สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.4 เงิน 26 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมาลิทอง
 
1. นางอรสา  วัฒนพันธ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สีโวหะ
 
1. นางสาวยุวดี  สำราญศิลป์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61.2 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ตรีพาท
 
1. นางสาลี่  พวงเกตุ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจป้อง
 
1. นางสมทรง  อัตตะสาระ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนะเนตร
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทวีพูล
 
1. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.9 ทอง 10 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 1. เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ชลาลัย
 
1. นางนิตยา  ไพรสันต์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
 
1. นางวรรณีย์  จาดสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  สุวรรณอร่าม
 
1. นางอิงสุดา  ขลังธรรม
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ธรรมเกษา
2. เด็กชายธวัชชัย  จิตรีไทย
 
1. นางกำไร  จิตรีญาติ
2. นายไพฑูรย์  จั่นบำรุง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลตระกูล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธุ์บุญมี
 
1. นายวัฒนา  หามนตรี
2. นางเตือนใจ  ทรงกำพล
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 48 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กหญิงนวียา  ค้ำจุน
 
1. นางนฤดี  แสนยานุภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขราชกิจ
 
1. นายเมธี  เฉลยศาสตร์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายนิธิกร  ช่อฟ้าบัณฑิต
 
1. นางสาวณภัทร  พงค์คำ
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 46 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงญาณินท์  ตะพาบน้ำ
2. เด็กหญิงสุลัดษณา  นิทรัพย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรรณพฤกษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  โตลอย
2. นางสาวิตรี  กะวะระพฤษ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงภคอร  บุญสอน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิ้ล
3. เด็กหญิงเมทณี  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
2. นางอมราภรณ์  คล้ายพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายณัฐพล  เริงฤทธิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสารคาม
 
1. นายจำรูญ  หอมระรื่น
2. นายเสกสรรค์  สืบศรี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโชติ
2. เด็กชายนครินทร์  เชื้อสาทุม
 
1. นายประยุทธ  พึ่งวงษ์
2. นายมาณพ  ใจประดับเพชร
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช
 
1. นางจิรารัตน์  เฉลยศาสตร์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงยมลพร  เฉลยศาสตร์
 
1. นางสาววัฒนา  สุขราชกิจ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. นายยุทธนา  แหวนทอง
 
1. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณวษา  สังเกษม
3. เด็กหญิงเนตรนภัส  วงศ์ภัทรนนท์
 
1. นางกาญจวรรณ  ปรีชาชาญ
2. นายธนพงศภณ  ชำนิ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กชายรุจนดิษฐ์  ตั้งระเบียบ
2. เด็กชายวรวุฒ  วงสะอาด
3. เด็กชายสุทธิพันธ์  สร้อยเกลียว
 
1. นางสาวอานิกา  ศรีด่าน
2. นางสาวเกสรบัว  ร้อยแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดอินทอารี 1. เด็กหญิงปิยะพร  สระศรีชล
2. เด็กหญิงศิริกมล  ฤกษ์กมล
3. เด็กชายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นางลำยอง  ภู่ดี
2. นางวรรณี  เล็กประยูร
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายประสพสุข  สุวรรณมณี
2. เด็กชายวนา  การุญวงค์
3. เด็กชายไพศาล  ศรีโกศล
 
1. นางสาววิราพร  เกตุอรุณ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดสง่างาม 1. เด็กหญิงจันทร์ธนา  ศรีแก้วอินทร์
2. เด็กหญิงนันทิยา  แสงอรุณ
3. เด็กชายวรรธนะ  แข็งฤทธิ์
 
1. นางประไพพร  มังคละ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  ทรัพย์ทวี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเมือง
2. เด็กชายณัฐพล  ปี่ไทย
3. เด็กชายวีรยุทธ  ผาบจันดา
 
1. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี  ภิญญมิตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ดวงกระจาย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เอ้โถบุตร
3. เด็กหญิงพรรณรษา  สุขเอี่ยม
 
1. นายจิรเดช  หาธะนี
2. นางสาววิราพร  เกตุอรุณ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลันดา  เหือนสุข
2. เด็กชายวรายุทธ์  กสิกรรม
3. เด็กหญิงศศิณา  อินเอก
 
1. นายมาณพ  ใจประดับเพชร
2. นางลออง  ขันธศุภ
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. เด็กชายนพดล  คล้ายเชียงราก
2. เด็กชายไพโรจน์  เนตรนิยม
 
1. นายเอก  แจ่มจันทร์
2. นายไฉไล  คาวีสินธุ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 34 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรอิ่ม
2. เด็กชายเอกรัตน์  วุฒเดช
 
1. นายสมชัย  มังคละ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 45 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 1. เด็กหญิงนงนภัส  วันอุ่น
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  สุขสุแพทย์
3. เด็กหญิงสมิตชา  บุญวาสนา
4. เด็กหญิงสรธร  ประมาณพล
5. เด็กหญิงเกวลิน  เข็มทอง
 
