สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 36 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวัลศิริ  สังเทพ
 
1. นางสาวนิยูง    ศรีวิไล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงณัฐญา   ผลใหญ่
 
1. นางสาวสุจิตรา   อร่ามศรี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุธิมา   สรนอก
 
1. นางสิรินุช  บุญเกื้อ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงนณิชา   คงสมเพ็ชร
 
1. นางวัลลีย์   โตขำ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงฉัตรทอง   คำภากุล
 
1. นางจำเรียง   สุทธิวานิช
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงภาวินี   ฉายศิริ
 
1. นางกัลณี    หงษ์ทอง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงปลื้มจิตร   หอมหวาน
 
1. นางสาวเวียงพิง   หาญเทียม
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายวรรณพิชิต   สุนทร
 
1. นายวิโรจน์   เชียมขุนทด
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายอภิรมย์   หนองพร้าว
 
1. นางสาวกมลพรรณ   นิสภวาณิชย์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงพัชตราภรณ์   วิลาศลัด
 
1. นายพรรณรงค์   ทองเรือง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐพร   เวชวิมลรัตนา
2. เด็กหญิงมลทิตา   เกตุตะคุ
 
1. นางสาวดลพร   ประภาชื่นชม
2. นางสาวสมบัติ    เกษศรี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสรียา   ธรรมอุต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   จองอยู่
 
1. นายคมสัน   ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง   ศรีวิไล
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ดอนสกุล
 
1. นางขวัญชีวา  ใจประเสริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายอนันต์   อุทุมพันธ์
 
1. นายสุระสิทธิ์   อาศัยกลาง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายภานุพงศ์   มากมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์   ท่าอุดม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   โสชรา
2. เด็กหญิงนภาลัย   เพ็งชาติไทย
3. เด็กหญิงอริสา   พริงเพราะ
 
1. นางสาววิลาวัณย์   ทดไทย
2. นางสาวแสงจันทร์   คำสี
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงภริตา   วันทะมาศ
2. เด็กหญิงยุพา  มีเพชร
3. เด็กหญิงสารินี   สำราญดี
 
1. นางสาวขวัญศิริ    บุญสรรค์
2. นายอธิป  นามรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายทักษิณ   หาญกร
2. เด็กชายบุรินทร์   คนชาญ
 
1. นางสุวิมล   แข่งขัน
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายทิวากร   ถาวรผล
2. เด็กชายอัครชา   ดาราศร
 
1. นายประยูร   บัวนาค
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายคีตภัทร   มัธยูนุช
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายเอกรัตน์  โกนกระโทก
 
1. นายวิชัย  คชาวงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายวัชระ  เงินนิล
 
1. นายวัฒนพงษ์  พูนทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.25 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณิชกมล   แสงโชติ
2. เด็กหญิงนิชาภา    มีศรี
3. เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์โกเมศ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
2. นายอภิชาต   เลผาย
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. นายติณณภพ   รามโกมุท
2. เด็กหญิงมิพิศตา   ชัยนอก
3. เด็กหญิงสุกัญญา   อินทร์สุข
 
1. นางวิไลลักษณ์   แสงเย็นพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาติก้อน
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนิตยา   เกศาแปง
2. เด็กหญิงวนิดา   จำปาทอง
3. เด็กชายสุทธพงศ์   ปันดี
 
1. นางอาศิรดา    ประทีปเด่น
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงสุนิตา   ฟองเนตร
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา   ออมสิน
3. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นางอิชยา   มันตะรักษ์
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา    หาสุข
2. เด็กหญิงลดาวดี   กุลศิริ
3. เด็กหญิงโสรยา   มารุ่งเรือง
 
1. นางสาววนิดา   สีคำเวียง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกาญมณี   ประดับสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   หลุงลิว
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า   พรหมภา
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางสาวสุภัค   แก้วคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงชไมพร   ศรีวิจารณ์
2. เด็กชายพิชยุตม์   ชุมชัย
3. เด็กหญิงวริญญา   นามฮง
 
1. นางสาวสมสนิท    อ่อนศรีน้อย
2. นายสุรเดช    จรรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกลอยใจ   อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงอรทัย   ทองอาจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีสงคราม
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางวาศินี   พันอินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงปนัดดา   นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายอติชาติ  พาทอง
 
1. นางอาศิรดา   ประทีปเด่น
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กหญิงจิตรา   ภูนางดาว
2. เด็กชายระวี   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวพิกุล   เงินทอง
2. นายไพบูลย์   เงินทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70.82 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 1. เด็กชายบุญมี   เมตตา
2. เด็กชายพันนา   พวน
 
1. นายวรสิทธิ์   พรมงาม
2. นายสนธยา   ศรีสุวรรณดิษฐ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายพรพินิต   เทียกันที
2. เด็กชายวิท   คุปติตระกูล
 
1. นางสาววิติยา   เทียมสุนทร
2. นายแมน   จัดแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.96 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายธนภณ   เย็นแม้น
2. เด็กชายวรสิทธิ์   บัวนก
 
1. นางสาววิติยา   เทียมสุนทร
2. นายแมน   จัดแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
2. เด็กชายศักดา   คำพิบูลย์
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.27 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายพิสิษฎ์   จักตระกูล
2. เด็กชายมนัญชัย    มีพวงผล
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา   สกุลคม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ขุนเยี่ยมมา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   พรมเวช
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   เตียนพลกรัง
5. เด็กหญิงสุพรรณิภา   สีขาบ
 
1. นายเยี่ยมพล   ประดับกรณ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงนิศา   จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ชอบสุข
3. เด็กหญิงภานรินทร์   สีสังวาลย์
4. เด็กหญิงวรรธนันท์   ตติยก้องเกียรติ์
5. เด็กหญิงวัลลภา    ช่างเจริญผล
 
1. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สติภา
2. เด็กหญิงตวงทอง   ใจตรงสัตย์
3. เด็กหญิงปรารถณา   อยู่ประพิส
4. เด็กหญิงสุชาวดี   วัฒนา
5. เด็กหญิงเนตรนภา   จ่าพันธ์
 
1. นางบุปผา   หันทยุง
2. นางสาวภาริณ   โคตรนนท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   สิงห์ห่วง
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ทองชิต
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
4. เด็กหญิงอรอุมา   ถาวรสาลี
5. เด็กหญิงอาริษา   ศรีคูณ
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์    เสือโคร่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   แหยมมั่น
3. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงค์
4. เด็กหญิงนิราภร   กุมขุนทด
5. เด็กหญิงวิมนภา   แซ่อัว
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.45 ทอง 13 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกาญจนา   จุไร
2. เด็กหญิงกาญจนา   หุ่นประการ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   เชื้อชาติ
4. เด็กหญิงรุ่งศิริ   เกิดน้ำใส
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   ปุระสิริ
 
