สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เย็นฉ่ำ
 
1. นางกัณฑิมา  อุ่มลออ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เฉยราษฎร์
 
1. นางเตือนจิตร์  ทันวงษ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชุ่มจิตต์
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.6 เงิน 35 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  ศรีบัวเผื่อน
 
1. นางสาวสุวรรณ  วิงวอน
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายเจษฎา   ขาวสอาด
 
1. นางสุธาดา  กลิ่นสุวรรณ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นางสาววรรณภา  จันทร์สอาด
 
1. นางสมศรี  โต๊ะงาม
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ประภา
 
1. นางกัณฑิมา  อุ่มลออ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอติกานต์  ฉิมฉลอง
 
1. นางธนภรณ์   สุวรรณช่าง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  แก้วโมรา
 
1. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงนิจวรรณ   แซวจันทึก
2. เด็กหญิงภัทราพร   คำมา
 
1. นางเนาวรัตน์  สวนโคกกรวด
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ปานแย้ม
2. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวจิตติมา  เม่งสวัสดิ์
2. นางประชุมพร  แสงสว่าง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายพีรัชชัย  ขุนศิริ
 
1. นางสาวปัญญา  พ่วงศรี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายธนพล   เรืองหยอย
2. เด็กหญิงรสวรรณ  สัตย์สาร
3. เด็กหญิงสุฐิณี  รอดพันธ์
 
1. นางยุคลธร  ศรีถม
2. นางอุไร  อุดมประเสริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แดงประดับ
2. เด็กหญิงผกากาญจน์  วิเศษประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แร่ทอง
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสายชล  สายน้ำผึ้ง
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  เพชรเทพ
2. เด็กชายจีรวัฒน์  คุณวันดี
 
1. นางนันทยา  ชูดอกไม้
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายชัยชาญ  ขุนวิชัย
2. เด็กชายปฏิวัติ  ผาดศรี
3. เด็กชายเอกรัตน์  เทพนม
 
1. นางนันท์นภัส  เกิดผล
2. นายเอนก  เกิดผล
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงผกาวดี  เขียวขำ
2. เด็กหญิงสุธิมา  คงยาง
3. เด็กหญิงอัมภาวรรณ  จันทร์มิตร
 
1. นายอุดม  วงค์พราหมณ์
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายชรันธร  สาระเห็ด
2. เด็กชายชาคริต  ศรีแป้น
3. เด็กหญิงรินรดี  รอดเพชร
 
1. นางนันท์นภัส  เกิดผล
2. นายเอนก  เกิดผล
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายประกิต  คำมั่น
2. เด็กชายสังสิต  พันเชื้อ
3. เด็กชายเวฬุมารถ  เริ่มพงษ์
 
1. นางธนพร   บุญเสนา
2. นางสุมณี  เห็นแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงกนกพร  วิโรจน์ประสิทธิ์
2. เด็กชายนคร  ทองคำเอี่ยม
3. เด็กชายวรรณลภย์  ทองนิ่ม
 
1. นางสาวประทุม  พึ่งผล
2. นายอนุชา  จันทร์อุปถัมภ์
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรธาดา  ทองอาบ
2. เด็กหญิงศรินยา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงศิริพร  น่วมไข่
 
1. นางสาวศุขภัครอาภา  ไพจิตร
2. นางอัมพวัน  วิสารทะ
 
22 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญปกป้อง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  พันธุยา
 
1. นายธรรมนูญ  สมจิตร์
2. นายอนุรักษ์  ทับสมบัติ
 
23 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรเมธ  กันธิมา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พยนต์ยิ้ม
2. นางสำรวย  น้อยจริง
 
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายสิทธา   ธัมมา
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  รุจิเจริญวงศ์
 
1. นางประภา  กลิ่นศิริกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทุกข์
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  บัวจีน
 
1. นางสาวณปภัช  รุ่งอุทัย
2. นายสมชาย  พรหมมลมาศ
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.46 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ดี
2. เด็กชายวศิน  เติมยศ
 
