สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ยอดใจ
 
1. นางนัญญณา   สุภาพจน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  วันธงไชย
 
1. นางรัตนา  ลิลิตธรรม
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์ทอง
 
1. นางมลิณี  ศรไชย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพัณณิตา    แจ่มศรี
 
1. นางโสพิศ   แสงมีศรี
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงสหัสยา   สายเสียงสด
 
1. นางสาวอมร  พวงเจริญ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง 1. เด็กหญิงสุปรียา  เกตุเลขา
 
1. นางพิชชานันท์  เพชรวิวรรธน์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี
 
1. นางประภาศรี   พูลสุข
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.3 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงสิรินธรา   สีรุ้ง
 
1. นางกันยารัตน์   พรายมี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองกลึง
 
1. นางสาวรัศมี  มีวาสนา
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทท์   พลอยพลาย
2. เด็กหญิงอารียา   เจริญจิตร
 
1. นางสิรินทร์   นาคเพ็ชร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง 1. เด็กหญิงบุญธิดา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงสุนิสา  นากสุข
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
2. นางสาวศุภนิจ  บุญมีโชติ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายชยพล   หล้าแหล่ง
 
1. นางวงเดือน    ชูชื่น
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายเอกวัฒน์   ถาวร
 
1. นางกมลทิพย์   คงหิรัญ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กหญิงโชสิตา  ขุนจันทร์
 
1. นางสาวกาญจณี  ปัตพี
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ   อุ่นเป็นนิจ
2. เด็กหญิงธนมน   อุดมผลไพบูลย์
3. เด็กหญิงอมราวดี   บุญโพธิ์
 
1. นางวิภา   ม่วงแสง
2. นางสมปอง    ม้ายอุเทศ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กชายฐฺติโชติ   คชพันธ์
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  กล่อมอำภา
3. เด็กชายสุรชัย  อินนวล
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสมใจ   เลียบวัน
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หัถพาทา
2. เด็กชายพิทย์พงษ์    คงคาสุริยฉาย
 
1. นางยุวพันธ์   กลิ่นอุบล
2. นางสมปอง   ม้ายอุเทศ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่192 1. เด็กชายสุมิตร  คนมั่น
2. เด็กหญิงสโรชา  คชายุทธ
 
1. นางวันเพ็ญ  ถูไกรวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐภาส    ประสพกิจถาวร
 
1. นางปณิชา   ณัฎฐาไท
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสราวุฒิ   นุชนารถ
 
1. นางสาวอาภรณ์   ภิญโญภาวศุทธิ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายวีระพล  อยู่ชมบุญ
 
1. นางสาวกาญจณี  ปัตพี
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายชยุตม์    สีเทา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุญถาวร
3. เด็กชายธรากร   พัฒนจันทร์
 
1. นางจันทร์จิรา   หวังสุวรรณ
2. นางศิวพร   ตาใจ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายนรวิชญ์  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายภานุมาศ  ร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  หน่อพันธ์
 
1. นางสาวนันท์กาญจน์  แจ่มฟ้า
2. นางสาหร่าย  พริ้มพราย
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปานชีวา   กรแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์   พวงกระสันต์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   มีแย้ม
 
1. นายสิทธิชัย   เย็นสวัสดิ์
2. นางอุดมลักษณ์   ชูปานกลีบ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. นางสาวกาญจนา  ขุริยศ
2. นางสาวชุลีรัตน์  เทพคีรี
3. นางสาวแพรวนภา  อ่วมสอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายคณิศร    ติฐิโต
2. เด็กชายปิติกร    พรหมมา
3. เด็กชายอชิตะ  มหาบุญปีติ
 
1. นางสาววิชาดา   คิ้วเจริญ
2. นายวิธวินท์    วิชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. นายจิโรจน์  ปลุกเนตร
2. นางสาวจุฬาเพชร  จิระเพชรอำไพ
3. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นายธีระ  ชมชูชื่น
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายชินโชติ   จารุศุภกร
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   พงษ์วิวัฒนชัย
3. เด็กหญิงสุจิรา   ระหว่างบ้าน
 
