สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  ฉายเชิด
 
1. นางสุวัฒนา  จินดาโชติ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนหลุงกัง 1. เด็กหญิงวนิดา  รอดรักษาทรัพย์
 
1. นางกลอยใจ   เจียมจิระพร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงสาว  -
 
1. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 38 โรงเรียนวัชรวิชญ์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  รัตโนภาพ
 
1. นางสาวดวงมณี  อุสาพรม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76.05 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงณัฐยา  โสภาปัจจุสมัย
 
1. นางสาวจิรัชญา  ปัดมา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงสุธิกา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนันทิยา  รัตน์นุ่มน้อย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คำตัน
 
1. นางนฤมล  บุญพิมพ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.4 ทอง 34 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กหญิงนงนุช  ศิลป์เสริมชัย
 
1. นางสาวฐิติมา  ถิรภัทรพันธ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กหญิงกันญา  ศิลป์เสริมชัย
 
1. นางพรรณา  ยอดคำ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สงวนรัตน์
 
1. นางอภัยวรรณ  ลื้นภูเขียว
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กหญิงนฤมล  ปาวัลย์
2. เด็กหญิงนิวิน  -
 
1. นายชำนาญ  เลิศวิชัย
2. นางสาวสุพาณี  วงศ์เสนา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายวันชัย   -
 
1. นางสาวเกศสุดา  โชติมา
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงชาติ
 
1. นางสาวกมล  สุขกุล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงมิวมิว  -
 
1. นางอารีย์รักษ์  สวนสมบูรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเยี่ยม
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายสมพงษ์  -
2. เด็กหญิงอริสรา  ชัยบุตร
3. เด็กชายไทยหลวง  -
 
1. นายสำราญ   รักษาสัตย์
2. นางสาวอัจฉรพรรณ  เพ็งบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงนิษา  -
2. เด็กหญิงหนูนา   -
3. เด็กหญิงแดง   ขันติวิโรจน์
 
1. นางสเมธัส  ผาภุมมา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายรัฐชัย  โดดเครือ
2. เด็กชายสมศักดิ์  -
 
1. นางสเมธัส  ผาภุมมา
2. นางสาวเหมือนชนก  เมืองวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายระพีพัฒน์  พานะกิจ
2. เด็กชายวิมล  -
 
1. นายปภังกร  ทิพสิงห์
2. นางสาวสุธาสินี  คัยนันทน์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กหญิงอัญชลี  -
 
1. นางสาวดาวไสว  ขุนทอง
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กหญิงซานอ่อง  -
 
1. นางสาวดาวไสว  ขุนทอง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงรัชนีย์  ระวัง
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.75 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาวใน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์แสงจันทร์
3. เด็กชายเจษฎาพัฒน์  จินดาทอง
 
1. นางกรุณา  พ่อค้าทอง
2. นางสาวอัญธนา  โพธิ์ศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดินโส 1. นางสาวฐิตาภา  ฐิติดาราภรณ์
2. นางสาวลูกแก้ว  -
3. เด็กหญิงสาว  -
 
1. นายชานนท์  นิลมณี
2. นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์ดี
2. เด็กชายสมรัก  -
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นางฐานิตา  อินนามเพ็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กหญิงกานดา   ปุณณะการี
2. เด็กหญิงน้องนุช  หงษ์ษา
3. เด็กหญิงน้องเล็ก  ดวงเจดีย์
 
1. นายกัมปนาท  ด้วงสงค์
2. นางสาวธัญวรัชน์  ศาลางาม
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กหญิงกันธิชา  วรรณโชติ
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญชู
3. เด็กหญิงฐิติมา  โตตนากานต์
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายสุขเกษม  ถิ่นยั่งยืน
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ถิ่นบุปผา
3. เด็กชายหัสดี  หาญเพชร
 
1. นางสาวกัญญาภัค  อยู่อุย
2. นางภัทราพร  โคตรวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กชายภูมิบดินษ์  ตรีวนภูมิ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงเมธาร  คัสเท็น
 
1. นางสาวชลธิชา  ลิ้มเกษตรสกุล
2. นายภานุวัฒน์  สุขประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายพิชิตพร  -
2. เด็กชายศุภชัย  เต้นปักษี
3. เด็กหญิงอรนิช  ใจหล้า
 
1. นางสาวชนิสรา  ไร่เจริญทรัพย์
2. นางสาวนริศรา  นวลมะ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายศิริโรจน์  เชียงพา
2. เด็กชายเสาร์  ปุณณะการี
 
1. นายกัมปนาท  ด้วงสงค์
2. นางสาวธัญวรัชน์  ศาลางาม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กชายสมชาติ  ปุณนะกรี
2. เด็กชายสุรทิน  พิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์
2. นางฐานิตา  อินนามเพ็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 29.62 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายวรพล   -
2. เด็กชายวายุ  -
 
