สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  โล่ห์ทอง
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงพีรยา   นวนเพ็ง
 
1. นางบังอร  อำไพ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พรมเพียรศรี
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ดวงดี
 
1. นางนิภา  สุภะ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79.05 เงิน 16 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1. เด็กหญิงวาสนา  กระจ่างศรี
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นวิจิตร
 
1. นางสาวกานต์รวี  สารไชย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงรัตนา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปรุงสิริญญ์  ไวยา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 25 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร  รักแดง
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พิมสิม
 
1. นางยุพา  ช้างสีทา
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงสุนันทา  จันตา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เมืองโคตร
 
1. นางนิภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กหญิงพิมชนก  พญาน้อย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลกลั่นเกตุ
 
1. นางสาววรรณภา  ขุนคำ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 47 โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  ศรีวิลัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณเพ็ญ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนพีระวิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  มาจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  ทองแสง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. นายพงษ์พันธ์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 47 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงชามาวีย์  วีระวัฒนา
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  จุแดงทุม
3. เด็กหญิงอารยา  พุทธบาล
 
1. นางสายฝน  หาขุนทด
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงชลทิชา  วงษ์เพชร
2. เด็กหญิงดรุณี  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเมพิยา  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวรินดา  พงค์นะภา
2. นางสาวอธัญญา  พลขาง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  มณีโชติ
2. เด็กชายเสกสิทธิ์  อุ่นคำ
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  หินซ้อน
 
1. นายกิตติพงษ์  เชียงทอง
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมศรี
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกรกนก  เหมือนเงิน
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำออน
2. เด็กชายปฏิภาณ  จงเสริมกลาง
3. เด็กชายปิ่นพงศ์  กล้วยน้ำ
 
1. นางชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กหญิงจิราพร   ภูชำนิ
2. เด็กหญิงทัดดาว  รอดประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกศสุดา   ทิพย์วรรณ
 
1. นายมงคล  รักษาทรัพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  พึ่งพราหม
2. เด็กหญิงรุจีรา   เพชรมีดี
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ฮวบประยูร
 
1. นางสาวนิตยา  พานจันทร์
2. นางสาวนิยม  กางนอก
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กหญิงจินตนา  ขันตี
2. เด็กชายธวัชชัย  แก้วนาค
3. เด็กชายสุริยา  เหง่าสีหา
 
1. นางสาววิชญาพร   ไชยพร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายหยุด
2. เด็กชายจีระศักดิ์   ศรีน้ำอ้อม
3. เด็กหญิงณัฎฐากัญญา  ขวัญอยู่
 
1. นายวิชิต  เกรัมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โพนโต
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  ศรีโกศล
3. เด็กชายเสกสรร  ชุมผาง
 
1. นางอณัญญา  เขียวเชื้อ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73 เงิน 45 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กหญิงชลดา  เมืองซอง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริพลายเล็ก
 
1. นางชลธิชา  เกรียบกลาง
2. นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไพรี
2. เด็กหญิงสุฑาวดี  พิมพ์ธาตุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จักรพล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ
2. นางสุทธิญา  พลนาคู
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. นายสมคิด  ขวัญครอง
2. เด็กหญิงเจนจีรา  ก้อนน่วม
 
1. นางสาวศรัญญา  ศรีพัชรรุ่งเรือง
2. นางอัมพร  จันทร์มณี
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 36 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายภีรภัทร  ธูปมงคล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  จ่ายหนู
 
1. นายวิชิต  เกรัมย์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.34 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 1. เด็กชายชนรรพงษ์  วงษ์วิเศษ
2. เด็กชายธนากร  คำแสน
 
1. นางสาวจรรญา  เซี๊ยะสกุล
2. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41.39 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายทศพล  วงษ์ลำใย
2. เด็กชายสดาวุธ  มะสิงห์
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.08 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายธนากร  เฮงพัฒนะโชติ
2. เด็กชายปรเมธ  หวังช่วยกลาง
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.81 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายกีรติ  พนารักษ์
2. เด็กชายนิติเทพ  มาลา
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.29 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วลอย
2. เด็กชายปิติพล  ภาพยนต์
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ชำนาญ
2. เด็กหญิงชลณิชา  ขะระเขื่อน
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เพ็ชรพิมาย
4. เด็กหญิงพิชญา  รื่นภาค
5. เด็กหญิงสมจิตร  สมภาวงษ์
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองพานิช
2. นางปิยวรรณ  เอกจันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงกรกมล  เพียรทำดี
2. เด็กหญิงมีนา  ราศรี
3. เด็กหญิงศรุตา  กุศลสร้าง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาจปรุ
5. เด็กหญิงโสรยา  อยู่โพธิ์
 
1. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ
2. นางอุไรวรรณ  สนิทไชย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผินกลาง
2. เด็กหญิงสุธิตา  บุญจง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เกื้อจรูญ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  เกรงสำโรง
5. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นางสาวละเอียด  สุขเกษม
2. นางสาวสุธิดา  ดิบแดง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 40 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงชิชญา  พรมมะลิ
2. เด็กหญิงธัญวลัย  รื่นบุตร
3. เด็กหญิงวิริญญา   โกจันทึก
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตรย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพไกร
 
1. นางวงษ์ประกาย  เจริญเพ็ง
2. นางสาวสุพัตรา  โสมลีั
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 46 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กหญิงจินตนา  บุตรกุล
2. เด็กหญิงมานิตา  คำแพง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงสินีนาถ  วงศ์คำ
5. เด็กหญิงเพรียวพันธ์  นวลอินทร์
 
1. นางสายใจ  คำโบสถ์
2. นางสุนีย์พร  วัยนิพลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  ปานพรม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญมา
3. เด็กหญิงสุนีย์  อ่างทอง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำเภาลอย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมชาติ
 
