สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75.8 เงิน 38 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1. เด็กชายกัมปนาท  ดอกปีบ
 
1. นางฐิณา  แซมเพชร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1. เด็กหญิงเอื้อการย์  สินบริสุทธิ์
 
1. นางดุษฎี  รัตนโสภณ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดดาวโด่ง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญคล้าย
 
1. นางพัชรินทร์  กิตติคุณสถาพร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัมมิกา  สัจจฐิติยานนท์
 
1. นางสุรีย์  โรจน์ประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยา  พม่า
 
1. นางดุษฎี  รัตนโสภณ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนชองลมวรรณาราม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่จิว
 
1. นางสมใจ  บุญบำรุง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พยัคฆวัลย์
 
1. นางวิภา  แย้มปิ๋ว
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.3 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนริศรา  พลาหก
 
1. นางดวงพร  พิณเนียม
 
9 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  คุ้มวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  ทิพย์เนตร
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกฤติพร  ช่วงแย้ม
2. เด็กหญิงนวรัตน์  สุวรรณการ
 
1. นางนิภา  อุดมโชค
2. นางสาวรำพึง  ไกรรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นางสาวละอองทิพย์  ฉลวยศรี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  อ่อนศรี
 
1. นางจินตนา  นุชศิริ
2. นางสาววาสนา  ฟุ่มเฟื่อง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายอนุภัทร  กลีบประทุม
 
1. นางพัชรี  กล้ายประยงค์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพศิน  อุดมพรสิน
 
1. นางบุญญาพร  ทิณเกิด
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กชายพลวัฒน์  เกตุชาวนา
 
1. นายธีระพัฒน์  หวานคำเพราะ
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชริษา  รามมาศ
2. เด็กหญิงนพนันท์  น้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงนริญญา  ยิ่งเจริญธนา
 
1. นางยุรา  อิทธิอำนวยพันธุ์
2. นางสะอาด  วังกานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงชลลดา  เสือขำ
2. เด็กชายสุวัฒน์  บ้านเกาะสมุทร
3. เด็กชายอานนท์  นิลน้อย
 
1. นางรวีวรรณ  ศุกร
2. นางสาวอัญชสา  ธนเพิ่มพร
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจหวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริธรรม
 
1. นางกัญญณัต  บุญสังข์
2. นายแสงอุทัย  วันทวีสิน
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิริชูพงษ์  จำปาศักดิ์
 
1. นางอรุณี  พงษ์สมบูรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุส  วงศ์เจริญสถิตย์
 
1. นายวิชา  จำปาศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ   ปิ่นประวัติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  วัชราภรณินทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.75 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ฐิติธนากุล
2. เด็กชายภควัชร์  ติยะพิบูลย์ไชยา
3. เด็กชายวัชรพงศ์  กวางประชัน
 
1. นางอรทัย  บุระมาน
2. นางอารีรัตน์  เครือภู่
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงภัทรา  ชื่นชมภู
 
1. นางสาวปิยะพร  พิเนตรเสถียร
2. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  นิทัศน์พัฒนา
2. เด็กหญิงชนัญญา  มารื่น
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พูลละม้าย
 
1. นางสาวจริยา  คชสาร
2. นางวัลลภา  บุญเสี่ยง
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกเกตุ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  จิตติพิสุทธิ
2. นางสาวขวัญเรือน  ใจดี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงเวียน
 
1. นายพรสมบัติ  ภู่สมุทร
2. นางวดี  แสงงาม
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนวพร  สุคนธ์ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงวิมลนาฎ  วชิรญานนท์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คล้ายสุข
 
1. นายสินธุ์ธู   ลยารมภ์
2. นางอนุสรณ์  ลยารมภ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงชลลดา  เสือขำ
2. เด็กชายอาชาไนย  คงช่วยชาติ
3. เด็กชายเจริญชัย  ขันทอง
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
2. นางสาวสิริกร  ต่ายเล็ก
 
27 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เหลือวงศ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  เลิศปัญญา
3. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ลอย
 
1. นายนพรัตน์  สุนทรพนาเวศ
2. นางวัลลภา  บุญเสี่ยง
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  บานทจิต
2. เด็กชายธิติ  เจริญผล
3. เด็กหญิงรัชนีกร  นิมิตรวงษ์วรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสริฐ
2. นายธนะ  วิสุทธาจาร
 
29 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ยะมะนนท์
2. เด็กชายชนะชัย  ขันทอง
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
2. นางอารม  บัวเขียว
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 32 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงจริยา  นิลเลี่ยม
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ประดิษฐ์สอน
 
1. นายอุทัย  เพ็ชรหิน
2. นายอุทัย  จงแพ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.84 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อั้งหุน
2. เด็กชายพงษ์นพัฒน์  คำโสภา
 
