สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81.6 ทอง 13 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาสวัสดิ์
 
1. นางสาวเมตตา  สารีวงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนวตมน  ธวัชบุรี
 
1. นางพัชรฤทัย  เย็นสบาย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1. เด็กหญิงเกวลี  ธรรมดา
 
1. นางสาวภคมน  กุลธนาเปรมเดช
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  ทองเปี่ยม
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ติเยาว์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   จิตร์โปร่ง
 
1. นางสาวปราณี  วรสุทธิ์พิศาล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. นางสาวพริมา  ลำพา
 
1. นางบุญตา  ทิมแสง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่น
 
1. นางสมประสงค์   รัตนมุง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันธ์อินทร์
 
1. นางอรนุช  ศรีสะอาด
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  มานอง
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายภัทรพล  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดอิน
 
1. นางสาวนฤมล   มีพรบูชา
2. นางปัทมา  ประสงค์สุข
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดีเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา  สะราคำ
 
1. นางสาวกัญญา  วารีอุดม
2. นางสาวสุณีย์  เอื้ออรุณชัย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  รุ่งบรรเจิด
 
1. นางสาวชุรีพร  พึ่งพิงพัก
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรามาวดี  อบสินธุ์
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1. เด็กชายอภินันท์  สนองสินธุ์
 
1. นางสาวสายไหม  โพธิ์ศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงปภัสรา   มากกลิ่น
2. เด็กชายสิทธิกร  ดอนพรหม
3. เด็กชายอำนาจ  วรรณกรี
 
1. นางสำเนียง  แสงจันทร์
2. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทับยาง
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจอ้าย
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เต๋งจงดี
 
1. นางสาวรำพรรณ  จันทร์ย้อย
2. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายพศิน  กิรติพงษ์วุฒิ
2. เด็กชายเกริกพล  รัตนภูมิ
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มาขำ
2. เด็กหญิงอัญญาสิ  สุขโสม
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
2. นายปราโมชย์  เกียรติศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สอนศิลป์ชัย
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายพีรยุทธ  หม่องแป๊ก
 
1. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  กิตติวิรยานนท์
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุววงศ์
3. เด็กหญิงสุทัตตา    ศิวกาญจน์
 
1. นายชัชวาล  จินรอด
2. นางศศิสิริกร  เฉลิมธนาสกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดสุขผล
2. เด็กชายพัทธกานต์  ทรัพย์ดี
3. เด็กชายวรวุฒื  คณธิคามี
 
1. นางสาวสุภาพ  จะวะอรรถ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กหญิงชุติมา  มั่นทอง
2. เด็กหญิงอารียา  ทัตสิทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุรัติชัย
 
1. นางพเยาว์  ใจมั่น
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนภักดี
3. เด็กชายสรศักดิ์  เพ้งปรีชา
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พูลขวัญ
2. เด็กชายมงคล  ถารสา
3. เด็กชายวัตรชพล  ทองคงอ่วม
 
1. นางนภาพร  ศิลประเสริฐ
2. นางรัตนา  ขันทองดี
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กชายภูวดล  มหาชิโนรส
2. เด็กชายมงคล  อรชร
3. เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมพิชัย
 
1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
2. นางแก้วตา  แก้วจีน
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กหญิงบูรพา  วงศาโรจน์
2. เด็กชายศาศวัต  ปานดำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทิพย์เครือ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พุทธสอน
 
1. นางกมลเนตร  เกตุแก้ว
2. นางสาวมนทา  นักเสียงดี
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 1. เด็กชายวรพันธ์  จันทร์เป้า
2. เด็กชายอิสเรศ  อ่อนแช่ม
 
1. นางทิพย์วรรณ  จันมะโน
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 25 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายฆนาคม  ทิมทอง
2. เด็กชายปารเมศ  ศรีสุข
 
1. นายนิทัศน์  ลิมาคม
2. นายวัชรินทร์  เหลืองนวล
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.13 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายณัฏฐากร   ผิวบางกุล
2. เด็กชายดำรงค์   (มอญ)
 
1. นางวรรณา  คุ้มเสาร์
2. นางสาวเยาวเรศร์  วงศ์ยะรา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.74 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 1. เด็กชายสุภชัย  นฤพรพงศ์
2. เด็กชายอัครชัย  ทองกันยา
 
1. นายปัญญา  กล่อมความสุข
2. นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.38 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายทรทัศ  บุญรักษา
2. เด็กชายทูน  ต่างชาติ
 
1. นางศราลักษณ์  ด่วนแสง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.43 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายณัฐพล  ปู่เมือง
2. เด็กชายสุริยัน  พุ่มวิลัย
 
1. นายภาณุวัตน์  แก้วใส
2. นายสัมพันธ์  เถามานกูล
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายธนากร  ตั้งวงศ์
2. เด็กชายสถาพร  เซี่ยงหว่อง
 
1. นางสาวมธุรส  คล่องแคล่ว
2. นางสาวโสภาพรรณ  ภู่เพชร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ค้ำจุน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประดิษฐ์วีรวงษ์
3. เด็กหญิงบุษกร  อารมย์สุขโข
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เทพอยู่
5. เด็กหญิงสุพิชฌา  โรจนรักษ์
 
1. นางวรรณา  ศิริประสพ
2. นางสุรีรัตน์  จีนเอีย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงธันยพร  หนูนันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำวรรณ
3. เด็กหญิงวศินา  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงวาศินี  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงเฌอเอม  อินจีน
 
1. นางวรรณา  ศิริประสพ
2. นางสุรีรัตน์  จีนเอีย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.8 เงิน 37 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ใจสุทธิ
2. เด็กหญิงวรรชนก  อินทร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วิเศษจรนา
4. เด็กหญิงศิริรินทร์  อินทร
5. เด็กหญิงอารยา  สาทเงิน
 
