สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 1. เด็กหญิงชลิตา  เกษรสุคนธ์
 
1. นางกาญจนา  ปลุกใจราษฎร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คีรีเขตต์
 
1. นางศิริมา  จีนกลับ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวมัทนียา  วิทยานุกรณ์
 
1. นางเบญจมาศ  แสงไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พินดิษ
 
1. นางพรพิมล  ศรีเมือง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 1. เด็กหญิงณรัญญา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวอัฉราวดี   ลี้ปราศภัย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพัชรี  กองโส
 
1. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิมกุล
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลงไสว 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นางสาวมะลิ  สำเร็จ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. นางสาวสลิลทิพย์  ประหยัด
 
1. นางภาวนา  โชติมงคล
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. นางสาววันทนา  หวัดวาปี
 
1. นางบุษยพัชร์  ดวงผาสุข
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เจิมขวัญ
2. เด็กหญิงไพลิน  เฉลิมโรจน์
 
1. นางวันดี  ดีทน
2. นายสุเทพ  จันทร์พราหมณ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงณัชชา  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แก้วมงคล
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เดชอภิรักษ์กมล
2. นางสาวสุพัชรินทร์  มีวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงวณัฏฐนันท์  ภักดีงาม
 
1. นางรจนา  งามละเมียด
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ไกรวาส
 
1. นางบุญมี  จันทร์พราหมณ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นายพงศกร  พุ่มทอง
 
1. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกษิรา  นพกูลวงศ์
2. เด็กหญิงพรชนัน  นาคเกษม
3. เด็กหญิงพรพิมพ์  ปฏิสังข์
 
1. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
2. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายธนากร  มากพูลผล
2. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองแข
3. เด็กหญิงไพลิน  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
2. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชญาณี  พิพัฒนากุล
2. เด็กชายชัชชนก  นิรมานสกุลพงศ์
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิมณี
2. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวพิจิตตรา  บัวทอง
2. นางสาววันทนา  นายอง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  เชี่ยวชาญ
2. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายจิรพงษ์  ชื่นไทย
 
1. นายวิทยา  กล้าหาญ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายนนทกร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายปุริม  คมขำ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงสุมาลี  จิตต์หมายการ
 
1. นายณรงศักดิ์  ใจยะ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณากร  ลิมป์สภาพกสิผล
2. เด็กชายนฤบดินทร์  วิภาคเบ็ญจานุภาพ
3. เด็กหญิงภัทรกานต์  สุขโสภา
 
1. นางบุญภา  อินทรพุก
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา   รวดเร็ว
2. เด็กชายนครินทร์  จันขัน
3. เด็กชายภูษิต  แท่งทอง
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญผล
2. นางณัชนภัสค์   แป้นแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สามารถ
2. เด็กหญิงธนัญญา  บุญยั่งยืน
3. เด็กชายธีรภัทร์  แพงวาปี
 
1. นางสาวธนิกานต์  สุขวัฒน์
2. นางสาวรัตน์ดา  ทานกระโทก
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจใหญ่
2. เด็กหญิงอธิติยา  พูลประกอบ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดีผ่อน
 
1. นางสาวธนาวดี  ทองอ้ม
2. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเนินทราย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุ้มหอม
2. เด็กหญิงวริสรา   เหลืองลอง
3. เด็กชายอภิชาติ   แววดี
 
1. นางสาวจีรนันท์  แสนขวา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สุภาพ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชนะกิจ  ชินศรี
2. เด็กชายสมชาย  ทิพย์คูนอก
3. เด็กชายอนุชา  ชลศิริ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
2. นางสาวรุ่งนภา  คนเล
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายถิรนันท์  เบ้าทอง
2. เด็กชายธนาดล  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  เทียนดี
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ทานกระโทก
2. นางสุนันท์  โรมวิลาส
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. นายบิ๊กบอย  นาดี
3. นายอลงกรณ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไชยหาญ
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายวีรชน   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอัจริยกานต์  มงคลทิพย์
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญผล
2. นางณัชนภัสค์   แป้นแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงรส  มหาโคตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามประมา
 
1. นางจันทรา   เอ็นดูราษฎร์
2. นายสมยศ  บุญก่อเกื้อ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 71.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายเกิด  วงเดือน
2. เด็กชายเพิช  วงเดือน
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.37 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1. เด็กชายศิริชัย  คำชู
2. เด็กชายแสงอรุณ  มันตะ
 
1. นายสิทธินันท์  มลชู
2. นางสาวอลิศา  หอมใบบัว
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชุติภาส  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายสหศวรรษ  ลิ้มเจริญพันธ์
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 1. เด็กชายธนภูมิ   สาระวัน
2. เด็กชายศศิธร   สง่างาม
 
1. นายอำนวย  จันทร์โททึก
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชินดนัย  ทองเหมือน
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีพูล
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทีปรักษพันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำภาไพ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ห่างภัย
4. เด็กหญิงวาสนา  ศิริวงศ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยสวัสดิ์
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงธนัญญา  คนฑา
2. เด็กหญิงธนาทิพย์  พรหมรัตน์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยอดจันทร์
4. เด็กหญิงอภิชญา  คำธิตา
5. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเกิด
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐนิช   หล่าบู่
2. เด็กหญิงดารุณี   วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงวรรณพร  วันทอง
4. เด็กหญิงวรรณิกา   พรหมรส
5. เด็กหญิงอลิสรา  ไล้เลิศ
 
