สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80.2 ทอง 15 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  จิตรแสวง
 
1. นางจินตนา  สังข์อ๋อง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายวิศรุต   สุรฤทธิ์โยธิน
 
1. นางสุขใจ  ดวงดาว
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วิชาเกวียน
 
1. นางสุชาดา  พยัคฆะ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรปภา  นาคน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  สุยจิว
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ประสิทธิ์สอน
 
1. นางสาววันทนีย์  นะยะเนตร์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เย็นระยับ
 
1. นายวัชริศ  หอมกรุ่น
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  รักสัตย์
 
1. นางอุไรวรรณ  ปานบุญ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.1 ทอง 22 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงนภัสสร  พูลสุข
 
1. นางปราณี  ลาวัลย์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  แย้มรู้การ
 
1. นางเทียมจิตร  สุนทรนนท์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คุ้มเขต
 
1. นางผิวทอง  ขำศรี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณา  มาลี
2. เด็กหญิงเทพธิดา  นนทีอุทก
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  พิภพไชยสิทธิ์
2. นางสมสกุล  นาคอาทิตย์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กหญิงสิรินารถ  ใจธรรม
2. เด็กหญิงอรนภา  โชคศิริ
 
1. นางพิมพ์ฉวี  จิตรบรรพต
2. นางวรรณี  จันทร์พ่วง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
 
1. นางศรีเรือน  ยิ้มย่อง
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธัชกร  ปานเนียม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ตระกูลพัว
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายศุภฤกษ์  วัชรอาภาไพบูลย์
 
1. นางจันทนา  ปานรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 37 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติวรา  เมฆโต
2. เด็กหญิงจุฬาตรี  แซ่หลิ่ม
3. เด็กหญิงชิดชนก  หวายพรม
 
1. นางสาวศิริประภา  ขำปาน
2. นางสาวไพลิน  เปี่ยมชม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.1 ทองแดง 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56 1. เด็กชายพิชัย  อยู่จำเนียร
2. เด็กชายอภิรักษ์  ราตรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองนวล
 
1. นายกิติศักดิ์  ตันประดับสิงห์
2. นายสุรพล  ประไกลวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายปราชญ์  สุทธิพงศ์เกียรติ์
2. เด็กชายวรรณวัฒน์  ทิพยไพฑูรย์
 
1. นายจงกล  ต่ายธานี
2. นายราเชนทร์  มาแย้ม
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มังคลวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางพัชริน  พิลาวัลย์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  พูลทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ฉุนสูงเนิน
 
1. นางสาวบังอร  เขียวรอด
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฐพล  นางคำปักดี
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  รักเสนาะ
2. เด็กชายพงศธร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงภัทธมณ  เพ็งถาวร
 
1. นายยงยุทธ  สุทธิสวัสดิ์
2. นายวิเชียร  พัวพานิช
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. นายวรุต  ใสยะรจน์
2. เด็กชายวัชราพร  คำสุ่ย
3. เด็กชายศุภกิจ  คุ้มวงษ์
 
1. นางจำเนียร  ใจดี
2. นางอัญชรี  ภาเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณอ่อน
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงสุขฤทัย  กุมพันธ์
 
1. นายกิติศักดิ์  แสงอินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อดทน
2. เด็กชายมนตรี  เคนน้อย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แช่มขุนทด
 
1. นางกาญจนา  สุขเคหา
2. นางสาวเจนเนตร์  พันธุเกตุ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดตะโหนด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคำ
2. เด็กหญิงรุจิรดา   วัฒนพันธุ์
3. เด็กชายสุทธิชา  ฝ่ายสัจจา
 
1. นายธีระพล  บุญสร้าง
2. นายอุดร  ชื่นกลิ่น
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมวรรณ  มาไว
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศูนย์จันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิศาสตร์
 
1. นางสาววัชรี  ศรีบุญนาค
2. นางสาวศรีนวล  พันฮวบ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายกิตติ์ณรงค์  เทียนขาว
2. เด็กชายธรรมธร  แซ่ลี้
3. เด็กชายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นางยุพดี  นฤทุกข์
2. นายอำนาจ  นฤทุกข์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปิจดี
2. เด็กชายศุภนิมิต  ใจกัน
3. เด็กหญิงอิสยาภร  ใจกัน
 
1. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
2. นางสรญา  อินทุมาน
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.8 เงิน 28 โรงเรียนวัดห้วย 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทาบทา
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชะเอม
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีเอี่ยม
2. นางวะจี  ชะเอม
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 58.64 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดตราชู 1. เด็กชายคธาวุธ  นาคประสาน
2. เด็กชายศรวุฒิ  แซ่มี
 
1. นายทองอยู่  สุขสำราญ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.69 เงิน 11 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 1. เด็กชายพศุตม์  ประทุมชาติ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  มณีศรี
 
1. นางวรรณา  สุ่มสุข
2. นายไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.52 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายกฤษดา   พูลทรัพย์
2. เด็กชายนวพล  นิ่มนวล
 