1. นางกัลยรัตน์  วิเศษรจนา
2. นายปฐมพล  ศรแผลง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดบางกระโด(สามัคคีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญ  คำแสง
2. เด็กหญิงธนาภา  จินดาคำ
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ทับเณร
4. เด็กหญิงพรนภา  รอดพ่วง
5. เด็กหญิงแพรวพราว  วรรณจักร
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์นาคพันธ์
2. นางศุลีพร  ลังกา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมสี
2. เด็กหญิงดาหวัน  เกี้ยวสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรรณรดา   เกิดเปลี่ยน
4. เด็กหญิงสร้อยสน   อู่นิ่ม
5. เด็กหญิงอภิญญา  อรุมชูตี
 
1. นางนภาพร  ศิลประเสริฐ
2. นายมานพ  โรจนกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงปภาวี  แพงผล
3. เด็กหญิงวัลย์วดี  เจริญสุข
4. เด็กชายศุภโชค  เนตรสว่าง
5. เด็กหญิงอัยรัชดา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
2. นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธงเพ็ง
2. เด็กหญิงทัศศิยา  แผ้วพาล
3. เด็กหญิงสนธยา  ตุ้มทอง
4. เด็กหญิงอติพร  อภิสิทธิ์ชัย
5. เด็กชายอนุเทพ  ตันเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  เจริญยศ
2. นางจิณัฐปภา  สืบมี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สุดสาคร
2. เด็กหญิงนภัสสร  จงสถาพรพันธุ์
3. เด็กหญิงประภัทร  ดาปาน
4. เด็กหญิงพนิตพร  เขมะประสิทธิ์
5. เด็กหญิงอรจิรา  อริยวัฒนากร
 
1. นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร
2. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.25 เงิน 23 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาวนาลุ่ม
2. เด็กหญิงชฎาพร  พ่วงเสือ
3. เด็กหญิงชไมพร  พุกวิลัย
4. เด็กหญิงชไมพร  คำชมภู
5. เด็กชายธนกร  แย้มงาม
6. เด็กชายธนวันต์  นิลรอด
7. เด็กชายธนากร  เภาเพ็ชร
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทร์แย้ม
9. เด็กหญิงปานตะวัน  นึ่งแตง
10. เด็กหญิงมนฑา  พุ่มสุวรรณ
11. เด็กชายมนตรี  ยนต์นกิจ
12. เด็กหญิงฤดีมาศ  พรหมโสภา
13. เด็กชายสมภพ  สวนจันทร์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรยสวน
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วใหม่
16. เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิโชค
17. เด็กชายอรัญ  สิงคาน
18. เด็กชายเทวาจิตร  กล้าหาญ
 
1. นายกิตติ  ตุงคะเศรณี
2. นางพิกุล  สุวรรณหิรัญพร
3. นางวัจนา  นุชนุ่ม
4. นายวิชัย  แย้มศิริ
5. นางสาวเบญจวรรณ  คหินทรพงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา  เซียมเอคู
2. เด็กหญิงฐิติพร   เหมศรี
3. เด็กหญิงทัตพิชา   เจริญประสิทธิ์พร
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   พิมเสน
5. เด็กหญิงปริณดา   ปานโต
6. เด็กชายรัตนพล   คำดี
7. เด็กหญิงวิลาสินี   ธรรมเอื้ออารีย์
8. เด็กหญิงศศิพร   ไทรชมภู
9. เด็กชายศิรา   ขำศรี
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ทวีศรี
11. เด็กหญิงศุภิศรา   แย้มสุวรรณ
12. เด็กชายสหภาพ   โสภา
13. เด็กชายสหรัฐ  โสภา
14. เด็กหญิงสุภัชญา   ทองม่วง
15. เด็กชายหรรษธร   คำลา
 
1. นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  รักชื่น
3. นางวันเพ็ญ  แหยมละ
4. นางสาวสุรัสวดี  องคะลอย
5. นางอำพัน  บรรจงคชาธาร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แสนชน
2. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทวีป
3. เด็กหญิงจิตสุภา  กาทอง
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ดีดเล็ก
5. เด็กชายจิระพงค์  สุนทรสารทูล
6. เด็กชายจีรศักดิ์  คิดดี
7. เด็กชายชโลธร  พึ่งไทย
8. เด็กชายณัฐกร  สุขศรีใส
9. เด็กหญิงณัฐพร  ตุ้มอ่อน
10. เด็กชายธีรวุฒิ  มั่นพรรษา
11. เด็กชายนที  ดวงตา
12. เด็กหญิงนรากร  เจริญใจ
13. เด็กหญิงนิชาภา  โพธิ์พุทธรักษา
14. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  สินเสงี่ยม
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาทอง
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตุ้มอ่อน
17. เด็กชายวีรพงษ์  ปานดำ
18. เด็กชายอดิสรณ์  ระวังงาน
19. เด็กชายอรรตพล  ประเสริฐจิตร
20. เด็กชายเจษฎา  หนองทราย
 
1. นางชิสา  บุญณรงค์
2. นางนฤมล   โล่ห์จินดา
3. นางสาววาสนา  เชี่ยวพรรษา
4. นางสิริมา  ม่วงงาม
5. นางสาวเอี่ยมพร  จันทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดสิดาราม 1. เด็กหญิงณิชาภา  เที่ยงเทศ
 
1. นางสาวนรินทร์  บัวงาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) 1. เด็กชายวันชัย  ปาณะสังข์
 
1. นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.1 ทอง 9 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) 1. เด็กหญิงแสงเทียน  สมถนอม
 
1. นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.73 เงิน 36 โรงเรียนวัดหนองอ้อ โพธาราม 1. เด็กชายพงวัต  ฮวดมา
2. เด็กหญิงอภัทรฌา  จันทรมาลา
 
1. นางแสงจันทร์  สอนทรงศักดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.59 ทอง 40 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  รอดสาย
2. เด็กหญิงสุธาภัทร  บัวดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เพ็งบุญชู
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 23 โรงเรียนวัดโกสินารายณ์ 1. นายจิณณวัตร  ฟักษ์วงษ์ทอง
2. นางสาวเมธาวี   ตุ้มทอง
 
