สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตรีพิทย์
 
1. นางสมบัติ  จั่นงาม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชนิตา  เอกฐิน
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ภู่พลายงาม
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มสุธี
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงอนุสรา  กีศรี
 
1. นางสาวมลฤดี  วงษ์เนตร
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พิชัย
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.3 ทอง 26 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเกสรา  อินทโชติ
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายภคพงศ์  เครือกล้วย
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงผุสฌา   ม่วงกูล
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤษฎิภัทร  กล่อมวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอนุเคราะห์
 
1. นางจารี  พาณิชย์กุล
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หนูคำเชื้อ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เฮงประดิษฐ์
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปุณิกา  ใบกว้าง
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงภาพิรุฬห์  เฮงเจริญ
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจริยา  เมืองศิริ
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงพรนิภา  เสือซ่อนโพรง
2. เด็กหญิงสุปราณี  พัฒนจันทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตาลดี
2. เด็กหญิงสกุลตลา  แสงสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อรัญแล
 
1. นางจันทนา  อื้อจรรยา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายภูบดี  พนิตจิตบุญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัชวานิชย์
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
2. นายศักดิ์ชัย  กล่ำนาค
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายทรัพยากร  จินตภูมิ
2. เด็กชายวัชรมณฑล  เนื้อเทศ
 
1. นางจริยาพร  เสริมศาสตร์
2. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กหญิงสุนิตา  เขียวน้อย
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ้นพรม
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขันทา
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศวิริยะปิติ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พิเชษฐ์อาภา
 
1. นางกชนิภา  นวลอินทร์
2. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริฟัก
2. เด็กหญิงกัญธิดา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงยุพิน  กลิ่นจำปา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชัยชล  พุ่มเงิน
2. เด็กชายวัจน์กร  เกิดชนะ
3. เด็กชายศิลา  ชาลี
 
1. นางวิภา  ยศเรือง
2. นางอารมณ์  ศรีผ่าน
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรามาศ  สกุลเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  จำปาวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทรา  นิ่มนวล
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  กล่ำเพียร
2. เด็กชายมกรกุณฑล  ไป๋เดช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังกูรขจร
 
1. นางกฤษณา  ชื่นสกุล
2. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายจักรกิต  นครเกตุ
2. เด็กชายราเชนทร์  เทียนแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  คณโฑเงิน
 
1. นางประนอม  นิลละออ
2. นางวราภรณ์  บุตรแพง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงขนกพร  ก้าวสมบูรณ์
2. เด็กหญิงญาดา  สุดจิตร
3. เด็กหญิงปัทมพร  รักยงค์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุ่มเมือง
2. นางมาลี  เสนารายณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายธนาธิป  อินทโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปานศรี
3. เด็กหญิงอัญทิมา  จุ้ยซื่อ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนพนธ์  รื่นอุรา
2. เด็กชายธมากร  มีโชคสม
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  วัดเยื้อง
2. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  วรรณกลาง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญญพงษ์
 
1. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
2. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 39.37 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายธราเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
2. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.18 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายนภัสกรณ์  รสหวาน
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สีทา
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.41 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายชยณัฐ  นวนสาลี
2. เด็กชายสหรัฐ  เพ็ชรรักษ์
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. นายปิยะณัฐ  คำเทศ
2. นายโสภณ  จูน้อย
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.42 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายวิชิต  แหยมทุ้ม
2. เด็กชายเดชาวัต  คงสกุล
 
1. นางสาวคมคาย  ปาระมี
2. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงม่วง
2. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมบุบผา
4. เด็กหญิงวิลัยพร  ปิ่นสุวรรรณ
5. เด็กชายอภิญญา  หน่อกลาง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายกรกฤต  สินปะรุ
2. เด็กหญิงกุสุมา  นวลประเสริฐ
3. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
4. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อสวย
5. เด็กชายธีร์ธริศร์  ดวงจอมดี
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางประทุม  อูปแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  กองวัสกุลณี
2. เด็กหญิงดาว  เทียนสิงห์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ลาทอนทาป
4. เด็กหญิงปิยะดา  เขื่อนฟัก
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสกุล
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นางอรวรรณ  รอดพูน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสุข
4. เด็กหญิงเจมจุฬา  ธรรมพิมพ์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูลจีน
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์  สุขเกษม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงจิราพร  คล้ายทรัพย์
2. เด็กหญิงชานิดา  กาวี
3. เด็กหญิงนัทยา  ทัพมงคล
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เชื้อคง
5. เด็กหญิงรุจิรา  ทองคำ
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางเพชรา  ฤกษ์ดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
2. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
4. เด็กชายระพีพัฒน์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงอัฉรา  หลอดทอง
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงนันทนา  โคกพราน
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงรินทราย  มีอุดร
4. เด็กหญิงสมพร  พันธุรัตน์
5. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์อิ่ม
2. เด็กหญิงพัชราภา  แสงอาทิตย์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สัพประทัศเสรี
4. เด็กชายวรพล  สุภาจรูญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณ์
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจาตุพร  แขกสะอาด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มั่นเจริญ
3. เด็กชายณรงค์เกียรติ  จันทร์เจริญ
4. เด็กชายดนุพร  หาสุข
5. เด็กหญิงทัศวรรณ  สารัง
6. เด็กชายธันวา  สิงห์จันทร์
7. เด็กชายประจักษ์  มาลัย
8. เด็กหญิงประภารัตน์  ทับทิม
9. เด็กหญิงปรารถนา  เหมือนเมือง
10. เด็กชายปิยะ  จิตร์เย็น
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริวงษ์อนันต์
12. เด็กชายพีรพงษ์  ศรีคูณโกสุม
13. เด็กชายพีรพัฒน์  โหงถึง
14. เด็กชายภัทรพล  ทองเติม
15. เด็กหญิงวาสนา  เสนาะพิณ
16. เด็กชายวิทธวัฒน์  พรมน้อย
17. เด็กชายสมยศ  ผ่องผุด
18. เด็กหญิงสุภาพร  พูลพุด
19. เด็กหญิงอังคณา  เวียงคำ
20. เด็กชายอุเทน  ผ่องผุด
 
