สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิณพร  ตันเจริญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เพชร์รักษา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงยลดา  นราศรี
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมทัต
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67.2 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญมา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ดลสวาง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.05 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1. เด็กหญิงวรินทร  กำเหนิด
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ยาวศิริ
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายชาญมงคล  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.1 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนริศรา  นอกพลกรัง
 
1. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีโคตร
 
1. นายสมจวน  กองชิน
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงแพรวพรรณารายณ์  ชัยรักษา
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงละอองเทียน  สอนสุระ
2. เด็กชายหัสวรรษ  พั่วแพง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
2. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โสมีชัย
2. เด็กหญิงสุธิดา  ราชสะอาด
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  วรรณทองสุข
 
1. นางสาวสุนีย์  พลแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปุณณกัณฑ์   ผ่องใส
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พันวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 33 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุทธิอภิรักษ์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  นิสวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 45 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรพงษ์   นพศิริรัตน์
2. เด็กหญิงศรัญญา   เนินบก
3. เด็กหญิงอุฬาริน   พิกุลงาม
 
1. นางสาววิภา   อนันต์
2. นางอรพร   ภูมิลี
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำจิตร์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เจริญดง
3. เด็กหญิงสุวิภา  ขาวผ่อง
 
1. นางพเยาว์  ด้วงทอง
2. นางสาวสมัย  ปัญญา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ   วรัญญานนท์
2. เด็กหญิงภูสุดา   เนาวคุณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์   พันวงค์
2. นางสาวพิมพ์ชยา   ชัยรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายสุธิศักดิ์  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉาวเกียรติ
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางอ่อนนุตย์  ดงแสนสุข
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายเปรมปรานต์  ลาภวงศ์
 
1. นางสาวสุนีย์  พลแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอวยชัย  พอนเบ้า
 
1. นายมณฑล   เลิศสกุลธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำจูม
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญาดา   ทักษะชำนาญการ
2. เด็กชายศุภกร   ชูศรี
3. เด็กชายเตชภณ   เดชช่วง
 
1. นางฉันทนา   ไชยทองศรี
2. นางสุจิตตรา   เพียสีนุย
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมัทนา  ฟองสันเทียะ
2. เด็กชายวชิระ  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุรกรณ์
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายวัชรินทร์  ศิริสุทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  พูลสว่าง
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นุ่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามปากดี
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรกช  ยอดปรางค์
2. เด็กหญิงสโรชา  กล้าหาญ
3. เด็กชายเจนติยา  คำโสภา
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
2. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงจิตสุดา  สามเรือง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรชิต
3. เด็กชายสุภาดล  อุตทองคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
2. นายมนัส  โคตะสิน
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  วังคีรี
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนคำ
3. เด็กชายสุศิริมัดร์  ชัยยะ
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายวัชรินทร์  ศิริสุทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองคำสุก
2. เด็กหญิงปวีณา  พลทองมาก
3. เด็กหญิงสุนิตา  เรี่ยวเส็ง
 
1. นางสาวกัลยา  แก่นพิทักษ์
2. นางปริศนา  แซ่แต้
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญา  เฟืองประยูร
2. เด็กชายประชา  พรมเทศ
3. เด็กหญิงยุภาพร  แก้วเหล่ายูง
 
1. นางสาวพรนภา  เลื่อยคลัง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  เงื้อมผา
2. เด็กชายเจษฎากร  รุดชาติ
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวอมรรัตน์   แสนอ่อนพุธ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าตาสี 1. เด็กหญิงพิชยา  ชะรัดรัมย์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  บุพเขตร์
 
1. นายธนภัทร  นงเยาว์
2. นางสาวสุภาพร   ศรีมงคล
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62.53 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าตาสี 1. เด็กชายชนากร  ช้างพา
2. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางสาวสุภาพร   ศรีมงคล
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.85 เงิน 10 โรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายคฑาวุธ  ตรีเนตร
2. เด็กชายพรภพ  หันนุภาพ
 
1. นางสาวจินตนา  มีพวงผล
2. นายประชา  สงเคราะห์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายบารมี  จารสี
2. เด็กชายสมบูรณ์  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
2. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.59 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายคมสันต์  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายปองธรรม  ทาแจ่ม
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นางละออ  คงกระพันธุ์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.49 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายขวัญชัย  อ่อนละมัย
2. เด็กชายพงศธร  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายวัชรินทร์  ศิริสุทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 45 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ภูผิวนาค
2. เด็กหญิงณิชชานันทน์  จำปาศักดิ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงใหญ่
4. เด็กหญิงสุนิสา  รัตบุญนะ
5. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
 
1. นางกุศลิน  ตั้งสุข
2. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1. เด็กหญิงกนกพร  แสวงดี
2. เด็กหญิงศิริพร  แจ่มศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มาลัยทอง
4. เด็กหญิงสุภาวิตา  ขวัญพรม
5. เด็กหญิงอัมพร  พันสิงสอน
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางเบญจเทวัญ  ศรีศุภวุฒิ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมเคนสา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วเหลา
3. เด็กหญิงลักษณพร  ใจตรง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  รวยสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุวนิศรา  สีจันทึก
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
2. นายอนันต์  กตเวที
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงประพัสรา  หม้อนนทา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวหอม
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญรอด
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หอมหวล
5. เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสาวสุพัตรา  ชิราพฤกษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกัญจรี  สงวนนาม
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บุราณรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาติชนะ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์ศิริ
5. เด็กหญิงสุธาริณี  สีเขียว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
2. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรักษิณา  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงวัลภา  วงศ์วิชา
3. เด็กหญิงสุภาพร  รักถาวร
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีแสน
5. เด็กหญิงอัญธิดา  ทองดง
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายภูวริศ  สีสังข์
2. เด็กหญิงศิริธร  สำเรียนลำ
3. เด็กชายอิทธิพล  บุญห่อ
4. เด็กหญิงอุรา  สุวันโน
5. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
2. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  วงศ์ไกร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  งามล้น
4. เด็กหญิงมนสิชา  จุฬารัตน์ไพบูลย์
5. เด็กชายโสภณ  พัฒนแสง
 
1. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
2. นางวิมลรัตน์  คังคายะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 34 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภักติวาณิช
 
1. นางพิสมัย  ยิ้มพลอย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงธัชรีย์ญา  สระทองพลอย
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงผกามาศ  สิทธิโยชน์
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.13 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  ถี่ถ้วน
2. เด็กชายศิริชัย  น่วมทอง
 
1. นางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางสาวลมุล  วิสีปัตย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.46 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายกันทรากร  ทุมชะ
2. เด็กหญิงนิรวรรณ  ปานอาสา
 
1. นางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงนุชบา  ธรรมมา
2. เด็กชายสุรเดช  วารุรัง
 
1. นางไลย์ตรี  จันทจร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อะโสต
3. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
4. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
5. เด็กหญิงปิยมน  แก้วแสน
6. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
7. เด็กหญิงหฤทัย  เหมแดง
8. เด็กหญิงอรนุช  เสมท่าไม้
9. เด็กหญิงอรยา  แก้วอุดทา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อุนาโลม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
2. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
3. นายอนันต์  กตเวที
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  ประกอบยา
2. เด็กหญิงปาณิสรา   บริรักษ์
3. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
4. เด็กหญิงศศิญา   แสงสิทธิโยธิน
5. เด็กหญิงศิรินภา   คันธารักษ์
6. เด็กหญิงศุภวดี   สินคำคูณ
7. เด็กหญิงสาวิตรี   เทียบที
8. เด็กหญิงอรอนงค์   แสวงมงคล
9. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เชียงดา
10. เด็กหญิงเมขลา   เขาโพธิ์งาม
 
1. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
2. นางนพรัตน์  เมตตา
3. นางเบญญาภา   อินซุยทอง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 73.6 เงิน 46 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6 1. เด็กหญิงจิราพร  ธุระกิจ
2. เด็กหญิงญารินดา  เถื่อนทอง
3. เด็กหญิงธิดาภา  เงินเต็ม
4. เด็กหญิงปริมประภา  หุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงปิ่นกานต์  สว่างแก้ว
6. เด็กหญิงพรนภา  ไพบุญ
7. เด็กหญิงมุตา  แสนเสนา
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดีหล่อง
9. เด็กหญิงวิไลวัลย์  มิตสิทธิ์
10. เด็กหญิงศิริพร  เพียมะลัง
11. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ดี
12. เด็กหญิงสุธาริณี  คำอิ่ม
13. เด็กหญิงสุภิตา  สุดา
14. เด็กหญิงอารียา  เกิดสมบูรณ์
15. เด็กหญิงอินธิรา  ศิลาผอง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
2. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงกัญญา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทิพย์โอสถ
3. เด็กหญิงชฎาพร   ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงณัฐมนต์  กลิ่นถาวร
5. เด็กหญิงนิรชา  สุวรรณ์
6. เด็กหญิงพนาวัลย์  ดาวดี
7. เด็กหญิงพิสชา  ศรีชุมพร
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  สันทบ
9. เด็กหญิงวชิราพร  มูลคำเหลา
10. เด็กหญิงวชิรินทรา  มูลคำเหลา
11. เด็กหญิงศิริพร  รังศิลป์
12. เด็กหญิงสุธิดา  ชำนาญรัมย์
13. เด็กชายอมรพิทักษ์  อุปคิ
14. เด็กหญิงอรสา  คำพุฒิ
15. เด็กหญิงอัมรา  ธงชัย
 
1. นายวินัย  เกื้อกูล
2. นางสถาพร  แสงทอง
3. นายสมบูรณ์  สังข์ประเสริฐ
4. นางสาวอำพาพร  มณีศรี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงญาณิกา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดอารมณ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองแก้ว
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสาวสุพัตรา  ชิราพฤกษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูเข็ม
3. เด็กหญิงเข็มพลอย   พุ่มไสว
 
1. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
2. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษณะ  แสวงคิด
2. เด็กชายก่อลาภ  อ่อนน้อม
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
2. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายฐิติรัตน์  พรหมชาติ
2. เด็กหญิงวิลัยพร  สวัสดิ์ปั้น
 
1. นายทวนทอง  เกียรติชุน
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงซันชายย์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงวรรณชนก  เรืองนารี
3. เด็กชายศิรัสธร  ชุมพลรักษ์
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
2. นางสาวสมศรี  พงศ์พัชราพันธ์
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงผกาสินี  โตแก้ว
2. เด็กหญิงวนัชญา  มะสา
3. เด็กหญิงวิรัญญา  ศรีสุข
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์   สีพบ
2. เด็กชายเจตน์   โกสกุล
3. เด็กหญิงโยทกา   นามพันธ์
 
1. นางจินตนา  นุ่มศรีปาน
2. นายณัฎฐ์ชพงศธร  ทวินันท์
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  เทศดี
 
