สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77.8 เงิน 30 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงศุภรดา  นุ่มไม้
 
1. นางมุกดา  แทนรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงบุษบา  นิยมสินธุ์
 
1. นางอุไร  ดีปลื้ม
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงสิรีพร  โกมลมาลย์
 
1. นายชาญณรงค์  สุกใส
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.8 เงิน 4 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงปสรา  สงนวน
 
1. นางสินีนารถ  ตู้จินดา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
 
1. นางพัชนีย์  คงเกิด
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดครุนอก 1. เด็กหญิงรุจิรา  สินชื่น
 
1. นางจาระนัย  จันทร์อ่อน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงปาลาลี  พิริยะมงคลสุข
 
1. นางสาวอภิรดี  เกตุเงิน
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สมานทอง
 
1. นางสุดสวาท  กาซูยี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายรพี  ป้องสีดา
 
1. นางณัฐภรณ์  สีธรรม
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวขัตติยากร   สุขได้พึ่ง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินสมบูรณ์โชค
2. เด็กชายอานนท์  อ่อนเหลา
 
1. นางลักษณา  ทาเงิน
2. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวิศรุต  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงอริยา  ปัจจัย
 
1. นางสุธัญญารัตน์  จงสุวัฒน์ชัย
2. นางอัจฉรา  กลยนีย์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนินทร  อัชฌาเจริญสถิต
 
1. นางสุชาดา  พรหมมณี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ส่องสันติภาพ
 
1. นางสาวลาวัลย์  ใจตรง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. นายธวัชชัย  ใสสด
 
1. นางสาวสายฝน  ปะติเก
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงนิดชา  กิจประสงค์
2. เด็กหญิงพิชชาอร  กัยนคร
3. เด็กหญิงเกศกร  ลี้ทรงศักดิ์
 
1. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขจันโท
3. เด็กหญิงอารียา  โคบุตร
 
1. นางสาวนงนุช  พรหมมาศ
2. นางประภาภรณ์  สีสวนพันธุ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญแสง
2. เด็กชายวันเฉลิม  วิสัตธะนาม
 
1. นางสรัญญา  สีดวงดี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงสุชาดา  ประกอบกิจ
2. เด็กชายอานนท์  แซ่อึ้ง
 
1. นายมงคลชัย  ไตรแดง
2. นางสุจิตตรา  บรรจมาตย์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายพัทรชัย  แตงอ่อน
 
1. นางสังเวียน  อินทรประสงค์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1. เด็กชายอัฑฒวุฒิ  สนเจริญ
 
1. นายอิศรา  ผิวปลั่ง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร   ไวยบุตร
 
1. นางสาวสายฝน  ปะติเก
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงกิรณา  มอญเมย
2. เด็กชายชัยกร   พูนจินดาถาวร
3. เด็กชายรัฐพล   คำวันดี
 
1. นางสุวิมล  ตันปิติ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุจรี  ศรีบัวงาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โกษาจันทร์
3. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณกลาง
 
1. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ
2. นางสาวมุกดา  ลอนใหม่
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนคลองบางปู 1. เด็กหญิงธินันยา  ภู่เทียน
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พัฒนบุตร
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวพรธิมา  ศรีวรรณะ
2. นางลัดดาวัลย์  สุดทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤกานต์  อิ่มอ่อง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พาหุพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงเจริญพร
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  โยธาภักดี
2. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนคลองบางปู 1. เด็กหญิงชโยรส  ซิมสุรชาติ
2. เด็กชายนนทสิทธิ์  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงพิยดา  กันหาชาลี
 
1. นางสาวพรธิมา  ศรีวรรณะ
2. นางลัดดาวัลย์  สุดทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายธนกร  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงวาสนา  คุ้มทรัพย์
 
1. นายทรัพย์  บุญเกื้อ
2. นางรัตนา  ชัยชนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สมจิตร์
2. เด็กหญิงธิติมา  สารีรูป
3. เด็กชายวสุพงศ์  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวภัทธรา  วรวัฒนดำรง
2. นางสงกรานต์  แซมกระโทก
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพินะชัย  ศรีชนะ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุวิมล  เกลียวสีนาค
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  โยธาภักดี
2. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพงค์  ดิษฐโพธิ์
2. เด็กชายมัชพล  คลังผา
 
1. นางศศิกานต์  สอนชัยญาติ
2. นายสมชาย  ธีระโชติ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 26 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภรธิดา  เย็นเปี่ยม
2. เด็กหญิงอัญชรียา  สงวนรัตน์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ศิริสุข
2. นางเนตรทราย  มีวัฒนา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1. เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวจารุนันท์  ติลกานนท์
2. นางสาวณัฏฐา  อุดอิน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.75 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายชัญชาญ  ภู่พงษ์สิน
2. เด็กชายนพดล  นิลฤทธิ์
 
1. นางอารี  นิ่มน้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.68 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1. เด็กชายธนพล  ย่อมอารี
2. เด็กชายอรุณ   ร่วมใจ
 
1. นายพุฒิธร  ชุมนิตย์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27.14 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนายุธ  ศศิโสดา
2. เด็กชายธิติ  แต้ลำพัว
 
1. นายเจริญ  มะโนเพชร
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.68 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายทรงพล  เชือกย้อย
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สุคะตะ
 
1. นางกมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม
2. นางสาวพรรณทิพย์  ชัยรัมย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงเหลี้ยม
2. เด็กหญิงชีพชนก  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงนริศรา  ประสาททอง
4. เด็กหญิงวลัยพร  คำกอดแก้ว
5. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์หอม
 
1. นางลำดวน  ขอเหนี่ยวกลาง
2. นางอรณิชา  เอี่ยมรักษา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ 1. เด็กชายนวพรรธน์  พิริยภัทรานนท์
2. เด็กชายพนาดร  ฮองกุล
3. เด็กหญิงพัณฑิรา  เอกวงศา
4. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสูงเนิน
5. เด็กหญิงอัชชา  ปาทาน
 
1. นางสาวกัณฐ์ณัฐ  อยู่ดี
2. นายศุภชัย  กาฬภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.8 เงิน 35 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวดลพร  บันเทิง
2. นายธงชัย  เถื่อนรอด
3. นางสาวปภาวรินทร์   โทพา
4. นางสาวปริชญา  โทพา
5. นายพรชัย  แซ่เจ็ง
 
1. นางพรพรรณ  วีรโรจน์
2. นางศรีสุวรรณ  มาร์วัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงกรกฎ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกองทอง  เชื่อมทอง
3. เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงประภามาศ  หว่างแทน
5. เด็กหญิงมาริสา  มะลิแย้ม
 
1. นายจักรกฤษณ์  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวศิริกาญจนา  สรชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.7 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ฉายรูป
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศิริบรรณากูล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงหฤทัย  เวทวงศ์
5. เด็กหญิงเครือวรรณ  ช่วงนักธรรม
 
1. นางธนารักษ์  ยืนยง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 14 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. นายชาตรี  บัวงาม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาเลิศ
3. เด็กหญิงปฐมพร  แสงหิรัญ
4. นางสาวอาภาวรรณ  ม้าแก้ว
5. นายเชนชานิต  ไชยดา
 
1. นางสาวพูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์
2. นายสายชล  อยู่นุช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางโปรง 1. เด็กชายคงศักดิ์  ภูมิวัตร์
2. เด็กชายคเชนทร์  ใจอ่อน
3. เด็กหญิงพิมรดา  กิ่งทอง
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  เติมวุฒิ
5. เด็กชายเจษฏา  ฤกษคฤหนาวิน
 
1. นางสาวชนิตา  ชัยศุภวัฒน์
2. นายภูสิทธิ์  จันทร์ยิ้ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายธนบดี  จันทร์ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุสรา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  ขุนจำนงค์
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เพิ่มพงศ์
5. เด็กชายมนตรี  พุ่มพวง
6. นางสาววนาลี  นนทะคำจัน
7. เด็กหญิงวันทนีย์  เวชสุวรรณ์
8. เด็กชายสรยุทธ  เชื้อคมตา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ซื้อ
10. เด็กหญิงสุตาตรี  ค่ายทอง
11. เด็กหญิงสุนิษา  ปฏิแพทย์
12. เด็กหญิงสุพรรษา  คุ้มทรัพย์
13. เด็กหญิงสุมินตรา  เรืองงาม
14. เด็กหญิงอารยา  นนท์ศิริ
15. เด็กหญิงแก้วตา  บึ้งซ้าย
 
1. นางจำเนียร  อร่ามรุณ
2. นางสาวชนัฐปภา  วิริวัช
3. นางสาวพัชรี  ชัยศรี
4. นางภัณฑิรา  คเชนทร
5. นางสาววิวัฒน์  วุฒิยาสาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนดิษลี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีสัน
2. เด็กหญิงกรกนก  เฉลิมวัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติพร  นารายณ์
4. เด็กหญิงณัฐกมล  จุลปัญญา
5. เด็กชายณัฐภัทร  สวยดี
6. เด็กหญิงณีรนุช  เยื้องประเสริฐ
7. เด็กชายดนัย  แซ่เยื้อง
8. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองเกล็ด
9. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฤาชา
10. เด็กชายนพรัตน์  อยู่เล็ก
11. เด็กชายนันทวัฒน์  สาวาปี
12. เด็กหญิงปวีณา  รอดจริง
13. เด็กชายพงศ์นิวัฒน์  ยินดีอารมย์
14. เด็กชายมงคล  ศรีสว่าง
15. เด็กหญิงวรากร  วงพาศกลาง
16. เด็กชายวีรภัทร  วงพาศกลาง
17. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญโนนแต้
18. เด็กชายสุทัศน์  จันทร์เสวก
19. เด็กชายสุภัทร  จันทร์เสวก
20. เด็กหญิงเอมรี  รัตนพูนทรัพย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  อัครโสภณ
2. นางสาวชัชชญา  คำจริง
3. นายทวนทบ  ฤกษ์ดี
4. นางวัญชลี  คำจริง
5. นางสาวเพลินพิศ  ศิรินุพงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 1. เด็กชายกันตชาติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายจักรเพชร  ฮวดทอง
3. เด็กชายณชพัตร  สุวรรณ
4. เด็กชายณัฐกิต  ง่วนจร
5. เด็กชายธนกร  ชมฤทธิ์
6. เด็กชายธนชัย  กลั่นกำเนิด
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สอนจันทร์
8. เด็กชายธัญยบูรณ์  ประทุมมา
9. เด็กหญิงนงนภัส  ฮวดทอง
10. เด็กหญิงบรรณพร  สุขมีกลิ่น
11. เด็กชายภูวนาถ  บุญมี
12. เด็กหญิงรวิสรา  พูลสวัสดิ์
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ห้องทอง
14. เด็กชายวัชรพล  วรรณา
15. เด็กชายวิน  หงษ์ทอง
16. เด็กหญิงสมรัชนี  ชูจิตรนาวิน
17. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ
18. เด็กหญิงสุจินันท์  มาลัยทอง
19. เด็กหญิงไข่ต้ม  อามียาซุปเต็ม
 
1. นางกัญมณี  พูลสวัสดิ์
2. นายดลกร  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวนงนุช  ทะนุนารัมย์
4. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์
5. นางเรไร  คล้ายหิรัญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายชลธร   บรรดาศักดิ์
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.83 ทอง 8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเพชรี  เกษรกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โสภา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง 17 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายนรากรณ์  ประดับ
 
1. นางสุจิตตา  ยศยังมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.4 ทอง 20 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกนันท์  สุนทราภิราม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  ตระกูลเจริญกิจ
 
1. นางมณฑา  พรมเกตุ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.13 ทอง 32 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กชายทีปกร  เจตนะจิตร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เกตุแก้ว
 
1. นางวารุณี  ศรีพุทธิรัตน์
2. นางสุพรรณี  อยู่คุ้ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.07 ทอง 25 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชาลี
2. เด็กชายสิงหราช  แสงบุญลือ
 
1. นางศุลีพร  เจริญเวช
2. นางสมจิตร  มอญสุขำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  กุณฑลจินดา
2. เด็กหญิงดารินทร์  แสงฝ้าย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทียมสมบัติเทพ
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  รอดภัย
5. เด็กหญิงมลฤดี  สอนบัว
6. เด็กหญิงรติกาล  บำรุงจิตร์
7. เด็กหญิงรัชนี  จ่อยสาคู
8. เด็กหญิงศิริกัลยา  แสงกล้า
9. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดิษฐี
10. เด็กหญิงแสงระวี  ซื่อตรง
 
1. นางนภัสธมล  ทองนอก
2. นายบุญกอง  วงค์แสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียน ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถม 1. เด็กหญิงชญาพร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงชาเมย์  ใจสุระ
3. เด็กหญิงธัญลดา  สัมพันธ์ไพศาลสุข
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโรคา
5. เด็กหญิงรัฐวรรณ  วนิชบุญวิรัตน์
6. เด็กหญิงวราสินี  ออกเวหา
7. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เบญญาศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงวิริยาพร  อภิวงศ์งาม
9. เด็กหญิงอภิญญา  สุยารัมย์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  ดอกไม้
 
1. นายธนพจน์   สุขสถาพรสกุล
2. นางสาวปรางทิพย์  ชิดเชื้อวงศ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทสอน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเกาะทวด
3. เด็กหญิงชไมพร  หนองสูง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์อรุณ
5. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เชื้อบัณฑิต
6. เด็กหญิงธิดาทิพย์  โตมาซา
7. เด็กหญิงนันทวรรณ  อุทัย
8. เด็กหญิงบุษราพร  อุตมพงศา
9. เด็กหญิงปาริฉัตต์  พุทธะ
10. เด็กหญิงปิยะนุช  ลอยกระโทก
11. เด็กหญิงศรัณยา  จันทะกล
12. เด็กหญิงสุมิตรา  สุดสายแก้ว
13. เด็กหญิงอวิกา  ชื่นชม
14. เด็กหญิงอารดา  ตุ้มฉิม
15. เด็กหญิงโสรยา  แรกไธสง
 