1. นายพรชัย  สินสวัสดิ์
2. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุพจน์  -
2. เด็กชายเปี๊ยก  -
 
1. นางสาวภัคจิรา  บัวผัด
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจรณินท์  จุลขันธ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายบัญทูล  โชติพิเชฐ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36.87 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายสราวุธ  อนันตกูล
2. เด็กชายสาธิต  สะอาด
 
1. นางกมลวรรณ  มีมั่น
2. นายอัษฎาวุธ  โภคา
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.21 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญพร้อม
2. เด็กชายวิมล  อนุเครือ
 
1. นายภัทราวุฒิ  อะโน
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 39 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดีหล้า
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดตา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมี
4. เด็กหญิงพิมพ์อักสร  กาบัว
5. เด็กหญิงศลิษา  อาลัยสุข
 
1. นางสาวกมล  สุขกุล
2. นางสาวชนันญา  เจนดง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วศรี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใจหลัก
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงส้ม  นนท์สุรธี
 
1. นางสาวชนันญา  เจนดง
2. นายประยงค์  วรรณคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 19 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงฉันทจิต  พงศ์นภากาญจน์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์ภักดี
4. เด็กหญิงอารียา  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงเปรมกมล  อารีภักดิ์
 
1. นางกฤตวรรณ   สดใส
2. นางพเยาว์  สุภาพิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 26 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงกชพร  แผ่เธียรทอง
2. เด็กชายธนกฤต  ทรงลักษณ์
3. เด็กชายพาณุวัฒน์  วรรณโชติ
4. เด็กหญิงอลิศา  มีอำนาจ
5. เด็กชายเจษฎา  สืบสาย
 
1. นางสาวกมล  สุขกุล
2. นางสาวชนันญา  เจนดง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.7 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายตะวัน  ปุณณะการี
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
3. เด็กหญิงศศินันท์  อาจารย์
4. เด็กหญิงเอพิว  -
5. เด็กหญิงโสภิดา  บุญสง่า
 
1. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
2. นางสุรัตน์  บัววัฒนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายสมพร  -
2. เด็กหญิงสุวรรณี  หงษ์สา
3. เด็กหญิงอรปรียา  หลำพา
4. เด็กหญิงเสาร์วิตรี  ปุณณะการี
5. เด็กชายแก้ว  -
 
1. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
2. นายเจ็ดทะนาน  นาคประสม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายกฤศอนันต์  ชาญเชี่ยว
2. เด็กชายธงชัย  -
3. เด็กชายพรหมนิมิต  เพ็ชรหนู
4. เด็กชายสมพงษ์  -
5. เด็กชายไพฑูรย์  ลิงรอด
 
1. นายปรีชา  พึ่งเจียม
2. นายยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงดาวดี  -
2. เด็กหญิงมะเอจี่  -
3. เด็กหญิงวรรณธนา  แสงซ้าย
4. เด็กหญิงวิภาวัลย์  เมืองมูล
5. เด็กหญิงสุนี  -
 
1. นางภิรฎา  ไชยญาติ
2. นายสุขวัฒน์  ศรีชาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนคุรุสภา 1. เด็กชายก๊อป  -
2. เด็กชายชายเล็ก  -
3. เด็กชายชายใหญ่  -
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงฆ์พราหม
5. เด็กชายตู่  จิตใจเจริญบุญ
6. เด็กหญิงทวย  -
7. เด็กชายธนพล  บุญโพธิ์
8. เด็กชายนัท  -
9. เด็กหญิงนีนี  -
10. เด็กหญิงน้ำฟ้า  -
11. เด็กหญิงฟิว  -
12. เด็กหญิงมิตุ  -
13. เด็กหญิงมู  -
14. เด็กหญิงเมย์  -
15. เด็กหญิงเออ่อง  -
16. เด็กหญิงแดง  -
17. เด็กชายแพ  -
18. เด็กชายโซ  -
19. เด็กหญิงโสรญา  -
20. เด็กหญิงไหล่  -
 
1. นางสาวพรพิไล  ชูใจ
2. นางสาวมะยุรา  สังขวิราม
3. นางสาวรจษนีย์  ดวงมาลา
4. นางสาวรัศมี  ธารเอี่ยม
5. นางสาวอุบลรัตน์  ไชยพัฒนศิลป์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 12 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุดใจ
 
1. นางสุภาพรรณ  บุญสม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ขันแก้ว
 
1. นางพิสมัย  ชินโคตรพงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 28 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุขเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.12 ทอง 31 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กหญิงน้องดาว  -
2. เด็กชายภาคภูมิ  โรมประเสริฐ
 
1. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สุขเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.52 ทอง 22 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โซยรัมย์
2. เด็กชายภูมินทร์  ภู่เปลี่ยน
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางณัฎฐนันท์  สงวนแวว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.73 ทอง 20 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสราวุฒิ  ถาบุญเรือง
2. เด็กหญิงอภิชญา  นันทะใจ
 