1. นางสาวกัลญาภรณ์  คำโสภา
2. นายวันชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.78 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กชายพงศธร  อึ้งประเสริฐ
2. เด็กชายอภินันท์  ฉิมพลิกานนท์
 
1. นางสาวปิยะพร  พิเนตรเสถียร
2. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.87 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กชายวรวิทย์  สนองณรงค์
2. เด็กชายวันชัย  ธนิกกุล
 
1. นางสาวปิยะพร  พิเนตรเสถียร
2. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.04 เงิน 7 โรงเรียนวัดดาวโด่ง 1. เด็กชายคมกฤช  เย็นพายัพ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัดดอกไม้
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุขพิศาล
2. นางเรณู  บุญบำรุง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดาวโด่ง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภู่สกุล
2. เด็กชายมาโนช  อนันตะเพี้ยน
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางศรีสุนันท์  เปรมศรทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุณยลภัสกุล
2. เด็กหญิงณภษภร  โชติเนตร
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขพรั่งพร้อม
4. เด็กหญิงภัทรานุช  ขวัญดี
5. เด็กหญิงวริศรา  ดอกจันทร์
 
1. นางบัญชร  พลพุก
2. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนธร
2. เด็กหญิงชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  งามโสภา
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เรืองสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผาติตานนท์
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
2. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วัลย์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองแสงจันทร์
3. เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
4. เด็กหญิงพิชญา  ชมชื่นจิตต์
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  หานุสิงห์
 
1. นายประสิทธิ์  แดงสกุล
2. นางสาวอลิสา  แสงทองอร่าม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.3 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนดล  คลองน้อย
2. เด็กหญิงพรภัสสร  คงอุดมสิน
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาฎา  วีระโชติคุณกิตติ
4. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ทองสุข
5. เด็กหญิงอุษณา  อาลากุล
 
1. นายประสิทธิ์  แดงสกุล
2. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.75 เงิน 21 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงการันตี  มิตรพิทักษ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  เปลี่ยนวงษ์
3. เด็กชายพงศธร  มิ่งมงคล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสว่าง
5. เด็กชายไชยวุฒิ  เพชรวิเศษ
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
2. นางภิรมย์  เสือเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายกิตติภพ  ช่อชัด
2. เด็กชายชนะโชค  วงศ์ศา
3. เด็กชายชัชพงศ์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงรุจิษยา  อินทรพันธ์
5. เด็กชายวรเชษฐ์  สุกร
 
1. นายกนก  ดิษแพร
2. นางจินตนา  นุชศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธรชญา  จูประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  เนติรัฐกร
3. เด็กชายรชานนท์  บุญพิทักษ์
4. เด็กชายศักดิธัช  บุญเจริญ
5. เด็กหญิงสวิชญา  โชติเนตร
 
1. นายประสิทธิ์  แดงสกุล
2. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง 15 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกชกร  เปลี่ยนวงษ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเทียม
3. เด็กหญิงชลดา  เที่ยงแท้
4. เด็กหญิงชลธิชา  คลองน้อย
5. เด็กหญิงตวิษา  ประดิษฐ์พงษ์
6. เด็กชายธรรมนูญ  มาลาพงษ์
7. เด็กหญิงปราณรักษ์  คำพาสี
8. เด็กหญิงพรนิภา  ลิ้มจี้จง
9. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่ซิ้ม
10. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วพลอย
11. เด็กหญิงศิริพร  แสงแมงทัพ
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงเจริญ
13. เด็กหญิงสุมินตรา  เปลี่ยนวงษ์
14. เด็กหญิงสุรีวัลย์  สาครขำ
15. เด็กหญิงเกศมณี  ขวัญยัง
 
1. นางสาวต้องจิตร  พยัฆศิริ
2. นางนงนารถ  ซำสูนย์
3. นางพิศสมัย  สุขศรี
4. นายวสุธร  ศรีเสริมโภค
5. นางสาวสิริกร  ต่ายเล็ก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. เด็กชายกันทรากร  โชติชูศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงฉัตรพร  แพรสี
4. เด็กหญิงชลลดา  ศรีภา
5. เด็กชายชัยศิริ  ทองเปี่ยม
6. เด็กชายชัยอนันต์  แก้วจริง
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สวัสดิผล
8. เด็กหญิงบงกชพร  ลิ้มบุญญักเขต
9. เด็กหญิงปรีญานัฐ  พรมสอน
10. เด็กหญิงปัทมวรรณ  คูสันเที่ยะ
11. เด็กหญิงมนัสวี  ฤทธิเดช
12. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเชิด
13. เด็กหญิงวสุนันท์  โชติชูศรี
14. เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงสุริยา
15. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
16. เด็กหญิงวิศรุตา  พุ่มสะอาด
17. เด็กชายศรายุทธ  สายแสง
18. เด็กหญิงศิริพร  ตุลาทอง
19. เด็กชายศุภกร  ชะโลธร
20. เด็กหญิงเขมวิกา  ราชตุ
 