1. นางสาวทิพย์มงคล  ปิสายะโส
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายชวาล  เผื่อนกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถนอม
3. เด็กชายปฏิภาณ  ไพยพัตร
4. เด็กหญิงรัตติยา  จ่ายนอก
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สมนึก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นางอัมพร  จันทร์มณี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายกรกต   นุตะดี
2. เด็กหญิงณัฐนลิน  รักษาศิล
3. เด็กหญิงนันวิภา  แสงสว่าง
4. เด็กชายภานุเดช  บุญกรณ์
5. เด็กชายอรรถพล  บุญเจริญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นางสาวนวลจันทร์  สุนทรสนิท
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิลาชัย
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คำมะลัย
3. เด็กชายจักรกฤษ  เรืองทองดี
4. เด็กชายจักรินทร์  จุลวัฒนะ
5. เด็กหญิงจันทิมา  ประเคนทอง
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  สมสีทา
7. เด็กหญิงฟ้า  จักรเพ็ญ
8. เด็กชายรุ่งตะวัน  บุญเพ็ง
9. เด็กชายวรวรรณ  วารเลิศ
10. เด็กหญิงวาสนา  กาญจนา
11. เด็กชายศรายุทธ  สิงห์คำพุธ
12. เด็กชายสมพงษ์  สุทธิยา
13. เด็กหญิงสมพิศ  กาญจนา
14. เด็กชายสาธิต  น้อยหลง
15. เด็กหญิงสายชล  โล้เจริญ
16. เด็กชายสิริวัฒน์  ภาคแสวง
17. นายอนุชา  ดวงสุวรรณ์
18. เด็กหญิงอรุณี  ธนสุนทร
19. เด็กชายเจษฎา  กันภัย
20. เด็กชายเดชณรงค์  แก้วเจริญใส
 
1. นายถาวร  วุฒิเสน
2. นางสาวธนันท์ชนก  จุงเลียก
3. นางนฤมล  บุญเลิศ
4. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
5. นายโอบอ้อม  บุญเลิศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายกวิน  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกุสุมา  อินหนู
3. เด็กหญิงชนกานต์  บุตรกะศก
4. เด็กชายชาญณรงค์  สุดสุข
5. เด็กชายฐิติกร  เถาะรอด
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หาญวงค์
7. เด็กชายนันทพงศ์  เอี่ยมจิตต์
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์จันทร์
9. เด็กชายปรินทร  ประทุมรุ่ง
10. เด็กหญิงพิพม์ชนก  ไชยพัตร์
11. เด็กหญิงศีรดา  สุพะกร
12. เด็กชายสมเกียรติ  เพชรหมื่นไว
13. เด็กหญิงสุภัทธา  ห้องแซง
14. เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิพรหมมา
15. เด็กหญิงสุวิมล  คงเพชร
16. เด็กหญิงอรกัญญา  รูปสูง
17. เด็กหญิงอรนภา  พงษ์พัฒน์
18. เด็กชายอรัญชัย  น้อยสนิท
19. เด็กหญิงอัญลีญา  น้อยสนิท
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วายุโชติ
 
1. นางสาวจารุณี  พานคำ
2. นางสาวบุญญาพร  แก้วกล้า
3. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
4. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
5. นางสุมาลี  ภู่ธงแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงการติมา  เต็มพิมาย
2. เด็กชายชานนท์  มาเจริญ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญแสง
4. เด็กชายธัญบูรณ์  อินสุข
5. เด็กชายธีรพล  พัดลม
6. เด็กชายนที  กล่ำวงษ์
7. เด็กชายบวรศักดิ์  ยิ้มจันทร์
8. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวงษ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์   โพธิกา
10. เด็กชายมาโนช  ทัพที
11. เด็กชายรพี  แพรศรี
12. เด็กหญิงวริสรา  โมกขศักดิ์
13. เด็กหญิงวารุณี  โคตรหงษ์
14. เด็กหญิงวิมลทยา  พูลหลำ
15. เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนเจริญ
16. เด็กชายอนุวัฒน์  อุปมาน
17. เด็กชายอนุวัฒน์  เขนภูเขียว
18. เด็กหญิงอรยา  เผยศิริ
19. เด็กชายอรรถพล  หอมชื่น
20. เด็กชายเสฐวุฒิ  พลโฮม
 
1. นางสาวกานต์รวี  สารไชย
2. นางสาวจามจุรี  วาระกุล
3. นายธนวัตน์  เพื่อมเสน
4. นางวันดี  พลอยเพชร
5. นายสุรพล  หงษ์ร่อน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 71.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 1. เด็กชายกรภัทร  ลีทหาร
2. เด็กชายกิตติ  ขาวงาม
3. เด็กหญิงจันจิรา  มาพลัย
4. เด็กชายชัยชนะ  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงธนรัตน์  ชำนาญสูงเนิน
6. เด็กชายธวัชชัย  วิเชียรชัย
7. เด็กชายธิติวุฒิ  หวังแลกลาง
8. เด็กชายนพรัตน์  ทิพพะโม
9. เด็กชายนิธิ  เกศหอม
10. เด็กชายปราโมทย์  เกิดมงคล
11. เด็กหญิงมนทิรา  ขอมีกลาง
12. เด็กชายยุทธนา  เปรื้องจันทึก
13. เด็กชายรัตนชัย  ทาหมวก
14. เด็กชายวิเชียร  เปรื้องจันทึก
15. เด็กชายวีรวัฒน์  สระจันทึก
16. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กพิมาย
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัตตานัง
18. เด็กชายสุรเดช  ขาวงาม
19. เด็กชายเสือ  ดวงจำปา
20. เด็กชายโชคชัย  กาติบุตร
 
1. นางชยวี  เถื่อนดี
2. นางทองเจือ  เหมนิธิ
3. นางมลิวัลย์  นานนท์
4. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง
5. นายสิรภพ  ภู่สุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาทอง
 
