สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 36 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงวริษฐา  พึ่งฉ่ำ
 
1. นางพรรัตน์  เนียมมณี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ปัญจพงษ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นายนันทวัฒน์  วัฒนกวี
 
1. นางไพเราะ  ยศเทียม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พรมสวาท
 
1. นายสมเกียรติ  บุญเกิด
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  วีระศิลป์
 
1. นางธีรดา  นุชนิยม
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ศิริคำสิงห์
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรีดาประเสริฐ
 
1. นางเยาวนุช  เกรียงสมุทร
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.3 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อยู่เขียว
 
1. นางพงษ์ลดา  ชองขันปอน
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกนิศฐา  ทองสุขเจริญ
 
1. นางสาวสารี  นพรัตน์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา  กอสกุลธรรม
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงสุทธิกมล  หนองเหล็ก
2. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สา
 
1. นางสาวอัญชลี  นิ่มสอาด
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พุ่มเกษม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โชพุดซา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
2. นางสาววงเดือน  แสงผึ้ง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายกมล  ทั่งทอง
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ดวงศรี
 
1. นางอุไรวรรณ  แย้มละออ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงธนัชพร  ขจรศักดิ์สาคร
2. เด็กชายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
3. เด็กหญิงอารดา  นิธิถาวร
 
1. นายสมควร  มิตรสัมพันธ์
2. นางสาวสุวพร  เอกมหาชัย
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายนพพร  กลัดจินดา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ฐานวิเศษ
3. เด็กชายสมคิด  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จันทะเวช
2. นางสาวสาวิณี  มะโนรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อังสุมาลีย์กุล
2. เด็กชายวงศธร  ยิ้มทะโชติ
 
1. นางสาวรัชนี  เกิดผล
2. นายสมควร  มิตรสัมพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฆนาชัย  รัตนประภาชัย
2. เด็กชายอุทัย  โพธิ์รอด
 
1. นายถวิล  แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี  กินโนนกอก
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ณัฐธนินท์รัฐ
 
1. นางสาวปนัดดา  ดีสดใส
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เทพผ่องศรี
 
1. นางสาวปนัดดา  ดีสดใส
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายประภัสชัย  บุญชู
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายคมกช  ม่วงใหม่
2. เด็กหญิงวรารีย์วัลย์  ศุขอัจจะสกุล
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  วิเศษวัชรวงศ์
 
1. นางสาวมณฑา  ทูลยอดพันธุ์
2. นางอังคณา  แจ่มเจ็ดริ้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงดมิสา  พันทนา
2. เด็กชายพฤทธิ์  หลิน
3. เด็กชายมารุต  สุขใจ
 
1. นางปรียนันท์  เกิดจันทร์ตรง
2. นายวชิระ  เกิดจันทร์ตรง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัทจิตา  อายุยงค์
2. เด็กหญิงปรารถนา  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กหญิงภัทรียา  คงชาตรี
 
1. นางสุมาภรณ์  ดันงา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ฟุ้งสันเทียะ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทัศนารุณพงศ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ประทุมชัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญวิชัย
2. นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  กุลอัตถาภรณ์
2. เด็กชายพศิน  ภู่สุวรรณ
3. เด็กชายสรวิศ  ภู่ทอง
 
1. นายสมพร  ขันธโสภา
2. นางสุนันทา  ตะพัง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  ศิเจริญ
2. เด็กชายพัสกร  วิทา
3. เด็กชายศิวดล  สกุลเต็ม
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็งโนนยาง
2. นางสาววราจิตร  ผิวผ่อง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงอภัชชา  ขาวทุ่ง
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  พวงเงิน
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ชื่นชวนสังคม
2. เด็กชายพัทธนันท์  ไผ่ป้อง
3. เด็กชายวุฒิชัย  โมรี
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นางสาวพนิดา  เพชรจวงจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายภูวนาถ  ศรีโมรา
2. เด็กชายอธิราช  สาเรือง
 
1. นางสาวธนัญญา  อาจสาลี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายศรัณย์  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. เด็กชายหฤษฏ์  ศรีสมุทรนาค
 
1. นายสมพร  ขันธโสภา
2. นางสาวเรณู  บูชา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกาย  ดุสนาทร
2. เด็กชายศุทวีร์  มาตานนท์
 
1. นางจีราภรณ์  บุญเกิด
2. นายวรพงษ์  เพ็ชสุวรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายปิยพงศ์  เกิดยงค์
2. เด็กชายมังกร  สารีเป้
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
2. นางวรรณา  วิมานจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.05 เงิน 12 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายชนินทร์  ใจดี
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เผ่าทอง
 
1. นายภักดี  คำชัย
2. นางเพ็ญศรี  ปัญญาประทีป
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46.65 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายสุริยพงษ์  สาเรือง
2. เด็กชายอมรเทพ  นิยมชื่น
 
1. นางสาวธนัญญา  อาจสาลี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.45 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกพล  ดอนชัย
2. เด็กชายประเสริฐ  ไร่ไสว
 
1. นางกฤษดารัตน์  สระแผง
2. นางสาวกิตติยา  บุติมาลย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงธนัชพร  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลับวังกลำ่
3. เด็กหญิงภัคจีรา  มหาวีโร
4. เด็กหญิงศิรดา  ธรรมเกษตรศรี
5. เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
2. นางวารี  สังข์เขียว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงกชมน  เปี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงกรกนก  ชื่นนคร
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เพ็ชร์อยู่
4. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเก่า
5. เด็กหญิงเกศสุดา  จิตรบรรจง
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นางภณิตา  พ่วงปาน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงนวพร  หงส์สา
2. เด็กหญิงปราณีพร  วงศ์จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  น้อยเภา
5. เด็กชายวันชัย  มีจินดา
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เพชรภู่
4. เด็กหญิงภีรญา  ภานุภัคนาคิม
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยเหว่า
 
1. นางสาวบุษรา  พุฒตาล
2. นายโกศล  ดำเนินเกียรติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.7 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จินดา
3. เด็กหญิงสิตานันท์  เหล่าสุรพล
4. เด็กหญิงอมลรดา  บรรเลงจิต
5. เด็กหญิงโยษิตา  กอสนาน
 
1. นางกุลนันท์  ทองสะอาด
2. นางสาวผกาทิพย์  จีนอ่ำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ต่ายนิล
2. เด็กชายนิรันดร์  ดำิริห์กล้า
3. เด็กหญิงนิว  เศศะเทศานนท์
4. เด็กหญิงสริตา  จุลทองไสย
5. เด็กหญิงอังศนา  บุตรวัฒกี
 