1. นางพัชรี  นาคะเนจร
2. นายลำเลียง  ปฏิสังข์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงปิยภัทร  สถาพรวัจนา
2. เด็กหญิงพัสวี  ชัยชล
3. เด็กหญิงพุธิตา  วิมุติ
4. เด็กชายอดิศร  หลำหยง
5. เด็กหญิงเปรมสิณี  ลีกุดเลาะ
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นางบุญเรือน  พวงศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายดนัย  สงวนกอ
2. เด็กชายธีรภัทร  สามบุญเรือง
3. เด็กชายภัทรดนัย  ดวงดี
4. เด็กชายวิศรุต  มาตรโห้
5. เด็กชายศุภกร  พะวงจิตร์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
2. นายมนตรี  คนเลา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวจันทิมา  นันทะสิงห์
2. นายพงศกร  พุ่มทอง
3. นางสาวมลฑา  วานิชรัตน์
4. นายอัฐชา  เกษราธิคุณ
5. นางสาวอุมาพร  สุวรรณคำนึง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางเบญจมาศ  แสงไพบูลย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กชายจักรพงษ์  อรอ่อน
2. เด็กชายจิรายุ  เขตต์คีรี
3. เด็กหญิงนลพรรณ   อรอ่อน
4. เด็กหญิงมรกต   กังจุ้ย
5. เด็กหญิงสุธิดา  จันทิพย์
 
1. นายประณต   ยุพเกษตร
2. นางสาวพัชราพร  พงษานิล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสาะแสวง
2. เด็กชายคมกฤษณ์  จันทะวงษ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์ทอง
4. เด็กชายธรรมรัตน์   ชลกิจ
5. เด็กหญิงรัตน์ติยาพร   คล้อยแสง
 
1. นางสาวกันยารัตน์   ศิริเมือง
2. นางร่มแก้ว  อยู่เกิด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จั่นฮวบ
2. เด็กชายจตุรัญ   ยาสาร
3. เด็กชายจักรพงศ์  อรอ่อน
4. เด็กชายจิรภัทร   โพธ์ยอด
5. เด็กชายจิรายุ  เขตต์คีรี
6. เด็กชายชัชชัย  สุวรรณเขต
7. เด็กชายนนทกานต์   หวานเสนาะ
8. เด็กชายนพกร   พงษ์สนิท
9. เด็กชายนาวิน    วรรณเรศ
10. เด็กหญิงปิยะกมล   ถาวรวิริยะนันท์
11. เด็กหญิงพิชามญช์    สว่างสุข
12. เด็กชายพีรดนย์   โยธี
13. เด็กหญิงลักขณา  ละสุวรรณ
14. เด็กหญิงวลัยพรรณ   นงค์พรมมา
15. เด็กชายสิทธา    บุญหมาย
16. เด็กหญิงอังคนา   อุทัยศรี
17. เด็กชายอานนท์    เมฆกระจ่าง
18. เด็กชายเกษม   พงศ์พันธ์สุปราณี
19. เด็กชายเจริญชัย   ศรีประเสริฐ
 
1. นายประณต   ยุพเกษตร
2. นางสาวมาลัยพร  สาวิลัย
3. นางสาวรณิดา  แสนยะบุตร
4. นางรุ่งนภา  มิ่งแก้ว
5. นางลาวัณย์  สุดศักดา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญเฟื่องฟู
2. เด็กชายกิตติพศ  ชักชวน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  หวานเสนาะ
4. เด็กชายณัฐชัย  ใจหาญ
5. เด็กหญิงณิชากร  รำพึงกิจ
6. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เจริญ
7. เด็กหญิงพรธิตา  สุขเทพ
8. เด็กชายพีรวัฒน์  วรรัตน์
9. เด็กหญิงฟารีดา  สุรินทร์
10. เด็กชายภูธเนศ  สุขขัง
11. เด็กชายรพีภัทร  วานิชรัตน์
12. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สมใจเพ็ง
13. เด็กหญิงสุจิรา  ณรงค์เดช
14. เด็กชายอนุสร  ช่างปั้น
15. เด็กชายอภินันท์  หลำหยง
16. เด็กชายอรรถสิทธิ์  วรรณทองสุข
 
1. นางกัญญาพัชร  ปานบุญ
2. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
3. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์  รักษาศิล
5. นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชาคริต   แซ่โค้ว
2. เด็กชายณัฐชัย  รัตนวิจิตร
3. เด็กชายตะวัน   เจียรมาศ
4. เด็กชายธนาณัติ   แม่นหมาย
5. เด็กชายธีรภัทร   สุวรรณโชติ
6. เด็กชายนรพนธ์   จักขุจันทร์
7. เด็กชายนรภัทร   จักขุจันทร์
8. เด็กชายนิคม   สมบัติ
9. เด็กชายปารณัท  เจริญ
10. เด็กชายพัทธพล   สร้อยประเสริฐ
11. เด็กชายพัลลภ   จำรูญ
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สำเร็จ
13. เด็กชายภัทราวุธ    แหลมหลัก
14. เด็กชายภาสกร   ชื่นพลี
15. เด็กชายมนตรี   ชัยมงคล
16. เด็กชายวิทวัทย์   แก้วมณี
17. เด็กชายวินัย   ควรหา
18. เด็กชายสมรักษ์   กลิ่นทอง
19. เด็กชายอภิรักษ์   บุญให้
20. เด็กชายอภิเชษฐ์   จักรสาน
 
1. นายกรกช  วงศ์เมือง
2. นางกลอยใจ  สะเกศ
3. นางสาวรุ่งนภา  คนเล
4. นางสุธานี  อิ่มจาด
5. นางสาวเยาวนา  ช่างประดิษฐ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีละไม
2. เด็กชายกิตติพล  ถึงวงศ์
3. เด็กชายกิตติพศ  ไชยกันต์
4. เด็กชายก้องภพ  อรัญวงศ์
5. เด็กชายณัฐชนน  ห้วงศิลา
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่โค้ว
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดโฉมฉิน
8. เด็กชายดนุสรณ์  สอนวงษ์
9. เด็กชายธนกร   จำปาเนียม
10. เด็กชายธีรพัฒน์  สมหมาย
11. เด็กชายธีรศักดิ์  หวลระลึก
12. เด็กชายธีรเจต  ไชยเดช
13. เด็กชายนพนัฐ  ตันติวงค์วานิช
14. เด็กชายรัชชานนท์  ปกติ
15. เด็กชายวทัญญา  อายุโย
16. เด็กหญิงวรรัตน์  กะเสริม
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำต่อตั้ง
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาลสาร
19. เด็กชายสงกรานต์  หิรัญญรักษ์
20. เด็กชายอนุชิต  บุญยัง
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางปวันพัสตร์  ไกรเพ็ชร์
3. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
4. นางอภิญญา  กล้าผจัญ
5. นายอรุณ  พรมชาติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 21 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายภูริธิไนย์  บรรณบดี
 