1. นางพร้อมพร   เอี่ยมจินดา
2. นางสาววชิราภรณ์   ขาวอ่อน
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดนาพรม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  หอมภู่
3. เด็กชายศิริพงษ์  พ่วงกลิ่น
 
1. นางปราณี  ดีตลอด
2. นางวรรณภา  เสรีรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 23 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนนนนท์   สุวรรณโคตร
2. เด็กชายพัทธเสมา   จับศิลป์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์    พงษ์รอด
2. นางนาฏฤทัย    น้อยชูชื่น
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.85 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิติกร  ขันทอง
2. เด็กชายเสถียรพงศ์  ปิ่นเวหา
 
1. นางวรรณา  บัวทอง
2. นางเจริญ  สว่างแวว
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.21 เงิน 13 โรงเรียนวัดนาพรม 1. เด็กชายกิตติ  พันธ์เผือก
2. เด็กชายศุภโชค  ชูช่อเกตุ
 
1. นางระหงษ์  กลิ่นเล็ก
2. นางสุวนา   รวงผึ้ง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.97 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายธนพนธ์  ทวีพรกุล
2. เด็กชายพรรษา  แสนกล้า
 
1. นายพรชัย  นาใจนึก
2. นายไพรวัลย์  กรใย
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.91 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายจักรกฤช  บุตรอินทร
2. เด็กชายนภดล  ทองเพชร
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.29 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายวรรณชัย  โหจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล  ฟักสังข์
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  ทวีกาญจน์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีฟ้า
3. เด็กหญิงพรธีรา  ตึกพราย
4. เด็กหญิงศศิปรียา  สายัญ
5. เด็กหญิงศุภสุตา  นิ่มโอษฐ์
 
1. นางจำเีนียน  บรรลือทรัพย์
2. นางทิพวรรณ  กล่ำทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามขำ
2. เด็กชายธนภัทร  ทองสมนึก
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  คงอยู่
4. เด็กหญิงมนพร  ใจบุญ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ปรุงจริง
 
1. นางปัทมา  วงศาโรจน์
2. นางรัชเก้า  ลิ้มลิขิตอักษร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ธวัชวดีวงศ์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เนียมพิบูลย์
3. เด็กหญิงปรีญา  ยี่สาร
4. เด็กหญิงศิริพร  เกตโกมล
5. เด็กหญิงอภิชญา  ครูสอนดี
 
1. นางทัศนา  สมศรี
2. นางสาวพัชรี  บุญเืรือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ช้างน้ำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองธัมรงค์
3. เด็กชายวัฏจักร  ตู้ประดับ
4. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงทอง
5. เด็กหญิงอังสิยา  จินดานุช
 
1. นางธนาภรณ์   ธรรมรักษ์
2. นางสาวเอื้อมพร  จุ้ยสำราญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.75 เงิน 45 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงนันทิดา  หวังเจริญ
2. เด็กหญิงนันธิยา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาจสุวรรณ
4. เด็กชายสหรัฐ  ประสาททอง
5. เด็กหญิงโสรยา  ลังพี
 
1. นางอัมพร  น้อยมหาไวย
2. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายกฤตภาส  เนียมนิล
2. เด็กชายกัญจน์ธาม  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายธวัชชัย  เถกิงกร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญสาร
5. เด็กชายฮาลินชา  บุญจันทร์
 
1. นางรัชเก้า  ลิ้มลิขิตอักษร
2. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายกิตติพงษ์   สาดเสงี่ยม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   นุชชมภู
4. เด็กหญิงชนากานต์   นิลกัน
5. เด็กชายชนาธิป   เรืองนภาพงษ์
6. เด็กชายชุติพงศ์   คุ้มเครือ
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เดชดวง
8. เด็กหญิงนวพร   เพ็ชรเทพ
9. เด็กชายพงศกร   วาสนาประดิษฐ์
10. เด็กหญิงพัชชลีพร   ขจรศรี
11. เด็กหญิงพัชรมน   ดิษฐวงศ์
12. เด็กชายพีรกานต์   พราหมณ์แก้ว
13. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ร้อยแก้ว
14. เด็กชายภูษิต   คนไว
15. เด็กหญิงวรวลัญช์   สุมนารุจิรางค์
16. เด็กชายวิศรุต   เนียมกอง
17. เด็กหญิงสิฏฐิณี   สังข์สัมฤทธิ์
18. เด็กหญิงอภิสรา   ทวีศักดิ์สมบูรณ์
19. เด็กหญิงอิศราวรรณ   สุมนารุจิรางค์
20. เด็กหญิงเพชรลดา   เด่นดวง
 