1. นางสาวกฤษณา  แสงสกุล
2. นางสาวจารุจิต  ชมชื่น
3. นายณัฐภัทร  ชำนาญรักษ์
4. นางสาวทิพาวรรณ  อ่อนละมุล
5. นายพรเพชร  พรสยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปรียาพรรธน์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงสุดตา
 
1. นางนวรัตน์   เฟื่องรอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. นางสาวศิริโสภา  วัชนุชา
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.26 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เริ่มเสริมสุข
2. เด็กชายพงศภัค  ตั้งประเสริฐ
 
1. นางบัญชร  พลพุก
2. นางสาวอลิสา  แสงทองอร่าม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.39 ทอง 43 โรงเรียนวัดโคกเกตุ 1. เด็กชายพีรพงษ์  เยาวสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชนก  นามประเสริฐ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  เปลี่ยวโต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.73 ทอง 38 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. เด็กหญิงชลลดา  ดำรงค์ธวัชชัย
2. นายอดิศักดิ์  พลูทรัพย์
 
1. นางสาวจารุจิต  ชมชื่น
2. นางระภีพรรณ์  คุ้มสิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงญานิศา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงนภสวรรณ  แสงประทุม
3. เด็กหญิงนันทนัช  กอสกุล
4. เด็กหญิงปภัทรา  ดรชัย
5. เด็กหญิงพจนา  บุญยืน
6. เด็กหญิงพนิดา  กลิ่นทอง
7. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงลดามณี  จันทราพงศ์พันธ์
9. เด็กหญิงศิรดา  ประกาศิตยรรยง
10. เด็กหญิงอริสา  กระต่ายทอง
 
1. พระมาโนชญ์  โรจนสิริ
2. นางวันทนา  นาคเฉลิม
3. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82.6 ทอง 24 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ครุธเลิศ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คชสาร
3. เด็กหญิงชนากานต์  แพทย์จะเกร็ง
4. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญรัตน์
5. เด็กหญิงชลลดา  เจริญรัตน์
6. เด็กหญิงณิชกมล  เสนาสุธรรม
7. เด็กหญิงทิพาวรรณ  จันทร์กุมาร
8. เด็กหญิงนพวรรณ  สกนธ์กาญจน์
9. เด็กหญิงประภารัตน์  สมรรถสหัสชัย
10. เด็กหญิงวรวรรณ   พรพิสุทธิ์
11. เด็กหญิงวิวรรณา  เอี่ยมสิน
12. เด็กหญิงศศิธร  โชคอนันต์ดำรง
13. เด็กหญิงสุชาวิณี  ม่วงงาม
14. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ม่วงงาม
15. เด็กหญิงอรรถพร  น่วมสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  กำภู
2. นางสาวพรทิพย์  เนียมนิ่ม
3. นายสมชาย  โชคอุตสาหะ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดตะโหนดราย 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ทองหิน
2. เด็กหญิงศศิธร  ป้อมน้อย
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  พรเจริญวัฒน์
 
1. นางสาวอุษณีษ์   บุญเรือง
2. นายแหลมทอง  อุทธยาน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนา  คลองน้อย
2. เด็กหญิงบุษยา  บุญน้อย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  คงเจริญ
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
2. นางสาวสิริกร  ต่ายเล็ก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. เด็กชายธนชิต  วันชา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ธูปหอม
 
1. นางพวงลัดดา  ดำรงรถการ
2. นายวัธนา  ศรีลัดดา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. นายณัฐวุฒิ  ขุมทรัพย์
2. นายนนทิชัย  กองกิจ
 
1. นางพวงลัดดา  ดำรงรถการ
2. นายวัธนา  ศรีลัดดา
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เปลี่ยนวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญธารี  ตันธนวิกรัย
3. เด็กหญิงสกาวปรางค์  ศรีสุคนธ์
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
2. นายศักดิ์ณรงค์  เจียมบัว
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายชลกร  แก้วศรีศุภวงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอกาศรัตน์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  จันทนา
 
1. นางประทุม  เพ็งอุดม
2. นางสาวพัชรินทร์  จาตุรัส
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายชยานันท์  กลั่นภักดี
2. เด็กหญิงณิชากานต์  เกตุทอง
3. เด็กหญิงรุจิษยา  อินทรพันธ์
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
2. นางสาววาสนา  จันตรา
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทอง
 