1. นางสาวนิตยา  ก๊วยศิริกุล
2. นายอรรถพันธ์  ธนูทอง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงทับ
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ขมขำ
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  แก้วศรีงาม
4. เด็กหญิงปาลิตา  ร่มโพรีย์
5. เด็กหญิงไข่มุกข์  มูลผา
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยุพา
2. เด็กหญิงรัตติยา  นาคทอง
3. เด็กหญิงวรรณษา  สุดถนอม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  อาศัย
5. เด็กหญิงอมาวศรี  ภู่เปี่ยม
 
1. นางสาวพัชรี  โต๊ะเฮง
2. นางสุชาดา  สีสง่า
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกิตติยา  รอดจากทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงปรินดา  จันทร์เทศ
4. เด็กหญิงสิดาพร  ผึ้งน้อย
5. เด็กชายอภิรักษ์  พงษ์เถื่อน
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดดอนกอก 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวประคอง
2. เด็กชายธีรนัย  เนียมเกิด
3. เด็กหญิงพรนภัส  ใหม่แท้
4. เด็กชายภานุพงษ์  คงเพชร
5. เด็กชายสุธี  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริญา  ปิ่นฟ้า
2. นางเพียงใจ  ขำทวี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรพลับ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถมทอง
3. เด็กหญิงพัชรียา  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไพรอด
5. เด็กหญิงสโรชา  รุ่งสว่าง
 
1. นางเอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  น้อยสง่า
2. เด็กชายจักรี  จันทร์อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงจันทร์นวล  ยิ้มพวง
4. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ฮง
5. เด็กหญิงฉัตรธิดา  บัวคำ
6. เด็กชายธนกร  ผิวอ่อน
7. เด็กชายธนภูมิ  จันทร์ชัง
8. เด็กชายธิติรัตน์  -
9. เด็กชายนพคุณ  ม่วงคราม
10. เด็กหญิงปรัชญาพร  พลเกษตร
11. เด็กชายพิชัยยุทธ  หาญชนะ
12. เด็กชายยศนันท์  ฉิมกูล
13. เด็กหญิงวันวิสา  มีแก้ว
14. เด็กชายสุริยา  คุณตา
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวทะเล
16. เด็กชายอรรถพล  ภิรมย์ไทย
17. เด็กหญิงอรวรรณ  จาดศรี
18. เด็กชายเจน  -
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ยิ้มนาโพธิ์
20. เด็กหญิงไพลิน  สายสาหร่าย
 
1. นายนาวี  จันทร์ทรัพย์
2. นางสาววรรณมาศ  จันทร์ชัง
3. นางสาววันดี  รวยเงิน
4. นางสุปราณี  สุระพินิจ
5. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 40 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1. เด็กชายนภัส  นามทิพย์
 
1. นางประทีป  เสนะโห
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  แตงรอด
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  ตุ้มกลัด
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.13 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคมกริช  ทองด้วง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  พโยมรัตน์
 
1. นางสาวรำพา  แสงศิลา
2. นางอัมพร  กองสี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.39 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพรศักดิ์ดา  พูนนาค
2. เด็กหญิงวิชชุดา  แย้มกล่ำ
 
1. นางอัมพร  กองสี
2. นางเบญจมาศ  เนียมเงิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนนิคม(สร้างตนเองเขื่อนเพชร) 1. เด็กชายพงศธร  ศรีหอม
2. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคำ
 
1. นางนิตยา  ไชยคำหาญ
2. นางแอนนา   หลบภัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงขวัญเพียร  แสงศรีบับ
2. เด็กหญิงพรประพา  สังข์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองนาค
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์ฺทอง
5. เด็กหญิงศิริจรรยา  รักมิตร
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งสว่าง
7. เด็กหญิงสุชาดา  บุญแก้ว
8. เด็กหญิงสุมาลี  วงษ์แก้วเกตุ
9. เด็กหญิงอารีย์  วัดสว่าง
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ไตรยะสุทธิ์
 