1. นายประธาน  ทองคล้ำ
2. นายวันฉัตร   ประภาจิตต์
3. นางสันธิฌา   ศิริวงษ์
4. นางสุลักขณา   ยอดบุญนอก
5. นางอารยา   ภักดีโสภณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 34 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอนัญญา   บัวระหงษ์
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงเปมิกา   ชิดเชื้อ
 
1. นางเฉลียว  พลเธียร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง 39 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.73 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายวรฤทธิ์    วิริยาอรรถกิจ
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ยาแก้ว
 
1. นางปรานี    โสภณ
2. นางสาวเพชรลี    ลิขสิทธิพันธุ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.46 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา   ขุนทิพย์
2. เด็กชายพีระพงษ์   กรรณเทศ
 
1. นางปรานี  โสภณ
2. นางรัชณี  อินทนิล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.14 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พูลศรี
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ปลุกเนตร
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาวบรรจง  กายนาคา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ธงสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตรลดา   นุ้ยรอด
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา   ตาลลักษณ์
4. เด็กหญิงณัชชา   กลิ่นมาลัย
5. เด็กหญิงณัฐิกานต์   คนไว
6. เด็กหญิงนภัสสร   วรรณขำ
7. เด็กหญิงนันท์ชาดา   พึ่งพินิจ
8. เด็กหญิงบุญสิตา   ศรีปลั่ง
9. เด็กหญิงพัณณิตา   ละออเอี่ยม
10. เด็กหญิงเบญมาศ   สังข์สินธุ
 
1. นางยุวพันธ์   กลิ่นอุบล
2. นางสันธิฌา   ศิริวงษ์
3. นางอารยา  ภักดีโสภณ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.6 ทอง 19 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกวรรณมล   ยามานนท์
2. เด็กหญิงจิราพัชร   นาคอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐชยา   สว่างจิตต์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอมโอด
5. เด็กชายธนกร   ทองแถม
6. เด็กหญิงธัชนันท์   ทองเปล่งศรี
7. เด็กหญิงปพิชญา   สุขเอมโอฐ
8. เด็กหญิงปวริศา   ฉิมฉาย
9. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   อัศวเดชาธนรัตน์
10. เด็กหญิงภูริชญา   สนสด
11. เด็กหญิงวันทนีย์   ทิพย์พิพัฒน์
12. เด็กหญิงวาสิตา   เนียมเกิด
13. เด็กหญิงศรินทร์   พิมพ์รอด
14. เด็กหญิงศุภิสรา   บุญพ่วง
15. เด็กหญิงไอริน   สุขเกษม
 
1. นางจิณห์นิภา   ปานทอง
2. นางจิรนันท์  ดีหะริง
3. นางบุญตา   บัวงาม
4. นางยุพา   ชิงชัย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายกำธร  เครือนาค
2. เด็กชายธวัชชัย  พราหม์เกษม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดำมาก
 
1. นางบุญเหลือ  ศรีมา
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชพร   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เนียมแสง
 
1. นางละม่อม   อารีราษฏร์
2. นายสรนันต์    ถนอมรัตน์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงสุวิภา  บุญเรือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสริมผล
 
1. นายกรกฤศ  แหลมสุข
 
54 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพรรณวิสาข์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพาฝัน   นาคอนุเคราะห์
3. เด็กชายพิชาภพ  เลปนะสุวรรณ
 
1. นางดวงกมล  นาคเพชร
2. นายธานี   เอียงอุบล
 
55 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นีละพันธ์
2. เด็กหญิงดาราวดี  อยู่ยืด
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  กาฬดิษย์
 