1. นางสาวรัญชน์ลดา  บุญทรง
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 1. เด็กหญิงพรนภา  ฟูกลิ่น
 
1. นางสาวรัญชน์ลดา  บุญทรง
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงปัทมา  สุขเจริญ
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
63 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัติวงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ปิยะจิตติ
2. นายนิวัช  ทองชุม
 
64 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อบเชย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรืองทิพย์
 
1. นางบังอร  จันทร์ชมเชย
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ทวนเพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วิงเวียน
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
2. นางสาวบงกช  ไชยวงษ์จันทร์
 
66 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นายนราธิป  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
67 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 1. เด็กชายคณิตพล  เวชศาสตร์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เพชรดำ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตติธีระนนท์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พรมจันทร์
2. นางสุกัญญา  บัวบาง
 
68 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายทศพร  จันทร์สนิท
2. เด็กชายศักดิ์ปกรณ์  อ่วมบุญมี
3. เด็กชายสัจจพร  ไพรวัลย์
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีเจริญ
2. นางวันทนา  เรืองณรงค์
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียนประเสริฐ
2. เด็กชายทยุต  สังข์ทอง
3. เด็กชายมงคล  คุ้มภักดี
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
2. นางวาสนา  ฟุ่มเฟื่อง
 
70 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 1. เด็กชายศตพรรษ  สิงหาราโท
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
71 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภูบดี  งามเผือก
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
72 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรญาภา  คุณนุช
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
73 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ทองจิตร์
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
74 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
75 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภณฑ์
 
1. นายคีตาพัฒน์  ธรรมปิยานันท์
 
76 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 1. เด็กชายอัมรินทร์  เกตุวุฒิ
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
77 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุวรรณพรรณ
 
1. ดร.กิตติคุณ  รัตนเดชกำจาย
 
78 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสงวิภาค
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
79 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินทะสิน
 
1. นายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
81 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
2. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
3. เด็กชายณภัทร  สุรพันธ์
4. เด็กชายธนาคม  ตันประเสริฐ
5. เด็กชายปณต  พึ่งสังวาลย์
6. เด็กหญิงปภัชญา  สร้อยอากาศ
7. เด็กชายภูบดี  งามเผือก
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์
9. เด็กหญิงอภิญญา  แสงวิภาค
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
2. นางสาวสิริรัตน์  คชรัตน์
3. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
82 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกุลธนันท์  เดชกำเหนิด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
3. เด็กหญิงชุติมา  พฤกษาประทานพร
4. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
5. เด็กชายณภัทร  สุรพันธ์
6. เด็กชายตุลยธิษณ์  คุ้มครองเลิศสิน
7. เด็กชายธนภัทร์  ศรีโหร
8. เด็กหญิงนิยดา  สังขรักษ์
9. เด็กหญิงปภัชญา  สร้อยอากาศ
10. เด็กชายภัคพล  วชิรญานนท์
11. เด็กชายภูบดี  งามเผือก
12. เด็กชายมโนชา  เครือเทศ
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์
14. เด็กชายสุวิทย์  ไตรทิพย์พานิชย์
15. เด็กหญิงอภิญญา  แสงวิภาค
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
2. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
3. นางสาวสิริรัตน์  คชรัตน์
4. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
83 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กหญิงกชกร  พรหมสุรินทร์
2. เด็กหญิงกนกพร  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงกมลชนก  กันชื่น
4. เด็กหญิงกฤษณา  ศิริวรรณ
5. เด็กชายขวัญชัย  ชื่นอรุณ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เฉลิมทรง
7. เด็กหญิงชลืดา  ภานุรัตน์
8. เด็กหญิงชุติมา  แจ่มจำรัส
9. เด็กหญิงชไมพร  ชื่นอรุณ
10. เด็กชายฐิติพรรณ  คงชาตรี
11. เด็กหญิงณัฎฐนรี  พิบูลย์สวัสดิ์
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มอิ่ม
13. เด็กหญิงณัฐทริกา  จึงสวัสดิ์
14. เด็กชายณัฐพล  อมรภักดี
15. เด็กหญิงณัฐวิภา  โรจน์วิไลย
16. เด็กหญิงธิดาสิริ  อิสระณะวัฒน์
17. เด็กหญิงนัธวรรณ  เฮงสมบูรณ์
18. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
19. เด็กหญิงผาสุก  ประกอบผล
20. เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีมหาดไทย
21. เด็กหญิงภัชรพร  เหลืองแสงทอง
22. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชมราษฎร์
23. เด็กหญิงยศธร  บัวเผื่อน
24. เด็กหญิงลลนา  จีนโก๊ว
25. เด็กหญิงวรรณพิมล  ไมตรีจิตร์
26. เด็กหญิงศรัณยา  เสือเจริญ
27. เด็กหญิงศรัณยา  เสือเจริญ
28. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องภิรมย์
29. เด็กหญิงศศิประภา  ผายป้องนา
30. เด็กหญิงศุภรดา  รัตนรุ่งเรือง
31. เด็กชายสรรเพชร  สวัสดี
32. เด็กชายสำราญ  ชมชื่น
33. เด็กหญิงสุธาสินี  ยิ้มถนอม
34. เด็กหญิงสุพัตรา  พิบูลย์สวัสดิ์
35. เด็กหญิงสุภาพร  พรหมสุรินทร์
36. เด็กหญิงอรวี  จีนโก๊ว
 
