สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงรัตนามณี  คุ้มยะฤทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อยู่เพชร
 
1. นางสาวพนอ  คล้ายศรี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงวรดา  สุขแซว
 
1. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงชนารดี  แสงปัญญา
 
1. นางสาวแก้วตา  เนาวนัด
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เมืองอามาตย์
 
1. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  หอมหวล
 
1. นางสาววนิดา  ทองไสยะ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.9 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงพนิดา  เตาเงิน
 
1. นางรุจิวรรณ  ตู้จินดา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณี  บุตรแสน
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงศศิธร  ประสาร
 
1. นางยุพา  พันธุ์หินลาด
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงณัฐวรดา  บุญคุณ
2. เด็กหญิงนิลุมล  ใจศรีคำ
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวลักษณา  สังวาลย์เพชร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญคง
2. นางสาวศศิณา  บุญเรือน
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
2. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนสุดใจวิทยา 1. เด็กหญิงรวินันท์  เหลืองสุขฤกษ์
 
1. นางสุนีชาต  ช่างแกะ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวจงจิต   รื่นภาคทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 42 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายปฎิญญา  ล่าเฟือย
2. เด็กชายอภิชน  รอดมี
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  โวหารเสาวภาคย์
 
1. นายธีรพงษ์  สมโพธิ์
2. นางสาวลักษณา  สังวาลย์เพชร
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็งเล็งดี
 
1. นายธีรพงษ์  สมโพธิ์
2. นางสาวลักษณา  สังวาลย์เพชร
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงนพวรรณ  วงศินา
 
1. นางรวีวรรณ  พุทธารักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นิลปานันท์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงพัชรพร  พานิชวัฒน์
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.25 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ก้อนจันทึก
2. เด็กชายพีรภัทร์  ชุ้นเกษา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อาจสิงห์
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงดาราพร  ฉิมบ้านไร่
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  คุ้มยะฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุธัญธิญา    ธัญญสมุทร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กหญิงพณัฐชา  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงสุประภาพร  คงจันทร์
3. เด็กหญิงเขมนัชชา  กุยยาวัฒนานนท์
 
1. นางพรพิศ  ภารราช
2. นางสาววันวิสา  รุ่งสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันกุ้ย
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทองแท้
3. เด็กหญิงศุภร  เจ๊กแป้น
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
2. นางสาวชญาภา  ศรีชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายคมสันต์  เลี้ยงตระกูล
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ลาภมงคลกุล
3. เด็กชายศิลาพันธ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นายดาวเรือง  พินิจผล
2. นางเฉลา  งามขำ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายจิรายุ  ราคายิ่ง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณชาติ
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
27 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงธิดาภา  มาตรา
2. เด็กหญิงอรชุดา  จังคศิริ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โชติมน
 
1. นางบุญยงค์  สุขสำราญ
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สามารถ
2. เด็กชายดนุสรณ์  หวานเงิน
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ถาวร
 
1. นายสรศาสตร์  วรรณ์ประเสริฐ
2. นายสุรพล  เรืองหิรัญ
 
29 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นางสาวกัลยากร  สิริทิศ
2. นายอภิวัฒน์  เรืองชม
 
1. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
2. นางมยุรฉัตร  บุญมาหล้า
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 21 โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงพักต์ไมตรี  อินทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมคุณ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี  กะตะศิลา
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 31.08 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทั่งมั่งมี
2. เด็กชายวสันต์  นฤภัย
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.04 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายกิตติชัย  ชุมแสง
2. เด็กชายสุทธิพร  บุญจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมทา
2. นางชลิตา  เกาไศยนันท์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.88 เข้าร่วม 47 โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 1. เด็กชายวายุ  เวชวงค์
2. เด็กชายอานนท์  ถาวิชัย
 
1. นายมนัส  วงอั้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กชายพิทยุตม์  สังข์ทอง
2. เด็กชายพิทวัส  สังข์ทอง
 
1. นายกรกฏ  เนตรทอง
2. นายวัชรชัย  เคนคำภา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงธนิษฐา  พัสดุรักษา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  วิจิตรโท
4. เด็กหญิงพรพิมล  อุปทัง
5. เด็กหญิงรวิสรา  พลศรี
 
1. นางสาวกานต์รวี  รักซ้อน
2. นางชญาภรณ์  ตั้งศิริไพบูลย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงน้องนุช  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงปีใหม่  ชมชาย
4. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  เขียวชอุ่ม
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปกป้อง
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางเกณิกา  เปลี่ยนศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงดลยา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสัจจพร  นวมวิจิตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มสบาย
4. เด็กหญิงสุวรรณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงเปรมวดี  จันทร์จักร์
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
2. นางสมศรี  ฌายีเนตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิโน
2. เด็กหญิงปริญญานันท์  ผาหอมสุข
3. เด็กหญิงพรรณรายณ์  นูคำเฮือง
4. เด็กหญิงวิราสิณีย์  เปลี่ยนกลางดอน
5. เด็กหญิงหทัยชนะ  เกตุกุล
 
1. นางสาววาสนา  ปิยมาตย์
2. นางสาวสมถวิล  ประกิตสันธนะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กหญิงจันทิมา  สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขแสง
3. เด็กหญิงฐาปนี   บุตรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธันย์ธาดา  โชติกันตะ
5. เด็กหญิงนิตยา  ธรรมดา
 