1. นายธานี   เอียงอุบล
2. นางสาววรรณภา  บุญใหญ่
 
56 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดนาพรม 1. นางสาวมัทนียา  พวงบุบผา
2. เด็กชายศุภสัณห์  แคล้วคลาด
3. นางสาวสุพรรษา  มีทรัพย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  กลำ่เรือง
2. นางวงเดือน  พูลสวัสดิ์
 
57 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่มรวย
 
1. นางวีนา  ถึงโภค
 
58 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายจตุพร  เรืองทิพย์
 
1. นายรัฐพล  จีระดำรงธัญญา
 
59 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กหญิงชลดา  อินสุทน
 
1. นายภัทรวรรธน์  สุวรรณมณี
 
60 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66.06 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. นายณรงค์ศักดิ์  เกตุแก้ว
 
1. นายภัทรวรรธน์  สุวรรณมณี
 
61 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงทีปกา   คำสุข
2. เด็กหญิงวีรกานต์   แม้นเมฆ
 
1. นางกรณีศฐ์    แพทย์เพียร
2. นางเปรมฤดี    ศรียะพันธ์
 
62 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนธรณ์   คำหวล
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   กลีบสุวรรณ์
 
1. นางกรณีศฐ์    แพทย์เพียร
2. นางเปรมฤดี   ศรียะพันธ์
 
63 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดนาพรม 1. นายจิรทีปต์  วิทยากุล
 
1. นายผดุงศักดิ์  กลำ่เรือง
 
64 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มาก
2. เด็กชายกฤษณะ  สีแดง
3. เด็กหญิงรังสิมา  หยดย้อย
 
1. นางพรเพ็ญ  มนัสพาสน์เกษม
2. นางลิ้นจี่  เคลือบสุวรรณ
 
65 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาพรม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อินทรจิตร์
2. เด็กหญิงปวีณา  โตทรัพย์
3. เด็กชายสุชาครีย์  ตันจิตวนิช
 
1. นายผดุงศักดิ์  กลำ่เรือง
2. นางวงเดือน  พูลสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 89.66 ทอง 19 โรงเรียนเปรมฤดี 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  คงแก้ว
 
1. นายสุรินทร์  สวัสดี
 
67 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อุ่นอิน
 
1. นางสาวธนพร  เมฆา
 
68 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อาจเอื้อน
 
1. นางสาวสาวิณี   อ่วมเจริญ
 
69 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมุทรผ่อง
 
1. นางพรพรรณ  เนตรอำพันธ์
 
70 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงภาวินี  พยัพพฤกษ์
 
1. นางสาวสุดาพร  นามเดช
 
71 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  เจริญเร็ว
 
1. นางสาวสุนันทา  จีระสุข
 
72 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวนุสรณ์  อารมย์สุข
 
73 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศุทธวดี  จรรยากูล
 
1. นายอมร  แก้วสว่าง
 
74 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงทนงนรี  หนูสัมฤทธิ์
2. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
3. เด็กชายลลิตา  เสถียรวิทย์
4. เด็กชายศราวุธ  ฤทธิ์อ่อน
5. เด็กชายศุภวิชญ์  มีเจริญ
6. เด็กหญิงสาริศา  จิรัฐจินดางกูร
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  สงล่า
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วเนตร
9. เด็กหญิงเมธาพร  ต๊ะน้อย
 
1. นางสาวมนัสนานันท์  จรุงพันธ์
2. นางรำไพ  ซื่อตรง
3. นายอมร  แก้วสว่าง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายศรัณยู  บัวอ่อน
 
1. นางลัดดา  น้อยพ่วง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สวนมา
 
1. นางอรทิพา    ลาภะสัมปัน
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 44 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วสุนันต์
 
1. นางสาวสำรอง  คงคาช่วย
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสืบภพ   ลาภผล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   พันธุ์พฤกษ์
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สวนมา
 
1. นางอรทิพา   ลาภะสัมปัน
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนรวิชญ์   รังสัย
 
1. นายจำรูญ   บัวเนียม
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 32 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนภัส   แก้วเจริญ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   พันธุ์พฤกษ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา   สวนมา
 
1. นางอรทิพา   ลาภะสัมปัน
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิง สุณิสา   สวนมา
 
1. นางนาตยา  เทศนา
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กชายวุฒิชัย  พูลเกิด
 
