สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กหญิงปานประดับ  ชื่นฤดี
 
1. นายบุญส่ง  ขำเลิศ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายนรภัทร  คล้ายโพธิ์ทอง
 
1. นางสุดศิริ  จันทรสารี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  น้อยเจริญ
 
1. นางมนธนา  นาคสมบัติ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.6 เงิน 31 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ละลอกน้ำ
 
1. นางอุมา  อินทรสันติ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นาคดิลก
 
1. นางมะลิ  ประชาอาทร
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายพงศกร  ทองพวง
 
1. นายวีระศักดิ์  นะทอง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์
 
1. นางสุจริต  โวทานัง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 29 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์ล้ำ
 
1. นางสุธีรพร  ประสานนาม
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพูลธิดา  นิยมดุสดี
 
1. นางเรณู  พูลสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อยู่อ่วม
 
1. นางปรางทิพย์  อุ่นเรือน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงมัทวัน   ยังสุข
 
1. นางสาวศุภนุช  กำลังหาญ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาโควงศ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รอดรักบุญ
 
1. นางมารศรี  เปรมเล็ก
2. นางรุจิรา  เจริญลาภ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
 
1. นางสาวกาญจนา   กิมพร
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  กิมพิทักษ์
 
1. นางสุนันทา  เต็มพร้อม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายปฐมพร  บุญธรรม
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทวิสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เทียมผูก
3. เด็กชายอาณัฐ  เก่งกาจกุล
 
1. นางบานเย็น  ชูฝา
2. นางพรรณเพ็ญ  แสงดาว
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายปริพัฒน์  สุขอนันต์
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  ทรงศรี
3. เด็กชายพฤฒภณ  คุณชื่น
 
1. นางจันทิมา  อุทาทิพย์
2. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนภกมล   ไทยถานันดร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
2. นางเพียรใจ  เจริญเร็ว
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงบุษบา  เตน่า
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ธนังมงคล
 
1. นางขนิษฐา  มาลัยวงษ์
2. นางสาวพรทิพย์  เหมะเทวัน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายภาธร  พัทมุข
 
1. นางสาวสาวิตรี  หืออิน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายอรรฆพล  ปั้นประณต
 
1. นางสุดารัตน์  สุขาภิรมย์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กชายธีรศักดิ์   สีสุข
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.25 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชวนากร  ตันสุวรรณนนท์
2. เด็กหญิงณัชชา  ธนะรุ่ง
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วทิมา
 
1. นางวัชรี  ศรีษะโคตร
2. นางอุทัยวรรณ  ฉิมพาลี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีนิล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีอินทร์กฤษ
3. เด็กหญิงอรัชพร  ขำเมือง
 
1. นายบรรพต  วรรณศิริ
2. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มหาวีระตระกูล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ตัณฑ์ธนศิวะกุล
3. เด็กหญิงวัลภา  ปัญญา
 
1. นายโสภณ  พุ่มลำเจียก
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนมหาราช 7 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่เตียว
2. เด็กชายรพีพัฒน์  เวที
3. เด็กหญิงหัทยา  นกขุนทอง
 
1. นางจรรยวรรธน์  ผิวเกลี้ยง
2. นางนวลอนงค์  เรืองศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดคำ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ศิวิลัย
3. เด็กหญิงอภัสรา  นาคะพงษ์
 
1. นางสาววัชระ  สวยงาม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงจารุณี  สิทธิทองจันทร์
2. เด็กหญิงปริญญา  คชายุทธ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  โจบู้
 
1. นางสาวพิมพ์จิต  คำพุก
2. นางอนุชิดา  หนองทราย
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  บุตรดี
2. เด็กหญิงวิยดา  แน่วแน่
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจียมอ่อน
 
1. นางฐิติมา  อุดมพันธ์
2. นางสาวนภัส  วรบุญมีประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงชไมพร  เนียมเตียง
2. เด็กหญิงทัศสุวรรณ  เสนาธรรม
3. เด็กหญิงปานตะวัน  หารประชุม
 
1. นายบรรพต  วรรณศิริ
2. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายธีระพงศ์  แฉล้มนงนุช
2. เด็กชายพงศกร  แก่โอ๊ก
 
1. นายบรรพต  วรรณศิริ
2. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กชายจิรเทพ  กลิ่นหอม
2. เด็กชายพิพัฒน์  พุทธเจริญ
 
1. นายโสภณ  พุ่มลำเจียก
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 26.53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหุบพริก 1. เด็กชายสายฟ้า  แขกไทร
2. เด็กชายเฉลิมชัย  โสภากุล
 
1. นายนำชัย  เพิ่มสิน
2. นายวิเชียร  ประทุมศิลป์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.77 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยคีนี
2. เด็กชายอริญชย์   มีพิษ
 
1. นางสมศิริ  ลิ่มสกลเศรษฐ์
2. นางสุรีรัตน์  เจริญศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.99 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายจิทพนธ์  สงบวาจา
2. เด็กชายมารุต  เปลี่ยนแพ
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาวภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.85 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายภูวนัย  ทรงประดิษฐ
2. เด็กชายศุภกิจ  ร่มโพรีย์
 
