สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79.4 เงิน 19 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 1. เด็กหญิงสุรีย์วิภา  เอี่ยมโอด
 
1. นายประสงค์  สิมมา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ก้อนสันทัด
 
1. นางอังคณา  มุ่งพิมาย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงเสริมศิริ  พัดฉวี
 
1. นางนิฐิพร  กลักทอง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.4 เงิน 32 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงอริศรา  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กียะสูตร์
 
1. นางสาวชิดชนก  คำรอด
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นางสาวปัทมวรรณ  เครือขันธ์
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ทิมทอง
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงทองประกาศิษญ์  เขียนแก้ว
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำบุบผา
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงพรน้ำฝน  อยู่เจริญ
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายศราวุฒิ  พึ่งอารมณ์
2. เด็กหญิงสุธินี  สุพรส
 
1. นางมะลิวัลย์  ทัศนวรานนท์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจิณณา  เนี่ยงทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  พรมทศ
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายกฤษฎิ์  กสิกพันธุ์
 
1. นางสาวกำไล  จันทนิมิ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กชายณัฎฐกฤต  มันทิกะ
 
1. นายสุกิจ  ด่านยุทธศิลป์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายบรรพต  พรมจีน
 
1. นางสายพิน  สังขันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 40 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  บรรเทิงใจ
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  สายพนัส
3. เด็กหญิงเกศราพร  สร้อยไซย์
 
1. นางภัณณิษา  ทองดี
2. นางสาวเกศมณี  พยัคฆ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงฐิติยา  มารศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองดี
3. เด็กหญิงพรไพรินทร์  สายบา
 
1. นายวีระ   เสนน้อย
2. นางสราญา  หุดากร
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายสรพจน์  พิมุ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  เดชสุภา
 
1. นางสาวพนิดา  มานะต่อ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายอนันต์  จันทร์เขียว
2. เด็กชายเทอดศักดิ์  พันลำภักดิ์
 
1. นางสมพร  นวลอุทัย
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายชานน  เจิมถาวร
 
1. นางวิลาวรรณ  ปุยฝ้าย
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประดิษฐ์
 
1. นางชไมพร  กลิ่นจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. นายวราชัย  ป้อมทอง
 
1. นางวรกมล  ชิ้นอ่อน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
2. เด็กชายยศกร  แจ่มศรี
3. เด็กชายวรานนท์  บรรจงพินิจ
 
1. นายบุนนาค  กลมกล่อม
2. นางวิภา  จันทร์เกษม
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม    
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงรัตน์สุนา  คำท้าว
2. เด็กชายวุฒินันท์  คนรักษ์
3. เด็กหญิงสิริกันยา  สมเพ็ชร
 
1. นางสาวกุมารี  อัษฎานุวัฒน์
2. นางสาวขนิษฐา  ยิ้มเนียม
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  แม้นชล
2. เด็กหญิงวันนิสา  สิงธรรม
3. เด็กหญิงศุภวดี  แม้นชล
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
2. นายโสภณ  จุ้ยรักษา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชลดา  เพ็ชรเอี่ยม
2. เด็กชายธำรงชัย  ทับทิม
3. เด็กชายนพชัย  พยนรักษ์
 
1. นางสาวนารี  ชลอรักษ์
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายจักรพันธ์  คำอิน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์เวียน
3. เด็กชายแสนศักดิ์  ดวงโดด
 
1. นายจรุงเกียรติ  บัณฑุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เรืองแสง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปล้องใหม่
3. เด็กหญิงลักษมน  โพธิ์ศรี
 
1. นางปวีณา  โพธิ์ชู
2. นางสาวสุณัชชา  เดชสุภา
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายกฤติมา  มาฉาย
2. เด็กชายประภาส  จันทร์ทรง
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีนรา
 
1. นายไพศาล  จันทร์แจ้ง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายธานินทร์  ตาลน้อย
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์เทพ  วงษ์รอด
 
1. นายประนอม  ศรีส้มเขียว
2. นายโสภณ  ผาสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 1. เด็กชายจุลพงศ์  แสงคำ
2. เด็กหญิงพัชณิการณ์  สายสวาท
 
1. นายวีรวิทย์  สิทธิภาณุพงศ์
2. นางศิริวรรณ  เสนารักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 20.45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายนิรุชา  ยกให้
2. เด็กชายวสันต์  โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นางลักษมี  ตุ้มเสือ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.82 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายกานต์  ของนา
2. เด็กชายพัทธพล  สายสกุล
 