1. นางอาภาศรี  ชื่นชู
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ่อนมา
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 42 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงวลีลักษณ์  เฉยกลาง
 
1. นางสาวละเอียด  สุขเกษม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 73.6 เงิน 46 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กชายภูวณัฐ์  โศภิณธนพัฒน์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มนุษย์จันทร์
 
1. นางอารีย์  อดใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.77 ทอง 28 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงศศินา  ชื่นอุปการะนันท์
2. เด็กชายอนณ  ก้องเรืองเกียรติ
 
1. นางอารีย์  อดใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.07 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายบวรศักดิ์  ยิ้มจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาพร  นวลหงษ์
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นางวันดี  พลอยเพชร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สัญชาติ
2. เด็กหญิงชนาพา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงณัฐทิชา  สมบัติยานุชิต
4. เด็กหญิงธนิกา  ศรีวงษ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เจียยะกุล
6. เด็กหญิงวารุณี  ศรีบุญจันทร์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เอื้อเฟื้อ
8. เด็กหญิงอรดา  เจียยะกุล
9. เด็กหญิงอัลนัทชา  ธารีสืบ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ไพรสีสอาด
 
1. นางชุติมา  สุพัฒนวาณิชกุล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82.2 ทอง 26 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชัยเนตร์
2. เด็กหญิงชลรดา  พิมพ์มณี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  แหยมน้อย
4. เด็กหญิงนภาลัย  อบเชย
5. เด็กหญิงนิตยา  อบเชย
6. เด็กหญิงปวีณา  แดงสุทธิ
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนศรี
8. เด็กหญิงวิมลพรรณ  พงษ์พานิช
9. เด็กหญิงศิริพร  พามณี
10. เด็กหญิงศิริพร  ประชุมจิตร
11. เด็กหญิงศุภนุช  จันทรศิริ
12. เด็กหญิงสมพิศ  อายุพูล
13. เด็กหญิงสุกัญญา  แสวงรัมย์
14. เด็กหญิงสุพรรษา  แสวงรัมย์
15. เด็กหญิงอาภรณ์  พามณี
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 68.3 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  โพธิ์เขียว
2. เด็กชายชาญณรงค์  เนานาน
3. เด็กชายทัศนัย  บุญน้อย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
5. เด็กชายธีรเมธ  เพ็ชรบังเกิด
6. เด็กหญิงนารี  สิงห์งาม
7. เด็กหญิงบุษบง  จินดารมณ์
8. เด็กหญิงรัตนา  หลำเพชร
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จั่นเพชร
10. เด็กหญิงวราพร  วิกลทอง
11. เด็กชายศราวุธ  ผลน้ำผึ้ง
12. เด็กชายสมรส  นาคศรี
13. เด็กชายสุรกุล  พิลาชัย
14. เด็กหญิงหยาดฝน  บัวศรี
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉิมผาย
 
1. นายทรงชัย  บัวขาว
2. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
3. นางสาวสุจรรย์จิรา  จันทร์นวล
4. นางอัญชลา  แก้วเหล็ก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคพรหมจรรย์
2. เด็กหญิงณิชา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ภู่อ่างทอง
 
1. นางฉันถนา  ลาอ่อน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.8 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บัวทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  ผึ้งลาน
3. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบผล
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
2. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  เหล็กจาน
2. เด็กชายณัช  เกตุศรี
 
1. นางดวงพร  เกษรสันติ์
2. นางสาวแอนนา  ใจเร็ว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงนนทิยา  แซวหยวก
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  ศรีดารา
 
1. นางยุพิน  ภาษยะวัตร
2. นางสาวราตรี  หมาดสตูล
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงคาริสัน  จันทร์ดวงศรี
2. เด็กหญิงตวิสา  ชุมแสง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  จักรพล
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปิยพร  พ่วงเผือก
2. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ป้องกัน
3. เด็กหญิงพรรณษา  วงศ์สง่า
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นารี
2. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่หงุ่ย
3. เด็กหญิงสุนิศา  สีละวงศ์
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สมอาษา
 
1. นางสายพิณ   อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 47 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พ่วงเผือก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญสุข
 
1. นายสุทธิรัตน์  กิจเชิดชู
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจริยา  จันทจร
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงอินทิรา  เดชจร
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กชายธฤต  แป้นสุวรรณ
2. เด็กหญิงษุณีย์  วงษ์สว่าง
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  งามทรง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เกตุแจ่ม
 
1. นายธวัช  พาที
2. นางนันทนา  พาที
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายชัยวิจิตร  มุจรินทร์
2. เด็กหญิงอัมพร  สมหา
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ม่วงทะนัง
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญญศิลป์  เกตุสนอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีจินดา
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองย้อย
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 1. เด็กชายอนิรุทธ  ทองเปลื้อง
2. เด็กชายอัคเดช  ปรากฏผล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตุ่นสมบัติ
 
1. นายจรูญ  รักษาภัย
2. นายธงไชย  โพธิประเสริฐ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กชายศุภวัฒน์   บุญมี
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดวงจันทร์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 45 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กหญิงวาสนา  เทียนไชย
 
1. นายวินัย  จริตธรรม
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 19 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชาดี
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
80 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันภัย
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  ลพนิกร
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิวรรณ์
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายจักรพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองผักชี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาลัย
 
1. นางนันทภัค  สมบูรณ์คงศักดิ์
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านจาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาสุข
 
1. นางสาวนิตพร  บุญหนัก
 
86 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1. เด็กหญิงปวีย์มล  ตันทางกูล
 