1. นายบรรพต  วรรณศิริ
2. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.47 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายภานุพงศ์  สุกใบ
2. เด็กชายเริงศักดิ์  ฮู้ทรง
 
1. นายสุรพร  ปัญจนนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงธมลนัท  บุษปฤกษ์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  มณีพงศ์พร้อม
3. เด็กหญิงฟาติมา  เจียมจันทรเศขร
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ปานณรงค์
5. เด็กหญิงแสงตะวัน  ไชยอินทร์
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หงส์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงธวัลวลัย  พ่วงเอี่ยม
3. เด็กหญิงพรชนก  โสภาแปง
4. เด็กหญิงรวิสรา  ฉันทวัฒนา
5. เด็กหญิงสุภัชชา  หมื่นรักษ์
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 42 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงนัทธมน  เขียวนิล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เตี่ยวขุ้ย
3. เด็กหญิงปิ่นประภา  ยวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  มากมาย
5. เด็กหญิงศริญทิพย์  จันทรโสฬส
 
1. นางดวงใจ  วัดปาน
2. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงญาณิษา  บุญตัน
2. เด็กหญิงพัชมณ  ทองซ้าย
3. เด็กชายภูริวัฒน์  ถิ่นยอด
4. เด็กหญิงวารุณี  ศิลประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สัมพันธ์เพ็ง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  จงสอน
2. นางสาวอรวรรณ  เนียมรักษา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.1 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  แผนใหญ่
2. เด็กชายปณัฐฌา  บู่ทอง
3. เด็กชายรัฐพล  บุตรดาวงค์
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลุทัน
5. เด็กชายอภิชาติ  พวงแป้น
 
1. นางกุลกาญจน์  นนทนารักษ์
2. นางสาวอรรชลา  ศรัทธาผล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.75 เงิน 31 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลี่ยนจิตร์
2. เด็กหญิงศลิตา  กลอนสม
3. เด็กหญิงสายธาร  องอาจ
4. เด็กหญิงเสาวภา  ปีเปลม
5. เด็กหญิงโสรญา  ดำรงธรรมวัฒนา
 
1. นางทิฆัมพร  สุทธิสาร
2. นางพิสมัย  ศิวะกรเนตร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ์  สายัญห์
2. เด็กชายธารภูมิ  สุขาวาศ
3. เด็กชายนิโรช  ชื่นชม
4. เด็กชายบุลกิต  เข็มประดับ
5. เด็กหญิงรวิสรา  แสงพร
 
1. นายธำรงค์  พานิชเจริญ
2. นางศัณสนีย์  จิรโสภณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุยานันท์
2. เด็กหญิงกุลปรียา  พงษ์ทวี
3. เด็กหญิงขัตติยาศิริ  พันธ์ปกครอง
4. เด็กชายชานนท์  โชคประยูรไพศาล
5. เด็กหญิงชาลิสา  คงสุวรรณ
6. เด็กหญิงดลยา  บุญพวง
7. เด็กหญิงทรรศนียา  แจ้งขันธ์
8. เด็กหญิงทักษพร  เจริญพานิช
9. เด็กชายธนวัฒน์  ฮ้อพันธ์ชาติ
10. เด็กชายนิธิสิทธิ์  จันทร์จรูญ
11. เด็กชายพาทิศ  จุลโลบล
12. เด็กหญิงพิชญานิน  วรรณอุ่น
13. เด็กหญิงภัคชนก  แก้วสายทอง
14. เด็กชายภูบดี  ริมเถื่อน
15. เด็กชายรพีภูมิ  ฑีฆวาทิน
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เอี่ยมสุภาษิต
17. เด็กหญิงศุภานัน  ศรียา
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริรัตน์ไพจิตร
19. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กลิ่นอาจ
20. เด็กชายเทียนชัย  บุญเอื้อ
 
1. นางสาวนันทิดา  กิจเจริญถาวร
2. นางพิสชา  แซมเขียว
3. นางสาวรัตนา  ศรีวิลัย
4. นายวิชิต  เทพทิตย์
5. นางเพ็ญแข  ชมสาคร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สันทอง
 
1. นางไข่มุก  สุดสาคร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ผลอ้อ
 
1. นางสาวทิพมนต์  คำแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ไพฑูรย์
 
1. นางอภิรดี  อนันตโท
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤต  น่วมด้วง
2. เด็กหญิงตุลยธิดา  โพธารมย์
 
1. นางดวงพร  ปัญติภาณุวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  สุดสงวน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.85 ทอง 18 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  โพธิ์ดอกไม้
2. เด็กชายรพีพัฒน์  สุทธิวิรัช
 