1. นางสาวสุภิดา  บัวผัด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คันทะวงศ์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  -
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  แสงโสม
4. เด็กหญิงปนัสยา  รูปขาว
5. เด็กหญิงฟ้า  -
6. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  บุญศรี
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดาบแก้ว
8. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เอกตาแสง
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหมือนสังข์ดี
10. เด็กหญิงโด่ง  -
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
2. นางสาวภัคพิชา  ดวงดารา
3. นางสาวศุภากรณ์  จิระมานิต
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทุยเวียง
2. เด็กหญิงซิน  -
3. เด็กหญิงน้ำ  -
4. เด็กหญิงปนัดดา  บัวมาศ
5. เด็กหญิงพรรวษา  ใสกระจ่าง
6. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเมือง
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  อภัยกลาง
8. เด็กหญิงสำรวย  สิทธิวงศ์
9. เด็กหญิงสุวิกาญจน์  ธงชัย
10. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ศรีเหรา
 
1. นายประยงค์  วรรณคำ
2. นางสาวอรชร  ปรีชากุล
3. นายอานนท์  สุทน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 80.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านท่ามะเื่ดื่อ(ทองผาภูมิ) 1. เด็กหญิงกฤติมา  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงจิสิตา  ปัญญากะลู
3. เด็กหญิงซาร่า  ศรีทา
4. เด็กหญิงนุ้ย  -
5. เด็กหญิงพิชามณญุ์  เดชอุดม
6. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์สุข
7. เด็กหญิงมาริษา  เอี่ยมสำอาง
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงลินดา  ศรีทา
10. เด็กหญิงหมู  สุมิต
11. เด็กหญิงเจนจิรา  ปุยทอง
12. เด็กหญิงเฟริ๋น  เจียรสกุลศิล
13. เด็กหญิงเรไร  มงคลดี
14. เด็กหญิงแมว  สุมิต
15. เด็กหญิงโมริน  ศรีภูมิ
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ชื่นอารมณ์
2. นางธนาวดี  ว่องไว
3. นางสาวปานิสรา  ว่องไว
4. นางสุรินทร  แร่เพชร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายจรินทร์  นนทสาย
2. เด็กหญิงดีดี  -
3. เด็กหญิงตะคุย  -
4. เด็กหญิงตาตู  -
5. เด็กหญิงนุจรี  แสนสินาท
6. เด็กหญิงผานิต  มาลัย
7. เด็กหญิงพิมณิสา  ทองผาตระกูล
8. เด็กชายรัชชานนท์  นิมิตร
9. เด็กหญิงสุที  -
10. เด็กหญิงสุนารี  -
11. เด็กชายอองละ  -
12. เด็กหญิงอารียา  ทองผานุกูล
13. เด็กหญิงแอแอ  -
14. เด็กหญิงโพเก  -
15. เด็กหญิงโอ๋  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
2. นางสาวบาหยัน  จามะรี
3. นางสาววะราพร  เจริญสุข
4. นายอนิรุจน์  ขัตติยะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67.3 ทองแดง 47 โรงเรียนสามัคคีธรรมนุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาดา  สายรถ
2. เด็กชายพลพล  คำสิงห์
3. เด็กหญิงศิริพัชชา   วุฒิวัย
 
1. นางสาวณิชาภา   โพธิ์จินดา
2. นางสาวแก้วใจ  ยอดสมุทร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองนวลจันทร์
2. นางสาววรรณภา  -
3. เด็กชายวิน  -
 
1. นางรังสินี  โยธาธิติกุล
2. นางรัชนิดา  นิลมณี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงบุ๊ก  -
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นายอัครเดช  สาราโรจน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงกนกร  จงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเฟิร์น  รุดเครือ
 
1. นางสาวพนารัตน์  ชื่นอารมย์
2. นางรัชนิดา  นิลมณี
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงธารี  ขันตินิติกุล
2. เด็กชายออลึ  -
3. เด็กชายไหล่ทุ่งอู  -
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นางสาววารี  เสตะพันธ์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงนก  -
2. เด็กชายเอก  -
3. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายปิยะ  -
2. เด็กชายพาน  อุดมสัจจกุล
3. เด็กชายเพชร  สังขสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
2. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายตาซี  -
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายณัฐนันท์   ศาลางาม
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  กรธนสุขอรุณ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  -
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมินทร์  -
 
1. นายสุรัตน์  แก้วเรือง
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1. เด็กชายจันพที  รัตนพร
2. เด็กชายอนุชิต  -
 
1. นางรุ่งทิพย์   สาลี
2. นายสมบูรณ์  สาลี
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงบุปผา  -
2. เด็กหญิงอาเนาะ  -
 