1. นางปิยะรัตน์  ซื่อเหลื่อม
2. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายบุรัน    ไกรสมโภชน์
2. นายพงศธร   กรุ่นทอง
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นางอำนวย  คงเพ็ชร์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.43 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายวัฒนา   ลาอยู่
2. เด็กชายสุทัศน์   ลีลา
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์  รักลี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พวงทอง
3. เด็กหญิงทัตพิชา  สุขสมสถาน
4. เด็กหญิงนิธินันท์  ตั้งไพบูลย์
5. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษรบุปผา
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางสาวอาภากร  อยู่สุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยวนเขียว
2. เด็กหญิงธัญชนก  พันขน
3. เด็กหญิงนิรชา  เหลืองเรณู
4. เด็กหญิงพรชนก  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  พินเขียว
 
1. นางทวี  วิทยานันท์
2. นางทิวา  หุตะมาน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 30 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ   จักศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  แจ่มมี
3. เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์ชุ่ม
4. เด็กหญิงยศวดี  เนียมทอง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มเกรง
 
1. นายชูชาติ  ศรีประเสริฐ
2. นางบุญธรรม์  ศรีประเสริฐ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 42 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เกล็ดนิ่ม
2. เด็กหญิงมนัสวี  ไถ้เงิน
3. เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด
4. เด็กหญิงวริศรา  จันทะคา
5. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ขาว
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางสาวอาภากร  อยู่สุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 20 โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ชูกลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทอง
3. เด็กชายฐิติโชติ  นิลสุวรรณ
4. เด็กหญิงนิภาพร  อินทอง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไล้พันธุ์
 
1. นางจิราพร  ดวงจรัส
2. นางสาวนุชรี  ปลั่งดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงวรชา  กลัดงาม
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  แพงสา
5. เด็กหญิงแวนดา  เพ็งอารีย์
 
1. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
2. นางสาวอัจฉรา  สิทธิเวชไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 1. เด็กชายธนดล  คนเที่ยง
2. เด็กชายธีรภัทร  ขำศรี
3. เด็กหญิงนันทวี  คนละเอียด
4. เด็กชายพรธันวา  ขำนิคม
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองแซง
 
1. นายคม  จันทร์พงษ์แก้ว
2. นายธรรมนูญ  ไกรจำเนียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 44 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญเรือง
 
1. นายสมควร  สารีผล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  เมืองสว่าง
 
1. นางอรพินท์  บัวกลิ่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง 39 โรงเรียนวัดเตย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญรักษ์
 
1. นางอรทัย  ลาภานันต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กชายพัชรพล  รอดจรูญ
2. เด็กหญิงอสมา  โคตรภูเขียว
 
1. นายปรีชา  ตั้งจิตประสงค์
2. นางวีนา  ตั้งจิตประสงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.46 ทอง 23 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธนกฤต  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงภวภูตา  ต่ออุดมทรัพย์
 
1. นางจุฑาทิพ  คำมาก
2. นางพนิดา  พวงทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 23 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายสิทธิกร  พูลพานิช
2. นางสาวอติพร  ศรมณี
 
1. นายจรูญ  เรือนหลวง
2. นางวีนัส  ร่างใหญ่
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงคฑามาศ  นารถพินิจ
2. เด็กหญิงฉัตรรวี  คงเขียว
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขำศรี
4. เด็กหญิงนภาพร  สิงห์พลับ
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  แดงสกุล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสือยอด
7. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ขิงเขียว
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชัย
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  ขำศรี
10. เด็กหญิงอรวีย์  กวางแก้ว
 
1. นางสายพิน  เชื้อปุย
2. นางอรพรรณี  เอี่ยมคง
3. นางสาวเยาวเรศ  กุลวิทย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมรัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปานหงษ์
3. เด็กหญิงพรระวี  เสวกวิหารี
4. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงวรรณิษา  พวงนาค
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิมกัน
7. เด็กหญิงวิภาดา  นุชอยู่
8. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ภู่แพร
9. เด็กหญิงสุนิษา  ฆ้องบ้านโข้ง
10. เด็กหญิงอินทิรา  นิ้มนวล
 
1. นางสาวจำเนียร  วงษ์ต่าย
2. นางชไมพร  เพ็งบุญ
3. นางสาวพิมลศรี  กวีวุฒิพันธุ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78.1 เงิน 38 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโช
2. เด็กหญิงกัลยกร  อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงจุฑาทิตย์  พูลทรัพย์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฉัตร์มงคล
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งเบญจพล
6. เด็กหญิงณิชารีย์  คานทะจันทร์
7. เด็กหญิงธนพร  เงินมี
8. เด็กหญิงธัณย์ชนก  วีรเกียรติภิญโญ
9. เด็กหญิงประกายวรรณ  หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงภัทราพร  ตรีชื่น
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิวสิทธิประไพ
12. เด็กหญิงวนิชา  นิ่มแป้น
13. เด็กหญิงวรพร  ชัชวาลสมบัติ
14. เด็กหญิงศุภิสรา  มากลิ่น
15. เด็กหญิงอนัญญา  คงทอง
 
1. นางสาวจันทิมา  จีนะเทศ
2. นายประยุทธ  พวงทอง
3. นางสาวอาลิตา  หงษ์สา
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ตาระเกตุ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คัชฌากร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงผล
3. เด็กชายชิษณุ  ชุติพงษ์วิเวท
4. เด็กหญิงฐิติมา  เทียมทัน
5. เด็กหญิงณัฐริยา  บัวมี
6. เด็กชายทนงศักดิ์  วงษ์เจริญ
7. เด็กชายบัณฑิตย์  ปานดี
8. เด็กชายบุญสิทธิ์  ตาระกา
9. เด็กหญิงสุวรรณา  มาลี
10. เด็กหญิงอรฉัตร  คงหรั่ง
11. เด็กหญิงอังคณา  ฉิมพานัง
12. เด็กหญิงเกศณี  ความสุข
13. เด็กชายเจษฎา  สังโยฆะ
14. เด็กชายเสกสรรค์  อินโต
15. เด็กชายโจนัส  ประสงค์เงิน
 