1. นายวีรวุฒิ  ประจงไสย
2. นางสาวสมจิตต์  ปานทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภู่ภมร
2. เด็กชายธงชัย  ศรอุทัย
3. เด็กชายปรีชา  สนโตแจ้ง
4. เด็กหญิงศศิธร  ฉิมแฉ่ง
5. เด็กหญิงสุธิตา  บัตร์สูงเนิน
 
1. นายธนวัฒน์  รัศมีเวียงชัย
2. นางสมเจตน์  ศรีนรเศรษฐ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงธนัดดา  โฉมยงค์
2. เด็กหญิงนนฤดี  กันนิกา
3. เด็กหญิงพัชรี  สืบเพ็ง
4. เด็กหญิงพิมประพัฒน์  กนขุนทด
5. เด็กหญิงศิริพร  แก้วกลาง
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
2. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พงษ์เสือ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
4. เด็กหญิงสุภัทรตา  เกตุขวง
5. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เกตุขวง
 
1. นายบุญเกิด  สมใจ
2. นายสุพรรณ   โพธิ์สุภาพ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.75 ทอง 17 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายกรีฑา  ดอนโบราณ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขกลิ่น
3. เด็กชายชนินทร์  สุขสำราญ
4. เด็กชายฐิติวัสส์  ชังวัดดี
5. เด็กชายทรงสวัสดิ์  แก้วเกตุสี
6. เด็กชายธนพนธ์  ทัดละมัย
7. เด็กชายธนากร  ทองสุข
8. เด็กชายธีระพล  อุตมา
9. เด็กหญิงปราณี  ศิริ
10. เด็กชายปริญญา  แก้วชุม
11. เด็กชายศราวุฒิ  อยู่สนาม
12. เด็กชายศักดิ์ดา  ใจธรรม
13. เด็กชายสมพงษ์  นาคแก้ว
14. เด็กหญิงสุกัญยา  สงวนยวง
15. เด็กชายอนิวัฒน์  ปรังประโคน
16. เด็กชายอรรณพ  บุญดี
17. เด็กชายอิทธิกรณ์  จงหม่อง
 
1. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
2. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
3. นางบุษกร  จันทรภักดี
4. นางสาววันเพ็ญ  วจิตานนท์
5. นางศิริพร  ปิติกรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 79.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงชญานุชต์  บุญมี
2. เด็กหญิงชลทิพย์  ภูธรมิตร
3. เด็กชายณัฐพล  สุริยงคต
4. เด็กชายธนภัทร  สิงห์วงศ์
5. เด็กหญิงนันทวัน  ถาวงษ์กลาง
6. เด็กหญิงนิภารัตน์  คุ้มทรัพย์
7. เด็กหญิงปิยะนันท์  เกตุแทน
8. เด็กหญิงพัชรีพร  ยางจ้าน
9. เด็กหญิงภัทธรินทร์  พุ่มพวง
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญหนัก
11. เด็กหญิงรัศมี  ไตรรงค์
12. เด็กชายวรรณชัย  สอนเคน
13. เด็กหญิงวรารัตน์  ปิ่นทอง
14. เด็กชายสันติภาพ  สาระภิรมย์
15. เด็กหญิงสุดาวัลย์  แนบกลาง
16. เด็กชายอนันต์  จันทร์สอน
17. เด็กหญิงอนุศรา  บุญเพชร
18. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วเกตุสี
19. เด็กหญิงอาภาพร  เสร็จขัน
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษสาคร
 
1. นางจิรภัทร์  พิมสุตะ
2. นางปทุมวดี  เกิดเทศ
3. นายมังกร  แก้วโบราณ
4. นางสมใจ  แก้วโบราณ
5. นางสาวแอน  กัณหา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายกมลภพ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายกรุงทัต  แฉ่งละมัยกุล
3. เด็กชายคงฐานนท์  สีเหลือง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วกล้า
5. เด็กหญิงฐิตาภา  พิมพ์พิริยกุล
6. เด็กหญิงดวงกมล  โชคชัยถาวรกิจ
7. เด็กชายพงศธร  สุนทร
8. เด็กหญิงพัชรี  หมื่นศรีพรม
9. เด็กชายภรัญญู  สันติวงศ์
10. เด็กหญิงมธุรดา  หินสูงเนิน
11. เด็กชายฤทธิเดช  เกษทอง
12. เด็กหญิงลลิตา  คุ้มครอง
13. เด็กชายวีรชัย  ชัยชาญ
14. เด็กชายวุฒินันท์  ธรรมจักร
15. เด็กชายศิลา  วัฒนคุ้ม
16. เด็กชายสรศักดิ์  ประไว
17. เด็กหญิงสุชาดา  แสงนาค
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกิด
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมโคตร
20. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศรีหิรัญ
 
1. นางณัฐา  โกมลวาจ
2. นางบุญล้อม  แย้มสมจิตต์
3. นายประชา  สำโรงลุน
4. นางมนต์ศิริ  ทองมั่น
5. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 42 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  วงมั่น
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายปธานิน  บุญแจ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทองพิลา
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.2 ทอง 27 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายณพฤกษ์  สุขศรีขาว
2. เด็กหญิงอมลรดา  หอมสุข
 
1. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
2. นางมนต์ศิริ  ทองมั่น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.53 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงอรอุมา  สุขใส
2. เด็กชายเอกภพ  มาลอย
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นายประชา  สำโรงลุน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.34 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  โตน้อย
 
