สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.8 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
 
1. นางกิ่งแก้ว  ราชนุเคราะห์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 1. เด็กหญิงสิตาพร  สุขสมภาพ
 
1. นางสาวดรุณี  สถิตาภินันท์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. นางสาวสุพัฒตรา  ทองปลั่ง
 
1. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงอัยยา  ส่งกลิ่น
 
1. นางสาววิมล  จิตสุวรรณชาติ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงไอริน  สุริโยทัย
 
1. นางสาวภัชรี  คมปัญญา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดละหารไร่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางปิยวรรณ  รักเผ่า
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสุข
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุน
2. เด็กหญิงอ้อย  สีละวัน
 
1. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
2. นางสาวประภาภรณ์  มั่งคั่ง
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายกิตติ  อัมพรมหา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เจริญศรี
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
2. นางเสาวนีย์  เป๋าอยู่สุข
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ไทยสีหราช
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงภิรมณ  เพิ่มศิลป์
 
1. ดร.ปณัฎฐา  ศรเดช
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงศรัณยา  เสียงเลิศ
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงธนารีย์  เลาหะพฤฒิสาร
2. เด็กหญิงธิญาดา  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีน้อย
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
2. นางสาววรรณา  เกียรติโกวิทสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจิราภา  อุดม
2. เด็กหญิงปวีณา  อุชชา
3. เด็กหญิงปวีณา  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
2. นายประพัทธ์  คีรีแลง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายคงกฤช  วงค์สุวรรณ
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  สุขเกิด
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายสิวาไล  เพ็ชรนคร
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงวริศรา  เอื้อพุทธจรรยา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงอภิพร  ตรีสินธนากร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตันติพิบูลทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. นางสาวศิรินันท์  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายจิรภัทร  จิราตระการ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุตมาศ
3. เด็กชายหัสรักษ์  บรรจงเมือง
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
2. นางรัตนาภรณ์  เปี่ยมพงษ์สานต์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงปณิฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุริยาภร  แสงอภัย
 
1. นางสาวพุทธิตา  ทิมสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อาศัย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จักรใจ
3. เด็กหญิงสุไมยะฮ์  พิศแลงาม
 
1. นางราตรี  ปะตังถาโต
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธีรพร  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงศตายุ  คีรีเลิศ
 
1. นางธีราภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
3. เด็กหญิงปทิตตา  จรุงพันธุ์
 
1. นางวันดี  สิงห์ตา
2. นายสุรชัย  เมธาอรรถพงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ผิวเพชร
2. เด็กชายพันกร  แกมทอง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชื่นโพธิ์
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ญาณปัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วงษ์ธานี
 
1. นางบุญเรือง  ถ้ำมณี
2. นางสาวสาริศา  บริเพชร์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายจิณณวัตร  ปลีทุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑามาต  แสงสุวรรณา
3. เด็กหญิงวรัมพร  หนองขอน
 
1. นางณิชาภา  รัตนะอมรภัทร
2. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริกา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตรีเศียร
 
1. นางธีราภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.25 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายศักรินทร์  กันขุนทด
2. เด็กชายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
 
1. นางปรัศนียาภรณ์  ไชยเสนา
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.28 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กชายคุณากร  พิมพ์ดา
2. เด็กชายชานุเดช  ทิพยะ
 
1. นายสุธีร์  บุญญารักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.94 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายณัฐพล  แจ้งพรมมา
2. เด็กชายภาณุเดช  เริงใจ
 
1. นางรัตนา  สมจิตวารี
2. นางเกียรติรัตน์  เพียรธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.81 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดน้ำคอก 1. เด็กชายบุญรอด  คำเสียง
2. เด็กชายมาโนช  ทองศรี
 
1. นางวรางคณา  ยอดแก้ว
2. นายสมเกียรติ   จรรยารัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายพิชิต  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวิทูรย์  สุระไกร
 
1. นายจารึก  ธงสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.78 เงิน 9 โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แสงกระจ่าง
2. เด็กชายอรรถนนท์  อินทร์พรหม
 
1. นายกำจัด  ชลสวัสดิ์
2. นายกีฬา  มณีแสง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรรณา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธระสุ
3. เด็กหญิงสรัญญา   ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงสายฟ้า  กันลา
5. เด็กหญิงสิรินันท์  บุญศรี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วพูล
2. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คล้ายเครือญาติ
2. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนวิจิตร
3. เด็กหญิงภัสสร  ม่วงกรุง
4. เด็กหญิงมาตา  ชูทอง
5. เด็กหญิงโชติกานต์  สิงห์ชัย
 
1. นางนงนุช  ศรแสง
2. นางนิภาพรรณ  กาญจนแสงทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 1. เด็กหญิงคติยา  รัตนวงษ์มงคล
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สาครเจริญ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองรวย
4. เด็กหญิงสุพิชญา  อุปชาคำ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พงษ์เทพิน
 