1. นายศุภมงคล  พละกล้า
 
87 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐมน  จันทะแย้ม
 
1. นางสาวพุทธ์ศิริ  ชมภูเจริญ
 
88 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กชายกฤศณัฎฐ์  ทองคำแพ้ว
 
1. นายฉวี  มณีภาค
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธรรณ์ธร  ซื่อผาสุข
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรยุทธ์  พุทธบัญญัติ
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 59.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  หมวกเหล็ก
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แก้วเจริญใส
2. เด็กชายจิรชัย  แก้วประภา
3. เด็กชายตะวันนา  ชื่นชม
4. เด็กชายธนธรณ์  ดาเวียง
5. เด็กชายธนากร  เพ็งเลื่อน
6. เด็กชายนรากรณ์  ทอดอาจ
7. เด็กชายปรีชา  เอี่ยมพล
8. เด็กชายปิยะพงษ์  ขวัญอ่อน
9. เด็กชายพิรัส  แฟ้มคลองขอม
10. เด็กหญิงสุปราณี  ภักดี
11. เด็กหญิงสุภาพร  ราชวงษ์
12. เด็กชายสุรชัย  พรหมบุตร
13. เด็กหญิงเจนจิรา  ปิยะกุล
14. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้อยบุญ
15. เด็กชายเสกสรร  มาตโพนทอง
 
1. นายจรูญ  รักษาภัย
2. นายธงไชย  โพธิประเสริฐ
3. นางลฎาภา  รักษาภัย
4. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายกษม  สุวรรณประเวก
2. เด็กชายจักรพงษ์  อาจยุทธ
3. เด็กชายชาคริต  เชิงสอาด
4. เด็กชายธงชัย  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงธาริณี  แก้วมณี
6. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
7. เด็กชายพงศกร  ลพนิกร
8. เด็กหญิงพิมพ์พร  เมคิน
9. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์พันธุ์
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  งอมสงัด
11. เด็กหญิงสินจัย  ฟองจามร
12. เด็กหญิงสุกัญญา  กลขุนทด
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาชมพู
14. เด็กชายสุริยา  ทองเพ็ง
15. เด็กชายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
2. นางสาวฑิฆัมพร  ระภักดี
3. นางสาวธนารีย์  จันทร์กมล
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงวรินทร์ดา  สถาผล
3. เด็กชายวัชรพล  นิลสุขุม
4. เด็กชายศราวุธ  ท่วงทีดี
5. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิวรรณ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันภัย
7. เด็กหญิงสุภัทรา  คัมภิรานนท์
8. เด็กชายสุรชัย  ตามศักดิ์
9. เด็กหญิงอารียา  ชัยแช่มชื่น
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
2. นายสมชาย  รักญาติ
3. นายสำเริง  ภาคบุญมี
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายกษม  สุวรรณประเวก
2. เด็กชายจักรพงษ์  อาจยุทธ
3. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
4. เด็กชายพงศกร  ลพนิกร
5. เด็กหญิงพิมพ์พร  เมคิน
6. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์พันธุ์
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  งอบสงัด
8. เด็กชายวิธวัฒน์  ชินจักร
9. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
10. เด็กหญิงสินจัย  ฟองจามร
11. เด็กชายสุริยา  ทองเพ็ง
12. เด็กชายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
2. นางทิพย์สุดา  ขาวนอก
3. นางสาวธนารีย์  จันทร์กมล
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
96 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำมูล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสวตนันท์
3. เด็กหญิงฐิติพร  เรือนคำ
4. เด็กชายธวัชชัย  มีศาลา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงค์
6. เด็กชายนพรัตน์  คล่องการ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญมี
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอินทร์
9. เด็กหญิงปาริดา  บุญมา
10. เด็กหญิงมัทนา  ศิริมงคล
11. เด็กหญิงมุขรินทร์  อินทแหยม
12. เด็กหญิงวรรณฤทัย  ดามาพงษ์
13. เด็กหญิงวรรณา  ทาวงศ์
14. เด็กหญิงวราภรณ์  มารุพงษ์
15. เด็กหญิงสุชญา  คงสมบูรณ์
16. เด็กหญิงสุวนันท์  สถาสติตย์ชัย
17. เด็กหญิงสโรชา  ชูลาภ
18. เด็กชายอนุสรณ์  ทาหนองบัว
19. เด็กหญิงอรอาภา  ผ่านสำแดง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ทรงสี
21. เด็กหญิงเปมิกา  ลิ้นสระน้อย
 
1. นายธีรศักดิ์   ชัยนฤประเสริฐ
2. นายวิรัช  สืบจุ้ย
3. นางสมปอง  บัวสด
4. นายสำเริง  ภาคบุญมี
5. นางสุภาพ  ม่วงแก้ว
6. นายไพศาล  ยอดทอง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธันวา  ดวนสิงห์
 
1. นายไสว  มีสติ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กชายศิริมงคล  เลี่ยมรัตน์
 
1. นายธีระเมธา  เสทะ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.2 เงิน 45 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กหญิงภัสสร  พวงมาลา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 20 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลือง
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงธนาพร  อยู่ทางธรรม
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 10 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายสหรัถ  บุญมา
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลือง
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กชายวงศธร  วงษ์พยอม
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชลสิทธ์  นันกระโทก
 
1. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 17 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลือง
 
1. นางสาววราภรณ์  ชนะพันธุ์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 27 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กหญิงโสมาภา  อัคราช
 
1. นายวิษณุภรณ์  สุดตา
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  อยู่ทางธรรม
 
1. นางสาววราภรณ์  ชนะพันธุ์
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายนพดล  คงสมบูรณ์
 