1. นายนิรุตต์  ตันเปรมวงษ์
2. นางสาวน้ำฝน  สุวรรณเชษฐ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กชายกิจติชัย  คำสัตย์
2. เด็กชายจีรพันธ์  มิตรทอง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์แสง
4. เด็กชายธนกร  คุ่ยเสงี่ยม
5. เด็กชายศุภชัย  ดิษฐสังวร
 
1. นางประจันทร์  โรจน์ไพรินทร์
2. นางสาววราภรณ์  เสาร์โพธิ์งาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กหญิงดาว  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กหญิงนุช  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กหญิงมณีทราย  อยู่ยืน
4. เด็กหญิงมิ้น  ไม่ปรากฏนามสกุล
5. เด็กหญิงรจนา  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นายไพรัช  ลิ้มวิไล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์    
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกรกนกย์  วงค์ชาติ
2. เด็กหญิงกรวิภา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงกษมา  แก้วอารีย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
5. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนขัน
6. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์บุตร
7. เด็กหญิงผ่องผกา  เพ็งอำไพ
8. เด็กชายพันธุ์ธัช  ภานวาลย์
9. เด็กชายพีระพงษ์  จันทร์แสน
10. เด็กชายฤทธิเบศก์  เสาร์ปลา
11. เด็กหญิงวรินทิพย์  เรือสุวรรณ
12. เด็กชายวัชพล  นามพุก
13. เด็กชายศิริมงคล  ราชเสนา
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยชนะ
15. เด็กชายสัณหณัฐ  บุญหนุน
16. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ยิ้มจันทร์
17. เด็กชายเวทิน  รินทะไชย
 
1. นางฝนทอง  ไกรราม
2. นางภัทรศรัณย์  พันธ์ธุมวงษ์
3. นางลัดดาวรรณ   บุญภมร
4. นางวิสาข์  บุญตานนท์
5. นายเกียรติกูล  เหล่ากอดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ
2. เด็กหญิงกวินทรา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายกิตติพงค์   บุุญภา
4. เด็กหญิงคนิพร  สุวรรณศรี
5. เด็กชายจีรพันธ์  สุปัญโญ
6. เด็กชายณัฐดนัย  รักท้วม
7. เด็กชายธนากร  บุญวัง
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดาวใส
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองดี
10. เด็กชายนวมินทร์  เกตุแก้ว
11. เด็กชายปฏิพล  นิลจันทร์
12. เด็กชายภานุพงศ์  มิ่งขวัญ
13. เด็กชายสรัญ  บุญนา
14. เด็กหญิงสายฤดี  จันธำรงค์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  สีจันหล้า
16. เด็กชายสุเทพ  คำตา
17. เด็กชายสุเมฆ  แสนพุทธ
18. เด็กชายอธิการ  บาลศรี
19. เด็กชายอลงกรณ์  เชื้อครุฑ
20. เด็กหญิงอารยา  หมีเงิน
 
1. นายจรัญ  ชมภูเทพ
2. นางฝนทอง  ไกรราม
3. นางสมคิด  บุญปลอด
4. นางอุไรวรรณ  ศรีถนัด
5. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกริช  สรสิทธิ์
2. เด็กชายจิรายุ  จันทร์นวลแสง
3. เด็กชายชนะชัย  ขำสมัย
4. เด็กชายฐาปนกรณ์  สโรชธำรง
5. เด็กชายธนกฤต  อังศุมาลีย์กุล
6. เด็กชายนพปกรณ์  ศรเดช
7. เด็กชายนาวิน  ภุมรินทร์
8. เด็กหญิงนิดานุช  เผือกกลางเมือง
9. เด็กชายบุรินทร์  อินทะนงค์
10. เด็กชายพัชรพล  เอี่ยมเจริญ
11. เด็กชายพิชญะ  หยวกแฟง
12. เด็กชายรุจิกร  ศุภกิจโกศล
13. เด็กชายวรรณรัชต์  จันทร์นิเวศ
14. เด็กหญิงวรัญญู  นมะณี
15. เด็กชายวิศรุต  ไทยแท้
16. เด็กชายศุภณัฐ  ธุนันทา
17. เด็กชายสิรินทร์  เกตุรวม
18. เด็กชายอภิชาติ  เนียมมะณี
19. เด็กหญิงโชติมา  ประทุมศิริ
20. เด็กหญิงโยษิตา  เข็มนุช
 
1. นางกุลนันท์  ทองสะอาด
2. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
3. นางปฐมาวดี  มูลสา
4. นางสุดาวรรณ  ศรีนาราง
5. นายสุวรรณ์  น้อยนาง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นทุ่งทอง
 
1. นางราตรี  สำเริงราษฎร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดาชยาพร
 
1. นางวรรณา  จิตรปลื้ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงภัททิยา  ผลากุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ครุฑศิริ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยศรี
2. เด็กชายปฎิภาณ  ทิพย์พาพันธุ์
 
1. นายนพดล  เข็มต้น
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อยู่ประเสริฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.26 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐ  รัตนมงคล
2. เด็กหญิงภูษิตา  ชนกกวินกุล
 
1. นางอมรรัตน์  ไทยตรง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.74 ทอง 7 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายศุภกร  แก้วพรม
2. เด็กหญิงสโรชา  ลุมพะ
 
1. นางสาวจิตติมา  สุขสาคร
2. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  แก่นประโคน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนา
3. เด็กหญิงธัญชนก  ทาทอง
4. เด็กหญิงนงลักษ์  ดาวประสงค์
5. เด็กหญิงปิยะนุช  เทียมสิงห์
6. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไชยเดช
7. เด็กหญิงวิยะดา  สายป้อง
8. เด็กหญิงศศิธร  เรืองศรี
9. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ศรีโชค
10. เด็กหญิงสุนิสา  แฉ่สูงเนิน
 
1. นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช
2. นายสุขอนันต์  อักษร
3. นางสาวอุษณีย์   จำเมือง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกียรติจริยวัตร
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โคสิตลักษณ์
3. เด็กหญิงดวงกมล   แก่นแดง
4. เด็กหญิงพรชนก  มาพลาย
5. เด็กหญิงวรกานต์  อุดมสุข
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองบังใบ
8. เด็กหญิงสุวภัทร  รัชฎาวรรณ
9. เด็กหญิงอภิสรา  สกุลช่างสากล
10. เด็กหญิงอรณิชา  อายะนะบุตร
 