1. นางสาวสุธารักษ์  เพ็ชรอำไพ
2. นายสุวิทย์  เชี่ยวพานิชย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 76.7 เงิน 21 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  กอสุวรรณ์
2. เด็กหญิงดวงมณี  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงดวงเนตร  เสมาทอง
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  สุขเอมโอฐ
5. เด็กหญิงบุษยมาส  สระทองจอม
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องสุขสัน
7. เด็กหญิงศดานันท์  ลัพธะลักษ์
8. เด็กหญิงสิริมา  ศรีโฉมงาม
9. เด็กหญิงสุขประกาย  ฟักประเสริฐ
10. เด็กหญิงสุมินตรา  สุขกลิ่น
11. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งกระจ่าง
12. เด็กหญิงอรนภา  เจริญบุญมี
13. เด็กหญิงอริสา  แสงเดือน
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  อนุพันธ์
15. เด็กหญิงอามี่  ระนอง
 
1. นายคุณานนท์  ยอดรัก
2. นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร
3. นางสาวรุ่งรัตน์  หงษ์สุวรรณ
4. นางอุษา  โพธิ์แก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73.2 เงิน 32 โรงเรียนวัดบางโปรง 1. เด็กหญิงกิติพร  คณะใน
2. เด็กหญิงอภิรติ  ไกรธิราช
3. เด็กหญิงเขมิสรา  คล้ายเพชร
 
1. นางสาวญาณิศา  ปลอดโปร่ง
2. นายยุทธพงษ์  พิพิธกุล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวารี  จิตร์พึ่งธรรม
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  สวรรณา
3. เด็กหญิงสายธาร  อ่องอร่าม
 
1. นายยอดยิ่ง  ทองรอด
2. นางเพ็ญนี   เหมะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงพรรณทิพา  อุ่นกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาพร  พรรัมย์
 
1. นางมณี  เชี่ยวพานิชย์
2. นางวิไลวรรณ  เหลืองอรุณ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 43 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงทิพย์วิไล  สุระขัน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อยู่คำ
 
1. นายยอดยิ่ง  ทองรอด
2. นางเพ็ญนี   เหมะ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียน ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีนวลจันทร์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีชัยมูล
3. เด็กชายอรรถพร  สุวรรณน้อย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ชำนาญชล
2. พระครูวิเชียร   วชิรปัญโญ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กหญิงกนกพร  ภาคโภคี
2. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคโภคี
3. เด็กหญิงวิยะดา  พึ่งน้อย
 
1. นายบุญ  โพธิ์ขาว
2. นางเกษศิรินทร์  งามชม
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงปนัดดา  คงเมือง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มีเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มีผล
 
1. นายศิริชัย  ปลั่งเจริญศรี
2. นางสาวสุนิษา  กริ่งจันทร์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายกมลฉัตร  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางสาวอภิรดี  จีนเกิด
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนภารัตน์  โพธิ์ถาวร
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  อิ่มเกษม
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88.9 ทอง 7 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คำสมหมาย
 
1. นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมปราโมทย์
 
1. นายพีรสรรค์  สามิตร
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบุรารักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เปรมสำราญ
2. เด็กหญิงมีลา  ภัควีรยา
 
1. นายทวีศักดิ์  รอดภัย
2. นางปานจิตร  รอดภัย
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติมา   พรวิชิต
2. เด็กหญิงดลชา   ทองเย็น
 
1. นายวันชัย  ธีระวรรณสาร
2. นางอัชลีย์  บัวทรง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนิตตา  พุขุนทด
2. เด็กหญิงไพลิน  จำนงค์ศาสตร์
 
1. นายอรรถพล  ธรรมวงศา
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กหญิงอรวรรณ  กลิ่นบัว
 
1. นายพรพจน์  ภูผายาง
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คำยะอุ่น
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ปิ่นเลิศ
3. เด็กหญิงวธัญตา  สร้อยปื่น
 
1. นางมณี  บุญโต
2. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกพร   ต่วนเวชยันตร์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร   พิลัย
3. เด็กหญิงมานิตา   หรุ่นเพน
 
1. นางสาววาสนา  จรสมุทร
2. นางอัชลีย์  บัวทรง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายปรินทร  มากระจันทร์
2. นางสาวสุพัฒตรา  ตู้ที
3. เด็กชายอรรถวิทย์  สิทธิเวช
 
1. นายอรรถพล  ธรรมวงศา
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายนภทีบ์  บุตรประโคน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 83.66 ทอง 7 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาตาวี  เธียรสำราญ
 
1. นางสาววาสนา  นาคจันทร์
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 1. เด็กชายพิทยา  สุขพัฒนาการ
 
1. นางสาวสุคนธา  หมอสินธุ์
 
80 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอิสรียา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาววาสนา  นาคจันทร์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  สีแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาสินี  เจริญศิริ
 
1. นางสาววาสนา  นาคจันทร์
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หรั่งฟัก
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชพร  แซ่เลี้ยง
 
1. นางสาววาสนา  นาคจันทร์
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนคลองสำโรง 1. เด็กหญิงวัชรี  แพงดี
 
1. นางสาวกำไลนิล  ป้อมทอง
 
86 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เรืองลำหัส
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
87 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงปาณิศรา   เกศราภิรมย์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
 
88 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีโฉมงาม
 
1. นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่าเก ด(ดิษฐ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวีระพัฒน์  เกตุมอญ
 
1. นายณัฐพล  นาคะเต
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีอ่อน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงกาญจน์สุดา  ทรงรัฐเศรษฐ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แถมสุข
3. เด็กหญิงนพมาศ  คำพันธ์
4. เด็กหญิงนันทวัน  ชูวงศ์
5. เด็กหญิงพัชรกมล  ภิรมย์ปักษา
6. เด็กหญิงมาริสา  ประเสริฐฤทัย
7. เด็กหญิงวิริยา  ศิริสุข
8. เด็กหญิงสุธีรา  เรืองนิ่ม
9. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นายประชันยะ  งอยปัดพันธ์
2. นายวันชัย  มีสัตย์
3. นายวีระศักดิ์  พิณรัตน์
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงจิณญภัส  ธนาวุฒิ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนณิรงค์
3. เด็กชายณพกร  พระพลศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ขจรปรีชาชัย
5. เด็กชายณัฐภัค  ดรุมาศ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  แนวทะวิช
7. เด็กหญิงนุชรัตน์  พระพลศรี
8. เด็กหญิงพอเพียง  แก้วธานี
9. เด็กชายภูตะวัน  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  เดชประภาพร
11. เด็กหญิงวรรณเจริญ  กุลกำพล
12. เด็กหญิงศศิรดา  แท่นอันทา
13. เด็กชายอิทธิ  มีสัตย์
14. เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์  เทียมสูงเนิน
15. เด็กหญิงแพวรชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นายจรูญโรจน์  โสไกร
2. นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
3. นายณัฐพงศ์  เศรษฐีทรัพย์
4. นายสุริยะ  สุภาพ
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีอ่อน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  หรั่งฟัก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์พัฒนะ
4. เด็กชายณัฐพล  สีแก้ว
5. เด็กชายธนพร  จันทร
6. เด็กชายธนะรัชต์  นกยูงทอง
7. เด็กชายนภทีบ์  บุตรประโคน
8. เด็กหญิงนิชาภา  บังไพร
9. เด็กชายพัชรพล  บินซามิน
10. เด็กหญิงอัลฐิมา  สานสุข
 