1. นางสาวบุษบงค์  คล้ายจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 28 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงเจนลดา  ศิริมหา
 
1. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนันทนา  พรหมรักษา
 
1. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายตรีโรจน์   ศิริมหา
2. เด็กหญิงรัชชานันท์  สุรกิจโกศล
 
1. นางลำดวน  จันทรรัตน์
2. นางสาวสมหทัย  โปร่งอากาศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.13 ทอง 14 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงญานิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กชายนครินทร์  ศิริรัตนบวร
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช
2. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.34 ทอง 16 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิศามณี   ธรรมรังสี
2. เด็กชายประพฤติ   เทียนสะอาด
 
1. นางดวงตา   คล้ายวงษ์
2. นายลำเลียง  ปฏิสังข์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โค้วบ้วนอาน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ถามนต์
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูทอง
5. เด็กหญิงภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
6. เด็กหญิงรัชนี  เกิดผล
7. เด็กหญิงวัชรี  แสงแท้
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สมใจ
9. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธิ์
10. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไชยเขต
 
1. Mr.Nick  Paddock
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนจัดการ
2. เด็กหญิงกวิสรา  คราประยูร
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชียงทอง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุบล
5. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณศิริ
6. เด็กหญิงดวงรัตน์  เชียงทอง
7. เด็กหญิงทิติญา  โฉมวงศ์
8. เด็กหญิงรัตนกร  ชูทอง
9. เด็กหญิงสิรีธร  ธรรมวิจิตร
10. เด็กหญิงอมลนัฎ  วรวิเศษ
 
1. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกนิภา   บุญยั่งยืน
2. เด็กหญิงกมลพรรณ   ช่างเรือนกูล
3. เด็กหญิงด.ญ.กุสุมา    ไชยราช
4. เด็กหญิงนิติยา    สมาพงษ์
5. เด็กหญิงปนัดดา   คุชิตา
6. เด็กหญิงพจนารถ   เนื่องจำนงค์
7. เด็กหญิงพรรณพัชร   สุวรรณโชติ
8. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   เพิ่มพูน
9. เด็กหญิงพิมพิดา   สังวรณ์
10. เด็กหญิงรินรดา    อินฉลาด
11. เด็กหญิงวรรษดา   ศรีประเสริฐ
12. เด็กหญิงวิภวา   ทองธรรมชาติ
13. เด็กหญิงวิภาดา   สาลิกา
14. เด็กหญิงสุพิชชา   เกียรติกิตตินันท์
15. เด็กหญิงอรัญญา   วังคีรี
 
1. นางณัฐชานันท์   ทิพยมนตรี
2. นางมณฑา    ภู่ระหงษ์
3. นางวินนา  วงศ์บุปผา
4. นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเตา
3. เด็กหญิงจีระภา  ชังอินทร์
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ชินทรักษา
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรัทรา
6. เด็กหญิงนัทชมน  พิมพา
7. เด็กหญิงบุณฑริกา  กิตติพระวงษ์
8. เด็กหญิงปานทิพย์  เกษต้น
9. เด็กหญิงมลธิดา  ผิวเวียง
10. เด็กหญิงรัตติยาพร  บุญประกอบ
11. เด็กหญิงวริยา  วงษ์นิล
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบชื่น
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ทองงาม
14. เด็กหญิงสมฤดี  จันทร์เจริญ
15. เด็กหญิงสุนิษา  ภาษี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  ทองนาคปาน
2. นางสาวรัติ์ธิกร  ทองนาคปาน
3. นางสาววิไลจิตร  ดงชะสิงห์
4. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงวรัญชณา  สวยงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70.42 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวขนิษฐา  คุ้มหอม
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  คงประสาท
3. นางสาวสุนิสา  ก่อเกื้อ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คนเล
2. นายอนุรักษ์  เฉลิมพันธ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงภูชิดา  กุสสลานุภาพ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ผลศิริ
 
1. นางพัชรินทร์  สำนักวิชา
2. นางแสงหล้า  คล้ายคลึง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นายมนูญ  โพธิ์เงิน
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสมสฤษดิ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  เพ็ชรประเสริฐ
3. เด็กชายเฉลิมชนม์  กิตติอรุณพันธ์
 
1. นางสาวกันทิมา  รัตนวิจิตร
2. นางสาวศศิพร  ธรรมสนิท
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายวีรภัทร  บำรุง
2. เด็กหญิงศศิธร  พูลเปี่ยม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ช้างเงิน
 
1. นางสาวกันทิมา  รัตนวิจิตร
2. นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงจารวี  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงณัชยา  คงยนต์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  รื่นเจริญ
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  รามมาศ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงปภัทรสรา  รักษาชล
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงสายชล  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายกิตติธัช  สำเร็จ
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  บุญเชื่อม
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงเวสารัช  เวชสัมฤทธิ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายธนกร  ถานิตย์
2. เด็กหญิงนิชชา  สืบป่วน
 
1. นางพัชมณ  สุขสำราญ
2. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายกฤษฎา  คนธรรพ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบแคว้น
 
1. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
2. นายสมเดช  มีสุข
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงอาริตา  สิงสมดี
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายธนพจน์  นาคศิริ
2. เด็กชายพีรพงษ์  ตั้งสงบ
3. เด็กชายลี  สีลา
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นางสายทอง  แ่ก่นสาร
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ธรรมะ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยิ่ง
 
1. นายสมชาติ  แช่มช้อย
2. นางสายทอง  แ่ก่นสาร
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายจตุพล  จันทิมาน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นิตยลาภ
3. เด็กชายมานพ  สมหวัง
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กชายศุภากร  ตรึกตรอง
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หนูน้อย
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 1. เด็กชายภานุพงษ์   ศรีพวงวงษ์
 
1. นายสายชล  ปลุกใจราษฎร์
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ใจคง
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางภัณฑิลา  ฤทธิ์อร่าม
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ขำประดิษฐ์
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  สร้อยทอง
 
1. นางภัณฑิลา  ฤทธิ์อร่าม
 
86 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงฐานิกา  แกล้วกล้า
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
87 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กฤษณะสุวรรณ
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
88 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คีรีเขตต์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
89 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงธัญชนก  มีผล
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกมลากร  กล้าหาญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงลายทอง
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ผสมทรัพย์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐมน   คงเสือ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 61.3 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงอักษราภัค  เจริญพร
 
1. นายวรพล  คงลายทอง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ภักดี
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
95 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายณัฐนนท์  พรมภักดี
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขยิ่ง
3. เด็กหญิงนาริน  ก้องเจริญ
4. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
5. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
6. เด็กหญิงภาวินี  มีลาภ
7. เด็กหญิงรมย์นลิน  วังแก้ว
8. เด็กหญิงศิริพร  อุตสาหะ
 
1. นางลาวัลย์  เสียงประเสริฐ
2. นายสวิง  ปกป้อง
3. นางสุวคนธ์  ปลิดทุกข์ภัย
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงนุตประวี  ผาสุกยืด
2. เด็กชายบวร  วงศ์คงดี
3. เด็กหญิงปฑิตตา  สายกระสุน
4. เด็กหญิงปนัดดา  จำนงวารี
5. เด็กหญิงพชรพรรณ  อวยพร
6. เด็กหญิงรัตติกาล  การะเกตุ
7. เด็กหญิงวรรณกาญจ์  ธระสวัสดิ์
8. เด็กหญิงหงหยก  นนท์ปฎิมากุล
9. เด็กชายอมฤท  ประดิษฐ์อาภา
10. เด็กหญิงอลิชา  สุขสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
12. เด็กชายอินทัช  ลิ้มไพบูลย์
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อนุกูล
14. เด็กหญิงเบญจพรรณ  เที่ยงแท้
15. เด็กชายเสริมรัตน์  คมสัน
 
1. นางชวนพิศ  คาดสนิท
2. นายศุภกิจ  สตาภิรมย์
3. นางสุจิรา  เจริญวงษ์
4. สิบเอกหญิงสุดใจ  อินพะเนาว์
 
97 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงกชกร  พานขำ
2. เด็กหญิงกชนน  วงศ์สา
3. เด็กหญิงกัญญาพร  สมเจริญ
4. เด็กหญิงกาญจนา  สูแพะ
5. เด็กหญิงจิรัชยา  สูแพะ
6. เด็กหญิงฐานิกา  แกล้วกล้า
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  หนูน้อย
8. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ภักดี
9. เด็กหญิงรวิสรา  วงศ์สา
10. เด็กหญิงศวิตา  สมเจริญ
11. เด็กหญิงอณิชา  ผ่อนร้อน
 
1. นางสาวจิรารัตน์  เพชรมาก
2. นางปริญฉัตร  ทองดารา
3. นางสมใจ  กองสุข
4. นางอรทัย  กันศิริ
 
98 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกชนิภา   บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงกมลชนก   วงศ์นาค
3. เด็กหญิงกุลรัตน์   โต๊ะช้าง
4. เด็กชายคณิน  สอนสกุล
5. เด็กหญิงชนิสรา   นาพัทธ์
6. เด็กหญิงชยาภรณ์   อินทร์สุดชัย
7. เด็กชายณัฎฐ์กฤษ   บุญยิ่งเหลือ
8. เด็กหญิงทิพรัตน์   เปรมชน
9. เด็กหญิงธิติมา  สกนธ์
10. เด็กหญิงนภัสสร   ท่าอิฐ
11. เด็กหญิงนริศรา   หุตเวช
12. เด็กชายนฤสาร  ผิวผ่อง
13. เด็กหญิงนิศากร  ตติยง
14. เด็กหญิงนิศารัตน์   ประกอบกิจ
15. เด็กหญิงปภาดา  อินทร์สุดชัย
16. เด็กหญิงปิยะนุช   คิมหันต์มาลา
17. เด็กหญิงพรรณราย   เร่งร้อน
18. เด็กหญิงวรรณิศา   มาศงามเมือง
19. เด็กหญิงสุนันทพร   สภาผล
20. เด็กหญิงเมระวี   ทองดี
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาววรรณภา   ทุมมะดี
3. นายสำเร็จ  ใจช่วย
4. นางสาวสุรินทร์พร   ดินวงศ์
5. นางสาวอภินทร์นิชา   เอี่ยมสะอาด
 