1. นางเจนวิภา  สุขกวี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีปินตา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กิริมิตร
3. เด็กหญิงนันทนัช  เลี้ยวไพบูลย์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หินประกอบ
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขวัญม่วง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ชินะอมรรัตน์
2. นางสาวสุธิภรณ์  วงสิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.9 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กหญิงภรณ์อนงค์  พิมพ์พระ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์พระ
3. เด็กหญิงมัชราภรณ์  แสนยศ
4. เด็กหญิงศิริประภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุนิษา  โยธาเสน
 
1. นางบุญพา  แก้วเดชะ
2. นางลาวัลย์  คล้ายนาค
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.75 เงิน 30 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกันติชา  บินเย็น
2. เด็กหญิงกันติศา  บินเย็น
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญมาก
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พูลอุย
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงอยู่เย็น
 
1. นางพัชรี  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวฟาเตมา  คานสกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงกาญจนากรณ์  จันทร์รอด
2. เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์วิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงณิชาพร  พุทธวงศ์
4. เด็กชายพชรวุทธ  พลูวรรณ์
5. เด็กชายภาสพิชญ์  ไทรทอง
 
1. นางสาวทศวรรณ  วงค์ตะวัน
2. นายไทยสมุทร  พลหงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  กุเลารัมย์
3. เด็กหญิงธนพร  ดียม
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  แพทย์กิจ
5. เด็กชายนภัสกร  สร้อยโพธิ์
6. เด็กชายนิทัศน์  ศรีโกเมนท์
7. เด็กหญิงป๊อบ  นิชกรรม
8. เด็กชายพงศกร  ค้าข้าว
9. เด็กหญิงวรัชยา  กลองกลางดอน
10. เด็กหญิงวริศรา  กลองกลางดอน
11. เด็กชายวัชรพล  เยียวรัมย์
12. เด็กชายศรัญญา  ปันแอ
13. เด็กหญิงศิริพร  สงนอก
14. เด็กชายศุภโชค  โฮ้เหรียญ
15. เด็กหญิงสุกานดา  จงพิมาย
16. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพียรธัญการ
17. เด็กหญิงอรนิภา  บุญเอก
18. เด็กหญิงอรอนงค์  องคะเส
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญอนันต์
20. เด็กชายเอกลักษณ์  บำรุง
 
1. นางสาวณัฐกานต์ชนา  จันทร์ศรีเมือง
2. นางณัฐพัชร์  พิพิธ
3. นางลักษมณี  จ่าแท่นทะรัง
4. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร
5. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กชายกีรฏิกรณ์  ยมหาด
2. เด็กชายก้องภพ  แหวนประดับ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงธนพรรณ  สินทรพรพิชัย
5. เด็กหญิงบัญฑรวรรณ  สังข์ทอง
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงยัน
8. เด็กชายพิชิตพงศ์  แจ่มใส
9. เด็กหญิงพิรดา  ปิยะสังกา
10. เด็กชายพีรพล  ใจอารีย์
11. เด็กชายพีระวิชญ์  วงค์ยืน
12. เด็กหญิงพุธิตา  พืชพันธุ์
13. เด็กชายภานุวุธ  ทองธานี
14. เด็กชายภูนนท์  เนยล่งศักดิ์
15. เด็กชายสิริภพ  ทองนำ
16. เด็กชายอนุภัทร  มูนิคม
17. เด็กชายอภิรักษ์  เรือนคำ
18. เด็กหญิงอารยา  สนเอี่ยม
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางสาวชนัญชิกานต์  โรตมนันทกฤต
3. นางพรพรรณ  มีแสง
4. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
5. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 28 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงลลิตา  อนุอัน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.1 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กชายณัฐพล  สงสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ธูปหอม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 41 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายจักรภัทร  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงนิติยา  ไตรราช
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางโสภา  มีรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.86 ทอง 36 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รัตนมณี
2. เด็กชายจิรกาล  ชมภู
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางปิยรมย์  หมานเหตุ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.07 ทอง 5 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุจิฉาย
2. เด็กชายทรงภพ  ลามี
 
1. นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกุล
2. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงชนิกรณ์  ทองโทน
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ซื้อ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายเพชร
4. เด็กหญิงชัญญา  เชียงกา
5. เด็กหญิงบังอร  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กหญิงรักษิณา  สังคละ
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีคะชา
8. เด็กหญิงสายทิพย์  แก้วดวงสี
9. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์พันธ์
10. เด็กหญิงอธิชา  อยู่ถมยา
 