1. นายวีระพงศ์  สว่างลาภ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์เทศ
 
1. นางสาวยุธารัตน์  สังข์สน
 
86 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายคัชชานนท์    เพิ่มพูล
2. เด็กชายชานนท์   เล่าโรจนถาวร
3. เด็กชายณัฐธัญ    อุ้มนุช
4. เด็กหญิงธัชพรรณ    ม่วงงาม
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ศิรินันท์
6. เด็กชายนัทธพงศ์    รอดพันธ์
7. เด็กหญิงปรัชยาภรณ์   จันตนา
8. เด็กหญิงวัชรินทร์    ทิพอุตร์
 
1. นางกุสุมาลย์   กาญจนาภาส
 
87 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  พลยมมา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประดับมุกข์
3. เด็กหญิงธันยารัตน์  วัชราศรม
4. เด็กหญิงนับทอง  ดีทอง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางยุพา  ยิ้มแย้ม
 
88 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจิตรลดา   รักกสิกร
2. เด็กหญิงณิชารีย์   ขำทวี
3. เด็กหญิงพลอยวรา   คงเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงพิชญ์สิณี   สร้อยสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร   สานุ
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์   อยู่ยั่งยืน
 
1. นางสาวพิมพร   จันทพิศมิตร
2. นางสาววรรณภา   บุญใหญ่
3. นางอรวรรณ   รังสัย
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงวัลยา  กาละเกตุ
2. เด็กชายศรศิริ  ทัสนา
3. เด็กชายอภิญญา  พุ่มสมบัติ
 
1. นายมนัส  สระเก้า
2. นางสาวสุนีย์   โต๊ะมิ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายณัฐวุฒ   หอมทอง
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ภู่ระย้า
3. เด็กชายสรชัย  ทัศนากร
 
1. นายสมศักดิ์  มีนุช
2. นายสุเทพ  บุตรรัตน์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มากศรี
2. เด็กหญิงจีวาริน  พินพันธุ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช   นิ่มนวล
4. เด็กหญิงฐานมาศ   วงษ์เพ็ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดือนคล้อย
6. เด็กหญิงวิลาสิณี   สมบุญกันตวัฒน์
 
1. นางชมัยพร  แสงกระจ่าง
2. นางณิปตา  บัวชื่น
3. นางธนัญสิณี   นิลงาม
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนวังตะโก 1. เด็กชายชวลิต  ยอดขันธ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พูลเกิด
3. เด็กหญิงปพิชญา  ทิพย์ยอแล๊ะ
4. เด็กหญิงปรางมณี  ทองพึ่งทรัพย์
5. เด็กหญิงวารี  บุญส่ง
6. เด็กหญิงเดือนเต็ม  กลับวงศ์
 
1. นางชุติมา  หมู่คุ่ย
2. นางอัญชัญ  มีเชื้อ
3. นายเสวก  ทรงแก้ว
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายปราบดา  คงเจริญวงศ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงศ์ขยาย
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุขจันทร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ละศรีจันทร์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นสะเน
3. เด็กหญิงอัญชุลีกร  เนียมทอง
 
1. นางงามจิต  หลำเบ็ญสะ
2. นางวรรณา  อินทร์มี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายจตุพร   สีนวล
2. เด็กหญิงชลาธร    เจริญศิริ
3. เด็กหญิงเกวลิน   ดังสท้าน
 
1. นางธนัญสิณี   นิลงาม
2. นางสาววาสนา   นินทอน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงจันทนา  ประสาททอง
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  สิงห์เงิน
3. เด็กชายสมพนธ์  โต๊ะทอง
 
1. นางอัมพร  น้อยมหาไวย
2. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อออำไพ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีพลอย
3. เด็กชายโชคชัยพร  รอดพันธุ์
 
1. นางกมลวรรณ  บุญเรือง
2. นางอำภรรณ  ใจแสน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองดอนเมือง
2. เด็กหญิงสิริมา  ลี้ยุทธานนท์
3. เด็กหญิงแพรวณัฐนิชา  มาประสบทรัพย์
 
1. นางพิกุล  ช่วยชุ่ม
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 39 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปีสิงห์
2. เด็กหญิงประภัสสร  มะลิฉ่ำ
3. เด็กหญิงไอลดา  วิเศษโวหาร
 