1. นายบุญส่ง  กิ่งเงิน
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านท่าตาสี 1. เด็กชายวรเชษฐ์  บุพเขตร์
 
1. นางสาวสุภาพร   ศรีมงคล
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงพิมผกา   นามพันธ์
 
1. นางประคอง  ฟองกำแหง
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงวีณา   ธงสันเทียะ
 
1. นายประสิทธิ์  พรมสร
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คำคูณ
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โกฏสูงเนิน
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายประหยัด  อ้อมชมภู
2. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เก่งเกษกิจ
2. เด็กหญิงอมลชญา  จันดำ
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. นางสาวณัฐณิชา  สุขนอก
2. นางสาวรุ่งฤดี  ท่าวานร
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
2. นางสาวเชาวลักษณ์  ถือสัตย์
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงจุรีพร  ชุมแวงวาปี
 
1. นายวิรัช   ศรีนวล
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงมุธิตา  ยุระวงศ์
2. เด็กชายวีรภาพ  เตียง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงนุศจิรา  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนุศบา  เกตุสมบูรณ์
3. เด็กชายศุภกิจ  ทับเพ็ชร
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 1. เด็กชายธนายุทธ   ชื่นชม
2. เด็กชายนราวุฒิ   เอื้องไข
3. เด็กชายอำพล   ศรีกระสัง
 
1. นายณัฎฐ์ชพงศธร  ทวินันท์
2. นางสุกานดา  สมพงษ์
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 62.66 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธนภัทร  ยิ่งใหญ่
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอารีญา  จันทโยธา
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสืองาม
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ศรีคำเวียง
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์แสน
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายก้องตะวัน  โพธิ์นอก
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
81 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  แสงสว่าง
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
82 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชิดฉิน
 
1. นางสุนิสา  พรหมดำรง
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร   ยวดขุนทด
 
1. นายนวรัตน์   เพียสีนุย
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 63.3 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงมาตา   บุญล้อม
 
1. นายนวรัตน์   เพียสีนุย
 
85 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงญาธิป   พันธุ์หินลาด
2. เด็กชายธีรภัทร   ยวดขุนทด
3. เด็กหญิงปวิชญา   สุขสร้อย
4. เด็กชายปิยพงษ์   อุดง
5. เด็กหญิงพรศิริ   ชูเสน
6. เด็กหญิงวรัญญา   มาหมื่นไวย
7. เด็กชายศตวรรษ   พาห้าว
8. เด็กหญิงศินันญา   เพชรรักษา
9. เด็กหญิงสุวนันท์  หีบไธสง
 
1. นายนวรัตน์   เพียสีนุย
2. นางสุจิตตรา   เพียสีนุย
3. นายอภิชาติ  ลีเสย
 
86 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงชาลิสา  ซื้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐพร  วณิชชากร
3. เด็กชายต้นตระกูล  ศรีถาการ
4. เด็กหญิงธนพร  ลีนุรัตน์
5. เด็กหญิงนราพร  ตุมระวัต
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะโสทะกัง
7. เด็กชายวรมันต์  ศรีนิล
8. เด็กชายวิศิษฐ์  ทิพย์โพธิ์
9. เด็กหญิงศศิพร  อินทร์ทองหล้า
 
1. นายวาทิต  พรหมดำรง
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   เอกวงษ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อังสุวัฒนะ
3. เด็กหญิงชลธิชา   เรืองทรัพย์
4. เด็กหญิงบุณยานุช   ด่านวิหาร
5. เด็กหญิงประคองวัน   วีระจิตต์
6. เด็กชายปัญจพล   เขียวเหล็ก
7. เด็กชายปิยะวัฒ   ดวงแก้ว
8. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ปัตนารินทร์
9. เด็กหญิงพรรนภา   ศรศาสตร์
10. เด็กหญิงมาตา   บุญล้อม
11. เด็กหญิงรัตติกานต์   เพชรหับ
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์   เอมพันธุ์
13. เด็กหญิงศศิชา   คำมีรัตน์
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์   บุญทัน
15. เด็กหญิงสุนิสา   เจริญการ
16. เด็กหญิงสุพัตรา   โพธิ์ศรี
17. เด็กชายหิรัณย์   หงษ์สุวรรณ
18. เด็กหญิงอวัสดา   แก้วขุขันธ์
19. เด็กชายเกษมศักดิ์   อินทศรี
20. เด็กหญิงเจนจิรา   ทองคลี่
21. เด็กหญิงเบญจมาศ   พิศพรรณ์
 
1. นายชาญณรงค์  กำเนิดเหมาะ
2. นายนวรัตน์   เพียสีนุย
3. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
4. นางสุจิตตรา   เพียสีนุย
5. นางสุนีย์  สกาญจนชัย
6. นางสุพัฒตรา  อินทร์พันธุ์
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 71.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เปรมกมล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุภราช
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวลารักษ์
6. เด็กชายนาวิน  บุญกระพือ
7. เด็กหญิงประภัสสร  งามพักตร์
8. เด็กหญิงพรนภา  กระสวยทอง
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  จั่นแก้ว
10. เด็กชายพิชิตร  ใด้ฤกษ์
11. เด็กหญิงมุธิตา  สายเสาร์
12. เด็กชายยุทธิภูมิ  สนองกัณฑ์
13. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ฆ้องเกิด
14. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ผลิตพันธ์
15. เด็กชายศราวุฒิ  วิชิตมาก
16. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา  บูรพัฒน์
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันโดด
18. เด็กหญิงอรนัฎ  ศิริกุล
19. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์คำศรี
20. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
21. เด็กชายเกียรติวุฒิ  ศรีปราช
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
2. นางมัลลิกา  เทพทอง
3. นางรัตนา   ไชยศรี
4. นางวนิดา  ศรีสรวล
5. นายสคร  ฆ้องเกิด
6. นายสมชาย  เพียรการ
 