1. นางสาวศิริพร   คงทน
2. นางสาวสร้อยเพชร    จุลกระโทก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรศักดิ์   เวชภู
2. เด็กชายธีระพงษ์   บุญหลาย
3. เด็กชายรัชชานนท์   บุตรเรือง
4. เด็กชายอนุชา   ถาวรผล
5. เด็กชายอาคม   สิงห์วงษา
 
1. นายนพดล   พวงหิรัญ
2. นางสาวมณีกาญจน์    เวียงรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   เกตุทิม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ช่วยสระน้อย
3. เด็กชายธวัชชัย   สกุลณี
4. เด็กชายพิทักษ์   กุ่มเรือง
5. เด็กหญิงสาลิณี  โรมรัมย์
 
1. นางสาวรังสิมา  นพทัน
2. นางเพ็ชรรัตน์   ศรีสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 78.8 เงิน 30 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกัลยา   อยู่คะเชนทร์
2. เด็กชายคุณากร  ครเกษม
3. เด็กหญิงชฎาภา   แกมจินดา
4. เด็กหญิงชุดาพร   พลอยมาลี
5. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสินธุ์
7. เด็กหญิงดำ   ดอน
8. เด็กชายทักษิณ   กำแพงล้อม
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   ก้องกังวาลย์
10. เด็กหญิงนัฐภรณ์   บัวคำศรี
11. เด็กหญิงบุณฑริก    พรมวัน
12. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
13. เด็กชายสมศักดิ์  บานเย็น
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ละอองศรี
15. เด็กชายอรรณพ    ลุงวงค์
16. เด็กหญิงเบญญาภา   ผ่องศรี
 
1. นายระนัย   วันดี
2. นางอภิญญา   อิ่มเสมอ
3. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
4. นางเกื้อกูล   จันทรประทักษ์
5. นางเอมอร   ดวงจันทร์โชติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สุขหลวง
2. เด็กชายจักรตุพงษ์  ภูเดช
3. เด็กชายจิรายุวัฒน์  ชมประไพ
4. เด็กชายฐาปกรณ์   พรมมินทร์
5. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็ชรสมบัติ
6. เด็กชายตรัยคุณ  ไทยธวัช
7. เด็กหญิงประเภัทรา  ช่อชบา
8. เด็กหญิงพิมลดา   เจริญศิลป์
9. เด็กชายรัตนะ  จิตสาคร
10. เด็กหญิงวรรณพร   วงษ์เส็ง
11. เด็กชายวีระพงศ์  ใยนะพรม
12. เด็กหญิงศกลรัตน์  จันทร์ภักดี
13. เด็กชายศราวุธ   ชาววาปี
14. เด็กชายศิริศักดิ์  สวนมะไฟ
15. เด็กชายศุภชัย   ไกรยะเกศ
16. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมวงศ์
17. เด็กชายสิรดล  คนยงค์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเคน
19. เด็กชายเกรียงไกร   สำลี
20. เด็กชายเวินเซียน  ฮวน
 
1. นายกิติ   แผ่วตะคุ
2. นางปิยะรัตน์  เจริญศิลป์
3. นางสาวภัทราวรรณ  ทิมปรางค์
4. นายอินทวรรณ  ไทยธวัช
5. นางสาวอุใลพร  สมคะเน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงญาดา   ดีสนอง
 
1. นางวิไลพร   ศรีทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านทดวงษ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกชา   ภูนาผา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   โลนุช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.9 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์   สงเสริฐ
 
1. นายมณฑล   ยาวิเศษ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89.06 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ชาชุมวงค์
2. เด็กชายสุทธิมนต์   วงค์ทำเนียบ
 
1. นางกันนาจ   จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวเวียงพิง   หาญเทียม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง 45 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   เย็นนาม
2. เด็กหญิงอรพรรณ   พรมสีทา
 
1. นางจริยา   เปี่ยมวิลัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.13 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายสรรเสริญ   บุบผาสังข์
2. เด็กหญิงสิรินภา   ปัตตรัย
 
1. นางสาวสุรินทร์   ขาวงาม
2. นางสุเวียง   ไชยปัญหา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงครองขวัญ    วรนาม
2. เด็กหญิงณัฐชญา   ดวงจันทร์โชติ
3. เด็กหญิงปฤณกนก    ประจักษ์จิตร
4. เด็กหญิงปัณณพร   พินดอน
5. เด็กหญิงพรหมศิริ   ปาปักเข
6. เด็กหญิงพัชรพร   ดาราศร
7. เด็กหญิงลลิตภัทร   สุทธิประภา
8. เด็กหญิงสุชีราภรณ์   ห้อยทอง
9. เด็กหญิงเกศกนก    เพ็ชรคง
10. เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา
 
1. นางปราณี   พรหมภักดี
2. นางสันตนภา  สร้อยทอง
3. นายโกวิทย์   ปลั่งกลาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85.1 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประสมบัติ
2. เด็กหญิงกำไลพร   เกิดสุข
3. เด็กหญิงกิ่ง    เกตุ
4. เด็กหญิงจิรชยา    เกตุการ
5. เด็กหญิงณัฐสุดา    แมนเกตุ
6. เด็กหญิงนุจรีย์   สินจังหรีด
7. เด็กหญิงปรารถนา   เกิดสุข
8. เด็กชายมนัญชัย   ประสมบัติ
9. เด็กชายวรวิทย์   กระแสโสม
10. เด็กชายวรโชติ   สินจังหรีด
11. เด็กชายวิศิษฏ์   แมนเกตุ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   สังศิริ
13. เด็กชายสุทธิกร   หงษา
14. เด็กชายสุรีรัตน์  กันพา
15. เด็กหญิงอรวรรณ   งามสำโรง
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายเพิ่มศักดิ์   เหมพรหม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา   ประสานรัมย์
2. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
3. เด็กหญิงดาราวดี   แพนสมบัติ
4. เด็กหญิงดารุณี   ขันทอง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ   สาประวัติ
6. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
7. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
8. เด็กหญิงมัลลิกา   เมฆ
9. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงศิริธิดา   บุญเลิศ
11. เด็กหญิงสุปราณี   ศรีมหาพรหม
12. เด็กหญิงอุทัยรัตน์   นุพันธ์นา
13. เด็กหญิงเก็ตวา    กุดนอก
14. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรหงษ์
15. เด็กหญิงแต   พะธะนะ
 