1. นางสาวพจมาน  หวานคำเพราะ
2. นายพนัส  ชูอรุณ
3. นางละออ  สมใจ
4. นางสาวสุพัตรา  ปราสาทวัฒนา
5. นางอัมภาภรณ์  เธียรทองอินทร์
6. นางอารี  สินประเสริฐ
7. นางอำนวย  เขียววิจิตร
8. นางแพรวพรรณ  ลี้ประเสริฐ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  เพชรกระจ่าง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นายสหรัฐ  พิมพ์เกิด
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง 14 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมรินทร์
 
1. นางวันทนา  รัตนพงศ์ธระ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นายอนันต์  ปานแย้ม
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.3 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสหรัฐ  เล่งฮ้อ
 
1. นางบัญชร  พลพุก
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงรสา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นายสหรัฐ  พิมพ์เกิด
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นางสาวพรชิตา  ปิ่นสวัสดิ์
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นายสหรัฐ  พิมพ์เกิด
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพลชาติ  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พยัฆเนตร
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กชายปิยะราช  ถะเกิงสุข
 
1. นางอัมภาภรณ์  เธียรทองอินทร์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นางสาวพรชิตา  ปิ่นสวัสดิ์
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 35 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เลขาณุการ
 
1. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.8 เงิน 45 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. นายสหรัฐ  พิมพ์เกิด
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
99 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 13 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  นครภักดี
2. เด็กหญิงจันทิพา  ปานแดง
3. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมรินทร์
4. เด็กหญิงชุติมา  พิศพัฒน์
5. เด็กหญิงฐานิชา  อินเดอร์เซ็นต์
6. เด็กหญิงฐานิตา  สำเภาทอง
7. เด็กหญิงณัฐจรี  สายันต์แก้ว
8. เด็กหญิงดวงพร  หอสว่างวงศ์
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  บริจันทร์
10. เด็กหญิงธัญญา  สารุณา
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีชะเอม
12. เด็กหญิงนิสารัตน์  บูรณะโอสถ
13. เด็กหญิงศรัณรัตน์  สวัสดิ์วงษ์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  จินดารักษ์
15. เด็กหญิงศิรินภา  ชาญกระบี่
16. เด็กหญิงศุภรดา  บุญหล้า
17. เด็กหญิงศุภานัน  ตาแสง
18. เด็กหญิงสาห์ริยา  หิตานนท์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรวิชัย
20. เด็กหญิงสุธินี  คชสาร
21. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ญสว่าง
22. เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสวัสดิ์
23. เด็กหญิงสุรัญชนา  ค้นหาสุข
24. เด็กหญิงสุวรรณษา  บุญนาค
25. เด็กหญิงอภิสรา  วุฒิธรรมกิิตติ
26. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดกัน
27. เด็กหญิงอาทิตยา  คำบุญ
28. เด็กหญิงเจนจิกาญจน์  ทุมมี
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริธรรม
30. เด็กหญิงเสาวนิจ  ป้านจันทร์
 
1. นางวันทนา  รัตนพงศ์ธระ
2. นางสาววิมาลา  สุคนธเขตต์
3. นายอรรถนัย  ชูอรุณ
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 1. เด็กชายจิรสิน  แม้นละไม้
2. เด็กชายธนพล  ประเสริฐสุข
3. เด็กชายภาสิทธิ์  โนโชติ
4. เด็กหญิงมาลัยวรรณ  วุฒิทศพร
5. เด็กหญิงวรมาลี  หัสสา
6. เด็กหญิงศลิษา  เจริญภิรมย์กุล
7. เด็กหญิงศุทธหทัย  แสนมี
8. เด็กชายไชยาณัฐ  จีระนุช
 