1. นายขวัญชัย  พรมจิตต์
2. นายลือชา  สนน้อย
3. นางสาวสุดา  ปัทมสูตร
4. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    
96 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ยันตะศรี
3. เด็กหญิงชนัญกาญจน์  นัฐเศรษฐสิริ
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิวราพรรณ
5. เด็กหญิงทรรษพร  ศรีเมฆ
6. เด็กชายธนทัต  นวลนฤนาถ
7. เด็กหญิงธนพา  กลัดเจริญ
8. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญเอี่ยม
9. เด็กหญิงปนัดดา  ชำนานไพร
10. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปี่ยมจริยคุณ
11. เด็กหญิงพริมา  คุ้มเปลี่ยน
12. เด็กหญิงพัชริดา  กฤษณะรังสรรค์
13. เด็กหญิงพัชรีพร  พรอภิรัตน์
14. เด็กหญิงพิชญา  ทัดไผ่
15. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเกียรติ์
16. เด็กชายสหรัฐ  แก้วจริง
17. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
18. เด็กชายเชาวภัทร์  ดลสุภา
19. เด็กหญิงเปมิกา  ไวทยานนท์
20. เด็กหญิงแพรพิไล  มาสพเหมาะ
 
1. นายเสกสิทธิ์   ชาวบางงาม
 
97 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพร  กมลเวช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พินัยรัมย์
3. เด็กหญิงจิตาภา  ศรีบัวงาม
4. เด็กชายชนทร  โพธิ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงชนิตา  บุญบุตร
6. นางสาวชมพูนุช  คำคม
7. เด็กหญิงญาตาวี  เธียรสำราญ
8. นายณัฐวัฒน์  สิงหฬ
9. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วน้อย
10. นายทัพพ์ชยาพร  เทศรัตน์
11. เด็กชายธนพล  ธรรมนิติโชค
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงธิภาวดีกร  คุ้มครอง
14. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เจียมอ่อน
15. เด็กชายภัทรจักร  โพธิ์สาย
16. เด็กชายภัทรพล  อรชร
17. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์สมศรี
18. นางสาวยุวดี  วงศ์สมศรี
19. เด็กหญิงรัตนา  ชุ่มรอด
20. เด็กหญิงวริยา  โตภู่
21. นายวัชรพงษ์  ไพบูลย์
22. นางสาววันวิสา  คำมณี
23. นางสาววันวิสาข์  สีนาค
24. เด็กหญิงวาสนา  ไม้แก้ว
25. เด็กชายวิสรุต  เขียวหวาน
26. เด็กชายศรัณญู  อิศรางกูร ณ อยุธยา
27. เด็กหญิงศศลักษณ์  กิ่งแก้ว
28. นายศักดิ์สิทธิ์  ด้วงโกศล
29. นายศิริเดช  ชัยชาญ
30. เด็กหญิงศุภศิริ  โสดบัง
31. นางสาวสมพิศ  ประกาศพิภาค
32. เด็กชายสรยุทธ  ครองกิจการ
33. เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญเกษมพงษ์
34. เด็กหญิงสุธิดา  ธัญญเจริญ
35. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงเจริญพร
36. นางสาวอัญญรัตน์  กมุทะรัตน์
37. เด็กหญิงเกศวดี  นิลแนบแก้ว
 
1. นางสาวขัตติยากร  สุขได้พึ่ง
2. นางสาวจินตระวี  บุตระ
3. นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
4. นายประพันธ์  ขันสุวรรณ
5. นางมาลี  กุศลส่ง
6. นางสาววาสนา  นาคจันทร์
7. นายศราวุธ  บุญส่ง
8. นางสาวศิรินนา  ชั่งกุล
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 36 โรงเรียนเทศบาล4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ภู่อยู่
 
1. นายวิสาร  ภู่ไพบูลย์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 21 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคศรีทา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชัยราช
 
1. นายลภัส  เรืองประวัติ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงฐิติศรี  พนุมรัมย์
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.3 เงิน 10 โรงเรียน ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถม 1. เด็กชายอานนท์  ดวงดารา
 
1. นางสาวสุภามาส  สุวรรณศรี
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงยลรดี   คุ้มกนกกานต์
 
1. นางวิลาวัลย์   สิทธิแพทย์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคศรีทา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอรญา  เชียงเงิน
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแพรกษา    
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคศรีทา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียน ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถม 1. เด็กชายวสุชัย  แพงศรี
 
1. นางภัทรศรี  ไกรพินิจ
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายภูรินท์  พินัยเสนาะ
 
1. นางสาวชาธิษากมณฐ์  ธิติกุลธรณ์
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 18 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นางสาววรรณกนก  นาคนก
 
1. นายพรหมโชคน์  คนเที่ยง
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงยลรดี   คุ้มกนกกานต์
 
1. นางจรัสศรี  ทิมละม่อม
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาล4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุดามา
 
1. นายกมล  โอดคง
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคศรีทา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอรญา  เชียงเงิน
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   กันธา
2. เด็กหญิงชมพูนุท   มงคลฟัก
3. เด็กชายณรงค์ชัย   หมื่นใจหาญ
4. เด็กหญิงณัฐกมล   จรสมุทร
5. เด็กชายทิชานนท์   อ่อนแสงงาม
6. เด็กหญิงธนพรรณ   เทศโมลี
7. เด็กหญิงธนัตดา   หุ่นท่าไม้
8. เด็กหญิงธนาภา   ฐิติอนันต์พร
9. เด็กหญิงธัญญพร   เทศโมลี
10. เด็กหญิงนภัสกร   มณีธรรม
11. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์ทองทิพย์
12. เด็กหญิงปนัดดา   พาแก้ว
13. เด็กหญิงประคองลักษณ์   บุตรชารี
14. เด็กชายปราโมทย์   ปานปิ่น
15. เด็กชายปารเมศ   โพธิ์จันทร์
16. เด็กชายปิติพร   กรวยทอง
17. เด็กชายพงศธร   นาคต้อย
18. เด็กหญิงพัทธนันท์   เบ็ญจรงค์
19. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   นิ่มสุข
20. เด็กหญิงภัทรนันท์   อุนารณ
21. เด็กชายภานุพงศ์   โพชนิกร
22. เด็กหญิงยุพัชชา   รักษาราชวิตร
23. เด็กหญิงลลิตา   สง่างาม
24. เด็กชายวงศกร   สีสูงเนิน
25. เด็กชายวรณัฏฐ์   พรำนัก
26. เด็กหญิงวรณัฐ   อ่วมภู่
27. เด็กหญิงวริษฐา   สว่างแจ้ง
28. เด็กหญิงวศินี   กุลวัฒน์
29. เด็กหญิงวันวิภา   วัดนก
30. เด็กหญิงศิริมา   เกิดผล
31. เด็กชายสหรัฐ   ทองสุข
32. เด็กหญิงสุชารัตน์   ไทรชมภู
33. เด็กหญิงสุภัทรา   ศรีสว่าง
34. เด็กหญิงสุภาณิกา   คำพระ
35. เด็กหญิงอรุโณทัย   ปานสีทอง
36. เด็กหญิงเนื้อเก้า   ญาณรักษา
37. เด็กหญิงเบญจมาศ   อินทร์ประสิทธิ์
38. เด็กหญิงโชติพัฒน์   เกียรติ์กฤษศิริ
39. เด็กหญิงโยษิตา   สินธุ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  ธีระกุล
2. นายนิวัติ  โชติศรีนิล
3. นายประพันธ์  ลือชัยคาม
4. นายปรีดา  ศิลปประเสริฐ
5. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง
6. นายพงศ์พิพัฒน์  ทองสหธรรม
7. นางสาวสิวพร  นาแฉล้ม
8. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาวปราการ
2. นายกิตติศักดิ์  จันตะเคียน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นโน
4. เด็กชายจิรายุทธ  จันทรสาขา
5. เด็กหญิงชลิตา   เชื้อมอญยาว
6. เด็กชายชัชชัย  เทพทับทิม
7. นายณัฐพงษ์  น้อยเหมือน
8. นายณัฐพร  เกตุสุริยงค์
9. เด็กหญิงณิฌา  ทองละมูล
10. เด็กหญิงธัชนันท์  ชมภูยศ
11. เด็กหญิงพรวงทอง  วงษ์ว่องไว
12. เด็กหญิงมุกดาวรรณ   หอมสนิท
13. เด็กหญิงศศิประภา   ประจิตร
14. เด็กชายศุภกิจ  ศรีอ่อนรอด
15. เด็กชายสันติสุข   สุขล้วน
16. เด็กหญิงสาวิณี  คล้ายสุบรรณ์
17. เด็กหญิงสุทธิตา  อยู่สุข
18. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กล่อมเกลี้ยง
19. เด็กหญิงสุปรียา  ฉายสำเภา
20. เด็กหญิงสุภาพร  คณะนา
21. เด็กชายอนันตศักดิ์   ตาคำ
22. เด็กหญิงอภิญญา  กรมดี
23. เด็กหญิงอรัญญา  กิตติสรนันท์
24. เด็กหญิงเหมือนฝัน   ภูนุช
 