1. นายธวัชชัย   ทิพยนันท์
2. นางสาวเกศญา   โพธิ์ศรี
3. นางสาวเนาวรัตน์   วิชาสวัสดิ์
4. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายทรงคุณ  ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงปริศนา   คำน้อย
3. เด็กหญิงอันวา  สังเทพ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ตะเภาเงิน
2. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.52 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงพจนา  เศษฐนันท์
2. เด็กหญิงวรดา  ตาไธสง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ใจงาม
 
1. นายกิตติพงศ์   เกนขุนทด
2. นายธเนศ  หอมทวน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ภิญโญมิตร
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   งามจั่นศรี
 
1. นายกรยศ   โสดแนว
2. นายเสกสันต์  เทศธรรมมา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   พูลงิ้ว
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์   วชิระพรมศักดิ์
 
1. นางประเทือง   ชมยินดี
2. นางสาวใบศรี   วงศ์สาย
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายธัชพล   แก้วกำกง
2. เด็กชายปราโมทย์   ปราชกระโทก
3. เด็กหญิงศิริกร  ฉวีรัมย์
 
1. นางวิมลฉัตร   ชาวด่าน
2. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา    แก้วกำกง
2. เด็กชายตรัยศักดิ์  หินแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมวดี   แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี   มะปรางค์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงวรรณา   ชำนาญรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ภูสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวนันท์    เงินคุณ
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
2. นายอำนาจ   โสมสำราญ
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภา   ฝอดสูงเนิน
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   หารสมร
 
1. สิบเอกสว่าง   จิตร์สุภา
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสุทัศน์   เท้าเลา
 
1. นางอุมาภรณ์   พยุยงค์
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญมี
 
1. นางสาวโชติกา  มาตทะวงษ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงชลธาร   สังเทพ
2. เด็กชายนิฐิพัฒน์   เมืองฮาม
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงปริญา   ตะลาการ
2. เด็กชายพานเพชร   สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงฐิติมล   มณีนิล
2. นางสาวอุไรรัตน์   สายทอง
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด    เขียวพุ่มพวง
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวิจิตตรา   เงียบกระโทก
 
1. นางอุมาภรณ์   พยุยงค์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สีวิชัย
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ว่องไวทยา
3. เด็กหญิงประภัทรสร   ใจประเสริฐ
 
1. นางสาวสุคนธา   โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์   ทันไชย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ใจประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   หันทะนัน
3. เด็กชายฉัตรมงคล   ก่อกุศล
 
1. นางสาวสุคนธา   โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์   ทันไชย
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตติพจน์   เกตุพันธ์
2. นายอนุสรณ์  มงคุณคำชาว
3. เด็กชายอรรพล   จันทรา
 
1. นางสาวสุภัค   แก้วคำ
2. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงเอราวัณ   สระแพงน้อย
 
1. นางสาวพจนี   อินสนธิ
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   พรมงาม
 
1. นางยุพิน   เพ็งสุข
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสุพจน์   อภิเดช
 
1. นายวรพล   เจริญวัย
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   ชัยชนะ
 
1. นายวรพล   เจริญวัย
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงคณิตา   ลากระโทก
 
1. นางสาวเวียงพิง   หาญเทียม
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์   จันทร์คำภา
 
1. นายบำรุง   หงษ์ทอง
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณราย   แก้วประกอบ
 
1. นางยุพิน   เพ็งสุข
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
84 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงรินนภา   ทารา
 
1. นางยุพิน   เพ็งสุข
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงสุชานารถ   พัฒนแสง
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายสหภพ   จำนงกิจ
 
1. นางฉวีวรรณ   รอดสุด
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์   วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน   เพ็งสุข
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชญานนท์   ปัดถานันท์
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
89 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนะรัตน์   ลำเต็ม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สาริมา
3. เด็กหญิงพรรณราย   แก้วประกอบ
4. เด็กหญิงพลชล    พลชลี
5. เด็กหญิงพันทิภา   สองพน
6. เด็กชายรณกฤต   ศรีเกื้อกูล
7. เด็กหญิงศิวนาถ   โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงอทิตยา   เกศสุวรรณ
 
1. นางยุพิน   เพ็งสุข
 
90 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงคุณหญิง   แย้มศรี
2. เด็กหญิงณัฐนรี    จันทร์กะเทาะ
3. เด็กหญิงนฤนาฎ   เปรมานุพันธ์
4. เด็กหญิงนิตยา    ขันคำ
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   สายสินธ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   เชื้อกลิ่น
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พวกกระโทก
8. เด็กหญิงแคทรียา  เชื้อสาร
 
1. นางปุณิกา   พูลเขตรวิทย์
2. นางสาวสมจินต์   เพียรพยุห์
3. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
91 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 73.2 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์   วสุวรพงศ์
2. เด็กชายชาญฉลาด   รักแจ้ง
3. เด็กหญิงนภัสร   วสนาท
4. เด็กหญิงพรกนก   ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงพรอุษา   ชัยเดช
6. เด็กหญิงพรเพ็ญ   คามจังหาร
7. เด็กหญิงภัทร   เหลืองอ่อน
8. เด็กหญิงรชต   พฤกษา
9. เด็กชายรณกฤต  ศรีเชื้อกูล
10. เด็กชายอดิศร   อรุณพาส
11. เด็กหญิงอริสา  แซ่ปึง
12. เด็กหญิงอัญมณี   กาญจนภักดี
13. เด็กชายเกรียงไกร    ราชเดช
14. เด็กหญิงเบญญาพร   พวงมาลัย
15. เด็กหญิงไอรดา   กาญจนภักดี
 
1. นางยุพิน   เพ็งสุข
 
92 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   สุยะสา
2. เด็กหญิงกฤษณา  แสงสี
3. เด็กชายจิรายุ   คำสวรรค์
4. เด็กหญิงชลลดา  อินทะโสภา
5. เด็กชายทรงคุณ   พวงพา
6. เด็กชายธีรพล   คำปาน
7. เด็กชายธีรพัทธ์   ศรีพิศ
8. เด็กชายนที   พาหุ
9. เด็กชายบูรพา   คำพิบูลย์
10. เด็กหญิงปริณดา  สำรวย
11. เด็กชายภาคภูมิ   หล่อนสิ่ว
12. เด็กชายยุทธนา   สิงห์สวัสดิ์
13. เด็กชายยุทธนา   ไพรพร
14. เด็กชายยุทธภูมิ   เรือนแก้ว
15. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
16. เด็กหญิงวิจิตรา  สุริยา
17. เด็กชายสรวิศ  คำมาลา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์   ผาดจันทึก
19. เด็กชายเมธิชัย   อินทะโสภา
20. เด็กชายเอกราช   ศรีโยธา
 