99 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกรรณลดา   ทองผา
2. เด็กหญิงกุลนันท์   เรืองสมศรี
3. เด็กชายจักรพันธ์   พุฒพิมพ์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   นวลสุข
5. เด็กหญิงณัฐมน   คงเสือ
6. เด็กชายธนัช   แสงประดิษฐ์
7. เด็กหญิงธนาทิพย์  ชุ่มบริบูรณ์
8. เด็กหญิงปัทมวรรณ   การควรคิด
9. เด็กหญิงปาริฉัตร   ปุระพรม
10. เด็กหญิงปิยนุช   คิดหาการ
11. เด็กชายพีรพล   สมหวัง
12. เด็กชายมนัส   นาคบุญ
13. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ใจคง
14. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวิลาศ
15. เด็กหญิงสุนันทา   รู้สรรพกิจ
16. เด็กหญิงสุปราณี   ทัพพลี
17. เด็กหญิงสุพัตรา   ขำประดิษฐ์
18. เด็กหญิงอารยา   คันทานุรักษ์
19. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   โกสุม
20. เด็กชายไชยมงคล   ลาภภิญโญ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
3. นายสำเร็จ  ใจช่วย
4. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
5. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
100 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกรกนก  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงกัญญาพัช   แก่นสาร
3. เด็กหญิงกาญจนา   รวดเร็ว
4. เด็กหญิงกุลธิดา   เอมโอด
5. เด็กชายจตุรงค์   วงศ์เขาอ่อน
6. เด็กหญิงชนัญชิดา    ปรีชา
7. เด็กชายณัฐพงษ์   ฉายวิเชียร
8. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนคำมี
9. เด็กหญิงตริษา   สุขเจริญ
10. เด็กหญิงธนิชา   วงศ์เกิด
11. เด็กชายธวัชชัย   สถาผล
12. เด็กหญิงนริศรา   สรรพศรี
13. เด็กหญิงปิยนุช  คิมทันต์มาลา
14. เด็กหญิงพิชญา   ภิบาลวงษ์
15. เด็กชายมนตรี   สาวหยุด
16. เด็กหญิงมลิวัลย์  ใจคง
17. เด็กหญิงวันวิสา   วิชัยวงษ์
18. เด็กชายวิทวัส    ขำคม
19. เด็กหญิงศรินดา  ทองก้อน
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เค้นา
21. เด็กชายสุทัศน์  วงศ์อยู่
22. เด็กชายอนุรักษ์   ผลาจันทร์
23. เด็กหญิงอรวรรณ   ศรีวรพรกุล
24. เด็กชายอลงกช   นาชัยเวศ
25. เด็กหญิงอุษา    แสงเสงี่ยม
26. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ฉุยฉาย
 
1. นายกำพล  แสงมณี
2. นายบุญมี  อิ่มสิน
3. นายบุญลือ  คำถวาย
4. นายมนูญ  โพธิ์เงิน
5. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
6. นางสาวแขนภา  สีนะทิพย์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายเจษฎากร  สุทธิสถิตย์
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 30 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายสมชาย   นาคคงคำ
 
1. นายประสิทธิ์  มุ่งหาผล
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมนึก
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 37 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เค้นา
 
1. นายประสิทธิ์  มุ่งหาผล
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกิตติภณ  ทัศนมณเฑียร
 
1. นางสาวสุชาดา  สรหงษ์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงนิศาชล  ตันประเสริฐ
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายอดิศร  รักษา
 
1. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงจิรวดี  มีพรม
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กชายมนพัฒน์  เจริญรื่น
 
1. นายวิชัย  งามเจริญ
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 1. เด็กชายจักรินทร์  ภูชมชวน
 
1. นายกิตติ   คำภูษา
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุพรรณวงศ์
 
1. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือวัลย์
 
1. นายเฉิดชาย  อรัญวงศ์
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายอนุรักษ์   ผลาจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  มุ่งหาผล
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 16 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนันทนา   พรหมรักษา
 
1. นายประสิทธิ์  มุ่งหาผล
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 1. เด็กหญิงกัลยา  ภูชมชวน
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  ฉายาชวลิต
3. เด็กชายคณิน  เพชรแสง
4. เด็กชายคณิศร์  เพชรแสง
5. เด็กชายจักรินทร์  ภูชมชวน
6. เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างทรัพย์
7. เด็กชายชัชพล   เมฆกระจ่าง
8. เด็กชายตะวัน  วงศ์ภักดี
9. เด็กหญิงติชิรา  ยิ้ม
10. เด็กชายตุลา  การุณ
11. เด็กหญิงทอ  ใช้ดี
12. เด็กชายทิวากร  ยิ้ม
13. เด็กชายธนทัต  ทับอินทร
14. เด็กชายธิติสรณ์  ดวงน้อย
15. เด็กหญิงนภา  ยิ้ม
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีขาว
17. เด็กหญิงพรสวรรค์  ยาสาร
18. เด็กหญิงภวิกา  โตสิงห์ราช
19. เด็กชายรวินทร์  โกมลมาลย์
20. เด็กหญิงวริศรา  เกตุถึก
21. เด็กชายสมพงษ์  ขุนคำดี
22. เด็กชายสมภพ  กลั่นสะเดา
23. เด็กชายสอน  ซ่อ
24. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆกระจ่าง
25. เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ภักดี
26. เด็กหญิงอินทิรา  ปานพวง
27. เด็กชายเสกสรรค์  วอทอง
 
1. นายกิตติ  คำภูษา
2. นางสาวดารุณี  ศรีทุม
3. นางสาวนภาพร  คำคง
4. นางลักษณี  สาระกูล
5. นายวัฒนา  พวงสวัสดิ์
6. นางสาวสมปรางค์  แก้วโยธา
7. นางสาวอัญชัญ  สิทธิสุนทร
8. นางสาวเบญจมาศ  กิจจินดาหลา
 
117 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงคณิตตา  ปฏิบัติ
2. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ทองลอย
3. เด็กหญิงณภัทร  อาจหาญ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  รัตนวิจิตร
5. เด็กชายสิทธิกร  รัตนวิจิตร
6. เด็กชายหิรัณย์  คงเพ็ชร
7. เด็กชายอรรถพล  กะชิรัมย์
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปาลศรี
9. เด็กหญิงเอมอร  นิลคำ
10. เด็กชายโฑฐกานต์  นวลใย
 
1. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
2. นางวรินดา  โหล่เหลี่ยน
3. นางสาวอภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด
 