1. นางสาวจิรปรียา  ขันทะชา
2. นางสาวทิพวรรณ  พิมพิเสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองดีศรี
2. เด็กหญิงชฎาพร  โยธินทะ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ซื่อรัมย์
4. เด็กหญิงนริศรา  พันภู่
5. เด็กหญิงพัชชา   จงรัมย์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนมูล
7. เด็กหญิงวรรณ์วลี   ใจน้อย
8. เด็กหญิงวาศินี  พวงแก้ว
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคงไทย
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วโบราณ
 
1. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
2. นางอารีย์  วิทยรมภ์
3. นางสาวไดยะเดล  นาวา กัลลิโย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  งามขำ
2. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
3. เด็กหญิงติณณา  สัมปัชชลิต
4. เด็กหญิงทัดสิกา  ทองปรอน
5. เด็กหญิงนภารัตน์  อาสาสู้
6. เด็กหญิงพิเชาวพร  แก้วสี
7. เด็กหญิงภัทรศยา  กระต่ายทอง
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  จรัฏวีรวัฒนา
9. เด็กหญิงมัทรี  ละอองศรี
10. เด็กหญิงศรธนวรรณ  อินทร์ยอด
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นายประชา  สำโรงลุน
3. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์สกุล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกัลยาณี  ปรองดอง
4. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
5. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
7. เด็กหญิงธิดารัต  ชัยมาตร
8. เด็กหญิงปรารถนา  จั่นฮวบ
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  มีศิริ
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจซื่อ
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ต้มกลั่น
12. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กองสีผิว
13. เด็กหญิงอรัญญา  ลี้ตระกูล
14. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขสิทธิ์
 
1. นางนวลจิรา  แจ่มจำรัส
2. นางศศิธร  อังสุโรจน์
3. นางสมชิด  เจติยะกุล
4. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74.6 เงิน 27 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองขำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พุ่มมณี
3. เด็กหญิงพิมวิไล  จาดเปรม
4. เด็กหญิงภรณ์กมล  สร้อยเพชร
5. เด็กหญิงยุพดี  เหลาแตว
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มะณี
7. เด็กหญิงวรดา  สุขแซว
8. เด็กหญิงวราภรณ์  อุยขำ
9. เด็กชายวัลลภ  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงศันสนีย์  ปรีชา
11. เด็กหญิงสาธิตา  ยิ้มพริ้ง
12. เด็กหญิงสิริญากรณ์  นนทโคตร
13. เด็กหญิงสุชีรา  มูลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสุภาพร  เจดีย์
15. เด็กหญิงสุวดี  แซ่ลี้
 
1. นางกชพรรณ  ปิติศรีชัย
2. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
3. นางสาวณัฐวดี  แสงพรู
4. นายสุภกฤต  ปิติศรีชัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.7 เงิน 23 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 1. เด็กชายพงษธร  สุคนธวงษ์
2. เด็กหญิงสิริพร  มากสวาด
3. เด็กชายอภิโชค  ขันอุดทา
 
1. นายนิรุติ  มาลัยเรือง
2. นางสาวบุบผา   สุคนธวงษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงนิรมล  กล่ำสิน
2. เด็กชายภาสกร  มุ่งมี
3. เด็กชายภูวงษ์  วงค์งามเถาว์
 
1. นายฉันทิต  ชำนาญเวช
2. นายอดิเทพ  ปั้นเมือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 1. เด็กหญิงต้นขิง  แจ่มรัสมี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุมหะ
 
1. นางสาวกฤตพร  ได้แทน
2. นายสุรวุฒิ  รอดสุด
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชาญเดช
2. เด็กชายพีระ  คล้ายสกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุสุขำ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ดีมั่น
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองอ่อน
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
2. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 1. เด็กหญิงจินตนา  วงศ์ไทย
2. เด็กหญิงตะวัน  ภูศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  กิ่งสีดา
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
2. นายธันยบูรณ์  ชื่นชม
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงพรนภา  กระจาย
2. เด็กหญิงพิชญาพร   มาดี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญธรรม
 
1. นายปรมินทร์  เสมอภพ
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  บุรพรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายฐิรพงษ์  อ้มพรม
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก่นบุดดี
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  อยู่รอย
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงสุนิสา  วรรณราช
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 25 โรงเรียนวัดโคธาราม 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  สอนรัตน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ประเสริฐ
 
1. นางมาลีวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสาวไพลิน  ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดโคธาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชันแสง
2. เด็กหญิงสร้อยลดา  เขียวเรียง
 
1. นางมาลีวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสาววิภารัตน์  แสนนาใต้
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นางสาวศิริพัฒนา  วรรณสุทธิ
2. นางสาวสุนิดา  โสดา
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
2. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กชายทักษิณ  คำอาจ
 
1. นายพรชัย  คุรุเมธากร
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  พันธ์เนียม
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  ดีพรมราช
3. เด็กชายองอาจ  ศักดิ์ศิวฤทธิ์
 
1. นางสาววิชาณี  รักวีรธรรม
2. นางสุธีรัตน์  สีเกี๋ยง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 1. เด็กชายจักรนรินทร์  จันทร์นิล
2. เด็กหญิงชาลิสา  ชาวเขลางค์
3. เด็กหญิงวรรัตน์  สิงห์จันทร์
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
2. นายธันยบูรณ์  ชื่นชม
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐรีญา  ส่งแสง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ดอกกุหลาบ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงหเสม
 