1. นายโสภณ  บัวส่องใส
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.98 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายจิระพงษ์  เรียนจินดา
2. เด็กชายปกรณ์   จันทรา
 
1. นางอรุณี  สิรีสี
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36.16 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กชายปฏิคมณ์  ศรีเชียงใหม่
2. เด็กชายสุเมธ  สุขเสมอ
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
2. นางอรวรรณ  วงศ์ปราชญ์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.32 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายทศพล  พลเดชา
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  คุณทองทิพย์
 
1. นายสุุกรี  คำดวง
2. นายอดุลย์  ศิริธรรมพิทยา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 45 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  จูมจันทร์
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  เครือเทศ
3. เด็กหญิงประกายกาญจน์  พุ่มมาลา
4. เด็กหญิงรัตติกาล  นพโลหะ
5. เด็กหญิงวนัชพร  แสงเย็น
 
1. นายบุญเรือง  ศิวพงศ์
2. นางรุ้งลาวัลย์  ศิวพงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  เครือวัน
2. เด็กหญิงศิริพร  เดชสุภา
3. เด็กหญิงสิริยากร  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสุภัชชา  วัฒนใย
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทศนักข์
 
1. นางชุติมา  ไตรมาศ
2. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงกมลพร  ดารักษ์
2. เด็กหญิงณัชการ  ณ อุบล
3. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยจำ
4. เด็กหญิงสุลักษณา  สำรวมรัมย์
5. เด็กหญิงเพ็ญผกา  นึกรัก
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดหาดสะแก 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แสงหล้า
2. เด็กชายชัยนุวัฒน์  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงณัฐิญา  กันเผื่อน
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปรุงนิยม
5. เด็กชายสถาพร  เยื้องไกรงาม
 
1. นายกฤติกร  เบญจธรรมพล
2. นายดำเนิน  ขำดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  ไชยขาว
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญเรือง
3. เด็กหญิงทองดี  แซ่โล้
4. เด็กหญิงมลศยา  ปัญญา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวระย้า
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สอนสวัสดิ์
2. นายเอนก  บุญรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ซื่อตรง
2. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว
3. เด็กชายทัศณัฐ   ไบรเออร์มูน
4. เด็กหญิงภิญญาดา  จุฑาเทศ
5. เด็กชายศิวัช  ผิวคล้ำ
 
1. นายพลศักดิ์  พุ่มเผือก
2. นายวศิน  บุญมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 45 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โฉมเฉิด
 
1. นางพัชนี  ตุมกา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุกประเสริฐ
 
1. นายสุกิจ  ด่านยุทธศิลป์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายธนทัต  คูณมี
 
1. นางสาวอัมพร  นพนนท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ซึมเมฆ
2. เด็กหญิงวศินี  ทองนนท์
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.06 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายนราธิป  กันภัย
2. เด็กหญิงนัฐทนันท์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางรำเพย  ชมพันธุ์
2. นางสุนทราภรณ์  ปานะโปย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.87 เงิน 48 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายกนกพันธ์  ผ่านพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัศวงษ์
 
1. นางอุไรรักษ์  พิเชฐฏ์ชัย
2. นางเกษร  สุวรรณา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประยันตัง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ภูเดช
3. เด็กหญิงนริสรา  สรรคณี
4. เด็กหญิงพรพิชญา  รักกิจ
5. เด็กหญิงมัตติกานต์  แดงสาย
6. เด็กหญิงสัตตกมล  พันธุมาศ
7. เด็กหญิงอธิตยา  คำโมง
8. เด็กหญิงอนุธิดา  นาดี
9. เด็กหญิงอรญรดา  ธนสุนทร
10. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  สีหราช
 
1. นายกงจักร  ทัพซ้าย
2. นายอภิชาติ  ลิ้มเส็ง
3. นางอ่อนจันทร์  นิยมวิทยาพันธ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายกสินสุข  ศรีอุบล
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แผ่นผา
3. เด็กหญิงจิตติมา  ชื่นบาน
4. เด็กชายจิรศักดิ์  ตรีเมฆ
5. เด็กชายชนะพงษ์  นพพิทักษ์
6. เด็กชายณัฐนันท์  จำปา
7. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ประไพล้อม
8. เด็กหญิงพรชิตา  ต้นตาลน้อย
9. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  ยูปานนท์
10. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  จันทร์ภาชัย
11. เด็กชายรสรันดร์  พรมวิเศษ
12. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงอนัญญา  พุธไทย
14. เด็กหญิงอารียา  พรมศิริ
15. เด็กชายไชยา  ดีเสงี่ยม
 