1. นางกัญญ์ณิชา  ทองงาม
2. นางนัทธมน  เอกนุ่ม
3. นางเจริญศรี  อจลพงศ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.7 ทอง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์โพธ์ิ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญผล
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
4. เด็กหญิงฐิติมา  ทองแดง
5. เด็กหญิงนภสร  กุลกรรณ์
6. เด็กหญิงนวลปรางค์  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงนัดดา  กุลกรรณ์
8. เด็กหญิงนิลาวัลย์  อิ่มแอม
9. เด็กหญิงประภาพร  ตรีจักร
10. เด็กหญิงปิยวรรณ   บูรณนัฏ
11. เด็กหญิงปิยาพร  ทูลฉลาด
12. เด็กหญิงวรรณษา  ตันติพิริยะ
13. เด็กหญิงวริษา  บูรณนัฏ
14. เด็กหญิงสิริวิมล  มะลิต้น
15. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดาวผ่อง
 
1. นางจุฑาวดี  ขุนภักดี
2. นางนิตยา  เนตยารักษ์
3. นางสุภัทรา  พร้อมศักดิ์โสภณ
4. นางอรุณวดี  ศรีเอี่ยมกูล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  เนตรศิริ
3. เด็กหญิงจารุภา  ดวงอัคฮาต
4. เด็กหญิงฉนิตา  จันทร์ชมพู
5. เด็กหญิงทิพย์เกสร   บุญสาร
6. เด็กหญิงนฤมล  มหาพุฒิพรชัย
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  อุดมกิจไพบูลย์
8. เด็กหญิงปวีณา  อดทน
9. เด็กหญิงปิ่นทอง  ลิละคร
10. เด็กหญิงรัชนิดา  เลินไธสง
11. เด็กหญิงวรนุช  โกฎหอม
12. เด็กหญิงสุชาดา  มหาพุฒิพรชัย
13. เด็กหญิงหวา  ไม่มีนามสกุล
14. เด็กชายอดิศร  พรหมบุตร
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แซ่เฮ้ง
 
1. นายกิตติโรจน์  มะเสนา
2. นางวลัย  มารุ่งเรือง
3. นางสาววีระยา  ภิรมย์เอม
4. นายอนิรุตย์  ดีนพเก้า
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.9 เงิน 22 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ดอกเตย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขกุลา
3. เด็กหญิงสิริยากร  ไวยฉาย
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63.1 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  วงษ์รักษา
2. เด็กหญิงวิยดา  ไพลสีม่วง
3. เด็กหญิงส้มโอ  นาดอย
 
1. นายจิรวัฒน์  โพธิ์สวรรค์
2. นายสุรชัย  วรวงษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กชายนรวิชญ์  เชิงสมอ
2. เด็กชายพุฒิเมธ  มีชนะ
 
1. นายประโยชน์  สกุลเรือง
2. นายสงคราม  ทีน้ำคำ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพรชนก  ชัยพรวุฒิกุล
2. เด็กหญิงวีรดา  สุวรรณชัย
 
1. นายธงชัย  เอี่ยมสุนทร
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธัญญโกเศศสุข
2. เด็กหญิงเกศกนก  มีบุญ
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  กระจ่างพุ่ม
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  วัฒนะน้อย
2. เด็กชายมรรควัฒน์  มูระคา
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ชังโชติ
 
1. นางสาวจงรักษ์  จำปาบุรี
2. นางสุรีรักษ์  ศรีสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงจันทิราพร  บุญไทย
2. เด็กหญิงชุติมา  โนนทิง
3. เด็กชายดนุสรณ์   ศรีเมือง
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงลักษณา  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 1. เด็กหญิงพาฝัน  จำปีคง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุญเทเวศ
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงวีรญา  ฉายพล
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ฉุยรักษ์
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์แสนชา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญยิ่งยง
 
1. นางสาวนรารัตน์  แอบกลิ่นจันทร์
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชญาดา  อุบลธารา
2. เด็กหญิงอริสสรา  ทุราชะโร
 
1. นางสาวนิลวรรณ  มะกรูดทอง
2. นางมยุรี  หุ่นเจริญ
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงวริศรา  ดีล้วน
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชาวค้า
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงลักขณา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางขุด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ตรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงเลิศ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ดิษทองคำ
 
1. นางสาวบงกช  โพนพันธ์
2. นางสาวสุจิตตรา  กังรวมบุตร
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายพีรพล  สัญจามณี
2. เด็กชายอาทิตย์  สำราญหันต์
3. เด็กชายเดชา  แก่นแดง
 
1. นางสาวนิลวรรณ  มะกรูดทอง
2. นางมยุรี  หุ่นเจริญ
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายธนากร  แก้วดวงเล็ก
2. เด็กหญิงมีนา  กุลเสรี
3. เด็กชายสิทธิชัย  จันทะแสง
 
1. นายสมชาย  ปัญจา
2. นายเจษฎา  เคารพ
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายอรรคพล  ตระการฤทธิ์ห้าว
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายสิรภพ  ลัดกรูด
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายสมบูรณ์  สายพิน
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายสิรภพ  ลัดกรูด
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายชินวัตร์  พราหมณ์น้อย
 
1. นายพยุงศักด์  บุญมี
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวฐิตาภา  กล่ำอินทร์
 
86 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภวังคนันท์
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
87 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงบุณยนุช  จิโรจวรนาถ
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
88 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
89 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เนียมผล
 
1. นายเฉลียว  สมบูรณ์วิทย์
 
90 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 20 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  เอกศิริ
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
91 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
92 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  พฤกษ์สิิริสมบัติ
 
1. นางวรินทร์ทิพย์  จาติกานนท์
 
93 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญมาก
 
1. นายศิรณัฐ  บุญนาค
 
94 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงสรัลพร  ช่องคันปอน
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
95 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง
 