1. นางนริสา  ยางสวย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองอ้อ โพธาราม 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ปลื้มจิต
2. เด็กหญิงนพัตธร  โพธาภิวัฒน์
3. เด็กหญิงปวีณา  แก้วตา
4. เด็กหญิงมนิสชา  บู๊ฮวด
5. เด็กหญิงศศิธร  ฮวดมา
6. เด็กหญิงศิรดา  เตียงเกตุ
7. เด็กหญิงศิริกัลยา  ฮวดมา
8. เด็กหญิงสุพนิต  พัฒนมาศ
9. เด็กหญิงอภัทรฌา  จันทรมาลา
10. เด็กหญิงเฟิร์น  ดวงกระจาย
 
1. นางแสงจันทร์  สอนทรงศักดิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนกานต์  นิ่มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทรัพย์แต้ม
3. เด็กหญิงดารัตน์  นัยพัฒน์
4. เด็กหญิงธัญชนก  คงศิริ
5. เด็กชายปกรณ์  ยิ่งมีมา
6. เด็กหญิงปาลิตา  พละมาต
7. เด็กหญิงพรพิมล  คงสวัสดิ์
8. เด็กหญิงภาวิดา  มาตเกตุ
9. เด็กหญิงวิภาวี  มาลีรัตน์
10. เด็กหญิงวิมลตรา  ศรีไพสุรินทร์
11. เด็กหญิงศิวพร  อ่วมทับ
12. เด็กหญิงศุภนิดา  กุลศรี
13. เด็กชายสหรัฐ  ม่วงหมอนทอง
14. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญส่ง
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  อ่ำพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  สายค้ำ
2. นางสาวพริยา  ม่วงศรี
3. นางสาวอภิญญา   พลอยดี
4. นางอุบล  ประถมยา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุมแดง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ฟุ่มเฟือย
3. เด็กหญิงชนากานต์  คล้ายลี
4. เด็กหญิงฐิติมา  หินเพชร
5. เด็กหญิงณัฐมล  แดงจุ้ย
6. เด็กหญิงทานตะวัน  พันจุ้ย
7. เด็กหญิงธิติมา  ช่างเกตุ
8. เด็กหญิงบุษยพรรณ  แก้วใหล
9. เด็กหญิงปาริชาติ  โชพิกุลโย
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  แน่นอุดร
11. เด็กหญิงสุมิตรา  คล้ายลี
12. เด็กหญิงอลักษณ์คณา  สวัสดี
13. เด็กหญิงอาภาศิริ  สวนมาลา
14. เด็กหญิงเกลียวกมล  บุญประคำ
15. เด็กชายเอกรัฐ  นาคเนื้อนิ่ม
 
1. นางมธุรส  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนหลี
2. เด็กหญิงเต็มศิริ  ก้อนทิพย์
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรธนู
 
1. นางวาณีรัตน์   สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55.9 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรชัย  คุ้นเครือ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จักขุจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวคนธิ์  โกรธา
 
1. นางสาวกัญญา  วารีอุดม
2. นางสาวสุณีย์  เอื้ออรุณชัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ชั้นสูง
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำประสพ
 
1. นายประภัสร์  ยู่กี่
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวบุษบาบัณ  จันทร์หอม
2. นางสาวสุภวัทน์  ตาลเจริญ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยังคง
2. นายพัลลภ  บุญสิงห์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหมณี
2. เด็กหญิงมุธิตา  ทัพนันท์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  แสวงทรัพย์
 
1. นายณัฐพงค์  จำปาแดง
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวัชรากร  บุญรอด
3. เด็กชายเจษฎากร  ขำคล้าย
 
1. นางธัญนันท์  วัฒนา
2. นางสาววัชรา  สุมณฑา
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยณรงค์   มรรฆมาน
2. เด็กชายพิชิตชัย  นวลขาว
3. เด็กชายภานุพงษ์  บัวคำ
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  คงครองสมัย
 
1. นางศิริมนัส  ทรัพย์สิน
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ   บุญเกิด
 
1. นางอริสรา  อ่อนแช่ม
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายกมลภัทร  จันทร์คำ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  ขำช่วง
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดหัวโพ 1. นายศราวุธ  แสงจันทร์
 
1. นายอานันท์  พุทธจำ
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  รักงาม
2. เด็กชายอลงกรณ์  เพ็ชรปาน
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กหญิงนฤมล  เปลี่ยนสุนทร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงศ์เดือน
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กหญิงกมลชนก  คิดดี
2. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  ทุมมี
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนิรชา  ทับวอ
 
1. นายชำนาญ  รักดี
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาต  เกิดดี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มั่งมี
 
1. นางปทิตตา  ทองบุญมี
2. นางปัทมาสน์  คำสุข
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  โชติชื่น
2. เด็กชายวรากร  เลิศกาญจนศักดิ์
3. เด็กชายอัศวเดช  เบ็ญจชาติ
 
1. นายสกุลพงษ์  เจนสุวรรณ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  เกิดสุขผล
3. เด็กชายอนุวัฒน์  รุ่งนุช
 
1. นายอานันท์  พุทธจำ
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  โนทายะ
 
1. นางพเยาว์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 75.66 เงิน 11 โรงเรียนวัดขนอน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเจริญศิริกุล
 
1. นางสายสมร  เดชาฤทธิ์
 
80 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดขนอน 1. เด็กหญิงประภัสสร  สืบติภา
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายสงกรานต์  พูนเกิด
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วโกมุท
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
86 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงบังอร  เอี่ยมหนู
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุวรรณปัญญา
 
87 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์วัฒนาพงษ์
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
88 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงนิตยา  ชูศรี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุวรรณปัญญา
 
89 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
 
1. นางสาวอิศรา  จันมา
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุภัทร์  วรลาภมงคล
 
1. นางวรรณภา  หงศ์สุภางค์พันธ์
 
91 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดดีบอน 1. เด็กชายธนพล  สุดสน
 
1. นายธานิตย์  บูญณสะ
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  กล้วยเครือ
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
93 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายธรรมนูญ  มาสอาด
 
1. นางสาวอิศรา  จันมา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
95 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชมน  วนพานิช
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์วัฒนาพงษ์
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงปณิตา  สีหาราช
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
7. เด็กชายพนากร  พงษ์คะเชนท์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สาธุการ
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
2. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
96 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไพศาลภูมิ
2. เด็กชายกิตติชัย   หุ่นกลอย
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฤทธิ์สุข
4. เด็กหญิงทรายแก้ว   แก้วทับทิม
5. เด็กหญิงวรรณิกา   จีนโก๊ว
6. เด็กหญิงวาสนา   ลิ่มมั่น
7. เด็กชายวิศรุท   แช่มมั่นคง
8. เด็กหญิงสิริมา   ไพรนาวัล
 
