สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภิรมณ  ทองเสม
 
1. นางอังสนา  กองตาพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงสโรชา  พิลา
 
1. นางพรทิพย์  วีระพงษ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงมุขสุดา  เจริญแสง
 
1. นางลัดดาวัลย์  พงษ์ภมร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช
 
1. นางอังสนา  กองตาพันธุ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นางอัจฉริยา  โกจินอก
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราพร  จิตรมนตรี
 
1. นางสำราญ  คงสมปราชญ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงพรธิชา  ผลทวี
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งอารมณ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.3 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นางประนอม  อยู่มา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1. เด็กหญิงนันทวัน  แสงดาว
 
1. นางวันเพ็ญ  เฟื่องฟุ้ง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงมธุรส  มะลิมาตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พงษ์ภมร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายภูริเดช  เตชะลาภา
2. เด็กหญิงศมลวรรณ   ศรีวิลัย
 
1. นางภูริชญา  บุญสาใจ
2. นางศรีนวล  บุนนาค
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  อินโต
 
1. นางกนกพรรณ  รัตนอนันต์
2. นางลัดดาวัลย์  พงษ์ภมร
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน
 
1. นางปราณิชพัชร์  เลี่ยวปัญญา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายเศรษฐ์   สิทธิโชคธรรม
 
1. นางจิรพรรณ  รังสิประภัศร์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1. นายนพรัตน์  รอดทุกข์
 
1. นายคำนึง  แก้วชาติ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงปลายฝน  รีรอ
2. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงมัธณี  ผานิช
 
1. นางสุนันท์  สายสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายสหภาพ  ตารินทร์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หงส์อ้าย
 
1. นางสาวนุชรี  มั่นโพทอง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายรัฐพงค์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายศักรินทร์  อินโต
 
1. นางสมจิตร  มีศิล
2. นางสุพิชญา  ทองพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายก้องสกุล  แดงมูล
 
1. นางกัญญาพัณณ์  ร้อยแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กชายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นายศิวพงศ์  วิโรจน์พงศ์พันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนพมาศ  กลิ่นระรื่น
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.25 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วัชรปรีชานนท์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุพรรณ์
3. เด็กชายสิริไชย  พรมเจียม
 
1. นางวันทนา  ถึกอ่ำ
2. นางสาวสมจิตต์  ดำรงกิตติกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายพรอนันต์  ประคำ
2. นายสามารถ  รุ่งเรือง
3. นายเจษฎา  บุญเหมาะ
 
1. นางสุภาภรณ์  ฉ่ำพึ่ง
2. นายสุระวิทย์  กระแสร์ลาภ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงชุติณัชชา  สุขวงษ์
2. เด็กชายศุภกรณ์  มิตรสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นางสุธาสินี   เหลืองอร่าม
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 1. เด็กหญิงดนยา   พราหมณ์ดี
2. เด็กหญิงสุกัลยารัตน์    เหมือนเนื้อทอง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ราชกิจชอบ
 
1. นางชญาภา  พุทธา
2. นางสาวอารีรัตน์  พระชุ่มรัมย์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงชิดชนก  อิ่มอรชร
2. เด็กชายธนาวิน  แก้วหมื่นไวย
3. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ฟักเกตุ
 
1. นางกรวรรณ  คูณตาแสง
2. นางรจนา   อินทรวิเชียร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายกันตชาติ  ยิ่งเทียมศักดิ์
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  จงอ่อนกลาง
3. เด็กชายสรรติพร  สวนพลาย
 
1. นางวรรณทนา  สิงห์โต
2. นางวราภรณ์  เขียวแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73 เงิน 45 โรงเรียนวัดแพะโคก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. เด็กชายทักษิณ  บุญชิต
3. เด็กชายวสันต์  ขำเมือง
 
1. นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์
2. นางสุภาวิณีย์  แสงดวงมาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์รุ่ง
2. เด็กชายธวัชชัย  ประสพจิตร์
3. เด็กชายสงกรานต์  วันดี
 
1. นางพัชนี  สะดีวงศ์
2. นางสาวอรุณี  ศรีโสภณ
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กชายวันชนะ  ธรรมอุทิศ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศิริ
 
1. นางสุมาลินี  เตหลิ่ม
2. นางอัจฉรา  อาภาศิริกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายพงศกร  หอประยูร
2. เด็กชายวงศธร  หอประยูร
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ด่านพัฒนามงคล
2. นางสาวสมปรารถนา  แจ่มถาวร
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 59.85 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 1. เด็กชายจิรายุทธ  พิพิทธ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หนูเมือง
 
1. นายศุภศิษฏ์  นุ่มฤทธิ์
2. นางเกษราภรณ์  ใจกว้าง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.93 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 1. เด็กชายปิยกุล  กองดวง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนจันทร์
 
1. นายประเมศ  อินทพิบูลย์
2. นายสุชาติ  น้อยดี
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.21 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 1. เด็กชายปิยะพัฒน์  วงษ์บุดดา
2. เด็กชายวายุ  หมื่นที
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
2. นายศักดิ์ชัย  ดวงสุวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงดวงดาว  พละโพธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พวงมาลัย
2. นายมาโนช  แสงแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26.91 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายจเร  พวงราช
2. เด็กชายณัฐภัทร  แช่มมณี
 
1. นายคเชนทร์  แจ้งประดิษฐ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ วิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญยวงศ์
3. เด็กหญิงธนาวดี  ไชยนอก
4. เด็กหญิงปนัดดา  พลอยจินดา
5. เด็กหญิงวิไลพร  พุดจันทึก
 
1. นางพรรษริน  พูลแย้ม
2. นางสำลี  ศรีเจริญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ฝีปากเพราะ
2. เด็กหญิงดวงกมล  หมวกไสว
3. เด็กหญิงนพวรรณ  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงภัทราพร  พึ่งพงษ์
5. เด็กหญิงภาวรัญชน์  ไชยขันธ์
 