1. นางสุชาดา  วิเศษศิริ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
 
1. นางสาวพิชยา  พูลบางยูง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
98 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เนียมผล
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ตงมั่นคง
3. เด็กหญิงบุณยนุช  จิโรจวรนาถ
4. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  จันตนา
5. เด็กหญิงปรญาณ์  ไตรโชค
6. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
7. เด็กหญิงวีรวัลย์  เอกศิริ
8. เด็กหญิงสรัลพร  ช่องคันปอน
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  พูนยอด
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
2. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
99 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
4. เด็กชายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
5. เด็กชายนพดล  เงินสมบัติ
6. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
7. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
8. เด็กชายอรรถพล  ขวัญอยู่เย็น
9. เด็กชายเอกพล  โพธิ์ทอง
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
100 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เนียมผล
2. เด็กชายณัฐนนท์  คลังสิน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  คลังสิน
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ปิ่นตบแต่ง
5. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ตงมั่นคง
6. เด็กหญิงบุณยนุช  จิโรจวรนาถ
7. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  จันตนา
8. เด็กหญิงปรญาณ์  ไตรโชค
9. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
10. เด็กหญิงวิยดา  นิลจันทร์
11. เด็กหญิงวีรวัลย์  เอกศิริ
12. เด็กชายศุภกร  ทิมทอง
13. เด็กหญิงสรัลพร  ช่องคันปอน
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  พูนยอด
15. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
2. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
101 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ชนะการ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
5. เด็กชายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
6. เด็กชายนนทวัฒน์  เอี่ยมแตง
7. เด็กชายนพดล  เงินสมบัติ
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กหญิงวรรกมล  อยู่พิทักษ์
12. เด็กชายศิริชัย  ประทุมชัย
13. เด็กชายอรรถพล  ขวัญอยู่เย็น
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกพล  โพธิ์ทอง
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายวรายุทธ  วังเวงจิตต์
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
102 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ชาญชัย
2. นายณัฐวร  ยิ้มสรวญ
3. เด็กชายต้นปาล์ม  ศิริธร
4. เด็กชายปริญญา  ศรสำแดง
5. เด็กหญิงปริญธร  ทิพย์ทอง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลบุตร
7. เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์เพ็ญ
8. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพ์เพิ่มพันคำ
9. เด็กชายวุฒิธิพร  แก้วกรมไกร
10. เด็กหญิงศศิธร  สมจินดา
11. เด็กชายอรรณพ  ชัยยม
12. เด็กหญิงเปรมกมล  วงศ์วาน
 
1. นายประเสริฐ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางรัชฎา  ศรีทองเกิด
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง  แสนสมัคร
4. นายแสวง  ปัญญาประทีป
 
103 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา  กอสกุลธรรม
2. เด็กชายธวัชชัย  รชตะนันท์
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  สงสุวรรณ
4. เด็กหญิงปิยะนุช  พูลทรัพย์
5. เด็กชายพยุงศักดิ์  รุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตร์กสิกร
7. เด็กชายวัลลภ  คุ้มเจริญ
8. เด็กหญิงวิสสุตา  ผเด็จพล
9. เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์สุรินทร์
10. เด็กหญิงสุปราณี  เทียนเงิน
11. เด็กชายสุภาพ  รชตะนันท์
12. นายอุกฤษฎ์  สามสังข์
 
1. นางพรทิพา  แสนสี
2. นายวีระ  สุขสวัสดิ์
3. นางเลขา  เสมานารถ
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สำเนียง
 
104 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายชญานนท์  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมะยุรา
3. เด็กหญิงดวงใจ  ศรีสุขา
4. เด็กชายธนดล  ไกรวงค์
5. เด็กชายธีรพงศ์  อินทรมณี
6. เด็กหญิงปรางค์ทอง  แก้วดอน
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
8. เด็กชายพีรพัฒน์  สินปรุ
9. เด็กหญิงภคพร  ชุมทอง
10. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสุข
11. เด็กชายยุทธการ  เหมือนมณี
12. เด็กหญิงวรรณสา  แก้วดวง
13. เด็กชายสิริชัย  ใจแสน
14. เด็กหญิงสุพรรษา  ตั้งมั่น
15. เด็กหญิงสุภาวดี  พุทธเจริญ
16. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่เอียว
17. เด็กหญิงเพลินตา  สีหาสุทธิ์
18. เด็กหญิงเมทินี  กรอบทอง
19. เด็กหญิงเมธาวี  สุขหร่าย
20. เด็กชายโบนัส  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
105 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. นางสาวกนกพร  ศีราวงค์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงกัลยา  คะมะปะเต
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศิลปี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีบุญธรรม
6. นางสาวณัฐมน  แก้วพูลทรัพย์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดาวใส
8. เด็กหญิงนุสรา  อุุ่นละม้าย
9. เด็กชายบัญชา  ทูขุนทด
10. เด็กหญิงประภาทิพย์  จันทโวหาร
11. เด็กหญิงประภาพร  พุทรา
12. นางสาวพนิตพร  โลราช
13. เด็กหญิงรมิดา  มีบุญธรรม
14. เด็กหญิงวรรณวิภา  คชช้าง
15. เด็กหญิงวรัญญา  ศีราวงค์
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แต้มกลาง
17. เด็กชายศราวุฒิ  บุญปัญญา
18. เด็กหญิงอนุธิดา  ทะสูง
19. เด็กหญิงอรัญญา  มะรังศรี
20. นางสาวอินทิรา  แสงหิรัญ
 
1. นายกิติศักดิ์  กันยา
2. นางฝนทอง  ไกรราม
3. นายวิชญ์มนต์  มุกธวัตร
4. นางสาวสมหวัง  สมเผ่า
5. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองลี
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายอัครพจน์  นนทโคตร
 
1. นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายวรพงษ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 28 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพรลภัส  ปานชงค์
 
1. นายโสฬส  ซาบซึ้งไพร
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายอุทัย  ศรียะลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุบลศรี
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวสุณิสา  แย้มผล
 
1. นางสาวสายสมร  ตั้งกอบลาภ
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรชัย  ไปปลอด
 