1. นายนิพนธ์   โตขำ
2. นางนิภา   คำมาลา
3. นายวรรชัย   เหนือเกาะหวาย
4. นายวิชิด   ศรีพิศ
5. นายอดิศักดิ์   สมบูรณ์กุล
 
93 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีรัมย์
2. เด็กหญิงจริยา   ป่าครอง
3. เด็กชายจักฤษ์   สุดเต้
4. เด็กหญิงจารุนันท์   คำแหง
5. เด็กหญิงจินตนา   ทักษิณ
6. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
7. เด็กชายชินกฤต   จันทร์งาม
8. เด็กหญิงธารารัตน์   พิมพิลา
9. เด็กชายธินกร   สายน้ำเที่ยง
10. เด็กหญิงนฤมล   มหาพรม
11. เด็กหญิงนิตติยา   พิมพ์เดช
12. เด็กชายภคพงศ์   มังสา
13. เด็กหญิงรัตนา   ฆ้องชะฎา
14. เด็กชายวสันต์ชัย   แก้ไข
15. เด็กชายศิริศักดิ์   สีวิใจ
16. เด็กหญิงสราวุธ   มังโส
17. เด็กชายสหรัถ   ลาสร้อย
18. เด็กชายสุนิภัทร    เอมโอด
19. เด็กหญิงสุภาพร   คำแหง
20. เด็กชายอนันต์   แก้วคนตรง
21. เด็กชายอภิสิทธิ์   แข็งขัน
22. เด็กชายอรรถพล   โอบอ้อม
23. เด็กหญิงอรวรรณ   คนชาน
24. เด็กหญิงอรไพริน    ทักษิณ
25. เด็กชายอานนท์   วงษ์พา
26. เด็กชายเมกวัตต์   สะทิง
27. เด็กชายเอกประพันธ์   กองดี
28. เด็กหญิงใบเตย   ลาสร้อย
29. เด็กชายไพรพณา   ห่อมกระโทก
 
1. นายศุภกิจ   อ่อนทิม
2. นางสาวสุนันทา   ฉายากุล
3. นางสาวสุรินทร์   ขาวงาม
4. นางสุเวียง   ไชยปัญหา
5. นางอุมาภรณ์   พยุยงค์
6. นางเย็นจิตร   แพงวงศ์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายวิธวุฒิ   จันทะมา
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 30 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงวนัชพร   เพ็ชรโกมล
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนาตยา   เกษาแปง
 
1. นายสุทธิพงษ์   สีพันธ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1. เด็กชายธงชัย   บำรุงศิลป์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายปฏิภาณ   สอนแสง
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงวิสสุตา   ดอกคำ
 
1. นางสาวดวงใจ   ศรีคงรักษ์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนากร   เพ็ชรสมบัติ
 
1. นายอุกฤษฏ์   โพธิ์สามต้น
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลำน้ำ
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปทิตตา   การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ลิ้มกลาง
 
1. นางสาวดวงใจ   ศรีคงรักษ์
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายปฏิภาณ   สอนแสง
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนาตยา   เกษาแปง
 
1. นายสุทธิพงษ์    สีพันธ์
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แอบจังหรีด
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ดวงจำลอง
3. เด็กชายกิตติธัช   เทียงเจริญ
4. เด็กชายจักรกฤษ   น้อยจันทร์
5. เด็กหญิงจิราพร   บุญประสิทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐพร   ชวนประเสริฐกิจ
7. เด็กหญิงธนพร   ไชยเรศ
8. เด็กหญิงนิตยา   อรัญญะ
9. เด็กหญิงนิสา   ตันเสถียร
10. เด็กหญิงบุญฑริกา   บุญสมพงษ์
11. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
12. เด็กชายปัณธร   นามบุตร
13. เด็กชายปิยะพงษ์   ถมยานาค
14. เด็กหญิงปุณยานุช   นามบุตร
15. เด็กหญิงพรนิภา    ศาลาแดง
16. เด็กหญิงพรพิพัฒน์   อินทรโต
17. เด็กหญิงพรสวรรค์   อันสมศรี
18. เด็กชายพัชรพล   ฟองเกิด
19. เด็กหญิงพิศลยา  อินธิบาล
20. เด็กชายภัทรพล   ศิลาผ่อง
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทรชมสม
22. เด็กหญิงภัทราวดี   ชุมพร
23. เด็กหญิงมณีกานต์    ดำสงวน
24. เด็กชายวงศกร   อรัญญะ
25. เด็กหญิงวรรณิศา    ศรีพลนอก
26. เด็กหญิงศลิณา  ธงอาษา
27. เด็กชายศุภกร   คุณละ
28. เด็กหญิงสุชานาถ   พัฒนแสง
29. เด็กหญิงสุชาวดี   ฝอยทอง
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงทอง
31. เด็กหญิงสุนันทา   ฤทธิยงค์
32. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
33. เด็กหญิงสโรชา   ฝอยทอง
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เจริญพงพินิจ
35. เด็กหญิงอรปรียา    อยู่พินิจ
36. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ภิมฮวด
37. เด็กหญิงเขมินทรา  เกิดสุข
38. เด็กชายเชาวลิต   ลุง
39. เด็กหญิงเนวิกา   การหนองใหญ่
 