1. นางจิราภรณ์  ปานะถึก
2. นางรุจิรา  แจ้งแสงทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันติมา  เชตะวัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเขตต์
3. เด็กหญิงชุลีพร  ศรีวิเศษณ์
4. เด็กหญิงพัชรีญา  ศิลาโงน
5. เด็กหญิงฤดี  พัดดง
 
1. นางธัญพักตร์  ต้นโพธิ์อ่อง
2. นางสำลี  ศรีเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพฤกศร  กอเกษตร
2. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  คงสมปรีดิ์
3. เด็กหญิงรวิภา  จิตรหาญ
4. เด็กหญิงศิโรชา  รัตนศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงอรวรา  หงษ์เผือก
 
1. นางมาลินี  เกษี
2. นางสุมาลี  เฮงจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.4 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กชายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
2. เด็กชายธรณิสรณ์  สันติธรรมธาดา
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เอียงเป้
4. เด็กชายภูริ  เจริญสุข
5. เด็กชายสุรพัศ  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐวร  สินสุพรรณ์
2. นางสุกัลยา  คชาพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกรองกาญน์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  สุบิน
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชื่นสว่าง
4. เด็กหญิงพิชญา  ชื่นสว่าง
5. เด็กหญิงอลิสา  สุนทรี
 
1. นางวันทนีย์  เจริญศรี
2. นางอัจฉราวรรณ  กองสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กหญิงกัญภิมณ  เถื่อนแสง
2. เด็กหญิงกัญภิมา  เถื่อนแสง
3. เด็กหญิงทัตติยา  มีสนม
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทนทาน
5. เด็กหญิงนิว  คชประภา
 
1. นางจิรัชญา  จันทร์เปล่งแจ้ง
2. นางภัทราพร  พหลยุทธ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 1. เด็กชายกรรชัย  แสนสาย
2. เด็กชายประภากร  กลั่นเรืองแสง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  ยอดบุรุษ
4. เด็กชายเจนภพ  ลิ่มแก้ว
5. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมสร
 
1. นางสาวกาญจนา  ครุฑมณี
2. นางสาวนิตยา  รัตนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดศรีบุรีรตนาราม) 1. เด็กชายกิตติทัต  ก่างแก้ว
2. เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีดวงแก้ว
3. เด็กหญิงญาตา  มะหะสุ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีดวงแก้ว
5. เด็กชายปรเมษฐ์  ปราณีญาติ
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  เกตพันธ์
7. เด็กหญิงมณฒิชา  พริ้งไพเราะ
8. เด็กหญิงมาริสา  อัญชูนี
9. เด็กหญิงลลิตา  ฉายา
10. เด็กชายศุภชัย  โพธิราช
11. เด็กหญิงศุภวรรณ  เนียมสาหร่าย
12. เด็กชายสมเกียรติ  สุวรรณจันทร์
13. เด็กหญิงอจิรวดี  ผิวเกลี้ยง
14. เด็กหญิงอังสุมารินทร์  ดวงประเสริฐ
15. เด็กหญิงโซนาเดีย  วัดฮวด
16. เด็กหญิงโสรญา  รุ่งฉัตร
 
1. นางปณิสรา  เกิดมรกต
2. นางวรรณพร  มุมกระโทก
3. นายสนธยา  กวนสำโรง
4. นางสมลักษณ์  สังคสิน
5. นางเกษมสุข  มุสิผธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ราชวงษ์
2. เด็กหญิงจินตนา  ลมูลพันธุ์
3. เด็กชายฐานันดร์  ศรีมะโน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วโสภา
5. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นบุญ
6. เด็กหญิงปลายฟ้า   แก้วกล้า
7. เด็กชายพัชรพล   คำแก้ว
8. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
9. เด็กหญิงวรรณวรัตน์   สร้องสังข์
10. เด็กชายวิศนุ   พงษ์แพทย์
11. เด็กชายวีระเทพ   เดชดอน
12. เด็กชายศิริชัย   วังไพร
13. เด็กชายสรศักดิ์   ชื่นบุญ
14. เด็กหญิงสุมาลี   ยิ้มละมูล
15. เด็กชายอำนาจ  สุขเกษม
16. เด็กชายเกียรติภูมิ   มูลหล้า
17. เด็กชายเชาวฤทธิ์  รัตนจิตร
18. เด็กชายเดชาพล   ราชวงษ์
19. เด็กหญิงเปรมวดี   พรชุ่ม
20. เด็กชายเอกรัตน์   ภานะจิต
 
1. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน
2. นายชิษณุพงศ์  กอบแก้ว
3. นางมยุรี  สร้างไร่
4. นายสมชาย  อุลิศ
5. นางอัญญรัตน์  เสนากลาง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์เพ็ญ
 
1. นางอุษา  ร้อยคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  อุตม์อ่าง
 
1. นายไกรฤกษ์  มุขพันธ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.9 ทอง 37 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ดอนโคตรจันทร์
 
1. นางสุนันทา  ยุ่นสมาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงญาธิดา  พรมมะจารี
2. เด็กชายปารณประวีร์  คงจันทร์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ไพรอุบล
2. นางวันวิสา  บุญใจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 95.598 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1. เด็กหญิงมนัสวี   วรปัญญา
2. เด็กชายศุทธี   ทิพอุตร์
 
1. นางนัฏพร  ศิวะสาโรช
2. นางสุรภา  ภีมะโยธิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 45 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 1. เด็กหญิงพัชรา  สังข์สำราญ
2. เด็กชายอาณัติ  ศรีรักษา
 
1. นายมนัส  พุทธรักษา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สลุงสุข
2. เด็กหญิงจินตนา  แก้วคง
3. เด็กหญิงจิรภา  วังสีคุณ
4. เด็กหญิงชมาภรณ์  มัทราช
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แตงนวม
6. เด็กชายศรัณย์  ชิวดก
7. เด็กหญิงสายฝน  ผูกมั่น
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินนา
9. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  สุวรัตน์
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แดงน้อย
 