1. นางสาวนิตยา  กอสนาน
2. นางพรรณทิภา  ปิ่นสุวรรณ
3. นางศิริพร  หลักแหลม
 
101 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 22 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายจาตุรงค์  น้อมศิริ
2. เด็กหญิงธันวรส  เรืองศรี
3. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ขำเอก
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เอี่ยมประภาค
5. เด็กชายภานุวัฒน์  พุ่มเกษม
6. เด็กหญิงวรรณรัตน์  จันทร์แย้ม
7. เด็กชายศรัญยู  อินทรพิมพะ
8. เด็กชายศราณุ  พุ่มยงค์
9. เด็กหญิงสุธิมา  ชัยยะมิตร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒิพงค์วรากร
 
1. นางสาวกัลญาภรณ์  คำโสภา
2. นางปรียา  โชติวิทยา
3. นายวิเชียร  คุ้มทรัพย์
 
102 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส 1. เด็กหญิงณัฐ  โชติช่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อินประเสริฐ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สวนสกุล
4. เด็กหญิงวรกมล  วันทองทิพย์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธ์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  พึ่งโพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงแสงดาว  กลั่นภักดี
 
1. นางพรทิพย์  สุโพธิณะ
 
103 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 37 โรงเรียนวัดโรงธรรม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทับทิมสี
3. เด็กชายณัฐชนน  เก่งสกุล
4. เด็กชายตะวัน  ภมร
5. เด็กชายทินภัทร  อาษา
6. เด็กชายธนาวุฒิ  กุลทับ
7. เด็กชายธีรเทพ  โตเหมือน
8. เด็กชายนิธิ  โพธิ์ทอง
9. เด็กชายปรวรรตน์  ภมร
10. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ภมร
11. เด็กชายพรชัย  เทพปรียากุลกาล
12. เด็กหญิงวรรณพร  เทศสมบูรณ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชุ่มชู
14. เด็กชายศุภกร  พุ่มด้วง
15. เด็กหญิงอรปรียา  เทศสมบูรณ์
16. เด็กชายอศลย์  นิลมั่น
 
1. นางจิตตพัฒน์  มังกรพันธุ์
2. นางสาวพรพรรณ  พิมพา
3. นางสาวรุ่งสุรีย์  สวนสวัสดิ์
4. นายสุริยันต์  จันโสด
5. นางเฉลิมลาภ  สันธนภัทรพงศ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายณัฐพล  กลัดประเสริฐ
2. เด็กชายทรงศิษฏ์  พันธเสน
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ชูแสง
 
1. นายอุทัย  เพ็ชรหิน
2. นางสาวแก้วสุดา  พุ่มกร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. นายขวัญชัย  ชลภูมิ
2. นายบุญเสริม   พฤษฎี
3. นายมนต์ชัย  ภีงาม
 
1. นางทัศนีย์  แสงเมฆ
2. นายสมศักดิ์  ดวงมรกต
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 18 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  อร่ามวัฒน์
2. เด็กหญิงนรินี  หีบแก้ว
3. เด็กหญิงสาวินี  สมยายิ่ง
 
1. นางลัดดา  ศิริไพฑูรย์
2. นางอรุณศรี  กลิ่นสักโก
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ชาตรี
2. เด็กหญิงจงจิต  ไม่ทราบนามสกุล
3. เด็กหญิงฐิติมา  สว่างอารมณ์
4. เด็กหญิงพิมนรัตน์  แซ่เตีย
5. เด็กหญิงพุทธชาติ  แสงทอง
6. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ลิ้มจี่จง
 
1. นางฉันทนา  ชูชาติ
2. นางสาวรัตนภรณ์  แซ่ผู่
3. นางเสาวภาค  คูรศิริกุล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. นายชัยวัฒน์  เย็นสนิท
2. นางสาวบัว  ปรางจันทร์
3. นางสาวพรพิมล  พลูโอษฐ์
4. นางสาววนิดา  อินทรเกตุ
5. นางสาววาสนา  ดำรงพาณิช
6. นางสาวอทิตติญา  คงวิจิตร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พ้นภัย
2. นางปิยวรรณ  พวงคำไพโรจน์
3. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ 1. เด็กชายคมสัน  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แผนคู้
3. เด็กหญิงชนิดาภา  อินทรซันไล
 
1. นายจำรูญ  สุขสง่า
2. นายเอกลักษณ์  ขาวนวล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปั่นทรัพย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เต็กสุวรรณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางบุญเอื้อ  ศรีสุข
2. นางพวงวรรณ  รอดเจริญ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กหญิงณิชกมล  พานุรัตน์
2. เด็กหญิงอรณี  อั้งเจ๋า
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สังข์สว่าง
 
1. นายธีระพัฒน์  หวานคำเพราะ
2. นายอนันต์  หวานคำเพราะ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กหญิงรัตนา  สังขสูตร
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เตียเปาะ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  กลีบประทุม
 