1. นายปรมินทร์  เสมอภพ
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 22 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ทัดเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิรา  ทิพย์รัตน์
 
1. นายฉันทิต  ชำนาญเวช
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันบำรุง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พูลมา
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนัทติโชค  เมืองเรือง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
85 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงวณรรชพร  บุญสนธิ์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
86 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
87 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายธนดล  รักษาพล
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
88 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
89 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงสุภณิดา  ขุนภักนา
 
1. นายสุรชัย  ศรีอ่อน
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นางปราณี  ทองประยูร
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายเมธาวุฒิ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
93 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงคีตา  โยคะสิงห์
2. เด็กชายธนดล  รักษาพล
3. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐ์วิมล
4. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
5. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. เด็กหญิงวณรรชพร  บุญสนธิ์
7. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
8. เด็กหญิงเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นางสาวทิพย์วัล  เพ็งรักษ์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
3. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 82.5 ทอง 19 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หงษาวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นศิริ
3. เด็กชายก้องกิดากร  ไกรษร
4. เด็กหญิงฐานิดา  สุพร
5. เด็กหญิงนริศรา  ศรีสุข
6. เด็กชายปรัชญา  รักษาทรัพย์
7. เด็กหญิงมนันญา  ประสานศักดิ์
8. เด็กหญิงมนัสวี  นกลอย
9. เด็กหญิงมานิตา  พันธุลา
10. เด็กชายวันเฉลิม  พลแก้ว
11. เด็กหญิงศรัญญา  ฮาดวิเศษ
12. เด็กชายศิริมงคล  แก้วรักษา
13. เด็กชายศุภชัย  ใหม่เอี่ยม
14. เด็กชายเดชาธร  สุขประเสริฐ
15. เด็กชายเมธัส  นิชกรรม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
2. นางจงกล  มะนู
3. นางสาวจินตนา  โอทอง
4. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายฐนกร  เงียบกิ่ง
2. เด็กชายธารทิพย์  จอมเศียร
3. เด็กหญิงนริศรา  มาลา
4. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
5. นายวัชรพงษ์  กาญจนวรุต
6. เด็กชายวุฒิชัย  พเยาว์น้อย
7. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ฟักทอง
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ทัดเจริญ
9. เด็กชายสุชิน  ระย้า
10. เด็กหญิงสุพิชชา   ทัดเจริญ
11. เด็กชายอภิษฐา  ชื่นสวรรค์
12. เด็กชายเกรียงไกร  แตงอ่อน
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
2. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
96 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
2. เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เพ็งมณี
4. เด็กหญิงณิชกุล  นิมา
5. เด็กชายธนดล  รักษาพล
6. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐ์วิมล
7. เด็กชายนภัสสร  สุวรรณรงค์
8. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
9. เด็กหญิงพรชนก  ทิพย์นนท์
10. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้น
11. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
12. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
13. เด็กชายภาณุวิทย์  อินตาสี
14. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
15. เด็กหญิงวณรรชพร  บุญสนธิ์
16. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
21. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวทิพย์วัล  เพ็งรักษ์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
3. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
97 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายชญานิน  มั่นการ
2. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
3. เด็กหญิงทัศนีย์พร  จำปางาม
4. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสงตาปัน
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
6. เด็กหญิงนริศราภรณ์  สมคะเณย์
7. เด็กชายนวพล  สมทรัพย์
8. เด็กหญิงประภัสสร  ประเสริฐศิล
9. เด็กชายพงศกร  รอดยินดี
10. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์จันทร์
11. เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ตุ่น
12. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังข์สุวรรณ
14. เด็กหญิงศราวัลย์  แดงโชติ
15. เด็กชายสิทธิโชค  ธิวะโต
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมทอง
17. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโท
19. เด็กหญิงสุวิกา  ทองบุผา
20. เด็กหญิงเจือจันทร์ฑมาส  ท้าวลา
21. เด็กชายโสธร  ธงแดงงาม
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
2. นางสุชาดา  เมฆแดง
3. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมมีกล
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายพีรณัฐ   จงรัมย์
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 41 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเลขา
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลาภูตะมะ
 
1. นายมติพัฒน์  เชิดสุข
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.3 เงิน 12 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายเดชา  ปะทะตา
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แสนเพ็ญ
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายอธิปไตย  คล้ายปาน
 
1. นายมติพัฒน์  เชิดสุข
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  สุริยะ
 
1. นางจิรภัทร์  พิมสุตะ
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายยศกร  ทิมรัตน์
 
1. นายวรรณวุฒิ  วรรณารุณ
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มาจันทึก
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญโนนแต้
 
1. นายมติพัฒน์  เชิดสุข
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 38 โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์เธอ
 
1. นายวรรณวุฒิ  วรรณารุณ
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนศรีดรุณ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ซื่อวาจา
 
1. นางสาวลภาวัลย์  บุญปก
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนที  ปุลันรัมย์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มะณี
 