89 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจตุพร  ฆ้องจันดา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปิ่นหนองแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่ทอง
4. เด็กชายตะวัน  ศรีทอง
5. เด็กชายนรากรณ์  กระสวยทอง
6. เด็กหญิงนริศรา  ฆ้องต้อ
7. เด็กชายนฤเบศร  กองศรี
8. เด็กหญิงนันทิกาล  กลประกอบ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัณฑิต
10. เด็กหญิงบังอร  ประกอบผล
11. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์อรัญ
12. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  กองศรี
13. เด็กหญิงพนัสดา  ฆ้องจันทร์
14. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจ
15. เด็กหญิงพรชิตา  ฆ้องหมู
16. เด็กชายพิสิฐ  วงษ์ภักดี
17. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
18. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
19. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องจากจันทร์
20. เด็กชายวรนันท์  สังข์เครือ
21. เด็กหญิงวรัญญา  ด่านจับกุม
22. เด็กหญิงวาสนา  นิพวงลา
23. เด็กชายวิชิต  จันทรา
24. เด็กหญิงวิณัฐดา  ประกอบผล
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงษ์เข็มมา
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างอบ
27. เด็กชายศรุจ  เหรียญตระกูล
28. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วอนันต์
29. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์เครือ
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
31. เด็กหญิงสุมิตา  พรรณพิมพ์
32. เด็กหญิงอทิตยา  พาดี
33. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสอง
34. เด็กหญิงอรพรรณ  สังข์เกิด
35. เด็กชายอลงกรณ์  พอนเบ้า
36. เด็กชายเตชภณ  แปลงกาย
37. เด็กชายเธียรเศวต  ศรีพรม
38. เด็กชายไพรัตน์  ก้องกังวาล
 
1. นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นายชาตมังกร  เลนคำมี
4. นางนภวรรณ  นาดี
5. นางสาวพรทิพย์  ร่มพุดตาล
6. นายศราวุธ  อภัยศิลา
7. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
8. นายสาธิต  จังพานิช
 
90 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แก้วมุงคุณ
2. เด็กชายฆนาการ  สิมพลา
3. เด็กหญิงจันทิมา  เชื้อแพทย์
4. เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ทอง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์คำหาญ
6. เด็กชายดลมินทร์  ปัตถาพิมพ์
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีวาสนา
8. เด็กชายธนกร  ทาภู่
9. เด็กหญิงธนิศร  ทศนักข์
10. เด็กหญิงนันทพร  พงษ์ดี
11. เด็กหญิงนิภา  มั่งมี
12. เด็กชายพงศธร  ภูษา
13. เด็กชายภูธเนศ  ฉิมมากูร
14. เด็กหญิงรัตติกาล  กองศรี
15. เด็กหญิงรัตนา  อำพันทอง
16. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไชยสา
17. เด็กหญิงวรกมล  แหลมคม
18. เด็กหญิงวรรนิสา  สามเรือง
19. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดวงใจ
20. เด็กชายวันมงคล  ลมพัด
21. เด็กหญิงวาสนา  เอติละ
22. เด็กชายศาสดาวุฒิ  หงษ์ทอง
23. เด็กชายศุภอัฐ  สามี
24. เด็กชายสรอรรถ  ศรีษะโม
25. เด็กชายสินชัย  กงไกรลาศ
26. เด็กหญิงสุขจิตรา  พละสูน
27. เด็กหญิงสุขสายชล  จงสุขเกษม
28. เด็กชายสุชานนท์  สีม่วงงาม
29. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยสา
30. เด็กหญิงสุพัตรา  ฉ่่ำผล
31. เด็กชายสุรพจน์  ช่วยนา
32. เด็กชายอนันตศักดิ์  เจนจังหรีด
33. เด็กหญิงอรพรรณ  แม่นปืน
34. เด็กหญิงอังคณา  ทาโท
35. เด็กหญิงอัจฉรา  ชวาฤทธิ์
36. เด็กหญิงอัชราพร   ขำสูงเนิน
37. เด็กหญิงอัญชลี  บุตดีภักดิ์
38. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พัฒนผาติกุล
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปักโคทะกัง
40. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  คราวงษ์
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
3. นางสาวปิยวดี   วงศ์วัฒน์
4. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
5. นางวนิดา  ชมดี
6. นางศศิธร   ไผ่โสภา
7. นางอัจฉรา  ชุมผาง
8. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าตาสี 1. เด็กชายธนาคาร  สาริวงค์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  อยู่เอี่ยม
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายไชยวุฒิ  เรียบไธสงค์
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงสุวิมล  จันทร์เสนา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพงศกร   สีเคน
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.6 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1. เด็กหญิงอารียา  เหมือนมาศ
 
1. นายปิยพัทธ์  เอกลักษณ์ธรรม
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 19 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทวีโยค
 
1. นายสมคิด  ขอดทอง
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วันทองสังข์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกรีฑา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อาศัยราษฎร์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เพ็ชร์แก้วหนู
 
1. นายบรรจบ   สมบูรณ์กุล
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา   คำภิรานนท์
 
1. นายบรรจบ   สมบูรณ์กุล
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงศ์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ดอนผา
 