1. นางสาวณหฤทัย  พันธุจินะ
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 14 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลือง
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายคงกะพัน  พงษ์ศิริ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คำระสิงห์
3. เด็กชายชลสิทธ์  น้อยเมืองเปลือย
4. เด็กชายชลสิทธ์  นันกระโทก
5. เด็กชายชลสิทธ์  นิลคช
6. เด็กชายชานนท์  ตุ่นคำ
7. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
8. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองสา
9. เด็กหญิงนพมาศ  ธรรมขันตี
10. เด็กหญิงนภาพร  บัวเขียว
11. เด็กชายนราธิป  สีกัน
12. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
13. เด็กหญิงนุชรีย์  ศิริเพ็ง
14. เด็กหญิงปนัดดา  พานจันทร์
15. เด็กหญิงปิยะธิดา   นึกรัมย์
16. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญเต็ม
17. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
18. เด็กหญิงพันพัสสา  เครือสุข
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ท้วมวงษ์
20. เด็กชายภากร  ศิริวัฒน์
21. เด็กชายภูริภัทร  ขอพลกลาง
22. เด็กชายภูเบศวร์  ภูมิโคกรักษ์
23. เด็กหญิงรัชติกร  เส็งมา
24. เด็กหญิงลานนา  ใจสืบ
25. เด็กหญิงวรารัตน์  ตุ้มดีลัง
26. เด็กหญิงวิลัยพร  ยงกุล
27. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
28. เด็กหญิงศิริพร  ขอวอน
29. เด็กหญิงศิริพรรณ  ขอวอน
30. เด็กหญิงศิวิมล  ปรนปรือ
31. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
32. เด็กหญิงสมใจ  ลาดเส
33. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสียงแจ้ว
34. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  ภู่สุวรรณ์
35. เด็กชายอมร  หลอดคำ
36. เด็กชายอมรเทพ  วงษ์แดง
37. เด็กชายอวิรุทธ์  วงษ์ศรี
38. เด็กชายอิทธิพล  พันธ์ไม้
39. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฟักปัญญา
 
1. นายธนู  ทันเจริญ
2. นางมาลัย  พรสินชัย
3. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
4. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
5. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
6. นายสุชาติ  พรสินชัย
7. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
8. นายสุรพล  หงษ์ร่อน
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงกันติมา  เอี่ยมรอด
3. เด็กหญิงกาญจนา  วาจารี
4. เด็กชายกิตติพันธ์  สอนสี
5. เด็กหญิงคำจันทร์  ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงจรัสศรี  จักษุอินทร์
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  ภู่สุวรรณ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
9. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงสำโรง
10. เด็กหญิงณัฐกาญ  แก้วจีน
11. เด็กหญิงณัฐชา  ฤากิจนา
12. เด็กหญิงทัดดาว  งามลาภ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วขุนทด
14. เด็กหญิงธิสาชล  ด้วงคง
15. เด็กชายธีรวัตร  สัมณะ
16. เด็กหญิงนิรชา  สีกัน
17. เด็กหญิงนุชจรินทร์  กำจร
18. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียมไธสง
19. เด็กหญิงปิยะนุช  เพ็ชรพันธ์
20. เด็กหญิงพรสิทธิ์  สภาพดี
21. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พลอยรัตน์
22. เด็กชายภารดร  ผึ้งลาน
23. เด็กชายภูริเดช  ม้วนบำรุง
24. เด็กชายยศกร  แสนสระสิน
25. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จงปลูกกลาง
26. เด็กหญิงวิภาพร  วันศรีสุข
27. เด็กหญิงศิริพัช  นนท์ธิ
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  เอี่ยมรอด
29. เด็กชายสรณรินทร์  กล่ำวงษ์
30. เด็กหญิงสุภัฐชา  ป่าตาล
31. เด็กหญิงสุภิณดา  มหาจันทร์
32. เด็กหญิงสุริญา  ทิขุนทด
33. เด็กหญิงสุวิมล  ไชยะ
34. เด็กหญิงอนุชจรี  กองลาน
35. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญราศรี
36. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์เพชร
37. เด็กหญิงเกษแก้ว  โคตรพันธ์
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขเกษม
39. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เมฆรารัตน์
40. เด็กชายไพโรจน์  อะโครัมย์
 
1. นายธนู  ทันเจริญ
2. นางมาลัย  พรสินชัย
3. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
4. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
5. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
6. นายสุชาติ   พรสินชัย
7. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
8. นายสุรพล  หงษ์ร่อน
 
115 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กชายกฤชนากร  รัชวัตร์
2. เด็กหญิงจณิสตา  ภูขลัง
3. เด็กหญิงชนกนันท์  กล่ำผัก
4. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันนารักษ์
6. เด็กหญิงพิชญา  ขุนทองเหล็ก
7. เด็กชายยศภัทร  ศรีวิลัย
8. เด็กหญิงวรินทร  น้อยกล่ำ
 
1. นายวิษณุภรณ์  สุดตา
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. นายทศพล  ทองแดง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญมี
3. เด็กหญิงนาริตา  จั่นเพชร์
4. นายรามินต์  เกิดเชื้อ
5. นายวีระชัย  หล้าพรหม
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยอินทร์
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ธัญญภูมิ
 
1. นางกองคำ  หารคุโน
2. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
3. นางเพลินพิศ  บุญเหลือ
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงศรัญญา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงศิรินภา  บุญมี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามสง่า
4. เด็กหญิงสุชาดา  กุลสังข์
5. เด็กหญิงอินธิรา  ไพเราะดี
 
1. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  น้อยคำมูล
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพวงผกา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นบาน
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แซ่เตียว
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางสาวนิสา  ประสงค์เงิน
3. นางสาวปรานี  ทรัพย์พล
4. นางสาวมณีรัตน์  จันทรา
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจันจิรา  แจ้งจิตร์
2. เด็กหญิงจินตนา  ทาสน
3. เด็กหญิงณัฐกมล  นาสารี
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คำพา
5. เด็กหญิงทับทิม  ภูครองหิน
6. เด็กหญิงนันท์ทิชา  เชื้อศรี
7. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทาบุตร
8. เด็กหญิงปาริชาติ  ท้วมเลี้ยง
9. เด็กหญิงพัชราภา  จักรพล
10. เด็กหญิงพันธนันท์  วงค์ตะวัน
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัยศรี
12. เด็กหญิงรัศมี  ประกาสิต
13. เด็กหญิงลลิตา  แก่นเอี่ยม
14. เด็กหญิงสถาพร  มงคล
15. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  มีสิทธิ์
16. เด็กหญิงแพรวา  ตรีพัฒน์
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
2. นางสาวศิริลักษณ์  นะพุทธะ
3. นางสมดวง  อวยไชย
4. นางสาคร  อินธิราช
5. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  วิปประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรหมพร  เตยพุทซา
4. เด็กหญิงภัทราภร  แสงชาลี
5. เด็กหญิงสุภัสตรา  กองทองนอก
6. เด็กหญิงอรสา  รามจันทึก
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยบิล
8. เด็กหญิงเพชรา  กองแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  มะณีแสง
2. นายธนกร  วุฒิพันธ์
3. นายพนม  เปียสกุล
4. นางวราภรณ์  จาวรรณกาศ
5. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
 