1. นายพงศ์พันธุ์  วรรณุสิทธิ์
2. นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ประจักษ์จิตร์
2. เด็กหญิงชลลดา  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสุข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กหญิงนันทญา  มาเขียว
6. เด็กหญิงนันทพร  ยังให้ผล
7. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก่นสาร
8. เด็กหญิงมุทิตา  มั่นคง
9. เด็กหญิงศิริพร  จาริสุ
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ถุงกลาง
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางวรรณา  ภาวิไล
3. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87.6 ทอง 9 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงจิตรินทร์  ด้วงเงิน
2. เด็กหญิงจิรชยา  กอเซ็ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญอนันต์ปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสมัย
5. เด็กหญิงธนพร  ร่างน้อย
6. เด็กหญิงนภัสสราภา  คำบริบูรณ์
7. เด็กหญิงปพรภัก  ดอนบุรมย์
8. เด็กหญิงผไทมาศ  สืบสวน
9. เด็กหญิงพิมพ์วลักญช์  ประพัฒน์
10. เด็กหญิงภาวินี  กิ่งทอง
11. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงแก้วเรือง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  อรุณสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอุมาพร  โชติถวิล
14. เด็กหญิงเกวลิน  คงวงค์ญาติ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญชัยยง
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
2. นางผ่องศรี  หมอนทอง
3. นางสาวศรีวิกา  กล่อมสกุล
4. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีรัก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงขันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฝ่ายเพชร
4. เด็กหญิงปรียานุช  ยศสมบัติ
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  อินธิแสง
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  สังโสม
7. เด็กหญิงวรรณฤดี  สีสุคง
8. เด็กหญิงวิภาวี  นุชภิเรนท์
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดีหัส
10. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์บอน
11. เด็กหญิงศศิธร  เขจรนิตย์
12. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
13. เด็กหญิงสุนิสา  สุทัศน์
14. เด็กหญิงอนุสรา  เค้าโคน
15. เด็กหญิงอิสรา  กันทะมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
2. นางถาวร  กายดีสุด
3. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
4. นายโอฬาร  บุญมี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทศทอง
2. เด็กหญิงวรกมล  มาตรง
3. เด็กหญิงวรดา  วงศ์ตระกูลสุขดี
 
1. นางชฎาพร  หอมจันทร์
2. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.64 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรตาล
2. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พวงศรี
 
1. นางทิพวรรณ  ชมชื่น
2. นายสมรัก  เกตุชาติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงณัฐพร  คล้าปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงรติยา  สุทธิมาลย์
 
1. นายไพฑูรย์  สดใส
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงจันทภา  บุญสม
2. นางสาวอมิตดา  ทระทึก
 
1. นายวินัย  ทนศิริ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คบโนภาส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลศร
 
1. นางนภัทรสรณ์  กำเหนิดเหมาะ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาธร  โฆษิตจาตุรนต์
2. เด็กหญิงศิริพร  อามอ
3. เด็กหญิงหาน  สร้อย
 
1. นายชำนาญ  ถนอมมิตร
2. นางวีณา  อินศิริ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. นางสาวธัญกร  จังอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  ม่วงมั่งมี
3. เด็กหญิงพัตชา  อดทน
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เรียมแสน
 
1. นางศิรประภา  เดชรัตนสุวรรณ์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ดา
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินเลี้ยง
 
1. นางอาริยา  วงษ์ศรี
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.88 ทองแดง 28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กหญิงสมฤดี  สมดัง
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิริยานุกูล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงอรนิชชา  ทองบุ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทองบุ
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แนวตัน
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  จอมอุยมะดัน
2. เด็กหญิงนภัสสร  นัทธีประเสริฐ
 
1. นายชำนาญ  ถนอมมิตร
2. นางวีณา  อินศิริ
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พานรอด
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญศรี
2. เด็กชายอธิยุต  วิถี
3. เด็กหญิงอังคณา  สนทอง
 
1. นางบุญเอื้อง  สระหมัด
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงกฤตญาภรณ์  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงพณิดา  ญาติบำรุง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สังวร
 
1. นายชำนาญ  ถนอมมิตร
2. นางวีณา  อินศิริ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายณัฐพล  มุกดาพงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  บุญมา
3. เด็กชายมานพ  สุขคุ้ม
 
1. นางอ้อมจิต  มหาผลศิริกุล
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง 25 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายวิริยะ  ถาจอหอ
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 74.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงธวัลพร  ใบบ้ง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายณัชพล  ปราณนัทธี
 
1. นางประทุม  มณีแสง
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิรักสยาม
 
1. นายสุรเดช  คงสวน
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
 
1. นายธนพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายอดิสร  วงษ์พันธ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงอินทิรา  แจ้งสว่าง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยะกำพล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพพรม
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
86 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคล้าคล่อง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
88 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
89 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 35 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 1. เด็กหญิงธนพร  งามสอาด
 
1. นางปรางทิพย์  ศราทธทัต
 
91 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงนฤมล  วงพินิจ
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงวริษฐา  วรรณเพ็ชร
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
93 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายจักริน  สินนอก
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70.3 เงิน 27 โรงเรียนบ้านชะวึก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทสิทธิ์
 
1. นายธนู  แสวงผล
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
96 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา  ดอนจุ้ย
2. เด็กชายนิติพล  ไกรเดช
3. เด็กหญิงน้องนาย  ศิริพิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายสุวรรณ
5. เด็กหญิงวนิดา  สายสีโส
6. เด็กหญิงศศิญา  พรมทอง
7. เด็กหญิงศศิประภา  กิจสำเร็จ
8. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณจีราช
 