1. นางนฤมล  เฉลิมยศ
2. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
97 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีมงคล
4. เด็กชายปฏิภาณ  แสนสุรินทร์
5. เด็กชายพฤกษมาส  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  จันทราทิตย์
7. เด็กชายภานุพงษ์  ไกรวิจิตร
8. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงอุทัย
9. เด็กหญิงวรรณวิสา  สาตรน้อย
10. เด็กหญิงวรรณี  อุดมวิไลพร
11. เด็กหญิงวาสนา  แก้วคำแดง
12. เด็กชายวิศรุต  ยาเครือ
13. เด็กชายสุภกิณห์  เกษณียบุตร
14. เด็กหญิงอินธิรา  วรรฤกษ์งาม
15. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นายประหยัด  แสงเนียม
2. นายศาธร  คำพิมพ์
3. นางสาวอิศรา  จันมา
4. นางเกษมศรี  เกษตรลักษมี
 
98 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกนิภา  คุ้มอยู่
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  หมอนเมือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มแย้ม
4. เด็กหญิงณันฑกานต์  สุธาพจน์
5. เด็กหญิงธนภัทร  ทรงพลนภจร
6. เด็กชายธนสิทธิ์  บัวพลับ
7. เด็กชายธีรภัทร์  อรภักดี
8. เด็กหญิงนริศรา  สุดตา
9. เด็กหญิงบุญธิดา  เจ็งทู้
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  พุ่มนาค
11. เด็กหญิงภวพร  กองรามัญ
12. เด็กหญิงภีรนันธ์  พราหมสุภา
13. เด็กชายมงคล  ม่วงแตง
14. เด็กหญิงวลัยพร  เนียมหอม
15. เด็กชายวิสุทธิ์  แสนคำ
16. เด็กหญิงสุกัลยา  ขำเจริญ
17. เด็กหญิงสุพรรณษา  พุ่มนาค
18. เด็กหญิงสุพรรณษา  ขำเจริญ
19. เด็กหญิงอรสา  จันทร์สว่าง
20. เด็กชายเจตน์  พุ่มนาค
 
1. นายธีรภัทร  เอกดำรงกิจ
2. นายประเทือง  โม่มาลา
3. นายพรเทพ  พิมพ์ศรี
4. นางพเยาว์  ปุญญมาโนชญ์
5. นางภาระณี  สุภาสวัสดิ์
6. นายวิชาญ  สุภาสวัสดิ์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 38 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายพงษ์ศธรณ์  เพ็ชรวารี
 
1. นางเบญจวรรณ  ชื่นบุญมา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัตน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นางจริยา  สมีรักษ์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลีพร  กิจเมฆ
 
1. นางบุญเรือน  สายทอง
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางนันท์นภัส  โชติวัฒน์ธนชัย
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
 
1. นางสุภาพ  จันทร์สงเคราะห์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรดนย์  สุทธนนท์
 
1. นางสุพัตรา  สร้อยน้ำ
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจันทภา  ศิวิลัย
 
1. นางสุธาสินี  จังพานิช
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรดนย์  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์   ศิริจำปา
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางนิตยา  แสงนาค
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  แสงใส
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดโกสินารายณ์ 1. เด็กหญิงบุษกร  กองสอน
 
1. นายสนั่น  คล่องแคล่ว
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นางอังคณา  คล่องแคล่ว
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
 
1. นายสมบูรณ์  เทียนศิริโชติ
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มีไปล่
 
1. นางศิริพร  คงดี
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิตา  เรียงสุวรรณ์
 
1. นายธานี  จิรัคคกุล
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงกันตนา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สวนแก้ว
3. เด็กหญิงกิ่งกมล  พุ่มต้นวงศ์
4. เด็กชายคณิตสรณ์  เปี้ยวเฉียน
5. เด็กชายจักรกฤษ  อินทรง
6. เด็กชายจิรายุ  อู๋สัมถะ
7. เด็กหญิงจีรนุช  มูลเงิน
8. เด็กชายชนัญชัย  สวนแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐณิชชา  เสื้อขาว
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่อมจิตต์
11. เด็กชายธนาธร  บุญสม
12. เด็กหญิงธันวลัย  ทรทึก
13. เด็กชายนพดล  เหมาแพ้ว
14. เด็กหญิงนฤมล  ชังชะอ้อ
15. เด็กหญิงนิธิพร  คณา
16. เด็กหญิงปริญา  เชื้อกาว
17. เด็กหญิงพรทิตา  สังพลาบ
18. เด็กชายพิชิตชัย  มั่งคง
19. เด็กชายพิษณุ  ยิ้มเชิง
20. เด็กชายพิเชษฐ์  ดวงแข
21. เด็กชายมงคล  แคล้วเครือ
22. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พวงทอง
23. เด็กหญิงวิชาดา  จารุรัศมี
24. เด็กชายศราวุธ  จูมอญ
25. เด็กหญิงศศิธร  ตู้สมบัติ
26. เด็กหญิงสายธาร  วราสินธ์
27. เด็กชายสิทธิ์ทิวา  อ่อนลา
28. เด็กหญิงสุพรรณดา  จันทรวงศ์
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มงคลกฤษ์
30. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก่นพิมาย
31. เด็กชายอติเทพ  คำนุ
32. เด็กชายอนันตชัย  เกิดฤทธิ์
33. เด็กชายอนันต์  ปานพุก
34. เด็กหญิงอาทิตยา  กล่อมจิตต์
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหลนปก
36. เด็กหญิงแพรทิพย์  สังข์ทอง
 