1. นายชำนาญ  นรสิงห์
2. นายถาวร  คำเที่ยง
3. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
4. นางศิริพร  นรสิงห์
5. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงจันทรามาส  ผึ้งใหญ่
3. เด็กชายทวีวัฒน์  ไพลาสี
4. เด็กชายทองสว่าง  วงษ์ขำ
5. เด็กหญิงทิพย์พิมล  พันธุ์ชื่น
6. เด็กชายธนวุฒิ  โฉมยา
7. เด็กชายประทีป  จาดเงิน
8. เด็กหญิงพฤกษา  ชานก
9. เด็กหญิงพาฝัน  ทองดี
10. เด็กหญิงพิจิตรา  จาดเงิน
11. เด็กหญิงภัคจิรา  วสุวัต
12. เด็กชายภัทรดนัย  แสงประดับ
13. เด็กชายวัชรพงษ์  กรรณาริก
14. เด็กหญิงสรินทิพย์  จันทรวาส
15. เด็กชายสิทธิชัย  คงดี
16. เด็กหญิงสุกัญญา  จงเชื่อกลาง
17. เด็กชายสุวิทย์  รุ่งทอง
18. เด็กชายอรรถพล  น้อยศรี
19. เด็กหญิงอารยา  เขียวสีม่วง
20. เด็กชายเอกลักษณ์  โตทอง
 
1. นางปัทมา  พูลเพิ่ม
2. นางพัชรี  กันทะวงศ์
3. นางสาวศจีณุช  นิลทุ้ย
4. นายสมศักดิ์  ก้านลำใย
5. นางสาวเบญจรัตน์  รักฉ่ำพงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายจิระวัฒน์  ฉิมพาลี
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงนภาพร  สังข์นาค
6. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กชายภสัณณ์  อ่อนตะวัน
9. เด็กชายมงคลชัย  พงษ์สาปาน
10. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิตา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กชายอาทิตย์  อาจมุณี
17. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
18. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางทิพย์วัลย์   พึ่งโพธิ์
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ก้อนทอง
2. เด็กชายกฤษณพล  สุขสม
3. เด็กชายกฤษดา   หอทับทิม
4. เด็กชายจิตริน  ดีสุทธิ์
5. เด็กชายจิรายุ  ดีสุทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีผ่อง
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  สอนมณี
8. เด็กชายทักษ์ดนัย  สายมาตร์
9. เด็กหญิงนัฐชา  บัวบาน
10. เด็กหญิงฝนทิพย์  อุทธา
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีดี
12. เด็กหญิงวารินทร์  เส็งเล็ก
13. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ทองประ
14. เด็กชายอภิรักษ์  หอทับทิม
15. เด็กชายอรรณนพ  ทองเอม
16. เด็กหญิงอรุศรา  หอทับทิม
17. เด็กหญิงอัสราพรรณ  หอทับทิม
18. เด็กชายอำพล  พวงภู่
19. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อุ่นทอง
 
1. นางกมลรัตน์   ทองอยู่
2. นางจรีรัตน์  ขุนคงเสถียร
3. นางวัชรินทิพย์  นัทธี
4. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
5. นางสตางค์  ดวงสุดา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง 8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายยศกร  เกษี
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิล
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.9 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงสุกานดา  สิทธิสิงห์
 
1. นายรณชัย  ทีมีศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 34 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สังฆรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีซุย
 
1. นางสมัย  แสงสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 17 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพลอย  กลิ่นหอม
2. เด็กชายพีรณัฎฐ์  สุวรรณคีรี
 