121 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงจินตหรา  แก้วบุตสา
2. เด็กชายประทาน  บุตรแสง
3. เด็กชายพัทยา  บัวหลวง
4. เด็กหญิงฟ้าใส  วงษ์ทองคำ
5. เด็กชายวรวุฒิ  ทองแพ
 
1. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
2. นางสุมาลี  ภู่ธงแก้ว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 46 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แสงอ่อน
2. เด็กชายชัยวัฒย์  บุญแก้ว
3. เด็กชายไกรสร  สุดใหม่
 
1. นางจิณณพัต  บำรุงพานิชย์
2. นายมนัส  พลอยพลายแก้ว
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เมธา
2. เด็กชายภาณุพันธ์  ศิริมา
3. เด็กชายสยมภู  คุณประเสริฐ
 
1. นายสำลี  มะลิซ้อน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 13 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายกฤติกร  นวมพันธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุ่มทอง
3. เด็กชายธนากร  เถื่อนเนาว์
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
2. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 19 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายชัยนัฐ  สีกระโดน
2. เด็กชายธงชัย  สินปรุ
3. เด็กชายอาคม  ประหา
 
1. นางประคองจิต  สายคำพา
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงกุหลาบ  อ่อนวันสี
2. เด็กชายธนัช  ภูธร
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมาเกิด
4. เด็กหญิงศิริยากร  วิใจยา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันพางาม
6. เด็กหญิงเปรมวดี  มั่งคั่ง
 
1. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์
2. นางรุ่งอรุณ  โกเมศร์
3. นางอารีย์ทิพย์   ศรีคำบล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉุนหอม
2. เด็กหญิงสายทิพย์  บัวขาว
3. เด็กหญิงอัมพร  ดวงศิริ
4. เด็กหญิงอินทิรา  นกจ้อย
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประกอบพรณ์
6. เด็กหญิงไพลิน  พานิช
 
1. นางสาวนิสา  ประสงค์เงิน
2. นางสาวปรานี  ทรัพย์พล
3. นางมธุรส  ชาคำใส
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผลอ้อ
2. เด็กหญิงสุนิตรา  ภัญกร
3. เด็กชายเดชอุดม  ตรีรส
 
1. นางชัญญามนตร์  แก้ววงษา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุ้ย
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาธิมงคล
 
1. นางดวงพร  พุ่มมะปราง
2. นางสาวลัดดา  จรสาย
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  โกสม
2. เด็กหญิงนุสิพร  ศรีหาคลัง
3. เด็กหญิงอนันตา  เป้าจันทึก
 
1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
2. นางสิริภัชอร  ธิติพิพัฒน์กุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาละพล
2. เด็กชายมงคล  ดาวกระจ่าง
3. เด็กหญิงวารุณี  หาสุข
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงชนิดา  วายุโชติ
2. เด็กหญิงภาวิดา  เต็มลิตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทะมาต
 
1. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์
2. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงธนัญญา  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงวารุณี  หาสุข
3. เด็กหญิงสงกรานต์  สุนทัน
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นาคเสวก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วศิริ
3. เด็กชายสุรเดช  นาคศรี
 
1. นางประชิด  นวลจันทร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 36 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงชไมพร  ชำรัมย์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงคำมี
3. เด็กหญิงวรรณธิวา  พูนทวี
 
1. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายปิยะพล  ผิวศิริ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แววพลอยงาม
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  มานีวงษ์
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางหรินรัตน์  ราชโส
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชุติมา  ดาวลาย
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ไพยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกษม
 
1. นางจำปี  ผ่องญาติ
2. นางชวพร  สุวรรณภูมิ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม "พิพัฒน์คีรีเขต" 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงตะวัน
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  ภูเลาสิงห์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เข็มทอง
 
1. นางชวนพิศ  พลธรรม
2. นางสุมาลี  บุญวิเศษ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สีหมาตร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รามจันทึก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์มวย
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
2. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลยา
2. เด็กหญิงธนัชชา  น่าชม
 
1. นางสาววีรวรรณ   คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายปกป้อง  ภิรมย์สมบัติ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ม่วงทะนัง
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวไพริน  มณีศรี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงยศวดี  ศรีอ่ำ
2. เด็กหญิงสุธิตา   พูลสมบัติ
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์สาย
2. เด็กหญิงปวิณี  เกตุบุญมี
 
1. นางสำเริง  ถาวรทรัพย์
2. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงวาสนา  ผาพิมพ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เนียมผึ้ง
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายฉลองศักดิ์  ซื่อตรง
2. เด็กชายถาวร  หงษ์ทอง
 
1. นางนฤมล  ติ้วจันทึก
2. นางเรณู  กองชาญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทับทิม
2. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีวรรณะ
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางปุณยวีร์  รัตนชัยวัฒน์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนะภูมิ  เปียทอง
2. เด็กชายธีรวัสส์  รินสาธร
 
1. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายชีวะ  อดกลั้น
2. เด็กชายถิรวัฒน์   ศรสุวรรณ
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทัศดี
2. เด็กหญิงลลิตา  ชูจิตร์
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายกฤษณัส  หลั่งทองหลาง
2. เด็กชายนันทวัฒน์   มุ่งกลาง
 
1. นางสาวชูศิลป์   หาญวงค์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายประจงฤทธิ์   บัวชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์   ภูทะโล
3. เด็กชายเจตริน  สุวรรณ์
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  บมขุนทด
2. เด็กหญิงหวันยี่หวา  ธนะวงค์
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นายเกริกเกียรติ  เตโช
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายจิรวัฒ  เต็มลิตร
2. เด็กชายณัฐกิจ  หามาลา
3. เด็กชายมานพ  เอื้อเฟื้อ
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นางเพชรา  จงกูล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายณัฐพล  คูคานนอก
2. เด็กชายวิทวิส  เฮงพัฒนะโชติ
3. เด็กชายสุภัทร์  สวนอาจ
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายสิทธิชัย  สีหานาม
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายกวิยา  สาระรัมย์
2. เด็กชายกิตติกร  เพียดสิงห์
3. เด็กชายรุจิรา  กวางรัมย์
 
1. นางสาววรรณา  ไม้สูงดี
2. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68.17 ทองแดง 34 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูเบศ   ต๋องเรียน
 
1. นางชัญญา  เศวตศักดิ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดรัตนศักดิ์
 
1. Mr.Raffi  Mannasian
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)    
159 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบำรุงปัญญา 1. เด็กชายพัทธ์ธรา  ฉัตรพันธารัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองเดช
 
160 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้วน
 
1. นางสุภาวดี  คำแก้ว
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ทัพพันธุ์
 
1. นางสมจิตร  จินาวรณ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์พลับ
 
1. นางสาวณิชากมล   ดีพลาย
 
163 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เกตุสำโรง
 
1. นางอรุณรัตน์  แพรสุรินทร์
 
164 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง 26 โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กชายนพวิชญ์  จิตต์วิบุลย์
 
1. นางสาวสุรางค์  ฤทธิ์เดช
 
165 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  บัวกลิ่น
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
166 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 71.57 เงิน 37 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิระมาศ  ม่วงจีบ
2. เด็กหญิงนิตยา  ศิระบุตร
3. เด็กหญิงมลฤดี  ทองทา
4. เด็กชายอนุพงษ์  ช้างสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกศินี   โพรี
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสร็ฐ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
 
167 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1. เด็กหญิงพัชราภา  สอนกระจ่าง
 
1. นางสาวชมนาด  แซ่ตั้ง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 35 โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ฤทธิ์กลาง
2. เด็กชายณัฎฐากร   หมู่ทอง
3. เด็กชายณัฐพล   บุญสุข
4. เด็กชายธนกร  ไชยหงส์สา
5. เด็กชายวรเมธ   สายโรจน์
6. เด็กชายอิทธิชัย   สิทธิ
 
1. นายสมบูรณ์  ผ่องญาติ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  พิมจ่อง
2. เด็กชายภราดร  ก๋องคำ
3. เด็กชายสิทธิพล  ผ่อนนอก
4. เด็กชายสิรภพ   ขุนโยธา
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  คล้ายวัน
6. เด็กชายอานนท์  เพชรเอียง
 
1. นางบุญทรง  แสงชมพู
2. นายสมบูรณ์  ผ่องญาติ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชาคริส  เล็กทรัพย์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ขำเที่ยง
3. เด็กชายธนศักดิ์  จิตไธสงค์
4. เด็กชายประจักษ์  บุตรตุ้ม
5. เด็กชายภาคิน  กลิ่นขจร
6. เด็กชายภานุวัฒน์  เวียงนนท์
7. เด็กชายวัชระ  ครองทรัพย์
8. เด็กชายสิทธินันท์  สิงขรอาจ
 
1. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
2. นายประสิทธิ์  กัญญาเงิน
3. นายสุรพล  หงษ์ร่อน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายกฤษณะ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ลาสวาย
3. เด็กหญิงคณิตา  คำแปลง
4. เด็กหญิงจามจุรี  เอมโอฐ
5. เด็กหญิงจารุภัทร  จันทร์มวย
6. เด็กชายธนบัตร  ธีระวงษ์
7. เด็กชายธนากร  จันทร์ขวัญ
8. เด็กชายภูธเนศ  เผือกผ่อง
9. เด็กหญิงวริฑิฎา  ขันเงิน
10. เด็กชายเสนาะ  สุภเวชกิจ
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นายประดิษฐ์  ประดับมุข
3. นายสุชาติ  พรสินชัย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กชายกิตติพัศ  วงษ์สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  เทียนทับทิม
3. เด็กหญิงชวัลนุช  โพธิ์นิล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมฆขลา
5. เด็กหญิงณัฐพร  โต๊ะยียา
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  จุมพล
7. เด็กหญิงศิศิธร  ลิ้นทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปองเสริฐศิลป์
9. เด็กหญิงสุวิมล  แสงดี
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงวิเชียร
 
1. นายประสิทธิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวยุพิน  พิมพา
3. นางสายพิณ   อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กชายมารุต  แก่นสาร
2. เด็กหญิงสุภัทราพร  บุญทศ
3. เด็กหญิงอรพิมล  ใจนวล
4. เด็กหญิงอาริยา  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เชื้อแถว
 
1. นางคนึง  รอบวงษ์
2. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  มาไพลย์
2. เด็กชายชัยชนะ  ชูวงษ์
3. เด็กหญิงธนรัตน์  ชำนาญสูงเนิน
4. เด็กหญิงมนทิรา  ขอมีกลาง
5. เด็กชายยุทธนา  เปรื้องจันทึก
6. เด็กชายรัตนชัย  ทาหมวก
7. เด็กหญิงรินรี  พิณขุนทด
8. เด็กชายวิเชียร  เปรื้องจันทึก
9. เด็กหญิงศศินิภา  สระจันทึก
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัตตานัง
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  กตวงษ์
12. เด็กหญิงเพ็ญทิวา  ชุลเสนีย์ชร
 