1. นายมงคล  วิจารณ์ปรีชา
2. นายวสันต์  แพรวัฒนะสุข
3. นางสาววัชรี  ศรีบุญนาค
4. นางวัลยา  วิจารณ์ปรีชา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74.8 เงิน 28 โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงพรนภา  สาสนะ
2. เด็กหญิงอภิสรา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวรส  ดิษเฐระ
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองนุ้ย
2. นางวรรณา  สุขใจ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   แพงสา
 
1. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
2. นางสาวอมรรัตน์  ริ้ววิริยะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร   โพธิ์อ้น
 
1. นายอัศวชัย  ติยะพานิช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายพสิษฐ  จันทร์เภา
2. เด็กชายสหรัฐ  พึ่งพินิจ
 
1. นายธนรัตน์  พยัคฆะ
2. นางสาวอัจฉรา  เดชากุล
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศุภกำเนิด
2. เด็กหญิงรติมา  ตุงคะมาลี
3. เด็กชายรัชชานนท์  จานสิบสี
 
1. นางณัฐณรีลักษณ์  เนียมคำ
2. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เถื่อนม่วง
2. เด็กชายสถาพร  อยู่หอม
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สีสัน
 
1. นายปรีชีพ  กลิ่นหัวไผ่
2. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงอภิชญา  นาฎลดารมด์
2. เด็กหญิงเด็กหญิงนิชนันท์  จิตบาน
3. นางสาวแพพลอย  หงษ์ทอง
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงวรางคณา  ซื่อแท้
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ครุฑ
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. นายสุชาติ  สุขประเสริฐ
 
1. นางทิพวรรณ  สงวนสุข
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายณัฐพล   ปานบัว
 
1. นางบังอร  ศีลวิบูลย์
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายสุทัศน์  เกิดดี
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โคกรักษา
2. เด็กหญิงศุภสุตา  เพชรพิศ
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางสาวเบ็ญจพร  ประเสริฐผล
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวาสนา  ธนกิจการค้า
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขมาก
 
1. นางรวิสุดา  อมตะพิงกูล
2. นางรัชญา  ติยะวงศ์
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  คำถาวร
2. เด็กหญิงนริศรา  เจริญสุข
 
1. นางจำปี  เนียมคำ
2. นายวีระ  เมืองรามัญ
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายชาติชาย  แสงทอง
 
1. นางสุกัญญา  รุ่งแสง
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดโบสถ์(ท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วไชโย
2. เด็กชายธนพล  ภักดี
3. เด็กชายพงษธร   โชติพานัส
 
1. นางดาหวัน  บ่ายเที่ยง
2. นางเพ็ญศรี  ทองน้อย
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนวัดโบสถ์(ท่าช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปฏะพันธุ์
2. เด็กชายสุวัฒน์  แสงฉาย
3. เด็กชายเจษฎา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางดาหวัน  บ่ายเที่ยง
2. นางเพ็ญศรี  ทองน้อย
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีสาคร 1. นายธนพร  น้ำจันทร์
2. นายนพดล  ช่วยบุญ
3. นางสาวสุคันธา  สมบูรณ์มรกต
 
1. นายประเทือง  สุทธิสวัสดิ์
2. นายวิริยะ  วันทอง
 
73 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91.66 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กชายปวรุตม์  พริ้งดี
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
74 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ประสพพฤกษ์
 
1. นายสุชีพ  มณเฑียร
 
75 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงณัฐมน  โพธิ์วิฑูรย์
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสุชีพ  มณเฑียร
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุวนัน  อาจนิยม
 
1. นางสาวอรัญญา  เมฆโต
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงนุจรี  ตุลยสิงห์
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทับตระกูล
 
1. นายสุชีพ  มณเฑียร
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงนุจรี  ตุลยสิงห์
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงณัฐมน  โพธิ์วิฑูรย์
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันเกตุ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
84 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญรอด
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดหัวว่าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศรี
 
1. นางไพเราะ  บูญเฉื่อย
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หยวกแตง
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงศิรินันท์  เขตา
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
88 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงฐิติพร  ลือดารา
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สีสนธ์
3. เด็กหญิงธินิตา  อำไพ
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  เจริญสอน
5. เด็กหญิงนิชาภา  เจริญสอน
6. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
7. เด็กหญิงสรัญญา  ภูผาดวง
8. เด็กหญิงอภิภาวดี  รอดอินทร์
 
1. นางน้ำผึ้ง  จรตระการ
2. นายวรพงษ์  จรตระการ
3. นายอาจวุฒิ  สุวรรณคาม
 
89 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันเกตุ
2. เด็กชายชาญณรงค์  พวงผกา
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  พุ่มมา
4. เด็กหญิงชุติมา  วาปีนา
5. เด็กหญิงชุติมา  ชื่นอารมย์
6. เด็กชายนิธิศ  บุญประสพ
7. เด็กชายพงณรินทร์  สงวนสุข
8. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงผกา
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  ภู่ชัย
10. เด็กหญิงศิรินันท์  เขตา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยชน
12. เด็กหญิงสุนิษา  ใชยสิทธิ์
13. เด็กชายสุริยะ  สนิทภักดี
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  น้อยประถม
15. เด็กหญิงเมธาพร  กระจิบทอง
 