1. นางนิภา  สุขเสงี่ยม
2. นางบุญช่วย  จันทร์คำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.06 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วสลับสี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวรัชดา  คละเครือ
2. นางสาวอรอนงค์  มัยรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ 1. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
2. เด็กหญิงดวงหทัย  เที่ยงลิ้ม
3. เด็กหญิงถิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงบุญญิสา  เหล่าศรี
6. เด็กหญิงมโนชา  เมฆปั้น
7. เด็กหญิงสริตา  เคนน้อย
8. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
9. เด็กหญิงอดิศา  หอมจันทร์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สีบุบผา
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
2. นางสาวสุนทรี  อนันโท
3. นายโสภณ  ฤทธิสาร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 80.7 ทอง 34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภนิมิตรชัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  แจ่มจิตต์
3. เด็กหญิงนรินทร  เริงฤทธิ์
4. เด็กหญิงนันทารส  พุ่มฉายา
5. เด็กหญิงปนัดดา  สายัณห์
6. เด็กหญิงพรชนัญญ์  แจ่มน้อย
7. เด็กหญิงศศิภา  เกตุมณี
8. เด็กหญิงสุนิสา  กลองนรินทร์
9. เด็กหญิงสุภาพร  นุตศิริ
10. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เลิศเรืองศุภกุล
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองมณฑา
12. เด็กหญิงอินทิรา  สายัณห์
13. เด็กหญิงเกล็ดดาว  บัวหลวง
14. เด็กหญิงแพรวพิพัฒน์  ภูคะฮาด
15. เด็กหญิงโชติมา  เงินแกม
 
1. นายบุญส่ง  อนุกูลวงศ์สกุล
2. นางสาวภาวินี  แขวงโสภา
3. นายสมเกียรติ  กลิ่นวล
4. นางสาวสุชาดา  เพชรคง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72.3 เงิน 33 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ) 1. เด็กหญิงชลิตา  สุขพร้อม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทองคำ
3. เด็กหญิงน้องหนึ่ง  ค้นหาสุข
4. เด็กหญิงประกายกานต์  ปานวงศ์
5. เด็กหญิงพรสุดา  บุญเกิด
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  สนุกช่วย
7. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อินยิ้ม
8. เด็กหญิงมนัสวี  ตันประเสริฐ
9. เด็กหญิงมนัสวี  สายบัวทอง
10. เด็กหญิงศิรินดา  เชิดฉาย
11. เด็กหญิงสุกัญญา  หมู่หัวนา
12. เด็กหญิงสุชาดา  ชะชาตย์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองดีนอก
14. เด็กหญิงสุพัตรา  คมส่าห์
15. เด็กหญิงเกตุมณี  พวงไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  ตันเจริญรัตน์
2. นางสมพิศ  แก้วคชชา
3. นางอัญชัญ  เพ็ญตระกูล
4. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 1. เด็กชายนครินทร์  นิ่มแย้ม
2. เด็กหญิงนีรนุช  พูลบุญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  วินเหมือน
 
1. นางมาลี  เพ็งรัศมี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  รุนนุช
2. เด็กหญิงประภัสสร  สระศรี
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวบุปผา  ทิมอ่อน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายพศวัต   พฤทธิพัฒนะพงศ์
2. เด็กหญิงสุขิตา   เหลืองอารีพร
 
1. นางประภาพร  เพชรประดับ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงปิณิดา  รุจจารี
2. เด็กหญิงพิบูลรัตน์  มะลิวัน
 
1. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
2. นายสุรศักดิ์  สาระคง
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชินธิป  สีนวล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมมัน
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  ชอุ่มวงษ์
 
1. นางบุศรา  มีอนันต์
2. นางปัถยา  วิเศษรจนา
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายกฤษฎา  จะนุ
2. เด็กหญิงวิยดา  ห้าทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  กรุมรัมย์
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้ายศิริ
2. เด็กชายพีระพงศ์  องอาจ
3. เด็กหญิงสรินยา  โพธิ์คุ้ม
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงวรรณ  ทุมบะ
 
1. นางสุกัญญา  อังกุรวิโรจน์
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นางกัลยา  เสือดี
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายวีรชาติ  ตุไยรัมย์
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงปราณี  พิมพ์พิทักษ์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วทอง
 
1. นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงนวพร  สุขจันทร์เกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุดที่รัก  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางพรศรี  สุกิจญาณ
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ว่องเจริญ
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีลาน
 
1. นางรุ่งอรุณ  สีคุณ
2. นางสมหวัง  อินทรบุตร
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพจมาตร์  อาจศึกรังษี
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
70 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายภูเบศร์  โยธา
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณิชาดา  จันทร์งาม
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีสมบัติขจร
3. เด็กชายอัศรายุทธ  อุมัษเฐียร
 
1. นางอุบล  แก้วพร้อมฤกษ์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายปิยพงศ์  ทรงเดช
2. เด็กชายวราวุฒิ  คุ้มจิตร
3. เด็กชายโยธิน  จิ๋นเนียม
 
1. นายปรเมนทร์  สามนคร
2. นางเกษร  รัศมี
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กชายศักดินันท์  รัตนบำรุง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตรีทองน้อย
 
1. นายพิชิต  เฟื่องมา
2. นางศศิธร  กฤษณคุปต์
 
74 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 79 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
75 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายเสฐียรพงษ์  วงค์ไทย
 
1. นางสุวดี  พิณประภัศร์
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผิวศิริ
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วงาม
 
1. นางพรรณี  พัฒนะวิริยะศิริกุล
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงประภานิช  ทองอินทร์
 