1. นางทัศนะ  พานิชไทย
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันนิกา  ดายังหยุด
2. เด็กหญิงจิตลดา  ดิลกลาภ
3. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
4. เด็กหญิงณัฐนิกานต์  ท่าพริก
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ท่าพริก
6. เด็กหญิงทักษพร  อาษา
7. เด็กชายธนกร  นวลเพ็ญ
8. เด็กชายธวัชชัย  ฆ้องกระแต
9. เด็กหญิงนพวรรณ  แสงสว่าง
10. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
11. เด็กชายปิยทัศน์  ฆ้องต้อ
12. เด็กหญิงปิยอร  ขุนทอง
13. เด็กหญิงพรพิไล  จั่นเพ็ชร์
14. เด็กหญิงพรไพลิน  มาสี
15. เด็กหญิงพรไพลิน  ฝั่งซ้าย
16. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
17. เด็กชายภานุเดช  พอดี
18. เด็กหญิงมุทิตา  นกน่วม
19. เด็กหญิงลลิตา  ขุมมา
20. เด็กหญิงวนิดา  โพโส
21. เด็กหญิงวัลวลี  โพโส
22. เด็กหญิงวิลาภรณ์  ธรรมมา
23. เด็กหญิงศรัทธินี  แสไพศาล
24. เด็กหญิงสุภาพร  ฆ้องอินตะ
25. เด็กชายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
26. เด็กชายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
27. เด็กชายหฤษฎ์  อ่อนน้อม
28. เด็กชายอธิษฐ์  องอาจ
29. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
30. เด็กหญิงอรัญญา  ฆ้องหลวง
31. เด็กหญิงอริษา  ชาภักดี
32. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีนวน
33. เด็กชายอานนท์  กุลบุตร
34. เด็กหญิงเกวลิน  โสดาราม
35. เด็กชายเจนวิทย์  โพธิ์งาม
36. เด็กชายเจนวิทย์  โพธิ์งาม
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฆ้องจันดา
38. เด็กชายเอวิทย์  ชาวบล
 
1. นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นายชาติมังกร  เลนคำมี
3. นายบรรจบ  จ้อยสาคู
4. นางสาวประถาพร  ชมระกา
5. นางประไพ  วงษ์วาสนา
6. นางสาวภาณิตา  ศรีชาหลวง
7. นายฤทธิชัย  พฤกษา
8. นายสาธิต  จังพานิช
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนบุญเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านกิ่ง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ละเมียด
4. เด็กหญิงณัฐรมย์  บุญส่ง
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  โพธิ์วิเศษ
6. เด็กหญิงทัศนีย์  ไสวแก้ว
7. เด็กชายธัญญะ  ยมขุนทด
8. เด็กชายประภาพร  แสนวันนา
9. เด็กชายปรัชญา  ทานะมัย
10. เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเหล่า
11. เด็กหญิงรินดา  ศรีมาศ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์สาลี
13. เด็กชายวรายุฒ  ลาภักดี
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  พลแสน
15. เด็กหญิงสิรินธร  แดนนาสาร
16. เด็กหญิงสุวรรณา  คดวงษ์ฆ้อง
17. เด็กชายอดิศร  ทันพรม
18. เด็กชายอดิศักดิ์  ทานะมัย
19. เด็กชายอนุศักดิ์  วงษ์อาษา
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาวไธสง
21. เด็กหญิงอารยา  เวชพร
22. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่งแก้ว
23. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นายชาญชัย  ยืนยง
2. นายธนกร  แนวน้ำพอง
3. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
4. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
5. นายปัญญา  ศรีโมรา
6. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
7. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
8. นายเมธา  เมืองสุข
 
109 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ประทังคำ
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   แก้วคำ
3. เด็กหญิงปิยะพร   วงษ์เพ็ง
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองแสง
5. เด็กหญิงวันเดือนเด่น   ปราณี
6. เด็กหญิงวันเดือนเต็ม   ปราณี
7. เด็กชายสหัสวรรษ  เลิศกระโทก
8. เด็กชายไพฑูรย์   เรืองสา
 
1. นางสาวดาวนภา   ว่าความดี
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายฐกุล   ช่างแกะ
2. นางสาววรรณิสา  สามเรือง
3. เด็กหญิงวาสนา    เอติละ
4. นายสินชัย   กงไกรลาศ
5. เด็กชายสุรพจน์   ช่วยนา
6. เด็กชายอรรถยุทธ    พันปาน
7. นางสาวอัจฉรา  ชวาฤทธิ์
8. นางสาวเอื้องฟ้า   คราวงษ์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  เกตุสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
3. นางวนิดา  ชมดี
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 45 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  เวชเดช
2. เด็กหญิงดารณี  รัตติยา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ตะราษี
4. เด็กหญิงปณิดา  พร้าวกระโทก
5. เด็กหญิงภัทรฎา  โสภณ
 
1. นางศรีประภา  วงศ์ละคร
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงดารณี  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงนงนภัส  นาราศรี
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  ปัญญาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพนิดา  จันทะกาว
5. เด็กหญิงสุจิตรา  คุณนา
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ทวีพจน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ก้อนบุญ
2. นางสาวฐิตา  วรรณภักดี
3. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
4. นายอัฐพล  ศรีหาเมฆ
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกสิณา   มาณะน้อย
2. เด็กหญิงกันติชา   บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงทักษิกา   เพ็งแตงโม
4. เด็กหญิงทักษิณา   เพ็งแตงโม
5. เด็กหญิงทัณฑิมา   เพ็งแตงโม
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ตาลเสี้ยน
 