1. นางทองเจือ  ทองลี
2. นางธิดารัตน์  หาญชิงชัย
3. นางสาวพรสุภา  ทัศนวรานนท์
4. นางวงเดือน  ใจกล้า
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69.25 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงณัชญา  เสือมัจฉะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนะ
3. เด็กหญิงศิริวิภาพร  พากเพียร
 
1. นายจงกล  จันทร์ศิริ
2. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายปัญจพล  มัธยม
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เสือสี
 
1. นางสาววินา  มัธยม
2. นางสุวรรณา  จันทร์สว่าง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. นายพิสุทธิ์  เสือยุง
2. นายสุทธินันท์  นามเสนาะ
 
1. นางภัสราวรรณ์  เจนการ
2. นายวสันต์  ศรีพุ่ม
 
55 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสกุล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ใจขันคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีโสภา
 
1. นางเอมอร  เกิดทวี
 
56 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขัติ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรเพชร
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ล้อมเวียง
 
1. นางชุติมา  มีมาก
2. นางธีตรัตน์  หวายฤทธิ์
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านประพาส 1. นายวันชนะ  พลขันธ์
2. นางสาววิไลภรณ์  ฉุยฉาย
3. นายสุพจน์  บุญญาคม
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
58 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชิงเขา
 
1. นางจงกล  ทรัพย์ศรี
 
59 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนวัดหนองโพรง 1. เด็กหญิงปนัดดา  อึ่งมี
 
1. นางโชติรส  สังข์ขัน
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงอรสา  บุญเล็ก
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
61 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายไพจิต  จันทร์มา
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
62 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายนัฐพล  คู้ลำพันธ์
 
1. นายขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
 
63 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุดดีภัก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทารัตน์
 
1. นางกาญจนา  สืบพิลา
2. นางอัญชลี  บุญหนัก
 
64 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำภีระ
2. เด็กหญิงโชติรส  จำนงลักษ์
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นางสาวพรนภา  กอเดช
2. เด็กหญิงอรยา  สุปัญญาบุตร
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
66 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บานวงษ์
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
67 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กชายณภัทร  โพธิ์เดช
2. เด็กชายธงชัย  นวลสุวรรณ์
3. เด็กชายสนธยา  นาคศรี
 
1. นางสาวแสงอรุณ  พุ่มพวง
 
68 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจรรยาพร   แก้วกัณฐี
2. เด็กชายจิตวัต  ดีมาก
3. เด็กชายวรเชษฐ์  คูณแสง
 
1. นางธารินี  ผึ่งผาย
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชัยภูมิ
2. เด็กชายพีระพล  ล่องคลอง
3. เด็กหญิงอรสา  กงไกลาศ
 
1. นางธารินี  ผึ่งผาย
 
70 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 89.33 ทอง 21 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายเสริมพันธ์  บุญธรรม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
71 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมินทร์  มายูร
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
72 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สันทรีย์
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
73 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1. เด็กชายธนภัทร  เหลืองทอง
 
1. นางนงนิตย์  สังขภิญโญ
 
74 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงประภัสสร  จอมขวัญ
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
75 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงรัตนา  บัวศรี
 
1. นางสมบูรณ์  ทวียศ
 
76 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
77 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงชญนิธ  ทิพย์สุขุม
 
1. นางสมบูรณ์  ทวียศ
 
78 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุชาดา   สมตัว
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
79 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงพรชิตา  เส็งเจริญ
 
1. นางสมบูรณ์  ทวียศ
 
80 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้ววงษา
 
1. นายวรรณชัย  ฉิมไทย
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  สีแดด
 
1. นายวรรณชัย  ฉิมไทย
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีนวน
 
1. นางสมบูรณ์  ทวียศ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยะดา  เนื่องกำเหนิด
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
84 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายภูมินทร์  มายูร
3. เด็กหญิงยุภาพร  โอวาทสุวรรณ
4. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
5. เด็กชายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
6. เด็กหญิงสริตา  บุญโกมล
7. เด็กหญิงสาวิตรี  สันทรีย์
8. เด็กชายเสริมพันธ์  บุญธรรม
 
