เด็กชายอิศราพันธ์  สิงพลาย
 
1. นายประยุทธ  สร้อยสุวรรณ
2. นายสุธน  พุทธรัตน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.67 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็งบุบผา
 
1. นางถวิลวรรณ  อินทร์อำนวย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
 
1. นางราตรี  รักพงษ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
 
1. นางสาวพาทินธิดา  การะวงศ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวิริยะ  กิมาพร
 
1. นางสุภาฤทธิ์  หยกพรายพันธ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงณิรัชา  กิจเจริญ
 
1. นางสาวสุนันทา  เมฆสุทัศน์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 47 โรงเรียนวัดดารา 1. เด็กหญิงวิรากานต์  บุญมาศ
 
1. นางวรรณี  ทับทองดี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.16 ทอง 16 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พลเสน
 
1. นางสาววัลภา  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายรัฐไผท  แตงทอง
 
1. นางสาววิชษารัตน์  ธรรมะรัตน์จินดา
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. นางสาวธนภรณ์  ณะกลองดี
 
1. นางรัตติยา  แดงดี
 
152 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 17 โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงกัญจนา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงกาญจนา  คล้ายหิรัญ
3. เด็กชายจิรพงศ์   ทองสันตะ
4. เด็กชายธวัชชัย  แก้วใจรักษ์
5. เด็กหญิงศศิวรารัตน์  พวงดอกไม้
 
1. นางศิริพร  พงษ์เหล่าขำ
2. นางสาวสมปอง  ทรงธิบาย
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74.17 เงิน 25 โรงเรียนวิทยาศึกษา 1. เด็กชายนรภัทร  โสภิพันธ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  อิริยะโพธิ์งาม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายธนทรัพย์  สงสว่าง
2. เด็กชายธนพงษ์  เผ่าพันธุ์
3. เด็กชายธวัชชัย  มงคลธง
4. เด็กชายพงศกร  นาคชัยยะ
5. เด็กชายพีรยุทธ  กลิ่นแก่นจันทร์
6. เด็กชายเจษฎา  สุขนิมิตร
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
2. นายประยงค์  มีชะนะ
3. นางสาวเนาวลักษณ์  พุทธจรรยา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายชยากร  คงเปีย
2. เด็กชายชยากรณ์  ปทุมสูติ
3. เด็กชายฐากร  คูประชามิตร
4. เด็กชายพีรณัฐ  ร่มเย็น
5. เด็กชายภูบดี  ชาวอุทัย
6. เด็กชายวราวุธ  จตุภิรมย์
7. เด็กชายศิวกร  พรวุฒิพันธ์
8. เด็กชายอัศวพล  พานิชกุล
 
1. นายประกอบ  อินทร์มณี
2. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปักษี
2. เด็กชายจักรพันธุ์  พรายพันธุ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  กำลังหาญ
4. เด็กชายธนพล  วัลลานนท์
5. เด็กชายธีระพงศ์  กลับบ้านเกาะ
6. เด็กชายพรภิรมย์  เกลียวสีนาค
7. เด็กชายรุ่งอนันต์  ลิ้มไล้
8. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
2. นางปราณี  สังข์วรรณ
3. นางสมใจ  วิโรจน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 66.34 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายกิตตน์  กุลเถื่อน
2. เด็กหญิงตวงพร  นวนนบ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือกนิล
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็งเรือง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ประละไทย
6. เด็กชายสุเมธ  ไกรเหมา
 
1. นายปรีชา  หงษา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำอุ่ม
2. เด็กหญิงณญาดา   ชลสวัสดิ์
3. เด็กชายธราเทพ  คำหอมกุล
4. เด็กหญิงพิมกิตติ   กิจพิทยาฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทุมเชียงลำ
6. เด็กหญิงสาหรี  พุ่มพันธ์ม่วง
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสทะสิงห์
8. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร   ผลวงษ์
9. เด็กหญิงเมธาวี  มณีอินทร์
10. เด็กหญิงเมธินี   อนุภาษ
 
1. สิบเอกชานนท์  การะเวก
2. นายประทวน  มาตรวิจิตร
3. นางสาวพนิดา  ศรีฟ้า
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 76.3 เงิน 20 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายนภดล  เหว่าด้วง
2. เด็กหญิงปัณฑรีย์  นาคกลิ่นกุล
3. เด็กหญิงพร  งามยิ่ง
4. เด็กชายศรัณญ์  ช้างชาวนา
5. เด็กหญิงอรญา  อุ่นพันธุ์หริ่ม
 
1. นายจรัล  สวัสดี
2. นางสมพิศ  คำด้วง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เดชบุญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ่งคล้าย
3. เด็กชายเอกบดินทร์  ยอดกุศล
 
1. นางศรีอัมพร   ประทุมนันท์
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินเงิน
2. เด็กชายยศกร  ทองบุตรดี
3. เด็กหญิงสุรางคณา  สุยะเหล็ก
 