1. นายตระกูล  ดีมังกร
2. นายประทิน  ชุนใช้
3. นางสาวพรพนา  สนธิ
4. นางสาววนิดา  บุญสม
5. นายวราวุฒิ  ชุนใช้
6. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เตียน
7. นายสิทธิชัย  ขำละม้าย
8. นางสาวแอมวรา  เกียรศิริ
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวัดสิดาราม 1. เด็กชายกฤต  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญคง
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำเค็น
4. เด็กชายธนภูมิ  เฮี้ยนชาศรี
5. เด็กชายนพรุจ  รัตติดำรงสุข
6. เด็กหญิงภูรดา  ออมสิน
7. เด็กหญิงวสุนธรา  บุญล้อม
8. เด็กชายวีรภัทร  พร้อมทรัพย์
 
1. นางวรรณฉวี  เรืองตระกูล
 
117 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงนันทิพร  ชั่งเย็น
2. เด็กหญิงปณิชา  บุญณรงค์
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชูเลิศ
4. เด็กหญิงพัชรมัย  ชุนเกษา
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญกลิ่น
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
 
1. นายนริศ  พันธุ์แดง
2. นางสาวรวีพร  งามสม
3. นางรัตนา  คุ้มศิริ
4. นายสังคม  รุ่งเรือง
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงนันทิพร  ชั่งเย็น
2. เด็กหญิงปณิชา  บุญณรงค์
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชูเลิศ
4. เด็กหญิงพัชรมัย  ชุนเกษา
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญกลิ่น
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
 
1. นางจริยา  อยู่ไว
2. นางพนิดา  ตันติธีระศักดิ์
3. นางสาวรวีพร  งามสม
4. นางเทอดหญิง  โกมารภัทร
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดโกสินารายณ์ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บัวมา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รอดงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดพิพัฒน์
4. เด็กหญิงอุ้ม  หงส์ษา
5. เด็กหญิงอ้อ  หงส์ษา
 
1. นางณัฐฐา  พวงแก้ว
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71 เงิน 40 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ผลพิมาย
2. เด็กหญิงณัฎธิดา  ซังตู
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์เรือง
4. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
5. เด็กหญิงปิยรัตน์  หลิ่มเกลื้อ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยืนนาน
7. เด็กหญิงมนัสวันท์  ยืนนาน
8. เด็กหญิงอภิชญา   ทองสิทธิ์
 
1. นางอรอนงค์  ผดุงผล
2. นายโกสินทร์  พันธุมเสน
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจรมา  สิทธิประสงค์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงทิชากร  ตุ้มระหงษ์
4. นางสาวพนิดา  เซี่ยงผง
5. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สุดสวาท
6. นางสาวมะลิวัลย์  พรมจักษร
7. นางสาวศิริวรรณ  นันแจ้ง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ซิ่วเกษร
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
2. นางพูนศรี  แสวงทอง
3. นางสาวมลทิชา  เกตุมณี
4. นางศรีรัตน์  อ่ำทับ
5. นางสาวสุพัฒนา  สุภาพ
 
122 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายคณิสร  คล้ายแดง
2. เด็กชายพุฒิเมธ   เศษฐิธัญญกรณ์
3. เด็กชายสุเมธ  ปาทาน
4. เด็กชายอาทิตย์  จีเอ้ย
 
1. นายประสิทธิ์  พยอมหอม
2. นางสาวสมหมาย   บุญนพ
 
123 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงสิริพรรณ  นีระพล
 
1. นายพงศ์ศิริ  จันทิวาสน์
2. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายธนวิทย์  ร่มโพธิ์รีย์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองสายออ
3. เด็กหญิงไอลดา  พันอินท์
 
1. นางวาณีรัตน์   สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดม่วง 1. เด็กชายกรกฎ  กู้แก้ว
2. นายณัฐพล  ปานทอง
3. นายวรรณชัย  วาดอักษร
 
1. นางสาวจิตรา  ระวังงาน
2. นางสุภา  เจิมเครือ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายรักษิต  ขันขาว
2. เด็กชายศุภกฤต  สุขสว่าง
3. เด็กชายเมฆินทร์  คำงาม
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกัมพล  พยอมหอม
2. เด็กชายทนงลักษณ์  โรจน์พวง
3. เด็กชายธนิศ  พิมพาพันธ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  นวลจันทร์
2. นางสาวทัศนีย์  ปิ่นแก้ว
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 33 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสนสุวรรณ
2. เด็กหญิงชัญญา  รัตนจันทรานนท์
3. เด็กหญิงปุณณดา  โสภากุลวิจิตรา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนโพธิ์เศรษฐ
5. เด็กหญิงวิภาดา  นันทนาวุฒิ
6. เด็กหญิงอัคริมา  หมั่นมาก
 
1. นายธรรมนูญ  เหมณี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำลันดา
2. เด็กหญิงประภัสสร  จงเกษม
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  มาขำ
4. เด็กหญิงสรินญา  ภู่สำเภา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มัชมี
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ตุ่มทอง
 
1. นางวัชรี  ศิวิลัย
2. นางศิวพร  สุวรรณ์นัง
3. นางสุธาสินี  จังพานิช
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนหลี
2. เด็กหญิงพรรวษา  โยธา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียมหอม
 
1. นางวาณีรัตน์   สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. นางสาวปัทมา  มาน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวโสภาวรรณ  คำพูน
 
1. นางกัลยา  แตงขำ
2. นางพิชญ์สินี  บุญถนอม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชาวเมือง
2. เด็กชายหนุ่ม  ราศี
3. เด็กหญิงอรประภา  สีนวล
 
1. นางสาธิตา  อาศน์สุวรรณ
2. นายอุดม  ปานณรงค์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กชายกัมปนาท  บัวสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรมั่น
3. เด็กชายเจษฏากร  เภาพูล
 
1. นายอานันท์  พุทธจำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หมอนวด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โรจน์ประสิทธิ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
 
1. นางพัชรินทร์  วัดอักษร
2. นางรุ่งธิวา  สุมากิจ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สะสมทรัพย์
2. เด็กชายหาญณรงค์  ศรีราจันทร์
3. เด็กหญิงโชติกา  รำพรรณ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีราจันทร์
2. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ทองจีน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หมู่หมื่นศรี
 
1. นางสุธาดา  เบญจมาลา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โหมดแจ่ม
2. เด็กหญิงสุดา  สุขม่ะ
3. เด็กหญิงอำไพ  เพ็งทา
 