1. นางสาวจงรักษ์  น้อยอ่าง
2. นางทองหลั่น  เวียนนอก
3. นางทัศนี  นันทศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงชณัฐชา   นิลเหล็กเพชร
2. เด็กหญิงณิทธินันท์  แก้วละมุล
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   วงษ์น้อยศรี
4. เด็กหญิงภัทราวดี  จามจุลี
5. เด็กหญิงวิชชุดา  จามจุลี
6. เด็กหญิงศิวพร  ธูปเกิด
7. เด็กหญิงสายธาร  กัณฑพงษ์
8. เด็กหญิงสุพรรณี  เดโชชัย
9. เด็กหญิงอรนภา  คัมภิรานนท์
10. เด็กหญิงเปรมกมล  เย็นประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  เอี่ยมเจริญสุข
2. นางสาวปุณรดา  รอดแย้ม
3. นางอรอุมา  ภัทรากิจ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 81.6 ทอง 28 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  รุจิกุล
2. เด็กหญิงกุลยา  อินทร์นุช
3. เด็กหญิงณัชชนันท์  มหาศาล
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มั่นศิลป์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงประภาศิริ   เซ็นแก้ว
7. เด็กหญิงพิไลพรรณ  เบญจปัก
8. เด็กหญิงลัคนา  กรรณ์เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงวีรดา  แผ่ขจร
10. เด็กหญิงศกลวรรณ  อยู่สุข
11. เด็กหญิงศิริพร  วิมาโน
12. เด็กหญิงสุปรียากานต์  จันทร์คำ
13. เด็กหญิงสุมิตตา  วรรณประภา
14. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
15. เด็กหญิงเกวลี  ขุนสูงเนิน
 
1. นางสาวจีระวรรณ  เรืองเวหา
2. นางสาวพัชรินทร์  ผาน้อย
3. นางสาวสิรภัค  ต้นแก้ว
4. นายเนติกร  กิตติศัพท์วิไล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ใจหาญ
2. เด็กหญิงทับทิม   พลีบัตร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ภูมิพัฒน์
 
1. นางอังคณา  ทองมาก
2. นางอุบล  กาพย์ศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายธนพล  อินวังตูม
2. เด็กชายสหรัฐ  อนันชัย
3. เด็กชายสิทธิชัย  พลชนะ
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ต้นบุญ
2. เด็กชายไพสิฐ  บัวบาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เล็กวิญญาณ
2. นางอโนทัย  เกตุพิชัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายคนิน  พุดวิเศษ
2. เด็กหญิงวิไลพร  วงศ์ลำใย
 
1. นายมงคล  ชัยมงคล
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวรรณภา  สินธุ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ธรรมสุทธิ์
 
1. นางจรรยา  ทนงสุทธิ์
2. นางประจักษ์  ภูมินา
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณิชา  สุวรรณเจตต์
2. เด็กหญิงวรินยา  อัมรารัมย์
3. เด็กหญิงเปมิกา  อัจจิมาพร
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
2. นางสาวพิมพ์ใจ  เคนทวาย
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงชลิตา  อำพันสุรินทร์
2. เด็กหญิงนลิตา   อำพันสุรินทร์
3. เด็กหญิงอนุตญา  ประจำเมือง
 
1. นางจรรยา  ทนงสุทธิ์
2. นางประจักษ์  ภูมินา
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภัทรศยา  วิกุล
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงภัฏชฎาพร  เพชรหญีต
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. เด็กชายพรวิวัฒน์  เนตรจินดา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ปานเพชร
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงอรวีร์  จันทร์บูรณ์
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กชายประทีป  ปรีชาศาสตร์
2. เด็กชายลภัส  สีนวน
 
1. นางสาวฐิติรัชต์  นวลไทย
2. นางสาวปาริชาติ  อมรศักดิ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ร่วมชาติ
2. เด็กหญิงณิชา  ขำเจริญ
 
1. นายต่อศักดิ์  เทศแก่น
2. นางสาวศิริวรรณ์  ศรีอำพล
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คุ้มสะอาด
2. เด็กหญิงสุกานดา  สุธาตุ
 
1. นางจรรยา  ทนงสุทธิ์
2. นางประจักษ์  ภูมินา
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กหญิงนฤมล  เพิ่มดี
 
1. นายณรงค์  สารทอง
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กชายนิติเทพ  ยศพิทักษ์
2. เด็กชายพุทธพร  สมสวัสดิ์
3. เด็กชายสมณ  ทองคำซุ่ย
 
1. นายนาก  สร้างไร่
2. นางอำพร  ไชยอิน
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทโรจน์
2. เด็กชายพัชรเทพ  พัฒนะ
3. เด็กหญิงวิชาญาพร  คำเพิ่ม
 
1. นางสาวศรัญญา  กลัดพันธุ์
2. นางอุไรวรรณ  ใสสุข
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายธันวา   มุขดารา
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญเรือง
3. เด็กชายวิฑษรุต  เขียวน้อย
 
1. นางจรรยา  ทนงสุทธิ์
2. นางประจักษ์  ภูมินา
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 79 เงิน 34 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธรณ์  ชูชม
 
1. นายประสพศิลป์  ตันติโภคา
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1. เด็กชายกิตติพศ  หมวกลาย
 
1. นางเขมมิกา  เนตรสว่าง
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวนิดา   สมศรี
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
78 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายพัชรพล   คำแก้ว
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
79 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   แก้วกล้า
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
80 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงวันเพ็ญธิดา  ผดุงกลิ่น
 
1. นายนาก  สร้างไร่
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายวีรเทพ   เดชดอน
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดเขาวง 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  น้อยภูมิ
 