118 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชนุตร์  สีลาดเลา
2. เด็กชายธนดล  สาภูงา
3. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เพ็งคุณ
4. เด็กชายปวริศ  สีหราช
5. เด็กหญิงมาลี  แกลมกล้า
6. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ทองขาว
7. เด็กชายสราวุธ  ปรึกสีดา
8. เด็กหญิงสุฏารัตน์  รวมหมู่
9. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีพูล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีรารัมย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กีทีประกูล
2. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
3. นางสายสุณี  จันทร์ขอนแก่น
 
119 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฆ้องวงศ์
2. เด็กหญิงธนัญชนก  บุตรศรี
3. เด็กหญิงธัญสิริ  สุทธิสถิตย์
4. เด็กหญิงลภัสสิรี  หาดพิไชย
5. เด็กหญิงศิรประภา  ชนะหวังโชคชัย
6. เด็กหญิงอัญธิดา  คล้ายคลึง
 
1. นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม
2. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
3. นางวันเพ็ญ  คำเกิด
4. นางสาวอำภา  พลอยแสง
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ผุยพรม
2. เด็กหญิงภคนันท์  อารี
3. เด็กหญิงศศิยา  เกษเร่ง
4. เด็กหญิงสุนทรี  ทองแม้น
5. เด็กหญิงอมลรดา  ฐิติสุวัฒน์
6. เด็กหญิงอินทุอร  นกหมี
7. เด็กหญิงแพรพรรณ  โกมลพิพัฒน์
8. เด็กหญิงไอรินทร์  พลปิยะ
 
1. นางนิชาภา  แก้วประจุ
2. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
3. นางวราภรณ์  บำรุง
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงนฤพร  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พราหมสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองนาค
4. เด็กหญิงหทัยชนก  วงษ์ดารา
 
1. นางสุวรรณา  ประเสริฐศักดิ์
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกมลพร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุญชัยสิทธิ์
4. เด็กหญิงดารณี  พิทักษ์รัตน์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  การดี
6. เด็กหญิงปณิตตา  ปฏิบัติ
7. เด็กชายประมวล  สีดาบุญมา
8. เด็กหญิงประสิตา  ประทุมวี
9. เด็กหญิงปัณณิกา  ขันตี
10. เด็กหญิงปาณิตา  อาจเอื้อ
11. เด็กหญิงภาสินี  ดีหมั่น
12. เด็กหญิงรินลดา  ตั้งความเพียร
13. เด็กหญิงวริศรา  วรรณทิม
14. เด็กหญิงศิรดา  อรัญวาศรี
15. เด็กหญิงสริตา  แซ่โล้ว
16. เด็กชายเฉลิมวุธ  คล้ายคลึง
 
1. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
2. นางบุปผา  ประกอบกิจ
3. นางสาวพนิดา  ฉัตรศิริ
4. นางพรฤดี  พันธุ์พูล
5. นางอนงค์  ดีอุดม
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อังสุเบอิ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ทุมสิงห์
3. นางสาวขนิษฐา  เอ็นดู
4. เด็กชายนันทวัฒน์  แซ่ซิ้ม
5. เด็กหญิงปทุมทิพย์  มาประเสริฐ
6. นางสาวปยุดา  โทอาสา
7. นางสาวปิยะรัตน์  ไชยมงคล
8. เด็กหญิงพรพิมล  เอ็นดู
9. นางสาวมลฑา  วานิชรัตน์
10. นายศิริโรจน์  มุมศักดา
11. นางสาวสุนิษา  มีไชย
12. เด็กหญิงอธิชา  เกษราธิคุณ
13. นางสาวอารยา  ฉลอง
14. นางสาวอุมาพร  สุวรรณคำนึง
15. นางสาวเจนจิรา  สุ่มสม
16. เด็กหญิงโชติมา  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางกัญญาพัชร  ปานบุญ
2. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
3. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์  รักษาศิล
5. นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงศ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงฐาปนี  คุ้มหอม
2. เด็กชายวันเฉลิม  อายุยืน
3. เด็กหญิงเกศินี  บรรจงกิจ
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. นายพินิล  วิฑูรย์
2. นายวรรณกร  ศึกษา
3. นายสุกฤษณ์  เจริญอินพรหม
 
1. นายพยุง  เสนาะ
2. นางสุพิชา  เจริญรวย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 42 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภิญโญ
2. เด็กชายศิกวัส  การะเกตุ
3. เด็กชายสุรพงศ์  ภิญโญ
 
1. นางกรองกาญจน์  ลิขิต
2. นางทองเปลว  แสงเจริญ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สาครเสถียร
2. เด็กหญิงสุภัสตรา  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงเรวดี  มาตรบุญโท
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เศษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีมันต
4. เด็กหญิงพรสุดา  บูรณะกิติ
5. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงแหละ  สุขใจ
 
1. นางขวัญใจ  เอ็นดูราษฎร์
2. นางจันทรา  เอ็นดูราษฎร์
3. นางสาวจินตนา  มั่งคั่ง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญเสร็จ
2. นางสาวนัทตวรรณ  ศรีเมือง
3. นางสาวพรรณี  สมประสงค์
4. เด็กหญิงศศิภา  บุญเพิ่มพูน
5. นางสาวสรสิชา  กระแจ่ม
6. เด็กหญิงสุรางคณา  สิมสุวรรณ
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
3. นางสาวสุพัตรา  อินทร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงวรัญชณา  สวยงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวทิพวัลย์  วรรณทอง
2. นายวีระพล  พันพรม
3. นายอภิวัฒน์  จักรสาน
 
1. นางนิตยา  สาครจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงจีรประภา  สนั่นไหว
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สวัสดิ์ภาพ
3. เด็กหญิงโกมลฐิติ  ทะยอมใหม่
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
2. นางทัศนี  โยธาวงค์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชวิน  น้อยเหลี่ยม
2. เด็กชายภานุ  บุญเลิศ
3. เด็กชายเพชรมังกร  นามวิชา
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นางชนัญชิดา  สุยารัมย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์คงดี
2. เด็กหญิงสิริวัลย์  สีเมฆ
3. เด็กหญิงสุปราณี  คุ้มเกรง
 