1. นางมณีรักษ์   รงค์ฤทธิไกร
2. นางสาวมัทนา    ศิโรดม
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงซีซูดา  -
2. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นางสาวนภาพร  สังขดำเนินการ
2. นางนิชานันท์  ตันสุริยา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายล้อมพงษ์  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายพิทวัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายพีที  -
3. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นางสาวสาวรีย์  แสนสมใจ
2. นางสาวสุมาลี  อินทราพงษ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนคุรุสภา 1. เด็กชายชัย  -
2. เด็กชายอชิตพล  เยือกเย็น
3. เด็กชายอาโก  -
 
1. นางกุหลาบ  สีนวล
2. นางสาวศิริเพ็ญ  ก้อนเมฆ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจรัญ   ขาวเงิน
2. เด็กหญิงนุดี  -
3. เด็กชายเอก  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 63.66 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายวิทย์  -
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายปริญญา  แฝกหอม
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ไกรศรีพบสุข
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กหญิงวรรลภา  คงคาแก้วกล้า
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายปรากานต์  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กหญิงเสาวดี  ไทรสังข์ธิติกุล
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางสาวกาญจนา  บัวเบา
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปานใจทัศ
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายปิยะพล  ศิลปรุ
 
1. นายเฉลิมยศ  เรืองวงษ์งาม
 
85 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
86 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายวิวัฒน์  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวกาญจนา  บัวเบา
 
87 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงปวีณา  มีปัญญา
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กชายธนันศักดิ์  ลางษี
 
1. นายกีรติ  ทองประดิษฐ์
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงหทัยชนก  จอสุย
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 47.3 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุติธนสกุล
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองผาเฉลา
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงกิ๊ก  -
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขจรอดิสัย
3. เด็กชายณัฐพล  จิตต์จำนงค์
4. เด็กหญิงพิมพา  ทองคำ
5. เด็กหญิงมิกั้งกั้ง  -
6. เด็กหญิงยอก  -
7. เด็กหญิงวิไลพร  -
8. เด็กชายเจ  -
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัญญา
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
2. นางสาวสาลินี  สิทธิสาร
3. นางสาวอุดมรัตน์  มิศิลา
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กชายทัตพงษ์  อุบลรัตน์
3. เด็กชายนนทพล  นนท์ลักษณ์
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
5. เด็กชายพรชัย  ศรีมา
6. เด็กหญิงพลอย  บัวน้อย
7. เด็กหญิงพิมพิสาน  อุดมพร
8. เด็กหญิงมะลิ  -
9. เด็กชายยันโทน  -
10. เด็กชายวิวัฒน์  จันทร์เป็ง
11. เด็กชายอาติกูล  -
12. เด็กชายอ่อง  -
13. เด็กหญิงเยาวนาถ  ทองผาภูมิวรกิจ
14. เด็กหญิงเวซา  -
15. เด็กชายเเตนไท  -
 
1. นางสาวกาญจนา  บัวเบา
2. นายทองสุก  บัวเบา
 
94 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วลีประเสริฐ
2. เด็กหญิงตะวัน  -
3. เด็กหญิงทัศนีย์  หล่อเลี่ยม
4. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์แก้ว
5. เด็กชายน้องอ่ำ  ตรีอุษามณี
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
7. เด็กหญิงปิยะรัตน์  หงษา
8. เด็กหญิงพรรพัสสา  -
9. เด็กชายพีรพัฒน์  สกุลวงศ์
10. เด็กหญิงมอ  -
11. เด็กหญิงวรรณลดา  มัญยะหงส์
12. เด็กหญิงวรรณา  สุทธิวงศ์ษา
13. เด็กชายวันชัย  กมลศุภพิไลย
14. เด็กหญิงศรีไพร  -
15. เด็กหญิงศิริวิภา  ธิติทรัพย์ยืนยง
16. เด็กชายสมชาย  -
17. เด็กหญิงสายทอง  อมรธารา
18. เด็กหญิงสุวรรณี  ปุณณะการี
19. เด็กหญิงสุวัน  -
20. เด็กชายเอกราช  -
21. เด็กชายแสดง  หงส์ศุภบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
2. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
3. นางสาวธิดารัตน์  ใจชุ่ม
4. นายนภดล  ห่างภัย
5. นางบุญมา  ปิ่นตุรงค์
6. นางสาวประภัสสร  ประภัสราภิวัฒน์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76.25 เงิน 42 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กชายอลงกรณ์  สมโภชณ์
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 14 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายสรายุทธ์  บัวศรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เหยี่ยวสวัสดิ์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.6 เงิน 46 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประมูลศิลป์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เดชเจริญพร
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ม่วงทอง
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายชีวภาส  ภูสวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงประภาพร  คล้ายเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 23 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายธีรเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญยวง
 
1. นายปรีชา  วรรณเลิศ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายสมพร  มณีคำ
 
1. นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 1. เด็กชายปฐมพงศ์  จิตธำรงศาสน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  บุญน่วม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายภาศุ  ตุติ
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กหญิงวลัยลักษณฺ์  กระโทงกลาง
 
1. นางสาวอภิยา  เจริญสุข
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 32 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหงไธสง
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กหญิงวา  -
 
1. นางพิมพ์นภัส  พาวันดี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงน้อย
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 39 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีกากี
 
1. นายนิล   โชคสงวนทรัพย์
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกะปอเซ  -
2. เด็กหญิงกุลสตรี  หลวงวิเศษ
3. เด็กชายคำพุธ  -
4. เด็กหญิงชลชบา  -
5. เด็กชายทูทูเล  -
6. เด็กชายธีรโชติ  ดำรงพนาวัลย์
7. เด็กหญิงนฤมล  ทองผาสีงาม
8. เด็กหญิงนารีนาถ  สอนโพธิ์งาม
9. เด็กหญิงน้องดี  -
10. เด็กหญิงน้ำฝน  -
11. เด็กชายปีทู  -
12. เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์
13. เด็กชายมนสิทธิ์  -
14. เด็กหญิงมยุรี  วงชารี
15. เด็กหญิงมาริสา  -
16. เด็กหญิงยิหวา  -
17. เด็กหญิงรินรดา  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง
20. เด็กหญิงลำใย  -
21. เด็กชายวรเมธ  ไทรสังขพรดำรง
22. เด็กหญิงศศิธร  -
23. เด็กหญิงศิริแก้ว  มูลคชสาร
24. เด็กชายสดใส  สาระสิทธิ์
25. เด็กชายสมยศ  -
26. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดร
27. เด็กชายอนุชา  เศรษฐรุ่งเรือง
28. เด็กหญิงอรพิน  -
29. เด็กหญิงอรสา  อันไฮ
30. เด็กหญิงอังคณา  ไทรสังขพรดำรง
31. เด็กหญิงอัสรีนา  เสดวงชัย
32. เด็กชายอุทิศ  -
33. เด็กหญิงฮาวิลาห์  ธรรมอยู่
34. เด็กชายฮ่องกง  -
35. เด็กหญิงเณศรา  แก้วแท้
36. เด็กหญิงเนตรดาว  สามหล้า
37. เด็กชายเอชราห์  เสดวงชัย
38. เด็กหญิงเอสตาร์  -
39. เด็กหญิงแปร  -
40. เด็กชายไม้ไผ่  -
 
1. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
2. นางสาวธัญญา  ธรรมอยู่
3. นางสาวมิเรียม  ยอดอานนท์
4. นางราตรี  ยอดอานนท์
5. นายสืบสกุล  สุริคำแดง
6. นายเกรียงศักดิ์  ปู่เหลือง
7. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
8. นางสาวโอลีน  ยอดอานนท์
 
112 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพชรดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำษร
3. เด็กชายรันดา  เชี่ยวชาญชัย
4. เด็กหญิงวนิดา  เซี่ยงไฮ้
5. เด็กชายสมชาย  -
6. เด็กชายส้มโอ  -
7. เด็กหญิงอิ่ม  -
8. เด็กหญิงเพชร  -
 
1. นางสาวนิตยา  นาสำแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสมร  อรัญเขตคาม
3. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวจิตสุภา  มหานิล
2. เด็กชายชัชวาลย์  คำพิระ
3. เด็กหญิงดาว  -
4. นางสาวทราย  -
5. นายธนาดล  -
6. นายวรพัฒน์  สวาสนุช
7. นางสาววันวิสาข์  จุลมุสิ
8. นายสมพงษ์  ไร่เจริญทรัพย์
9. นางสาวเมษยา  พลราชม
10. เด็กชายไดอู  -
 
1. นายบุญช่วย  พันธุชาติ
 
114 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงจารุณี   ทองคำ
2. เด็กหญิงชนากานต์  คำอาจ
3. เด็กหญิงทิตยา   พิทักษ์ภูผา
4. เด็กหญิงศิวพร   ศรีเมฆ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญเกิด
6. เด็กหญิงสุวิมล   ถังเงิน
 
1. นางนพภรณ์  โสพิตร
2. นางสาวนพมาศ  ฟักช้าง
3. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
4. นางสาวอังคณา   ฤกษ์ฉาย
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงมีซู  -
2. เด็กหญิงสาธินี  แสวงทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี
4. เด็กหญิงเมย์  -
5. เด็กหญิงแก้ว  -
6. เด็กหญิงโม  -
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
2. นางพนอ  จันทจิตร
3. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
4. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงจรรยา  ชัยเจริญจิต
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองเปราะ
3. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์ปฐม
4. เด็กหญิงสุมารี  ดอกไม้แย้ม
 