1. นายสาธิต  จันทร์เพ็ญ
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงภัสสร  แคนจันทร์
 
1. นางสุปราณี  พุ่มลำเจียก
 
80 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงศิริกานดา  สุขแสง
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
81 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงอริสรา  แสนสนุก
 
1. นางสาวจิรัชฌา  น้อยบำรุง
 
82 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนมหาราช 7 1. เด็กหญิงลลิตา  หว่านพืช
 
1. นายกรเอก  เจริญชินวุฒิ
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ยังแสง
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดอนตะโก 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ผึ้งสุข
 
1. นายเสถียร  พัฒนะวิริยะศิริกุล
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนมหาราช 7 1. เด็กชายนพเกล้า  ปืนเงิน
 
1. นายกรเอก  เจริญชินวุฒิ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางชมชนก  ปิ่นเกตุ
 
87 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงธันยพร  ปานแปลง
3. เด็กชายวัชรี  ลายคล้ายดอก
4. เด็กหญิงวาสนา  เขียวบุญมา
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  สาตร์เวช
6. เด็กชายสันติ  ทองทราย
7. เด็กหญิงสิรามล  สุขใสดี
8. เด็กหญิงสุภัชชา  สงนอก
9. เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
2. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
3. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
88 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองลิ่ม
2. เด็กชายกริชกวี  ดาศรี
3. เด็กชายกิตติพต  แดงอรุณ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทรวิภาค
5. เด็กหญิงจิดาภา  เชฏฐะ
6. เด็กหญิงจิราพัชร  สอสอาด
7. เด็กหญิงชลกานต์  สมโสดา
8. เด็กชายฐาปกรณ์  มั่นคง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนเพียง
10. เด็กชายทักษิณ  แย้มใบนา
11. เด็กชายธีรชาติ  ชัยสิงขรณ์
12. เด็กชายนฤนาท  ยานนาวา
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  รสหวาน
15. เด็กหญิงสุพรรษา  อินสวน
 
1. นางกรรณิกาภรณ์  วงแหวน
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
3. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
4. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
 
89 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  อริยะโภคะกุล
2. เด็กชายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ผิวศิริ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงสุด
5. เด็กหญิงปารีณา  เรืองเดช
6. เด็กหญิงพรพิชญา  สิงหราช
7. เด็กหญิงวริสรา  แสงพร
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เผยเผ่าเย็น
9. เด็กหญิงสุลักษณ์วดี  ทองรุ่ง
10. เด็กหญิงเมธาวี  เพริศพริ้ง
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
3. นางวัชรีวรรณ  วงศ์ทองดี
4. นางเพ็ญแข  ชมสาคร
 
90 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจินดา  เสถียรธีราภาพ
2. เด็กหญิงจินตภา  เจริญพร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองน้อย
4. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองเอีย
5. เด็กชายณัฐนนท์  ท้าวทัญ
6. เด็กชายตันติกร  เทพสวัสดิ์
7. เด็กหญิงทัศนีย์  อิ่มบัวจันทร์
8. เด็กหญิงธนารีย์  ซอมิ่งเมือง
9. เด็กหญิงธิติมา  ทองคำ
10. เด็กหญิงนิภาพร  อุ่นภักดี
11. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขันหลาบ
12. เด็กชายรุ่งรวิน  เครืองเนียม
13. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงสุวรรณ
14. เด็กหญิงสุพรรษา  อาจธานี
15. เด็กหญิงสุภาวดี  คล้ายสิน
16. เด็กชายอภิชัย  อูเซ็ง
17. เด็กหญิงเฉลิมพร  เยือกเย็น
18. เด็กหญิงเนธิตา  ศรีสัมพันธ์
19. เด็กหญิงเพียรขวัญ  บุญเย็น
20. เด็กชายไชยวัฒน์  คงสุคนธ์
 
1. นางกรรณิกาภรณ์  วงแหวน
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
3. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
4. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
5. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
6. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางละมัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 30 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นางอังคนา  พงษ์พานิช
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงศิริประภา  เจริญสุข
 
1. นางสุชญา  มณีโชติ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันทร์เมฆ
 
1. นางสาวสมจิตต์   บุญลา
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดช่องลาภ 1. เด็กชายภควัชร  ศรีเมือง
 
1. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนนท์  ทองแพง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 10 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นางอังคนา  พงษ์พานิช
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงสุดา  มณฑล
 
1. นางพรรณี  ชื่นนาคะกุล
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางละมัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 1. เด็กชายภูบดี  อินวารี
 
1. นางสาววีระวัลย์  จันทร์แป้น
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  สุดใจนาค
 
1. นางสาวสมจิตต์   บุญลา
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนนท์  ทองแพง
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสน์
 
1. นางกมลรัตน์  ทองเสือ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันทร์เมฆ
 