1. นางสาวจุลี  แซ่แต้
2. นางโสพิศ  รื่นรมย์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทรา  เหล็กเพชร
2. นางสาวสุนิษา  มีไชย
3. นางสาวเจนจิรา  สุ่มสม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางพัชมณ  สุขสำราญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงรมิตา  ดีหมั่น
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีขวัญใจ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มีบุญ
 
1. นางนงนุช  คมขำ
2. นางสุจิตต์  เวชชิรารัตน์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงนภัสศรา  โพธิ์นัย
2. เด็กหญิงมินตรา  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงโสรญา   แช่มช้อย
 
1. นางจิณพัฏ  เงาฉาย
2. นางวัชรินทร์  ถนอมธีระนันท์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงทิชากร  พัตวิจิตร
2. เด็กชายประณต  ตั้งศิริ
3. เด็กหญิงเมษา  มุ่งหมายผล
 
1. นางนิติยา  ถนอมศักดิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  สังสุทธิ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 36 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวจริยา  เล็กรัตน์
2. นางสาวณัฐกมล  ประดับเพ็ชร
3. นางสาวพรนภา  เพ็งจันทึก
 
1. นางนิติยา  ถนอมศักดิ์
2. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 1. เด็กหญิงนัชชา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  ถวิล
3. เด็กหญิงอรทัย  คำมูล
 
1. นางกรองกาญจน์  ลิขิต
2. นางทองเปลว  แสงเจริญ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สังเกตุ
2. เด็กชายสุริยา  สนิทเหลือ
3. เด็กหญิงอรวี  เดโชเม็ง
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงวราพร  วงษ์ปลั่ง
2. เด็กหญิงสิรีนุช  นิมล
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ
2. นางสาวสุธาวัลย์  ควรหา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 23 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายกฤษฎา   อัตถจินต์
2. เด็กหญิงธิดาพร  วงศ์เกิด
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายพัชรพล  เรืองเดช
2. นายโอปอล  จันทร์พราหมณ์
 
1. นางสาวญาดา  ศิริเจริญ
2. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพัชราภา   ผลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอารยา  แสงสีโสม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวพัชรี   นาคะเนจร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. นางสาวกรกนก   บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงวรรณภา    วิวัลย์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวหนูคิด  ภูน้ำสี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกุลรักษ์  วงศ์เกิด
2. เด็กหญิงสิริกานดา  ใจผ่อง
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ปรีชา
2. เด็กชายศิวกร   บุญรอด
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพิชญาภา  สืบนุสรณ์
2. เด็กหญิงสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางรัชนี  มูลภักดี
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายธนบูรณ์  ค่ายหนองสรวง
2. เด็กหญิงอริสรา  บุตรเสมียน
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชาลิณี  น้อยเจริญ
2. เด็กชายนิวัฒน์  เจริญรื่น
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงปัทมา  หวายลี
2. เด็กหญิงสุทธิตรา  สมคิด
 
1. นางมณฑา  โฮมละคร
2. นายสุธน  พรมลี
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทรัพย์ทวีขจร
2. เด็กหญิงสุนิสา  เชื้อแก้ว
3. เด็กชายอนาวิน  ม่วงนางรอง
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายพิชิต  ยังกองแก้ว
2. เด็กชายไชยวุฒิ  โอทาน
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
2. นางสาวญาดา  ศิริเจริญ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงภาวิณี  พึ่งนา
2. เด็กชายสรรชัย  รุจิวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  พ้นเคราะห์
 
1. นางกัณทิมา  แทนทด
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายณฤบดี  อนุกูลวงษ์
2. เด็กชายธนพนธ์  ขวัญยืน
3. เด็กชายรัชชานนท์  วิภาคเบ็ญจานุภาพ
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวช่อผกา  เอี่ยมสุนทร
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายพีรพล  ศีลสัตย์
2. เด็กชายวันชาติ  ปะสิ่งชอบ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ไกรแก้ว
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายพลกฤต  อุ่นขุน
2. เด็กชายพศวัต  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพิพิธธน  อรุณ
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นายสมควร  ไพรัตน์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวบุญทริกา  หนองภักดี
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรชอบ
 
1. นางสมบุญ  สายัณห์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านชำฆ้อ    
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายนนทวิทย์  สุขโสภณ
 
1. นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 1. เด็กหญิงรุจิรดา   จุลละวร
 
1. นางกรกช  ศรีชูเปี่ยม
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวอุมาพร  สุวรรณคำนึง
 
1. นางนภัทร  ศิริเจริญแสง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงลักษ์ขณา  สิงสา
 
1. นายสมบุญ  สายัณห์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.99 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กล้วยเนียม
 
1. นางฟ้างาม  ปลื้มจิต
 
167 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 34 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายบุริศร์  อังศุเศรณี
 
1. นางรุจิ  บุญช่วยเหลือ
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. นางสาวนวลอนงค์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวลภัสรดา  สนามชัย
 
169 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.63 เงิน 38 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงนฤภร  พัดประคอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์  บัลลังค์
3. เด็กหญิงลีลาวดี  ทับทิม
4. เด็กหญิงวรรณภร  บุญมี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  มีลาภ
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
2. นางสุธานี  อิ่มจาด
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงพรธวัล  เพียรพิทักษ์
 
1. นางสาวเบญจพร  สมภาวะ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนวัดเนินยาง 1. เด็กชายกฤษดา  สระแก้ว
2. เด็กชายซอน  ลา
3. เด็กชายพชร  บุญเสริมวรรณ
4. เด็กชายพานิช  แซม
5. เด็กชายพีรณัฐ   รื่นรมย์
6. เด็กชายพีรพัฒน์   บังเกิดลาภ
 