1. นางสาวลลิต  เลขะโฆษ
2. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
117 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายจักรรินทร์  มุดขุนทด
2. เด็กชายชยชิต  มโนวรรณ
3. เด็กชายชัชศพล  สวนมาลี
4. เด็กหญิงปณาลี  ยุทธนานุกูล
5. เด็กหญิงปานเดือน  สุขสมจินตน์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรา
7. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  เนียมใย
8. เด็กชายสุธิชาติ  บังไพร
 
1. นางสาวกรรญยวีย์  ชำนิ
2. นายศรายุทธ  คำศิริ
3. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
 
118 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.4 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 1. เด็กหญิงณิชาดา  สินเกษมกุล
2. เด็กหญิงธนัญญา  สวนสมุทร
3. เด็กหญิงธัญสุดา  นิราราช
4. เด็กหญิงพรกนก  อยู่บรรยงค์
5. เด็กหญิงศรวจี  เดหวัง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  สุภโกศล
7. เด็กหญิงอรยา  ทรงบานชื่น
8. เด็กหญิงไอรดา  ตั้งสกุลยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวจันทิมา  จิรบุณยพัฒน์
2. นางวารุณี   วงศ์พิมพ์พระ
3. นางสิริปัญญา  กันภัย
4. นางสุดาวดี  เนื่องฤทธิ์
 
119 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แก้วบัวขาว
3. เด็กหญิงมาริสา  ประทักขีนัง
4. เด็กหญิงศุกลภัทร  คำมาก
5. เด็กหญิงอภิญญา  คล้ายวัฒนะ
6. เด็กหญิงอภิญญา  ห้องทองแดง
7. เด็กหญิงอภิรุจี  มิตรวงษา
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ภักดี
 
1. นางจงลักษณ์  การะเกต
2. นางสาวพวงเพชร  สมุทรหล้า
3. นางศิริมา  ทองแท่ง
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ครรภาฉาย
2. เด็กหญิงญาดา  ทวีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันทพร  เกาสละ
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  มูลผา
5. เด็กหญิงศศิธร  หลือประเสริฐ
6. เด็กหญิงสาลิณี  ธรรมมา
 
1. นางนันท์นภัส  เลื่องลือสนธิกิจ
2. นางสาวเตือนใจ  ศรีพระราม
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญจิตร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พินัยรัมย์
3. เด็กชายคเชนทร์  ฉบับตรง
4. เด็กชายพัลลภ  ประเสริฐดี
5. เด็กชายวรากร  สีนาค
6. เด็กชายศรัณญู  อิศรางกูร ณ อยุธยา
7. เด็กชายอาทิตย์  ตะโก
 
1. นายศราวุธ  บุญส่ง
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กิจรักษา
2. เด็กหญิงกิตติภรณ์  เครือปาน
3. เด็กหญิงฐานิดา  ผิวสลับ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  กลยนี
5. เด็กหญิงดารุณี  เจริญสุข
6. เด็กหญิงธนพร  จันทนะโสตถิ์
7. เด็กหญิงธิมาภรณ์  แย้มสรวล
8. เด็กหญิงปริณดา  เดชอัมพรชัย
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อักษรารมณ์จารุ
10. เด็กหญิงมนต์วลี  แสงงาม
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  วังคีรี
12. เด็กชายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข
13. เด็กหญิงอนุสสรา  เบญมาตย์
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  หล่อแหลม
15. เด็กหญิงออนไพลิน  ลิขิตเจริญ
16. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทบูรณ์
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวดวงชีวัน  วิเศษหอม
3. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
4. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
5. นางสาวอรุณ  ไชยคต
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไวยจะมี
2. เด็กหญิงกวิสรา  ดีเจริญ
3. เด็กหญิงกาญจนา  กันหาจันทร์
4. เด็กหญิงกุลิสรา  ดีเจริญ
5. เด็กหญิงจิราพา  วงศ์หมอ
6. เด็กหญิงจุไรวรรณ  เกตุโต
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  เนาวรัตน์
8. เด็กหญิงพิมพา  เหล่าถาวร
9. เด็กหญิงวัชรี  ดิษฐ์โพธิ์
10. เด็กหญิงศิริมล  โพธิ์ทรง
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุมมณี
12. เด็กหญิงสกาวเดือน  เหล่าโสด
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนเลิศ
14. เด็กหญิงสุธีรา  เสาธงน้อย
15. เด็กหญิงเปมิกา  กลิ่นจำเริญ
16. เด็กหญิงแก้วตา  แก้วใส
 
1. นางสาวชื่นฤดี  มากสอน
2. นางศิริมา  ทองแท่ง
3. นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
4. นางสุธัญญารัตน์  จงสุวัฒน์ชัย
5. นายไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ
 
124 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แสงอรุณ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สำราญอินทร์
3. เด็กชายวศิน  แสนสนุก
4. เด็กชายศราวุฒิ  ภูตาเลิศ
5. เด็กชายอภิวัฒน์   นิลดวงดี
 