1. นางลักษณา  ทองสุก
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.73 ทอง 29 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร   เงินดี
2. เด็กชายธราดล   พงษ์ขาว
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากเสมอ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ขันทอง
3. เด็กหญิงชุติมดี  ปานพรหม
4. เด็กหญิงชุติมา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงพรพิมล  เผ่าละมาน
6. เด็กหญิงวรางคณา  ตาทอง
7. เด็กหญิงศิรประภา  บุญมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภู่ผกา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเหนี่ยง
10. เด็กหญิงอรอุมา  มีรักษ์
 
1. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
2. นางวรารัตน์   พุทธศิริ
3. นางเรณู  พันธุ์ฉนวน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองพริก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขะวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  วิเชียร
4. เด็กหญิงนทีรัตน์  พงษ์นิล
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีอินทร์
6. เด็กหญิงพรกนก  สันป่าแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์เรือง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญศรี
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  อยู่ยง
10. เด็กหญิงอนัตตา  แก้วแดง
 
1. นางลำพึง  โฝงสูงเนิน
2. นางอนงค์  หนูประชุม
3. นางอุษณีย์  เครือเขื่อนเพชร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90.1 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองลำเจียก
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  แหยมทิพย์
3. เด็กหญิงกิติญา  สุภักดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัสสา
5. เด็กหญิงฉัตราพร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัชชามน  ช้างจวง
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาอ่าง
8. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เทาว์
9. เด็กหญิงนิรมล  โพธิศิริ
10. เด็กหญิงนุชนาฎ  ใจสอาด
11. เด็กหญิงภัทรพร  ผอบทอง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหลือใหล
13. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ผลเวช
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงซื่อ
15. เด็กหญิงแพรวพิมล  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสุพัตรา  พนมมาศ
3. นางสุวารี  ตุ่มแก้ว
4. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกัณฑริกา   ประภาสิโนบล
2. เด็กหญิงกัลนิกา  ดุขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐมล  พะนาน
4. เด็กหญิงทิวาพร  คุณคำ
5. เด็กหญิงนิรวรรณ  บุญตา
6. เด็กหญิงบุษยรัตน์  กองเงิน
7. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
8. เด็กหญิงปิยะดา  หอมหวาน
9. เด็กหญิงพรรณปพร  ปานเนียม
10. เด็กหญิงพัชรี  พวงพันธ์
11. เด็กหญิงวนิดา  งามขำ
12. เด็กหญิงวันวิสา  สมพงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงวาสนา  เตชะวานิช
14. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
15. เด็กหญิงสุธิดา  หอมหวาน
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
3. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
4. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
2. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชาติวงค์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงจันทรา  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรลภัส  ป้อมบุบผา
3. เด็กหญิงสุวิชา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายคุณากร  ฉิมกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  จันอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  ไล้อ่วม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นดอกแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือทัต
 
1. นางสมโภชน์  จำปีทอง
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีนาทร
2. เด็กชายสิทธินนท์  โต๊ะทอง
3. เด็กหญิงอติกานต์  พรหมรักษา
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุภาเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ป้อมภา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองมี
2. เด็กหญิงประภัสรา  ทองอ้วน
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญเพียร
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงสมิตา  นิ่มประดิษฐ์
 
1. นางศุภากร  ไม้เจริญ
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงมณธิรา  พุ่มพวง
 
1. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีเจริญพันธ์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66.08 ทองแดง 41 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขพันธ์
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเพชรแพรว  ใจเสขียน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูกำลัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์ปิ่น
 
1. นางสนอง  ประเสริฐรอด
2. นางเนตรนภา  ชาติไทย
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงขจีนุช  เจริญมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงนิล
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปราะสง่า
2. เด็กหญิงอัจราพรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรประไพ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงซาอึน  คิม
2. เด็กหญิงมุทิตา  เหมหอมวงค์
3. เด็กหญิงศศิภา  เปล่งอรุณ
 
1. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุทธีรภัทร  มาลีพันธ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ล่องลอย
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายจักรพันธ์  กองสูงเนิน
2. เด็กชายสารัช  คล้อยเจริญศรี
3. เด็กชายอนุพล  บุญจันทร์
 
1. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 82.66 ทอง 29 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายอานุภาพ  กางกร
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอุไรพร  ยิ้มสรรเสริญ
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนัทมล  ทองกระจ่าง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสถาพร  พวงเเก้ว
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
86 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คชมุทิง
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
87 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
 
1. นายทนา  เเปลกวงค์
 
88 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงโยษิตา  สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
89 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
90 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
91 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงสวิตตา  สิทธิจันทร์
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
92 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเกศสุดา  พันธุ์ดี
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
93 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เชื้อพราหมณ์
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
94 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นางสาวกุลณัฐ  สสิกุล
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74.3 เงิน 21 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  พวงชาติ
 