1. นายบุญมา   รอดประเสริฐ
2. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
3. นางวรรณะ   ปริญญาวัฒนะ
4. นางวิไลลักษณ์   ยันอินทร์
5. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
6. นางสุภา   บรรลือคุณ
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์มนต์
2. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
3. เด็กชายกีต้า  พึช
4. เด็กหญิงจำเริญ  จอมประโคน
5. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญประสพ
7. เด็กหญิงชนิภา  เพ็ชรเทศ
8. เด็กชายณัฐพงษ์  มากกว่าวงค์
9. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
10. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มใส
11. เด็กชายธีรพงษ์  เทศชวน
12. เด็กชายธุรกิจ  บัวผัน
13. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
14. เด็กหญิงนราภัทร  ดีวอน
15. เด็กชายปรกรณ์  เทียมสงวน
16. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
17. เด็กชายปรีชา  ก่อแก้ว
18. เด็กหญิงพนิดา  เทียมสงวน
19. เด็กชายพรชัย  อ่อนศรี
20. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
21. เด็กชายพีรทัต   ฟูเฟื่อง
22. เด็กหญิงรจนา  อารีย์
23. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
24. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
25. เด็กหญิงวาสนา  หอมประสพ
26. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์์
27. เด็กหญิงวินิจฉัย  เจริญยุทธิ์
28. เด็กชายศราวุฒิ  แย้มศรี
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
30. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
31. เด็กชายอนุชา  อินทรักษา
32. เด็กชายอนุสร  เย็นประสพ
33. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
34. เด็กหญิงอินทิรา  สุขเลิศ
35. เด็กชายเคนชิโร่  สียางนอก
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กหญิงเนตรนภา  จ่าพันธ์
38. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
39. เด็กชายไชยวัฒน์  กิมเสม
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางสาวภาษิตา  เข็มบุบผา
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นางสาวสุภัชชา  ชัยหมก
5. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
7. นางเนตรนภิส  น้อยมี
 
112 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชลิตา   ม่วงศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   หอมสุด
3. เด็กหญิงณุชธิตา   สังคะ
4. เด็กหญิงปณิดา   อินทร์จำปา
5. เด็กหญิงภัคจิรา   สุภาพ
6. เด็กชายภูเบศ   ลำใย
7. เด็กหญิงมณีรัตน์   เส็งนา
8. เด็กชายรชานนท์   เพชรปลั่ง
9. เด็กชายอดิเทพ   ชมพู
10. เด็กชายเดชฤทธิ์   มหาวงษ์
 
1. นางวารุณี   นามเมืองปักษ์
2. นางวีรญา  ทรัพย์วิริยา
3. นางสาวอัญชลี   ฉวีศักดิ์
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.25 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธิยากร   พลภูเขียว
2. เด็กชายธีรศักดิ์   เวชภู
3. เด็กหญิงนภาพร   พรหมมา
4. เด็กหญิงปนิดา   ทศไกร
5. เด็กหญิงพรรณิภา   สงวนพล
6. เด็กชายพีรพล   บัวคำ
7. เด็กหญิงรติณัฐ   บุญมา
8. เด็กชายวาสุเทพ   ผุยน้อย
 
1. นายนพดล   พวงหิรัญ
2. นางสาวเยาวภา   มุสิกา
 
114 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ผู้ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงกนิษฐา   เพ็งรอด
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์   จิตต์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เทียมจันทร์
5. เด็กหญิงประกายมาศ   อังกาบ
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ทองอาจ
 
1. นางสาวชาลินี   สิริรัชดากุลพร
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกุลวรา   ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงณิชชยา   ภาคพรม
3. เด็กหญิงธนวรรณ   ชนะเกตุ
4. เด็กหญิงนภาพร   หงส์เจริญ
5. เด็กหญิงพิราพร   ดอนกัณหา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   ชัยสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุธิตา   พายไธสง
8. เด็กหญิงอภิญญา   นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์   พินแพทย์
2. นางพรประภา   นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกมลเนตร   พุทธแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   ชะนะชัย
3. เด็กหญิงนฤมล   บนผาแดง
4. เด็กหญิงมณฑิตา   โสมสิ่ง
5. เด็กหญิงรจนา   ไชยรบ
6. เด็กหญิงอรุณี   บุญศักดิ์
7. เด็กหญิงเพียงดาว   อ่อนจันทร์
 
1. นางณัตตยา   ทองขอน
2. นางสาววรนิษฐา   พลสงคราม
3. นายวิรุน   ทองนำ
4. นางสังวาลย์   เหมพรหม
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุลพัทธ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐติญา   เชื้อคำสี
3. เด็กหญิงนภัสสร   ทองเจิม
4. เด็กหญิงปวีณา   พรไทย
5. เด็กหญิงวณิชยา   จันทรงาม
6. เด็กหญิงสรินญา   เพิ่มสมบูรณ์
7. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ภูละมูล
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา   วงศ์ใหญ่
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกิจติวัฒน์   ศรีสุข
2. เด็กหญิงจิราพร   เหขุนทด
3. เด็กชายชัชชล   สำราญใจ
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ประสารบุญ
5. เด็กชายทักษิณ   ม่วยโพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงธัญจิรา   มุ่งดี
7. เด็กหญิงนันธิดา   จำปาทอง
8. เด็กหญิงพิมพ์   กุลสุวรรณ์
9. เด็กชายภาคิน   พิทักษา
10. เด็กชายวโรดม   บุญเหลือง
11. เด็กชายศราวุธ   สุดประเสริฐ
12. เด็กหญิงศุภนุช   พรมบุตร
13. เด็กหญิงอาภาพร   ชาวสวน
14. เด็กหญิงอ้อม   พยุงเจริญ
15. เด็กหญิงเกศริน   เย็นจิตต์
16. เด็กชายเจตนิพัทธ์   สืบสุนทร
 
1. นางปราณีต   สุขหมั่น
2. นายอดิศักดิ์   พันพะยูร
3. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
4. นางอรุณรัตน์   ในจิตร
 
119 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายฉัตรชัย   อุดมภัก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับศรี
3. เด็กชายสุทธิชาติ  ล่ามกระโทก
4. เด็กชายเกรียงไกร  จันนอก
5. เด็กชายโชคชัย  สุทธิรน
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายพรชัย  เอ็นดู
2. เด็กชายศิวกร  ศิลอนันต์
3. เด็กชายสราวุฒิ   เข็มทอง
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์   โชคเหมาะ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายภานุ   สุขพูน
2. เด็กชายสุรวัฒน์   ศรีแก้ว
3. เด็กชายอนันทชัย   แจ่มใส
 
1. นางรวยรินทร์   อินทร์ประสงค์
2. นายวิสุทธิ์   กุลศิริ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เนินใหม่
2. เด็กชายบุญช้าง   จังมีนา
3. เด็กชายพัฒนพงษ์   บุญเพ็ชร
 
1. นางกัญญา   ปะนามะทัง
2. นายวรรณชัย  กิจควร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    นิลประกาศ
2. เด็กชายพรชัย   ถีระวงษ์
3. เด็กชายสามารถ   ถาวรสาลี
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นายสุพจน์   ณรงค์เพชร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา   เหลาเพียร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เลี่ยมบัวป่า
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ   คงอนันต์
4. เด็กชายมะนล   นาค
5. เด็กหญิงมิ่งกมล   ทารักษ์
6. เด็กหญิงเสาวลี   วงค์มนต์
 