1. นางกาหลง  เกตุรัตน์
2. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
3. นายสุวิช  เกตุรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มุ่ยอี้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์สูง
3. เด็กหญิงชนาพร  เกาทัณฑ์ทิพย์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  รัตนภูมิ
5. เด็กหญิงนริศรา  พิณทะปะกัง
6. เด็กหญิงปภัสสร  พโยมรัตน์
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผ่องแผ้ว
9. เด็กหญิงสิริประภา  แท่นประเสริฐกุล
10. เด็กหญิงสุวิมล  ชื่นชม
 
1. นายจันทร์แรม  รุ่งเรือง
2. นายสุวิทย์  ไตรพฤกษชาติ
3. นางอัมพร  กองสี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายประกาย  สุกใส
2. เด็กหญิงพจมาน  คำรักษ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  โมลี
 
1. นางธนพร  บุญเสนา
2. นางอุไร  อุดมประเสริฐ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงชลิตา  อินทร์จักร์
2. เด็กหญิงมนสิชา  พูลสวน
 
1. นางพัชรียา  หรั่งวัตร
2. นายวีระวัฒน์  ปลอดโปร่ง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. นายสุดา  ซายุ
2. เด็กชายอมรเทพ  คำเนตร
 
1. นายจรัส  น้อยศิริ
2. นางสาววาสนา   พุ่มทอง
 
44 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราพร  พราหมณ์โสภณ
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินพันทัง
 
1. นางพัทธนา  ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์
2. นายสาโรช  สุวรรณช่าง
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองใหญ่
2. เด็กหญิงธิญาดา  ปลาทอง
3. เด็กหญิงปิยะนาฎ  พันพู
 
1. นางพัทธนา  ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์
2. นายสาโรช  สุวรรณช่าง
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงมิลญดา  ชินวงศ์ท้วม
 
1. นางธนิตา  ลอยพโยม
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญมา
 
1. นายสาโรช  สุวรรณช่าง
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เปียปาน
 
1. นางศิริธร  พิมพะนิตย์
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ 1. เด็กหญิงชิษณุชา  สำราญสุข
 
1. นายวาทิตย์  พูลอาภรณ์
 
50 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  นวนเปี้ย
2. เด็กหญิงพิชชาพร  มณฑา
 
1. นางจรินทร์  บวงสรวง
 
51 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัดน้อย
2. เด็กหญิงบุษราคัม  พรามเสน่ห์
 
1. นางธนิตา  ลอยพโยม
2. นางนวพร  คงพูล
 
52 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วเมืองเพชร
2. เด็กหญิงโสภา  เงางาม
 
1. นางกาหลง  เกตุรัตน์
2. นายสุวิช  เกตุรัตน์
 
53 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายศรายุทธ  เมืองถาวร
 
1. นายรังสรรค์  รูปลออ
 
54 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กหญิงกานิตสา  เลิศอาวาส
2. เด็กหญิงชรัตดา  บุญรอด
3. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
 
1. นางบุญส่ง  น้อยอยู่
2. นายวันชาติ  เฟื่องฟุ้ง
 
55 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายชาญชล  ดีสุดที่รัก
2. เด็กชายธนภัทธ์  สีชมพู
3. เด็กชายสานนท์  กลิ่นชุ่ม
 
1. นายภูวนาถ  ฉายอรุณ
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ 1. นายชัยสิทธิ์  คำสอน
2. นายธีรพงษ์  หลีหลาย
3. นายสุพัฒน์  ดอกพรม
 
1. นางวัฒนา  ชัยมงคล
2. นายวาทิตย์   พูลอาภรณ์
 
57 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นายสุรชาติ  พันธุ์ชาติ
 
58 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวญานี   ทองทับ
 
59 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นายชัชวาลย์  โอบอ้อม
 
60 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงทิตย์ศรา  ชูแก้ว
 
1. นางบุญเลี่ยม  กลิ่นเล็ก
 
61 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  รุ่งเรือง
 
1. นางแววตา  โสมนัส
 
62 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  กรีธาธร
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
63 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงปรียา  ชูลาภ
 