1. นางสาวฐิติมา  ขุนเเร่
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงสุธินีย์  สุขขะ
 
1. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
97 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศรีสมบุรณ์
3. เด็กหญิงพจมาน  ทองดี
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดายงค์
5. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
6. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำ
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปิ่นธานี
8. เด็กชายออมสิน  ปึ่งประกายศรี
 
1. นางสาวจินตนา  จีนทวงษ์
2. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
3. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 87.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย   บ่อชน
2. เด็กหญิงญาดา   วิเท
3. เด็กชายณัฐพงศ์   แช่มช้อย
4. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
5. เด็กชายประพันธ์  นาคแก้ว
6. เด็กชายปัญากร   เหลืองอร่าม
7. เด็กหญิงพรวลี   สมปอง
8. เด็กชายพัสกร  เหลืองอร่าม
9. เด็กชายศักรินทร์  สุขกำเนิด
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุขกำเนิด
11. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
12. เด็กชายสุธีระพจน์   เหลืองอร่าม
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
14. เด็กหญิงเกศสุดา   พันธุ์ดี
15. เด็กหญิงโยษิตา   สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
99 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงกนกพร  ติ้วทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก่นไชย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโต
4. เด็กชายธวัชชัย  ไข่ถาวร
5. เด็กชายนพพล  เทียนก้อน
6. เด็กหญิงนราทิพย์  โพธิ์คง
7. เด็กชายนฤบดินทร์  วงษ์เด่น
8. เด็กหญิงประภัสสร  คล้ายทอง
9. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
10. เด็กชายรัตน์ติกรานต์  มหานิยม
11. เด็กหญิงสมิตานัน  สะอาดพุ่ม
12. เด็กชายสุเทพ  สุขสละ
13. เด็กชายอภิชาติ  แสงบัวแก้ว
14. เด็กหญิงอรปรียา  ภู่เงิน
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
100 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย  บ่อชน
2. เด็กหญิงญาดา  วิเท
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แช่มช้อย
4. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
5. เด็กชายประพันธ์  นาคแก้ว
6. เด็กชายปัญากร  เหลืองอร่าม
7. เด็กชายพัสกร  เหลืองอร่าม
8. เด็กชายศักรินทร์  สุขกำเนิด
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุขกำเนิด
10. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
11. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
12. เด็กชายเทวินทร์  เจตนากลาง
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
101 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายจิรายุ  อบปัญญา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสลาขุนทศ
3. เด็กหญิงชนกสุดา  อนุศรี
4. เด็กหญิงชนาภา  คำพงษ์
5. เด็กชายชลธิศ  ศรีเฉลียว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
7. เด็กหญิงดารณี  น้ำดอกไม้
8. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  เกตุศรีเผือก
9. เด็กชายนัฐพล  เหน็บใจหาญ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เสวะขุนทศ
11. เด็กหญิงพุธิตา  เชี่ยวชาญ
12. เด็กหญิงภรธิชา  สุขเจริญ
13. เด็กชายภาณุพงศ์  คงนาค
14. เด็กหญิงมลติญา  โพธิสาลี
15. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนนุ่ม
16. เด็กหญิงสุกัญญา  หญ้าอ่อนดี
17. เด็กชายสุบิน  อบปัญญา
18. เด็กหญิงสุภาวดี  คำดี
19. เด็กชายอดิศร  ตรัดงาม
20. เด็กหญิงเกศินี  เอิบอิ่ม
 
1. นางปรียา  สุนทราเดชอังกูร
2. นางวรรณา  โพธิ์ช่วย
3. นายวินัย  บุญเรือง
4. นางวีนา  ทองศรี
5. นายสวอง  ชื่นชอบ
 
102 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายชาติภูมิ  ภู่ขาว
2. เด็กหญิงณาวิภา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงทินภัทร  เส็งเล็ก
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เฉลิมศิลป์
5. เด็กหญิงนุชรวี  วิภาค
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิริจันทร์
7. เด็กหญิงพรรณราย  ประพันธ์พัฒน์
8. เด็กหญิงพัชรพร   เหลือใหล
9. เด็กชายราเชนท์  ขันท่าจีน
10. เด็กหญิงลิลณี  ผิวผ่ิอง
11. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ไชยโย
12. เด็กหญิงวิชชุดา  วิชาชัย
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะยมทอง
14. เด็กหญิงวิภาวีั  สุขสม
15. เด็กชายสถาพร  ขันสำลี
16. เด็กหญิงสมใจ  ขุนอินทร์
17. เด็กชายสุวัจ   ดิษฐพันธ์
18. เด็กหญิงอรยา  กลั่นอยู่
19. เด็กหญิงอัมรินทร์  อ่ำกลิ่น
20. เด็กหญิงไอลดา  ศรีทา
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธีรพัฒน  สายมาตร์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายไพศาล  คุ้มเขต
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
 