1. นายวัฒน  เหลืองงามละออ
2. นายสุเมธ  สุรินทร์
3. นางอรพิน  แย้มสุคนธ์
 
85 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกานดา  จันทร์ทรวง
2. เด็กหญิงจันทมณี  โอวาทสุวรรณ
3. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
4. เด็กหญิงธันยพร  อ่อนน้อน
5. เด็กหญิงนลัทพร  โอวาทสุวรรณ
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่เอี๊ยบ
7. เด็กชายปีเตอร์  คำสัยวงษ์
8. เด็กชายภูมินทร์  มายูร
9. เด็กหญิงมนลดา  นุ่มประเสริฐ
10. เด็กหญิงยุภาพร  โอวาทสุวรรณ
11. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
12. เด็กชายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
13. เด็กหญิงสริตา  บุญโกมล
14. เด็กหญิงสาวิตรี  สันทรีย์
15. เด็กชายเสริมพันธ์  บุญธรรม
 
1. นางจำเนียร  เขมวิรัตน์
2. นายดุษฎี  โชติธรรม
3. นายปรีชา  มีพงษ์
4. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
86 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ถาวร
2. เด็กชายกิตติกร  ไผ่ขาด
3. เด็กหญิงชลธิชา  รอดประเสริฐ
4. เด็กหญิงถิวพา  ชินศรี
5. เด็กชายธนภัทร  เหลืองทอง
6. เด็กชายประวิทย์  แสนทวีสุข
7. เด็กชายปวริศ  ตรีกุล
8. เด็กชายวรินทร  มีมุก
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวเมือง
10. เด็กชายสุทธิ์ภาธร  พันธ์ทา
11. เด็กชายอนุชา  สุขมาก
12. เด็กหญิงเอมิกา  หิตะวัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีวันทา
2. นางนงนิตย์  สังขภิญโญ
3. นางสาวนิสา  ป้อมภู่
4. นายวิรัช  มีเชาว์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ภา
 
1. นายกงจักร  ทัพซ้าย
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 27 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายวิศรุต  ศรีโท
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญนันทน์  สุนทรเจริญ
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีชมภู
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. เด็กหญิงกมลชนก  โกมนแมน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ร่มเย็น
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ผ่องศรี
 
1. นางวนิดา  ปริงทอง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิณแพทย์
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กชายสุภัทร  จิตรน้อม
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญตั้ง
 
1. นางสาวณัชปภา  ธีรเกียรติ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.9 ทอง 31 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ผจญศึก
 
1. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.66 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปวีณอร  อักษร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประดิษฐ์ผล
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงพูลสุข  อ่อนละมูล
 
1. นางยุพาพรรณ์  ศรีสมพร
 
98 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกังสดาล  มั่นคง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ภาคาแดน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์บำหรุ
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  รุ่งรัตนดาราไทย
5. เด็กหญิงชนิสรา  ศิลปโน
6. เด็กชายชยุตม์   โฮ่คุณ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  เคนโพธิ์
8. เด็กหญิงดวงดาว  เจริญนาค
9. เด็กหญิงธนพร  สันดร
10. เด็กชายธิวานนท์  จงจิตต์
11. เด็กหญิงธีรตี  ธรรมเกีรติ
12. เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา
13. เด็กหญิงนิภารัตน์  ไชยะสุ
14. เด็กหญิงปวิชญา  เถลิงกอบลาภ
15. เด็กหญิงพรพิสิฐ  เครือเจริญ
16. เด็กหญิงพรรณภัสสรา  เครือเจริญ
17. เด็กหญิงภัคธีมา  ธาดา
18. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ศรีทะนุ
19. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
20. เด็กชายรัชพล  แสนโยธะกะ
21. เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญบูรพา
22. เด็กหญิงวรรณพร  เนตรน้อย
23. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  โศภิตธนาพิศุทธ์
24. เด็กหญิงวราพร  เสียงเสนอะ
25. เด็กหญิงศรุดา  สัมวราภัส
26. เด็กหญิงศศิชา  ว่องไว
27. เด็กหญิงศศิภากร  นิลประพัฒน์
28. เด็กหญิงศุพรรณญา  ทาริยะวงศ์
29. เด็กหญิงศุภกาญ  สิงห์แหลม
30. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  คำแก้ว
31. เด็กหญิงสิรามล  แสงสุข
32. เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จิตรวิโรจน์
34. เด็กชายอนิรุต  มั่งมี
35. เด็กชายอาทิตย์  ตักโพธิ์
36. เด็กหญิงเขมิกา  เลิศสงคราม
37. เด็กหญิงเมศิญา  ชื่นชม
38. เด็กชายเสริมศักดิ์   ขจรฟุ้ง
 
1. นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์
2. นายธนิตย์  ทองทาย
3. นางรัชติรถ  รัตนมงคล
4. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
5. นายสงวน  พรหมศรี
6. นายสัญญา  เหรียญทอง
7. นางอรุณลักษณ์  แม้นเทวินทร์
8. นายอุดม  หงษ์มัง
 
99 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงประดิษฐ
2. เด็กชายดนัย  พิมโดด
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คำบาง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ค้ำชู
5. เด็กชายสราวุฒิ  สัปรอหัน
6. เด็กหญิงอนันตพร  ทองโพธิ์
7. เด็กชายอัศวิน  ดอนทอง
8. เด็กชายเอกรินทร์  ธรรมจินดา
 
1. นางวนิดา  มณีไสย
2. นางสาวสายฝน  กินรี
3. นางเอมอร  เพ็ชร์รัตน์
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายกิตติพศ  เหมือนจิตร
2. เด็กหญิงจันทรา  สร้อยระย้า
3. เด็กชายจิรายุส  ผิวตะศาสตร์
4. เด็กหญิงนันทนา  พรหมศาสตร์
5. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สาลี
6. เด็กชายสราวุธ  ไทยส่วย
7. เด็กชายสันติชัย  ใยแย้ม
8. เด็กหญิงอาริสา  มั่นท้วย
 
1. นางวิภารัตน์  ธนูเดช
2. นางสุพัตรา  ทับทิมทอง
3. นางสาวสุรีพรรณ  คูศรี
 
101 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่างศิลป์
2. เด็กหญิงจณิตาวดี  สุขเกษม
3. เด็กหญิงลูกน้ำ  คงกระโฮ่
4. เด็กหญิงศุจินทรา  เจริญด่าน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเกษ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปิ่นงาม
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
2. นางมนัสวาท  ไชดารา
 
102 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวกฤษณา  รถไฟรี
2. นางสาวนพนันท์  ทองเล็ก
3. นางสาวปิ่นเพชร  คำสุนทร
4. นางสาววาสนา  วรรณมาศ
5. นางสาววิไลภรณ์  ฉุยฉาย
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
2. นางสายทอง  มณีเชษฐา
 
103 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 23 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  วรรณชัยวงศ์
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  คามรักขิต
4. เด็กหญิงปาเจรา  ลาดเหลา
5. เด็กหญิงพลอยนวล  บุญละม้าย
6. เด็กหญิงรรญญาดา  รอดคุ้ม
7. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีชมภู
 
1. นางมณีรัตน์  คามรักขิต
2. นางสาวศิริรัตน์  เจตน์อารีย์
 
104 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายปรัญชัย  ธารีพุฒ
2. เด็กชายวัชรพล  กงแก้ว
3. เด็กชายสหรัฐ  อัตกลับ
4. เด็กชายอนันตรา  ยั่งยืน
5. เด็กชายอนุศร  สุ่มมาตย์
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายวายุ  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พะเนตรรัมย์
3. เด็กชายเกรียงไกร  มณีศรี
 
1. นางพัชรินทร์  เมธิโยธิน
2. นายอัศนีย์  ชมดี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายกำพล  ซิวเกิด
2. เด็กชายจาตุรงค์  นนท์สาย
3. เด็กชายประจักษ์  เหียนขุนทด
 
1. นางพัชรินทร์  เมธิโยธิน
2. นายอัศนีย์  ชมดี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 26 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายชัยทนาวุติ  หงษา
2. เด็กหญิงทัดดาว  จันทร์อากร
3. เด็กชายปิยพงษ์  วังเย็น
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงจิรสุตา  กองสมบัติ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  รินทา
3. เด็กหญิงวิภา  โกษารัตน์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่แต้
2. เด็กชายจิระพงศ์  เขตหลัก
3. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสมชิต
4. เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง
5. เด็กหญิงศศิภา  มานะต่อ
6. เด็กหญิงศิรินภา  เจียรเงิน
 
1. นางรมวดี  พิลาศจิตต์
2. นางสมปอง  จันทร์ค้อม
3. นางอัสมา  ธนารักษ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ลำบอง
2. เด็กชายประเสริฐ  ทาศิริ
3. เด็กหญิงปริญญา  ไผ่จันทร์
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ติยินดี
5. เด็กชายวิชัยยุทธ  บูรณะศิริ
6. เด็กหญิงสิริกัญญา  ยูปานนท์
 