1. นางกัญญาณี   แสนโสภา
2. นางสาวชมพูนุท   พินแพทย์
3. นายมิตรชัย   วงสุริย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฉวีรัมย์
2. เด็กหญิงจีรดา   พรมรินทร์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ   มิดชิด
4. เด็กหญิงภาณุมาส   ยศ
5. เด็กชายภานุพงศ์   สวัสดี
6. เด็กหญิงสิดาพร   บุญยงค์
 
1. นางทองปิ่น   อุทกะ
2. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
3. นางสำเนียง   วงสุริย์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงกิตติยา   จันทร์เกษ
2. เด็กหญิงธิตินาถ   จันทร์พวง
3. เด็กหญิงอรัญญา   จันทร์พิษ
 
1. นางประไพร   เกื่องกระโทก
2. นางสาวสิริกันยา   ลำพอง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจันทนา   สารการญจน์
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   สาจันทร์
3. เด็กหญิงนงเยาว์   ศรีเฟื่องน้อย
 
1. นางจันทร์จิรา   ธรรมสุวรรณ์
2. นางสาวนิศรา  สว่างคล้อย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายชาญชนะ   มหาอุป
2. เด็กชายธวัลรัตน์   ทองคำ
3. เด็กชายศุภกร   จันทะหนู
 
1. นายภานุพงศ์   แสนพงษ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายจันทร    เค้าเหลือง
2. เด็กชายจิรายุ   ศิริสุวรรณ
3. เด็กชายธีรพงษ์   จำปาลาด
 
1. นายภานุพงศ์   แสนพงษ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงดุจดาว   เข็มทอง
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงภาวิณี   ตู้ทอง
 
1. นางนิภาพรรณ   พิพิทจันทร์
2. นางละม่อม  โสภาทอง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คำเรือง
2. เด็กหญิงชนกานต์   บุญชอบ
3. เด็กหญิงนัชชารินทร์  แหลมจันทึก
 
1. นางนวรัตน์   พุ่มเหมือน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    พุ่มเจริญ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  ขำจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เบ็ญคุ้ม
3. เด็กหญิงพิมพรรณ   ทองเชื้อ
 
1. นางสาวศลิลรัตน์   จันทา
2. นางสายสมร   โอสถ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญสอน
2. เด็กหญิงศิรินภา   น้ำเย็น
3. เด็กหญิงอำไพภรณ์  คุชิตา
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
2. นางมิ่งขวัญ   แป้น
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไพรี
2. เด็กชายจิรายุ   ชำนาญปืน
3. เด็กหญิงสุทธิวรรณ   แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ   แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนิลวรรณา   คงแก้ว
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   แก้วเกษม
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เข็มมาก
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ทองรอด
2. เด็กหญิงรำพึง   ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ   ขันทอง
 
1. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายกฤษฏา   ธนะพันธ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   อุ่มสะเดา
3. เด็กหญิงณิชกานต์   อุ่มสะเดา
 
1. นางทองปิ่น   อุทกะ
2. นางสำเนียง   วงสุริย์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายจันทรวัฒน์   สกุลรัมย์
2. เด็กชายเอกรินทร์   บัญชากิจ
 
1. นางสาวกนกอร   ชังเจริญ
2. นางอัจฉรา   ประดับกรณ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายจิรวุฒิ   สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงเนตรนภิส   จันทรถมยา
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
2. นายสมศักดิ์   เอี่ยมรัมย์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายบัลลังค์    ปุยฝ้าย
2. เด็กชายสันติสุข   ประจันทร์นวล
 
1. นายรณภูมิ    หนองพร้าว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายนราวิชญ์   ประดับจันทร์
2. เด็กหญิงอรปรียา   อันศรีเมือง
 
1. นายวรวัฒน    วิชิตกิ่ง
2. นายศุภนัฐ   ชูเกาะ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คำใสหลอด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ตีสถิตย์
 
1. นางประเสริฐศรี   จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ   พิชนาหารี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายมณฑล   ออกแมน
2. เด็กชายศศินันท์   สุขขา
 
1. นายบรรจงศักดิ์   ไทยมา
2. นางสาวสุนทรี   แสงอุไร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร   ทุมเกษม
2. เด็กหญิงปราณปริยา   สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์   พรมสร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   นันตรี
2. เด็กหญิงสุธาสินี    แสงอรุณ
 
1. นายวรวัฒน   วิชิตกิ่ง
2. นายศุภนัฐ   ชูเกาะ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 34 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรพงศ์   อินทร์นุ่ม
2. เด็กชายยุทธการ   สงัด
 
1. นายวรศักดิ์   สีดามล
2. นางอร่าม   ขุนทอง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธันวพร   ธรรมเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงสุวภักดิ์   แสนโคตร
 
1. นายวรวัฒน   วิชิตกิ่ง
2. นายศุภนัฐ   ชูเกาะ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสุปรียารัชน์   ชอบกิจการ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พรหมผา
 
1. นางสิริรัตน์   พรมสร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงธนัชชา   วงค์ทำเนียบ
2. เด็กหญิงภัทรลภา   นิลขันธ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   กลางแก้ว
2. เด็กชายนิคม   ปะนามะทัง
 
1. นายกฤตกร   ประเสริฐศรี
2. นางปราณี    แสงตาปัน
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณพวรรษ  สิงขุดร
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   นราเศรษฐวัฒน์
3. เด็กชายมงคล   พยุยงค์
 
1. นายคมกฤช   สมสาร์
2. นางสาวสไบทิพย์   ปุลาโมค
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   ท่าลาด
2. เด็กชายชาญชล  บุดดีคง
3. เด็กชายเจษฏา  มนลุมาส
 
1. นายคมกฤช   สมสาร์
2. นางสาวสไบทิพย์   ปุลาโมค
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 59.17 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจีรณา   สุขประเสริฐ
 
1. นางสุวารีย์   จังหวัดเขตต์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุวิชญา   สิงห์แก้ว
 
1. นางคุณากร   รัตนจีนะ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ   ขำหงิม
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธีรภัทร์    ภู่เขียว
 
1. นางคุณากร   รัตนจีนะ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์   ยอดหมวก
 
1. นางปราณี   มิตรสงเคราะห์
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายพงษ์เพชร   โสดาราม
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายบรรณสรณ์   อินกัณหา
 
1. นายวิชัย   นนทการ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงวิลักษณ์   ทองระยา
 
1. นางสาวชนม์ผศุตม์   พัฒพันธ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   โพธิ์นอก
 