1. นางอุไรวรรณ  เกตุพิจิตร
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงณัชญา  ขุนพิทักษ์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กชายทวีเดช   หุ่นเสือ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สินโพธิ์
 
1. นายเจริญ  เพชรดี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขันธ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์กะต้น
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนวัดดงแก้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสาพล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 30 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงจตุพร  ซอพรมราช
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพีรดา  สมบุญ
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายธันวากร  สีลาวัน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 45 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กชายกฤษดา  วิมล
2. เด็กชายกษิดิศ  สายดำ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คลังระหัด
5. เด็กชายจิระวัฒน์  บัวทอง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก๊บทอง
7. เด็กหญิงณัฐศยามล  หันธะนะวงษ์
8. เด็กชายทรงพล  ดีมี
9. เด็กชายธนาวันท์  สีพูล
10. เด็กหญิงธิญาดา  พึ่งประยูร
11. เด็กชายธีรวุฒิ  แหวนหล่อ
12. เด็กชายธีรศักดิ์  สินสมุทร
13. เด็กหญิงปริฉัตร  สินพันธ์
14. เด็กหญิงปะริชาติ  ธรรมวงษ์
15. เด็กหญิงปัจณิตา  เลขนอก
16. เด็กหญิงปานตะวัน  บุษบา
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แดงวงษ์
18. เด็กหญิงฤทัย  ธรรมวงษ์
19. เด็กหญิงวรพรรณ  โฉมงาม
20. เด็กชายวิษณุ  คุสเดช
21. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ศรีประจำ
22. เด็กหญิงสริตา  ธัญญผล
23. เด็กชายสหรัฐ  แสงเปี่ยม
24. เด็กชายสิทธิกร  สุภาษิต
25. เด็กหญิงสุนิสา  ทองศรี
26. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ดา
27. เด็กหญิงสโรชา  แสวงลาภ
28. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  บัวศรี
29. เด็กหญิงอนัญญา  จีนรัมย์
30. เด็กชายอนุสรณ์  เรียนเวช
31. เด็กชายอะทิตย์  เทศแจ่ม
32. เด็กชายเอกชัย  ธาตุทอง
 
1. นายประคอง  แสวงเจริญ
2. นางศรินทิพย์  สาระพันธุ์
3. นางสุคนธ์  อมรอมฤตกุล
 
120 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สนธิมูล
3. เด็กหญิงชลันดา   มานิตย์
4. เด็กหญิงนพมาศ   มีผล
5. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
6. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
7. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์เหมือน
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันฐี
9. เด็กชายวิริยะ  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงสุทธนุช  ทับผึ้ง
 
1. นางสาวพรรณราย    เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี   นิ่มโชคชัยเจริญ
 
121 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกชสกร   กล่ำมี
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กุลแสนเต่า
3. เด็กหญิงจุติพร   ศรีสุพรรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    นัทธี
5. เด็กชายณัฐภาส   นิลพิทักษ์
6. เด็กชายพรรถพงษ์   ศรัทธา
7. เด็กหญิงวิภูสนา  เนียมงาม
8. เด็กชายเจนณรงค์   ดีอินทร์
 
1. นางสาวพรรณราย   เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
122 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรมอินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนิรชา   แสงพงษ์
3. เด็กหญิงปณิตา   มั่นธรรม
4. เด็กหญิงปิยธิดา   มั่งคั่ง
5. เด็กหญิงสุรัญชนา   สีเอี่ยม
6. เด็กหญิงอรดี   เกตุชม
 
1. นางสาวจำเนียร  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวจิราวรรณ  เส็งขำ
3. นางทับทิม  กรอบทอง
4. นางไพลิน  มั่งคั่ง
 
123 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายนัทพล  แสงทอง
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงวริศรา  เกิดแก้ว
4. เด็กชายศุภศิลป์  ดำคลองตัน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วสุก
6. เด็กหญิงไพลิน  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
2. นางศินีนาฏ   อำลา
 
124 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 26 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงชาลิณี  อุลิต
2. เด็กหญิงพรกมล  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงพรนภา  เกตุเผือก
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ด้วงมหาสอน
6. เด็กหญิงสโรชา  บุญประกอบ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  เสมาฉิม
 
1. นายปราโมทย์  จันดี
2. นางวันเพ็ญ  จันทร์ดี
3. นางสุดารัตน์  ดวงดี
4. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 1. นางสาวชลธิชา   พูนผล
2. เด็กหญิงมธุรส  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงมาลินี  ครองคาราวะ
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  นัตเสน
5. เด็กหญิงสุนีย์  สมาคม
 