1. นางเกษฎาพร  วีระกุล
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองลี
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายวรพงษ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลโนรี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศรัณยู  โตบางป่า
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
121 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลโนรี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรหมสุรินทร์
2. เด็กหญิงชลดา  บุญเดช
3. เด็กหญิงฐิตาภา  กุลจารุหิรัณย์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ครุฑธา
5. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขุนทายก
6. เด็กชายทีฆทัศน์  ลมูลเกตุ
7. เด็กชายธณัฐชัย  ไชยสุวรรณ์
8. เด็กหญิงธันยภัทร  กกค้างพลู
9. เด็กหญิงบุษบา  สุจจิตร์จูล
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วสายทับ
11. เด็กชายพงศกร  แก้วพิจิตร
12. เด็กหญิงพรรณราย  สันธนะดิลก
13. เด็กหญิงพลอยชมพู  ม่านโคกสูง
14. เด็กหญิงพัณณิตา  สีใส
15. เด็กหญิงพิชญามัย  กิจพิบูลย์
16. เด็กหญิงภัทรพร  เพ็ชรโต
17. เด็กหญิงภัทราพร  คงประพันธ์
18. เด็กชายมิ่งขวัญ  แก้วมาตย์
19. เด็กหญิงวราภรณ์  พานโฮม
20. เด็กชายวศิน  จันทร์พิพัฒน์ผล
21. เด็กชายศักดิ์ชัย  ประทุมวัน
22. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำเรือง
23. เด็กหญิงสิริญญา  ทองพุ่ม
24. เด็กหญิงสุดที่รัก  ดีศรี
25. เด็กชายสุรเกียรติ  นามกาสา
26. เด็กชายอภินัน  อินลี
27. เด็กหญิงอรนัส  คชเสนีย์
28. เด็กหญิงอริสญา  ทองศรีสมบูรณ์
 
1. นายจตุพงศ์  เพ็งบุตร
2. นายจินตวัฒน์  รัศมีปลั่ง
3. นางประไพ  เย็นสบาย
4. นายมานิตย์  จำปาสัก
5. นายสุธิพงศ์  ดำเผือก
6. นายสุพจน์  เย็นสบาย
7. นายสุเชษฐ์  เย็นสบาย
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงกรกมล  รงค์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ทองน้ำวน
3. เด็กหญิงกุสุมา   พิมมงละ
4. เด็กหญิงขวัญศิริ  ทองเต็ม
5. เด็กชายจิรโชติ   คงเทพ
6. เด็กหญิงชลิตา  ชาวบ้านเกาะ
7. เด็กชายชัชนุช   ยอดสุรินทร์
8. เด็กหญิงชไมพร   สู่ภิภักดิ์
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองใบอ่อน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสมชัย
11. เด็กชายดนัย  ร่านบ้านแพ้ว
12. เด็กหญิงทัดดาว  แสงฉาย
13. เด็กชายทินภัทร  เอี่ยมทองคำ
14. เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์
15. เด็กชายธนวัฒน์  ดีแสน
16. เด็กชายธวัชชัย  มองทะเล
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  จรดล
18. เด็กหญิงนิรฌา  ฉิมชูกุล
19. เด็กหญิงปทิตตา  เปินสมุทร
20. เด็กชายพรพจน์   ภู่ปากน้ำ
21. เด็กชายพรพจน์  ชาวบ้านแหลม
22. เด็กชายพรเทพ  แสงอินทร์
23. เด็กหญิงภนิตา  เจริญดี
24. เด็กชายภาณุพงศ์  ชิวปรีชา
25. เด็กหญิงม่านฟ้า  นพคุณ
26. เด็กหญิงยศวดี   สายยศ
27. เด็กหญิงศิริพร  บางเกิด
28. เด็กหญิงศิริรักษ์  ตั้งสายัณห์
29. เด็กชายสิรภพ   ม่วงบำรุง
30. เด็กชายสุทธิพงศ์   ชูทรัพย์
31. เด็กชายสุพพัต  สังข์ทอง
32. เด็กชายอดิศักดิ์   มูหมัดอาลี
33. เด็กหญิงอรอุมา  ร้อยอำแพง
34. เด็กชายอาวุฒิ    มูหมัดอาลิ
35. เด็กหญิงเกศณี  ขวัญพันธ์งาม
36. เด็กชายเดชาพล   คงถิ่น
37. เด็กหญิงเนตรนภา  ทรงประเสริฐ
38. เด็กชายเริงชัย  เฮงเส็ง
39. เด็กหญิงแสงจันทร์   จันทร์โตศรี
40. เด็กชายไกรสร  เนียมผล
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
2. นายมาโนช  แสงทอง
3. นางวาสินี  บุญเพ็ญ
4. นางวิไลวรรณ  หลักเมือง
5. นางสมใจ  และล้ำเลิศ
6. นายสันติ  คงนิน
7. นายสันต์  ปิยะสอน
8. นายสายชล  ชื่นภิรมย์
 
124 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริวรรณ
2. เด็กชายชนาธิป  ตุ้ยดี
3. เด็กหญิงณัฏณิชา  เชื้อนุ่น
4. เด็กชายณัฐดนัย  เอี่ยมวิไล
5. เด็กชายบัญชารัฐ  แสงอรุณ
6. เด็กชายพงศ์ศิริ  พ่วงจินดา
7. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉิมกุล
8. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
9. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณดี
10. เด็กชายอำนาจ  ขาวพัน
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
 
125 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายกันศักดิ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายจิรายุ  ขันแข็ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดไพบูรณ์
4. เด็กหญิงปานชนก  ภิรมย์สุข
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ดำหนา
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  อ่วมเกตุ
7. เด็กหญิงสุชาดา  สุขหร่าย
8. เด็กชายไพศาล  การกระสัง
 
1. นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร
2. นางสาวเอื้อมพร  วิระสอน
 
126 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงจารวี  อิ้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญเศษฐ
3. เด็กหญิงณัฐกุล  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  คุณากรสิริiลักษณ์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทิพย์กร
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มณีฉาย
7. เด็กหญิงอินทิรา  นิสัยสม
8. เด็กหญิงเมธาวี  ป้องเดช
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
3. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
127 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงชนิดา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงทักษะพร  นาดี
3. เด็กหญิงปานชนก  ภิรมย์สุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ดำหนา
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  อ่วมเกตุ
6. เด็กหญิงสุชาดา  สุขหร่าย
 
1. นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร
2. นางสาวพรทิพย์  อ่อนสนิท
 
128 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 41 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงฐิติมา  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงวรดา  ดารา
3. เด็กหญิงสิรีธร  เพ็งจิต
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
 
129 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงกัญญาเรศน์  อยู่ศรี
3. เด็กหญิงวรรณภา  ชิงชัยชนะ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝักฝ่าย
5. เด็กหญิงเบญจมาพร  ฉิมมาลี
6. เด็กหญิงโยษิตา  ตันเอี่ยม
 