1. นายธีระพัฒน์  หวานคำเพราะ
2. นายอนันต์  หวานคำเพราะ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผะดาศรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  น่วมด้วง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พยัคเวช
 
1. นางปนัดดา  ปุโรทกานนท์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 38 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายวัชรากร  ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  เรืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรสิน  ประดับแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  สัตยดิษฐ์
2. นางเนาวรัตน์  ศรีสุระ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงกวินรตา  กลั่นภักดี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐรดา   กลั่นภักดี
 
1. นางนารีรัตน์  สวนสุวรรณ
2. นางสุพัตรา  สัตยดิษฐ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติยา  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สมประสงค์
3. เด็กหญิงรวยรุ่ง  จงกุล
 
1. นางจุไรรัตน์  จีนเม้า
2. นางพลอยกมล  บังแสง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 41 โรงเรียนวัดปากง่าม 1. เด็กหญิงชลิตา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงนฤมล  เทศพันธุ์
3. เด็กชายปารเมศ  เพ็ญสกุล
 
1. นางกฤชญา  ลือสัตย์
2. นางสนทราย  เกตุแก้ว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลิ่มธนโชติสกุล
2. เด็กหญิงรินลดา  ปักกะตา
 
1. นางสาวภัทรา  เพ็ชรหงษ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายชนะโชค  วงศ์ศา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สุกร
 
1. นางจินตนา  นุชศิริ
2. นายพงศ์ชัย   วิไลรัตน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายอภิเดช  สิทธิกิจ
2. เด็กชายไอศูรย์  พิถยชุณพงศ์
 
1. นายธนา  อุทาพงศ์
2. นายอธิคม  ทิพย์พยอม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  เปาโรหิตย์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  มงคล
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองชัย
2. เด็กหญิงรุจิรา  ทิพย์เนตร
 
1. นายคำนึง  พลายด้วง
2. นางสาวสมพร  เสงี่ยมศักดิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 1. เด็กหญิงธัญพิมล  บุญเรือง
2. เด็กหญิงวรลักษ  พุ่มสำนัก
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นางสาวษุภาดา  ลือสัตย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงคทาพร  สุขภูมิ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หาระสุข
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรวงศ์
2. นายสมชาย  บุญนิ่ม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 38 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 1. เด็กชายพงษ์ภรณ์  ชุณการุณ
2. เด็กชายอาณกร   พรมรี
 
1. นายชัยพิพัฒน์  หิรัญวงศ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. นางสาวพรทิพย์  เกิดสังข์
2. นางสาวภัทรินทร์  พ่วงสำราญ
 
1. นายจักรเพชร  เทียนไชย
2. นางนันทวดี  เทียนไชย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 1. เด็กชายณัฐชา  เงาขจร
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วกระจ่าง
3. เด็กชายสุธรรม  นกสี
 
1. นายชิษณุพงศ์  จอนรบ
2. นางสาวปุณยวีร์  จอนรบ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. นายธเนศ  ธัมมัง
2. นางสาวหฤทัย  อยู่ศิริ
 
1. นายจักรเพชร  เทียนไชย
2. นางนันทวดี  เทียนไชย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชื่นจิต
2. เด็กหญิงพนิดา  มังกรวงศ์
3. เด็กหญิงพรประภา  บุญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณรงค์ยศ  สุนทรารักษ์
2. เด็กชายณัชพล  อิทธิสมุทรเจริญ
3. เด็กชายวรภาส  ทรัพย์ถาวร
 
1. นายธนา  อุทาพงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ทองแท้
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วทับทิม
2. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  คนสำโรง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปัณณธร  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายศิโรจน์  ถนอมธนสาร
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  สินทะนา
 
1. นายประวัติ  หอเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  ทองแท้
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณภัทร  เจียรนัย
 
1. นางสุรีย์  โรจน์ประดิษฐ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1. เด็กหญิงธนิตา  ศรีน้อย
 
1. นางสิริมน  อ้นวงษา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.16 เงิน 14 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงสุพาธินี  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นประสม
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์
 
1. นางสาวมาลี  สุขสง่า
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายวัชรพล  บุญชู
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เจียรนัย
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.32 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงกันติชา  สีทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นประสม
 
140 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ทิพยโสตญาน
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
141 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 68.68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มแต้
2. เด็กชายธนพล  คงชีพ
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงสุภัสรา  คงชีพ
5. เด็กชายอนาวิน  แหยมบำรุง
 
1. นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์
2. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นประสม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1. เด็กหญิงมนัสวี  ประเสริฐศุภกุล
 