1. นางสมทรง  อ่อนอิ่ม
 
83 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เหมอินทร์
2. เด็กหญิงพิมสุชา  ตลับเงิน
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ลีมีชัย
4. เด็กชายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
5. เด็กหญิงสุธนา  มุมทอง
6. เด็กหญิงสุธาสินี  ฟักปัญญา
7. เด็กหญิงอังคณางค์  สังข์สว่าง
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำมี
9. เด็กหญิงอินทิรา  หมื่นที
 
1. นางประนอม  ผาสุข
2. นายภักดิพล  ทศพร
3. นายสนั่น  สุวรรณรงค์
 
84 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตนา  ลมูลพันธ์
2. เด็กชายฐานันดร์   ศรีมะโน
3. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นบุญ
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
5. เด็กชายพัชรพล  คำแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
7. เด็กหญิงวรรวรัตน์   สร้อยสังข์
8. เด็กชายวีรเทพ   เดชดอน
9. เด็กชายสรศักดิ์   ชื่นบุญ
10. เด็กหญิงสุมาลี   ยิ้มละมูล
11. เด็กชายอำนาจ  สุขเกษม
12. เด็กชายเชาวฤทธิ์   รัตนจิต
13. เด็กชายเดชาพล   ราชวงษ์
14. เด็กชายเอกรัตน์  ภานะจิต
 
1. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน
2. นางมยุรี  สร้างไร่
3. นายสมชาย  อุลิศ
4. นางอัญญรัตน์  เสนากลาง
 
85 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราภา  สุส่าง
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  พะชะนะ
3. เด็กชายฐิติกร  ทาอ้น
4. เด็กหญิงดวงใจ  ชมป้อม
5. เด็กชายทศพร  วงษ์ละคร
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุตรประเสริฐ
7. เด็กชายธนพัฒน์  โมกขศักดิ์
8. เด็กชายธวัชชัย  เทศทอง
9. เด็กหญิงนิตยา  ประสบธรรม
10. เด็กหญิงนิภา  ใบมณฑา
11. เด็กหญิงรวิสรา  สิงสู่
12. เด็กหญิงศิริมาศ  สร้อยสังวาล
13. เด็กหญิงสุพรรณี  ธารประยูร
14. เด็กชายอาทิตย์  หงษ์อมร
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นายเจริญ  จำนงค์วัย
2. นางเมทินี  พิทักษ์
 
86 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  คงประโอฐ
2. เด็กชายณัฐพล  อาลัยสุข
3. เด็กชายทักษิณ  ดำมณี
4. เด็กชายนรากร  บัติทิม
5. เด็กชายนวพล  แจ่มจันทร์
6. เด็กหญิงนิลาวรรณ  เรียนประเสริฐ
7. เด็กหญิงพิชชาพร  เบี้ยจรัส
8. เด็กชายพิพัฒน์  รัตนเจริญ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  สุภธรรม
10. เด็กชายวงศธร  บัติทิม
11. เด็กหญิงศศิธร  ป้อมประสาร
12. เด็กชายเสกสรรค์  นิลแก้ว
 
1. นายมนู  นิลแก้ว
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1. เด็กชายกฤษณะ  แปลงแก้ว
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุริยะพงษ์
3. เด็กชายณัฐพล  ผาสุขขี
4. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทิพย์ศรี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปรมปรี
7. เด็กหญิงนริศรา  พุแค
8. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สีทา
9. เด็กหญิงปรารถนา  แปลงแก้ว
10. เด็กหญิงปัญฑิตา  สุขประมาณ
11. เด็กหญิงปิยนุช  บุตรสีชา
12. เด็กหญิงพรนภา  แป้นกาหลง
13. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
14. เด็กชายรังสรรค์  ทิพย์ศรี
15. เด็กชายวรา  จันทร์สุข
16. เด็กหญิงวัลภา  ทิพย์ศรี
17. เด็กชายศุภกร  กองแก้ว
18. เด็กชายสิทธิพร  สีทา
19. เด็กหญิงสุมลฑา  สุทธิ์สังวาลย์
20. เด็กหญิงเบญจพร  เขียวอ้อม
21. เด็กหญิงเพียงรัตน์  วงษ์ประยูร
 
1. นางสาววันทนา  ปั้นวงค์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมะตะสีลา
 
1. นายสำราญ  กุหลาบ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กำเหนิดนนท์
 
1. นายสำราญ  กุหลาบ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิตา  นรสิงห์
 
1. นางสาวบำรุง  สุขแท้
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กหญิงสุนิสา  เขียวมุข
 
1. นายสำราญ  กุหลาบ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.3 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายจักรกฤช  พูลพิพัฒน์
 
1. นางวีรนุช  นะวันอ่อน
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวง 1. เด็กหญิงอริศรา  มูลมณี
 
1. นางสมทรง  อ่อนอิ่ม
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. นางสาวพราวนภา  โพธิ์นำ
 
1. นายนพรัตน์  บุญทักษ์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กชายธนกร  กระทุ่มเขต
 
1. นายเทิดศักดิ์  นาถาดทอง
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายเอกนิรันดร์  พรมการ
 
1. นางวีรนุช  นะวันอ่อน
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. นางสาวพราวนภา  โพธิ์นำ
 
1. นายนพรัตน์  บุญทักษ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีอินทร์
 
1. นางศิรินทิพย์  วงค์สุวรรณ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสสิรา  กองทิพย์
 
1. นายชัยรัตน์  มีสมวัฒน์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายฉัตรชัย  พรมศรีชา
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกรรณีการ์  รักดอกกลาง
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดบำรุงธรรม) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือแตง
2. เด็กหญิงจินตนา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงจีรณา  บัวหอม
4. เด็กหญิงชญาดา  บุญมี
5. เด็กหญิงชญานิตย์  วรสกุล
6. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญมาก
7. เด็กหญิงณัชชา  สงสุข
8. เด็กหญิงนภัสรา  ชูช่วย
9. เด็กหญิงนภัสสร  โพทมาตร
10. เด็กหญิงนันทวัน  นาคทองดี
11. เด็กหญิงนาตาชา  ชุ่มละมัย
12. เด็กหญิงรัลลตา  จงอรุณงามแสง
13. เด็กหญิงรินลนี  นิตยใจพรม
14. เด็กหญิงวรรจรรยา  บุญมั่น
15. เด็กหญิงวรรณวิศา  อุทาวงศ์
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วรรณทอง
17. เด็กหญิงสาธิตา  จินาพร
18. เด็กหญิงสุนิสา  เพ่งพิศ
19. เด็กหญิงสุมิตรา  บรรดาศักดิ์
20. เด็กหญิงเปรมมิกา  ผาน้อย
 