1. นางจุฑาทิพ  ปาลพันธ์
2. นายชนะศึก  ดีสม
3. นายวิทยา  โหจันทร์
4. นางสาวสุวิชา  พวงจันทร์
 
90 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 1. เด็กหญิงกุสุมา  พวงเงิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  โพธิ์วิฑูรย์
3. เด็กชายดารากร  สัตจวิสัย
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญรอด
5. เด็กหญิงนุจรี  ตุลยสิงห์
6. เด็กชายปวรุตม์  พริ้งดี
7. เด็กชายปิยพัทธ์  พริ้งดี
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
9. เด็กหญิงมาริสา  หอมจันทร์
10. เด็กหญิงรดา  ทองชะโชติ
11. เด็กชายศราวุธ  พิยะใหญ่
12. เด็กชายสพัฒน์  จูมงคล
 
1. นางละไม  ชูเทียน
2. นายอุเทน  เปียหลอ
 
91 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดคลองโพธิืศรี 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  ทิมทอง
2. เด็กหญิงชนิดาพร  ขุนแผน
3. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายขำ
4. เด็กหญิงญาณิน  ภู่แส
5. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ยวงสอน
6. เด็กชายณฐดล  ศรีวิสรณ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เพ็ง
8. เด็กชายณัฐภัทร  บัวพนัส
9. เด็กชายบริบูรณ์  บุญชื่น
10. เด็กหญิงปิยากร  บุญเพ็ง
11. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีดำรงค์
12. เด็กชายพิริยกร  เพชรชัย
13. เด็กชายภูมิบดินทร์  ดวงเดือน
14. เด็กหญิงมนัสวี  ทิมทอง
15. เด็กหญิงยุพรัตน์  ทองนอก
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวสีตัน
17. เด็กหญิงศิริขวัญ  โอกาศ
18. เด็กหญิงศิริภรณ์  เกิดพุฒ
19. เด็กชายศิลารัตน์  ศรีเพ็ชร
20. เด็กหญิงสิตานันท์  คำขวัญ
21. เด็กหญิงอรกนก  ประดับบุญ
 
1. นายปถม  สดงาม
2. นางรัชนี  นุตราวงษ์
3. นายวุฒิ  เกษรา
4. นางสมสุข  บัวพนัส
5. นางสุภาพ  วงษ์จันนา
6. นางเนาวรัตน์  วันทอง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายธนากร  อินชา
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 27 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อ่ำจีน
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 44 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงสุมินา  ใจมั่น
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนแก้ว
 
1. นางสาวนุจรี  ไชยสกุล
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายกานต์  ตั่งวิจิตรศรี
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงนิรชา  เหลืองเรณู
 
1. นางเนตรนภา  หวังสูงกลาง
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 32 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายมักร์ซุต  สรรเพชุตา
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเตย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญรักษ์
 
1. นายธีมารัฐ  ชูชัยมงคล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายวรวิทย์  คุ้มดี
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายสุทธิพล  กันจาด
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายกานต์  ตั่งวิจิตรศรี
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  เสือเอี่ยม
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อุทัยรัตน์
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 40 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  เสือเอี่ยม
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 1. เด็กชายกนกพล  พันธมาต
2. เด็กหญิงกรชวัล  อรัญปาน
3. เด็กชายกฤษฎา  พงษ์เผือก
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธุ์จีน
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธุ์จีน
6. เด็กหญิงชยุดา  เผือกพันธุ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  สายสวาท
8. เด็กชายณัฐนันท์  สำเนียงกลาง
9. เด็กชายณัฐภพ  สำเนียงกลาง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองฤกษ์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มกลิ่น
12. เด็กชายธนโชติ  จันทราภิรมย์
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นามโคตร
14. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทองเนื้อดี
15. เด็กชายธีรภพ  สุขพิมพ์
16. เด็กชายนันทกานต์  ขันธรูป
17. เด็กหญิงปนัดดา  จันทราภิรมย์
18. เด็กชายปาลวัชร์  หิรัญรักษ์
19. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  วงษ์สนธิ์
20. เด็กชายยุทธนา  กลิ่นประทุม
21. เด็กชายรพีภัทร  อารีพงศ์
22. เด็กชายรัชพล  มากเปี่ยม
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชุ่มใจ
24. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อินทร์เลิศ
25. เด็กหญิงวิราวรรณ  พงษ์เผือก
26. เด็กชายวุฒิพงษ์  ฉิมบรรเทิง
27. เด็กหญิงศรัญญา  แสนโตดม
28. เด็กหญิงศรัญญา  อินทร์เลิศ
29. เด็กหญิงสุมินตรา  พงษ์เผือก
30. เด็กชายสุริยา  พุ่มพันธ์
31. เด็กชายอนนต์  ม่วงบุญ
32. เด็กชายอมรเทพ  จิตร์สนอง
33. เด็กชายอาทิตย์  สมธรรม
34. เด็กหญิงอารียา  สุขพันธ์
35. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  โพธิ์คุ้ม
36. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองอยู่
37. เด็กหญิงเกษมณี  เจริญศศิวัชร์
38. เด็กชายเฉลิมสิงห์  สุภาสะถาน
39. เด็กชายเมธี  ขุมทอง
40. เด็กชายไพฑูรย์  สุขพันธุ์
 