1. นางชยวี  เถื่อนดี
2. นางทองเจือ  เหมนิธิ
3. นายสิรภพ  ภู่สุวรรณ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
2. เด็กหญิงนัทธมน  สมตั้งมั่น
3. เด็กหญิงสโรชา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กิริรัมย์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุทธิรอด
3. เด็กหญิงอัญธิตา  สีหราช
 
1. นางสาวกานต์รวี  สารไชย
2. นางสาวจามจุรี  วาระกุล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์พงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญพรม
 
1. นางสาวจิราพร  สิงห์แก้ว
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายคฑาธร  รอดเมือง
2. เด็กชายคณากร  โพธิ์ศรีประเสริฐ
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสิทธินันท์  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงสุรัชณีกร  สุขเดช
 
1. นางสาวชมัยพร   รัตนมรรคคา
2. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จิ้มกระโทก
2. เด็กชายอานนท์  ศรนารายณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  เชียงทอง
2. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงพัชรี  ช่างโคกสูง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดีทะเล
 
1. นางสาวดารัตน์  มาดมูลตรี
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายศิริมงคล  เตโชพันธ์
 
1. นายปัณณทัต  หมื่นหล้า
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 16.23 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ชวนยิ้ม
 
1. นางนงค์จิตร  สุบิน
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายศราวุธ  บุญมา
 
1. นางสมทรง   เนียมศรี
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงสารินี  รัดใหม่
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงสุพร  ไกรมานพ
 
1. นางสาวอาภา  สิงหพงษ์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงจิราภา   พงษ์ศิริโสภาพร
 
1. นางสมทรง  เนียมศรี
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  พิสูตร
 
1. นางสาวพินิจ  ทรงเจริญ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงภิศรา   พรหมดี
 
1. นางไพรัตน์  บรรทัดเที่ยง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมหู
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผสม
 
1. นางอนุงค์นุช  วิลาบุตร
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กชายธีระวุฒิ   นามวงษ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  มนทอง
3. เด็กหญิงสุริวิภา  มาราน
 
1. นางจิตรา  อึ๊งแสงภากรณ์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กชายนิติพงษ์  ขุนพรม
2. เด็กชายวิทยา  พยุงวงค์
 
1. นางณัฏฐ์พัชร์  โล่ห์จินดา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กชายคเชนทร์  เกิดวิบูลย์
2. เด็กหญิงละอองดาว  จิตรน้อม
 
1. นายพชธกร  นันทพันธ์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กชายธงชัย  เปลี่ยนพัด
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  ชำนาญค้า
 
1. นางประพิศ  สารทอง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 19 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายกรินทร์  มหานิน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรินทร์
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  มีธุ
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  รอสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุมินตรา  มหานิน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาสุก
7. เด็กหญิงอริสา  ไชยเทษ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
2. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
3. นางอลิศรา  สุริโย
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กชายวายุ  เอี่ยมกี่
2. เด็กชายศตวรรษ  เยาวรัตน์
3. เด็กชายสายฟ้า  เอี่ยมกี่
 
1. นางประนอม  โคตรภูํธร
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดคลองยาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพียดี
2. เด็กชายปรเมศร์  คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงพรทิพา  ทุตปอ
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 29 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กชายพงศธร   จันเทวี
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันที
3. เด็กชายสุธารา  รากพุฒ
 
1. นายนิโรจน์  บุบผาชาติ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายจีรภัทร  สมพงษ์
2. เด็กชายปิยะ  ศรีวารี
3. เด็กชายเด็กชายกฤษฏา  น้อยเสนา
 
1. นางชัญญามนตร์  แก้ววงษา
2. นางณิชานันท์   ก้อนนิล
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กชายพัคพล  บุตรลา
2. เด็กชายอานนท์  พรมโสภา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นจิตร
2. เด็กชายกรัณย์  สันวิจิตร
3. เด็กชายชยานนท์  แสงชาลี
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบุญช่วย  หมวกทองหลาง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ธรรมลัด
3. เด็กชายสิทธิพร  คงสุขโข
 
1. นางนุศรา  ชูวงษ์
2. นายไสว  มีสติ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายสุริยนต์  บัวแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายอิสระ  รูปคม
 
1. นางสาววรรณภา  ขุนคำ
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  จงเอื้อกลาง
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีหล้า
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงพรธิตา  ฉิมยาม
 
1. นายพิชัย  โคตรภูธร
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงพรธิตา  ฉิมยาม
 
1. นางสวีณา  รื่นสุข
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.3 ทอง 7 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 1. เด็กชายสิทธิโชค  โพธิทัด
 
1. นางสาวนิลรัก  จิตนอก
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ปูนทาง
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  อ่อนอ่ำ
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  พิสูตร
4. เด็กชายนิติพงษ์  ขุนพรม
5. เด็กหญิงวาสนา  จั่นมาก
6. เด็กชายสิทธา  หอมเลิศ
 
1. นางชนม์ณกานต์  ศรีจันทร์ธร
2. นางฐิตาภา  ฉั่วตระกูล
3. นางสาวพินิจ  ทรงเจริญ
 
212 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  เมฆรารัตน์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ใจสุวรรณ์
 
213 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม "พิพัฒน์คีรีเขต" 1. เด็กหญิงจิราพร  แหวนวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วผลึก
3. เด็กชายพชร  เกตุเมือง
 
1. นางขวัญเรือน  มาสำราญ
2. นางศิริพร  ถากา
 
214 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 27 โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงทิพวิมล  เอกเจริญ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  พานะ
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  ชีสังวรณ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ชุมเปีย
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. นายชูชาติ  อะโน
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. นายนิติรัฐ  โสดานิล