1. นางเยาวพา  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 69.2 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงดวงชีวา  -
2. เด็กหญิงทัศสุดา  อุดมศรีอำพัน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงศรีนวล  -
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ตระกูลเรืองรุ่ง
6. เด็กหญิงอุษา  -
7. เด็กหญิงอุษาชล  กุมรัมย์
8. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  สุขศาสตร์
9. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์จำนงค์
 
1. นางสาวจิรัชญา  ปัดมา
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขุนโท
3. นายอนุศรวง  สวนสมบูรณ์
4. นางอารีย์รักษ์  สวนสมบูรณ์
5. นางเพ็ญจันทร์  สีมา
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงพรธิดา  กลัดสำเนียง
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีรัตนพร
3. นางสาววิน  -
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  ชูเนตร
5. นางสาวแอน  -
 
1. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
2. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายทุงทุงวิน  -
2. เด็กชายมิวตุยะ  -
3. เด็กชายสุเทพ  -
 
1. นางรุ่งนภา  สังขวิภาส
2. นายอิสระ  ถิ่นใหญ่
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชูศักดิ์  -
2. เด็กชายสิงหา  -
3. เด็กชายโบ้  -
 
1. นางปราณีต  สุขศรี
2. นายสรรพสิฐ  คำอินทร์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงดารินันท์  เสือขำ
2. เด็กหญิงบุณยนุช  บัวขาว
3. เด็กหญิงเรณุมาศ  พวงผิว
 
1. นางสาวสุชีรา  สู้ภัยพาล
2. นางสาวสุภัทรา  จันทร์แจ่มใย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. นายวีรชัย  -
2. นายโจ่ทง  -
3. นายโมโมอู  -
 
1. นางเดือนเพ็ญ  บุญใหญ่เอก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  -
2. เด็กหญิงยอดหญิง  -
3. เด็กหญิงวันนภา  พวงเงิน
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สืบศักดิ์
5. เด็กหญิงเสาวนี  -
6. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
2. นางพรพรรณ  โชติพิเชฐ
3. นางสุนันท์  ชัชวาลย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงพร  -
2. เด็กหญิงมนชยา  ส่องสว่าง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์พรม
4. เด็กหญิงหมู  -
5. เด็กหญิงเกศมณี  บัวลาคำ
6. เด็กหญิงแมว  -
 
1. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
2. นางพรพรรณ  โชติพิเชฐ
3. นางสุนันท์  ชัชวาลย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงญารัชนี  จุตติ
2. เด็กหญิงทิตติยา   เหมือนละม้าย
3. เด็กหญิงแตง  -
 
1. นายวิชาญ  วัชระ
2. นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1. เด็กหญิงกฤษณา  หลวงภักดี
2. เด็กหญิงนันทวัน  ปานใจ
3. เด็กชายเพชรพยัคฆ์  แดงเทศ
 
1. นางสาวนวพร  มากสอย
2. นางสาวรพีพรรณ  อ่อนคำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา   ปักษา
2. เด็กชายพงศ์  -
3. เด็กหญิงสายธาร  ศรีบัวทอง
 
1. นายพัฒนา  จันทร์โอ
2. นางสาวศุภัชญา  วิเชียรรัตน์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงศันศนีย์  วรฉัตร
2. เด็กหญิงอมิตา  ช้างขำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปั้นหยา
 
1. นางสาววิยดา  มีล้อม
2. นายเฉลิมพล  นาแซง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เงินงอก
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ถากุล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ถนอมพงษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  โคตจันทร์
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กหญิงจิราพร  เพ็งคุ้ม
2. เด็กหญิงภัทรา  รักษา
3. เด็กหญิงสริตรา  อ่ำจิตร
 
1. นางสาววัลยา  บุญไชย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  แก้วทองคำ
2. เด็กหญิงนพมาศ  เอื้อกาญจนโรจน์
3. เด็กหญิงศรินยา   นนทศิริกาญจน์
 
1. นางสาวนวพร  ศรีเหรา
2. นางอนุสรณ์  แย้มกลัด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 18 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สายสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลดา  อาร้อน
3. เด็กหญิงปิยพร  อินทะนิน
 
1. นางดวงใจ  จงเจริญ
2. นางอนุสรณ์  แย้มกลัด
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงเดือน  -
3. เด็กชายไนย  -
 
1. นางยุพิน   ศรีเหรา
2. นางสาวอัญฉลี  ทองดี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   แสงเถื่อน
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลากุล
3. เด็กหญิงอัญชลี  วันดีวงศ์
 
1. นางธิดาพร  กองแสง
2. นางสาวสิริณัฏฐ์  ประยูรสุข
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
2. เด็กหญิงสุธินี  หงสาวดี
3. เด็กชายแมน  -
 
1. นางทิพวัลย์  กุลวุฒิ
2. นางลอองฝน  พลอยประภา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงดวงพร  เจริญพร้อม
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
3. เด็กหญิงสุนิสา  รสหวาน
 