1. นางสาวสมจิตต์   บุญลา
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 17 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี) 1. เด็กหญิงกรกนก  ทัดถิ่น
2. เด็กชายกษม  จะเหม้า
3. เด็กชายกานต์  ยุมิ
4. เด็กชายจักรกฤษ   บุญมา
5. เด็กหญิงจันทิมา  อุ่นชาย
6. เด็กชายจิราวัฒน์  วงศ์ทอง
7. เด็กชายชัยสิทธิ์  ล่งต้ง
8. เด็กหญิงชาลินี  พุเกียว
9. เด็กหญิงณิชา  พุอ่อง
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
11. เด็กชายธนาวุฒิ  เต้าทอง
12. เด็กหญิงนิตยา  ขันถม
13. เด็กหญิงนุจรี  กล่อมเกลี้ยง
14. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชมชื่น
15. เด็กชายบุญชัย  พุเกียว
16. เด็กชายพรชัย  ช่วยหล้า
17. เด็กชายรัฐวุฒิ  วงศ์ทอง
18. เด็กหญิงริษา  ทับถม
19. เด็กหญิงลักษิกา  เตาปี
20. เด็กหญิงวรรณพร  สวนผึ้ง
21. เด็กหญิงวรรณฤดี  คุ้งวัฒนากร
22. เด็กชายวัฒนา  ศรีโกมล
23. เด็กหญิงวาฤณี  ทึงลึง
24. เด็กหญิงวิยะดา  ทูเซ่
25. เด็กชายวิโรจน์  นายกอง
26. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงศ์ทอง
27. เด็กหญิงสาริตา   ยั้ง
28. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญมี
29. เด็กหญิงสุรดี  วงศ์ทอง
30. เด็กชายอนุรักษ์  ทองยุ
31. เด็กชายอภิรัตน์  ล่งต้ง
32. เด็กหญิงอรณิชา  กะดี้
33. เด็กหญิงอัญธิสา  ทัดถิ่น
34. เด็กชายอานนท์  กำนันดง
35. เด็กหญิงอุษา  จังจ๊ะ
36. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สวนผึ้ง
37. เด็กหญิงเสาร์  คังพุ
38. เด็กชายเอกชัย  เต้าทอง
39. เด็กหญิงแก้ว  นายกอง
 
1. นายชาตรี  ทองแดง
2. นายธีระวุฒิ  รูขะจี
3. นางนันท์นภัส  ไชยภักดี
4. นางสาวมุทิตา  ดาปาน
5. นางวรีวรรณ  วัฒนาณรงค์
6. นายสาธิต  แย้มเกษร
7. นายเปลว  ปุริสาร
8. นางสาวแก้วตา  ศิวะรัตน์
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แก้วมณี
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ฟักเขียว
3. เด็กหญิงดิษยา  พุ่มฉายา
4. เด็กชายปรรณพัชร์  กระจ่างตา
5. เด็กหญิงลักขณา  คงกระพันธ์
6. เด็กหญิงสุธาสินี  ช่วยเนื่อง
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  หลวงบุญมา
8. เด็กชายสุภัทรชัย  นามเตียน
9. เด็กชายอัฒพงษ์  พวงทอง
10. เด็กชายอาทิตย์  เกิดทรัพย์
 
1. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
2. นางสุขศิริ  เทียนมนต์
3. นางสุภาภรณ์  ศรีนวลจันทร์
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดปากช่อง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลอร่าม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร
3. เด็กหญิงดวงพร  รักขุมแก้ว
4. เด็กหญิงนิรมล  อุ่นทา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประจวบวัน
6. เด็กหญิงลลิตา  บุญเลิศ
7. เด็กหญิงวีร์กัลยา  กวางคีรี
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฟองน้ำ
9. เด็กหญิงสิริพร  ปานน้อย
10. เด็กหญิงเกวลี  อุ่นภักดิ์
 
1. นางพรศิลป์  เหวันต์
2. นายอาคม  ตรงเที่ยง
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงปณิตา  มีล้อม
2. เด็กหญิงสุกัลยา  -
3. เด็กหญิงสุพรรณี  -
4. เด็กหญิงอรวรรณ  พลที
5. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร
6. เด็กหญิงเจนจิรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางดาหวัน  วรรณาโส
2. นางนวลฉวี  พณะงาม
3. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พุได
2. เด็กหญิงจันทรา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงตาหวาน  จงดี
4. เด็กหญิงศุภานิช  ทูลัง
5. เด็กหญิงสุชานารถ  อินเรือง
6. เด็กหญิงสุนิษา  ฉายแสง
 
1. นางสาวธัญวรรณ  รักซ้อน
2. นายรัฐภูมิ  จีนขาวขำ
3. นางอรวรรณ  อิ้มทับ
4. นายเปลว  ปุริสาร
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกรพิน  สุขเสริมศาล
2. เด็กหญิงกังสดาล  จันทร์จวง
3. เด็กหญิงกิตติญา  ทองเสือ
4. เด็กชายณัฐชนน  หลิมพลอย
5. เด็กหญิงทิพสุดา  รอดพยุง
6. เด็กชายธนคม  ปาลลา
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ชาโรจน์
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  เจริญพิทย์
9. เด็กหญิงธนิษฐา  ทับอุย
10. เด็กหญิงปริยากร  น้อยจาด
11. เด็กชายพงศกร  ได้พร
12. เด็กชายพลวัต  ภู่สวัสดิ์
13. เด็กหญิงพิมลสิริ  ธีระพงษ์
14. เด็กหญิงศรัณย์พร  แจ่มน้อย
15. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสุวรรณ์
16. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ใหญ่เจริญลาภ
 