1. นางมณฑา  สนามแจง
2. นางวิภาพร  สวนพลู
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุปผาพันธ์
2. เด็กหญิงกันภิรมย์  สุขศาลา
3. เด็กชายจักรกฤษ  วงศ์สุขชัยกิจ
4. เด็กหญิงชนิพร  กิจพงษ์ศรี
5. เด็กหญิงสุนิษา  ถิ่นขาว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  รอดชมพู
2. นายศักดิ์ผจญ  เริงใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พวงเกตุ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงภาษิณี  บุบผา
4. เด็กหญิงวิริยา  เพี้ยไธสง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
 
1. นายศักดา  บุญอร่ามพงษ์
2. นางเรณู  ขวัญตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.บางบาล 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุญมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จินาพันธ์
3. เด็กหญิงพีรณัฐ  ผิวสะอาด
4. เด็กหญิงอริสา  จันทรมณี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  หาบุปผา
 
1. นายถวิล  เจริญไทย
2. นางวราพร  อินทร์สนอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 1. เด็กหญิงณัฐศิมา  สูงสุด
2. เด็กหญิงนริษรา  โสภา
3. เด็กหญิงภวรัญจน์  งอกงาม
4. เด็กชายภิญโญ  เกตุสุธี
5. เด็กหญิงศศิพิมล  เทียนทอง
 
1. นางมณฑา  สนามแจง
2. นางวิภาพร  สวนพลู
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.75 เงิน 16 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1. เด็กหญิงจริยา  รามวงค์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  แตงนวลจันทร์
3. เด็กหญิงปภัสรา  พวงเนียม
4. เด็กหญิงพิมพ์นภา  นาเจริญ
5. เด็กหญิงวันทนีย์  กอพุฒ
 
1. นางอารี  วัชรเวียงชัย
2. นางสาวอุทิศ  สราญชื่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ไตรอุโภค
2. เด็กหญิงฐนวรรณย์  วิไลรัตน์
3. เด็กชายธนพล  สงัด
4. เด็กหญิงธนาพรรณ  หอมวงษ์
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จั่นบำรุง
6. เด็กชายธีรภัทร  เจริญพร
7. เด็กหญิงนาตยา  ชนสุภาพ
8. เด็กหญิงนิตญา  จิตกระแส
9. เด็กชายบุญเลี้ยง  จอบุญ
10. เด็กชายปฏิภาณ  หงษ์เงิน
11. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สงัด
12. เด็กชายมงคล  เกตุนิรัญ
13. เด็กหญิงมัณฑนา  ขำเจริญ
14. เด็กหญิงมานิตา  ขำเจริญ
15. เด็กหญิงสุปรียา  กรีสกล
16. เด็กหญิงสุพรรษา  หิมพานต์
17. เด็กชายอนุชา  นาโคอา
18. เด็กหญิงอัญชลี  นาโพธิ์
19. เด็กหญิงอำพรรณ  บุบผาพันธ์
20. เด็กชายเทพินทร์   เพ็ชรมณี
 
1. นายบงกช  กลีบบัวขวัญ
2. นางพรรณี  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
3. นางสาวลาวัณย์  เรืองปราชญ์
4. นางอุษณีษ์  หมอกสีนาค
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  รุ่งโรจน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"    
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.4 เงิน 48 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  อินทร์ใหญ่
 
1. นางพิมใจ  ไตรพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 46 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิติมา  ฮวดหุ่น
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วรรโณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70.13 เงิน 48 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กชายจีรภัทร  การเก่ง
 
1. นางสาวสมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์
2. นางเยาวลักษณ์  เชือดกิ่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.73 ทอง 38 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงชนัฐตา  หิรัญญปรีชา
2. เด็กชายนวปฎล  ทับฤทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  หอมนาน
2. นางนงลักษณ์  เจริญก่อบุญมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กหญิงนภัสสร  อินทราซิติ์
2. เด็กชายอมรเทพ  สุภัคคะ
 
1. นางสาววิภารัตน์  แก้วถึง
2. นายศักดิ์ผจญ  เริงใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ธีระพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลำดับศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนตรสว่าง
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทรัพย์สมบูรณ์
5. เด็กหญิงวโรชา  อยู่เย็น
6. เด็กหญิงสุธิตรา  สาวิสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  แจ้งแสง
8. เด็กหญิงอนันตยา  ชนะพงษ์
9. เด็กหญิงอรพรรณ  พบความดี
10. เด็กหญิงเอนันดา  นระกรรณ์
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นายวินัย  มงคลสาร
3. นางสาวสุภาภรณ์  โฮกเส็ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีคำมูล
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ธีระกาย
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงศ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมรุ่ง
5. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผลสุข
7. เด็กหญิงวัลภา  บัวตา
8. เด็กหญิงวิภา  ชะตะรูป
9. เด็กหญิงศุภนารี  ตุ้ยสา
10. เด็กหญิงอลิษา  พิษาภาคย์
 