1. นางกษิณ  เกษมสงคราม
 
64 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงออรดา  กระต่ายทอง
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
65 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ซาบซึ้งไพร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งวัด
4. เด็กหญิงทิตย์ศรา  ชูแก้ว
5. เด็กชายธนกร  มากมูล
6. เด็กหญิงธรา  พิมพ์สว่าง
7. เด็กหญิงรัตนวรรณ  กรีธาธร
8. เด็กหญิงวิภาสิริ  รัศมียัง
9. เด็กหญิงเสาวณี  แก้วมา
 
1. นายกฤษฎา  พูลอาภรณ์
2. นายกิตติ   จันทร์ปรุง
3. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
66 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กชายชัชวาล  เพ็งนวม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เนตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงทศวรรณ  วันเสือ
4. เด็กหญิงธนกาญจน์   นาคขำ
5. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีทอง
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไพรพนัส
7. เด็กหญิงนพรัตน์  คชะนา
8. เด็กชายปวริศ   หว่านพืช
9. เด็กชายพลกฤต  หนูตะกั่วนอก
10. เด็กหญิงรุจิรา  ราชัย
11. เด็กหญิงรุ้งเพชร   แจ่มจำรัส
12. เด็กชายวนัสบดี   ไร่หินถ่วง
13. เด็กหญิงวรรณวิมล   คล้ายคลึง
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ศรีทอง
15. เด็กชายสหรัฐ   เพชรสีนาค
16. เด็กหญิงสาลินี  อยู่คง
17. เด็กชายสิทธิพงศ์   โพธิ์คำ
18. เด็กหญิงสุธิษา  อวยพร
19. เด็กชายอนุชา  ฉ่ำชื่น
20. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
21. เด็กชายเอกรินทร์   โฉมงาม
 
1. นางจรูญรัตน์  เล็กบำรุง
2. นางจันทร์แรม  ตั้งธรรม
3. นายทรงวุฒิ  จันทร์เจริญ
4. นางยุพา  สมนึก
5. นายสมชาย  ไชยต่อเขตต์
6. นางสุจิตรา  กุลไทย
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายกนกพล   สว่างศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา   พงษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงจิดาพา   อ่อนโน้มนวย
4. เด็กหญิงจิราภร   กะเสาทอง
5. เด็กหญิงฐาณิดา   ส่งสี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องสว่าง
7. เด็กหญิงธนวันต์   เกษมสุขไพศาล
8. เด็กหญิงธนิศา   โกโล่ย
9. เด็กชายธวัชชัย  ทิมเมฆ
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ขำปรางค์
11. เด็กชายนรินทร์   กลิ่นเสือ
12. เด็กหญิงปัตติยา   นะคำศรี
13. เด็กชายพลสิทธิ์  พรหมวงศ์
14. เด็กหญิงฟ้าใส   นวมนิ่ม
15. เด็กหญิงยุพิน   แสนสุด
16. เด็กชายวสุธา   แก้วก่า
17. เด็กหญิงศิริพรรณ  ทิมเมฆ
18. เด็กหญิงสำเนียง  ขุนระย้า
19. เด็กหญิงสิริเพ็ญ   พึ่งพงษ์
20. เด็กหญิงสุนิสา   หรั่งวัด
21. เด็กหญิงสุภารัตน์   ต้วมสี
22. เด็กชายสุริยะ   เรืองศิลป์
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สว่างดี
24. เด็กหญิงหนูลักษณ์   ไซยาสิทธิ์
25. เด็กชายอัมรินทร์   สว่างศรี
26. เด็กหญิงเจนจิรา   แก้วปราณี
27. เด็กหญิงเพชรา    มาลาศรี
 