1. นางประภา  วรสุขขัง
 
126 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กรปรียา  เจียมทอง
6. เด็กหญิงทอฝัน  เสมากุล
7. เด็กหญิงธนาพร  ตระสินธุ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดี
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
10. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขเจือ
11. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
12. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
13. เด็กหญิงภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางขวัญชนก  จินดากุล
3. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
5. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
127 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงชลลดา  วิงวอน
2. เด็กชายชาติภูมิ  ภู่ขาว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทับทิม
4. เด็กหญิงดลนภา  ใจเจริญ
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ใจเจริญ
6. เด็กหญิงนุชรวี  วิภาค
7. เด็กหญิงลิลลณี  ผิวผ่อง
8. เด็กหญิงวรดา  ผิวผ่อง
9. เด็กหญิงวันวิษา  ชื่นชม
10. เด็กหญิงสุนิตา  อินทานี
11. เด็กชายสุวัจ  ดิษฐพันธุ์
12. เด็กชายสุเมธ  พุ่มพฤกษ์
13. เด็กหญิงสโรชา  รัตนโมรา
14. เด็กหญิงอรยา  เลิศชวาลสกุล
15. เด็กหญิงอรุณี  หอทับทิม
16. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  ดอกจันทร์
 
1. นางทรงศรี  ทองสุขนอก
2. นายธฤษิดา  สำลี
3. นางผ่องศรี  บุญมา
4. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
5. นางอภิรดี  พานิชชอบ
 
128 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  อนันตมี
2. เด็กชายนิพันธ์  โสมดี
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นายอาคม  เตียประเสริฐ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล   ประภาหาร
2. เด็กหญิงวริศรา  กุลมณี
3. เด็กชายอานนท์  ประเสริฐภากร
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์เหาะ
2. เด็กชายลิปปกร  เหมมินทร์
3. เด็กชายสุรชัย  แสงแก้ว
 
1. นางพจนา  คำเพิ่ม
2. นายเกษม  นิ่มสะอาด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงจุ้ยวงษ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ยอดประสาท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนดี
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงมาริษา  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงรัชดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูนาโคก
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินทวงศ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์สังข์
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นายสมยศ  พูลผล
2. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
3. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทำทา
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สุขเจริญ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นาคสุข
4. เด็กหญิงศิยาภรณ์  สอนส่งกลิ่น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ดี
6. เด็กหญิงอัญชลี  ฤกษ์บุปผา
 
1. นางดรุณี  นรากรณ์
2. นางปราณี  ฤาชา
3. นางละออ  ทองพรม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงนิศากร  ชินศิริ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วแพทย์
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  นนทสุข
2. เด็กชายประทิน  ทิมทอง
3. เด็กชายศรวิชัย  อาจขำ
 
1. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
2. นางสาวสุพิธ  ศรีจันทรวงศ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กชายชาญชล  ตุ้มทอง
2. เด็กชายภคพล  สุมานิตย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิจารณ์พล
 
1. นายยุทธการ  กลัดงาม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 47 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายพงศกร  บุญส่งศรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงสิทธิ์
3. เด็กชายอำนวย  สมพร
 
1. นางปราณี   ฤาชา
2. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองย้อย
3. เด็กหญิงอรอุมา  มะระกอน
 
1. นางวิภาวดี  ม่วงเกษม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงนันทนา  พัดยนต์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงชาลี
3. เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ภาสะดับจิตต์
 
1. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 27 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พุทธสุภาพ
2. เด็กหญิงรสา  ยอดสีราวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นรวย
 
1. นางสุทิน  มั่งมี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงพนิดา  ใบยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จั่นมาก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  คำถา
3. เด็กหญิงเชณุรัตน์  บุตรอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงขวัญกมล  สายัณห์
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สมณา
3. เด็กหญิงวริษรา  เขียวคำปัน
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
2. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ตุ้มเล็ก
2. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงเนตรตะวัน  ปั้นงา
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุรีพร  ไผ่งาม
2. เด็กหญิงมณเฑียน  ประสงค์ผล
3. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเอม
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางละออ  ทองพรม
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายติณณ์  สูงเมฆ
2. เด็กหญิงเวธกา  หอมละม้าย
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วอร่าม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่องละออ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นายสมชาย  สัพโส
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายวรพงศ์  บุญปาล
2. เด็กชายอนุชา  วงค์อาษา
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายฉัตรปราการ  สมัยกลาง
2. เด็กชายศุภกฤต  เกียวประเสริฐ
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เสือพรม
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนิสิตา  ปัญญา
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีประทุม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดพงษา
2. เด็กชายภัทรพล  ประทุมมา
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายรัชพล  จตุรัส
2. เด็กชายเฉลิม  บุญธรรม
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงดวงใจ  รัตนผล
2. เด็กหญิงไอรดา  รวมพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายอานนท์  วงศ์น้ำเพชร
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 34 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนรัตน์  พูดคล่อง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สละชีพ
 
1. นางมยุรี  พรมอ่อน
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัตตาโน
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
2. นางสาวอนุรักษ์  กุญแจทอง
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชลนุช  อันอาสา
2. เด็กหญิงสุณิสา  ชัยโอภาส
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาภาศิริกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายกุลณัฏ  ประวาลปัทมกุล
2. เด็กชายปฎิพัทธ์  กลัดอยู่
 