1. นายจิรพันธุ์  สัมภาวะผล
2. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
3. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
97 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นวลขาว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  กระแสสินธุ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายเสมา
4. นายมานพ  นวลจริง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภิรมย์
6. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
7. นางสาวสุวรรณา  คงถาวร
8. นางสาวอรวรรณ  เกตุศิริ
9. เด็กหญิงอาริษา  สิงหา
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
2. นายวิโรจน์  สุภาลูน
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกรองทอง  บัวโทน
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงสถิตย์
3. เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกสร
4. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
5. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
6. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
7. เด็กหญิงปาริยฉัตร  บทมาตย์
8. เด็กหญิงรดา  เมธาวิกุล
9. เด็กหญิงวรชล  อิณชิต
10. เด็กหญิงวรพิชชา  ดวงทองคำ
11. เด็กหญิงวริษฐา  วรรณเพ็ชร
12. เด็กหญิงสาธวี  สาขามุละ
13. เด็กชายสีหราช  เกษรศิริ
14. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
15. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
2. นายประสิทธิ์  ศรเดช
3. นายวิโรจน์  สุภาลูน
 
99 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงทินมณี  ไชยวัฒน์
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ฉายวิมล
5. เด็กหญิงปิยศิริ  สินภัทรวิบูลย์
6. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวรนันท์  มีโพธิ์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
2. นายวิโรจน์  สุภาลูน
 
100 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  ดวงงาม
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุโข
3. เด็กหญิงชนินาถ  สายทองคำ
4. เด็กหญิงชลดา  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อารีย์มิตร
6. เด็กหญิงณัชชา  ปิยะ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงวิเศษ
8. เด็กหญิงณัฐมน  เลิศธีรพงศ์
9. เด็กหญิงธัญรดี  บุบผาศรี
10. เด็กชายธีรภัทร  กิจสำเร็จ
11. เด็กชายธีระพงศ์  พันอิน
12. เด็กหญิงบุญสิตา  มะลิแย้ม
13. เด็กหญิงพรรณภัทร  โกเมนชนะ
14. เด็กหญิงพรรณวดี  วิเชียรแลง
15. เด็กหญิงพรเจริญ  อิสระ
16. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  หิรัญมาศ
17. เด็กชายภูมิรพี  ปิยะ
18. เด็กหญิงสริตา  อยู่ยืน
19. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรบุตดา
20. เด็กหญิงเนตรสุดา  มั่นมาก
 
1. นายจิรพันธุ์  สัมภาวะผล
2. นางนัยนา  นามงาม
3. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
4. นางสาวลัคนา  ทรัพย์ชื่น
5. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมเกลี้่ยง
3. เด็กชายกานต์  เกิดแสง
4. เด็กชายกิตติภพ  ปานล้ำ
5. เด็กชายคมกริช  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงณัชชา  นิยมวานิช
7. เด็กหญิงณัฐกุล  มิ่งโมลี
8. เด็กหญิงธิติยา  นิระพงษ์
9. เด็กชายนพพฤทธิ์  แก้วพวงษ์
10. เด็กหญิงนลินี  นภาลัย
11. เด็กชายรณรงค์  คงกลิ่น
12. เด็กหญิงรัญชนา  สุขปัทม์
13. เด็กหญิงรุจิภา  เกิดแสง
14. เด็กชายวรวิช  ทิมเที่ยง
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หอมศิริ
16. เด็กหญิงสุปราณี  บำรุงชัย
 
1. นายพงศธร  สุธรรม
2. นางสมลักษณ์  สุธรรม
 
102 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  บุษดี
2. นางสาวกุหลาบทิพย์  พุ่มมะรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ฟัาช่วย
4. เด็กหญิงจริญญา  หนูเผือก
5. นายจาตุรงค์  ถ้ำมณี
6. นางสาวจินห์จุฑา  ดำรงวิริยะทรัพย์
7. เด็กหญิงชลิดา  ประทุมพฤกษ์
8. เด็กหญิงญาณิสา  แก้วจรัสฉาย
9. เด็กชายญานาธิป  ดีเทียว
10. นายธนากร  แก่นศิริ
11. นายนิคม  จงถาวร
12. นางสาวนิภาพร  ป้อมปราณี
13. เด็กหญิงปรียานุช  คูหารัตน์
14. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
15. เด็กหญิงพรนิภา  อุทษา
16. นางสาวพัสตาภรณ์  พรหมทอง
17. นายพิชิต  ทองคำ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรเทิงจิตร
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสิน
20. นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วล้วน
21. นางสาววนัสดา  อาจรักษา
22. นางสาววรรณนิภา  ชูดี
23. เด็กหญิงวิภาวี  ชวนชิด
24. เด็กชายวีรพล  มาลัย
25. เด็กหญิงศศิธร  เพชรไทย
26. เด็กชายศุภกร  ตั้งโสรจน์
27. เด็กชายศุภพล  เตชะอำไพ
28. นางสาวสุนิสา  พันธ์วิลัย
29. นางสาวสุพรรณี  แสงมณี
30. นายสุภัทร  นวลจริง
31. เด็กหญิงอาภาพร  สอนปากพิง
32. นางสาวเนตรนภา  ปลวกแก้ว
33. เด็กหญิงเพชรริษา  เพชรอุแท
34. เด็กหญิงโชติรส  พานิชกิจ
 