1. นายคำนวณ  พยนต์ยิ้ม
2. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
3. นายประจิณ  แม้นเนียน
4. นางพิศมัย  กรีธาธร
5. นางรัณภา  ปานเจริญกุล
6. นางษมาพร  พยนต์ยิ้ม
7. นางสาวสิริขวัญ  สายประเสริฐ
8. นางสาวอารี  อิ่มจิตต์
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายธวัชชัย  คำเขียน
 
1. นางวรรณา   ทองเหลือ
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองเจื้อย
 
1. นางกัญกฤษ  โชติภัคภิญญา
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงนันทวดี  จันทรนาคา
 
1. นายสุคนธ์   แสนหมื่น
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 24 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ร้อยแก้ว
 
1. นายวาที  พูลนาค
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายทรงกลด  ดอกมะลิป่า
 
1. นางสุนี  ภานุมาต
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงปวีณา  ช่อดอกไม้
 
1. นางสุนี  ภานุมาต
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์แตง
 
1. นางสาวฉวี  ผิวผ่อง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองเจื้อย
 
1. นางกัญกฤษ  โชติภัคภิญญา
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ร้อยแก้ว
 
1. นายวาที  พูลนาค
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายวรุตม์  กุลทัศน์
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นุชเนตร
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
79 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 45 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายชัยชาญ  ยิ้มรอด
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  รักดี
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พิมพ์นาค
4. เด็กหญิงพลอยศิริ  ศิริคำ
5. เด็กชายพัทธนันท์  เพนเทศ
6. เด็กหญิงวิพาวัลย์  ทิมจิตร
7. เด็กชายวีรภัทร  ทำนักสุข
8. เด็กชายเณริศ  คิดอยู่
 
1. นางสาววรรณภา  เก็งทอง
2. นางสาวศิริวิไล  แซ่เอี้ยว
3. นางสาวสุชาดา  ดวงเดือน
 
80 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติมา  หอมเนียม
2. เด็กหญิงปารตี  ทองยั่งยืน
3. เด็กหญิงรัตนา  กำเนิดกลาง
4. เด็กหญิงวรดา  ทองรอด
5. เด็กหญิงวาสนา  บัวทอง
6. เด็กหญิงสุนิษา  จิตรศิลา
7. เด็กหญิงอรอุมา  โตพิทักษ์
8. เด็กหญิงอาภัสรา  เกิดสุข
 
1. นายจรัส  น้อยศิริ
2. นางสาววาสนา   พุ่มทอง
 
81 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  มาเกิด
2. เด็กหญิงทิวา  นุชสำอางค์
3. เด็กหญิงนิชาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
4. เด็กหญิงพัชรี  คำพิมาน
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดรอด
 
1. นางสาวนงนภัส  พานเพ็ชร์
2. นางสาวประไพ  ไม้แก้ว
3. นางสุภาวดี  อาจวิชัย
4. นางสไบทิพย์  คงเจริญ
 
82 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายจักรกฤษ  คำรัก
2. เด็กชายสุวิรัตน์  เด่นดวง
 
1. นายประสาท  ศิริเรือง
2. นางเพ็ญศรี  โสมนัส
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายปภพ  จันทร์มิตร
2. เด็กชายพงษ์ศธร  ถมยา
3. เด็กชายพัชร  ศิลป์ศร
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสุวิจักขณ์  จันทร์น้อย
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายชัยยุทธ  ไทยประไพสาร
2. เด็กชายยุรนันท์  เสือนาค
3. เด็กชายศุภชัย  สีนาค
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสุวิจักขณ์  จันทร์น้อย
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 15 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงณัฐมล  สาดสาน
2. เด็กชายพีรพัฒน์    เสลาคุณ
3. เด็กหญิงสุชาลินี  สาริศรี
 