1. นางสาวจุุฬาลักษณ์  เหล่ายนต์
2. นางนวลนิตย์  สิมมา
 
125 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตตินันท์  วงษ์หงษ์
2. เด็กหญิงแตงโม  ชาวมอญ
 
1. นางสาวจุุฬาลักษณ์  เหล่ายนต์
2. นางนวลนิตย์  สิมมา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนวัดครุใน (ปิตะนีลานนทศึกษา) 1. เด็กชายกมล  เหมือนทอง
2. เด็กชายคงศักดิ์  ชุติวัฒนอนันต์
3. เด็กหญิงธัญสินี  เขียวทอง
 
1. นายสนั่น  ถือมั่น
2. นางสาวอัจษฎา  มะจุเงิน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายนิรันดร์  ยืนตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  นิลพัฒน์
3. เด็กชายพงค์ภัค  งามขำ
 
1. นางกันยารัตน์  จิตตเกษม
2. นายปรุฬ  นาคเล็ก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง 11 โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกตุกอ
2. เด็กหญิงรธาดา  ชิดชอบ
3. เด็กหญิงวรดา  มูลบ้านดง
 
1. นางวิลาวรรณ  ชังสัตรู
2. นางสาวเฟื้องฟ้า  แก้วปัญญา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  งามละม้าย
2. เด็กหญิงดิศรินทร์  นาซาน
3. เด็กหญิงนวพร  กันทะปัน
4. เด็กหญิงนิสาชล  ทองแม้น
5. เด็กหญิงวรรณรญา  ฟอร์ด
6. เด็กหญิงสุรกัญญา  ตรีดารา
 
1. นางสาวอัยรินทร์  เปี่ยมปิ่นเศษ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดพุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ่วงท้วม
3. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงพรพิมล  คงขำ
5. เด็กชายเจษฎา  คงเอียด
6. เด็กหญิงเปรมกมล  อักษรศรี
 
1. นายทวี  ตรีกุล
2. นางลดาวัลย์   เพียรเหมือน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงดาราวีร์  ถิระโคตร
2. เด็กหญิงสมัชญา  หมายชื่น
3. เด็กหญิงสิรินดา  มะมา
 
1. นางสาวอราคิน  สงเมือง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงญาณธิชา  ศรีเมือง
2. นางสาวภัทราภา   กันหาป้อง
3. นางสาวอรทัย  หมีเพชร
 
1. นางสาวอราคิน  สงเมือง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กชายคณาธัช  อินทรขาว
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วุฒิยิ่งยง
3. เด็กหญิงอรปรียา  วิศยทักษิณ
 
1. นายปรีชาวุฒิ  หิรัญเพิ่ม
2. นายสุรัตน์  วิศิษฎานนท์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปกาสิต  โพธิแพน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีสองเมือง
3. เด็กหญิงอัมพวัน  สุขนิล
 
1. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
2. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทองพูล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงมณฑิรา  เผือกทอง
 
1. นางประทีป  แป้นเจริญ
2. นางสาวศิริพร  ทองคำสุก
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  มุมสุข
3. เด็กหญิงปณิตา  ภูขมัง
 
1. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ
2. นางวิราวรรณ  วงศ์วุฒิวัฒน์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 37 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  เนียมเปรม
2. เด็กหญิงพุทธวรรณ  เรืองอร่าม
3. เด็กชายภัณฑิรา  ภู่เนตร
 
1. นางนุชนาถ  ศรีสัจจะ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  กอดแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  แก่แสง
 
1. นางนันทนา  บัวสุข
2. นางเรวดี  ตะโกพ่วง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติญา  เสถียรณัฐวุฒิ
2. เด็กหญิงพรพรรณี  ทองแพง
3. เด็กหญิงสุวัจนี  อินสาย
 
1. นางทรงพร  เพ็งพูน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มุ่งหมาย
2. เด็กชายนภดล  พลอยพริ้ง
3. เด็กหญิงวรรณวิดา  อภิโชติสุกิจ
 
1. นายพรชัย  จงสุวัฒน์ชัย
2. นางสาวศิริกัญญา  ธงสารัตน์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แย้มขยาย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  รักษี
3. เด็กหญิงสุภัชชา  สุดชะเนย์
 
1. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
2. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  พิทักใจ
2. เด็กหญิงศศิธร  สกุลคุ้ม
3. เด็กหญิงสิริพร  กลัดพุด
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุนาโท
2. นางอนงค์  ตาลประสาท
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายธนโชติ  แขกวันวงษ์
2. เด็กหญิงสุพีญา  สุรเนตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หม่อนดี
2. นางสาวอริสรา  เต็มแสนสุข
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายชาญณรงค์  จันทร์มี
2. เด็กชายณัฐพร  บุตรน้อย
 
1. นายชัยณรงค์  กลิ่นอยู่
2. นายณัฐชัญ  ยืนยง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กชายพัฒนระพี  สวนสมจิตต์
2. เด็กชายวีระพันธ์  รอดเพราะทรัพย์
 
1. นายอนันต์  พรมเสนสา
2. นายอรรถสิทธิ์  เจริญองอาจ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายจิิรัฏฐ์  แนวทะวิช
2. เด็กชายสิริยศ  เกษแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายวรเชษฐ์  สุวรรณพฤกษ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  ทองดี
 
1. นายนรภัทร  สิงห์นวล
2. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมมณี  ลำจวน
2. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงนา
 
1. นางสาวอุมาพร  บริรักษ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษกร  เซี่ยงใช้
2. เด็กชายปองปรีดา  ดงบัง
 
1. นายทศพร  ธรรมประทีป
2. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมณรงค์
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  สินจันทึก
 
1. นางสาวอุมาพร  บริรักษ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จำเริญไกร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรยศ
 
1. นางรัตนภรณ์  เหล่าดี
2. นางสาวอัญชลี  มาลัยหวล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยกเจริญ
2. เด็กหญิงมลวรีย์  ไวยวิลา
 
1. นางสาวอุมาพร  บริรักษ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายชนสรณ์  ทองชุ่ม
2. เด็กชายสมเกียรติ  พ่อค้า
 
1. นายศรายุทธ  ตุตะเวช
2. นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นดี
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายตะวัน  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายอภิชิต  ทรัพย์ประวัติ
 
1. นายชนุตร์  เกตุฉันท์
2. นางสาวเมทิกา  คล่องชัยภูมิ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณนธกฤษณ์  วรวัฒน์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ตันสกุล
 
1. นางพราวนภา  เวียงคำ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศิริมาลัย
2. เด็กชายศิริโรจน์  เพ็ชรคง
3. เด็กชายอริยพล  ศรีเจ้า
 
1. นายฉัตรชัย  พรมจิตร
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนประภามนตรี 2 1. เด็กหญิงมาเรีย  เอ็นเบอฮาร์ทเตชาเว เอสโตลาส
 
1. MissGhea    RM Tenchavez
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พูดเพราะ
 
1. นางบัวทิบ  บดขุนทด
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.82 ทองแดง 26 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ยงยืน
 
1. นางสาวดวงชีวัน  วิเศษหอม
 
160 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนประภามนตรี 2 1. เด็กชายปัณณธร  พลายงาม
 
1. นางสาวอรธิดา  วัชราภัย
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายอัณธิวัฒน์  จักรแสงชัยโชติ
 