1. นางปัญญา  คงเจริญ
2. นางสมจิต  วรชุน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 48 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1. เด็กชายกฤษดา  สืบจากศรี
2. เด็กชายฐานิต  อ่อนน้อม
3. เด็กชายนพรัตน์  ฟักทองพันธ์
 
1. นางพัชรี  ก้อนเงิน
2. นางสายสวาท  ไชยสมบูรณ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงมัธณี  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงวิไลพร  เพ็งพรรณ์
3. เด็กหญิงสายธาร  แพงดี
 
1. นางพัชรินทร์  เมธิโยธิน
2. นางสมบูรณ์  เมตตา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายภาสพล  พงษ์แผน
2. เด็กชายรัตนชัย  จรรยาดี
3. เด็กชายสิทธิชัย  โสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาท  กวยกูล
2. นางสุวัฒญา  ยินดีตระกูล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรสิทธิ
2. เด็กชายประกอบเกียรติ  ทองอยู่
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสะเกษ
 
1. นางสมาพร  มีทรัพย์
2. นางสุปราณี  ไตรพิษม์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผู้ดี
2. เด็กหญิงรวิภา  นุ่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตระกูลทา
 
1. นางพูลพิศมัย  ทองพุ่ม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงธนพร  อุไรโชติ
2. เด็กหญิงนารีนุช  สอนจันแดง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  อุ่นซิม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ช่างสี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.6 ทอง 39 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ค่าม่วง
2. เด็กหญิงลลิตา  อุดมปลั่ง
3. เด็กหญิงอิงอร  บุตรศรี
 
1. นางอภิรดี  ดอนมอญ
2. นางอุไรรัตน์  ทรัพย์เชาว์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ฉ่ำศิริ
2. เด็กหญิงสิริพร  ไตรสิงห์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ฝอยเงิน
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
2. นางสาวสิรดา  อู่ทอง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 1. เด็กหญิงศิริภา  พุ่มฤทธิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชินพันธุ์
3. เด็กชายอนันทชัย  ทรัพย์ทรง
 
1. นางวิจิตรา  พูนนาค
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจุไลวรรณ   หุ้นจีน
2. เด็กหญิงพิรุณทรณ์  ธำรงราชภัฏ
3. เด็กชายเฉลิมพล   สุวรรณ
 
1. นางกมลทิพย์  สุวรรณเพชรกุล
2. นางวจี  ยิ่งยวด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ใสหาร
2. เด็กหญิงภัทราวดี  บัวนาค
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจศีล
 
1. นางบุษยา  เจนพานิช
2. นางอ่อนจันทร์  นิยมวิทยาพันธุ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  คนกาญจน์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ปัญญางาม
3. เด็กหญิงสมิตา  รูปทอง
 
1. นางสุจินดา  ทรัพยสมบูรณ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  สกุณี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนันทิชา  พุทธา
2. เด็กหญิงมนสิชา  เกาประเสริฐ
 
1. สิบเอกบัญชา  มีเคน
2. สิบเอกประเสริฐ  สินประเสริฐ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายปภังกร  ขาวกิจ
2. เด็กชายสมพล  ภูมีคำ
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นายสิริกานต์  สีลาแสง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมบุรุษ
2. เด็กชายรณชัย  วงค์ปัญญา
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กชายนาวา  พะทะโร
2. เด็กชายสันต์ภพ  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวจันทิมา  สวรรค์
2. นางสุภลัคน์  สีสด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คชสีห์
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  อ่อนละมูล
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์หาญ
2. เด็กชายพัฒณ์ธนพงษ์  แก้วประสงค์
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1. เด็กหญิงชนากานต์   วงษ์ดัด
2. เด็กหญิงวริศรา  พรมภาพ
 
1. นางสาวปัฐยา  ภูมี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ผลทอง
2. เด็กชายโกเมนทร์  เอี่ยมศิริ
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชื้อสมุทร
2. เด็กชายณวพล  เมืองสุข
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายศิลา  ไพเราะ
2. เด็กชายเลอเดช  กาเล็ก
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกล่อม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เถาทอง
2. เด็กชายปรมินทร์  เอื้อการณ์
3. เด็กชายวิศวกร  สุทธิ
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางอำนวย  ปาณะลักษณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64.67 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เหรียญอารีย์
 
1. นางรมวดี  พิลาศจิตต์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต
 
1. นางอารยา  ทรัพย์เจริญ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59.16 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายอิศเรน  ปัญญา
 