1. นายจิตติชัย  งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต  อินทร์อุปถัมภ์
5. นางสาวศศิธร  นิลเพ็ชร์
6. นางสาวสังวาลย์  ลาภสูงเนิน
7. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
8. นางสาวโสภา  ปุยะสันต์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงไกรแฝง
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปิยบุตร  สุจริตวัฒนา
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  รัตน์นุ่มน้อย
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  แสนดี
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายพงศกร  รูปเรียบ
 
1. นางวิภาวรรณ  ไกรคุ้ม
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นายประชุม  เศวตสุพร
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายพัชรพล  สระนัทธี
 
1. นางสาวไพลิน  ประดับรัตน์
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายกันต์กมล  วงศ์ทองลอย
 
1. นางสาวเพชรมณี  จันทะนี
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายธนกร  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน  ประดับรัตน์
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หมั่นเพียร
 
1. นางสาวไพลิน  ประดับรัตน์
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.2 เงิน 47 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สุราช
 
1. นางสาวจงกลนี  ญาติ
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทพงษ์
 
1. นายอิทธิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชุมนวล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุ้ยสุข
3. เด็กหญิงกุลธิดา  จงเยือกกลาง
4. เด็กหญิงฐิติมา  เอี่ยมสอาด
5. เด็กหญิงฑิตยา  มิ้มกระโทก
6. เด็กชายณัฐนนท์  มานะ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสุจริต
8. เด็กหญิงทิพยวารี  ทองมอญ
9. เด็กชายธนพล  บุตรศรี
10. เด็กชายธนัญชัย  อ่วมปิ่น
11. เด็กชายธัชกร  กิจบุร
12. เด็กชายธีรพล  ยศเฟื่องขจร
13. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญโต
14. เด็กหญิงนวรัตน์  อิ่มแย้ม
15. เด็กหญิงนิธธาวัลย์  พลายบัว
16. เด็กชายนิรติกร  เขียวเจริญ
17. เด็กชายปฏิภาน  สอพิมาย
18. เด็กหญิงประภาศิริ  ใจรักษา
19. เด็กหญิงปารมี  บุญญาศาสตร์
20. เด็กชายปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จึงเจริญ
22. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่เย็น
23. เด็กหญิงมนัชยา  เมืองบรรจง
24. เด็กหญิงมัชฌิมา  กงล้อม
25. เด็กหญิงรติมา  เพาะปลูก
26. เด็กชายรุ่งเรือง  ศักดิ์สุพรรณ
27. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปาละหล้า
28. เด็กชายวสิน  อินทร์ฉาย
29. เด็กหญิงวารุณี  บุญพิมพ์
30. เด็กหญิงศศิวิมล  เวชบรรพต
31. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทิวาลัย
32. เด็กชายอติชาติ  วงษ์มาน
33. เด็กหญิงอภิชา  สีตาลแก่
34. เด็กหญิงอรัชภรณ์  เฮ็งเจริญสิงห์
35. เด็กหญิงเกสรา  ดอกไม้คลี่
36. เด็กหญิงเบญจิรา  บุญวาที
37. เด็กชายโสภณ  ค่าคาม
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางสาวกัญญาวีร์  ตั๋นแก้ว
3. นางธัญญา  เป้าจำนงค์
4. นางพรพรรณ  มีแสง
5. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
6. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
7. นางสาวเกศกนก  หาญณรงค์
8. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติภพ  บุญแต่ง
3. เด็กชายณัฐพล  วีรานุกูล
4. เด็กชายธนพล  ตันสงวน
5. เด็กชายธนาคม  เพาะกลาง
6. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพรหม
7. เด็กหญิงนิตชะนันท์  แสนชัยโย
8. เด็กหญิงนุวดี  ปะวรรณรัมย์
9. เด็กหญิงบุญตา  ไก่แก้ว
10. เด็กชายพชรพล  หรูหราเลิศกสิกิจ
11. เด็กชายภูวดล  ธนะขว้าง
12. เด็กหญิงรดา  พึ่งสกุล
13. เด็กชายรัชพล  อินทะมาลี
14. เด็กหญิงรัมภ์รดา  ธวัชอ่อน
15. เด็กหญิงลลิตา  มะลิลำ
16. เด็กชายศุภกฤต  ศรีมูลชัย
17. เด็กชายสหรัฐ  มนัยนิล
18. เด็กหญิงสุกัญญา  โชคบัณฑิต
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำดำ
20. เด็กชายอดิเทพ  เมฆอรุณ
21. เด็กหญิงอทิตยา  แสวงหาทรัพย์
22. เด็กชายอาทิตย์  มาลทอง
23. เด็กหญิงเกตุกมล  เกตุวารินทร์
24. เด็กชายเมทนี  ผาพิมูล
25. เด็กชายเสน่ห์  ธวัชอ่อน
26. เด็กชายไพสิฐ  แสวงหา
27. เด็กหญิงไอริณ  สร้อยดอกไม้
 
1. นายวรพล  ไทยประโคน
2. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
 
121 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงจิตต์จุฑา  ถันทอง
2. เด็กหญิงจิรัชฎา  เจริญทรัพย์
3. เด็กชายธนิสร  สุขมหา
4. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
5. เด็กชายภานุพงศ์  สุวรรณพิทักษ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาวงศ์
7. เด็กชายวีรวิชญ์  สำเร็จกิจ
8. เด็กหญิงอัญชลี  ยมกาล
 