1. นายนฤชัย  พิมสร
2. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายน้องนัท  -
2. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย
2. นางเกศฤทัย  คำษร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 33 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายพศิน  ปุณณะการี
2. เด็กชายสัญญา  บุญชาติ
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
2. นางสาวสุปรีญา   จำนงค์รัตน์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายสมชาย   -
2. เด็กชายอ่องมิตร  -
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
2. นางสาวสุปรีญา   จำนงค์รัตน์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กชายคำรณ  เฉิดโฉม
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
 
1. นายประครอง  พังแสงสุ
2. นางมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายชูศักดิ์  -
2. เด็กชายสหชัย  สระทอง
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
2. นางสาวสุปรีญา   จำนงค์รัตน์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ยิ้มรอด
2. เด็กหญิงพรพิมล  -
 
1. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ไชยบุญ
2. เด็กหญิงวัฒนพร  สุดตา
 
1. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
2. นายอธิพรรณ  เทพวงษ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายสุริยะ  -
2. เด็กชายเต็ง  -
 
1. นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย
2. นางเกศฤทัย  คำษร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายจักรี  หงส์สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวันชัย  อุดมสกุลทิพย์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายจิราเมศร์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กชายพีระพงศ์  หงษ์ไชยพัฒน์
2. เด็กชายอำนาจ  แก้ววงศ์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นายปทุมวดี  อินอ่อน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 1. เด็กหญิงจันทนา  หงษ์ษา
2. เด็กหญิงดาว  สิริยาพักตร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิวงษ์ศา
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
2. นางสาวสุปรีญา   จำนงค์รัตน์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายสิทธิพล  สารทอง
2. เด็กชายเอกภพ  หาญเพชร
 
1. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล
2. นายอธิพรรณ  เทพวงษ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  -
2. เด็กชายสุทัศน์  ฤทัยกุลวารี
3. เด็กชายเจริญศักดิ  สุวรรณพันกิจ
 
1. นายคำพี  เสนา
2. นางสาวมาริสา  สูนพลอย
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  พินิจเจริญกุล
 
1. นางนวพร  มณีรัตน์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงพัชราวลี  ดำรงค์ธรรมประเสริฐ
 
1. นายคำแถน   สุคำภา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายปาริธร  -
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญใบ
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงแคร์โร  -
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายวิลเลี่ยม  โกลี
 
1. นางนวลจันทร์  ธารทะเลทอง
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสา  -
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญใบ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงสวรรค์  -
 
1. นางสาวตริยา  ซาเสน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.83 ทอง 13 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายทินภัทร  หงษาวดี
 
1. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงมีนเมษ  คล้อยคล้า
 
1. นายสมยศ  ธัญญเจริญ
 
160 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายแหลม  -
 
1. นายพชรดนัย  ขจรพิพัฒนกุล
 
161 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 10 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เดชไธสง
2. เด็กหญิงทราย  ส่วยแก๊ด
3. เด็กชายพือแค  -
4. เด็กหญิงสุรีพร  ใจทะเล
5. เด็กชายแมตอ  -
 
1. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
2. นางสาวราตรี  เทพทองคำ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 26 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  แพรเขียว
2. เด็กชายวรณัฐ  ดีเสมอ
3. เด็กชายวัชพล  เพ้งพาจร
4. เด็กชายวีระวัฒน์  จันทร์ภูมิ
5. เด็กชายวุฒิชัย  กงชัย
6. เด็กชายเกษฎา  หาญเพชร
 
1. นางสาวราตรี  เทพทองคำ
2. นายสิชล  สง่ากร
3. นายอานนท์  สุทน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายทัษมา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายนิรุช  -
3. เด็กชายประพล  -
4. เด็กชายภาณุวัตร  -
5. เด็กชายมินธาดา   -
6. เด็กชายรัชพล  ภูโต
7. เด็กชายวิชา  สิริไทรโยคสกุล
8. เด็กชายอนุพล  โภคา
 
1. นางสาวจินดา  ศรีประเสริฐ
2. นายชัยศิลป์  ภูดอนม่วง
3. นายอัษฎาวุธ  โภคา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายธงชัย  -
2. เด็กชายนาย  -
3. เด็กชายบุญดี  -
4. เด็กชายมัลเล่  -
5. เด็กชายสมชาย  -
6. เด็กชายสมพงษ์  ทองผาเสาวลักษณ์
7. เด็กชายอาทิตย์  -
8. เด็กชายเด  -
 