1. นายทรงกต  เอี่ยมบัว
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เรืองเกษม
2. เด็กชายวัชระ  พิมพ์ทนต์
3. เด็กชายเดโช  พุ่มมะเพ็ง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิสด
3. เด็กชายธีรภัทร์  คชากรณ์
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์  วิทยานันท์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทองทา
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  เร่งรัด
 
1. นางสุกัญญา  กิจศิลป์ชัย
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.83 ทองแดง 25 โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ทองพลอย
 
1. นางศรีใหม่  สังวร
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุษราคัม
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริโก่งธนู
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วัฒนกุล
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
168 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 48 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน  พิมทอง
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายวุฒิกร  อ่อนตา
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
170 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์
 
1. นางนฤมล  จันทร์เทียน
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงธนพร  แสงรุ่ง
 
1. นางเอื้องฟ้า  ตระกูลอุดมเพชร
 
172 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.54 เงิน 28 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งบุญ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายศิรวิทย์  วิทมาสิงห์
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
2. นางสวลี  แผ่เจริญเมตตา
 
173 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  พจนาพิมล
 
1. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 42 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1. เด็กชายชานนท์  สวัสดีพงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปลี่ยนสันเทียะ
3. เด็กชายธีรวัช  ชวดน้อย
4. เด็กชายพงศกร  ศิริคูหาสมบูรณ์
5. เด็กชายสุทธิพร  สวัสดิพงษ์
6. เด็กชายเกรียงไกร  สวัสดิพงษ์
 
1. นางบุปผา  สุขเกษม
2. นายมนัส  ปล้องทอง
3. นางสาวสุนทรินทร์  สิมมา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1. เด็กชายกรวิทย์  คำแสง
2. เด็กหญิงชนวรา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงชวิศา  วันอุบล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคแย้ม
5. เด็กชายทินวุฒิ  เชื้อมุข
6. เด็กชายนครา  ยศศักดิ์
 
1. นางวิมล  เลสัก
2. นายสุรขัย  กลิ่นศรีสุข
3. นายสุริยา  สีขาว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายกษิดิศ  เชิดพุดซา
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยโพธิ์
4. นายวิโรจน์  นกแก้ว
5. เด็กชายศราวุธ  ปลื้มจิตร
6. นายศักรินทร์  โทบุตร
7. เด็กชายสมชาติ  นิลละออ
8. นายสุรัตน์  ดอกพุฒ
 
1. นางพรทวี  คำชู
2. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
3. นางรุ่งนภา  เถื่อนแจ้ง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน   พรมสุริยา
2. เด็กหญิงปิยะรัต   หลักเพ็ชร์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   บางน้อย
4. เด็กชายสมบูรณ์   วิมล
5. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีแก้ว
6. เด็กหญิงสุนันทา  จันทรัตน์
7. เด็กหญิงหรรษมนต์   ทับทิมหล้า
8. เด็กหญิงอรัญญา   สังกานอง
 
1. นางปานวาด   ปานอุทัย
2. นางรัตนา   กางกรณ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พลายฤทธิ์
3. เด็กหญิงมัสขรินทร์  โอวีระ
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์คล้อย
2. เด็กหญิงศจี  เปี่ยมสินธุ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาดี
 
1. นางชฎากานต์  เจริญอินทร์
2. นางสาวณัฐพร  เจริญมาก
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่งธรรม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
2. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงชฏาพร  จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงธราภรณ์  กฐินเทศ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางสาวสาคร  ชาติสำราญ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวายุ  มีประดับชัย
 
1. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
2. นางรวงทอง  ศรีนาค
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนัฐมล  เจ๊กกลัด
2. เด็กหญิงศศิประภา  นาเดื่อ
 
1. นายลือชัย  ทับพุ่ม
2. นางสวาท  บุญเพชร
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 19.48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงอภิญญา  นิลนารถ
 
1. นางลำพึง  โฝงสูงเนิน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายพรรณพงศ์  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายรัตชภูมิ  นุ่มไทย
 
1. นางมนชิดา  พานิช
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพยุห์  สุขอนนท์
 
1. นางวลัยพร  ศุภภะ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายไกรสรณ์  มาดี
 
1. นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงทรัพย์สิดี  มีพ่วง
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1. เด็กชายนนธิวัชร  จันทดี
 
1. นางพรสวรรค์   พงศ์อัมพรศรี
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เลิศจิตร
2. เด็กหญิงมณฑิรา  คำเทศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สนเปรม
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พลายดี
2. เด็กชายนาวิน  จันแก้ว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  จงรักชอบ
 