1. นางกิริณี  แตงอ่อน
2. นางประทุมวรรณ  บุญแจ้ง
3. นางรุจี  จันทร์สมวงศ์
4. นางสาวลาวัณย์  สุขเกษม
5. นางวิราพร  เต่งภาวดี
6. นางสายพิณ  บุญวงศ์
7. นางอัจฉรา  ศรีประเสริฐ
8. นางเฉลี่ย  อ่วมภักดี
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ถ้ำทอง
2. เด็กหญิงกิ่งสร้อย  โนทิพย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ฟักนาดี
4. เด็กชายจิรายุส  ชนะภัย
5. เด็กชายชาติชาย  ฉิมพลี
6. เด็กชายณัฐพล  บุตรทรัพย์
7. เด็กชายตะวัน  สดงาม
8. เด็กชายธนากร  งามฤทัย
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  อ่วมน้อย
10. เด็กชายธันยบูรณ์  อินทรเกษร
11. เด็กชายธีรกิตติ  งามภักดิ์
12. เด็กหญิงธีรารัตน์  จันทะคา
13. เด็กหญิงนพมาศ  กุลเกิด
14. เด็กหญิงนภัสนันท์  สีคราม
15. เด็กหญิงน้ำฝน  คำเมือง
16. เด็กหญิงปริศนา  สะอ้าง
17. เด็กหญิงปุณยวีร์  สิทธิ์น้อย
18. เด็กชายพงศธร  ม่องทอง
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพ์สุวรรณ์
20. เด็กหญิงมุฑิตา  โพธิ์ทอง
21. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไม้เลี้ยง
22. เด็กชายวรพล  ภู่ทอง
23. เด็กหญิงวราภรณ์  หลิวทอง
24. เด็กหญิงศิรินทรา  นุชประไพ
25. เด็กชายศุภชัย  วรรณชัย
26. เด็กชายสงกรานต์  รามวงษ์
27. เด็กชายสิงห์สมุทร  ตรีเวชรัตน์
28. เด็กหญิงสุภาพร  สอนเจริญ
29. เด็กชายอนุวัฒน์  ศุกกระบิล
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฟักศรี
31. เด็กหญิงอรยา  ฤทธิ์เดช
32. เด็กหญิงอรรณภา  ฟักขาว
33. เด็กหญิงอาภาภรณ์  เจริญฉิม
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุ้มกัน
35. เด็กชายเชษฐา  ฉิมพลี
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  เย็นใจ
37. เด็กหญิงเมธาวี  เอี่ยมสอาด
38. เด็กหญิงโชติรัตน์  มีสม
 
1. นางสาวทิพย์วลี  สุขปาน
2. นายธวัช  ไกรเดช
3. นางบังอร  สุขเอี่ยม
4. นายบุญเลิศ  พึ่งสุรินทร์
5. นางพัชริน  พิลาวัลย์
6. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
7. นางสาวอุไร  สีเพ็ง
8. นายไพศาล  เสือพันธุ์
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 1. เด็กหญิงจินดาพร  ฉ่ำเฉลิม
2. เด็กชายชนินทร์  ราษฏร์ประชุม
3. เด็กชายนพพร  เขียวสะอาด
4. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีแจ่ม
5. เด็กหญิงภาวินี  ขำศรี
6. เด็กชายรัตนพงศ์  อภิสิทธิ์พงศ์
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทรสนิท
8. เด็กหญิงวรรณรุณี  แทนวิบูลย์
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลัดดี
2. นางสาวศิริพร  โพธิ์จู
3. นางอัญชลี  ดวงแก้ว
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กหญิงคุนัญญา  จันทร์กลัด
2. เด็กหญิงฐานัส  ทยาศิริ
3. เด็กชายประพัฒน์  วงษ์สมัย
4. เด็กชายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
5. เด็กชายระพีพัฒน์  ดอนชะเอม
6. เด็กชายราเมศ  รัตนอำภา
7. เด็กหญิงอำทิวา  ร้อยลา
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์ขาว
 
1. นายสุรไกร  เจริญรักษ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ
3. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์หอมศิริ
 
112 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 71.6 เงิน 28 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทรวิมูล
2. เด็กหญิงภัทรชฎาพร  โอชา
3. เด็กหญิงวรรธนี  พึ่งอ่อน
4. เด็กหญิงวราลี  โตจีน
5. เด็กหญิงสิริจันทร์  เนียมสำราญ
6. เด็กหญิงอรณิชา  เถาวัลย์
 
1. นางวรรณพร  มั่นกลิ่น
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงนัชชา  คนกล้า
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันภัย
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวิลเครือ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางกรวรรณ  ผลโชน์
2. นางภิรมย์  บุญเลิศ
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพรหมสาคร    
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา    
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วผาทรัพย์
2. เด็กหญิงดารินทร์  มีลาภ
3. เด็กชายธนบดี  พึ่งปาน
4. เด็กชายธนาเกียรติ  พรหมเต็ม
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  เดชพงษ์
6. เด็กชายภาคิน  รุ่งอุทัย
7. เด็กชายภานุพงศ์  สังขระชัฎ
8. เด็กหญิงลลิตา  จอดนอก
9. เด็กหญิงวรดา  ทิมเทพย์
10. เด็กหญิงวรัมพร  เหมพันธุ์
11. เด็กหญิงวารุณี  สุขเจริญ
12. เด็กชายอนันต์ชัย  ประจง
13. เด็กหญิงอรรัมภา  แสงสว่าง
14. เด็กหญิงอลิษา  กระจ่างโพธิ์
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังข์ทอง
16. เด็กหญิงเจนจิรา  สัมมาจริต
 