1. นางสาวจอมใจ  ขันติปกรณ์กุล
2. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุริยะพันธพงษ์
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  มลคล้ำ
3. เด็กหญิงวรินทร  เทียมศรี
 
1. นางพิพิธ  ดุษดี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลี้เปลี่ยน
2. เด็กหญิงมนตรา  ลาทอง
3. เด็กหญิงอรสา  ก๋ำรามัญ
 
1. นางสมทรง  เมฆวิไล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงทิตยา  ดิษฐป้าน
2. เด็กหญิงมุขฑิตา  ดำขำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดารา
 
1. นางบุบผา  พึ่งวอน
2. นางพรรณสุดา  ภู่เต็ง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา 1. เด็กชายดลฤทธิ์  แจ่มทิม
2. เด็กหญิงผการัตน์  อนุกูล
3. เด็กหญิงวันวิสา  สาระสาร
 
1. นางสาววนิดา  ถังทอง
2. นางสาวสุภาพร  อภิรักษ์สืบสกุล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 40 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงธาเนียชลาราดา  ทองขวัญ
2. เด็กหญิงอุษาวดี  สวดมนต์
 
1. นางสาวจิราพร  ทับทิม
2. นางสาวนพมาศ  แขวงโสภา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กหญิงณัฐมล  ธเนศจงเจริญกุล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หนูนาค
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายณัฐพล  ทิมวิไลรักษ์
2. เด็กชายอรรคเดช  บัวโต
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางยุพิน  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โชติอธิพงษ์
2. เด็กหญิงชุติมา  แพรอัตร์
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายคณิศร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  เฟื่องรอด
 
1. นายกึกก้อง  ไตรศิริ
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  ศรีมหาโชติ
2. เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ชื่น
 
1. นายศรชัย  สุวรรณปากแพรก
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงจรรยพร  บูรณะพรสถิตย์
2. เด็กหญิงธนัญญา  โพอัมพล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิรัคคกุล
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1. เด็กชายวรวิทย์   เอี๊ยะสมบูรณ์
2. เด็กชายวีรพันธ์  บัวศรีใส
 
1. นางสาวกาญจนา  คนอยู่
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  คนอยู่่
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายคมเดช  เตียวทัน
2. เด็กชายอัครพล  ทับกิ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 38 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายคณัสนันท์  ใจประเสริฐสุข
2. เด็กชายธนาดล  มั่นคง
 
1. นางสาวบำรุง   แจ้งจิตร
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนัชชา  พุกกำเนิด
2. เด็กชายโยธาวุธ  โตนวุธ
 
1. นางสาวรุจรดา  จรูญชัยคณากิจ
2. นางวิภาวี  ว่องวารี
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกัณธิกา  พารา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวมา
3. เด็กหญิงรจนา   บัวผึ้ง
 
1. นางสาววรรณนิภา  สบายใจ
2. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) 1. เด็กชายวรายุทธ  พูลทรัพย์
2. เด็กชายเมธัส  จุ้ยเจริญ
 
1. นายกนต์ธีร์  บุญเกิด
2. นายโสภณ  เลียดทอง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายธนากร  ซุ้ยวงศ์ษา
2. เด็กชายศราวุธ  เลิศวิลัย
3. นายไชยวัฒน์  ลิ้มพิรัตน์
 
1. นายพันธ์ลพ  คลังนาค
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พวงบุบผา
2. เด็กชายชนะพล  ควนสุวรรณ
3. เด็กชายฤทธิรงค์  สุนทโรวิทย์
 
1. นายพันธ์ลพ  คลังนาค
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กชายจามร   เข็มกำเนิด
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  พัทยากร
3. เด็กชายเอกสิทธิ์   สุวรรณ์
 
1. นางสมจินตนา  แสงทอง
2. นายเอกสิทธิ์  เกิดลอย
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.83 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ทองประเฒ่า
 
1. นางสาวจาริณี  แก้วงอก
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงณิชชา  สังข์บรรจง
 
1. Mrs.Rhodora  Valencia
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  คำโหงษ์
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุญประสิทธิ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายคีฏการ  วณิชนันทธาดา
 
1. นางสาวจริยา  คำสงค์
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายธนวิชช์   ลดาวัลย์
 
1. นางวีณา  ทองคำอยู่
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) 1. นางสาวโสภิญญา  เจรจาปรีดี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิญาณ์  โชติสำราญ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายศิวกร   กรุดสมัย
 
1. นางฐานิส  ธิติทรัพย์อุดม
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 24 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  กันบุญมา
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุญประสิทธิ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายพีรภาส  วงษ์สุขดี
 
1. Mrs.Ma. Theresa  A. Chavez
 
167 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายสหรัฐ  รินเอี่ยม
 
1. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
 
168 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.38 เงิน 29 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีฟัก
3. เด็กหญิงนันทวดี  วรรณสุขอนันต์
4. เด็กหญิงมาริสา  สว่างศรี
5. เด็กชายวรุต  แจ่มดอนไพร
 
1. นางกรณ์ภัสสรณ์  สันติพงษ์ไพบูลย์
2. นางรัฐฐา  อาวุธวิทยา
 
169 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74.67 เงิน 23 โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงวรรณษา  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายธนาธิป  จำปาศรี
2. เด็กชายปกรณ์ชัย  ขำหวาด
3. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแสง
4. เด็กชายพงศธร  พรมมา
5. เด็กชายศรัณย์  จีนเล็ก
6. เด็กชายอดิเทพ  อุปริ
 
1. นายสัมพันธ์  เถามานกูล
2. นายสุวิทย์  กิจเต่ง
3. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  อาจศิริวัฒนา
2. เด็กชายณัฐพนธ์  อำพรรณ
3. เด็กชายธีรพงศ์  เจียมพ่วง
4. เด็กชายมณฑวัฒน์  โลดพ่วง
5. เด็กชายวาทิตย์  สิทธิกรกวิน
6. เด็กชายศรัณญ์  อวิคุณประเสริฐ
 