1. นายฉันทิต  ชำนาญเวช
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 1. เด็กหญิงกฤติยา  สัจจะ
2. เด็กหญิงกิตติยา  ก๊กบางยาง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ยะติ
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกตุสุวรรณ์
5. เด็กหญิงชุลีพร  ต้นศรี
6. เด็กชายณภัทร  ผุยหัวโทน
7. เด็กชายณัฐนนท์  ผุยหัวโทน
8. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญจันทร์
9. เด็กหญิงดวงศิลา  เกตุสุวรรณ์
10. เด็กหญิงนภาพร  นำประเสริฐ
11. เด็กหญิงนาวีญา  ประสิทธิ์กสิกรรม
12. เด็กหญิงนิศาชล  หกขุนทด
13. เด็กหญิงน้ำฝน  จงเจริญ
14. เด็กหญิงประภาพร  ทองอร่าม
15. เด็กชายประสิทธิชัย  อุ่นใจ
16. เด็กหญิงวนิดา  รติธรรมกุล
17. เด็กหญิงวรรณจิรา  ชาวบางมอญ
18. เด็กหญิงวราลี  นิลเหลือง
19. เด็กหญิงวันวิสาข์  พุทธวรรณ
20. เด็กหญิงวาสนา  ขันทอง
21. เด็กหญิงสุภัค  ผึ่งผาย
22. เด็กหญิงอรทัย  กาศิลป์
23. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวงอินทร์
 
1. นางธันยาภรณ์  ผูกเพทาย
2. นางสุภาพ  ลอยแก้ว
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ท้าวหอม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  นุชนารถ
3. เด็กหญิงปราณชนก  สุขะวัฒนสินธุ์
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตร์
5. เด็กหญิงวรรณพร  เนตรแสงศรี
6. เด็กชายสิขรินทร์  สุขเสวย
7. เด็กหญิงสุนิตา  ทองพระจันทร์
8. เด็กชายอัมฤทธิ์  สุพัฒสร
9. เด็กชายอิทธิเดช  สุพัฒสร
10. เด็กชายแสงทอง  สายพิน
 
1. นายวชิระ  มหามาตย์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
115 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เถาว์หอม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ดาราแจ้ง
3. เด็กหญิงปัญฑิตา  ประมูลทรัพย์
4. เด็กชายศราวุฒิ  พาสอน
5. เด็กชายสุทัด  ทวีกุล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟักทอง
7. เด็กชายอมรเทพ  กลกพรม
8. เด็กหญิงเกล็ดแก้ว  สุดสงวน
 
1. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
116 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำใบ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองแสง
3. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอง
4. เด็กหญิงพลอย  ปู่รัตนะ
5. เด็กหญิงพิณประภาพร  สุวรรณเพชร
6. เด็กหญิงรวิภา  ใจยิ้ม
7. เด็กหญิงวิชญา  อบปัญญา
8. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
5. เด็กหญิงพิรดา  เชิดศรี
6. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
7. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางนวลจิรา  แจ่มจำรัส
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงชลาธาร  พิณโสดา
2. เด็กหญิงปุญสิตา  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงรักษิณา  เศษรักษา
4. เด็กหญิงวาสนา  เกาะรุ้ง
5. เด็กหญิงสนมทิพย์  ด้วงสำรวย
6. เด็กหญิงสุนันทา  พนมเขตร์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาผล
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงธนวรรณ   เวชวิมล
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โพธิ์พูลเงิน
4. เด็กหญิงวรภา  สังข์เมือง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงปุ๊ด
6. เด็กหญิงสุพรรณี  สร้อยแสง
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรัพย์ส่วน
8. เด็กหญิงอภิสรา  ทนันชัย
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เหล่าประชา
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  เหลาสิงห์
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวปราณี  ทองประยูร
3. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. นางสาวชลาธร  พรบังเกิด
2. เด็กชายธนากร  มีสมบัติ
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ช้างทอง
4. เด็กชายนธิพัฒน์พล  รอดอุ่น
5. เด็กหญิงนิศาชล  นวลจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรากร  ไวโภคา
7. เด็กหญิงยุพเรศ  กินรอน
8. เด็กหญิงวา  สงวนสิน
9. เด็กชายสมบัติ  สนธิ
10. เด็กหญิงสมิหลา  จันทร์ทา
11. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ลิ้มลี้
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษ์เจริญ
13. นางสาวอมรรัตน์  ภู่น้อย
14. เด็กชายโชคดนัย  อยู่เล็ก
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นายนราธิป  พระวงศ์
3. นายยุทธพนธ์  ปกิรโพธิ์
4. นางลำพึง  บุญดี
5. นางอารีย์  จันทร
 
121 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีทิพย์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กชายชินพงษ์  บุตรคำ
4. เด็กชายสายสิทธิ์  สมใจ
5. เด็กชายสายัณต์  จันทร
 
1. นายวิชัย  เกตุขวง
2. นายสุพจน์  แก้ววิลัย
 
122 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โลเลิศ
2. นายสงกรานต์  ปั๋นจอม
 
1. นายวิชัย  เกตุขวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เกิดศิริ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายกฤษณะ  สังข์น้อย
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พลศรีลาภ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทับจันทร์
 
1. นางสาวจิราพร   จ้อยมีผล
2. นางพจนีย์   หน่อแก้ว
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายจตุพร  ไวกุลเพ็ชร์
2. เด็กชายสิริชัย  ไม้ทิม
3. เด็กชายอำพล  เลขนาวิน
 
1. นายยุทธพนธ์  ปกิรโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เกิดศิริ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1. เด็กชายกาญจนภูมิ   แผ้วฉ่ำ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ   ดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชนิตา  สุขโสภณ
 