1. นางสาวนิตยา  โชคสงวน
2. นางสุภาพร  ขำทวี
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงปรีญาพร  ดีดำ
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อยู่พรมชาติ
3. เด็กหญิงพรรณพร  คุ้มเครือ
4. เด็กหญิงพุทธชาด  ขิมตรง
5. เด็กหญิงรัตนา  เสริมงาม
6. เด็กหญิงโยษิตา  ทองสุข
 
1. นางสาวณชขวัญ  สุขสำราญ
2. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. นางสาวรุ่งนภา  จันทร์เจิม
2. เด็กหญิงวนิดา  ชาติรัมย์
3. เด็กหญิงวรรณภา   เดือนจันทร์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุกสี
5. นางสาวอมรรัตน์  อำนวยผล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เช่รัมย์
 
1. นางสาวณชขวัญ  สุขสำราญ
2. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงสิริวดี  เทพมาลัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณขำ
 
1. นางธนวรรณ  อภัยพงศ์
2. นางสาวโสภา  บุญคง
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิริราณี  กลิ่นอุบล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปี่ยมปาน
 
1. นางออนอุษา  อยู่สนาน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  อาษเหลา
2. เด็กชายรุ่งเพชร  สีลาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกสรา   มีชูโภชน์
 
1. นายนิรชัย  ขวัญเมือง
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กหญิงนันทนัช  สังข์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิภาพร  เนียมศรี
3. เด็กหญิงอังคณา  ชูสวัสดิ์
 
1. นายรังสรรค์  รูปลออ
2. นางสาวสมประสงค์  เม่งสวัสดิ์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  งามขำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญคง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีภักดี
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
2. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พูนนาค
2. เด็กหญิงวาสนา  ชนะภัย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิ่นพงษ์
 
1. นางบัวแก้ว  ธรรมปรีชา
2. นางระเบียบ  บัวโรย
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงรัญชนา  แตงฉ่ำ
2. เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พูลแก้ว
 
1. นางประดับ  สดสี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ใหญ่ประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชาลีวงค์
 
1. นางกฤษณา  สุขรักษา
2. นางปริศนา  กนกวรรณ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงณัฐฐ์ษพร  ดีเหลือ
2. เด็กหญิงวรยา  เอกอรุณ
3. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์เจิม
 
1. นางลำพวน  เอรัสสะ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 38 โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) 1. เด็กหญิงนัชฎา  บุญสม
2. เด็กหญิงภัททิยา  บุญรอด
 
1. นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่
2. นางวิภาพร  ขำพวง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงจิดาภา  พ่วงทรัพย์
2. เด็กชายดัสกร  ทองนุช
 
1. นางสาวรติทัต  ปิ่นทอง
2. นางระเบียบ  ปิ่นทอง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนมินตรา  คำฮ้อ
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  อาจแสน
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ใหญ่กว่าวงษ์
2. นางสาวปัทมาภรณ์  หิ่นเก่า
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายนที  เงินประเสริฐ
2. เด็กชายศิวะนัฐ  พลับทอง
 
1. นางกุหลาบ  พิทักษ์วงษ์
2. นางลำใย  ปกครอง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นาผม
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์โตทอง
 
1. นางกุหลาบ   พิทักษ์วงษ์
2. นางจำรัส  ปาลวงศ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเชิด
2. เด็กชายวรันธร  ว่องภัทรา
 
1. นายสรายุทธ  อนันตศิริ
2. นางสาวสาวิกา  โพธิ์ทอง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายนที  เงินประเสริฐ
2. เด็กหญิงรดามณี  ลาภเจริญ
3. เด็กชายศิวะนัฐ  พลับทอง
 
1. นางกุหลาบ  พิทักษ์วงษ์
2. นางวันดี  ทับทอง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.67 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงภัทรดา  ศิรินันท์
 
1. นางชุติมา  วงษ์สกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พาชนะ
 
1. นางลลดา  ภูเวียง
 
106 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายภัทรเดช  ธรรมธาดาวิวัฒน์
 