1. นางสาวนิตยา  มีแก้ว
2. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ
3. นายอมเรศ  แสนกันคำ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายกอเกเก่  -
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ใครหอม
3. เด็กหญิงจิราพัชร  คงกระพันธ์
4. เด็กหญิงชูใจ  -
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุกหอม
6. เด็กหญิงนิด  -
7. เด็กหญิงพรพิมล  -
8. เด็กหญิงวิภา  -
9. เด็กหญิงวิไลพร  -
10. เด็กหญิงอรวรรณ  -
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   อินชูกุล
2. นายปฏิพัทธ์  พิทยาวัฒน์
3. นายอนุรักษ์  ปลื้มจิตต์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.7 เงิน 13 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  บุญแดง
2. นางสาวณัฐกานต์  คำอ้าย
3. นางสาวผิง  -
4. นางสาวสุทธิดา  อ้นกลิ้ง
5. นายสุธี  ทองผาภูมิธานศ
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
2. นายชาตรี  มีคติธรรม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย  โพธิ์เย็น
2. เด็กชายวรรณ  -
3. เด็กหญิงอุษาวดี  เสวกวิหารี
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงจริยา  -
2. เด็กชายอู  -
3. เด็กหญิงโชติกา  ถิ่นทอง
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสรรพสิฐ  คำอินทร์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  -
2. เด็กชายเสนา  ก่อกาญจน์
 
1. นางสาวนวรัตน์  บุตรน้อย
2. นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ใจช่วง
2. เด็กชายสุโชติ  ภักดีสวาท
 
1. นายธนภูมิ  หิรัญลักษณ์
2. นางรังษิยา  สดชื่น
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายปิยพล  ปัญญากรเจริญ
2. เด็กชายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สาลี
2. นายสุรศักดิ์  วโรรส
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายกฤษณพงค์  กี่เงิน
2. เด็กชายคอน  -
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองภูเหวด
2. นายสำราญ   รักษาสัตย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนภัทร  ลิมปเจริญค้า
2. เด็กชายธนายุต  ภิรมย์เบี้ยว
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ไพศาล
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 45.45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณ  -
 
1. นางสาวผุสดี  แสงหล่อ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กชายพิรุณ  คำนวน
 
1. นายไกรสร  มูลทองสงค์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายซอ  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายทันนวัฒน์  ศรีสมบัติ
2. นายโม้  -
3. นายโอ  -
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มีทา
2. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายช้าง  -
2. เด็กชายสุรทิน  บัวสนิทวงศ์
 
1. นางสาวดุจเดือน  เจริญสุข
2. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปรางค์  แก้วมาเมือง
2. นายสมพจน์  นิลสุกใส
 
1. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
2. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายตูน  -
2. เด็กชายวันชัย  -
3. เด็กชายใน  -
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สมบูรณ์
2. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายก้อ  -
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองผาตระหง่าน
3. เด็กหญิงโชมา  -
 
1. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
2. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  -
2. เด็กชายใหม่  -
 
1. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
2. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกิดสกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชำนาญกิจ
3. เด็กหญิงเดือน  -
 
1. นางสาวทัศนีย์  นาคน้อย
2. นางสาวสุกัญญา  ก้านเหลือง
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงดลยา  -
2. เด็กหญิงมาลี  -
3. เด็กชายเอื้อการย์  สินชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  นาคน้อย
2. นายประเดิม  มีล้อม
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายสมชาติ  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางขาว 1. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นายจักรพงษ์  ผ่องโสภา
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงพิยดา  -
 
1. นางมาลี  โชติชัย
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงปีกู  -
 
1. นางสาวปัทมา  สำราญ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงซาน  -
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงตัวเล็ก  -
4. เด็กหญิงทิตย์วันดี  -
5. เด็กหญิงสาลี  -
6. เด็กหญิงเดือน  -
 
1. นางสาวลัญฌญา  โพธิสัตย์
2. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
3. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายสุวิวัฒน์  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  สังขโศภา
2. เด็กหญิงตามีพอง  -
3. เด็กหญิงทะโก่โพ่  -
4. เด็กหญิงระเออ  สังขโศภา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สังขปรีดา
6. เด็กหญิงเพชราพร  คลังความรู้
 
1. นางอรนิจ  จิตตะเสโน
2. นางสาวโรธา  ปรัชญาพัฒน์
 
193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงรัตนพร  เพชรปานกัน
 
1. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายธนพล  -
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โภคาสี
3. เด็กชายอรุณ  ชัยยะ
 
1. นางธันยพร  สังขจันทร์
2. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  -
2. เด็กหญิงรัตนา  -
3. เด็กชายศักดา  -
 
1. นางสาวกชพร  ชนะชัย
2. นางวันดี  เรืองบุญ
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. นางสาวสิริลักษณ์  สิทธิสังข์
 
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. นางสาวทวีศรี  วุฒิพิมลวิทยา
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. นายไพรินทร์  ศรีวิพัฒน์
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. นายไพรินทร์  ศรีวิพัฒน์
 
1. นายไพรินทร์  ศรีวิพัฒน์