1. นายชไมพร  ผากา
2. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พันธ์   ใจมา
2. เด็กชายมานพ  พวงทอง
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤษฏา  พาตน
2. เด็กชายวิชยุตม์  แก้ววิเชียร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วัฒนะจันทร์
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กชายชัยพร  ดาวลอย
2. เด็กชายนิธิภัทร  ผลบุตร
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางอัมพร  สุขเกษ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงปฐมา  กองทองนอก
2. เด็กชายพณพล  มะเห
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 16 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติญานนท์
2. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
 
1. นางวันทนีย์  ทองสันต์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.34 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  คล้ายพวก
2. เด็กชายจิรพล  ทองแก้ว
3. เด็กชายชัยวัทน์  ทองม่วง
4. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ขุนเพ็ช
5. เด็กชายศุภณัฐ  อวธานนท์
6. เด็กชายเจษฎา  ชิณวงษ์
7. เด็กชายไพศาล  ตางาม
 
1. นางนิตยา  ริมสีม่วง
2. นายสุรัช  พิมพาภรณ์
3. นางสาวอุษณีย์  โคกลำพาน
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายกชมน  ทัดอยู่
2. เด็กชายธนกร  กิตติธรสกุล
3. เด็กชายธนกฤติ  กิตติธรสกุล
4. เด็กชายธนฉัตร  จิรวิชัยศรี
5. เด็กชายธนากร  สุวรรณ
6. เด็กชายอวิฐษ์  กองทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นางนงลักษณ์  ยงสม
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทองมา
2. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อินทร์เอม
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
2. นางอารีย์  แสงคำ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 7 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองงาม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วงาม
3. เด็กหญิงผานิตา  มั่นคง
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. นางอุษา  สุรนารถ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ศรี
2. เด็กชายมหพันธ์  น้อยสถิตย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  เทียมทอง
 
1. นางสาวนันทนา  ประโรกิจจักร์
2. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสะอาด
2. เด็กชายทัศศิลป์  สุขเทศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจันดี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
2. นางอรพิน  สมสอง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 23 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายระพีพงษ์  นาคทอง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เลี่ยมขาว
3. เด็กชายเจษรินทร์  พยัคคานนท์
 
1. นางจักร์กรี  จันทร์ศรี
2. นางราตรี  สมนึก
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน 5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายปฐพี  สัพประทัศเสวี
2. เด็กชายอาณัติ  ศรีทรง
3. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีทรง
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชานนท์   จีระวัฒน์
2. เด็กชายรามินทร์   สุขขะ
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
2. นางวัชราภรณ์  เจริญผล
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายธนวินทร์   ศิรินาค
2. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเชื้อ
2. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงสาธิมา  ชนะวงศ์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเมือง
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางอัมพร  สุขเกษ
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายคุณาพจน์  ผาผง
2. เด็กชายจักรี  ฮาสุกรี
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายนภัทร   นาคพุ่ม
2. เด็กชายสุรพล   พวงมาลัย
3. เด็กชายอติวัฒน์  พึ่งเจริญ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  ใจแสวง
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญวระ
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลพานิช
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ราชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มณีศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายณัฏกานต์  เกริกชัย
2. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
3. เด็กชายศราวุฒิ  หนูมี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายพายุ   พิมพันธ์
2. เด็กหญิงวราทิพย์   อู่ทอง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   สายคงดี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศาลา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายนพดล   สุมา
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายปริเยศ  น่วมแก้ว
 
1. นายจักรกฤษ  ธิโต
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ภานุทัต
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายเสาร์มัน  ศุกร์
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงชนากานต์  สนเปรม
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงดวงใจ  กัณหา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  เติมแก้ว
3. เด็กหญิงร่มฉัตร  สิงห์งาม
4. เด็กหญิงศิวภา  อ้นวิจิตร
5. เด็กหญิงสุปัญญา  อุ่นวงค์
6. เด็กหญิงแพรวนภา  คำเมือง
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
3. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายน้ำพุ  อุดรสาร
 
1. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 11 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.67 ทองแดง 14 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงแจ้ง
2. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงภาวิณี  พวงจำปี
4. เด็กหญิงวรนุช  วรรณพฤกษ์
5. เด็กชายศรันย์  พานนนท์
 
1. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
2. นายสมพงษ์  สุรนารถ
3. นางอุษา  สุรนารถ
 
228 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ช้างแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติยานนท์
3. เด็กชายนิติภูมิ  กัณหา
4. เด็กชายวรุฒม์  ไชยประชา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สมพงษ์
6. เด็กชายอภิวัฒน์  เอี่ยมอธิคม
7. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
3. นางเตือนใจ  พิมพ์น้อย
 
229 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
230 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายมายหว่า  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงไมค์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงไมยิ้ง  แซ่ยิ้ง
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
 
231 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 32 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ
 
1. นางจิรฐา  โต๊ะกลม
2. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. นางนุชสิรินันท์  กุลศรพิจิต