1. นางมาลี  ทองไกร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. นางสาวธนภรณ์  ณะกลองดี
2. เด็กชายศราวุธ  ยัติสารณ์
 
1. นางรัตติยา  แดงดี
2. นางสิริลักษณ์  วงษ์ชารี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดดารา 1. เด็กหญิงชุติภร  มีนิลดี
2. เด็กหญิงสุวรรณา  หยดย้อย
 
1. นางวรรณี  ทับทองดี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงนรีนุช  นาคสมพันธุ์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เจริญพร
 
1. นายธวัช  ใบบัว
2. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐภัทร   สถิตโสฬส
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   จำปาทิพย์
 
1. นายประมาณ  พลสุธรรม
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 1. เด็กหญิงธันยาธร  อันฐาเชษ
2. เด็กหญิงอิสสรา   สาลีผล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศิริรัตน์
2. นายศุภพนิต  วัฒนาดิลกชาติกุล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 26.67 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โชติยานนท์
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 3.25 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1. เด็กหญิงพัชรี  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวกนกอร  จ้อยศรีเกตุ
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เพิ่มบุญ
 
1. นางสาวสมปอง  ขุนสอาดศรี
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายพงษ์ศิลป์  สมใจเพ็ง
 
1. นางนิรัตตา  เมฆวิไลพันธุ์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านรางทอง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พรมนาค
 
1. นายเชิดชาย  พิทักษ์วงศ์
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
2. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
 
1. นางสาวปิยนุช  ดอกไม้
2. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายทินภัทร  รักตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งเพชร  บุญเทียน
 
1. นางมาลี  เกิดคล้าย
2. นางเบญจวรรณ  เทพแก้ว
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายพงษ์ศิลป์  สมใจเพ็ง
2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วพระโต
 
1. นางชมภูนุช  สิงหกุล
2. นางมาลี  เกิดคล้าย
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนัชพล  ถมทอง
2. เด็กหญิงมัณธิตา  ศรีศักดา
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ประสาทศิลป์
2. นางพรทิพย์  สมงาม
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 23 โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  สุขคง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงษ์ละคร
4. เด็กชายธนาศักดิ์  นูมหันต์
5. เด็กหญิงรัตติธรรม  ศรีคำทา
6. เด็กชายอนันต์  โชคอนันต์
7. เด็กหญิงโสรญา  ชาวพม่า
 
1. นางประนอม  ศิริวณิชกุล
2. นายรักษา  ศิริวณิชกุล
3. นางศศิรัศมิ์  โพธ์พุ่ม
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงสกุล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เอกปัชชา
3. เด็กหญิงสาริกา  มังคะลา
 
1. นางสาวจุฑามาส  เทพวงษ์
2. นางดวงแข  สุขเกษม
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายลักษกร  ขาวมีวงษ์
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สวยสด
3. เด็กชายอลงกรณ์  ฉ่ำแจ่ม
 
1. นางสาวจุฑามาส  เทพวงษ์
2. นางดวงแข  สุขเกษม
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายยศสรัล  แสงดี
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  เขียวสะอาด
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์แดง
2. นางนันติยา  เจริญนำ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1. เด็กชายชนะชัย  มัจฉาฉ่ำ
2. เด็กชายประสิทธิ์  สุขระ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ครุฑคำ
 
1. นางจริยา  จันทร์ศรี
2. นางพัชญธิดา  ปาจันทร์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
2. เด็กชายภูริต  จาดทองคำ
 
1. นายสุนทร  มูลธรรม
2. นางสาวสุพันณี  เชิดฉัน
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1. เด็กชายวัฒษิณ  มอญแช่มช้อย
2. เด็กหญิงศิประภา  เหมลี
 
1. นางสาวพิมพ์ภรณ์  เล็กถวิลวงศ์
2. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  อินทร์ทองน้อย
 
1. นายปรีชา  แสงสว่างโชติ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กชายกิตติภูููมิ  สีนาคสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โกพัฒน์ตา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1. เด็กหญิงสำเนียง  พูลคล้าย
 
1. นางฑารินี  เนคมานุรักษ์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
 
1. นางสาวปิยนุช  ดอกไม้
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายสดายุ  จาดใจดี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 26 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนภัทร  ภัทรพรมธรรม
 
1. นางณัฐวดี  อิทธิสาร
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 15 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ปรีชาบริสุทธิ์กุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน
3. เด็กหญิงอรวรรยา   กางกั้น
 
1. นางรุ่งนภา   คชายุทธ
2. นางวรรณวิมล   สังข์วิเศษ
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงศ์
2. เด็กชายพงศพัศ  ทรงวินัย
3. เด็กหญิงภัสสร  เกียรติภัทรชัย
 
1. นางธัญรัศม์  ยิ่งศิริจารุรัฐ
2. นางอุรัจฉัท  บูรณากาญจน์
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. นางพจนพร  สมพงษ์
 
 
193 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. นางอมลวรรณ  ศรีประเสริฐ