1. นายจิรศักดิ์  วีรกุลวัฒนา
2. นายพีรวิชญ์  วงศ์พานิช
3. นางสาวอำนวย  ปานดารา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กชายธนา  โมใหญ่
2. เด็กชายธนากร  จะแจ้ง
3. เด็กชายภานุพงศ์  ชูเลิศ
4. เด็กชายศรราม  คุณสมบัติ
5. เด็กชายสุรชาติ  ขวัญมี
6. เด็กชายอาทิตย์  ช่่อศรีคำ
7. เด็กชายโกมล  โพเตียน
8. เด็กชายไชยวิทย์  แก้วไทรหาญ
 
1. นายจำนงค์  เปลี่ยนขำ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75.34 เงิน 21 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลัดนวม
2. เด็กหญิงทัดดาว  เพ็ชรพลอย
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ใจอ่อน
4. เด็กหญิงนภาพร  มั่งแป้น
5. เด็กชายวิฑูรย์  เมืองอินทร์
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนียมหอม
7. เด็กหญิงสายฝน  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายอานนท์  อ้นทอง
9. เด็กหญิงอินทิรา  มาลีพันธ์
10. เด็กชายอุ้มบุญ  แซ่เล้า
 
1. นายประสิทธิ์   ศรีชะนัน
2. นายยงยุทธ  ระงับภัย
3. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิหะเกรียงไกร
2. เด็กชายจตุพล  อิ่มพิทักษ์
3. เด็กหญิงชุติมา  สนองค์
4. เด็กหญิงดุสิตา  ชิ้นประกอบเกิด
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แซ่อุ้น
6. เด็กหญิงธนัญญา  ไตรวิทยพาณิชย์
7. เด็กหญิงธันยธรณ์  สิริพัฒนนันท์
8. เด็กหญิงปิยธิดา  นรพัฒน์
9. เด็กหญิงลลิดา  จิวยิ้น
10. เด็กหญิงศุภนิดา  สุดใจ
 
1. นางสาวพรพักตร์  นนทธิ
2. นางวันทนา  จันทร์ดวง
3. นางสาวสุอารี  พูลวงษ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทรบัว
2. เด็กหญิงฐานิดา  สุพงษ์
3. เด็กหญิงนันทิพร  ชั่งเย็น
4. เด็กหญิงนิชานาถ  แจ้งจันทร์
5. เด็กหญิงนิพาดา  จัดละ
6. เด็กหญิงปณิชา  บุญณรงค์
7. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชูเลิศ
8. เด็กหญิงพัชรมัย  ชุนเกษา
9. เด็กหญิงพิยดา  ขุนณรงค์
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
11. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  มีเย็น
12. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  หอละเอียด
 
1. นายนริศ  พันธุ์แดง
2. นางสาวพรทิพย์  จิตสาคร
3. นางพเยาว์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
4. นายวิรัตน์  รัตนพิทักษ์
5. นางสาวเยาวเรศร์  วงศ์ยะรา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงตรีทิพ   ขลุ่ยทองคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์   อุดมผล
3. เด็กหญิงภรัณยา   ฉิมวัย
 
1. นางสาวปราณี  วรสุทธิ์พิศาล
2. นางวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงรัตนา  ลุกูล
2. เด็กหญิงวิจิตรา  นุตตะโร
3. เด็กหญิงเอมอร  ดอนพรหมะ
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  ทองภู่
2. นางสาวสมจิตร  พรเจริญพานิชย์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงฐิติมา  เอี่ยมหนู
2. เด็กชายวายุ  รัตนบำรุง
 
1. นางสาวตะวันฉาย  ปาอ่อน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายพงศกร  วงศ์เอี่ยม
2. เด็กชายสุชาครีย์  นาหนุน
 
1. นายปริวรรต  ศรีสินธุ์
2. นางมณี  เหรียญทอง
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรธนู
2. เด็กชายพีรยุทธ  หม่องแป๊ก
 
1. นางสาววรรณนิภา  สบายใจ
2. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วาจะเสน
2. เด็กหญิงณัฐพิมล  ไชยขันธุ์
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดโสภา
2. นางสาวสมหมาย  ใจซื่อ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แดงประไพพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรี  สรรพอุดม
 
1. นางสาวจิตรลดา  หิรัญรัตน์
2. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 48.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   เยือกเย็น
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   งามชม
 
1. นางสาวปราณี  วรสุทธิ์พิศาล
2. นางอุไรวรรณ  หรหมมะ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 1. เด็กหญิงดาราพร  อ่อนละเอียด
 
1. นางสาวสุนันทา  ชัยสิทธิ์ดำรง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 41.56 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 1. เด็กหญิงพิยดา  ศิรินาวรรณ
 
1. นางจรัญ  อรชร
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. นายปองพล  ขวัญเพชร
 
1. นายวิโรจน์  เอี่ยมผดุง
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงมาลิณี  จันทร์แพร่
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงณฐญฏาค์  คำมูล
 
1. นางจิตตรา  แพงแก้ว
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองครึม 1. เด็กชายสมพร  จันทจร
 
1. นางสาวจิตรา  วันดี
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 1. เด็กชายโกเมนทร์  ยินดี
 
1. นายสมชาย  ตันหลง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 1. เด็กชายรัฐวิทย์  บุญรอดประเสริฐ
 
1. นางนงลักษณ์  จันทร์โก๊ะ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัตติยา  จูมจันทา
 
1. นางภคินี  สร้อยสุวรรณ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงณฐญฏาค์  คำมูล
 
1. นางนิเวศ  ตันเจริญรัตน์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 1. เด็กชายสุภวินฑ์  อัจฉริยะวิทย์
 
1. นางสาวราตรี  ม่วงสวย
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายตี๋หน่าย  มองเล่ย์
2. เด็กชายธนพล  จันทร์อ่ำ
3. เด็กชายพีท  เพชรทราย
 
1. นายปริญญา  รุณรุทธิ์
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขนอน 1. เด็กชายปรีดากร  บุญเรือง
2. เด็กชายปรีดากูล  บุญเรือง
 
1. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
2. นายพิสิษฐ์  ประวัติวัชรา
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายวีระยุทธ  เปียชาติ
2. เด็กชายศรัญญู  ปานน่วม
 