1. นางสาวพิชานันท์   พันธุโกวิท
 
162 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงอมิตา   ผลดี
 
1. นายยุทธนา   วรรณกิจ
 
163 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 74.47 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
2. เด็กหญิงปทิตตา   การรัมย์
3. เด็กชายวรัญชัย   หาญบรรกิจ
4. เด็กชายอภิรพัฒน์   ทันไชย
5. เด็กหญิงอัมพรรัตน์    บุญเศษ
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ผลดี
2. เด็กชายจิณณธรรม   เพ็ชรหงษ์
3. เด็กชายพงศกร   บัวผัน
4. เด็กชายมาวิน   สีสุข
5. เด็กหญิงวรรณภา   ทองใบ
6. เด็กชายสุครีพ   ผลดี
 
1. นางณัฏฐ์ธภร   สืบศรีธนานุกูล
2. นางภาวิดา   เกียนประโคน
3. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายชัยชนะ  ภิญโญวงค์
2. เด็กชายตะวัน    พรมศรี
3. เด็กชายนิกร   ถาวรสาลี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองย่น
5. เด็กชายพาโชค   มาระปัทธิ์
6. เด็กหญิงภูษิตา   มาทาจันทึก
7. เด็กหญิงสุพพัตรา   โคตะมะ
8. เด็กชายเสกสรรค์   สิงห์เพ็ชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ตะเภาเงิน
2. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
3. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีจันทร์
2. เด็กชายนที   นิมิตรสุข
3. เด็กชายพงศธร   พรศิริ
4. เด็กชายภัทราวุธ   แกมมะณี
5. เด็กชายศุภชัย   เพ็งบุญโสม
6. เด็กชายอนันตศักดิ์  ขาวแดง
7. เด็กชายอนุชิต    แกมนิล
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์   แกมจินดา
 
1. นายนัทธพงศ์   ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์   เผือกพันธ์
3. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 15 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บัวผัน
2. เด็กชายทัศนัย   เดชแพร
3. เด็กชายธนากร    ชมเชื้อ
4. เด็กหญิงนภาลัย   ถนอมเนื้อ
5. เด็กหญิงนันทนา   พลอยมาลี
6. เด็กหญิงเกศินี   อ่อนสมัย
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา    พลอยมาลี
 
1. นายนัทธพงศ์   ดัดถุยาวัตร
2. นางปานทิพย์   ปักษินศิริ
3. นายวสันต์   เผือกพันธ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทูคำมี
2. เด็กชายณัฐพล   วรรณยนต์
3. เด็กหญิงประนิดา   ปาณะโส
4. เด็กชายภาณุวัฒน์   เจริญคง
5. เด็กชายมงคล   แปดเจริญ
6. เด็กหญิงวรรณรัตน์   งามประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา   วรรณยนต์
8. เด็กชายอรัญ   บัวทอง
9. เด็กหญิงอรัญญา   บุษบง
 
1. นางสาวพนิดา   ปุ่มหล้า
2. นางยุวดี   พัวพันธ์
3. นายสยาม   ศักดิ์คันธภิญโญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.2 เงิน 16 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชมพูนุช   เกษจำรุณ
2. เด็กหญิงธนาพร   จันทรงาม
3. เด็กหญิงธารารัตน์    เชื้อชาติ
4. เด็กชายวรวุฒิ   บุญจันดา
5. เด็กหญิงเพชรี   ศรีทอง
 
1. นางปานทิพย์   ปักษินศิริ
2. นางสาววาสนา  สีลุน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงนริศรา   ปัญญาไว
2. เด็กหญิงพรสินี   นามลิวัลย์
3. เด็กหญิงพลอยพฤกษา    เพชรสิทธิโยธิน
 
1. นางกฤษณาพร   ยิ่งยง
2. นางดุลภากร    เจียมตน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นาสมหมาย
2. เด็กหญิงนาราภัทร    พลอยมุข
3. เด็กหญิงประกายทิพย์    หันทยุง
 
1. นางจารุณี   เอื้อเฟื้อ
2. นางประจวบ   ช่างต่อ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายประสิทธิชัย   ใหญ่กระโทก
2. เด็กชายอภิรมย์   หนองพร้าว
 
1. นางสาวชนาภา   คำดี
2. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กชายคงกระพัน    พันธรรม
2. เด็กหญิงพัชรา   สมบุญทองดี
 
1. นางสาวรัชยา   พรพงษ์กุล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายคมคาย   สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์   สอนกลาง
 
1. นางสาวปิยพร   จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์   นิกรบัว
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายกรกฎ    ใจประเสริฐ
2. เด็กชายนาวิน   ขันขึง
 
1. นางสาววิมล   ชาวไร่
2. นายวุฒินัย   ตันทะสิน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.95 เข้าร่วม 17 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   โกศล
2. เด็กหญิงอรวรรณ   อินทรอนงค์
 
1. นายคมสัน   ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง   ศรีวิไล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 19 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   สุระกำพลธร
2. เด็กหญิงสุประภาดา   ทรงสุข
 
1. นางพุทธชาด   วรวัฒน์
2. นายโกวิทย์  ปลั่งกลาง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 49.67 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงพัชรี   ศรีกองคาม
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ศรีเนตร
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 48.05 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์   บัวกอ
 
1. นางศรีรัตน์   ผลสมบูรณ์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองย่น
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงสันต์ฤดี   พรมประธาน
 
1. นางพิมพ์ใจ   อินทร์น้อย
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชิดชนก   อัมพวัน
 
1. นางศรีเรือน   อู่ตะเภา
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายวิศรุต   ฉันทพิริยกุล
 
1. นางนัยนา   เนียรศิริ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ศรีพลี
 
1. นางสุทธินันท์   ศรีนนท์แก้ว
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี   จันทะผล
2. เด็กชายพงศกร   สังชม
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ชาอินทร์
 
1. นางดวงกมล   กิจวารี
2. นางดุลภากร  เจียมตน
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทะสอ
2. เด็กหญิงศศิธร   ใสเมืองยอง
3. เด็กชายอลงกรณ์   ทุมพล
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นางสาวปาริชาติ   เชียงสากุล
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายธนพล    แสงสุวรรณ
2. เด็กชายสมเดช   ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางราตรี   มุลาลินน์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงทัตพิชา    เทศชวน
2. เด็กชายสนันตน์   ยอนสุข
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   บุตรธรรม
2. นางอุมาพร   กระจ่างมล
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายวสันต์   พินิจมนตรี
2. เด็กชายศิริชัย   จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางรุ่งนภา   เศษสุวรรณ์
2. นางสาววรนิษฐา   พลสงคราม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ศรีพลี
2. เด็กชายอาทิตย์   กันลิตร
 