1. นายจรัญ  ศรีนวล
2. นายจำลอง  มีผล
3. นางสาววีนัส  ปราโมทย์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายกิตติภณ  หงอสูงเนิน
2. เด็กชายชนะพงษ์  สีแป้
3. เด็กชายนวพล  ศีลรักษ์
4. เด็กชายปริญญา  ปานเขมา
5. เด็กชายภัทรพล  บุตรชน
6. เด็กชายมานะชัย  เกื้อกูลราษฎร์
7. เด็กชายรักษิต  ช่างตกแต่ง
8. เด็กชายศุภเรศ  นามเสนาะ
 
1. นายกิตติพงษ์  พยัคฆพล
2. นางสาวอรพรรณ  นันติ
3. นางเสาวภา  มั่นประสิทธิ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นายชนวีร์  หุ่นน้อย
2. นายนัฐพล  ดุพงษ์
3. นายรัฐพล  สนิทราษฎร์
4. นายวงศธร  ศรีคัฒนาม
5. นายสุรกาญจน์  มั่งคั่ง
6. นายอดิชาติ  สุขเกษม
7. นายอิศรา  พงษ์สุข
8. นายเกรียงไกร  วิเศษดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
2. นายอนุรักษ์  เฉลิมพันธ์
3. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวจิรวดี  โหตระวารีกาญจน
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสงสว่าง
3. นายนันทวัฒน์  พนัสขาว
4. นางสาวปรีญาวรรณ  ทองใบ
5. นายฤทธิเกียรติ  เพ็ชรแสง
6. นายวิเชษฐ์  ภู่ระหงษ์
7. นางสาวศุภาวรรณ  จันทร์พราหมณ์
8. นางสาวแจ่มจันทร์  สุรารักษ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
3. นางโฉมฉาย  พรหมจินดา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์อยู่
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สว่างพร้อง
3. เด็กหญิงนภัสสร  คำสีทา
4. เด็กหญิงบุญวลีย์  คุดฉา
5. เด็กหญิงพนิดา  เย็นฉ่ำ
6. เด็กหญิงพนิตสุภา  เกตุมาก
7. เด็กหญิงพรกมล  ศรีทอง
8. เด็กหญิงวชิรญาณ  สามารถ
9. เด็กหญิงหฤทัย  เหล็กเพ็ชร
10. เด็กหญิงเวณิกา  รักชาติ
 
1. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
2. นายมานพ  หาที่ถูก
3. สิบเอกหญิงสุดใจ  อินพะเนาว์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 76.1 เงิน 21 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ป้องศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   เอมโอด
3. เด็กหญิงณัฐมล   แถลงสัตย์
4. เด็กหญิงศุภารักษ์   อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงอิชยา  เจนจัดการ
 
1. นายสันต์  บัวเจริญ
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 25 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกรนภา  สถิตวิริยะกุล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินทร์สุดชัย
3. เด็กชายธรีโชติ  วงศ์กลิ่นกรุด
4. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
5. เด็กชายพงศธร  รื่นสำราญ
6. เด็กหญิงพัดชา  ชาญปรีชา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  แสวงผล
8. เด็กชายภูธเนศ  สุธา
9. เด็กหญิงวริศรา  สืบนุสรณ์
10. เด็กชายสราวุธ  ไชยวรรณ์
11. เด็กชายอุดมพร  ยินดี
12. เด็กชายไพบูลย์  มีโชค
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แพนสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำบุศย์   เพ็ชรก้อน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พานทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารณ์
2. นางสาวพิมลพรรณ   ตากมัจฉา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐมล   สอนสกุล
2. นางสาวอภิญญา   สถิตวิริยะกุล
3. นางสาวอังคณา   แสงทอง
 
1. นางรัชนี  มูลภักดี
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กชายภุมวาร  มานะกุล
2. เด็กหญิงอภิสรา  พันบุผา
 
1. นายภควัต   กองชา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  วงศ์แววดี
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บึ้งสลุง
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวหยาดรุ้ง  สิงห์พร
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายกาญจนพล  ลิขิตเลิศ
2. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิสาราช
 
1. นางวัชรา  พรชัยกุล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายพศวัต  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอิสรภาพ  ลายอู๋
 
1. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
2. นางสายสุณี  จันทร์ขอนแก่น
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.9 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปรางทอง   ปลื้มผล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นายบุญลือ  คำถวาย
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เมตตา
2. เด็กหญิงวรัญญา   จันทุมา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาววรรณภา  ทุมมะดี
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านยางเอน 1. นายปพน  คิดตลอด
 
1. นางสาวมลทกาญจน์   ชุณหเกษม
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 57.79 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายจักราวัฒน์  วรโรจนศิริ
 
1. นางอัญชลี  นพวรรณ
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 19 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายจตุพงษ์  สารภูมิ
 
1. นางปริยากร  พุ่มมณี
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงพรชนัน  พงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายอธิสิทธิ์  จริตงาม
 
1. นายสมชาติ  แช่มช้อย
2. นางสายทอง  แ่ก่นสาร
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงตากาด 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำสวนมอน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลเมืองแสน
3. เด็กหญิงโชติกา  สุภา
 
1. นางพรทิพย์  พนาวัลย์
 
191 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. นางศิริมา  จีนกลับ
 
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. นางสาวจงดี  เยือกเย็น
 
 
193 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. นางบุญภา  อินทรพุก
 
 
194 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านศรีประชา 1. นายมนัส  เงินน้อย
 
 
195 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
 
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
 
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนวัดเนินยาง 1. นางสาววีนัส  ปราโมทย์
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. นางสาวณภัทร  เรืองบุญส่ง
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดสมอโพรง 1. นางณัฐรดี  โพธิทิพย์
 
 
201 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. นายศักรินทร์  สายัณห์
 
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางอัญชลี  สารสุวรรณ์