1. นายพรชัย  อ่อนพุ่ม
2. นางอรพินท์  อ่อนพุ่ม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ชุ่มสมุทร
3. เด็กหญิงณัฐธินี  ประสิทธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญา  พลลาภ
2. นางนิรมล  บุญสีลา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงกนกอร  นาเจริญ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงฐิตาภา  บอนสันเทียะ
5. เด็กหญิงพรนภา  ไชยวงศ์
6. เด็กหญิงสรัญญา  ศรีสวาท
 
1. นางสาวปราณี  คงสำรวย
2. นางมาลิน  มุกดา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักกะพันธ์
2. เด็กหญิงรสจนา  ศรีแสง
3. เด็กหญิงลักษิกา  เอื้อเก่ง
4. เด็กหญิงสมฤดี  ถนอมนาค
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
6. เด็กหญิงเกษมณี  ชมเชย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
3. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 1. เด็กหญิงกัลยากร  โสภาระ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สุดชาติ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เฮ้าทา
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงยุพเรศ  กินรอน
2. เด็กหญิงวา  สงวนสิน
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ลิ้มลี้
 
1. นางอารีย์  จันทร
2. นายโกศล  จันทร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายณัชพล  พลพุฒ
2. เด็กหญิงปิยมน  เที่ยงสมบุญ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์เพ็ชร
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชานน  แคทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พลีน้อย
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  รักสวน
 
1. นายยุทธพนธ์  ปกิรโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เกิดศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนภา  สวนทอง
2. เด็กชายศักดาวุฒิ  โพธิ์มณี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  มงคลแสน
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ขันธุปัทม์
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กหญิงณัฐสินีย์  พวงมณี
2. เด็กหญิงบุษยมาส  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงศิริพร  เนตรสุวรรณ์
 
1. นางกอบกุล  คงเทียน
2. นางพรชุลีย์  ปุญญิศากุลศิริ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 47 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นิลคำ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หมอเรือง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหรียญทอง
 
1. นางสาวกรกมล  บำรุงวัด
2. นางประภาศรี  บำรุงวัด
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 25 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงนัฐมล  ไล่เซียงฮ้อ
3. เด็กหญิงวนิดา  มีสง่า
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางสุพร  มั่นยิ่ง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดสร่างโศก 1. เด็กหญิงวิกานดา  เกตุหนู
2. เด็กหญิงศยามล  ทองดี
3. เด็กหญิงอารีญา  ใจหงษ์
 
1. นางศศิพรรณ  รัตนโชติ
2. นางสาวอัญชลี  ปิ่นเพ็ชร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มั่งมีผล
2. เด็กหญิงรมิตา  แนวพนา
3. เด็กหญิงศศิธร  สว่างอารมย์
 
1. นางดวงกมล  เจริญเตีย
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาดผ่อง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แทนมูล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายจตุพิธ  คงโชติ
2. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอภิชาติ  ลาแสดง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายปรวัฒน์  สิงห์รอ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายนัฐพล  พับโพธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  ยงยศ
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายคเนตร์  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงศิรินภา  มณีจันทร์
 
1. นางจิรภัทร์  พิมสุตะ
2. นางสาววรธนัท  ปาริชาตวุฒิกุล
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายธีรภพ  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ชื่น
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายนิรมิต  อิสะอาด
2. นายอัฎฐวุธ  กรแก้ว
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
2. นายวัฒนชาต  ทัศนศร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 44 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงธิดาแก้ว  นาคบังเกิด
2. เด็กหญิงปานฤทัย   คนคม
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โคกสูงเนิน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุดสงสาร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ครองแก้ว
 
1. นางสาวฐิตารีย์  กลางประพันธ์
2. นางพันวลี  พันธิรัตน์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิชาพรม
2. เด็กชายอภิเดช  เทพณรินทร์
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โคกสูงเนิน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายปิยพร  ทับทัน
2. นางสาวสุชานาท  ขยันทำ
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญส่ง
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โคกสูงเนิน
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงสุชาดา  อิ่มสบาย
2. เด็กชายอนุชา  ยะระพันธ์
 
1. นางจิรภัทร์  พิมสุตะ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงรักคณา  ปัญจบุษย์
2. เด็กหญิงสายธาร  เย็นใจ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เพี้ยมูล
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นายอุเทน  บุญสีลา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายฐิติกร  เทศไธสง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เสมแดง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายธนพงษ์  สมควร
2. เด็กชายวัชรพล  จูมสันเทียะ
3. เด็กชายอาทิตย์  ตุ่มศิริ
 
1. นายสมนึก  ศรยินดี
2. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายชัยรัตน์  ปัดสี
2. เด็กชายภูวดล  สิทธิเวช
3. เด็กชายศรายุทธ  อยู่ดี
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายการันต์  เกตุสุขำ
2. เด็กชายนวมินทร์  แยบดี
3. เด็กชายภูริน   จันทหาร
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.33 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ
 
1. นางรักษิณา  เรืองดี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  นราวงษ์
 
1. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53.99 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นางสาวชลธิชา  เกษร
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
160 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินคล้า
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  คาทาสี
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล
 
1. นางนันทพร  รารักษ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงโสภา  จั่นสำอางค์
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาคง
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
 
164 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.49 เงิน 36 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงภัทราพร  แสงภักดี
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
165 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤดากานต์  จินตนาพรวงศ์
 