1. นายพงษ์วิทย์  นามทะจันทร์
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 61.29 ทองแดง 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายปาณัสม์  เขียวล้วน
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  มะลิซ้อน
 
163 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลยา  หุ่นกิตติเวชกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรนรินทร์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.16 ทอง 18 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ขันตี
 
1. นางจำเนียร  อร่ามรุณ
 
165 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายวีรภัทร  ชัยสัมฤทธิ์โชค
 
1. นางมะลิ  ตรีเพ็ชร์
 
166 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภิญญ์สินี  ปรีชาลักษณ์
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
167 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.06 เงิน 20 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันตยา  หิมพาน
2. เด็กชายจักรกฤษ  คำโท
3. เด็กหญิงลลิตา  อุ่นบรรจง
4. เด็กหญิงวรัญญา   เสมา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกัลยา
 
1. นางบังอร  แก้วกองแสง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงสูวจื่อ  เซียน
 
1. นางสาวไห่ จิง  เฉิง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายธเนศ  รูปสม
2. เด็กชายนภัส  อังคสิงห์
3. เด็กชายพลกฤต  สีดา
4. เด็กชายศิวกร  โพธิ์งาม
5. เด็กชายอำนวยสาสน์  ไชยา
6. เด็กชายอำนาจ  พลายเถื่อน
 
1. นายธนกฤษ  เกษมสุขทวี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สดงาม
2. เด็กชายทนกร  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงปวริศา  ดวนจันทึก
4. เด็กหญิงพิมพ์พร  ผุยสูงเนิน
5. เด็กหญิงพิยาดา  จงเจริญ
6. เด็กหญิงสายธาร  จุลไชย
 
1. นายคุณากร  จิตรโชคนิมิตร
2. นายพงษ์เทพ  มาอุ่น
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายจักราช  บุญดี
2. เด็กชายญาณวรุตม์  ชูเยาว์
3. เด็กชายถมรัตน์  สีทอง
4. เด็กชายธนสิทธิ์  สุขสุเมฆ
5. เด็กชายนราธร  เลิดนิพัก
6. เด็กชายปรัชญา  อนุสร
7. เด็กชายพาลานา  สอนมีทอง
8. เด็กชายศิริบัญชา  ไชยกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ชีวันโชติบัณฑิต
2. นายนิธิ  อเนกเวียง
3. นายนิพนธ์  บุญช่วย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลวดี  แซ่แจว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวธิดารัตน์  พงษ์พานิช
4. เด็กหญิงนวลปรางค์  สาดศรี
5. เด็กหญิงนิศาชล  นุ่มนวล
6. เด็กหญิงประกายเพชร  ศรีเตชะ
7. เด็กหญิงภาวิณี  ด่านสูงเนิน
8. นางสาววาสนา  คุ้มทรัพย์
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  เผือกวัฒนะ
10. เด็กชายอำนาจ  ดีรักษา
 
1. นางจำเนียร  อร่ามรุณ
2. นางรัตนา  ชัยชนะ
3. นายวิฑูรย์  บุญมา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชสีห์
2. เด็กหญิงดวงเพ็ญ  สุขเกษม
3. เด็กหญิงดารารัตน์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงทัศมาภรณ์  ธรรมศิวโรจน์
5. เด็กหญิงนันธิดา  กระจ่างแจ่ม
6. เด็กหญิงปณัฐรัตน์  พุทธิเนตร์
7. เด็กหญิงพรทิพ  ก่อบุญ
8. เด็กหญิงพาดวง  วันเต็ม
9. เด็กหญิงสุดหทัย  ทองปรอน
10. เด็กหญิงเพ็ชรี  อังกุลดี
 
1. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์
2. นางนภาพร  กล่อมสุวรรณ
3. นางประภารัสมิ์  เทียบคุณ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นางสาววรรณกนก  นาคนก
2. เด็กหญิงศศินา  เกาะน้อย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มณีนะ
4. เด็กหญิงอรทัย  สุขสะราญ
5. นางสาวอุบลทิพย์  พิพย์มาลา
 
1. นางภัคมนตร์  เจริญสุข
2. นางสาวภาวนา  เจริญสุข
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงจิดาภา  โฉมยง
2. เด็กหญิงฐนัชชา  อันไธสง
3. เด็กชายณัฏฐนัย  กระแสสินธ์
4. เด็กชายณัฐกานต์  แรกไธสง
5. เด็กหญิงณัฐพร  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมั่นสมบัติ
7. เด็กหญิงนกน้อย  คลองแสนสุข
8. เด็กหญิงนิภาพร  โตทอง
9. เด็กหญิงภิญญาดา  สันติสุข
10. เด็กหญิงรัชนี  เอี่ยมรัก
11. เด็กหญิงอาทิตยา  เพิงสูงเนิน
12. เด็กหญิงไพลิน  บุญนัง
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  แจ่มสุข
2. นางสาวรัตนา  วาที
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 1. เด็กชายกันตชาติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กหญิงกานต์ชนิต  สุขมีกลิ่น
3. เด็กชายณชพัตร  สุวรรณ
4. เด็กชายธันยบูรณ์  ประทุมมา
5. เด็กหญิงบรรณพร  สุขมีกลิ่น
6. เด็กหญิงพรณัชชา  พุทธรักษา
7. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ฟุ้งสมุทร
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ห้องทอง
9. เด็กชายวัชรพล  วรรณา
10. เด็กชายวิน  ไม่มี
11. เด็กหญิงศิรินยา  สุขมีกลิ่น
12. เด็กหญิงสมรัชนี  ชูจิตรนาวิน
 
1. นางกัญมณี  พูลสวัสดิ์
2. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกชนิกา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงกิตติยา  สีมาตรา
3. เด็กชายชลชวาล  แช่มชุลี
4. เด็กหญิงณัชชา  สุขจิตร
5. เด็กหญิงปวีณา  แก้วยงกต
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คงถิ่น
7. เด็กหญิงปิยะพร  คงถิ่น
8. เด็กหญิงมนรดา  สีชัง
9. เด็กหญิงวรรณษา  โกสุม
10. เด็กชายอนุชา  จิระดล
11. เด็กหญิงอลิษา  สุนทรประเวศ
12. เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเกตุ
 
1. นายกิตติพงษ์  ทิพย์ดนตรี
2. นางณัชชามณฑ์  ช้อนทอง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   ทรัพย์สุนทร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   โยธาทร
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุรีพร  กรประเสริฐ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์สิงห์
2. เด็กหญิงสิริธร  คล้ายคลุม
3. เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมรังษี
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เวชปาน
2. นางเนตรทราย  มีวัฒนา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. นางสาวสาวิตรี  มุสิกะชัย
2. นางสาวสิริวรรณ  คำแสง
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
2. นางสิริวิมล  ทะมาดี
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัชพัฒน์  ไชยพงศ์ผาติ
2. เด็กชายณัฐชนน  ไชยพงศ์ผาติ
 
1. นางมะลิ  ตรีเพ็ชร์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาคริส  มะเฮง
2. เด็กชายพีรกานต์  มั่นคง
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
2. นางสาวสิริวิมล  ทะมาดี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายชยุตม์  โสภณศิริกุล
2. เด็กชายซื่อจง  ไล่
 