1. Miss Wan Zhen  He
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ชื่นสมบัติ
2. เด็กชายนิธิศ  พวงบุษบา
3. เด็กชายภควัต  ถนอมชาติ
4. เด็กชายภานุศักดิ์  เลิศวิจิตรสกุล
5. เด็กชายอภิโชติ  ศรีสง่ากุล
6. เด็กชายอัครชา  อาลากุล
 
1. นางนงค์นารถ  พึ่งสังวาลย์
2. นายวิชัย  ช่วงแย้ม
3. นายอธิคม  ทิพย์พยอม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คูเพ่งซัว
2. เด็กชายนิติพล  สำราญวงษ์
3. เด็กชายพงศธร  แก้วเจริญ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเชิด
5. เด็กชายสมลักษณ์  อ่วมขาว
6. เด็กชายเกียรติกุล  อยู่ทน
7. เด็กชายเฉลิมพล  อนุวงศ์สกุล
 
1. นายณัฐภัทร  ชำนาญรักษ์
2. นายธนะ  วิสุทธาจาร
3. นายพรเพชร  พรสยม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายจักรกฤษ  สว่างศรี
2. เด็กชายวรายุทธ์  อมรภักดิ์
3. เด็กชายวันชัย  รอดสาย
4. เด็กชายวุฒิชัย  บุญแสน
5. เด็กชายสิริวัฒน์  ซึ้มงึ้น
6. เด็กชายอภิลักษณ์  สว่างศรี
7. เด็กชายอรุณสวัสดิ์  แสงภักดี
8. เด็กชายเสริมสวัสดิ์  เกตุทอง
 
1. นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์
2. นายวันชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
3. นายอุทัย  จงแพ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร์  บุญนุช
2. เด็กหญิงอัญมณี  พรหมธีระวงศ์
3. เด็กหญิงอิศริยา  อิทธิอำนวยพันธุ์
 
1. นางสาวรำพึง  ไกรรักษ์
2. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงณิชากานต์  เกตุทอง
2. นางสาวละอองทิพย์  ฉลวยศรี
3. เด็กหญิงสุวรรณี  อ่อนศรี
 
1. นางจินตนา  นุชศริ
2. นางวาสนา  ฟุ่มเฟื่อง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดบางน้อย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  จำรัสศรี
2. เด็กชายอนพัทย์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวทิพาวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนวิภัทร  ป้อมน้อย
2. เด็กชายพรพัฒน์  คุ้มครองเลิศสิน
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
2. นางสาวศิริลักษณ์  พยัฆเนตร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงดวงดาว  คชเสถียร
2. เด็กหญิงเกศรา  เอี่ยมละออ
 
1. นางกัญญา  หัตถกรรม
2. นายอุทัย   เพ็ชรหิน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์พงษ์
2. เด็กชายภูธิป  เทียนเรืองแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โชคบันดาลสุข
2. นางบุญญาพร  ทิณเกิด
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 28 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณพงษ์
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ช่างสุวรรณ
 
1. นางชนิดา  นิมิศิลป์
2. นางนิภา  อุดมโชค
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอนจั่น 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ปานประทีป
 
1. นางสาวศรารัตน์  อินทรประเสริฐ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 86.36 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นางบุญญาพร  ทิณเกิด
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสันสกฤต  เหมือนเพ็ชร์
 
1. นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพรหมรินทร์  กาญจนสิทธิ์
2. เด็กชายอมรเทพ  บุญยเวช
 
1. นางสาวสุภาวดี  เจนจบเขตต์
2. นางสาวอัศวรักษ์  โชติชูศรี
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองบางกก    
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขายี่สาร 1. เด็กชายอานนท์  รักษาสุระสาล
 
1. นางพิชญ์นันท์  พยนต์ยิ้ม
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กชายภานุพงศ์  พ่วงพิศ
 
1. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาคะมะนัง
2. เด็กหญิงญานิศา  โยนกนา
3. เด็กชายพรเทพ  พันธเสน
4. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรพินิจ
5. เด็กชายสิงหราช  บำรุงศรี
6. เด็กชายอเนกพงษ์  บุญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงเกวลิน  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภาวดี  เจนจบเขตต์
3. นางสาวอัศวรักษ์  โชติชูศรี
 
161 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 48 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง
 
1. นางสาวเรือนขวัญ  อ่อนตะคุ
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งยนต์
2. เด็กชายรณภูมิ  พรามอนงค์
3. เด็กชายวีรวัส  ศิริพูล
 
1. นางณิฐากร  บรรจงแสวง
2. นางปาริชาติ  เจริญสุข
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสง่ากุล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม
 
1. นางมณฑิรา  พุ่มเทียน
2. นางเลิศนารี  รอดกำเนิด