1. นางพยงค์  นาคสัมฤทธิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายพชรพล  มิ่งมณี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประดิษฐ์ผล
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงนันนภัส  ภูมีทอง
 
1. นางเกตุสดา  บุญศรี
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีสุข
 
1. นางวิมาน  อินทร์แก้ว
 
140 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 37 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงนิภรดา  นามคูณ
 
1. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
 
141 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.99 เงิน 37 โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พันภู
 
1. นางสาวหัทยา  ดวงจันทร์
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 28 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สืบซึ้ง
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ปิ่นเกตุ
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม    
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร   หอมเหม
 
1. MissHu Li   Xian
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กชายกมลภพ  นวลปลอด
2. เด็กหญิงนวพร  สังข์ทอง
3. เด็กชายปณวัตร์  ปัญญาเลิศ
4. เด็กชายรัชตพงษ์  ก้อนเกื้อ
5. เด็กชายศักย์พริศร์  ถึงลาภ
6. เด็กชายอรรถชัย  ผุดผ่อง
 
1. นายคมสัน  งามสนอง
2. นางสาวสิริลักษณ์  ใยอ่อน
3. นายเขจร  โชติธรรม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายชลสิทธ์  ปัสสาราช
2. เด็กชายธนธรณ์  นำตะคุ
3. เด็กหญิงนภัสกร  เจียมกรกต
4. เด็กชายปธานิน  อินทรสถิตย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปาณะวร
6. เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเลิศ
7. เด็กหญิงสหทัย  ชุ่มจิตต์
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  อบเชย
 
1. สิบเอกประเสริฐ  สินประเสริฐ
2. นายวิฑูรย์  ทับทิมอ่อน
3. นางสาวสุวรีย์  ศิริพันธ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. นายชัยวุฒิ  นกเขา
2. เด็กชายธีรโชติ  พันพูล
3. นายปราโมทย์  โยธาฤทธิ์
4. นายพงศกร  หาดอน
5. นายวิสิทธิชัย  พงษ์จรูญ
6. นายศราวุฒิ  เฉลิมลอย
7. นายศุภชัย  ฝอยกลาง
8. นายสุรชาติ  หมื่นประเสริฐ
 
1. นางสาวทิยากร  เทพรักษา
2. นายนิวัติ   พานทอง
3. นายวีระยุทธ  สุทธิปรีชาพงศ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพชรวิสัย
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เกตุเพ็ง
3. เด็กชายโสภณ  ฉลาดยิ่ง
 
1. นายนภดล  เลิศวิทยานุศิษฏิ์
2. นางวิไลรัตน์  เลิศวิทยานุศิษฏิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉัตรคช
2. เด็กหญิงปภาวี  สือขุนทด
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมนาม
 
1. นางนิษยา  สวัสดิ์พูน
2. นางโสภา  นาคพงษ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงพัชรพร  คำพุฒธา
2. เด็กหญิงสุณิตา   คูณแสง
 
1. นางจิระนุช  โสมนัส
2. นางสาวรัตนา  เกิดคง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์  เทศยุคุณธร
2. เด็กหญิงภัททิยา  พิบูลจินดา
 
1. MissJoan G.  Magcongey
2. นางสาวธัญญารัตน์  จักรทุม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายธนกร  อิ่มสิน
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมเพ็ง
 
1. นางศุภาวีร์  สิทธิภาณุพงศ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เงางาม
2. เด็กหญิงอรอนงค์  รวมพร
 
1. นางทิพาภรณ์  สงเคราะห์
2. นางสาวยุภา  จันทนิมิ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.8 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยเมืองเปลือย
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สร้อยศรีวรรณ
 
1. นางอัมพร  ตันกูล
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสริตา  พรมมา
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
2. นางเพ็ญจา  พุ่มเทศ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  วรรณารักษ์
 
1. นางขวัญตา  น้อยสำเนียง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 66.88 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  สายสมบัติ
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  กิฬาระเสน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เดชสุภา
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย   กล้าหาญ
 
1. นายบัณฑิฐ  นวลสุวรรณ์
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอารียา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางเยาวนี  ศรีประไพ
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  จันทร์คุณ
 
1. นางสุรีย์พร  ศรีกะชา
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ธรรม
 