1. นางรสสุคนธ์   เกตุเล็ก
2. นางสาววลัยพร  ภูลับ
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  เตียนจันทึก
2. เด็กหญิงฐิราพร  คนเพียร
3. เด็กหญิงดาราณี  เกตุกอ
4. เด็กชายนุธพงษ์  บัวหอม
5. เด็กหญิงราตรี  ลุนบุตรดา
6. เด็กหญิงลำพึง  แผนลี
7. เด็กหญิงศิริพร  หลักกุดเวียน
8. เด็กหญิงสิริเบญ  ฤทธิ์เจริญ
9. เด็กชายอาทิตย์  ประเที่ยง
10. เด็กหญิงอำภาพร  กุลสังฆ์
11. เด็กหญิงเมธาวี  สีอุตะ
12. เด็กหญิงแววพลอย  มูลธิ
 
1. นางสาวกุลทรัพย์  เจริญสุข
2. นายภควัต  ปิดตาทะโน
 
115 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  จินรัตน์
2. เด็กชายธีรเจตย์  สวดมนต์
3. เด็กชายวรณิตย์  เชิดโฉม
4. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยฉ่ำ
5. เด็กชายสิทธิชัย  ไตรภูมิ
 
1. นายวิชัย  ยุระตา
2. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจีรกิตติ์  หวังเจือกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิพงษ์  ดารักษ์
3. เด็กชายวิชาชาญ  ยุบัว
 
1. นายนพดล  ตันติศิริสมบูรณ์
2. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจตุพล  สังระมาตร์
2. เด็กชายประสิทธิ์  สุดดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยครบุรี
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 42 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายจตุพงษ์  พูลนุช
2. เด็กหญิงรินลดา  แดงจันที
3. เด็กชายวโรทัย  พรมมาวัน
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นายอัฐพล  ศรีหาเมฆ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 30 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายกิตติพันธ์  อาศัยราษฎร์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  พลายมนต์
3. เด็กชายธันวา  สังข์เครือ
 
1. นางสาวสร้อยลดา  ด่านล้ำเลิศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   กองก่ำ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ยาวิไชย
3. เด็กหญิงมันทนา  กองแก้ว
4. เด็กหญิงรัตนาพร   ไชยจำ
5. เด็กชายวรายุทธ   อินทนิน
6. เด็กหญิงศิริพร   บัวหอม
 
1. นางฉันทนา   ไชยทองศรี
2. นางสาวศิริพร   โงนสาย
3. นางสาวแก้วตา   สถิตย์พรหม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉลิมแสน
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทร์สา
3. เด็กหญิงนีระบล  รักสงคราม
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  เทพสี
5. เด็กหญิงวรรณพร  แม่นปืน
6. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลประโมค
 
1. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
3. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มนต์ขลัง
2. เด็กหญิงอรตรา  ผิวหอม
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ด่านพยัคฆ์
 
1. นางมยุรี  กลางหน
2. นางสาวสุรัตน์ดา  ฆ้องพาหุ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ภาสำราญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เห็มสนาน
 
1. นายประโยชน์  หนูศิริ
2. นางรัตนา  หนูศิริ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประปลิว
2. เด็กชายจารุเดช  บุญล้อม
3. เด็กหญิงเอมมิกา  โมราบุตร
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา   เกษนาค
2. เด็กหญิงวราพร   สวัสดี
3. เด็กหญิงวิยดา   เขียววรรณ์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
2. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กชายสุดารัตน์  ปลื้มสายแสง
2. เด็กหญิงอารียา  อาษาวิเศษ
3. เด็กชายเจษฎา  ชั้นกระโทก
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ทองเมือง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงนิภาพร  พันธ์โท
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  คัดทจันทร์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พิเนตรโชค
 
1. นางปรีดา  วัฒนะมงคล
2. นางสาวอนงค์ภัทร์  ท่าทั่ว
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทิพย์กมล   ดลลออ
2. เด็กหญิงนวรัตน์   วิริยะอ่องศรี
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   มณีรัตน์
 
1. นางสาวศิริพร   โงนสาย
2. นางสาวแก้วตา   สถิตย์พรหม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 45 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มตระกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฟอนโคกสูง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  นิพล
 
1. นางขวัญเรือน  จันท์แสง
2. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6 1. เด็กชายดนุพล  ฝั่งไธสง
2. เด็กชายมารุต  บุญค้ำชู
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  กรส่งแก้ว
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายคมกฤษ  ช่วยณรงค์
2. เด็กชายอำพล  บุญค้ำชู
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลนุช
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
2. นายวุฒิพงษ์  โพธิมูล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงธัมมิกา  บุญรอด
2. เด็กหญิงสิรินยา  สาระรัตน์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายชัยยนต์  สารรัมย์
2. เด็กชายดนุเดช  ทองจันทร์
 
1. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แพงอานนท์
2. เด็กชายประเสริฐ  แผลงฤทธิ์
 
1. นายจีรศักดิ  จะยันรัมย์
2. นายอภิรมย์  จำปาไชย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์จำปา
2. เด็กชายถิรวุฒิ  แหยมแก้ว
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เจนจังหรีด
2. เด็กหญิงภูริดา   จงสุขเกษม
 
1. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. นายธวัชชัย  มีวาสนา
2. เด็กหญิงอัญชลี  พิลึกนา
 
1. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกษิดิศ  ฉ่ำคล้อย
2. เด็กหญิงวาสนา  เกตุการ
 