1. นางกฤษณา  อิ่มเจริญ
2. นางกันยารัตน์  แย้มศรีแก้ว
3. นางพัณณ์ชิตา  เทพธรรม
4. นายอนุวัต  ทวีผล
5. นายอภิชาติ  ธนันทา
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองแดง
2. นางสาวชญากาญจน์  ชุ่มชื่น
3. เด็กชายชญานนท์  เตชะสัตยา
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงทองอร่าม
5. นางสาวปิยธิดา  น้อยศิริ
6. เด็กหญิงปิยพร  บุญช่วย
7. เด็กหญิงปิยพรรณ  บุญช่วย
8. เด็กชายวรพงษ์  จันทร์ฉาย
9. เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์ทอง
10. นางสาวสิรินดา  นุชนารถ
 
1. นายพชร  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวใจทิพย์  แก้วกระจ่าง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 46 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายชัยยา  อูบุ
2. เด็กชายชินดนัย  ทับไกรสกล
3. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  คุโบ๊ะ
 
1. นางวรรณภา  รสชุ่ม
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายนรวีร์  แก้วพฤกษ์
2. เด็กชายบุณวัชร  อรุณเลิศ
3. เด็กชายวิวัฒน์  เกิดพร้อมพันธ์
 
1. นางนาฏยา  เทียมแพ
2. นายพิทยา  ทองใหญ่
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 45 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงพิมพ์สุชา  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงลักษมี  เรืองเดช
3. เด็กหญิงอนันดา   เดชะพงศ์
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  นิยมศาสตร์
2. นายเจริญ  ธนาเจริญศรี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 30 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงคือ  ลุงซก
2. เด็กหญิงจันทกร  กัวพู้
3. เด็กหญิงรัตนา  เผือกทอง
 
1. นางวรรณภา  รสชุ่ม
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงทุเรียน  ขุนศรีรักษา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เอี่ยมภูเขียว
3. เด็กหญิงนภัสสร  ใจมุ่ง
4. เด็กหญิงปานชีวา  ภูอืด
5. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีกอง
6. เด็กหญิงอารียา  ติเยาว์
 
1. นางดวงตา  โต๊ะเด็น
2. นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
3. นางสาวสาวิตรี  เหล็กดี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงมู้พอ  ด้วย
2. เด็กหญิงรัชดาพร  บุญเชิญ
3. เด็กหญิงศุภมาศ  กัวพู้
4. เด็กหญิงสุนิษา  ทินี
5. เด็กหญิงอลิษา  คังพุ
6. เด็กหญิงไพริน  จิลิ
 
1. นางวรรณภา  รสชุ่ม
2. นางเบญจมาศ  เอี่ยมภูมิ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กิจพร้อมผล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คนบุญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์สัน
 
1. นางดาวเรือง  สุขพ่วง
2. นายสมหวัง  สุขพ่วง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคสุข
2. เด็กหญิงตะวัน  สังขบุตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  นาน้อม
 
1. นางอำพร  ศิริอำพันธ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายศุภณัฐ  สวัสดี
2. เด็กชายศุภลักษณ์  พิณพิมาย
3. เด็กชายสุรเดช  ทิพย์แก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  สินทะสุทธิ์
2. นางรัชณีย์  แก้วสลับสี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สารสิมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นาคปนคำ
3. เด็กหญิงอรญา  สร้อยทอง
 
1. นางไสว  ปรางงาม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  เพ็ญสุข
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  ตู้จินดา
 
1. นางรพี  โกมลนุสิต
2. นางศิริลักษณ์  กลิ่นมงคล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังขรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เถาสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขุนุชนารถ
 
1. นางไสว  ปรางงาม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงคีตศิลป์  พึ่งธงไทย
2. เด็กหญิงญาณิศา  เสือรอด
3. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สีตองอ่อน
 
1. นางนิภาวรรณ  นรินทร์
2. นางรพี  โกมลนุสิต
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนฤมล  แพรสี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิมทอง
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  คงทวี
 
1. นางรุจิรา  สุขเกื้อ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัญทิมา  เหี้ยมหาญ
2. เด็กหญิงสวิตา  ศรสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  เสือแป้น
 
1. นางสาวนวลน้อย  ศรีนวลจันทร์
2. นางนัยนา  สวัสดิภาพ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงธิว่ะ  ดู่คู๊
2. เด็กหญิงสุปาณี  เพละ
3. เด็กหญิงสุวิตา  ค้างคาว
 
1. นางสาวจีราพร  ปสันนาการ
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายธนกร  สุขเสงี่ยม
2. เด็กหญิงรสิตา  ตันตระกูล
3. เด็กชายวิทวัส  อินหอม
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายชานิษ  น้อยมี
2. เด็กชายธนาธร  พุ่มแก้ว
3. เด็กชายอทิติ  เจริญสินชัย
 
1. นายสำเริง  แก้วอัมพร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  แชะ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญช่วย
 
1. นายสนั่น  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางอรชร  สมยาภักดี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. นางสาวธิดารัตน์  นาช่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีคง
 