1. นางมณฑาทิพย์  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางยุพา  ทรัพยากร
3. นางสาวไพลิน  ตรีวิสูตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงชนากานต์  รื่นพิทักษ์
3. เด็กหญิงชลิดา  พงษ์ธร
4. เด็กหญิงณัฐนี  เทศขำ
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมสิน
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  เมนะสินธุ์
7. เด็กหญิงธนพร  พงษ์อุดม
8. เด็กหญิงธวัลยา  เมืองทอง
9. เด็กหญิงธัญสุดา  เกตุบรรจง
10. เด็กหญิงพนิตพร  สมอน้อย
11. เด็กหญิงมุทิตา  วงศ์ฟอง
12. เด็กหญิงสุปรีย์พร  สุขพอดี
13. เด็กหญิงอรญา  ชัยพรหม
14. เด็กหญิงเจนรดา  เจริญผล
15. เด็กหญิงโสรยา  กันงาม
 
1. นางสาวนิดาพร  ชารี
2. นายผดุงศักดิ์  หงษ์ทอง
3. นายวุฒิพงษ์  องคะศาสตร์
4. นางศิริรัตน์  ปรีชา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 73.3 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนชัย
2. เด็กหญิงจรัสพร  ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิตตรา  เจริญผล
4. เด็กหญิงชลธิชา  คชประภา
5. เด็กหญิงชวนฝัน  เจริญผล
6. เด็กชายธนา  สุภาบุตรี
7. เด็กหญิงนรินทร์  ธิราไชย
8. เด็กหญิงบุษบา  จูงใจ
9. เด็กหญิงลลิตา  การเสี่ยงศรี
10. เด็กชายศุภโชค  กลึงกลม
11. เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องลำเจียก
12. เด็กหญิงสุนันทา  ประจันทร์
13. นางสาวสุพรรษา  กำเนิดคุณ
14. เด็กหญิงสุมิตรา  กล่อมฤกษ์
15. เด็กหญิงอรนิภา  สุขจันทร์
 
1. นางบุญเรียม  ธาราชัย
2. นางฤทัยรัตน์  เจริญศิริ
3. นางสาววิภาวัลย์  เงาโพธิ์
4. นางเนาวรัตน์  แสงเดือน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงกิรนันท์  พันพฤกษ์
2. เด็กหญิงอัญตา  ชูแสง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองทอง
 
1. นางศศิธร  สุขสาลี
2. นางสาวสมใจ  เล็บเหล็ก
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64.39 ทองแดง 38 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงนันทกมล  แก้วดี
2. เด็กหญิงเกวลิน  รุ่งฟ้า
3. เด็กชายเอกพันธ์  ชินบุตร
 
1. นางสาวภัณทิภา  วงสุวรรณ
2. นายยุทธพร  นิจฉัย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 1. เด็กชายพลรักษ์  ศูนย์กลาง
2. เด็กชายเขตตะวัน  สุราวุธ
 
1. นางบุญส่ง  แจ่มดวง
2. นายสง่า  ราตรีโชติ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาลี  บุญเขต
2. เด็กหญิงวันวิสา  พงษ์รักษา
 
1. นายประดิษฐ์  ขำทอง
 
53 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 1. เด็กชายณภัทร  ปานเพ็ง
2. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์ประพันธ์
3. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ชมดอกไม้
 
1. นางจรินทร์ทิพย์  ศรีทับทิม
2. นายพยนต์  แสงสุริยา
 
54 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดสามกอ 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  อินทร์คุ้มวงษ์
3. เด็กชายศุภกิจ  พัดโบก
 
1. นายบรรลือ  กันทะวงษ์
2. นายวีรยุทธ  มณีศิลป์
 
55 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กชายธนะพล  แซ่เล้า
2. เด็กชายสุธิรัตน์   แก้วเจริญผล
3. เด็กชายเสมา  ชิดหอรดี
 
1. นายฐานันดร  หวงตระกูล
 
56 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 1. เด็กชายสราวุฒิ  ธิราวาส
 
1. นางจรินทร์ทิพย์  ศรีทับทิม
 
57 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนวัดสามกอ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ธารารัตน์
 
1. นางสาวอนงค์  วงษ์วิเศษ
 
58 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
59 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.07 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กหญิงศิริพร  นิลภาพ
 
1. นายพีรพงษ์  ภาศักดี
 
60 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เพียรอุดม
2. เด็กหญิงพิชญา  บุตรชัย
 
1. นางสาวสุวรรณา  สราวัน
 
61 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายกุลเดช  เรืองกอง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  กลิ่นส่ง
 
1. นายศุภชัย  บุญวัฒน์
2. นายโอฬาร  สิงหา
 
62 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1. นายธีระพล  จันทสุข
 
1. นางสาวอุทิศ  สราญชื่น
 
63 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กชายทวิชากร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายปรัชญา  พงษ์สิทธิผล
3. เด็กชายอำนาจ  สุขอัมไพ
 
1. นายฐานันดร  หวงตระกูล
 
64 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายจตุภัทร  เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายธัญวัฒน์  โคบุตร
3. เด็กชายมิ่งขวัญ  อวยจินดา
 
1. นายฉัตรชัย  ถินขาว
2. นายวิโรจน์  คำเทียนทอง
 
65 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตรชัย  สังข์กระสินธ์
2. เด็กหญิงเดือน  สุขประสงค์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บรรจงมาตย์
 
1. นางนางรุ้งนภา  กษิดิศ
2. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
 
66 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 83.66 ทอง 26 โรงเรียนวัดสามกอ 1. เด็กหญิงรัตนากร  หัมพานนท์
 
1. นางพิมพ์ใจ  เย็นมนัส
 
67 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงศิริมา  ลือลาบ
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
68 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  ธีระวิทย์
 
1. นายกำพู  อักษร
 
69 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
70 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
71 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  มะลิ
 
1. นายพิศณุ  ฤทธิศร
 
72 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ยิบกระโทก
 
1. นายกำพู  อักษร
 
73 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กหญิงสโรชา  บรรทัด
 
1. นายกำพู  อักษร
 
74 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1. เด็กชายภัทรวุฒิ  กอนผึ้ง
 
1. นางสาววราภรณ์  ชำนิ
 
75 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกตุศักดิ์
 
1. นายกำพู  อักษร
 
76 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มั่นกลิ่น
 
1. นางธัญยธรณ์  สุวรรณศิริรัฐ
 
77 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กหญิงปัญญดา  มากอิ่ม
 
1. นางอรทัย  วิไลจิตต์
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภู่เหลือง
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
80 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กรีวาส
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
3. เด็กชายพีระพงษ์  ประดับ
4. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกตุศักดิ์
6. เด็กหญิงสโรชา  บรรทัด
7. เด็กชายอานนท์  ทิราวรรณ
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ยิบกระโทก
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นางบังอร  ทรัพย์พันธ์
 
81 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 82.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 1. เด็กชายกิตติทัศน์  เอกสมัย
2. เด็กหญิงกิรณา  ตรีสุทธิพล
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  กรีวาส
4. เด็กชายณรงค์พล  หงษ์เอี่ยม
5. เด็กชายณัฐกานต์  เอี่ยมบรรจง
6. เด็กชายทักษดนัย  เจียมตน
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
8. เด็กชายพีระพงษ์  ประดับ
9. เด็กหญิงรัตติกาล  ไตรยนต์
10. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกตุศักดิ์
12. เด็กหญิงสโรชา  บรรทัด
13. เด็กชายอานนท์  ทิราวรรณ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธีระวัฒน์
15. เด็กหญิงเนตรนภา  ยิบกระโทก
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นางสาวลำภู  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นายอุทัย  นุชนวล
4. นางสาวอุษา  ไตรบุตร
 
82 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงดวงกมล  อุทุมพร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
4. เด็กหญิงนพวรรณ  มหาชื่นใจ
5. เด็กหญิงวรกมล  อาจมังกร
6. เด็กหญิงวิศิษฎศิริ  สุขเกษา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลั่นดอกไม้
8. เด็กหญิงสุณิสา  ตรีชาพิพัฒน์
9. เด็กชายอุเทน  ชิดชอบ
10. เด็กชายเจษฎากร  ฤกษ์บุญมี
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นายสันธนะ  ลิมป์ปิยพันธ์
 
83 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขสมบููรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
4. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
5. เด็กหญิงนพวรรณ  มหาชื่นใจ
6. เด็กหญิงพัชรี  ประทุมทอง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลั่นดอกไม้
8. เด็กชายสุขสันต์  ปิ่นสุข
9. เด็กชายสุรชัย  บุญแทรก
10. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางวััชราภรณ์  จันทรวิบูรณ์
2. นางสนธยา  สำรวยผล
3. นายสันธนะ  ลิมป์ปิยพันธ์
 
84 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางปะอิน 1. เด็กชายกฤษฏิ์  มีแย้ม
2. เด็กชายจักรี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ประสิทธิ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  รื่นพิทักษ์
5. เด็กชายณัฐพล  ตรีชมทอง
6. เด็กชายธนพล  ผลเกิด
7. เด็กหญิงธัญสุดา  ไวยวาสา
8. เด็กชายธีราธร  บังเกิดผล
9. เด็กหญิงพรธิฎา  ฤทธิชัย
10. เด็กชายพัชรพงษ์  ภาควิหค
11. เด็กชายพิพัฒน์  ภาคอุบล
12. เด็กหญิงมลวิภา  ครเพ็ง
13. เด็กชายวัฒนา  วรรณ์ดิษฐ์
14. เด็กหญิงศิรประภา  ไวยวิฬา
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทโชติ
16. เด็กชายสันติ  ว่าบ้านเลน
17. เด็กหญิงสิรยาพร  บัวไพ
18. เด็กหญิงสโรชา  ภาคนาที
19. เด็กชายอนุพงษ์  รัตนประเสริฐ
20. เด็กชายเอกวัฒน์  วรรณ์ดิษฐ์
 
1. นางนภารัตน์  หัดรัดชัย
2. นางวรีพร  พงษ์ทวี
3. นางสำอาง  ไวยโชติกา
4. นางสำเนียง  ไวยมิตรา
5. นายสุเจตน์  อริยพฤกษ์
6. นายโฆสิต  คมสัน
 
85 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลอยทับทิม
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขสมบููรณ์
4. เด็กหญิงชาลิณี  สุขเหลือ
5. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่แย้ม
8. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคบุญยงค์
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
10. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
11. เด็กหญิงนพวรรณ  มหาชื่นใจ
12. เด็กหญิงพัชรี  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงวรรณพร  บันเทิง
14. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
15. เด็กหญิงวิศิษฎศิริ  สุขเกษา
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลั่นดอกไม้
17. เด็กหญิงสมใจ  ปิ่นสุข
18. เด็กชายสุขสันต์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงสุพัตร  แสงอรุณ
20. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
2. นางมีนา  ขันทราม
3. นางวััชราภรณ์  จันทรวิบูรณ์
4. นางสนธยา  สำรวยผล
5. นางสาวสุดายุ  วงศ์สงฆ์
6. นางสาวโชติมา  หูประโคน
 
86 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  กังประยูร
2. เด็กชายชัยณรงค์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงดวงตา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงธนพร  อินทรชัย
5. เด็กชายนนทวัฒน์  วุฒิพักตร์
6. เด็กชายนภดล  พิณยพาท
7. เด็กหญิงนฤมล  ขุนสันทัด
8. เด็กชายบุญเกิด  คลฑา
9. เด็กหญิงปทุม  ผลเจริญ
10. เด็กหญิงปทุมทิพย์  พุทธรักษา
11. เด็กหญิงพรกนก  สะมะโน
12. เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวลอยมา
13. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์แพน
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้อม
15. เด็กหญิงมณทิชา  สุภาพ
16. เด็กหญิงรชรี  แก้วโบราณ
17. เด็กหญิงรักชนก  รุนเจริญ
18. เด็กหญิงรัตนาวดี  เกิดเวช
19. เด็กหญิงวนิดา  จิตอุภัย
20. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์สิทธิตา
21. เด็กหญิงวาสนา  แนวหาร
22. เด็กหญิงสุนภา  มีเมืองตูม
23. เด็กหญิงสุพรรณษา  จำปาทอง
24. เด็กชายสุรศักดิ์  จำปาทอง
25. เด็กหญิงสุวคนธ์  วิงวอน
26. เด็กหญิงสโรชา  อ่อนละมูล
27. เด็กหญิงอธิพร  เกตุเพชร
28. เด็กหญิงอัจฉรา  คำจันทา
29. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ประทุมทอง
30. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองเวที
31. เด็กชายเจษฎา  โจมทอง
32. เด็กหญิงเสาวณี  เอี่ยมประโคน
33. เด็กหญิงเอื้อมดาว  คำหล่าย
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นายลำเพย  เย็นมนัส
3. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.บางบาล 1. เด็กชายพันธกานต์  ขันธพล
 
1. นางโสภิต  รัชนีกร
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปณัฏฐา  บุญพิลา
 
1. นางสาวนิตยา  เลขะพันธุ์
 
89 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน 43 โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ชมโฉม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   สงเคราะห์พันธ์
3. เด็กชายธราธร  ไชยา
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  คำแพง
5. เด็กหญิงพินิตตา   คล้ามมาก
6. เด็กชายวายุภัก์  บุญยานัน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลีรุกขชาติ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขีรศ
9. เด็กชายอมรเทพ  ไวยวิเชียร
10. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
 
1. นางสาวนัยนา  ภาคบุบผา
2. นายสุเทพ  ไทยประยูร
 
90 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 31 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีวัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  วิเศษชัย
3. เด็กชายพัชรพล  แม้นวงเดือน
4. เด็กหญิงรัฐกร  พงษ์สมบูรณ์
5. เด็กชายศิริพงษ์  ภู่พวง
6. เด็กหญิงสุปราณี  น้อยคำแก้ว
7. เด็กชายสุภนัย  คำราชา
8. เด็กชายอนุชา  ทองดี
 
1. นางบุญเริ่ม  สุพัฒฑา
 
91 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 41 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจณิตา  หม่องกระโทก
2. เด็กหญิงนฤมล  รื่นนางแย้ม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สอนศรี
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ดาวเรือง
5. เด็กหญิงวิรัชยา  ยศต๊ะนิล
6. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยแสง
 
1. นายภาณุวัฒน์   กิจสมสาตร์
2. นางสายวรุณ  ยากองทิพย์
 
92 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงดวงพร  สมฆ้อง
2. เด็กชายดวิษ  เอกนุม
3. เด็กหญิงดายานา  รื่นพิทักษ์
4. เด็กหญิงธนิยา  นกอินทรีย์
5. เด็กหญิงพัชรี  เมนัช
6. เด็กหญิงพิชญา  ฤกษ์นาวี
7. เด็กชายวรรณชัย  กระแสมิตร
8. เด็กหญิงศุภกานต์  เรืองจันทร์
9. เด็กหญิงอาภาพรรณ  พรรณสุขี
10. เด็กหญิงอารียา  วงศ์ปัญญา
11. เด็กชายเตชภณ  พางาม
12. เด็กชายเสริมศักดิ์  อวธานนท์
 
1. นางสาวภัทรภร  วันชูเพลา
2. นางสาวศิริมล  บุษสะ
3. นางสาวสุทธาทิพย์  เทียงพูนโภค
 
93 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กหญิงกรรริกา  เรืองชาญ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  พ่วงพี
3. เด็กหญิงจิตรานิจ  เสนาะกลาง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิลสุทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติวรรณ   มุกขุนทด
6. เด็กหญิงนุสรา  เลื่อนยศ
7. เด็กหญิงพรลภัส  วงค์พรม
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วพูลศรี
9. เด็กหญิงมลฑิตา  เสียงประเสริฐ
10. เด็กหญิงวนิดา  สุขสม
11. เด็กหญิงศศิธร   ขึ้นทันตา
12. เด็กหญิงอรนุช  สุขเกษม
 
1. นางฐาปนี  ทวีนามทอง
2. นางนงลักษณ์  สนธิสุวรรณ
3. นางสาวน้ำฝน  กรีวารี
4. นางสาววรรณภา  เนคมานุรักษ์
5. นางสำลี  สุขสมโฉม
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดดอนลาน 1. เด็กหญิงวิโรจน์  ตะเกิ้งผล
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  อาจหาญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  ทรงรูป
2. นางสาวอุบล  สนามไชย
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดดอนลาน 1. เด็กหญิงนาตยา  เล็กคณา
2. เด็กชายรณชัย  เสริมทรัพย์
3. เด็กหญิงวันดี  สุพรรณอ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูจันทร์
2. นางองุ่น  ขำทอง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 48 โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายพิษณุ  เมี้ยนขันทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายอภิสิทธ์  แจ้งแสง
 
1. นางสาวกนกพร  การไชยศรี
2. นางมณี  สุขศรี
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายนนทนันท์  ศรีเหรา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภิสิทธิ์  แจ้งแสง
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นายวินัย  มงคลสาร
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ดวงจิตร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรชัย
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ขำแก้ว
4. เด็กชายอภิมล  แสงตระกูล
5. เด็กหญิงอริศสา  ร่วมทอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วจินดา
 
1. นางนงลักษณ์  มีศิลป์
2. นายอาวุธ  จันทร์เอียง
3. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ตั๊นไพบูลย์
2. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเมลานี  เฮอโมซูรา
 
1. นางบุญเรือน  เกตุพงษ์
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  ทองโสม
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กหญิงพรนภา  สุขสมพืช
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วพลูศรี
3. เด็กหญิงรัตนาพร  แช่มเสถียร
 
1. นางสาวสุกัญญาณี  ธารสวิง
2. นางอารีย์  ทองมา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสุศรี
2. เด็กชายกิติชัย  ไพรกระจ่าง
3. เด็กชายจิตติศักดิ์  พรมจรรย์
 
1. นางสาวพิมพ์ธวัล  สุวรรณสุระ
2. นางสร้อยทิพย์  น้อมทอง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. เด็กหญิงจรัสรวี  สุวรรณเครือ
2. เด็กหญิงณัฐชา  รื่นวุฒิ
3. เด็กชายนเรศ  ตะเบเออะ
 
1. นางสุนารี  นาคศรี
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไพโรจน์
2. เด็กชายธนภัทร์  และยา
3. เด็กหญิงมลฑิณี  ดีมั่น
 
1. นางนางอรุโณทัย  ยุ่นประยงค์
2. นางเพ็ญนภา  อาดำ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1. เด็กหญิงณัฐชา  เนตรสังข์
2. เด็กหญิงประภาพร  แสนแสงทอง
3. เด็กหญิงวันวิษา  แสงอ่อน
 
1. นางสายรุ้ง  แก้วเก็บคำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มีแสง
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุนทร
3. เด็กชายศรายุทธ  จานุสังข์
 
1. นางสำรวย  โยธาไพร
2. นางสุรีย์กานดา  ทองธัญประจวบ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. นางสาวนันทพร  แพรอ่อน
2. เด็กหญิงศิรัณญา  ดำรงค์ศรี
3. นายสมชาย  นนท์วงษ์
 
1. นางสมจิตต์  คงสมแก้ว
2. นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 47 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงณัฐญา  บุตรลบ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทรัพย์งาม
3. เด็กหญิงอรอุมา  พุฒิสาร
 
1. นางอรุโณทัย  ยุ่นประยงค์
2. นางเพ็ญนภา  อาดำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 23 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงนิรัชชา  นิลกระจ่าง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขุนไกร
3. เด็กหญิงสุทัชชา  แสงรุ้ง
 
1. นางสาวชลหวรรณ  พันโน
2. นางสาวพรรณรมณ  สีพาฮาด
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 45 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงราชาวดี  นิลปะกะ
2. เด็กหญิงอภัสรา  บุญชูยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงลือ
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  พูลสุวรรณ
2. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงกุลนาถ  เรียนรัมย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  หมื่นคำยอง
3. เด็กหญิงสาวิณี  พิมพ์รัตน์
 
1. นางกนกวรรณ  คำมุลนา
2. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จุงใจ
2. เด็กชายนนทกานต์  ชื่นอารมย์
 
1. นางมยุรี  จุงใจ
2. นายวีระชัย  เกิดประกอบ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  นารินทร์
2. เด็กชายนิธิกร  จันทร์แดง
 
1. นายอภิชาติ  อาจหาญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายภูวนารถ  เจริญกรุง
2. เด็กชายอมรเทพ  การวิทยี
 
1. นายธนะชัย  อยู่มั่น
2. นายวีระชัย  เกิดประกอบ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงมานิตา  เสสังข์
2. เด็กหญิงอทิตยา  การสมชน
 
1. นายศักดา  บุญอร่ามพงษ์
2. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงนิศามณี  ไตรลึก
2. เด็กหญิงวราทร  การสมจิตร์
 
1. นายศักดา  บุญอร่ามพงษ์
2. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 48 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กหญิงนูรฮาลิซ่า  เรืองปราชญ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรติภาพัชร์  กษิดิศ
2. นายสมยศ  มีศิลป์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.83 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายพิโมกข์  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางวิภาภรณ์  ถิระพงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงอภิชญา  สุภาทิตย์
 
1. นางวิภาภรณ์  ถิระพงษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.32 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเอกอโยธยา 1. เด็กหญิงสมิตานันท์  พลศรี
 
1. นางสาวประภาวรรณ  จำปาทิพย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิมา  เมตตา
 
1. นางสมใจ  พงษ์ฤกษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงวิชญา  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  หลักกรด
 
122 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 64.52 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โภคา
 
1. นางสาวมนัชยา  สีสะอาด
 
123 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 45 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เรียงผา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
124 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.16 ทอง 10 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพิยะดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พูลประสาธน์พร
 
125 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84.5 ทอง 17 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เชิงไว
 
1. นางสาวเบญญาดา  ภาคเสมา
 
126 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายธนพล  บุเรศรัมย์
 
1. นางสาวสุปัญญา  นามโคตร
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72.74 เงิน 34 โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงกิติมา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงปภาวิน  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายสุเมธ  ประไพศรี
5. เด็กหญิงอารีญา  น้อยหงษ์
 
1. นางสาวอรัญญา  นนยะโส
2. นายไพศาล  คาวีสินธุ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงชไมพร  ทับศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงศศิกาล  พานทอง
4. เด็กชายสามารถ  บูญรอด
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ศิริรัตน์
6. เด็กชายเจนพิพัฒน์  พูลเกิด
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญรอด
2. นายพีรัมพร  ศรีโชติ
3. นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กชายจักรพันธุ์  มงคลศาสตร์
2. เด็กชายณพรุจ  จิตสมัคร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สบายญาติ
4. เด็กชายนราธิป  ธรรมพิทักษ์
5. เด็กชายปัญญาร์  มั่งจิ๋ว
6. เด็กชายศรสุพรรณ  วันเพ็ญ
7. เด็กชายศุภกร  วิลัยพฤกษ์
8. เด็กชายสุพจน์  โลมะบรรณ
 
1. นายกวี  ศรีโสภา
2. นายณรงค์  สุขเกษม
3. ว่าที่ร้อยโทสมชาย  แก้วเจริญ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กชายกฤษดา  สุภาทรัพย์
2. เด็กชายพงศกรณ์   เข็มทอง
3. เด็กชายพนมรุ้ง  สายหล้า
4. เด็กชายภานุเดช  มณีสุวรรณ
5. เด็กชายศรายุทธ  ลาภานิกรณ์
6. เด็กชายศิริพงษ์  ปรางรักยิ้ม
7. เด็กชายสุทัศ  โลมะบรรณ
8. เด็กชายเทวา  พำนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  พูนสวัสดิ์
2. นางวาสนา  น่าดู
3. นายสมนึก  เฟื่องอักษร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงตติตา  พรหมกสิกร
2. เด็กชายพัสกร  เกตุสงฆ์
3. นายสายชล  นิมาร
4. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  พลอยมุข
5. เด็กหญิงอารยา  สุขสมพักตร์
 
1. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 45 โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงกรพิณ  บุญศิริ
2. เด็กหญิงฐิตินาถ  อ่อนเกตุพล
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ยอดเกียรติพล
 
1. นางณัฏฐิยา  พรมโหมด
2. นางอุบล  ชมรุ่ง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผลดก
2. เด็กชายวสันต์  จิตรเอี่ยม
3. เด็กหญิงเบญยา  บุญอารีย์
 
1. นางสมใจ  เกิดความสุข
 
134 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กชายสิทธิชัย  กระแสร์เด็น
 
1. นางวิภา  เอียวสวัสดิ์
 
135 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาพึง
 
1. นางยุพิน  ลาภเวช
 
136 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดขวิด 1. เด็กหญิงอลิชา  คำวลี
 
1. นายวันเพ็ญ  เกิดมาลัย
 
137 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กชายชัชพิมุข  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปราณี  ไกรเดช
 
138 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1. เด็กชายวัชรโรจน์  แช่มเสถียร
 
1. นายสุรพล  หาเรือนศรี
 
139 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. เด็กหญิงญาณิน  ปุญนานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  มีทรัพย์
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  เยาว์วงค์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เสียงเสนาะ
2. นางพิศวาส  รักวิชาชัย
 
140 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสุคนธาราม    
141 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายวิโรจน์  การพิมพ์
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  ขำแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  มีศิลป์
2. นางสาวบรรจง  นาทองบ่อ
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีสมบุญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวอุไร
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ไม้อบเชย
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง 4 โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงญาณินท์  จันทร์เหมือน
2. เด็กชายศุภณัฐ  นวลแยง
 
1. นางพรทิพย์  สันศิริ
2. นางสาววรรณา  ไวยบท
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1. เด็กชายวรายุทธ์  สุขสมรัตน์
2. เด็กหญิงวันวิสา  คงอนันต์
3. เด็กชายศราวุฒิ  รุ่งเรือง
 
1. นายสุรพล  หาเรือนศรี
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 32 โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  กุมาร
2. เด็กชายชณาวุฒิ  ทองแท้
3. เด็กชายอนุชิต  สำเนาว์
 
1. นายชาญณรงค์  ขำปาน
2. นายณรงค์ศักดิ์  เสียงเสนาะ
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปถา
2. เด็กชายพิศิษย์  เอกเวช
3. เด็กชายวสวรรธน์  บุญชู
 
1. นางสาววนิชา  สยามยุท
2. นายสมยศ  เอียวสวัสดิ์
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  แย้มประสงค์
2. เด็กชายณรงค์  กุลมา
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ยอดตะพงษ์
 
1. นายณรงค์  เรืองเกษม
2. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. เด็กชายมงคล  รอดปาน
2. เด็กชายสิทธิพล  พรรณนิคม
 
1. นายภานุพล  ผาแก้ว
2. นายอนุพงศ์  ทองจันทร์
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กชายสมชาย  สุดใจดี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  รอดพ้น
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ขำบริสุทธิ์
 
1. นายฐิติภัทร์  ประสุ่มพั้ว
2. นายสมศักดิ์  เทศทอง
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 1. เด็กชายทองคำ  เล็บยา
2. เด็กหญิงพรนภา  เนียมพิพัฒน์
3. เด็กชายศิริชัย  ภาคนะถา
 
1. นายบรรจง  เป็ดทอง
2. นางสุมิตรา  ไวยทิพย์
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 1. เด็กชายทองคำ  เล็บยา
2. เด็กหญิงพรนภา  เนียมพิพัฒน์
3. เด็กชายศิริชัย  ภาคนะถา
 
1. นายบรรจง  เป็ดทอง
2. นางสุมิตรา  ไวยทิพย์
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ยะลา
 
1. นายมนตรี  ทรงผาสุข
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายสุชาติ  ฉิมวิเศษ
 
1. นายประวิทย์  รัมมะเกษ
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมทัศน์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศพลาชัย
4. เด็กหญิงอาริสา  ไวสุภี
 
1. นายศุภชัย  บุญวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 1. เด็กชายพรเทพ  พลเยี่ยม
 
1. นางอาพรรัตน์  รุจิวุฒิ
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดชะโด 1. เด็กชายขวัญชัย  วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กชายพาคิน  นาคะ
4. เด็กชายภาณุเดช  สภาพ
5. เด็กหญิงศรันยา  จันทโรจน์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางจินดา  มณีโชติ
2. นางสมปอง  ปุยสุวรรณ
3. นางแสงจันทร์  เชื้อรอต
 
157 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 45 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พิมพ์พล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจิมจรุง
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงนิรัชพร  กลิ่นเทียน
2. เด็กชายพงศ์ธร  ภาคพรต
3. เด็กหญิงอนัญญา  นนทนาท
 
1. นางสุภาพร  หิรัญพงษ์
2. นางไฉไล  ศรีมานพ
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 47 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อรุณเดชาวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญงาม
3. เด็กหญิงลฏาภา  เชาว์ธรรม
 
1. นางสาวณิศรา  ภาคาเนตร
2. นางสุนิสา  วงค์แท้
 
160 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. นางวิภาภรณ์  อิ่มใจ
 
 
161 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. นางปราณี  ภู่ระหงษ์
 
 
162 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. นางพิจิตรา  พิณมณี
 
 
163 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. นางสมพร  รัศมีสว่าง
 
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดโคกทอง 1. นางสาวอุทิศ  สราญชื่น
 
 
165 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1. นางสาวอุทิศ  สราญชื่น
 
 
166 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. นางวิภาภรณ์  อิ่มใจ
 
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. นางเสาวณี  คล้ายนัครัญ
 
 
168 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 1. นายบุญลือ  คล้ายนัครัญ
 
 
169 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนเชียงรากน้อย 1. นางรุ่งฟ้า  แดนนาริน
 
 
170 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดคงษา 1. นางสาวหอมจันทร์  คงชนะ