1. นางสาวศิรประภา  ขมแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ดังสท้าน
 
1. นางพิมลณัฏฐ์  ่ทองสีไพล
 
108 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 64.52 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอรพิชา  ภู่ภักดี
 
1. นางสาวนันท์สินี  ทวิสุวรรณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) 1. เด็กหญิงกชามาส  ศรีอร่าม
 
1. นางศิรินทิพย์  ธิติพงศ์วณิช
 
110 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงนนท์ทิณี  กลิ่นน้อย
 
1. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
 
111 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัชชา  ยอดเยี่ยม
 
1. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
112 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นายณัฐวัฒน์  วงษ์ไทย
 
1. นางสาวสาลี่  ศิลปสธรรม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายจีรอนันต์  อู่เงิน
2. เด็กชายธีรเมท  ทิมทอง
3. เด็กหญิงนุชจราภา  พ่วงรอด
4. เด็กหญิงนุชจรี  พันธ์หริ่ง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ขำทวี
6. เด็กชายสุรินทร์  เพ็ญเพชร
 
1. นายธนพล  คงพูล
2. นายธวัช  เอี่ยมสอาด
3. นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองมี
2. เด็กชายตติยะ  มานะงาน
3. เด็กชายนพดล  เมืองถาวร
4. เด็กชายนพรัตน์  มังกร
5. เด็กชายปรมินทร์  อินพรม
6. เด็กชายประวิต  นพยอด
7. เด็กชายมนัสชัย  เขียวแก้ว
8. เด็กชายรุจิโรจน์  บัวงาม
 
1. นางกาญจนา  ผลถาวร
2. นายปัญญา  อยู่คง
3. นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. นายจักรกฤษณ์  อ่วมประไพ
2. นายจักรีรัช  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายชาตรี  ประสิทธิ์ทรัพย์
4. นายธีรพล  น้อยสำราญ
5. เด็กชายธีรวัฒน์  เตชะนันต์
6. นายสมยศ  สังยวน
7. นายสร้างสรรค์  เขียวขำ
8. นายอมรพิพัฒน์  ส่งบุญ
 
1. นางณัฐนรี  ทองมาก
2. นางประภา  กลิ่นศิริกุล
3. นายสายันต์  ล้วนเพชร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงจันทิรา  วงษ์อรุณ
2. เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองกล่ำ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สอนบุญ
4. เด็กหญิงสุวิมล  ใจปราสัย
5. เด็กหญิงเบญจกานี  กุวลัยรัตน์
 
1. นางนิภา  สีสุกใส
2. นางล้วน  แสงพูล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงชนิดา  เปลี่ยนทัพ
2. เด็กหญิงธรรมชาติ  มะเจี่ยว
3. เด็กชายอาทิตย์  ผลอุดม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
2. นายศิริ  เฮ่งพก
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์นาค
2. เด็กหญิงวัชรมน   จันชัง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผ่องดี
 
1. นางบุญช่วย  สุพงษ์
2. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กชายนพฤทธิ์  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายสิรดนัย  น้ำเพชร
 
1. นางสาวฉัตรชุดา  วิสารทะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
 
120 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 19 โรงเรียนบ้านต้นเกด 1. เด็กหญิงศิรินภา  พราหมณ์คล้ำ
 
1. นางสาวศุภกร  ตลับแก้ว
 
121 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายชานนท์  คำมา
2. เด็กหญิงนิชาพร  มณฑา
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งแก้ว
 
1. นางประยงค์  ศุภรักษสกุล
2. นางสาวพนิดา  เจริญยิ่ง
 
122 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1. เด็กหญิงนิรชา  ศรีสนั่น
2. เด็กหญิงมิณทิฬา  ทัศทอง
3. เด็กชายสิทธิกร  คำหงษ์
 
1. นางมนตรา  ผลศรัทธา
 
123 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนบ้านไร่โคก(อินทรประชาสรรค์) 1. นายบุญเชิด  ชำนิศาสตร์