1. นายดำรงค์  ศรสำแดง
2. นางสาวศิริรัช  บรรจงแจ่ม
3. นางอลิสา  ไชยเสน
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  โชติวรอานนท์
3. เด็กหญิงจีรยา  พิภพไชยสิทธิ์
4. เด็กชายธนพล  ตั้งวรการพานิช
5. เด็กชายธรรพ์ณธร  เก็งวินิจ
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สีนวล
7. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
8. เด็กหญิงลลิตา  โกศัยเนตร์
9. เด็กหญิงวรรณิดา  แท่นรัตน์
10. เด็กหญิงศุภารดา  สีนวล
 
1. นางนภาภรณ์  ไวยากรณ์
2. นางสาวภัทราวดี  เกษนาค
3. นางอัจฉรา  เกษนาค
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.67 ทอง 17 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกพร  มีอำนาจ
2. นางสาวชฎาพร  บุญเลิศ
3. เด็กชายพีระพล  ดีเลิศ
4. นางสาวรัชนีวรรณ  คำศรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมื่นเมือง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  คำนวน
7. เด็กชายอาชา  ทรัพย์สิน
8. เด็กชายอาทิตย์  โสภาสิทธิ์
9. เด็กชายอานนท์  แสงกล้า
10. เด็กชายเอกลักษณ์  สมัญญา
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางจรัสศรี  แสงนวล
3. นางบารนี  ปานแก้ว
 
105 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.4 เงิน 22 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปะภูสะโร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภู่พัฒน์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีระวงษ์
4. เด็กหญิงศวรรยา  โชติรัตน์
5. เด็กหญิงสกุณตลา  สุดขันธ์
6. เด็กชายสิทธิพล  ดำรงบุล
7. เด็กหญิงสุพรรษา  นุตจรัส
8. เด็กหญิงอภิรดา  สายสร้อย
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขาวโชติ
10. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
 
1. นางธัญทิพย์  สินศิริวัฒนสุข
2. นางสาววิรุฬรัชต์  ไวยากรณ์
3. นางสิรัช  ฟูเกียรติพงษ์
4. นางสาวสุจิตรา  อ่อนศรี
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงกัลยกร  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทรฤทธิ์
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เพ็งพระธาตุ
4. เด็กหญิงธารทิพย์  คำปู่
5. เด็กหญิงนันทนัช  ไกรวิชา
6. เด็กหญิงพรนภา  บุญทศ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
8. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
 
1. นางพุทธชาด  วังบรรณ์
2. นางวรรณา  วะนุยารักษ์
3. นางวารีทิพย์  คงศรี
4. นางเมธาวี  จีวะสังข์
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ยอดสำเภา
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  นพคุณ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำภิราช
4. เด็กหญิงสุภาพร  ธารประยูร
5. เด็กหญิงอริยา  ฉิมยาม
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ขลุ่ยนาค
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางธัญนันท์  ก้อนทอง
3. นางบารนี  ปานแก้ว
4. นางเพ็ชรัตน์  ยงศ์สุรี
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รุกขชาติ
2. เด็กหญิงธนยพร  มหาสุข
3. เด็กชายพสธร  พลรักษา
4. เด็กหญิงพิริญา  ศาสตร์เปล่งแสง
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญมาศ
6. เด็กหญิงยวิษฐญาณ์  สมานวงศ์
7. เด็กหญิงยศยา  พุ่มแจ่ม
8. เด็กหญิงวรมน  อุตรวีระการ
9. เด็กหญิงวิมลเรขา  ยันสำโรง
10. เด็กหญิงสุธินันท์  เพ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สร้อยทิพย์
2. นางสาวณัฐพร  จันทร์เจียม
3. นางสาวประภาภรณ์  ป้อมพฤกษ์
4. นางสาวพรรณวิไล  บุญสำลี
5. นางสาวอริยา  สุขสมเนตร์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วพูล
2. เด็กหญิงจันทรา  ประสบธรรม
3. เด็กหญิงจิตรดา  อุทัย
4. เด็กหญิงประภัสสร  พุทธขันธ์
5. เด็กหญิงศิริพร  แก้วพวง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แพงศรี
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มีเจตนา
 
1. นางกัลยาณี  พุ่มภิรมย์ปรีดา
2. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
3. นางบารนี  ปานแก้ว
4. นางสุนทรี  ศรีอร่าม
5. นางสุรีย์พร  คุณาพันธุ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยขาวมิตรภาพที่ 213 1. เด็กชายบุญมี  พยัฆบุตร
2. เด็กชายภูมินทร์  พุทธิกูล
3. เด็กชายอนุรักษ์  เชิดพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิโชค  เหมือยวงค์
2. นายภูชิต  อาจสำอางค์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินตหรา  สาธุ
2. เด็กชายณรงค์  ก๋งปี
3. เด็กชายสันติภาพ  ต้อยเที่ยง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กชายวัฒนา  วรเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิลัย
 
1. นายประสาท  ภักศรีวงษ์
2. นางพิมพา  จันทรจามร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปานโต
2. เด็กชายธีรพล  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงพจมาน  มาบาง
 