1. นางสาวญาดา  จุลเสวก
 
130 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  จาละ
2. เด็กชายก้องเกียรติ  เกือมรัมย์
3. เด็กหญิงชนาภา  สุดยอดดี
4. เด็กหญิงชลลดา  หุ่นภู
5. เด็กชายชัชชัย  ทองดี
6. เด็กชายธนกร  แก่นการ
7. เด็กชายธนพล  น้อยเหว่า
8. เด็กชายธีรเดช  ร่องเสี้ยว
9. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
10. เด็กหญิงวรวรรณ  คล้อยเหลือ
11. เด็กหญิงวรางคณา  สุรารักษ์
12. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
13. เด็กหญิงอริสา  จันผล
14. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์ชาลี
15. เด็กหญิงเบญญาภา  รอดคลองตัน
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
3. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
131 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงจรรภรณ์  สาครขำ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  เปสี
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ละมูลละมัย
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  แดงด้วง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จงมีสุข
6. เด็กหญิงลักษิกา  วีระกุล
7. เด็กหญิงวรรณา  บุญประคอง
8. เด็กหญิงวรวรรณ  สาครขำ
9. เด็กหญิงเอ๋  ศรีใส
10. เด็กหญิงไพริน  แซ่อุ่น
 
1. นางสาวสิริพรรณ  ทัศนพาณิชย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กชายมงคล  มุ่งดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอภิสรา  ธีระสิงห์
 
1. นางสำเนียง  มีแพ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายทรงพล  ใจเย็น
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เครือน้ำมิตร
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ธูปหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุบลศรี
2. นางสาวพรทิพา  แก้วพลอย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงศริญญา  ปนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอาเย   ตาย้อย
3. เด็กหญิงเสาวัน  ตาแสง
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์พรม
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยโพนทัน
2. เด็กหญิงพัชรี  ใหญ่ยิ่ง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พงสะพัง
 
1. นางวิสาข์  บุญตานนท์
2. นางสมคิด  บุญปลอด
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธิดาภา  งอนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
4. เด็กหญิงปรวรรณ  คล้ายคลึง
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อ่อนโยน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษาธรรม
 
1. นางวรี  บรรพงศา
2. นางอมรรัตน์  ปาณีนิจ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชญาณี  เที่ยงพลับ
2. เด็กหญิงวริศรา  ทอนเทพ
3. เด็กหญิงวิไลพร  สงชุมแสง
4. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยอาสา
5. เด็กหญิงสุธิตา  ผาเวียงจันทร์
6. เด็กหญิงอัฉราพรรณ  รสชอบ
 
1. นางปิยะนันท์  สิงห์บารมี
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางสาววีระยา  ภิรมย์เอม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชาคริยา  รอดคง
2. เด็กหญิงมัญชุภา  หม่งไม้ขุย
3. เด็กหญิงวัลลภา  สายน้ำผึ้ง
 
1. นางศิริพร  ผ่องใส
2. นางสาวอรอุษา  ผ่องใส
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรรอด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พยัพพฤกษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิศแสนสุวรรณ
 
1. นางสาวพัฑรา  ตรีพงษ์ศิลป์
2. นางรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายณัชนน  วรเมจกานนท์
2. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามงคล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ระนา
 
1. นางบุญส่ง  เปียรักษา
2. นางสาวอรพินท์   เม่นแย้ม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. นางสาวกาญจนาพร  ถาวรวิริยะชัย
2. เด็กหญิงบุญชนิต  แสงฉาย
3. นางสาวเกษณี  เพ้งหล้ง
 
1. นางบังอร  พูลสวัสดิ์
2. นางภณิตา  พ่วงปาน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยพิมพ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรจินดา
3. เด็กหญิงอาริยา  เนตรวงค์
 
1. นางสุทธิวรรณ  สุธรรมชัย
2. นางสาวหงส์ฟ้า  อินทะชัย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำงาม
2. เด็กหญิงพัชณิดา  ทรัพย์พลับ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวณิชาพร   ชาวทะเล
2. นายธรา  วัลลิภากร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงระวี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสกุลการณ์  แซ่โอ๊ว
3. เด็กหญิงอริษา  บุตรแสน
 
1. นางสาวจริยา  โชติกเสถียร
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกรียงพานิช
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 27 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงธิติมา  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงศศิมา  บ้านเกาะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีปานเงิน
 
1. นางสาวศศิตา  ทับไกร
2. นายเขมณัฏฐ์  ทองงามขำ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 40 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 1. เด็กหญิงจงจิตร  จันทร์กลัด
2. เด็กหญิงทิวาพร  จันทองแท้
3. เด็กหญิงวรวรรณ   วาดวารี
 
1. นางฉวีวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. นางวิมลลักษณ์  มงคลสวัสดิ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตาช้าง
2. เด็กหญิงลี  แซ่เง้อ
3. เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์  บุญทัน
 
1. นางกนกพร  สร้อยทะสิน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ฮวดสุนทร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 43 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำสุดแสง
2. เด็กหญิงชลนิภา  สะทองเผือก
3. เด็กหญิงนัดดา  โชติเสน
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช
2. นางภาษิตา  เฉียงภาเลิศ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กี่แสง
2. เด็กหญิงลุ่ม  นายมอน
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วกัญญา
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช
2. นางสาวรจนา  คารว์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
2. เด็กหญิงเบญจพร  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สงคราม
2. เด็กหญิงปรียานุช  บรรเทาทุกข์
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. นายธีรพงษ์  ขำประสิทธิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายชยางกูร  เตยต้น
2. เด็กชายธนาธิป  นาคพนม
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกฤษฎา  จันชา
2. เด็กหญิงลลิตา  สุนี
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชิดดี
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุรินรัมย์
 
1. นางสำรวย  ทองสุข
2. นางสาวเกษมณี  สุขสมบัติ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายภัทรพล  เขียวบำรุง
2. นายยุทธา  เทศน์ผ่อง
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กชายรุจิกร  อยู่เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงแคทลียา  แสงสว่าง
 
1. นายศุภกร  ใช้ทอง
2. นายสุบรรณ  สีลารัตน์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชาภา  แตงสอน
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์เดช
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นายสุบรรณ  สีลารัตน์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงศกรรัตน์  นุชปรีดา
2. เด็กหญิงเปรมกมล  ธูปหอม
 
1. นายประพจน์  บุญสูง
2. นายสุบรรณ  สีลารัตน์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กชายธนทัต  อุ่นเมืองอินทร์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ผลตาล
3. เด็กหญิงรุ้งทราย  เมืองน้อย
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายสุบรรณ  สีลารัตน์
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายรัฐพงษ์  คำสินธุ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมผิว
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขากิจ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  วิชาพร
3. เด็กชายนิติรัฐ  ผ่องศรีงามชัย
 