1. นายชวน  รวยภิรมย์
2. นางวิภาวี  ว่องวารี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายบัณฑิต  เทพสังข์
2. เด็กชายสมพงษ์  นวมอารีย์
 
1. นายชวน  รวยภิรมย์
2. นางสาวพรทิพย์  จงเจตดี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายสนอง  พุ่มไม้
2. เด็กชายอาทิตย์  สัมพันธ์อภัย
 
1. นายมนตรี  อารีกิจ
2. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อาจปักษา
2. เด็กหญิงปัญนิตา  น่วมทนงค์
 
1. นางวสุธา  ชานุ
2. นางอุไร  วงษ์สวัสดิ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กชายธราพล  นาคหนุน
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  นิลตะโก
 
1. นางกุลจิรา  ชวะณิชย์
2. นางนงนุช  มิตรดำรงค์
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐพล  ลือสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสาธนี  แสนเยีย
 
1. นางสาวดนิตา  เสาร์ม่วง
2. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายการัณยภาส  สันตะกิจ
2. เด็กชายธีพัฒน์  โสรดส่ง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ยินดี
4. เด็กชายนพพล  กลึงชัง
5. เด็กชายพีรภัทร  หอมสุด
6. เด็กหญิงลูกแพร  อินทร์ประเสริฐ
7. เด็กชายเทพสถิตย์  รอดผล
 
1. นายพรเทพ  เยาวมาลย์
2. นางสาวพัดชา  ผานนาค
3. นางสาวสุภวรรณ  สิงห์คะ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทุเครือ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เนตรสน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงวัลภา  ซิวพานิช
5. เด็กชายสมบูรณ์  โปรณะ
6. เด็กชายสิทธิโชค  นุตโร
 
1. นางนุชนาถ  สองสี
2. นางประไพ  แผงสุข
3. นางสุคนธา  สาระขันธุ์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพรรษา  เอี่ยมคุ่ย
2. เด็กชายสุทัศน์  บัวเบา
3. เด็กชายเอกราช  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสุทธาสินี  คูเจริญทรัพย์
2. นางสุภัทรา  รุณรุทธิ์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธณพล  จำปาทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  แสงหว้า
3. เด็กชายสิทธิชัย   สุขี
 
1. นางสาวจริยา  มาคะคำ
2. นางสาวอุบล  เกิดจิ๋ว
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.99 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  เชียงใหม่
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เชียงใหม่
3. เด็กชายโกเมศ  คณธิคามี
 
1. นางสุธาดา  เบญจมาลา
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายกิตติพศ  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมลังกา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หนูแดง
 
1. นางพรทิพย์  ผ่องดี
2. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายสุทธิชัย  พ่วงขวัญ
3. เด็กหญิงสุพิมพ์ตา  จำปีทอง
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
2. นางรัตนาภรณ์  ราชประดิษฐ์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายธนวุฒิ  เถาทอง
2. เด็กหญิงสมณัชชา  ทองสุข
 
1. นางธนพร  พุทธประมวล
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธันวาพร  คำแปงตัน
2. เด็กชายนพพล  คำพันธ์
 
1. นางกาญจนา  เกิดลอย
2. นางสาวแสงดาว  สุขประศรี
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดโคกทอง 1. เด็กชายพิพัฒน์  ปานเหลือง
2. เด็กชายวรินทร  สืบนุช
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ปานเหลือง
 
1. นายบุญช่วย  ป้องกัน
2. นางสาวรัตนา  บัวแดง
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายศิวกร  เฉลยโฉม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญศรีสะอาด
3. เด็กชายเสรี  สีหา
 
1. นายพรเทพ  เยาวมาลย์
2. นางสาวพัดชา  ผานนาค
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 1. เด็กชายณัชพล  ยิ้มบุญลือ
2. เด็กชายพีระชัย  พ่วงทอง
3. เด็กชายอานนท์  แสงทอง
 
1. นางนภาวรรณ  ศิริละ
2. นางสาวปรานี  แพรอัตร์
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กชายวิษณุ  ศรีนวล
 
1. นางสาวอัมพรกัญ  บัวครอง
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. นายสันติ  ทินรุ่ง
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กชายสันติภาพ  น่วมทะนงค์
 
1. นางวสุธา  ชานุ
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายศรัญญู  ปานน่วม
 
1. นางสาวนิภากร  จั้นพลแสน
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงมนต์ณัช   แสงสว่าง
 
1. นางยุวดี  อินทร์รุ่ง
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงประเสริฐ
 
1. นางกนิษฐา  กุศลสถาพร
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงศรุตา  กองเพชร
 
1. นางมนสิชา  กิตติวินิชนันท์
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทัชฌา  ชินเวช
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ดีเสมอ
3. เด็กชายสุทัศน์  ฉายแก้ว
4. เด็กหญิงสุนิสา  อนุตโร
5. เด็กชายอดิสร  พูลพุด
 
1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์
2. นายอนุกฤษณ์  จ้อยทองมูล
3. นางสาวอิ่มทิพย์  อาจปักษา
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุขศรี
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวมภักดี
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกุญชร  ใจสมบูรณ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  นาเครือ
3. เด็กชายพงษ์สกุล  มะเริงสิทธิ์
4. เด็กชายพิทวัส  นาคชิณวงศ์
5. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมา
 
1. นางสาวขวัญชีวา  ปัญญารัตนวงค์
2. นางสาวจิตติมา  ภูมิอินทร์
3. นางสาวชูขวัญ  อินทรชัย
 
228 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 19 โรงเรียนวัดสิดาราม 1. เด็กหญิงพาณิภัค  เดชกำจรสมบัติ
 
1. นางสาวนรินทร์  บัวงาม
 
229 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 34 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงกล่อม
2. เด็กชายบุญมาก  จีนโก๊ว
3. เด็กหญิงสริศา  ภู่พูล
 
1. นายบุญทวี  สินปาน
2. นางสุนีย์  สัยเขียนวงษ์
 
230 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธนาธิป  รังแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  จีนโก๊ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไทยสงวน
 
1. นางสาวตนาภรณ์  ภู่พูล
2. นางบังอร  ปานนาค
 
231 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดช่องพราน 1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
 
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
 
 
233 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์