1. นายปรเมนทร์  สามนคร
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายณรงค์  ตอแคะ
2. เด็กชายสมบุญ  จอฉะ
 
1. นางอังคนา  พงษ์พานิช
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสันดอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลคำมาก
2. เด็กหญิงภณิดา  บุณยปรีดี
 
1. นายภูริวงศ์  คุ้มญาติ
2. นายวงษ์สัน  คูหามณีโชติ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายพรพิชิต  ภูผิวขำ
2. เด็กชายเงิน  มลลำใย
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางเธียรธารา  อ้นน้อย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุกใส
2. เด็กชายธราเทพ  ศิริพิศ
 
1. นางธัญจิรา  สันธิศิริ
2. นายวรพจน์  มุสิกวัตร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงสุธิดา  โปรยสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรรณี  กล่อมจิตร
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  เต็มนอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายจิม  จะบ้ง
2. เด็กหญิงชลัดดา  พัฒนสายสกุล
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  ชินนพัณณ์
2. นางสาวมนัญญา  แย้มอรุณ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงอจิรวดี  โพธิ์ตาล
2. เด็กหญิงไพลิน  ทองน้อย
 
1. นางศุภาวีร์  ใจหวัง
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายบุษกล  วารินตา
2. เด็กชายวรวีร์  เสนา
 
1. นายสมโชค  ปัญญาวรพงศ์
2. นายสิงห์คาร  เสนา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลายคล้ายดอก
2. เด็กชายอดิศร  ปิ่นเกตุ
 
1. นางน้ำค้าง  เพชรนิล
2. นายวัลลภ  เหวันต์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. นางสาวชบา  ทองศรี
2. เด็กชายนาธาร  ปลื้มไทย
3. เด็กชายอภิชาติ  มะรังสี
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางเรณู  คงยิ่ง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้ววินิจ
2. เด็กชายทิวา  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  พิณพงษ์
2. นางสาวศิริกมล  ศรีประเสริฐ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายนพดล  เพ็ชรไทย
2. เด็กชายนันทพล  ผลงาม
3. เด็กชายอรรถพล  หมากทลาย
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายมงคล  จุลราช
2. เด็กชายรชานนท์  นาคขำ
3. เด็กชายศุภนาถ  พุ่มกำพล
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายจิทพนธ์  สงบวาจา
2. เด็กหญิงปภาวิน  ศิริโต
3. เด็กชายภัทรภูมิ  นิชการ
 
1. นายจะเด็ด  ศรีทอง
2. นางสาวภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงแพรวเพชร  ยุทธางกูล
 
1. นางสาวภวันตี  เจริญวงศ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)    
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
 
1. นางมัณฑนา  ศิริกัณรัตน์
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายภูไท  ทับมณี
 
1. นางสาวลภัสรดา  เอี่ยมพานิชย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือเฒ่า
 
1. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายศิรภพ  อริยเดช
 
1. Miss.Sharon  Besiata
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.66 เงิน 40 โรงเรียนมหาราช 7 1. เด็กหญิงนันทวัน  พันเพชร
 
1. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จิตร์เริงฤดี
 
1. นางสาวพจน์มาลย์  สว่างเมฆ
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงภาติยา  เหล็กดี
 
1. นางพนิดา  ทำเสร็จ
 
156 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.56 เงิน 39 โรงเรียนมหาราช 7 1. เด็กหญิงกานติมา  บุตรดาวงค์
2. เด็กหญิงจันทนา  มงคลรัตนาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำแก้ว
4. เด็กหญิงภัคจิรา  บุตรดาวงค์
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยมงคล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ปัญญาชัยรักษา
2. นางภัควลัญช์  อุ่นเรือน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74.16 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสุธีรา  กสินุรักษ์
 
1. นางสาวกรทิพย์  มณีพรายพรรณ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงภิญญดา  ระฆังทอง
 
1. นางสาวรัตนชนก  เมืองเชียงหวาน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธนภัทร  วิเศษโกสินทร์
2. เด็กชายธีรนัย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายนุกูล  อ้าว
4. เด็กชายรวิช  ทับทิม
5. เด็กชายวงศธร  อินแถลง
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลื่นกลาง
 
1. นายณัทรัณกรณ์  ศรีจันทร์แก้ว
2. นายพีระ  นิ่มเดช
3. นายฬุริยะ  ชัยเดช
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พัฒน์จันทร์หอม
2. เด็กชายธนดล  พงษ์ประยูร
3. เด็กชายพสิษฐ์  พฤฒิธนนนท์
4. เด็กชายภูมิเจตน์  สุดประเสริฐ
5. เด็กชายรัชนาท  โพธิ์วิจิตร
6. เด็กหญิงลลิตา  ศรีบุตร
7. เด็กหญิงวิภาดา  เพ็งละแก้ว
8. เด็กชายสุคณิน  พุ่มลำเจียก
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาวรุ่งเรือง  สมร
3. นายสมพงษ์  พจนประทุม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชาญณรงค์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายถิรนันท์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายธนวัฒน์  เพไร
4. เด็กชายนิมิตรพร  บุญมา
5. เด็กชายบรรจง  ทองหลาง
6. เด็กชายปฐวี  สิรินวรัตน์พันธ์
7. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สินเมือง
8. เด็กชายรัตน์สุวรรณ  เยติ่ง
 
1. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวรัติยา  ชมภูพันธ์
3. นางอมรรัตน์  โสภานิช
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์เดือน
2. เด็กหญิงจินดาหรา  เพิ่มวงศ์นิติกร
3. เด็กหญิงชลธิชา  บำรุงจิตต์
4. เด็กหญิงดารินทร์  แสงแตง
5. เด็กหญิงธมลพร  ชุ่มจันทร์
6. เด็กหญิงพิชญา  แสงเดือน
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  มั่นการ
8. เด็กหญิงเกศมณี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางพูนศิริ  สุพงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงกันทิมา  แฟงอ่อน
3. เด็กชายจักรกฤษ  เหมียนสอาด
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเพ็ญ
5. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  เครื่องทิพย์
6. เด็กหญิงวนิดา  อ่วมอาบ
7. เด็กหญิงวิยะดา  บุญเดช
8. เด็กชายวุฒิชัย  แสงอยู่
9. เด็กหญิงศิริราช  อิ่มศรี
10. เด็กหญิงเมย์  เวท
 
1. นางนภา  ห่วงทอง
2. นางสาวบุศรินทร์  สิริปัญญาธร
3. นางโสภา  หมื่นศรี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดเจติยาราม 1. เด็กหญิงจูลาย  (พม่า)
2. เด็กชายชาย  ทองดี
3. เด็กชายสมชาย  คำมี
 
1. นางจันทินี  วงษ์สุวรรณ
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64) 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำหอม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุ้มผง
3. เด็กหญิงสุญารัตน์  นาคีสินธ์
 
1. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
2. นางสุวรรณี  ศรีมณี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  จินดาสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เมืองยาง
 
1. นางสิริชลล์  ณ บางช้าง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤต  โกเมนเอก
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาสุรวณิช
 
1. MissJanice  V. Lim
2. นางสุรีย์  อ้วนวิจิตร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายภควัฒน์  โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง
 
1. นางสุดารัตน์  สุขาภิรมย์
2. นางโสภี  เบญจมานุกูล
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงมาธวี  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กล่ำกลิ่น
 
1. นางจรวยพร  เลิศสุชาตวนิช
2. นางศัณสนีย์  จิรโสภณ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงอำพัน  ผัวหมัง
 
1. นางขนิษฐา  มาลัยวงษ์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 6.49 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1. เด็กหญิงปณิตา  ไม่ทราบ
 
1. นายเทอดพงษ์  โดยงามรัก
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงมนทิยา  เน้ยเอี่ยม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เฮงสิน
3. เด็กชายศักดิพล  บุษฤดาจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  ขุขันธิน
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายกัมปนาท  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสหรัถ  แซ่ล้อ
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นายเทเวศ  ไชยภักดี
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายชานน  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงสุชา  พันธ์ทา
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นายเทเวศ  ไชยภักดี
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยหมู    
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปุณญาพร   วงศ์ศรประเสริฐ
2. เด็กชายหิรัญ   วงศ์ศรประเสริฐ
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นางชูใจ   สายหมี
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 19 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงลิ้ม
2. เด็กหญิงอรไพลิน  โตนวุธ
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
2. นางสาวอำภาภรณ์  นันทะมาตย์
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดห้วยหมู    
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สนองบุญ
2. เด็กชายชยกร  คงเจริญ
3. เด็กชายณัชพล  ศรีม่วง
4. เด็กชายณัฏฐดล  ยังมีสุข
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  อรรคอุดม
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  ดอกพฤกษี
 
1. นางกานดา  ปานรัตน์
2. นางพรทิพย์  รอดวัณโณ
3. นางเบญจมาศ  สมัครจิตร์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญคู่
2. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายพฤกษ์  นาคะพันธ์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชินวงศ์จุ้ย
2. เด็กหญิงพู่  เกิดดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ชินวงศ์จุ้ย
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ประชุมสาร
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงมาลาตรี  ตรีมาลา
3. เด็กหญิงศิวนาถ  มะเณวรรณ์
 
1. นางมยุรี  ภูทองอูบ
2. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 1. เด็กชายไกรวิชญ์  มังกรทอง
 
1. นางนิตยา  จงเจริญ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิลปานันท์
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายยศ  เกรียงไกรโรจน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 14 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชิต  โคตมุต
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายจิรพนธ์  ผลเติม
 
1. นางนงเยาว์  เข็มเล็ก
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สมอตอน
 
1. นางวีรยานันท์  วรรณศิริ
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กหญิงกำไร  ละโร้ย
2. เด็กชายจีระวัส  ไกยะชน
3. เด็กหญิงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาววารุณี  สุขแดง
2. นางสาววีณา  ประเทืองผล
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสมอใจ
2. เด็กหญิงวิภาดา  เสมอใจ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภูมิสัย
 
1. นางสาววรรณา  จันทรชิต