1. นางนพรัตน์  เกศทองมา
2. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำผาย
2. เด็กหญิงนิศาชล  ฆ้องเล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสายชล  ต้นอาจ
2. เด็กหญิงเบญยุรารัตน์   โพธิ์พา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขมั่นศักดิ์
2. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายกฤษดา  ประระโท
2. นายธวัชชัย  มีวาสนา
 
1. นางอัจฉรา  ชุมผาง
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพิพจน์
2. เด็กหญิงสกุณา  เวบสูงเนิน
3. เด็กชายโชคชัย  ใจดี
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายธรรมจักร   ทับทิมบัว
2. นายมนัส  ชาลี
 
1. นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
2. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีคุณโกสุม
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูประพันธ์
3. เด็กชายวรากร  เทียนช้าง
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายธีรวัฒน์  ถาวร
2. นายวิทยา  คงกระพันธุ์
3. นายอภิชิต  นนดี
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายปัณณธร  ศุภธรรมกิจ
2. เด็กชายวัชระ  คำพิมาย
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  อรจันทร์
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.83 เงิน 14 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญแจ้ง
 
1. นางสาววิมล   ปานรักษา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์   ขุนราม
 
1. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62.16 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มเหม
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภูมิณัฐ   มรกตอัมพรกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ภูผาย
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  อินทนะ
 
1. นางรษิกา  บริรักษ์เลิศ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 61.29 ทองแดง 6 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงธนัชชา  อุตพรหม
 
1. นางสาวฌานิพัฒน์  มีมุ่งกิจ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 39 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญยาณี   สุขเขียว
 
1. นายพรชัย  เฉนียง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงวรรณพร   เชื้อแพทย์
 
1. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงกรกนก  โศรกศรี
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  วิมลศุภกฤต
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงเณรี  ฉายรังษี
 
1. นางสาวฌานิพัฒน์  มีมุ่งกิจ
 
157 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.09 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงทิราสิณี  รัสสะ
2. เด็กชายนพรุจน์  นกสว่าง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ฟักอ่อน
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  อินสุพรรณ์
5. เด็กหญิงเขมมิกา  พุทธพิมพ์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นางแววดาว  สงวนกุล
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 58.83 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงพรพิมล  แพนลา
 
1. นางขะจี  บุญสมนึก
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนภัทร  ประยูรพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ขยันงาน
3. เด็กชายประทีป  พรมมากอง
4. เด็กชายพีรภัทร  ศรีวิชัย
5. เด็กชายวุฒิโรจน์  พูลทวี
6. เด็กชายเจษฎาพร  อ่ำศรี
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปัทมขจร
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1. เด็กชายกรรชัย  ไผโพธิ์
2. เด็กชายณัฐพล  บัวนาค
3. เด็กชายนิติพนธ์  พรมหาญ
4. เด็กชายปรินทร์  จันทร์คูณ
5. เด็กชายศิวกร  บัณฑิตย์
6. เด็กชายศุภกิตต์  สืบเนตร
 
1. นางดารุณี  กำจัดภัย
2. นางพิมพา  จันทร์โท
3. นายสมจิตต์  ชอบบันเทิง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายทยากร  แพนลา
2. เด็กชายธเนศ  พลชัย
3. เด็กชายนที  พรมมากอง
4. เด็กชายพงศธร  โยธา
5. เด็กชายพีระยุทธ  สีดาเลิศ
6. เด็กชายศุภชัย  ขุนเทียม
7. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  สุขเกิด
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหล็กงาม
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายชัยณรงค์  บุญทัด
2. นางสาวณัฐกาญน์  แก้มแกมทอง
3. นางสาวณัฐรุจา  คำฉิมมา
4. นางสาวดาวประดับ  ผาสุก
5. เด็กชายนนทวัฒน์  บำรุงนา
6. นางสาวมณีกาญจน์  ยอดศรีทอง
7. นางสาววรินทร  วงษ์กระสัน
8. นางสาวศุภสิริ  คงเพ็ชรศักดิ์
9. นางสาวสร้อยสุดา  จันทร์บูชา
10. นางสาวสุวนันท์  คำมุง
 
1. นายจตรุรงค์  ถิ่นวิมล
2. นายธนกร  เทียงคำ
3. นางสาวเมธิษา  มีผล
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กหญิงญาณิกา  สระแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
4. เด็กหญิงนิพัทธ์  โสโพธิ์
5. เด็กชายพีรพล  เถื่อนปาน
6. เด็กชายพีระวัฒน์  ทองแก้ว
7. เด็กหญิงมนัชญา  ไชยทำ
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กรวดนอก
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดอารมย์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองแก้ว
11. เด็กหญิงอรตา  ผิวหอม
12. เด็กหญิงเนื้อทอง  ด่านพยัคฆ์
 
1. นางมยุรี  กลางหน
2. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
3. นางสาวสุพัตรา  ชิราพฤกษ์
4. นางสาวสุรัตน์ดา  ฆ้องพาหุ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายดำรงค์  ทุมกองแก้ว
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
2. นางสาวยุพา  ผิวบาง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมนัสวี  มาตราช
2. เด็กหญิงศิราณี  ถนอมใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิดชมนาด
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
2. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายธนดล  วาสะศิริ
2. เด็กหญิงศรัณยา  มาลาสินธ์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกาะหวายเหนือ
2. เด็กชายทัศน์พล   เจริญธรรม
 
1. นางนงค์นุช   รุประมาณ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายธนนชัย  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ฉาวเกียรติ
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางอ่อนนุตย์  ดงแสนสุข
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนวิชญ์   ย่างเล้ง
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   พันวงค์
2. นางสาววิภา   อนันต์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุทโท
2. เด็กหญิงอรยา  บุญโต
 