1. นางประนอม  อยู่คง
2. นางสมลักษณ์  สุธรรม
 
122 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 1. เด็กหญิงจารวี  สวัสดิ์มาก
2. เด็กหญิงจิตลดา  ศรีคำแหง
3. นายชยพล  งามศรีทอง
4. เด็กหญิงตะวัน  สุศิลป์
5. เด็กชายนภดล  นาคสุทธิ
6. เด็กชายพงศ์ษกร  วิลาศรี
7. เด็กชายภานุพงศ์  วิลาศรี
8. เด็กหญิงอัยลดา  สร้อยสอิ้ง
 
1. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
123 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ชื่นแสงเนตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
4. เด็กหญิงสาริศา  ทรัพย์สิน
5. เด็กหญิงสิรินภา  อุไรวงษ์
6. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มชาติ
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวภาวิณี  สุขเกษม
 
124 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  พิมเสน
2. เด็กหญิงชนิภา  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุษบาศรี
4. เด็กหญิงชลิดา  ประทุมพฤกษ์
5. เด็กหญิงอภิยดา  กฤษชินวงศ์
6. เด็กหญิงอรจิรา  สีดาจันทร์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางวรรณี  ทองคำ
4. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  นามจันทร์
2. เด็กหญิงชวลีย์  คำสีนาค
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้นทม
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิลปขวัญชัย
5. เด็กหญิงอัญชลี  คำรัตน์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางวรรณี  ทองคำ
4. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
 
126 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงนิภาดา  นวลจริง
2. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  จันดี
3. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงสุธินันท์  ไวยฤทธิ์
5. เด็กหญิงเปมิกา  ชลบรรดิฐษ์
 
1. นางสาวยุพิน  บุญวิลัย
 
127 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองผา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ติ่งแตง
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ถนอมจิตร
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประทีปชัชวาล
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ใจดี
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาบุญ
9. เด็กชายปิยศักดิ์  นิลขาว
10. เด็กชายภัทรชนนท์  มหาปาน
11. เด็กชายศุภกร  ทัดเทียมหัด
12. เด็กชายสหัสวรรษ  จินดาวงษ์
13. เด็กหญิงสุภาพร  ทองยศ
14. เด็กชายสุรเดช  จัตกุล
15. เด็กหญิงเกวลิน  ทองภูธร
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
3. นายพรอนันต์  นนทโครต
4. นางศิริประภา  สิมศิริวัตร์
5. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
128 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลอมพลทัน
2. เด็กหญิงณัฐกุล  วีรพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  นามมุลตรี
4. เด็กชายนิสสรณ์  ชื่นอารมย์
5. เด็กชายประหยัด  ชำนิ
6. เด็กหญิงปรัสรา  สว่างอารมย์
7. เด็กหญิงปลิตา  ควินรัมย์
8. เด็กหญิงผกาวรรณ  ขบวนกล้า
9. เด็กชายพัฒนา  ทาระคุณ
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  คล้ายสุวรรณ
11. เด็กหญิงรักษิกา  ฟักพับ
12. เด็กหญิงสริตา  สอนหัด
13. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์สอน
14. เด็กหญิงอรทัย  คำโมง
15. เด็กหญิงอัมรินทร์  หนูสอน
16. เด็กหญิงอินทิรา  ประภากูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
2. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
3. นางปุณยนุช  แสงเดช
4. นางสาวภริมน  กล่อมสุข
5. นางสาวสมรรัตน์  มีสุข
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายฐปนรรย์  บุญรุ่ง
2. เด็กชายพงศ์ภัค  รักระเบียบ
3. เด็กชายศุภกร  รัตนปรากฎ
 
1. นางณัฐนันท์  สุวรรณพิทักษ์
2. นางวาสนา  สุขสว่าง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองพันชั่ง
2. เด็กชายวุฒินันท์  ริมไธสง
3. เด็กชายอภิชัย  พรพจน์ธนมาศ
 
1. นายไชยพร  สายวงค์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 37 โรงเรียนวัดตาขัน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยพฤกษ์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์นคร
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. นางสาวชนาภา  สุขมาก
2. นางสาวนีรนุช  รักษากิจ
3. นางสาวพรศิริ  พรมที
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หวลกระจาย
2. เด็กชายชัยพฤติ  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สระศรี
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ละเอียดมาก
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เอกธรรม
6. เด็กหญิงอามีนา  เนินปราง
 
1. นางขวัญตา  ฉัตรเจริญ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงปิยะพร  สืบสา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินเลี้ยง
3. เด็กหญิงร่มธรรม  มังสา
4. เด็กหญิงลัดดา  ค่าแพง
5. เด็กหญิงศุธินันท์  สุขเสนา
6. เด็กหญิงสุณัชชา  บรรลือทรัพย์
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางระวีวรรณ  พุทธมี
3. นางสาวสว่าง  อินทร์สำราญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงปฏิมากร  แสนสุด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงตา
3. เด็กชายอนุภัทร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
2. นางนันทนา  วงศ์ทิม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 45 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงปริชญา  มังคะลัง
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิจิตร
 