1. นายชญาพัฒน์  แหลมแก้ว
2. นายปวิชญา  เนียมคำ
3. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
4. นางวันเพ็ญ  วานิชชา
5. นางวิไลลักษณ์  โสภาจารีย์
 
117 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายนัฐกานต์   เขมะชาติ
2. เด็กชายศรีวัลลภ  มีหิรัญ
3. เด็กชายสมพร   สืบสายบัว
4. เด็กชายสุรกรานต์   ปานทอง
5. เด็กชายอิทธิพร   สอนมณี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   วินทะไชย์
2. นายอัษฎาวุธ  เรืองสุข
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หังษา
2. เด็กหญิงพรรณธิตา  วงษ์กันฑะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  พูลจนะกิจ
 
1. นางจำลองลักษณ์  สหชาติภักดี
2. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายชำนาญ  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงณิรชา  ม่วงแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ล้ำเลิศ
 
1. นางกัญญา  สอ้าง
2. นางจิตตนาถ  ดีอยู่
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดระนาม 1. เด็กหญิงชลดา  มีมานะ
2. เด็กหญิงธิดาพร  อุดมพรม
3. เด็กชายวสิษฐ์พล  เฟื่องถิ่น
 
1. นางกฤษณา  พุ่มพวง
2. นางสาวฐิติรัตน์  โดดยิ้ม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กชายนัฐพล  พึ่งรูป
2. นายประพันธ์  ยอดดี
3. เด็กชายวรพรรณ  อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นางกอบกุล  เตียวตระกูลวัฒน
2. นายเสมอ  จันทร์พ่วง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยสกุล
2. เด็กหญิงยุวดี  ชูชัยมงคล
3. เด็กชายศหรรวัฒ  นินทะ
4. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  มั่นคง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินอ่วม
6. เด็กหญิงเมวิกา  กาษร
 
1. นางบุญเกิด  เต่าทอง
2. นางอำนวย  ภู่ขาว
3. นางอุบล  มีสัตธรรม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนี  รอดดี
2. เด็กหญิงจันทริการ์  แย้มจำรัส
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรื่องลือ
4. เด็กหญิงนงนุช  ผลศาส
5. เด็กหญิงสุวรรณา  นาคปาน
6. เด็กชายเจนณรงค์  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวชำนิ  มีจันทร์
2. นางอัญชนา  แพรวัฒนะสุข
3. นางอารีย์  ธูปบูชากร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กหญิงกวรรณชนก  เจริญพร้อม
2. เด็กหญิงเสาวรส  เผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าพันธุ์
 
1. นางสมจริง  ยิ้มย่อง
2. นางสุคนธ์  บรรจง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณะ    ทับทิม
2. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงไหม
3. เด็กชายปรวุฒิ   งิ้วราย
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คุ้มละบาย
2. เด็กหญิงวริศรา  ภูริวัฒน์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  รวมพล
 
1. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  กฤษดี
2. เด็กชายชูเกียรติ  บุญประถัมภ์
3. เด็กชายสิทธิพร  สำเร็จผล
 
1. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงธีราพร  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงปิติยา  พรประทุม
3. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บุญมา
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางศุภวรรณ  อินนก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ไล้พันธุ์
2. เด็กชายขวัญชัย  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสุคนธ์  เจิมเจิดพล
2. นางโกสุม  เพ็งปิ่น
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรี  เพชรนิล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ใยน้อย
 
1. นายพิเชฐ  อินวกูล
2. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกฤตยา  แสงเอียด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์ไม้เล็ก
3. เด็กหญิงพรหมพร  คำมุงคุณ
 
1. นางปวันรัตน์  รุ่งสิทธิ์ศุภรัฐ
2. นางเรนุการ์  พันธุ์ค้า
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงประภัสสร  พวงเงิน
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เพ็งศิริ
3. เด็กหญิงอุไรพร  ด้วงชนะ
 
1. นางฉันทนา  จันสถาพร
2. นางมาลีวรรณ  ถุงจันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   มีสมบัติ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุขมนต์
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดป้อม
 
1. นายอานนท์  หลิ่มสืบ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทองสุข
2. เด็กชายภูมินทร์  เฮง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เหล่ารัตนกุล
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางสิริพร  สีตะระโส
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงคริมา  มาอ่อนตา
2. เด็กหญิงมนัสวี   เปรมปรอด
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พิลึก
 
1. นางนพพร  สังข์เกิด
2. นางเรนุการ์  พันธุ์ค้า
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายชัชพล  รามัญวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คลังเงิน
 
1. นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี
2. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายภควัต  เย็นใจ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์โต
 
1. นายชาญ  ทองใบ
2. นางสาวนภาพร  ชูทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56 1. เด็กชายจิณณวัตร  กองหล้า
2. เด็กชายสวิตต์  จาตุประยูร
 