1. นางสาวกาญจนา  แงวกุดเรือ
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงดวงนภา  มนต์ขลัง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงอุทัย
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
2. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชริน  วุฒิยา
 
1. นางสาวนิศารัตน์  วงษ์สกุล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 6.49 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงเบญจมาพร   หยอยสระ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรีทอง
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  เวชโสม
 
1. นางบัวลอย  มะลิสา
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายจักรี  วงศรีทา
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายอดิศักด์  ฆ้องชฏา
 
1. นางยศนันท์  เพ็งจางค์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายบริพัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงอลิตศรา  สดับธรรม
 
1. นางสุวนิตย์  สร้อยจำปา
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนภัสกร   จินดาวงศ์
 
1. นางสุวิมล   สร้อยบัว
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบัญชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายศุภกร  แก้วไพฑูรย์
3. เด็กชายโสพล  จันทร์เกตุ
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นางสุพินยา   แสงมุกข์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.34 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชุติมา  พุ่มต้นวงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสเอื้อ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหลายา
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายพิชญุตย์  กั๊กสมบูรณ์
2. เด็กชายรุ่งไพลิน  พะวัง
 
1. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
2. นางเตือนจิตต์  โพธิ์เชิด
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แฝงสมศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งวงศา
 
1. นายดุสิต  คำหนองไผ่
2. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชัยณรงค์  โคตะ
2. เด็กชายวัชระ  งามเชย
 
1. นางสาวสุภาพร  คณะโรจน์
2. นางสาวอังศณา  บรรจมาตย์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจักรินทร์  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงสุนันท์ธา  กาละโก
 
1. นายราชัน  เทวัน
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แจ้งคำ
2. เด็กหญิงแพรว   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวจันทรา   เวชพิทักษ์
2. นางนวลจันทร์   เกตุแย้ม
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.34 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศิริจันโท
2. เด็กชายณัฐวัชย์  บุญชู
3. เด็กชายธวัชชัย  ด่านมี
4. เด็กชายสันติภาพ  แหล่ป้อง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  นิสัยตรง
6. เด็กหญิงอริชษรา  ยศศิริ
7. เด็กชายอาโณชา  รุประมาณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
2. นางพรจรัส  ระหูภา
3. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกรธวัฒน์   อินแฝง
2. เด็กชายชินวัตร   หิดเมียงสงค์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ลี้ลับ
 
1. นางฉันทนา   ไชยทองศรี
2. นางสาวศิริพร   โงนสาย
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทูธง
2. เด็กหญิงปรียาภัทร   สีแสน
3. เด็กหญิงเกี้ยวเกล้า   ห้อยระย้า
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขเจริญ
2. นายมานพ   สุขเจริญ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายธนพล  จนปัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สิมมาลา
3. เด็กชายเจษฎา  ฆ้องบัวพา
 
1. นางสาวจิตรา  ฆ้องอินตะ
2. นางราตรี  มีชัย
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายวรายุทธ  หมื่นยุทธ์
2. เด็กชายสุรัตน์  บุญมานาง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สารรัตน์
 
1. นางกัญญาภา   ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  สมพงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมมาก
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุกเขียว
2. เด็กชายวรมันต์  สว่างพฤกษ์
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขเจริญ
2. นายมานพ   สุขเจริญ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงรักชนี  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมานาง
3. เด็กหญิงเอมอร  ศรีจันทร์
 
1. นางกัญญาภา   ขอดทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  ปักครึก
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุดเขต  ชื่นชม
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วระวัง
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วไชยา
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจีรพงษ์  ภูนาตง
2. เด็กชายพิชยา  วันติ
3. เด็กชายภูลิต  อารีย์
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายชนะชัย  พวงทอง
2. เด็กหญิงนาตยา  พรหมสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกานดา  อาทร
 
1. นางสาวธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์
2. นายประกอบ  ถามั่งมี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายอาทิตย์  เสนาสุข
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงญานิศา  สินนาค
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงอำไพ  ไตรยราช
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายศุภากร  จันทร์ท้วม
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน 1. เด็กหญิงปภาวดี  รูไหม
 
1. นายรัตนชัย  ชะลาลัย
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงอังคณา  อินทร์ชิต
 
1. นางสุวนิตย์  สร้อยจำปา
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนครินทร์  จินดาวงศ์
 
1. นางสาววิภา   นงค์พรหมมา
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ฆ้องจันดา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ฆ้องอ่าง
3. เด็กหญิงมุทิตา  นกน่วม
4. เด็กหญิงวริศรา  เวชโสม
5. เด็กหญิงวันดี  สกุลแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
2. นางสาวมานิสรา  มณีพันธ์
3. นางราตรี  ทารัตน์
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นางประไพ  วงศ์วาสนา
 
208 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงติณณา   สังข์เครือ
 
1. นางสาวใจจิตร  แก้วพินิจ
 
209 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 1. เด็กหญิงณชาภัทร  วงค์เพียง
2. เด็กหญิงรุจิยา  เข็มเพชร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสีมา
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
210 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ   ก้องกังวาลย์
2. เด็กหญิงรัชฎาภา   น่วมสวาท
3. เด็กหญิงศศิวิมล   อำไพ
 
1. นางสายสุนีย์   ปิลกศิริ
2. นางสิรินาถ   บุญน้อม
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. นางสาวจันที  บุญตา
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. นายชัยทัศน์  จ้องสกุลวงษ์
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านท่าระพา