1. นางสาวครวญคำนึง  รุดดิษฐ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายทรงศักดิ์  โขนงน้อย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
167 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.71 ทอง 9 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เดือนจะโป๊ะ
2. นายนธิพัฒน์ภูมิ  รอดอุ่น
3. เด็กหญิงศศิธร  ประสาร
4. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมท้วม
5. นางสาวเนาวรัตน์  สุขจันทร์เทาะ
 
1. นางธนาวดี  มากเจริญ
2. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ช้างเงิน
 
1. MissHan Ying  Yeh
 
169 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงปรางธิดา  ไชยมั่น
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงสวรรค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงธิวา  กองราชา
4. เด็กหญิงวรรนิดา  ตาดม่วง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สะเทือน
6. เด็กหญิงอริสา  ด่านเดิม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
2. นางสาวรัศมี  ภาคตอน
3. นางสมศรี  โต้ตอบ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงจิราพร   บุตรี
2. เด็กชายฉัตรชัย  โคตะมี
3. เด็กหญิงปภัสรา   นันทะโย
4. เด็กชายภานุพันธ์   แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายรัชฎาภรณ์   มลสุวรรณ
6. เด็กชายวศิน  อินจันทร์ดา
7. เด็กชายอนุพงศ์  ดวงสวรรค์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทาระพันธ์
 
1. นายวินัย  บุญฤทธิ์
2. นางอรทัย  บุญโปร่ง
3. นายอุดร  วิงวอน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   คำพันธ์
2. เด็กชายพีรพล   หอมจันทร์
3. เด็กชายมนัส   พึ่มกุล
4. เด็กชายวรวุฒิ  มะณีสุทธิ์
5. เด็กชายสรธิญ  เคนคำพันธ์
6. เด็กชายสินธุชา  ทำทอง
7. เด็กชายอนุสร  บุญพุ่ม
8. เด็กชายไชยา   พาบุตร
 
1. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
2. นายพงษ์ศักดิ์  เขมะประภา
3. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กชายบุญเกิด  ภู่ถาวร
2. เด็กชายยศภัทร  กลิ่นพวง
3. เด็กชายวรวุฒิ  วระสิงห์
4. เด็กชายอนุชา  บุญมา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีเผือก
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงวิสุทธิ
2. นางเสาวคนธ์  นาจาน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74.8 เงิน 13 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ปานทอง
2. เด็กชายทิฆัมพร  ฉิมวิเชียร
3. เด็กหญิงนิสากร  ศรีเปี่ยม
4. เด็กชายพงษธร  สุคนธวงษ์
5. เด็กชายพีรพล  สุขสำราญ
6. เด็กชายภูวเดช  น้ำชา
7. เด็กหญิงมริสา  รุ่งอสุรินทร์
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  กลิ่นมี
9. เด็กชายสหัสวรรษ  ประยูรโต
10. เด็กหญิงสิริพร  มากสวาด
11. เด็กหญิงสุวรรณา  คงทรัพย์
12. เด็กชายอรรณพ  อบอุ่น
 
1. นายกฤษฎา  สอนรัตน์
2. นางสาวบุบผา  สุคนธวงษ์
3. นางสาวศิริพรรณ  วงค์คำปัน
4. นางศิริรัตน์  ขีดศรีทอง
5. นางสุปราณี  มาลัยเรือง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 19 โรงเรียนคลองหลุมลึก 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อยู่ชง
2. เด็กหญิงดารณี  จตุรพรชัยรักษา
3. เด็กชายธนภูมิ  พุฒพวง
4. เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมยัง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งเสน
6. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เข็ญพาด
7. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ผ่อง
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โนรินทร์
9. เด็กชายศรัญยู  ยศสูงเนิน
10. เด็กชายอัครพงษ์  ปานท่าไข่
11. เด็กหญิงอุมาพร  หมู่ศรีจร
12. เด็กชายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
 
1. นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสุรีย์พร  สุกใส
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนคลองบางกะสี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริเนตร
2. เด็กหญิงภาณิณี  ผลโพธิ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเทียม
 
1. นางภาวนา  มีกลิ่นหอม
2. นางสาวอำพร  แย้มสมจิตต์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นางสาวนภัสสร  สุขพราม
2. นางสาวสุวนันท์  โพ่นไธสง
3. นายอนุวรรตน์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปาหนัน   เสนดี
2. เด็กชายพรพจน์  อิ่มแสง
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   วงศ์หลวงอุด
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงธนัชชา  ไปนาน
2. เด็กหญิงวันวิสา  นนทศิลา
 
1. นางสาวภรภัทร  เฮ็งนิรันดร
2. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายธนพัฒน์    ชิ้นฟัก
2. เด็กชายอนุสรณ์  ช่วยศรี
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
2. นางสาวอุษา  สุวรรณชาติ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงจิดาพา  ด้วงสำรวย
2. เด็กหญิงวิสาลินี  สุดคนึง
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรมภา
2. เด็กหญิงสิริน  กมขุนทด
 
1. นางสาวภัทรวดี  วงษ์สาย
2. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 26.67 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   นพพันธ์ศิริ
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63.31 ทองแดง 12 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สกุลมั่น
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กชายศรัณ  แก้วพิทักษ์
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอัครพนธ์  ฮวดใช้
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายปกรณ์  อรรคฮาต
 
1. นางกาญจนา  พุ่มบัณฑิตย์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนคล้าย
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายกิตตินันท์  เทียนสุวรรณ
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายอภิชาติ  ยอดแสง
 