1. นายกิติศักดิ์  ตันประดับสิงห์
2. นายสุรพล  ประไกลวรรณ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ชูกลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินทอง
 
1. นายชวสันต์  รอดคำ
2. นางณัฐสุรางค์  ทิพยสุวรรณมาลา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายธนศักดิ์  ศรีคูณ
2. เด็กชายพงศกร  ชูเทียน
 
1. นางบุญรษา  ถ้ำทอง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงนิฤมล  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงเบญจรงค์  ถนอมจิตร
 
1. นายบุญเลิศ  พึ่งสุรินทร์
2. นายประทีป  ศุภนคร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นางสาวตวงพร  อ่อนนาค
2. เด็กหญิงรจนา  ฟักนาดี
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวศรี
2. เด็กหญิงอรยา  วิลัยลักษณ์
 
1. นางสาววรินญา  ภู่ปราง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงมาลินี  มีสอาด
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำเสน
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สุดจิตร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โปร่งปาน
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นางสาวสิริ  สโมสรสุข
2. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นางสาวชลธิชา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวสิริ  สโมสรสุข
3. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นายธวัช  ไกรเดช
2. นางสาวอุไร  สีเพ็ง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นายชาญชัย  คำบุรี
2. เด็กชายอนิรุท  สโมสรสุข
 
1. นายธวัช  ไกรเดช
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เดชผดุง
2. เด็กหญิงสวันดา  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นางอำนวย  คงเพ็ชร
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายกนกพล  เหลาเคน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นรสิงห์
3. เด็กหญิงวิชญาดา   เปรมศักดิ์
 
1. นางทองสุข  เสวตวิหารี
2. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ถาหล้าอินทร์
2. เด็กชายวัฒนา  ลาอยู่
3. เด็กชายสุทัศ  ลีลา
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์  รักลี
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เทียนดี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พ่วงอินทร์
3. เด็กชายมนัสศักดิ์  แก่นจ้าย
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นางอำนวย  คงเพ็ชร์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.33 เงิน 31 โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงอรกมล  กาญจนมาลา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไม้เลี้ยง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงชนิตา  กลิ่นสอน
 
1. นางนันทกานต์  จันทร์หอม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.32 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุบผา
 
1. นางสมถวิล  กันภัย
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุมอะริยะ
 
1. นางเทพี  ไวประดับ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายวุฒิวัฒน์  นทีสถิตย์ธาร
 
1. นางบุญเกื้อ  รากบัว
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กชายธิติเทพ  พรหมบุรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำมาก
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงศิริพร  จงฉิม
 
1. นายเมธี  สารดิษฐ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.99 เงิน 34 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วิชาเกวียน
 
1. นางสาวสายพิณ  มาคล้าย
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงณัฏนรี  ศิริวัฒน์
 
1. นางบุญเกื้อ  รากบัว
 
162 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอัมพวัน    
163 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 71.96 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงงามศิริ  คุ้มกัน
2. เด็กชายธรรมศาสตร์  พึ่งสุรินทร์
3. เด็กชายนันทศักดิ์  ปานบุญ
4. เด็กหญิงบุญยาพร  อินทรเกษร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวทิพย์วลี  สุขปาน
2. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 36 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิดามัน  บุญญาภากร
 
1. นางสาวมะลิญา  ธรรมวงค์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดตะโกรวม 1. เด็กชายจิรัตติกาล  มีชาญ
2. เด็กหญิงฐิติยา  พงศ์ศิริบุตร
3. เด็กชายนธี  รักสุข
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ใจเย็น
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เหมเงิน
6. เด็กชายเจตน์  ลาคำ
 
1. นายจตุพร  พึ่งอ่อน
2. นายนภดล  จันนุ่ม
3. นางวิภา  อ่วมน้อย
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) 1. เด็กชายจิรายุ  มิ่งโมรา
2. เด็กชายธนกฤต  พงษ์โอสถ
3. เด็กชายธีรกานต์  พินหอม
4. เด็กชายธีรภัทร  ขำสะนะ
5. เด็กชายปฐมทอง  พรมณี
6. เด็กชายภากร  จันทร์เดช
7. เด็กชายเกรียงไกร  นิจวัฒน์
8. เด็กชายเจตนา  มาสำราญ
 
1. นายอุทัย  มั่นทัพ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนวัดการ้อง 1. นายคมสันต์  นุ่มนวน
2. นายจักรราช  พวงจำปี
3. เด็กชายนาวิน  ศรีรักษ์
4. นายบุรินทร์  ไกรสมโภชน์
5. นายพีรพล  ทับบุรี
6. นายราชศักดิ์  ศึกษากิจ
7. นายวิษณุ  พัดสงฆ์
8. นายเขตต์นรินทร์  เสือทับ
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นายวินัย  แจ่มจันทร์
3. นายสมศักดิ์  รักลี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดตึกราชา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สระ
2. เด็กชายธานินทร์  พรหมวงษ์
3. เด็กหญิงนพรัตน์   ป้อมป้องกัน
4. เด็กชายนิติเทพ  สอนศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา  มาระศรี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญผ่อง
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญผ่อง
8. เด็กหญิงภีรฎา  สุทโธ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประกิ่ง
10. เด็กหญิงสุชานันท์  มาสมาน
 