1. นางประนอม  ม่วงสุวรรณ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐชญา  กุลทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ช่อกุหลาบ
3. เด็กหญิงทิวาภรณ์  สรกิตย์
4. เด็กหญิงวรินทร   จำปาทอง
5. เด็กหญิงเพชรดา  พักชื่น
6. เด็กหญิงโชติวรรณ  เหมือนเผ่า
 
1. นางดวงพร  โมราบุตร
2. นางสาวมาลี  นรสิงห์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ลาภประสพ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ทองพูลดี
3. เด็กหญิงวาสนา  โพพันพา
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขม่วง
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองพูลดี
6. เด็กหญิงอรณี  เดชแทน
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 45 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภทรพร  พรหมสว่างศิลป์
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  เส็งสมัคร
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เดือน
 
1. นางสาววลีรัก  คำพญา
2. นางศิริพร  มีกลิ่นหอม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกชกร  บทมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์พัชร  ดีจงยาวงาม
3. เด็กหญิงเกศกนก  มั่นคง
 
1. นางปราณี  ผิวจันทร์
2. นางสาวเกศอุมา  นาควารี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1. เด็กชายภานุวัฒน์   แก้วเนตร
2. เด็กชายภูมินทร์   ทิมทอง
3. เด็กชายวิรัช  ศิริบูรณ์
 
1. นางรัศมี   ทองสาย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โชติช่วง
2. เด็กหญิงศศิ  ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กชายศิริพันธ์  ดวงเดือน
 
1. นางบุญยง  มัสเจริญ
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 1. เด็กหญิงกิตติญา  สีหนุ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ถามั่งมี
3. เด็กหญิงอริสรา  ด้วงเงิน
 
1. นางวิลาวัลย์  เกิดโท้
2. นางสนธยา  บุญด้วยลาน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  จันทดี
2. เด็กหญิงวิภารดา  สุราวรรณ์
3. เด็กหญิงอ้น  ขันทอง
 
1. นางปราณี  ผิวจันทร์
2. นางสาวเกศอุมา  นาควารี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกรกช  ธีระศิลป์
2. เด็กหญิงนภสร  อัครานุสรณ์
3. เด็กหญิงนันธิชา  กำจาย
 
1. นางสาววลีรัก  คำพญา
2. นางศิริพร  มีกลิ่นหอม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 27 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กชายนันทชัย  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงปุยนุ่น  ชาติสกุล
3. เด็กหญิงอริษา  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวนิภาพร  อินเนียม
2. นางพรรณี  หนูใจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74.8 เงิน 48 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมศรี
2. เด็กหญิงพัชราพร  เรืองอยู่
3. เด็กหญิงรุ่งวิภา  ศรีเพชร
 
1. นางผุสดี  บุญตา
2. นางสาวสุรินทร์  เปียผล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 1. เด็กชายหิรัญ  โตมะนิตย์
2. เด็กหญิงอารียา  มาดี
3. เด็กหญิงอารีย์  กองพรม
 
1. นางกฤษณาภรณ์  เกษตรไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  คำนวนวุฒิ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายกฤชครินทร์  หมื่นที
2. เด็กหญิงณัฐลดา  หาญเพชร
3. เด็กหญิงสิริยาพร  เชื้อคำ
 
1. นางอุบลรัตน์  แสงทวี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงมณฑกานติ์  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงเมขลา  แสนอภัย
 
1. นางดวงพร  โมราบุตร
2. นางสาวนิตยา  ถนอมศักดิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รากพุฒ
2. เด็กชายไพบูลย์  ศิริกุล
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายวรวุธ  ตาลมะธุ
2. เด็กชายศักรินทร์  ม่วงพันธ์
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
2. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อินทบุตร
2. เด็กชายขุนพล  หนองบัว
 
1. นายนพดล  หาญชนะ
2. นายนพดล  หาญชนะ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)    
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ชัย
2. เด็กชายภูมินทร์  ศิรินุพงศ์
 
1. นางวรนุช  ผาพิมพ์
2. นางสาวเตือนใจ  จำปาทอง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงนุชจนาท  กองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรางคณา  พวงแก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  นุ่มสอน
2. นางภัททิรา  วุฒิไพบูลย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ภิญโญรัตนอังกูร
2. เด็กหญิงสุชาดา  โกยทา
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นางทัชชภร  อิ่มสอาด
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปวงลังกา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จำปาสุข
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
2. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กหญิงชนาพร  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศศินันท์  ปริญจิตต์
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นายสุเทพ  พึ่งน้อย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รักกลาง
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัชริดา  น้อยหมอ
2. เด็กหญิงวัลลภา  ปานข่อยงาม
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ขันธายก
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
2. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายจารุวัตร  ยอดคำ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  บุตรสะสม
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
2. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทโรจน์
2. เด็กชายธนดล  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายธนากร  อยู่แจ่ม
 
1. นายรัฐศรัณย์  จันทร์ขิ่น
2. นายเอกพล  แผ่นสำริด
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 1. เด็กชายบารมี  ฉิมเล็ก
2. เด็กชายปฏิมากรณ์  กันยิ่ง
3. เด็กชายวรนน  ทาอ้น
 
1. นางปาริชาติ  อยู่ญาติมาก
2. นายสุชาติ  ตันติมาลา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54.67 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภัทร  โสฬส
 
1. นางรุจิรา  โสฬส
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กชายตฤณ  ตันฑวนันท์
 
1. นางสาววรรณพร  กุหลาบ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เหลี่ยงตระกูลชัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  พรหมลิขิตชัย
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จักษุพันธุ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  หอมขจร
 
1. นางจุฑามาศ  ทองคำ
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ้มกระจ่าง
 
1. นางบุญชู  มาสาย
 
148 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายพลณัฐ  เหลืองจินดา
 
1. นางวรรณา  สง่างาม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 31 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
150 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงศศินา  ยาคุ้มภัย
 
1. นางสาวอรุณี  อุดหนุน
 
151 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.88 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายฐิติกร  นันทพันธ์
2. เด็กหญิงวรานันท์  ขำยัง
3. เด็กหญิงสโรชา  พระฉาย
4. เด็กหญิงโสภิดา  พรมมา
5. เด็กชายไพรวัลย์  ชื่นสว่าง
 