1. นายพินิจ   พลอยนิล
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายภิญโญ   วงศ์จำเนียร
2. เด็กชายเอกราช   กันพุทธ
 
1. นายพัทธพล  กันเมียน
2. นางศุภิสรา  กันเมียน
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายณัฐชนนท์   สุริยะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   หอมหวาน
 
1. นางพิมพ์ใจ   อินทร์น้อย
2. นางสาวเวียงพิง   หาญเทียม
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงพิมพาพร   นาคประเสริฐ
2. เด็กชายสมิทธิ์   สมวงศ์
 
1. นางธนัชชา   ตาชูชาติ
2. นางสมใจ   สุขะกาศี
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายกฤษฎา   ชมเทียม
2. เด็กหญิงกาญจนา   แก้วประสิทธิ์
3. เด็กชายคมสัน   ซื่อสัตย์
4. เด็กหญิงชลธิชา   ฝอยจะโป๊ะ
5. เด็กชายณัฐพล   นาคูณ
6. เด็กหญิงเนตรนภา   บัวพันธ์
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
2. นางสาวศาวพา  ศรีเจริญ
3. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กหญิงธนาพร   จิตรตรากูล
2. เด็กหญิงพัชรี   รุ่งกำจัด
3. เด็กชายเอกกวี   พลอยฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ชำนาญกิจ
2. นายวัสสรรค์   ไชยคีนี
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 1. เด็กชายกฤตกร   เนื่องนา
2. เด็กชายดนัย   ขุนเภา
3. เด็กชายลม   จันลี
 
1. นางสาวกนกรัส   รวมอานุวัฒน์
2. นางเรืองไร   คงพันทระ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา   ฟองเกิด
 
1. นางสาววัลลภา   ปันส่วน
2. นางสาววาสนา   เหมพรหม
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 1. เด็กหญิงสุกันยา   ดวงลายทอง
2. เด็กชายสุมิตร  แหวนสูงเนิน
3. เด็กชายอาณัติ   จำนงจิตร
 
1. นางโสรฎา  ประยงค์ขำ
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายทศพล   บุญธานี
2. เด็กชายธงชัย   โสประโคน
3. เด็กชายศรันย์   อ่อนหา
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ   ปานทอง
2. เด็กชายบรรจง   เสริมทรง
3. เด็กชายวุฒธิพงษ์   งามสนิท
 
1. นางสาวจงรักษ์   กงจีน
2. นางพรไพรินทร์   นัยนานนท์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กหญิงอังคณา   จีนโน
2. เด็กชายอุทัย   จีนโน
3. เด็กชายไชยฤทธิ์   สุขหนุน
 
1. นางจรรยา   ชฎาชัย
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายปองคุณ   ศรีกุล
2. เด็กชายยศพร   วรรณกิจ
3. เด็กชายสหภาพ   สีทา
 
1. นางนพรัตน์   เย็นจิต
2. นางสาวพรพิมล   จันทร์เรืองศรี
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ท่าสถาน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   บัวพล
3. เด็กหญิงไพรินทร์   สร้อยแม้น
 
1. นางสาวปิ่นมณี   สีหัวโทน
2. นายสุชาติ   บานเย็น
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สวาทสุข
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แย้มชม
 
1. นางสาวสิริวรรณ   เลี่ยมพักตัว
2. นางสาวอุทุมพร   โสภาคย์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายคณาวุฒิ   แก้วกลม
2. เด็กชายเศรษฐี   มีปัญญา
 
1. นางสาวกนกทิพย์   วิเศษรัมย์
2. นายประสิทธิ์   กลั่นอ่ำ
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายธนศักดิ์   มังคละวงษ์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์   แหวนวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ลับแล
 
1. นายภานุพงศ์   แสนพงษ์
2. นางอารัญ   ป้อมมารดอน
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายจักรพันธ์   หล่อเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร์   ประสงค์ใด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   ครองยุทธ
 
1. นายภานุพงศ์   แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายชฎาธร   บัวรินทร์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ   คะนารัมย์
3. เด็กหญิงเรืองทิพย์   ห่ามผักแว่น
 
1. นายณรงค์   ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา   จันทเขต
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 1. เด็กหญิงฐิติมา   หมอกพรม
 
1. นางสาวกนกรัส   รวมอานุวัฒน์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 1. เด็กหญิงหยดเทียน   ประทุม
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เทียนละออ
 
1. นางสุวรรณี   อุณหชาติ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   พรมเดช
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายพงศกร   บูรณะ
 
1. นางจรรยา    ชฎาชัย
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69.99 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายรพีพัฒน์   ชำนาญปืน
 
1. นางวนิดา   เฟื่องฟุ้ง
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 1. เด็กชายอนิรุต   จารุจินดา
 
1. นางสุภาพ   สุดหอม
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงจันทร   เอี่ยมระเบียบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ยางงาม
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ    ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงสุวิมล   คตวงษ์
 
1. นางศิริพร   กลสรร
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา   ดีจรัส
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 1. เด็กหญิงกาญจนา   หมหึก
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน   ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายสุรชัย   ต้องกระโทก
 
1. นายเจนณรงค์    เพิ่มชาติ
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงศศิธร   หาญกิจ
 
1. นายเจนณรงค์   เพิ่มชาติ
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายธนพล   บุตตาแย้ม
2. เด็กชายยงยุทธ   อันสมสี
3. เด็กชายรวิชญ์   สงมะเริง
4. เด็กชายศุภวิชญ์   ชาวน้ำอ้อม
5. เด็กชายอนันต์ธิชัย   กล้าใจ
6. เด็กชายเอกกวี   พลอยฤทธิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ตุนีย์
2. นางสาวคนิอร   ปะนาตัง
3. นางสาวอนงค์   ไกรวิชัย
 
223 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   งามจั่นศรี
 
1. นางสุขธิดา  วจีสุนทร
 
224 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   บ้านม่วง
2. เด็กชายธิติ  ปุริปุญโน
3. เด็กหญิงเกษมณี  ปลั่งสมบัติ
 
1. นางนภัสวรรณ   หน่อท้าว
2. นางสาววาสนา  พยุยงค์
 
225 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนันท์นลิน   พูพิลึก
2. เด็กชายรัฐพล   นาใจคง
3. เด็กหญิงสิริยากร   จิตพริ้ง
 
1. นางทยากร  อุปลัด
2. นางสุนีย์  ใจชื่น