1. นายมัทศร  คะตะวงษ์
2. นายโอวาท  วีระกุล
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุบผาราม
2. เด็กชายธีรภัทร  บุบผาราม
3. เด็กชายภคพงษ์  ปรีชารัมย์
 
1. นางพรรณทิวา  ศรีชนะ
2. นางสาวมลฤดี  เพ็งสง่า
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นายธนเดช  ภัทรพิทักษ์
2. เด็กชายพัชรพล  สุพรรณรัง
3. เด็กชายรักเกียรติ  เฉลยภาพ
 
1. นางสาวขวัญดรุณ  ทองสุข
2. นางสาวพัดสร  ขวัญใจ
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กชายธีรเมธ  จุ้ยไทย
2. เด็กชายนพรัตน์  ป่าจันทร์
3. เด็กชายศุภกร  นิลมณี
 
1. นางสาวภัคภิญญา  บัวพันธ์
2. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
 
167 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72.83 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงอิษยา  สุภาพ
 
1. นางสาวธิราวรรณ  นาคลา
 
168 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายอิสรา  วิรอด
 
1. นางสาวยุพดี  สีเอี่ยม
 
169 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53.66 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารียันต์
 
1. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
 
170 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงหรรษมน  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวชมาศ  มัทนวงศากร
 
171 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  ยอดสุวรรณ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   สิงห์เวียง
 
172 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กหญิงภัททิยา  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวเจษฏาภรณ์  บุตรจันทร์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงมิเคลล่า สตอร์ม  ดี ซานโตส
 
1. นางนุชรี  นาชัยดี
 
174 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เสริมเตชะถาวร
 
1. นางพัชรี  สมภาค
 
175 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ชุนสิทธิ์
 
1. นางสุภาพร  สังข์สร
 
176 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอณัญญา  เอนกศิลป์
 
1. นายสุขอนันต์  อักษร
 
177 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.26 เงิน 30 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงทัดดาว  คุ้นเจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วกูลธง
4. เด็กหญิงสรนันท์  แก้วตาทิพย์
5. เด็กหญิงสุมินตรา  หนูพรม
 
1. นางสาวชลธิชา  ชัยมงคล
2. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
 
178 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.83 เงิน 18 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรริษา  ลักษณะประวัติ
 
1. MissTAO  TAO
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  พลับสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบี  พรเจริญ
3. เด็กหญิงอลิษา  จันทรา
4. เด็กหญิงออง  พรเจริญ
5. เด็กชายเด่นชัย  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  นามรมย์
 
1. นางทัศนีย์  ชาญประเสริฐ
2. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงฐาปนี  โค้งอาภาส
2. เด็กหญิงธิติมา  นึกถึง
3. เด็กหญิงปิยะดา  กุลวงษ์
4. เด็กหญิงยุพาพิน  เอกสะพัง
5. เด็กหญิงวริษฐา  หมันสิงห์
6. เด็กหญิงสมฤดี  ประภาสะโนบล
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดสระดี
8. เด็กหญิงอรนภา  ไพรรุ่งเรือง
 
1. นายกิติศักดิ์  กันยา
2. นางสาวสุทธวรรณ  โพธิ์ศรี
3. นายอรุณศักดิ์  ขันธิมา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ยุบล
2. เด็กชายจิรายุทธ   หงษ์ศรี
3. เด็กชายธนวัฒน์   แจ่มรัตน์
4. นายธวัชชัย   ดิษสังวรณ์
5. เด็กชายปฏิภาณ   รักท้วม
6. เด็กชายภควัฒน์   ลิ้มเรืองอำพล
7. เด็กชายศุกร   อ้นละออ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์   อื้อสีชัย
 
1. นายชัยวัฒน์  นุชกรรณ์
2. นางทัศนีย์  รอดทัศนา
3. นางสาวรสวดี  ศรีสุกัญญา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกรแก้ว  โนงแก้ว
2. เด็กหญิงคำแก้ว  สร้อย
3. เด็กหญิงฐิติมา  เชียงจูกง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  สังข์ทอง
5. เด็กชายณัฐพล  โหมดเอี่ยม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาประชา
7. เด็กชายวีระพงษ์  ย่อมเจริญ
8. เด็กหญิงสกาวใจ  พีรานุวัฒน์
9. เด็กหญิงหิรัณยา  กฤษอาคม
10. เด็กชายอัคฤทธิ์  อ่วมงามทรัพย์
 
1. นายปรีดา  ชื่นชนม์
2. นางสาวพชรพรรณ  รจนากร
3. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงดี
2. เด็กชายทัฌวัฒน์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงทอง
4. เด็กหญิงพรนภัท  อิสระฉันท์
5. เด็กหญิงราตรี  ธนตุ่น
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ตุ้มเพ็ชร
7. เด็กชายวิทวัส  นามุลฑา
8. เด็กหญิงอภิญญา  พวงปัญญา
9. เด็กชายเอกลักษณ์  จะทะนัน
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นางพรทิพย์  พิบูลเวชพิทักษ์
3. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ลาภธนชัย
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนวาณิชกุล
3. เด็กชายชนน  สังขพันธ์
4. เด็กหญิงณีรนุช  พวงสิงห์
5. เด็กชายพัทธพล  รุ่งกิจจิรพงศ์
6. เด็กหญิงภคมน  ทองอรุณ
7. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
8. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
9. เด็กหญิงศุภากร  ปิ่นสุภา
10. เด็กชายสวิช  จารึกพูลผล
11. เด็กหญิงสุณิษา  ซุยนอก
12. เด็กหญิงอวิกา  ไม้เกตุ
 
1. นางสุมาภรณ์  ดันงา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายกฤษดา  สุพร
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  นิตยะโรจน์
3. เด็กหญิงจอมใจ  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงจารุภา  มีอิสระ
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ตั๋นคำ
6. เด็กชายจีรพัส  ศรีนารัตน์
7. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
8. เด็กชายธนัช  ทรัพย์สำเนียง
9. เด็กหญิงปิยนันท์  วิชชโอฬารกุล
10. เด็กหญิงภูษณิศา  พูลมา
11. เด็กหญิงอริษา  จันแดง
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ลี่แตง
 
1. นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด
2. นางสาวปิยะนุช  ปัญญารักษ์
3. นางสาววารี  ป๋าเมืองมูล
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  พยุง
5. นางสาวเจนจิรา  ตราชู
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 22 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญเทียน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไป๊ไซร์
3. เด็กหญิงดาริกา  เหมือนศรีเพ็ง
4. เด็กชายปลื้มชนก  หุ่นปั้น
5. เด็กหญิงมธุริน  ขำเพ็ง
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ตุ้มเพ็ชร
7. เด็กหญิงวิชุดา  วุฒิงาม
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สดชั่วมี
9. เด็กหญิงสโรชา  เตชะนันท์
10. เด็กหญิงอาฒยา  ศุภเทียน
11. เด็กหญิงอาทิมา  แสนเสริม
12. เด็กชายอิสรพงษ์  มาโนตร์
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
3. นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์
4. นางสาวสุวิกรานต์  กาเมือง
5. นางสาวหงส์ฟ้า  อินทะชัย
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 23 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ช้างชนะศึก
2. เด็กหญิงจริยาภรณ์  วงศ์จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ดำเวียงคำ
4. เด็กหญิงณิชกุล  แดงสกุล
5. เด็กหญิงปาริชาติ  คงเปี่ยม
6. เด็กหญิงพรพิมล  ทัดมาลี
7. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ดอกเกี๋ยง
8. เด็กหญิงพิชญาภา  พุกดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ปพัฒน์  ปานน้อย
10. เด็กหญิงศศิลักษณ์  คล้อยสวาท
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลูกน้ำเพชร
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรเดชะ
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม
3. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
4. นางนิติมา   โตวัฒนา
5. นางประไพ   คงศรี
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เที่ยงบุญ
2. เด็กหญิงปลา  สมบูรณ์
3. เด็กชายสาม  คำเก่ง
 
1. นางธนวรรณ  เสือสีนวล
2. นางสาวพรรณี   ใจเพิ่ม
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เฉียวเฉ่ง
3. เด็กหญิงทัดดาว  ปลาชะนะ
 
1. นางสาวดารณี  เวชอุบล
2. นางบังอร  หังเสวก
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงสุชาดา   วรรณทอง
2. เด็กหญิงอภัสรา  ดำพลงาม
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางสาวอัชราภา  สมิตามร
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงดวงมณี  เดชปรารมย์
2. เด็กหญิงสหัสวดี  ขุนเมือง
 
1. Mr.Luis Gerardo C.  Pangilinan
2. นางสาวพรรณศรี  ปทุมสิริ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. นายพิสิทธิ์   มอญเก่า
2. นายเอกชัย  แซ่ตัน
 
1. นางสาวสุณิษา  พจน์สมพงส์
2. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฏฐ์  ทิพยนิธิรัตน์
2. เด็กชายสมิทธิ์   ฮะสุน
 
1. นางกฤติยา  เจียวท่าไม้
2. นางสาวฐิตารีย์  แหลมประเสริฐ
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์รุ่งประสาทสิน
2. เด็กชายวิทวัส  หมั่นมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์หงษ์
2. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 49.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งเรืองศิรินนท์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  เพียรประสพ
 
1. นางชุลีพร  รุ่งเรืองศิรินนท์
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  รักษาชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 25.97 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพฤกษา  เฉลิมฤทธิ์
 
1. นายขวัญชัย  เปรียบยิ่ง
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวกฤษณา  สิทธิภา
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คงพราย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 17 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1. เด็กหญิงมาริสา  วรวัฒนา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองแท่งใหญ่
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงดวงเนตร  แก้วรักษา
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงชญานี  ศุภรมย์
2. เด็กหญิงมาริษา  ยี่หวา
3. เด็กชายวรภพ  นาเหนือ
 
1. นางวรรณวลัย  พิมพะปะตัง
2. นางสายพิณ  อิศระวงษ์วาน
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายจิรพันธ์  ทินมณี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ฉิมจินดา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สีพันดอน
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุมณี
2. เด็กชายเมธี  บุตรฉ่ำ
 
1. นางสาวสุรีพร  ขาวฉลาด
2. นางสาวแจ่มจันทร์  จันทร์เอิบจิตร
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 18 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กชายนิธิกร  ฉัตรกรด
2. เด็กหญิงสรัลพร  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
2. นางพรทิพย์  พิบูลเวชพิทักษ์
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 1. เด็กชายณัฐพล  คำตัน
2. เด็กชายธีรภัทร  แจ่มเที่ยงตรง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  จีนแช่ม
 
1. นางสาวสุนิสา  รถทอง
2. นางสาวอุรชา  สกุลธนกฤช
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 29 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายชัยชนะ  ศักดิ์สงวน
2. เด็กชายวันมงคล  มีโพธิ์งาม
3. เด็กชายสมโภชน์  ดวงใจ
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
2. นางอร่าม  บรรดาศักดิ์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเดชะ
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงชนิตา  คำประสบ
2. เด็กชายบุญเสริม  กลั่นสุข
3. เด็กชายอานนท์  มากผล
 
1. นางสาวมะลิ  คงสกุล
2. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กชายคมสันต์  แพงเหล่า
2. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญสุข
3. เด็กชายวันชัย  การุณบริรักษ์
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
2. นางสาวสุวิกรานต์  กาเมือง
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายวิศรุต  เสือคง
 
1. นายศุภโชค  แตงทอง
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1. เด็กหญิงศุภมาส   แก้วหาวงค์
 
1. นางพรพรรณ  เกิดประสิทธิ์
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่กั้ว
 
1. นางสาวจงรักษ์  จำปาบุรี
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานทอง
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิกบางพลัด
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
3. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วจันดี
4. เด็กหญิงปรางค์ชมพู  พุกนิลฉาย
5. เด็กหญิงมาฆสิริ  เริ่มรัตน์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ค้าคุ้ม
 
1. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
2. นายสงคราม  ทีน้ำคำ
3. นางสาวสุมาลี  หิรัญคำ
 
217 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเสาวรักษ์  ศิลปไพรสณฑ์
 
1. นางรัชดา  ทรัพย์มูล
 
218 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายชิษณุพงค์  สีหนองแวง
2. เด็กชายธนกร  อาจารสุทธิ์
3. เด็กชายวรปรัชญ์  บุญมี
 
1. นางวรรณี  ตรีอุดม
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
219 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ
2. เด็กหญิงวริศรา  ภู่หุ้ย
3. เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาวรำไพ  ใจช่วงโชติ
2. นางวาสนา  มฤบดี
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. นางนันทวัน  เยี่ยมสวัสดิ์
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนเอกชัย 1. นายสมชัย  ชวลิตธาดา
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนเอกชัย