สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74.2 เงิน 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  บุญหนุนเทศ
 
1. นางสาวกิ่งก้อย  ชนะจิตต์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิชชาวีร์  ป้อมศรี
 
1. นางสาวกิ่งก้อย  ชนะจิตต์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงเปรี้ยว  ขอนทอง
 
1. นายจรัญ  ฉุนโต
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62.4 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  บรรเทิง
 
1. นางสุดใจ  เดชดำรง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  หวังสวัสดิ์
 
1. นางดวงจันทร์  โสมูล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. นางสาวเกษณี  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวสุรินทร  ศรีขาว
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงติณณา  เพ็ชรรื่น
 
1. นายศิริชัย  สีโสม
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองมา
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงธาดารัตน์   สุชนกุล
 
1. นางพยอม  จันกง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อาสินรัมย์
 
1. นางสาวสุรินทร  ศรีขาว
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกม.80 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สมการ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวรุจิเรศ  สิงห์ประทุม
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงขนิษฐา   พงษ์แผน
2. เด็กหญิงนิภา  ลาดลืม
 
1. นางสาวจริญญา  สระโกฎิ
2. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ  สมบูรณ์ธนกิจ
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  กิตติธรรมโม
 
1. นางนิภา  พงษ์สวัสดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อุดทาพงษ์
 
1. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองยงค์
2. เด็กหญิงรัตนพร  แดงมะณี
3. เด็กชายเจนณรงค์  จันสมดี
 
1. นายวัชระ  อินทรกระโทก
2. นางสมคิด  ช่วงเปีย
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีชัย
2. เด็กหญิงจินตนา  พรประทุม
3. เด็กหญิงอุบล  จุดศรี
 
1. นางวัลนภา  วีระพงษ์
2. นางอุดมพร  เชื้อรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงมานิตา  พิกุลแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  ผูกพัน
 
1. นายวัชระ  อินทรกระโทก
2. นางสมคิด  ช่วงเปีย
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปั่นเอี่ยม
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
2. นางสุดาพร  เชียงเถียร
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนกร  งามเมืองแมน
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายเอกรัฐ  ขวัญถาวร
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรหงษ์
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.25 ทองแดง 31 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองวัชรไพบูลย์
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์ทองทิพย์
3. เด็กหญิงสวิตา  พุทธิไพศาล
 
1. นางสาวพัทยา  พันยา
2. นางศันสนี  พรมสอน
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดา  เพชรศรี
2. เด็กหญิงนนท์ผกา  โสดสกนธ์
3. เด็กชายอนุเทพ  คงอยู่
 
1. นางสาวหอมหวน  แสนเวียงจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชฎาพร  รอดคง
2. เด็กหญิงปลิดา  ธนากุลดิษฐ์
3. เด็กหญิงรัตนกร  วงศ์ชารี
 
1. นางพัชรี  สุวรรณรัตน์
2. นางวัลภา  สร้อยทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายกิตติ  สว่างตา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุตมะ
3. เด็กหญิงวนิดา  เนื่องแก้ว
 
1. นางปานรดา  ชิระกุล
2. นางสาคร  สังขะวินิจ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรผุดผ่อง
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   บัวเรือง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองศรี
 
1. นายกิตตินันท์  วรรณธรรม
2. นางนุชจรี  แสงพนัสธาดา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. นายกุลเดช  วระราช
2. นายณัฐพงษ์  โหลแก้ว
3. นายภาณุมาศ  วาณิชย์ธนกุล
 
1. นางสาวหอมหวน  แสนเวียงจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73 เงิน 45 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขปรั่ง
2. เด็กหญิงฐาปนิตตา  เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงรุจินา  ญาติทอง
 
1. นางพัชรี  สุวรรณรัตน์
2. นางวัลภา  สร้อยทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงพนัสดา  หลำบางช้าง
2. เด็กหญิงอรทัย  ช่องสกุล
3. เด็กหญิงโชติกา  มีสุข
 
1. นางสาวอรุณี  พวงไสว
2. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองพรมราช
2. เด็กชายวรพล  แกมศรี
 
1. นายธงชัย  โปรดสูงเนิน
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทับสุข
2. เด็กชายวีรพล  แสนบรรเทิง
 
1. นายวิชัย  ประดิษฐ์ผล
2. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 40.25 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาพิลา
2. เด็กชายสายชล  ชมภูบุตร
 
1. นายประไพ  ร่วมคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.47 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายปริญญา  คณาศักดิ์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สิทธิผล
 
1. นางสาวณัฎฐิยานุช  เหนียวบุบผา
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.99 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1. เด็กชายจักรินทร์  ภูทองทา
2. เด็กชายวิทยา  เหล็กผา
 
1. นางสาวกิตตินันท์  เจริญพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พงษ์เกษ
2. เด็กชายอนุรักษ์   เหล็กสี
 
1. นางจิตติมา  ซ้ายก่า
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.99 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กชายวีรพันธ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายอนุชิต  สืบเมืองซ้าย
 
1. นางจิตติมา  ซ้ายก่า
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทรรียา   ศรีสงตราม
4. เด็กหญิงศุทธินี  งามขำ
5. เด็กหญิงเดือน  อักษรดี
 
1. นางณัฐกานต์  งามขำ
2. นายเพชร  แสนวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภาชัย
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  โมกขศักดิ์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำสิงห์
4. เด็กหญิงวริศรา  นาสมจิตร
5. เด็กหญิงสุกฤตา  พิทักษ์ตันสกุล
 
1. นางวรัญญา  ปรัตทกร
2. นางสาวอารยา  กันตพงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกลรัตน์  พุฒจะโปะ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงฐิติภา  ผ่องใส
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไข่เงิน
5. เด็กหญิงแคทรียา  เพ็ชรกล้า
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  จุลหงษ์
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สังประพล
3. เด็กชายทับ  บัวแสง
4. เด็กชายธนภัทร  สุขนิล
5. เด็กชายเทวัน  ศรีอุดม
 
1. นายศิววงศ์  รักซ้อน
2. นางอรวรรณ  สีดำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.9 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจอมสุดา  ห้อยลา
2. เด็กหญิงทัศนี  คัทธมารถ
3. เด็กหญิงปิ่นฉัตร  ผันนะรา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ปักกระโทก
5. เด็กหญิงอรนภา  ป้องโสม
 
1. นางสุกัญญา  ทองอินทร์
2. นางโสพิศ  ศรีชะวา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรมแสง
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ใกล้ชิด
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจร้อน
4. เด็กหญิงอรนภา  กุลยาอ้น
5. เด็กหญิงเกษมณี  ซุยทอง
 
1. นายรติสัยน์  ธนะปาละ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงกัญธิชา  หมายอมกลาง
2. เด็กหญิงจินตนา  สิงห์คำ
3. เด็กชายธาวิตชัย  ชูชื่น
4. เด็กหญิงสายฝน  อาจหาญ
5. เด็กชายสุกฤษฎ์  เพชรอ๊อด
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางสาวบุษบา  จารัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรรธนแพทย์
2. เด็กชายกิตติพร  กองจันดา
3. เด็กชายชนะ  ยอดอาวุธ
4. เด็กชายณัฐนันท์  ละบุญเรือง
5. เด็กชายธนกฤต  จิตสอน
6. เด็กชายนันทิวัฒน์  สีเพ็ชร
7. เด็กหญิงประภาศรี  ผดุงญาณ
8. เด็กหญิงพจนิชา  สารพันลำ
9. เด็กหญิงพัชรี  พืชเพียร
10. เด็กหญิงมุธิตา  พูลสอาด
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  เงินมาบุญช่วย
12. เด็กหญิงวราภรณ์  สอนดี
13. เด็กหญิงวิไลรัตน์   วงศ์เสนา
14. เด็กหญิงศศินิภา   ลีโม้
15. เด็กหญิงศิริญญา  โคกเครือ
16. เด็กหญิงสุชาดา  มาแว่น
17. เด็กหญิงสุวรรณา  เทพวงษ์
18. เด็กหญิงอรอนงค์  อาจหาร
19. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กองจันดา
20. เด็กหญิงเดือนฉาย  อดใจ
 
1. นางดวงใจ  เจริญพร
2. นางบุญนาค  วงษ์บาท
3. นางสาววิจิตร  วงษ์มิตรแท้
4. นางสุภาวดี  สุริรัมย์
5. นายสุเทพ  ศรเพชร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาศรี
2. เด็กชายกฤตัชญ์  พรมรัตน์
3. เด็กชายกิตตินันท์  พรมศรี
4. เด็กชายคนิณ  จันสมดี
5. เด็กชายจักรพงค์  ซุยจรูญ
6. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ระยองขาว
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดีคง
8. เด็กชายวัชรพล  หมั่นสะเกษ
9. เด็กชายศุภชัย  จันสมดี
10. เด็กชายสพลดนัย  วระน้อย
11. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีพลเรือน
12. เด็กชายสิทธิพงษ์  พรมศรี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาทอง
14. เด็กหญิงอมตา  แสงศรี
15. เด็กชายอัครเดช  สร้อยพรมารถ
16. เด็กหญิงอารีย์  นะมิตรรัมย์
17. เด็กชายเชาวฤทธิ์  ทิตโส
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สีดำ
2. นายนิคม  จอมตั้ง
3. นางสาวปาริชาติ  การะวิโก
4. นางสาวลัดดาวัลย์  กันสุมาโส
5. นางสุมณา  ศรีสวัสดิ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โกศา
2. เด็กชายกรประเสริฐ   ขันงาม
3. เด็กชายครรชิต  สีนวล
4. เด็กหญิงชญาดา  ศรีตระเวน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมี
6. เด็กชายณัฐพล  แดงศิริ
7. เด็กชายทวี  โมรัฐเสถียร
8. เด็กหญิงทักษพร  ขันงาม
9. เด็กชายนัฐวุธ  วรามิตร
10. เด็กชายปริญญา  พื้นบาตร
11. เด็กชายปิยะพงษ์  แก้วแก่น
12. เด็กชายพลวิชญ์  ทองวันดี
13. เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรพรม
14. เด็กชายวันชัย  ดวงงาม
15. เด็กชายสธน  ชลสินธุ์
16. เด็กชายสิทธา  แก้วสังข์
17. เด็กหญิงสุภัทรชา  เอกตาแสง
18. เด็กชายสุรียัน  จันทวงษ์
19. เด็กชายอัครชัย  มิ่งมา
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วโบราณ
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ชาติศักดิ์
2. นางปรางสินี  ช่างฉาย
3. นางภัคสร  ถึกไทย
4. นายวุฒิพงศ์  ขุมทอง
5. นายสัมพันธ์  คำตรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 31 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายศักดิ์ดายุทธ  สองพล
 
1. นางวารุณี  งอพา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสวภัทร  เปล่งจิตรเสถียร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ก้อนใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.49 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กหญิงอัมพร  มีน้อย
 
1. นายใกล้รุ่ง  แย้มโอษฐ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.93 เงิน 35 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  แพร่พิพัฒน์มงคล
2. เด็กชายสดายุ   เดชเดชะสุนันท์
 
1. นางขนิษฐา  กันฟัก
2. นางวาณี  นครพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.13 ทอง 24 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายชวิศ  รุณเกตุ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยุทธวิธี
 
1. นางขนิษฐา  กันฟัก
2. นางวาณี  นครพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 43 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้วพันมา
2. เด็กหญิงอังคณา  วักจันทร์
 
1. นางสาวชนางลักษณ์  ใจกระจ่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกษรปัญโญ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  สัสดีอาจ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงดึก
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  อุปพงค์
5. เด็กหญิงพรนิกา  เจียงลา
6. เด็กหญิงรสริน  กำลังกาศ
7. เด็กหญิงรสิกา  ลุยกระโทก
8. นางสาวศิรินันท์  ชมดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ตันสาร
10. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  พานะ
 
1. นายนิพนธ์  ม่วงงาม
2. นายฤทธิไกร  เจริญผล
3. นางสุจิตรา  เจริญผล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงจุฑาดา  สนิททรวง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงศ์จ้อย
3. เด็กชายชวณัฐ  เพชรสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมวงศ์
5. เด็กหญิงธนพร  เวชพิทักษ์
6. เด็กชายพศุตม์  ภาวะสิน
7. เด็กชายวสันต์  พวงจำปา
8. เด็กชายอนุสรณ์  อ่อนเกิด
9. เด็กหญิงอังคณา  พิมสอน
10. เด็กชายเจษฎา  คำภิรมย์
 
1. นางปรางสินี  ช่างฉาย
2. นายวุฒิพงศ์  ขุมทอง
3. นางอารีย์  เฉลยอาสน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกฎชลันพร  พรมงาม
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  หย่อนเถิง
3. เด็กหญิงคริษฐา    มูลเชื้อ
4. เด็กหญิงชฎาพร  ซาพูล
5. เด็กหญิงชลดา  ไกรบุดดา
6. เด็กหญิงชาลินี  น้อยศรีเกตุ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สมมิตต์
8. เด็กหญิงดวงพร  มีน้อย
9. เด็กหญิงนภัส  สีเหลือง
10. เด็กชายนัทพงษ์  อรุณโรจน์
11. เด็กหญิงปาริชาต  บุญชิต
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ประไพ
13. เด็กหญิงปิยะนุช  ม่วงมีคำ
14. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีสิงห์
15. เด็กหญิงโชติกา  สีแข็ง
 
1. นายนิพนธ์  ทาเจริญ
2. นางสาวปราณี  สกุลสา
3. นางสาวละอองดาว  พืชเพียร
4. นายไชยวัฒน์   คงกะพันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ร้อยกรอง
2. เด็กหญิงจิราพัชร   แก้วพิกุล
3. เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วพิกุล
4. เด็กหญิงณัฐพร  ปราตรัย
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ด่านจับกุม
6. เด็กหญิงมินตรา   ศักดิ์พงษ์
7. เด็กหญิงรินลณี  เรืองดารา
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กาญจนกิจภูษา
9. เด็กหญิงลักขณา   หงษ์มัง
10. เด็กหญิงวิชุดา  ลืมศาสตร์
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุนุรัตน์
12. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วพิกุล
13. เด็กหญิงสาวิตรี   หงษ์มัง
14. เด็กหญิงสุรีพร   กงแก้ว
15. เด็กหญิงเนติยา   ฉิมมะวัน
 
1. นายพัฒนา  พรมเศก
2. นายภัคพล  นามจิรโชติ
3. นางสาวภัทรานิษธ์  ธรรม์วิจักขณ์
4. นางสุพรรณี  พรมเศก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.16 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แววพุก
2. เด็กหญิงนริศรา  คำภิลัง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายฉวีวงษ์  สุดาบุตร
2. นางวัชราภรณ์  บุลยเลิศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.7 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  อิ่มพรมราช
2. เด็กหญิงวารุณี  มาโนตร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  ชิดนอก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
2. นายประเสริฐ  ฟักสอาด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกฤษฏิยชญ์  เจตินัย
2. เด็กหญิงสิริกร  พึ่งกุศล
 
1. นางเมษิณี  เจริญรูป
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสา่วภา  สุรนะภาพันธ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงชลรดา  อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงอนุสรา  ชวนโนรี
 
1. นายกิตติ  สีสัง
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์พุดซา
2. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีใส
3. เด็กหญิงชมัยพร  สองพล
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางสาวบุษบา  จารัตน์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กหญิงจิรภัทร์   อุดด้วง
2. เด็กหญิงสิรินยา  สารพล
3. เด็กชายสุรนิชญ์  ผ่องใส
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชมภู
2. นางวราพร  ธงชัย
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสวรินทร์  ศรีวงษ์หัส
2. เด็กหญิงสุกุลธ์  ดวงสีทา
3. เด็กหญิงอรุณี  พุทธสอน
 
1. นางนิรมล  พงษ์อาภา
2. นายสุทิน  ปรางค์จันทร์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แก้วเคน
 
1. นางปนิตตา   ตันงาม
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บานกลีบ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชมภู
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงอริญา  โมกไธสง
 
1. นางวาสนา  สุขมาก
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87.09 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสุพาณี  เจริญผล
 
1. นางวาสนา  สุขมาก
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงนงนุช  จองอินทร์
 
1. นางวาสนา  สุขมาก
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงอ้อใจ  เริงกิจ
 
1. นางยุภาพร  พิมพ์สา
2. นางสาวอัมรินทร์  ชินโคตร
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงวธัญญา  แก้วงาม
2. เด็กหญิงวนิดา  จั่วสันเทียะ
 
1. นางพวงเพ็ญ  ใครวงษ์
2. นางสาวไพบูรณ์  โนนหัวรอ
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทรงมณี
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  คำรังสี
 
1. นางยุภาพร  พิมพ์สา
2. นางสาวอัมรินทร์  ชินโคตร
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายประจักษ์  ศรีจันทร์
 
1. นายไพรัตน์  นาคทอง
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1. เด็กชายกฤษณะ  ยาริวงษ์
2. เด็กชายอทิวราห์  ชัยพินิจ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ยังจิตร
 
1. นางรุ่งชยาวีร์  พศุตม์สถาพร
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กชายจรัญ  จันทร์เขียว
2. เด็กชายปิยพงษ์  ประสงค์สอน
3. เด็กชายภูธเนศ  เพียวังถา
 
1. นางสาวฉันทนา  คำน้อย
2. นายธวัช  เกลียวทอง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  สนิททอง
2. เด็กชายธนัญชัย  ลีพรมกัง
3. เด็กชายอนิศร  ตรงกระโทก
 
1. นายทรงศักดิ์   บัวคำศรี
2. นางภิรมย์  ลากุล
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 75.66 เงิน 37 โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กชายอภิสร  สวนศรี
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงนันธิกรานต์  ดาเลิศ
 
1. นางแสงอรุณ  ธรรมวิจิตร
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กชายปฎิภาณ  มีคุณชอบ
 
1. นายธีระพล  จันทวงษ์
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณสุข
 
1. นางสุพัตรา  บุตรเนียร
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทาสร้าง
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
83 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฝาดจันทึก
 
1. นายกิตตินันท์  วรรณธรรม
 
85 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงมนัญญา  เปลี่ยนพันธ์
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
86 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงสโรชา  เทียนจันทร์
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิทธิพล  ชำนาญปืน
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   จะรอมรัมย์
 
1. นางเครือวัลย์  คนซื่อ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงฑิตยา  บุญจันทร์
 
1. นายพงศ์สุวัฒธน์  ศรีธรรม
 
90 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนาท
2. เด็กหญิงจารุณี  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดิษฐ์วัย
4. เด็กหญิงบุษกร  พิมพงษ์
5. เด็กชายพงษ์ศิกร  เพ็งพุด
6. เด็กชายพัสกร  สงเหล่า
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  แดงบุดดา
8. เด็กหญิงศิรินาถ  มาสี
9. เด็กหญิงสิรินภา  ต้นทอง
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
2. นางสาวอรุณี  หาญบันจิตร
3. นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วคำ
 
91 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  กรงเงิน
2. เด็กหญิงชลาลัย  โชติชื่น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
4. เด็กชายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วงษ์ยาปาน
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  ออมสิน
7. เด็กหญิงสโรชา  เทียนจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลแช่ม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
2. นายปริญญา  เอื้อเฟื้อ
3. นายพิชิตชัย  คงสวัสดิ์
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร 1. เด็กชายกวิน   จรรยาประเสริฐ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงดวงกมล    แสงแก้ว
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ปินะถา
5. เด็กชายนิติภูมิ   พิมพ์บาง
6. เด็กหญิงปริยาภา    จันดีดา
7. เด็กหญิงภัณฑิรา   ประทุมมา
8. เด็กหญิงภูริชญา  อินทะ
9. เด็กหญิงวิวรรธณี   แก้วอ่อน
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สีเนียม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจันทร์
2. นายก้องยศ   อินทนน
3. นายยวมนต์   ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวศิรินาท  ฉิมเล็ก
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.25 เงิน 45 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำแพง
 
1. นางเพ็ญนภา  บุญเจียม
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายพศิน  ฮวบสูงเนิน
 
1. นางสาวประภาพร  โกมาลย์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุณธรรม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชำนาญ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงพนัสดา  หลำบางช้าง
 
1. นางสาวอรุณี  หาญบันจิตร
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.3 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1. เด็กชายณัฐพล  มูลคำ
 
1. นางสาวกิตติกากานต์  นาถจัตุรัส
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   มงกุฏเพชร
 
1. นายไพรฑูรย์   ศรีซุย
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงวรรณศิริ   แก้วฝ้าย
 
1. นางอัจฉราพร  เทียมพัฒน์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชาญธนู
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  ประนัดตัง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สอนศรี
 
1. นางเพ็ญนภา  บุญเจียม
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายคณิศร  รักษาทรัพย์
 
1. นางปวีณา  อินตา
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อุตะมะชะ
 
1. นายไพรฑูรย์  ศรีซุย
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กหญิงจิรดา  โสมาบุตร
 
1. นางสาวนฤทัย  ตาทิพย์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 27 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1. เด็กหญิงศศิมา  แสงคอนจิต
 
1. นายไกรสร  พรเลิศ
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านบุสูง 1. นายหนุ่ม  มาเลิศ
 
1. นางสมบูรณ์  กำลังผล
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
 
1. นางสาวอรุณี  หาญบันจิตร
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) 1. เด็กชายกฤตนัย  สวนแก้ว
2. เด็กชายกอบชัย  คล้ายสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   สองพล
4. เด็กชายชัยรักษ์  โทสูงเนิน
5. เด็กหญิงฐิตาภา  บูรณสุข
6. เด็กชายณัฐพนธ์  รอดตา
7. เด็กชายณัทพล  เนตรวิศิษฐ
8. เด็กชายนนทนันท์  พวงคุ้ม
9. เด็กหญิงนนทพร  สุขเจริญ
10. เด็กชายนวพล  พวงคุ้ม
11. เด็กชายนันทภพ  รวมพล
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เตียเจริญ
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์รักษา
14. เด็กชายภัทรพล  พูลจวง
15. เด็กชายภาณุวัฒน์  ตู้สิมมา
16. เด็กชายภูดิท  อยู่ประสพโชค
17. เด็กหญิงยุวธิดา   สมบัติดี
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ธรรม
19. เด็กชายวาริท  กงเรือ
20. เด็กหญิงวารีรัตน์   หลักสิม
21. เด็กชายศิริมงคล  พระพิมล
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บัวลอย
23. เด็กหญิงศิวพร  วรคูณทรัพย์ทวี
24. เด็กชายสราวุฒิ  ทองสิน
25. เด็กชายสหัสวรรษ  จิ๋วรับพร
26. เด็กชายสืบศักดิ์  ซุยเจริญ
27. เด็กหญิงสุพพัตตรา   จำนงค์รักษ์
28. เด็กหญิงอภัสรา  ลีอุต
29. เด็กหญิงอังคณา  ขัดเรือน
30. เด็กหญิงอินทิรา  ทองดี
31. เด็กหญิงแพรวา  เทียนประยูร
 
1. นางสาวชนากานต์  พรมโคตร
2. นายพนา  เตียเจริญ
3. นายศาศวัต  ภักดี
4. นายสานิตย์  ตันสูงเนิน
 
109 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กชายธนพล  อมแก้ว
2. เด็กหญิงธมกร  พันธ์เดช
3. เด็กชายลิปปกร  เนื่องกำเหนิด
4. เด็กหญิงวิลาสินี  สุภี
5. เด็กชายวีรพล  วุฒิพงค์
6. เด็กหญิงอศัลยา  วงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงอุษมา  ป้องกัน
8. เด็กชายโชคนิรันดร์  สนลา
 
1. นางสุณีย์  เชาวกิจ
2. นางสาวอัมไพ  บุญสรรค์
3. นางเอมอร  คนเสงี่ยม
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.25 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์   นาดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินสะเพียร
3. เด็กหญิงดวงหทัย  ทองเจริญ
4. เด็กหญิงธิติกาญจน์  มุ่งธัญญา
5. เด็กชายวัชระ  มหานาม
6. เด็กหญิงวิชญดา  ปิยะดา
7. เด็กหญิงสุวิชาดา  สุมานัส
8. เด็กชายอลงกรณ์  นันชม
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เมฆโสภณ
10. เด็กชายเอกรินทร์   แคว้นไธสง
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางณัฐธยาน์  ครอบกลาง
3. นางสาวอารีรัตน์  กวดนอก
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงจินตพร   โสมเจริญ
2. เด็กหญิงปนัดดา   เทพทิม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ลือคำหาญ
4. เด็กหญิงอารียา   สายรัตน์
5. เด็กหญิงเกสร   ชัยจำ
6. เด็กหญิงเจษฎาพร  ฤทธิ์ลือเดช
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เผือกชาวนา
2. นางพรรณนิภา  หิรัญวงษ์
3. นางศิริลักษณ์  คงวัฒน์
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภาเคน
2. เด็กหญิงดลฤดี  ตันฮ้อ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เลิศขามป้อม
4. เด็กหญิงวิภา  สั่งลา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำภาบุตร
6. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเรือง
7. เด็กหญิงเจนนิสา  ไม้สนธิ์
8. เด็กหญิงแก้วมณี  แก้วอุดม
 
1. นางสาวจิรนุช  กาจันทึก
2. นางยุวดี  ศรีประไพ
3. นางศรีประภา  เหมนาค
4. นางสายรุ้ง  ธนู
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวัฒนารังษี    
114 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายธีรพงษ์  สืบเนตร
2. เด็กชายนรธีร์  ภู่ระแก้ว
3. เด็กชายภัทราวุธ  ทองบุญมา
4. เด็กหญิงอรทัย  ช่องสกุล
5. เด็กชายเอกรัตน์  อุดมสุวรรณ
 
1. นายวรวุธ  ถาวรทรัพย์
2. นายไพรัตน์  นาคทอง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ตอนสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ผันกิ่ง
3. เด็กหญิงเขมิกา  จอมพงษ์
 
1. นางสาวจรุญ  อดทน
2. นางสุภาพรรณ  ชีวาพัฒนานุวงศ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายอภิชาติ  ฉิมพาลี
2. เด็กชายอรรถพล   บัวเดช
3. เด็กชายอัครพล  ศิลา
 
1. นางพินทอง  เทกระโทก
2. นางวาสนา  ลิตตา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 47 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กหญิงชุติภา  สีกอง
2. เด็กชายวสันต์  เจริญทองดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเชื้อ
 
1. นายมานิตย์  น้อมชอบ
2. นางสุวารี  กองคำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายธนากร  อุตสาห์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขุมเงิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลเชื้อ
 
1. นางประภัสสร  เจนสัญญายุทธ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญสูตร
2. เด็กหญิงนริณี  จุ้ยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เบ้ามา
4. เด็กหญิงพัชราภา  จันสุนทร
5. เด็กหญิงวลิตา  เมฆพันธ์
6. เด็กหญิงโชติกา  แสงกล้า
 
1. นางจิดาภา  ภูมิพัฒนพันธุ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  อมหาสิเม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพวงษา
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิชัยศรี
6. เด็กหญิงเกษมณี  เล็บครุฑ
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงจันทรัช  คงหนู
2. เด็กหญิงจิรวดี  หนูยศ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาธรรม
 
1. นายดนุพล  จันทะหมุด
2. นางสาวไพรวัลย์  คำจัตุรัส
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  โมซา
2. เด็กหญิงนคนันทินี  พลไพล
3. เด็กหญิงศุภมาส  พลไพ
 
1. นางสมใจ  มั่งคั่ง
2. นางเดือนเพ็ญ  อารี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  แช่มพิจิตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  แหวนเพชร
3. เด็กชายนราธร  จันทร์แก้ว
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย   เสสสี
2. นางสุกัญญา  สารีบท
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  โคษาสด
2. เด็กหญิงธีนิดา  ศิริไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุมาลี  ลงมาก
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย   เสสสี
2. นางสุกัญญา  สารีบท
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงพรชิตา  บ้านม่วง
2. เด็กหญิงสุทธิสา  หมั่นทำ
3. เด็กหญิงอารยา  หมวดผา
 
1. นางสาวมะลิ  อรุณ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กหญิงศศิเพ็ญ  อินทปัญญา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  แสงสุวิมล
3. เด็กชายอนันต์  ขันตีนู
 
1. นางวาสนา  ลิตตา
2. นางวิลาวรรณ  นงค์พรมมา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จูมคอง
2. เด็กหญิงวาสนา  ฟื้นฟ้า
3. เด็กหญิงเชษฐสุดา  มะโนชาติ
 
1. นายประเสริฐ  บำรุงจิตร์
2. นางพนอ  บำรุงจิตร์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ต้นน้อย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญสม
3. เด็กหญิงอรอุมา  สาคร
 
1. นางประภัสสร  เจนสัญญายุทธ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พลีพูน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงเหมือนฤทัย  โพธิ์ชู
 
1. นางสาวจงกลวรรณ  เขตตลาด
2. นางสาวมณี  วงค์สมบูรณ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทา
2. เด็กหญิงพรดารา  เรืองวิทยากูล
3. เด็กหญิงวนิชญา  กิ่งชัยเกิด
 
1. นางวารินทร์  บุญเกิด
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บานกลีบ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สันทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สืบวงค์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เทศไธสง
2. นางสาวธัญญารัตน์  จันวิเชียร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชินนอก
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  น้อยสำเนียง
3. นางสาววนิดา  เมฆมล
 
1. นางสาวอภิญญา  เปี่ยมประเสริฐ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงศ์วรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐสิดาพร  แพงดี
 
1. นายธีระชัย  ปานุเวช
2. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายวรัญชัย  ชาญวิเศษ
2. เด็กชายวินิจ  สิริลาไพ
 
1. นายจักรพงศ์  ยุติกิจ
2. นายสกล  พันธมาศ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ประชุมคุณ
2. เด็กชายสรณ์ศิริ  คำภิระ
 
1. นายเจนวิทย์  กลีบขจร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามพิลา
2. เด็กหญิงรุจิดา  สีสด
 
1. นางวรรณภา  กลีบขยาย
2. นางสาวศรัญณภัทร   เอี่ยมศิริกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กหญิงนารี  จำเนียรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สังประพล
 
1. นางประนอม  เรืองทิพย์
2. นายเอกบุรุษ  รูปสวย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายก้องตะวัน  วรภาพ
2. เด็กชายวรัญญู  กุมาร
 
1. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐชนน  จันทาวงษ์
2. เด็กหญิงอัมพร  แสงเสริมทรัพย์
 
1. นายพิรุณ  ยงยิ่งยืน
2. นางสาวรุ่งทิวา  กันเหตุ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  กุพันลำ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  สมิทสัน
 
1. นายพิรุณ  ยงยิ่งยืน
2. นางสาวรุ่งทิวา  กันเหตุ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายนันทชัย  เล็กชอุ่ม
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เอกศิริ
 
1. นายธีระชัย  ปานุเวช
2. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายวิชาญ  โยนอก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สัพโส
3. เด็กหญิงอุมาพร  ตั้งมั่งเจริญกุล
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวไพลิน  เดชกุลชร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เคนพันธ์
2. เด็กชายไตรภพ  สง่างาม
 
1. นายพงศ์พิพัฒน์  สุระปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  พุทธรัตน์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กชายธีระสิทธิ์  ตึกห่อ
2. เด็กชายสราวุธ   ชูสนิท
3. เด็กชายสุรเชษฐ์   กางจิตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี
2. นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67.17 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อินทร์แก้ว
 
1. นางปวีณา  อินตา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  ด้วงนาง
 
1. นางสาวศิรินทร์  บุตรอินทร์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.32 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงวีนัส  ช่างไม้
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อ่อนพันธุ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงศศิชา  ตังกบดี
 
1. MissAlicia  Beding
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสยาม  เหลืองรุจินันท์
 
1. MissAlicia  Beding
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงมธุรส  เจริญวงษา
 
1. นางพิศมัย  สมมิตร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงโรธิชา  สารานพคุณ
 
1. นางสาวสุชาดา  หัสดรกิ่ง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงพิยะดา  ผันนะลา
 
1. นางแสงดาว  ดำนิล
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงไอลีน  ลิว
 
1. นางสาวนฤมล  ฟุ้งสุข
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงลัดดา  บัวไข
 
1. นายประยูร  ซ้ายก่า
 
155 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.72 ทอง 8 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. นางสาวขวัญภิรมย์   ถะเกิงผล
2. เด็กหญิงทัตพร  งิ้วลาย
3. นายศิริเทพ  เรือนพันธ์
4. นางสาวอรอุมา   ทาชมพู
5. นางสาวอารยา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวพรรณมา   ดวงบุตร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายZhang  Wei Shen
 
1. MissShi  Wei Hong
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงดารินทร์   เภาคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ด่านเขตร์แดน
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประเสริฐ์น้อย
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จงพิมาย
5. เด็กชายวิโรจน์  หมั่นคำ
6. เด็กชายศรัณย์  สองพล
 
1. นางสาวทิติยา  เคนรัง
2. นางประจิน  ฉิมจารย์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายนิคม  ราศรี
2. เด็กชายพงศธร  ดาพนม
3. เด็กชายพิชัย  แสงใส
4. เด็กชายภคพล  ภักดีรัตน์
5. เด็กชายวัฒนา  แสงเดือน
6. เด็กชายสิริวัชร์  วังคะวิง
 
1. นายวิทยา  วิทยวงศาโรจน์
2. นางสาวสุจรรยา  อินทวิเศษ
3. นางสาวอรัญญา  โตค้างพลู
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คีรีทวีป
2. เด็กชายชลสิทธิ์  นามบ้านผือ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  คำแพทย์
4. เด็กชายนัตติพงษ์  จันทา
5. เด็กชายภาณุพงษ์  บุญมา
6. เด็กชายศรายุทธ  แทนสา
7. เด็กชายสมบัติ  คอนใจช้า
8. เด็กชายอนุชิต  ฉิมพานิช
 
1. นายธิติพงศ์  เหมนาค
2. นายนคร  เหมนาค
3. นายอนิรุทธิ์  เหมนาค
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรมแสง
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ใกล้ชิด
3. เด็กหญิงนภารัตน์  แก้วศรี
4. เด็กหญิงพรนิภา  อุตสาห์
5. เด็กหญิงมธุรส  เจริญวงษา
6. เด็กชายวัชรินทร์  โกศล
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แต่งถิ่น
8. เด็กหญิงเกษมณี  ซุยทอง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พรเอี่ยม
10. เด็กหญิงไอลดา  บุญทา
 
1. นายสมชาย  เรืองไร่โคก
2. นายอภิชาติ  นันทรังษี
3. ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฏ์  กำลังดี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกลมวรรณ  สร้างวัด
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ป้อมตะขบ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ทำมา
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พลาดพิง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  อุตส่าห์
 
1. นางวีรยา  บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวอรทัย  วงศ์เพชร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บริการ
2. เด็กหญิงศศิธร  เชิงดา
3. เด็กหญิงสุธิษา  อุตสาห์
 
1. นางสาลี  แก่นกลาง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชะเบืองรัมย์
2. เด็กหญิงพรผกา  เกิดมีเพียร
3. เด็กหญิงสุลาวดี  สุขผดุง
 
1. นายชำนาญ  สิงวะราช
2. นางสาวสุรินทร  ศรีขาว
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงชนิตา   นามวงศ์ศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กันภูมิ
 
1. นางสาวธารทิพย์  ยูงรัมย์
2. นางสาวพัทธวรรณ  ประนัดตัง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจุฬา  โตศิริพัฒนา
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  บุตรดี
 
1. นางพรทิพย์  ประชุมชน
2. นางสาวสุชาดา  หัสดรกิ่ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กชายฐิติวัสส์  กลิ่นบุตร
2. เด็กชายไชยา  จันเทวี
 
1. นายจรัญ  ฉุนโต
2. นายเชิด  พลเรือง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายญาณาธิป  รุ่งเจริญทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กันชาติ
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
2. นางพรทิพย์  ประชุมชน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิรปาณ  ขาวสุริจันทร์
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  พัชนี
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
2. นางสาวสุชาดา  หัสดรกิ่ง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 26.67 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  พืชเพียร
 
1. นางอุดมพร  เชื้อรักษ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 19.48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชัชชมนต์  กรีพานิช
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สุริโย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  มณีวรรณ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ปลื้มจิตร
 
1. นางสุพร   แพนลา
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านท่าอุดม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   กลมเกลียว
 
1. นางลัดดาวัลย์  อานุภาพสโมสร
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายสมพงษ์  สิงห์สนิท
2. เด็กหญิงสุธามาศ  หมันเทศมัน
 
1. นายรัฐศาสตร์  เชียงเถียร
2. นางสุดาพร  เชียงเถียร
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เนตรักษ์
2. เด็กชายบวรพจน์  ทองปรุง
 
1. นางสาวณหทัย  แม้นชล
2. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 33 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สายแดง
2. เด็กชายสิทธิโชค  เบ้าเจริญ
 
1. นางสาวสมปอง   สร้อยมณี
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มาณพ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริวงษ์
3. เด็กชายมนัสวิน  เกิดสวัสดิ์
4. เด็กชายรติพงษ์  สีเหลือง
5. เด็กชายอัมรินทร์  ตาลเอี่ยม
 
1. นางสาวพิกุลดารา  อำไพศรี
2. นางวัชริญาณ์  คำศรีสุข
3. นางสาวอโรชา  เกิดสวัสดิ์
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง 14 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองคูณ
2. เด็กหญิงพนารัตน์   นาคมั่น
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วเพิก
 
1. นางทัศนีย์  องค์ยา
2. นางสุกัญญา  สารีบท
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 1. เด็กชายชยันต์  กองจันทร์ดา
2. เด็กหญิงธนศุกาญน์  แทนเครือ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  สะโมสร
 
1. นางอรทัย  พันธุ์พืช
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 17 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กชายทรงภพ  การะเกต
2. เด็กชายพิชิตชัย  โงนเงียม
3. เด็กหญิงเพียงระวี  ร่าเริง
 
1. นางชวนพิศ  วุฒิกมลชัย
2. นางภณิดา  พลอยนิล
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 29 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กชายจอมพล   ฤทธิ์มังกร
2. เด็กชายจักรพงษ์  พิชัยวัตต์
3. เด็กชายอภิญญา  ไชยราช
 
1. นางภณิดา  พลอยนิล
2. นางสาวลออ  มิ่งไธสงค์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กชายชัยพิชิต  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  เปล่งศรี
 
1. นางสาวญาณิศา   ตันสาร
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  นุชอยู่
2. เด็กชายชาญชล  กรุดน้อย
3. เด็กชายภรณ์ทวี  ทองคูณ
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย   เสสสี
2. นางสุกัญญา  สารีบท
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 4 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงปียะนุช  หนูเทียน
2. เด็กชายพงษ์ธร  แก้วพันมา
3. เด็กชายอนุชา  แสงโพธิ์
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย   เสสสี
2. นางสุกัญญา  สารีบท
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำมุก
 
1. นายฉัตรชัย  มานะกิจ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  พะนาน
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  เวศวงศ์ษาทิพย์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประถมภาส
 
1. นางสาววไลลักษณ์  สมพร
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 1. เด็กชายอชิตพล  จันทสูตร
 
1. นางประเสริฐ  สังฆฤทธิ์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงทอง
 
1. นายธีระวัฒน์  สุวรรณ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้ววงษ์บน
2. เด็กหญิงรัตนา  แอบพิมาย
3. เด็กหญิงเจนนิสา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โสม
 
1. นางฉัตรสุดา  ธนะปาละ
2. นางวันเพ็ญ  กุลบุตร
3. นางสาลี  แก่นกลาง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 29 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1. เด็กชายพิพัฒน์  สุขศรี
 
1. นางวรรณา  วรศักดิ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งาหอม
2. เด็กหญิงนารีนารถ  อาศัยราษฎร์
3. เด็กชายภาหนุ  เมฆมล
4. เด็กชายระพีพัฒน์  คชพันธ์
5. เด็กหญิงศรัญญา  ภู่ทอง
6. เด็กหญิงอรยา  อ่อนตา
 
1. นางทิพย์วรรณ  สารีบท
2. นางภณิดา  พลอยนิล
 
193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ
 
1. นางอมินตา  สำเร็จผล
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กหญิงชุติมนฑ์  น้อยชิน
2. เด็กชายพิชิตชัยยุทธ  ชมภูจันทร์
3. เด็กชายภูตะวัน  ใจเรือง
 
1. นางบังอร  บุญเกิด
2. นางสาวสุมาลี  ด่านจำนงค์
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หลวงพืช
2. เด็กหญิงบุษยา  ชานุสรณ์
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  โจทย์พิมาย
 
1. นางนงลักษณ์  โคตะนันท์
2. นางนุสรา  บุญพรหมอ่อน