1. นายธรพฒน์  ทิศกระโทก
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ 1. เด็กหญิงวรีษา  บรรณเภสัช
 
1. นางจันทิมา  ภัทรนิธิคุณ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายกฤษกร  ถิ่นรัศมี
2. เด็กชายคุณัชญ์  เหมือนแสง
3. เด็กชายธนภูมิ  สังสุข
4. เด็กชายธีรภัทร  แหยมนุช
5. เด็กชายภูวดล  เจียมจิต
6. เด็กชายเอกวิชญ์  ศรีโชติช่วง
 
1. นายวุฒิชัย  แทนเดช
2. นายอิทธิพล  ลักษณะโภคิน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กะฐินเทศ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดำน้อย
4. เด็กหญิงนันทวัลย์  เนียมเผือก
5. เด็กหญิงผกามาศ  คมขำ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมมา
7. เด็กหญิงศิริพร   เพ็งรุ่ง
8. เด็กชายเขมณัฐ   คมขำ
 
1. นางสาวณฐอร  จันทร์เทศ
2. นางพัชรา  พันธ์งอก
3. นายมินทศักดิ์  เจริญสุข
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทรปัญญา
2. เด็กชายชินวัฒน์  ชื่นโพธิ์ใช้
3. นายณัฐวุฒิ  กลั่นเกจ
4. นายทักษิณ  คามพินิจ
5. เด็กหญิงธนัณพร  มณีนก
6. นายปฏิภาณ  เนตรประพันธ์
7. นางสาวภัทราภรณ์  ปิ่นแก้ว
8. เด็กชายสนธยา  มาลา
 
1. นายบุญรอด  ภู่ขาว
2. นางสมบัติ  พุฒคำ
3. นายเฉลิมชัย  ตระการรัตน์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชมภู
2. เด็กหญิงญาดา  ใบภักดี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กาสาขาว
4. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ไผ่โคกสูง
5. เด็กหญิงศิรินทร์  ยะธาตุ
6. เด็กหญิงศิริประภา  โสดามุข
7. เด็กชายเสกสรร  สุริวัฒน์
8. เด็กหญิงแสงพลอย  คำภากุล
 
1. นายพงษ์ศิริ  แก้วขอนแก่น
2. นายมานพ  พูลธนะ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 1. เด็กหญิงกชมน  พรหมมา
2. เด็กชายธนัญชัย  ภูทอง
3. เด็กหญิงประไพพรรณ  พินสา
4. เด็กหญิงปริสา  บุญกระจาย
5. เด็กชายปุริม  เกตุมณี
6. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ชรขุนทด
7. เด็กหญิงสุธิตา  สังข์ทอง
8. เด็กชายอธิคม  กาทอง
9. เด็กชายอรรฆพร  ชัยพร
10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวผาณิตา   ไพรอด
2. นางพรทิพย์  สุนทรประสิทธิ์
3. นายพายัพ  ขุมโมกข์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  สระสิงห์โห
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  คัมภิรานนท์
 
1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์ปราชญ์
2. นางอรนุช  มหิกุล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงจันทร์วดี  สุขเกษม
2. เด็กหญิงจิณณพัต  แสงตะกร
3. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเมืองเก่า
 
1. นางกนกพรรณ  รัตนอนันต์
2. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมขจร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินงาม
 
1. นายธรพฒน์  ทิศกระโทก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  กำลังเดช
2. เด็กหญิงเปมิกา  จิตรอุดมกุล
 
1. นางสาวกชณิภา  ประสิทธิ์พร
2. นางจุฑามาศ  ทองคำ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กชายชยพล  พลเยี่ยม
2. เด็กชายณัฏฐวัชร์  จเรสิทธิกุลชัย
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิวงค์
2. นายสุภี  เบ้าทอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 1. เด็กหญิงธนิษฐา  อุ่นชา
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แสนชั่ง
 
1. นางจำนงค์  สุธรรมรักษ์
2. นางบังอร  ทิพยสุข
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 6.49 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงรัชชา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิติการณ์  ตราชูโต
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพล  สง่าเม่น
 
1. นายศักดา  เบ้าคำ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูผา  ฉิมพสุทธิ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุดา
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไชยณรงค์  วงศ์สอน
 
1. นางพุทธศร  โพธาราม
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กชายสรศักดิ์  อรัญเพิ่ม
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยสิทธิ์
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์หอม
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีระเบียบ
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายรัตนนาถ  พัฒชนะ
 
1. นางสาวกิตติมา   คชรินทร์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายเวทิศ  คงสุข
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 1. เด็กชายเปรมสันต์  มุลมูล
 
1. นางสุกัลญา  แสงฉาย
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งเกตุ
 
1. นางอรนุช  ดาวเที่ยง
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายนพรุจ  ตรีประชานาถ
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนัชชา  ธาตุทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เปลี่ยนพุ่ม
3. เด็กชายสิทธิพร  กุลลา
 
1. นางสาวจีราภา  รุ่งเรืองรัตน์ชัย
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัณยู  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงสุธิตา  คันทา
3. เด็กชายสุพจน์  สายบัว
 
1. นางสาวจีราภา  รุ่งเรืองรัตน์ชัย
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกฤต  สอนหา
2. เด็กชายศิวกร  โหมดนอก
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
2. นางสาวอรวรรณ  คำน้อย
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติภา  ภู่แส
2. เด็กชายธนโชค  คำสุวรรณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุดา
2. นางสาวอรวรรณ  คำน้อย
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงริรินดา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายวินัย  ได้เจริญสุข
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
2. นางสุมาลี  เฮงจันทร์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวสันต์  เทียนทอง
2. เด็กชายสุวพงษ์  ป้อมฤกษ์
 