1. นายศิลา  ธีระวัฒนศิริ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  บุตรดีงาม
2. เด็กชายองอาจ  วงษ์เสงี่ยม
3. เด็กชายอลงกรณ์  พิสดาร
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นางประทุม  มณีแสง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สิทธิเวช
3. นายวรัชญ์  อุดม
 
1. นายสุจริต  ทองปัสโนว์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1. เด็กหญิงกฤติกา  กิริยาดี
2. เด็กหญิงธันยพร  ภูศักดิ์
3. เด็กหญิงแสงดาว  หลี
 
1. นางสาวณัชชา  นุยืนรัมย์
2. นางสาวอัญชุลี  ฟุ้งมาก
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กังวานธรรม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลสิงห์
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญศิริ
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ชาญกิจ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองชล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน  พลเสนา
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชินสีห์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กชายชาตรี  เทียนทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  พุทธิชนม์
3. เด็กชายโยธิน  สีหานาวี
 
1. นางพรสุดา  สัตย์อุดม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายนฤเบศร์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอาทิศยา  พิกุลแย้ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ป้อมเมือง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  โนสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางเตือนใจ  เผือกพวง
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงธนัชชา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ฟองอินทร์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  รินทา
 
1. นางธัญสินี  จันทร์บุตร
2. นางนงลักษณ์  สาคะรัง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองเหง้า
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ช่วยแสง
3. เด็กหญิงรสรินทร์  กองเต็ก
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางระวีวรรณ  พุทธมี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกิตติโสภา  ชนะศึก
2. เด็กหญิงบุษกร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เสี้ยงแขก
2. เด็กหญิงภูริมาศ  ซุ่นฮวด
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายคคนันต์  จันทะคันทา
2. เด็กชายธนาธิป  หรั่งกระโทก
 
1. นางสาวพิทยพันธ์  พุทธายอด
2. นายมาโนช  ศิริชล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดตากวน 1. เด็กชายกฤษฎิ์  โสธร
2. เด็กชายวรพัฒน์  กล่อมยิ้ม
 
1. นายยุธทนา  ศรีสงคราม
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐพร  สืบเสนาะ
2. เด็กหญิงนราวัลย์  อาจราญ
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงชลลดา  ศศิรัตนนิกุล
2. เด็กชายเจษฎา  ถาวรฟัง
 
1. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่เตื้อง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโพล้ง
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงรินรดา  ศรีหฤทัย
 
1. นางนิภาพรรณ  โอภาปัญญโชติ
2. นางสาวบุษรา  จันทร์ส่อง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงศกุนตลา  ชำนาญกุล
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กชายทรงพล  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวพรสุรีย์   สุธนะวัฒน์
2. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 1. เด็กชายธนาธิป  อิ่มสิน
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหล่ากลาง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกรินทร์  เกสรแพทย์
2. เด็กชายกวีวัธน์  เมธีศิระศักดิ์
3. เด็กชายปรัตถ์  เกสรแพทย์
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เพชรป้อ
2. เด็กชายวีรชัย  นิยมโภค
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ดวงขวาง
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นายไกร  ขันขาว
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกฤชเมธ  เพ็งเปิ้น
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นสุทโธ
3. เด็กชายนชต  วงศ์วีรธร
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงอาริยา  วิสตัน
 
1. นางสาวอรนรรฆ  พงษ์สระพัง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.16 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. นางสาวอภิชญา  คีรีแลง
 
1. นางสาวขัตติยา  อ่อนละมูล
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) 1. เด็กชายแจนลิส  คัสโทริโอ
 
1. MissMary  Joyce Estepa
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมวิไล
 
1. นางสาวอรุณี  ยาระวัง
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงสโรชา  เอกตา
 
1. นางศันสนีย์  แนวชาลี
 
168 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงปิติรัตน์  ลีประพันธ์กุล
 
1. นางจุฬารัตน์  โคตรสมบัติ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.16 เงิน 27 โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โดรินทร์
 
1. นางนภัทร  มะอาจเลิศ
 
170 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. Mr.kavin  hann woei
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กหญิงดุสิตา  ยืนยง
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน
 
172 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.89 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจารวี  นิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงสมพร  จิตประไพ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประดิษฐ์วงศ์
4. เด็กหญิงอาฤศา  โอชารส
5. เด็กหญิงเกวลี  มะณีไสย
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.83 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กชายณัฐกุล  หีบขุนทด
2. เด็กชายธานินทร์  พันธ์เพชร
3. เด็กชายนัฐพงษ์  สุนะ
4. เด็กชายปฐพี  แดงชาวนา
5. เด็กชายพงศกร  โยธชัย
6. เด็กชายพันธ์กานต์  สุขขาวแม้น
 