1. นายคำนึง  ชัยสุวรณรักษ์
2. นางภัทรพร  มงคลพิทักษ์กุล
3. นายอุดร  เต่าทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงศิรดา  นิญาณจิตต์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  กาษร
3. เด็กหญิงอรุณนภา  นาควัชระ
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงนวพร  ชัยเขียว
3. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนเลิศ
 
1. นางสมพิศ  อินทุมาน
2. นางสาวอำนวย  บุญมาทิต
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงภัครจิรา  วาศุกรี
2. เด็กชายเบญจภัทร  ฤกษ์การันต์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางทิฆัมพร  วรรณสุทธิ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธีรทัศน์  สรรพจารุนันท์
2. เด็กชายวีรภัทร  พิลาวัลย์
 
1. นางบุญเกื้อ  รากบัว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 1. เด็กชายศุภกร  เสือโต
2. เด็กชายเอกชัย  ทองวิลัย
 
1. นางสาวอรพินท์  ม่วงเขียว
2. นางอุบล  สุ่มประเสริฐ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  โชคลาภ
2. เด็กชายธนะพัฒน์  นันทศรีธนานนท์
 
1. นางยุพา  อังสวัสดิ์
2. นายเสน่ห์  จำนงค์นารถ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิทักษ์ตระกูล
2. เด็กหญิงเกษริณทร์  เกตุพุฒ
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็งบุญ
2. นางสุภาพ  แก้วบัว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 1. เด็กหญิงปฐวีร์  ศรีสนพันธุ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ภูลาด
 
1. นางนงนุช  ภูภักดี
2. นางสาวบุญยิ่ง  แดงสกุล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายยง  ไทรพุก
 
1. นางพัชริน  พิลาวัลย์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 42.21 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีสุข
 
1. นางนงนุช  ภูภักดี
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิมจีน
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายชรินทร์  วงษ์นิล
 
1. นางวรรณเพ็ญ  คล่องดี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายตรีทศ  สาดตระกูลวัฒนา
 
1. นางอารี  สุวรรณหงษ์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีสด
 
1. นางศรีประภา  ทิพวารี
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดสาธุการาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  งอยหล้า
2. เด็กชายอิทธิพล  เสวกวิหารี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แพรม้วน
2. นางพิศสมัย  หิรัญเกิด
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงชฎาพร  มังคลา
2. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  ทับทิม
 
1. นางวาสนา  จันสถาพร
2. นายสุขสันต์  เประยะโพธิ์เดช
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายชลธีร์  รัตนอำภา
2. เด็กชายชัยณาวัฒน์  คูหาทอง
3. เด็กชายพงศกร  อ่อนนาค
 
1. นางภัสรวีร์  ธนสมบัติธิติชัย
2. นางสุวิมล  พวงกุหลาบ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 1. เด็กชายวันชนะ  ปลูกงาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เหมือนพันธุ์
3. เด็กชายอลงกรณ์   ผลจันทร์
 
1. นางบุญเตือน  เกิดขำ
2. นางวัลภา  นาคชุ่ม
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายเมธา  อินนุ่มพันธ์
3. เด็กชายไกรสรณ์  แย้มเทศ
 
1. นางสาวชุดาภา  เสวกวิหารี
2. นางวัลภา  นาคชุ่ม
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์    
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายธนพล  สุดเอี่ยม
2. เด็กหญิงนุภาพร  ปนิสุวรรณ
 
1. นางสาวนฤมล  นุชอยู่
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 1. เด็กชายกฤษฎา  เครือทิม
2. เด็กชายจักรภพ  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กชายชนาธิป  สถานทุง
 
1. นางสาวระพีพร  บุญรอด
2. นายวันชัย  กล้าเอี่ยม
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรประไพ
2. เด็กชายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
3. เด็กชายสุวัฒน์  เอมวงษ์
 
1. นางพุทธชาติ  แผ้วเฉลิมสุข
2. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงมันฑนา  บาลี
 
1. นางสาวยุวดี  ทองโต
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กชายอนันต์  นาคประสิทธิ์
 
1. นางชิดณพัฒน์  แสงแก้ว
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเตย    
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงอรทัย  จ่ายยัง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติสิทธิ์  เจือทอง
 
1. นางสาวชลธิชา  นวลนิศาชล
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.3 ทองแดง 13 โรงเรียนประโชติการาม 1. นายชินวัตร  สายทอง
 
1. นางวลัยพร  จันทร์ชอุ่ม
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายกฤษดา   ฟักนุช
2. เด็กชายกิตติกร  เพ็ชรทอง
3. เด็กชายดนัย  ด่านสุขณรงค์
4. เด็กชายรัชพล  ปานาสา
5. เด็กชายสานิตย์  น้อยกลิ่น
6. เด็กชายสิทธิชัย  สง่าเมือง
7. เด็กชายไทยธชา  ยอดประสิทธิ์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  คล่องดี
2. นางวรินทรา  ชัยบูรณ์
3. นางอุทุมพร  ตาลแก้ว
 
199 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกรวิก  อยู่สุข
2. เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายพิชญุฒม์  ลิ้มดำรงกุล
 
1. นายชัยยุทธ  สุขหาญ
2. นางนภา  คุ้มครอง
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส
3. เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์
 
1. นางกฤษดา  มาแย้ม
2. นางสาวปิยชาติ  ชูชาติ
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. นางกอบกุล  ลังกาพินธุ์
 
 
203 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. นางนันทนา  ยะวิญชาญ