1. นายชนะชัย  แก้วมุขดา
2. นายธนกร  ชัยอาวุธ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจุฑาภัทร  กรายทอง
2. เด็กหญิงสุภัคสินี  จันทราสา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วฝ่ายนอก
2. นางพัชรินทร์  บุญค่ำ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กองพา
2. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณหอม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุดา
2. นางสาวอรวรรณ  คำน้อย
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายณภัทร  บุญภิภักดิ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  สุภาษิต
 
1. นางภัทราวรรณ  กลิ่นธรรม
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง 16 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยมงคล  ไผ่โคกสูง
2. เด็กหญิงญาณาธิป  กองขุนชาติ
3. เด็กชายนนทนันท์  ปาละกุล
4. เด็กชายวิริยะ  เย็นทรวง
5. เด็กชายศุภกร  ศรีนาค
6. เด็กชายอนันต์  จันทร์พระงาม
7. เด็กชายเดชาธร  เมืองแสน
 
1. นางธันยา  ใจธรรม
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 1. เด็กชายกรรชัย  แสนสาย
2. เด็กชายศุภชัย  เขียวมา
3. เด็กชายสุริยา  สมบัติ
 
1. นายวีรวัฒน์  ม่วงมิตร
2. นางสาวสุวรรณ  มีสุข
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เรียนใหม่
2. เด็กชายกฤษตสมชัย  ปลอดฤทธิ์
3. เด็กหญิงกิตติมา  ประกอบธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ
2. นางสาววรรณพร  ครุธแก้ว
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐภัทร  กันตังกุล
2. เด็กชายวรพงศ์  เดชขุนทด
3. เด็กชายศิริมงคล  วรรณะมา
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจีรพงศ์  สีท้าว
2. เด็กชายปรางค์รินทร์  ภิญโญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กำแพงเพ็ชร์
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  พรหมน้อย
2. เด็กชายธนพล  บุญยภาส
3. เด็กชายสุธี  กำเนิดบุญ
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธรรมวิมล
2. นางพรรณวรินทร์  เงินลา
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  พุ่มเถื่อน
2. เด็กหญิงยุภาพร  จันทร์พริ้ง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนวลศรี  อ่อนแก้ว
2. นางประทิน  มนปราณีต
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุมาวัน
2. เด็กชายพีรพล  พานเชียงสี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางเพ็ญพรรณ  นิลพล
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปรัชญา  ศิริวัน
2. เด็กชายอนุชา  สันดา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนะชัย  เตยสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  พันดา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชรัตถ์  ทองมาลา
2. เด็กชายอัตตถพลล์  คำภาวงษ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นายถนอม  วังบรรณ์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสัญชนันท์  โกษากุล
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เทียมทอง
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วฝ่ายนอก
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภักดิ์  พันลี
2. เด็กชายนพฤทธิ์  พรหมรักษา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แท่งทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาดาหา
2. เด็กชายชานนท์  ชมพฤกษา
3. เด็กชายศตวรรษ  สุวรรณศร
 
1. นางธันยา  ใจธรรม
2. นางละเมียด  สัตบุษ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.32 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรายุ  วงศ์สำราญ
2. เด็กชายบูรินทร์  เฉยเจียม
3. เด็กชายปฐมพงศ์  ไชยทา
 
1. นางละเมียด  สัตบุษ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายศิริพงษ์  สินปรุ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตันลา
3. เด็กชายเสนีย์  กันถา
 
1. นางบุญเรือง  คัมภิรานนท์
2. นางวรวรรณ  เตโช
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจตุพร  คำภาระ
2. เด็กชายชาคริต   กลิ่นขจร
3. เด็กชายปกรณ์  ท้าวมหาวงษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วฝ่ายนอก
2. นางพัชรินทร์  บุญค่ำ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดวงกมล  โบว์แพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายศรายุท  ใจตา
 
1. นายณรงค์  สารทอง
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.99 ทอง 4 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงญดาพร  ทองหม่อมราม
 
1. นายนาก  สร้างไร่
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายธนภูเบศ  ชวดพันธ์
 
1. นางปราณี  บุญน้อม
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  งามมีศรี
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดีพรม
 
1. นางนงนุช  คชรัตน์
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูเลาสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร  วรสกุล
3. เด็กหญิงวนิดา  ทรัพย์ทัด
4. เด็กหญิงศุภัสรา  เจียมจิตวานิชย์
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทับทิมแดง
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางสายใหม  อินทร์แก้ว
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำจันทร์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูเลาสิงห์
4. เด็กหญิงวิยะดา  ช่างทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางพุทธศร  โพธาราม
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกษรทอง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายบัว
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชาติชายพนา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางสายใหม  อินทร์แก้ว
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  อยู่พันดุง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนัฐพล  บุศดี
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  ลิ่มแก้ว
 
1. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เพ็ชรเขียว
2. เด็กหญิงนิสาชล  ใจดี
3. เด็กชายประภากร  กลั่นเรืองแสง
4. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ใจดี
5. เด็กหญิงวรณัช  พลอยมาลี
6. เด็กหญิงสุนิศา  ทรัพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงสุมัยพร  เชียงคำ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  คชสาร
2. นายบุญช่วย  อ่วมประเสริฐ
3. นางพัชนี  โอษาติมากุล
 
215 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูแค
 
1. นางสาวสุดารัตน์   พิมพิสาร
 
216 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่
2. เด็กหญิงณัฏฐิชา  จินดา
3. เด็กชายพิสิฎฐ์  คำมี
 
1. นางวรรณา  เปลี่ยนศักดิ์
2. นางสาวสิริชนม์  ปิ่นน้อย
 
217 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธนัญชญา  เสนะวัต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมอิ่ม
3. เด็กหญิงอัจฉราพร   นพคุณ
 
1. นางนิรามัย  ไอยรานภารักษ์
2. นางสุนทรี  ทองระยับ
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. นางนิรามัย  ไอยรานภารักษ์