1. นางสาวธนภรณ์  เลิศมงคล
2. นางนิภา  จันทรคีรีเขต
3. นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาชลา
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงธีรภรณ์  หิรัญมาศ
4. เด็กหญิงนิชกานต์  วิเชียรโรจน์
5. เด็กหญิงนึ่ง  รุง
6. เด็กหญิงพิมพิศา  บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงสิริยา  อัตตภาพ
8. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นายธีระ  ไชยสิทธิ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กชายคมกริช  กุนยะนี
2. เด็กชายชญานนท์  คำนึงกิจ
3. นายณัฐพล  วิลาศรี
4. เด็กชายนุกูล  โปรยทอง
5. เด็กชายพงศกร  บุราณเดช
6. เด็กชายวีรพล  เลิศโอสถ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงทอง
8. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดิ์ชัย
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์มณี
2. เด็กชายกิตติพนธ์  หว่างเจริญ
3. เด็กหญิงจันทกร  สุทธามี
4. เด็กหญิงชุติมา  นิ่มนวล
5. เด็กหญิงวรรณพร  กกรัมย์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มต้นวงศ์
7. เด็กหญิงอรอนงค์  เที่ยงสันเทียะ
8. นางสาวอัยลดา  เพชรล้อมทอง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
10. เด็กหญิงเกวลิน  ประสิทธิ์แพทย์
 
1. นางสาวณัฐกานต์ชนา  จันทร์ศรีเมือง
2. นายวรา  งามเสงี่ยม
3. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลมณี
2. เด็กหญิงฐานิกา  กฤษนาม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เปียลัดดา
4. เด็กหญิงณัชชา  นรสิงห์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
6. เด็กหญิงบุปผา  คิง
7. เด็กหญิงปนัดดา  เงางาม
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยโม
9. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
10. เด็กหญิงอรณิชา  สุขอยู่
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายกฤษณะ  เหล่าลาพระ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงทิพอำพร  อภิวันทร์
4. เด็กหญิงอนุสรา  สุขกระจ่าง
5. นางสาวโชติรส  เติมสมบัติ
 
1. นางกัญลดา  แสงมณี
2. นางสาววาสนา  แม่เมยพรพนา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 1. เด็กชายธนกร  วิริยะกุลก่อเกิด
2. เด็กชายธนกฤต  วิริยะกุลก่อเกิด
3. เด็กชายศรสวรรค์  กิตติพรพรหม
 
1. นางสุพิน  ต้นกันยา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรวม
2. เด็กหญิงนนทกานต์  บัวงาม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายทิณพงศ์  ดอบุตร
2. เด็กหญิงอริสา  ธงชัย
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
2. นางสาวสุปราณี  ไชยบุดดี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายธนาธร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองดุน
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายพัชรวิทย์  สุขสายอ้น
2. เด็กหญิงพัชริกา  ไชยะ
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช
2. เด็กชายพงศ์บดินทร์  หมวดมณี
 
1. นางอุษณีย์  เมธาอรรถพงศ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงปภาวี  ทองอยู่
2. นายราชันย์  นวลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเกิด
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวณัฏฐิยาพร  ยมพกาล
2. นางวนิดา  เยื่อใย
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายนพดล  บุญยะพานิช
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายสุรชัย  แนบสำโรง
 
1. นางสมศรี  พูลศิริ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายพิสิฐ  ฝอฝน
2. เด็กชายมนัญชัย  วันภูงา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยโชติ
 
1. นางวงทิพย์  วงศ์สิยานุสิตย์
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายปิติ  น้ำผึ้ง
2. เด็กชายสุกนต์ธี  เปียปาน
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นางรัตนา  มุกดา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สลีอ่อน
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  น้ำผึ้ง
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายคเณศ  แสงกล้า
2. เด็กชายวรพล  ขุนหาญ
3. เด็กชายอนุชา  ฤกษ์โรจี
 
1. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
2. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พุ่มต้นวงศ์
2. เด็กหญิงวิรากานต์  พุ่มต้นวงศ์
3. เด็กชายศักรินทร์  พูลทวี
 
1. นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดดำรงค์
2. เด็กชายทีปกร  แซ่อ๊วง
3. เด็กชายสิทธิพล  ขจัดภัย
 
1. นายปรีชา  นอบน้อม
2. นางปรียนุช  ประทุมณี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายชโนทัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสุวรรณโณ  คำมี
3. เด็กหญิงสุวิพา  หลวงเมือง
 
1. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
2. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นึกอุ่นจิตต์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกระจ่าง
3. เด็กชายอรรถวิทย์  นัคโร
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
2. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญขำ
 
1. นางเบ็ญจะ  โพธิ์รัศมี
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มุขประดับ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเจริญสุข
3. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
4. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กชายธนวินท์  ศิริมหา
 
1. นางสาวกรวิภา  พวงสาลี
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชลเนตร  สายพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรีทองใบ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิลเพชร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฝ่ายชาวนา
6. เด็กหญิงศิริวิภาดา  ถนอมศักดิ์
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์
 
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สงคราม
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุขเกษม
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายธนพนธ์  มาไลวงค์
2. เด็กชายธนวัตร  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายปวริศ  เศษโถ
 
1. นายประสงค์  งาเจือ
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 1. เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง
2. เด็กหญิงสิรินดา  พงษ์นัยรัตน์
3. เด็กหญิงอุฬาริกา  ไชยขันตรี
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1. นางสาวศศนนท  ดิลกสุนทร
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. นางคนิตรา  หารธุจิต
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 1. นายสามารถ  พงษ์สมบูรณ์