1. นางสุชาดา  พรหมมณี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. นางสาวบุษกร  พรมจา
2. นางสาวรัชนีกร  สำรวยรื่น
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
2. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนดล  เอกลักษณ์โสภณ
2. เด็กชายพัทธดนัย  ทุมณี
 
1. นางสาวปัญญดา  จิตต์อารีย์เทพ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  เพ็งกุล
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 51.95 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประภามนตรี 2 1. เด็กหญิงกันตา  คงวัฒนานนท์
 
1. นางสาวสุนีย์  ค่ำควร
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์เจริญ
 
1. นางสาวปํณฑิตา  ฤทธิแผลง
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 1. เด็กชายกาญจ์  ฟักเจริญ
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ภู่สมุทร
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายภนาดน  เลิศวิไล
 
1. นางอำไพ  พยัคฆ์มีธรรม
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางนางเกรง 1. เด็กชายชลันธร  ธนิกกุล
 
1. นางกฤชญา  จันทรประภา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงเทียรธิภา  แสงสุริยะ
 
1. นางสาววิวัฒน์  วุฒิยาสาร
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 34 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กหญิงณฐมน  กุณะ
 
1. นางเสาวณีย์  หิรัญเจริญ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายธิรวุฒิ  ป้อมสอน
2. เด็กชายอธิปไตย  ธงไชย
 
1. นางกนิษฐา  ลี้ถาวร
2. นางสาวขนิษฐา  ราชจันทร์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กชายณภัทร  รักพงศ์นาถ
2. เด็กชายภัทรพล  รำพึงวรณ์
 
1. นางจีรพรรณ  รุ่งเรือง
2. นางอรุณี  พงศ์ธราธร
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนพดล  น้อยบุรี
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีแดง
 
1. นางสาวชูศรี  แดงเผือก
2. นางเสาวนีย์  เพ็ชรสงค์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 29 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ญดา  ภู่ทอง
2. เด็กชายสุริยา  หุ่นทอง
 
1. นางสาวประไพศรี  พันธุ์รัตน์
2. นางปราณี  เกษม
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 19 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กระจ่างแจ้ง
3. เด็กหญิงณัฐฐิญา  วุฒิโตกุล
4. เด็กชายประชา  มูระคา
5. เด็กชายปวริศร์  วัดเกตุ
6. เด็กชายพงษ์ทวี  อินดีพจน์
7. เด็กหญิงวัชรภา  รัตน์ศักดิ์โยธิน
 
1. นางสาวปาณิสรา  ทองเทพ
2. นางสาวสุวีณา  มาโต
3. นางอภิชา  สาดอนขวาง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กชายฉัตรชัย  สิงหรา
2. เด็กชายธนารัตน์  อรจันทร์
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เฉียบแหลม
4. เด็กหญิงนวพร  คำพันธ์
5. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สมศรี
6. เด็กชายรัชตะ  มีชำนาญ
7. เด็กหญิงวีนัส  นิลชูจิตต์
 
1. นางสาวจิดาภา  มาประดิษฐ์
2. นางสาวบัว  จีนกระจ่าง
3. นางเบ็ญญา  ทัศนา
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายปยุต  เหลียง
2. เด็กหญิงปานชีวา  ตรีเพชร์
3. เด็กหญิงอุดสา  สังขวนิช
 
1. นางกนิษฐา  ลี้ถาวร
2. นางสาวรจนา  ลอยสงวน
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนิธวัฒน์  โชคบูรพสกล
2. เด็กชายพิพัฒน์  เอื้อราศีกุล
3. เด็กหญิงเพลงพิณ  ลิ้มปะนะการ
 
1. นางปราณี  พวงบุญ
2. นางเขมเบญญา  ตุนาค
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สาคร
2. เด็กชายพงศกรณ์  จันทร์หอม
3. เด็กชายอนุพงษ์  ฉิมแก้ว
 
1. นางสาวจำปูน  ปานเสน
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มบุญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีอุทัย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  เหลาสุข
 
1. นางสาวสุวีณา  มาโต
2. นางอภิชา  สาดอนขวาง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 29 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กชายมงคล  เดชสุุภา
2. เด็กชายสุพรศ  สุกน้อย
3. เด็กชายอริยะ  ก้อนทอง
 
1. นางรัชญา  พัฒนศิริ
2. นางสุพัตรา  โพธิ์ทอง
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายติณณภพ   จรสมุทร
2. เด็กชายนัฐพงศ์   ธาราพิตร
 
1. นางกุลิสรา  สุขเกษม
2. นางเฉลา  ละมูลมั่ง
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงบุญจิรา  ประสพดี
2. เด็กหญิงมาลินี  เอี่ยมเอก
3. เด็กหญิงโชติกา  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลอนกิ่ง
 
1. นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายธีระภัทร  ลอยแก้ว
 
1. นางจันทรธิมา  สุคนธทรัพย์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายชนะชัย  ศรพุฒทัย
 
1. นางกนิษฐา  ลี้ถาวร
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายธนากร  เทียนถวาย
 
1. นางสิริพันธ์  กล่ำแสง
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยภัทร  นิธิพรศรี
 
1. นายสมนึก  คิดการ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายสรสิช  บุญมาก
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 67.99 ทองแดง 19 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กชายกันตภพ  แซ่เหงี่ยว
 
1. นางสาวอำภา  ชนะสงคราม
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนราดล  ธนิกกุล
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นายสุรพล  แสนฤทธิ์
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์โครต
 
1. นางสาวกุลภัสสรณ์  สง่างาม
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายชลันธร  สุขศรี
2. เด็กชายธันวา  ปานมงคล
3. เด็กชายปฏิภาณ  จิตรปลื้ม
4. เด็กชายประภากร  ขวัญไขว่
5. เด็กชายวสันต์  โคสูงเนิน
6. เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญประกอบกิจ
 
1. นางกนิษฐา  ลี้ถาวร
2. นางสาวกรรณิกา  โพธิ์ชัย
3. นางสาวขนิษฐา  ราชจันทร์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คงสุวรรณ์
2. เด็กชายณัชภัทร์  สายบัว
3. เด็กชายดุลวัตร  นาคเรืองศรี
4. เด็กชายปริญญา  สาระวดี
5. เด็กชายพงศ์พสิน  ตะเพียนทอง
6. เด็กชายภูริภัทร  เวทสันเทีย
7. เด็กชายสุธาคิน  คุณสมบัติ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ทองเทพ
2. นางสาวสุวีณา  มาโต
3. นางอภิชา  สาดอนขวาง
 
219 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชยานนท์
 
1. นางทิพวัลย์  พันธุ์พยัคฆ์
 
220 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองขำ
2. เด็กชายศุภกร  สดภิบาล
3. เด็กชายสรณ์สิริ  คุมพล
 
1. นางสาววัลลภา  ขันทอง
 
221 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  โฉมศรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญพันธ์
3. เด็กชายอิฐศิลานุวัฒน์  ทองหลอม
 
1. นางนพวรรณ  ไชยผลอินทร์
2. นางปัทมา  บัญญัติ