1. นางสาวรำพึง  สุทธิ
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  คำแผง
2. เด็กหญิงสุปรียา  สัตย์ซื่อ
3. เด็กชายเศกสิทธิ์  แยบยนต์
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นายอาจณรงค์  เกิดสุขผล
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  สิทธิป้อง
2. เด็กชายนำโชค  โพธิ์อ่อน
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นางสาวเรณู  ฤาชา
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1. เด็กชายภูริทัศน์  ภูเงิน
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อารักษ์
 
1. นางจินตนา  สุพล
2. นายสุเทพ  พนมฤทธิสุนทร
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 28 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจงกลรัตน์  เชื้อสุข
2. เด็กชายศฎาวุธ  สวัสดี
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
2. นางสาวสุภาพร  พิสิฏฐ์พัฒนะ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายชลัมพล  ยามจีน
2. เด็กหญิงทิพย์ธารี  กะมลเลิศ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แพงสมศรี
4. เด็กชายนนทวัธ  กัณหาชาลี
5. เด็กชายพีรวัส  เห็นสว่าง
6. เด็กหญิงมรกต  เพียรทองคำ
 
1. นางทองเจือ  ทองลี
2. นางวงเดือน  ใจกล้า
3. นายศุภฤกษ์  เกตุแก้ว
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายชยพล  หอระตะ
2. เด็กหญิงวราพรภิมุก  พันสมบัติ
3. เด็กชายสมศักดิ์  ดอกไม้
 
1. นางธิดา  ทิพยานนท์
2. นางมณีนุช  เข็มลาย
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 8 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กชายนิสิต  นาคบัลลังค์
2. เด็กชายปวิช  ทับทิมเทศ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
2. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรงาม
3. เด็กชายพรชัย  แสงจิตร์
 
1. นายทวีศักดิ์  กิตติรัตน์
2. นางสุรีรัตน์  แก้วประเสริฐสม
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายขจร  ทองสีเข้ม
2. เด็กชายพันธกานต์  พรมมาก
3. เด็กชายสรายุทธ  วิชาผา
 
1. นางสาวปัทมา  สกุลนคร
2. นางสาวอรุณรัตน์  โสดาวงษ์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายยุทธนา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สีมา
 
1. นางกนกวรรณ  ชาวประทุม
2. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  อริยพฤกษ์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เอี่ยมสุข
 
1. นางสายสมร  หงษ์ทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ  เดชสุภา
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายสุทธิพงค์  พิมพ์หงษ์
2. เด็กชายเฉลิมพล  ช่างประดับ
 
1. นางสายทอง  มณีเชษฐา
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชนาภา  ภารบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มวงษ์
 
1. นายดำรงค์  แก้วลมูล
2. นายปิยะวุฒิ  สมจรรยา
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายพีรวัส  โนระ
2. เด็กชายเดชดำรง  นุชศิริ
 
1. นางกชพร  ริยะ
2. นางสาวปรัศนีย์  นนทะภา
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์เทียน
2. เด็กชายวิวรรธน์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  โพธิ์ศีล
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
2. นางเกษร  สุวรรณา
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธนพนธ์  อักขระ
2. เด็กชายธนวันต์  แม้นรัตน์
3. เด็กชายนพรัตน์  พึ่งพันธ์
 
1. นางสาวนภารัตน์  พันธ์สอาด
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัจยา  ลือเกลืองคำล้า
 
1. นางภิรมย์  สุขใจ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูวไนย  สีลาพรหม
 
1. นางวิลาวรรณ  ปุยฝ้าย
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 1. เด็กหญิงสุลีรัตน์  ไวว่อง
 
1. นางสาวสิรินิวัติ  ครองนาค
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กชายสุภัทร  จิตรน้อม
 
1. นางกาญจนา   ซ่อนกลิ่น
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวจุฑามาส  แสงดาว
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์เดช
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีเมือง
3. เด็กชายพรประสิทธิ์  สุขแจ้ง
4. เด็กชายพิชิตชัย  พานิช
5. เด็กชายภควัต  ทองสีเข้ม
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุขแจ้ง
7. เด็กชายสายชล  สีมา
 
1. นางสุดาพร  สาระยิน
2. นางสุมน  ไหว้ครู
 
185 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 36 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงชนาภรณ์   พ่วงพงษ์
 
1. นางชวนชม  ลือคำหาญ
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายชยธร  วิภาคะ
2. เด็กหญิงชาลินี  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน
 
1. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
2. นางสุทิน  พงษ์แผน
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เภาเนือง
2. เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม
3. เด็กหญิงสุชานรี  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวจรรยา  เกตุจินดา
2. นางสาวณิชามน  คงเสือ