1. นายศุภชัย  มิ่งมงคล
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายมารุต  พวงบุุบผา
2. เด็กชายวรากร  สุเมธานันทพิพัฒน์
3. เด็กชายสุขสันต์  ระโหฐาน
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
2. นางสาววิภาพร  มั่งมี
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายนฤเทพ  แสนสุดา
2. เด็กชายอภิชาต  เพิ่มฉลาด
 
1. นางธาริดา  สินธพ
2. นางโสภา  ทองเขื่อนขันธ์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว    
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงพิสมัย  วะภา
2. เด็กชายอณัชสรณ์  มานะดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กำเลิศกล้า
2. นางธาริดา  สินธพ
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 22 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ดอนสระไพร
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุราณเดช
 
1. นางสาวจิรปรียา  ขันทะชา
2. นางสาวทิพวรรณ  พิมพิเสน
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.34 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  แก้วนุ่ม
2. เด็กชายธนาธิป  สุวรรณโณฬาร
3. เด็กชายนรวิชญ์  เตือนจันทึก
4. เด็กชายพิฑูร   ศรีลารัมย์
5. เด็กชายอนุลักษณ์  เจริญสุข
6. เด็กชายเทอดทนง  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสมพิศ  ฟักศรีเมือง
2. นายเสมา  นุชพันธุ์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยสุริวงค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขียวคราม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อิ่มใจ
 
1. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
2. นางสุดา  ทองแก้ว
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 34 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมกระโทก
2. เด็กชายพงศ์ภัทร  แพรดำ
3. เด็กชายอนุชา  ชัยยะรุ่งโรจน์
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณพาหุล
2. นางสมจิตร  อุ่นทรัพย์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงนิฌาปวีย์  อิ่มรัตน์
2. เด็กชายวรพงษ์  จันทร์พรม
3. เด็กชายสิทธิกรณ์  ฉายัษฐิษ
 
1. นางบังอร  จันทะเสน
2. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีตานา
2. เด็กชายตันติกร  ไตรศิริ
3. เด็กชายธีรเมศร์  พิมประเสริฐ
 
1. นางสาวพรรณี  แดงสวัสดิ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ทองแท้
3. เด็กชายนิมิต  หิรัญเพิ่ม
 
1. นางวนิดา  ภูหงชัย
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายภานุพงษ์  พรมศรีธรรม
2. เด็กชายวงศธร  ทัศนศร
 
1. นางจิรภัทร์  พิมสุตะ
2. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายพงศธร  จันอิน
2. เด็กหญิงวินันดา  วังหาญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายสิรดนัย  อิ่มหุ่น
2. เด็กชายอนันท์ตพงษ์  แซ่วี
 
1. นายอรรถพล  พรหมเมศ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สนธิ์ศิริ
2. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีวิคำ
3. เด็กชายสรศักดิ์  สมชมพู
 
1. นางกุลปรียา  บุญเฉลียว
2. นางปพิชญา  สิงห์วงค์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายทิวากร  หงษ์ศรี
2. เด็กชายประพจน์  แซ่ห่าน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  รูมะปาน
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 25 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายชินพัฒน์  กีรติวรการ
2. เด็กชายถีรศักดิ์  เจริญพระตระกูล
3. เด็กชายบดินทร์  เนื้อทอง
 
1. นายศิริ  เสารี
2. นางสุวรรณ  โพธิ์เงิน
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายวศิน  ทรัพย์สงวน
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายโฆษิต  นันละกะ
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กชายณรงค์  รุ่งกำจัด
 
1. นางพรชุลีย์  ปุญญิศากุลศิริ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงจิระนันท์  น่วมศิริ
2. เด็กหญิงชุติกานต์  จ้อย
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
4. เด็กหญิงวรรณภา  จิตรโสม
5. เด็กหญิงสิรินารถ  ชัยลิ้นฟ้า
6. เด็กหญิงอังสุนที  แสงโต
 
1. นางวันทนา  บุณย์ดุสิต
2. นางสมหมาย  เค้าศรีวงษ์
3. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กะนุสิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  พรปรีดาวรรณ
3. เด็กหญิงธนิตา  สีมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงพรพิมล  เรืองรัตน์
5. เด็กหญิงสุนทรีญา  ชนะโยธา
 
1. นางสาวดวงกมล  จันทร์ยาม
2. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด
3. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  ตั้งมั่น
 
1. นางสุภาพร  มรกต
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยสคำปัน
2. เด็กชายทัชชกร  พยัคฆ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์  ลัดหลวง
4. เด็กชายพรชัย  มียิ้ม
5. เด็กชายสิทธิชัย  มีบุญรอด
6. เด็กชายสุรพัศ  ประสพ
7. เด็กชายอนุชา  แก้วเสด็จ
 
1. นางสาวกฤชยานิช  เกิดเทศ
2. นายนราธิป  จันทร์สิงห์
3. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
216 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 45 โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล
 
1. นางสาวสมสุนีย์  ม่วงสุข
 
217 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิผาสุข
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ช้างทิม
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุรัตน์  ทิพย์อุทัย
 
218 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 36 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เสร็จธุระ
3. เด็กหญิงอริสรา   เวสกามี
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นางสาวสุภาวดี   คงเสนะ
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. นางอังคณา  กาญจนเดชะ
 
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. นายเอกชัยณัฐ  เมธีธัญรัตน์
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. นายบุญชู  ศรีสวัสดิ์