1. นางกัญหา  ทองอร่าม
2. นางปรียา  อ่อนนุ่ม
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 32 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกรพิณ   ดังสท้าน
2. เด็กหญิงพรฤดี   ช้างมุกดา
3. เด็กหญิงอินฑิรา   ไทยประดิษฐ์
 
1. นางสาวนิตตรา   โพธิพิพัฒน์
2. นางวันเพ็ญ  นามบุญลือ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 13 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ 1. เด็กหญิงมินตรา  อินทร์กลั่น
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วุฒิกุล
3. เด็กหญิงสุกานดา  อรัญพันธุ์
 
1. นางกัญหา  ทองอร่าม
2. นางปรียา  อ่อนนุ่ม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายจิรภัทร   พุ่มไข่
2. เด็กหญิงพรธิรา   ปานณรงค์
3. เด็กหญิงวาสนา   ไปล่เจริญศรี
 
1. นางลำแพน   ผลห้า
2. นางวิรดา   ทองอร่าม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนวังตะโก 1. เด็กชายกฤษณะ  ตลุ่มพุก
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงคาช่วย
3. นางสาวอรวรรณ  จีนะพงษ์
 
1. นางประนอม  ภูิอิน
2. นางสงกรานต์ทอง  มาลัยเลิศ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 42 โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายพุทธินันท์  สุวรรณกายสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธภา  คิดอยู่
 
1. นางศรัญญา  ทิพย์มงคล
2. นางอรอุมา  กรใย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายตะวันฉาย  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. เด็กชายสรวิชญ์  กล่อมอำภา
 
1. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายรุจรเมศ  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายสายสัมพันธ์  ชูวงศ์
 
1. นางสาวสุนันทา   รอดนุ่ม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงธนกานต์    กลิ่นพิกุล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ภาวสุทธิไพศิฐ
 
1. นางสาวอัญชลี   สนพลาย
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายสิทธิพร  ขำขม
2. เด็กชายสุประดิษฐ์  แสงอัมพร
 
1. นายกอบชัย  มณีตัน
2. นายอรรถพล  กาลนิล
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนวัดต้นสน 1. เด็กชายภูรี   ชฎาแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ  กันภัยเพื่อน
 
1. นางสาวกุลนันทร์   หนองมีทรัพย์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พันธ์พวก
2. นางสาววรฤทัย  วันนา
 
1. นายกอบชัย  มณีตัน
2. นายอรรถพล  กาลนิล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกุลจิราณัฏฐ์   ธัญญาพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา   ทะเลทอง
 
1. นางสาวพัทธนิตย์   คุ้มครอง
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายจารุพงษ์  ผาสุขกาย
2. เด็กหญิงมาลินี  มีทรัพย์
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายศิขรินทร์  คนมี
2. เด็กชายศุภชัย  เคนผ่าพงษ์
3. เด็กชายสุริยันต์  สุกิจปาณีนิจ
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ส่งแสง
2. เด็กชายศุภมงคล  วสุธาโรจน์
3. เด็กชายสุรชา  แสงทองธนัต
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.83 ทอง 5 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงรินทราย  สังวาลย์เพ็ชร
 
1. นางสาวราตรี  เขียวอ่อน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนัทสิทธิ์   วิบูลศิลป์โสภณ
 
1. นางสาวกนกพร   บุญเรือง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.49 เงิน 16 โรงเรียนวัดนาพรม 1. นางสาวสัตตบงกช  คมขำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กลิ่นเล็ก
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายสรสิทธิ์  นรชาติยาพจน์
 
1. นางสุรางค์พร  โมสิทธิ
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนริศ   ล้ออิสระตระกูล
 
1. นางสาวอารี   เอียงอุบล
 
120 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดกุฎิ(ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทรวงศ์
 
1. นางประทุม  รูปิยะเวช
 
121 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณ นภัส   บุตรเพชร
 
1. นางสาวอภิญญา  ประสมศรี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกุฎิ(ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายภาธร  นาคใหม่
 
1. นางประทุม  รูปิยะเวช
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงมนนิชา   ลาภผล
 
1. นางสาววิภาวี   โฉมที
 
124 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กชายโยธิน  หมื่นแสง
 
1. นางพเยาว์  สิงสุขุม
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72.88 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูก้าน
2. เด็กหญิงพนิดา  รอดไทรป่า
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บุษษะ
4. เด็กชายสุชาติ  เอี่ยมจรูญ
5. เด็กหญิงอชิรญา  ปี่แก้ว
 
1. นายกอบชัย  มณีตัน
2. นางสุภาพ  สุกใส
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขำทวี
 
1. นางเพชรพีรยา  ศรีอนุพงศ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านบางหอ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่เจริญ
2. เด็กชายชนะชัย  น้อยมี
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กลัดสมบูรณ์
4. เด็กชายนรินทร  สาระ
5. เด็กชายสุกฤษฎ์  ภุมมิต
6. เด็กชายอภินันท์  คงแคล้ว
 
1. นายภูมิสิทธิ์  เขียวอินทร์
2. นางวรัญากร  ร่มโพธิ์
3. นายเครือณรงค์  ปิ่นฉ่ำ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดโพพระใน 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญพ่วง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แจ่มใส
3. เด็กชายนพดล  ฉิมพาลี
4. เด็กชายยุทธนา   อินทรกุล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   น้อยพงษ์
6. เด็กชายอัครพล  จิรวิวัฒน์ภัทร
 
1. นายชยพล   นิ่มขำ
2. นายเพื่อม  เกิดแก้ว
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ช้างพลาย
2. เด็กหญิงกันตา   พวงมณี
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา   มหโชค
 
1. นางผาณิต   กาลนิล
2. นางสันธิฌา   ศิริวงษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. นางสาวชรารัตน์  รอดจากทุกข์
2. เด็กหญิงปัณธิมา  เอี่ยมสวัสดิ์
3. นางสาวรัตวรรณ  รอดจากทุกข์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเพ็ชร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิณ   ตระการฐานณรงค์
2. เด็กชายณรรฐพล   จิตไมตรี
 
1. นางนาตยา    เทศนา
2. นางสาววิจิตรา   ดีประเสริฐ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 79.55 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  บัวแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์  ราชสุวรรณ์
 
133 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองปรง 1. เด็กชายนุติ  จำปีหอม
 
1. นางพเยาว์  ประทีปพิชัย
 
134 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองปรง 1. เด็กชายสันติภาพ  เผ่าพงษ์
 
1. นางพเยาว์  ประทีปพิชัย
 
135 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดกุฎิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงซารีน่า  เลาะซำซู
2. เด็กชายณัฐพล  มงคลฉัตร
 
1. นางสาวจีริกา  เมฆหมอก
2. นางสาวสราญทิพย์  เอมโอษฐ
 
136 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงวิไลพร  อยู่สูง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทศทอง
 
1. นางงามจิต  หลำเบ็ญสะ
 
137 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองปรง 1. เด็กชายอรรถพล  ขวัญเมือง
 
1. นางดวงพร  ยูนิพันธ์
 
138 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองปรง 1. เด็กชายณัฐพล  เงินเจือ
 
1. นางพเยาว์  ประทีปพิชัย
 
139 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบันไดทอง 1. เด็กชายวิศัลย์  ไชยสมุทร
 
1. นางเพียงแข  พงษ์เผือก
 
140 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายพัสกร  อินธนู
 
1. นางอุบล  ประเทืองผล
 
141 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดนาพรม 1. เด็กชายปฏิวัติ  ชะเอมน้อย
2. เด็กหญิงวรดา  เกตุพุฒ
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  บุญแจ่ม
 
1. นางสาวนฤมล  ทองใบ
2. นางสาวสมปอง  คำหอม
 
142 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนวัดในกลาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มยวน
2. เด็กหญิงชรินทร  ภู่น้อย
3. เด็กหญิงศศิตา  กิมสงวน
 
1. นางพิทยาภรณ์  พวงเดช
2. นางสาววริฎฐา  จันทรวงศ์
 
143 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. นางสาวรัศมี  จิรวิวัฒน์ภัทร
 
 
144 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  รุจิรา